تماس با ما آذر 91 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

سب 

 

 

شب یلدا می گوید که: فقط ایرانیان هستند که، شکرگزار خدا هستند.

 

 

 

در حالیکه دنیا، در شایعه نابودی جهان، در شب یلدا، اولین شب زمستان و بلند ترین شب سال هست. ایرانیان دراین شب، دعا می خوانند و شب زنده داری می کنند. و آیات قران را مطالعه می کنند. از اشعار حافظ شاعر، که حافظ کل قران بوده، ودیوان مولانا استفاده می کنند. دور هم جمع می شوند. هندوانه آن میوه تابستانی را، با انار میوه پاییزی ،که نشان نعمت های خدااست، به طرز زیبایی آرایش می دهند، و خدارا سپاسگذاری می کنند. مراسم ایرانیان، برای همه فصول سال است: این مراسم از ابتدای سال، با عید نوروز باستانی شروع میشود. که به فرموده امام صادق ع : اعراب روز خلقت جهان را ،که همان روز اول نوروز است، ضایع کردند، ولی پارسیان آن را گرامی میدارند.

 

 

 

Yalda says: Iranians are just that, thank God    .

 

The world, rumors destroy the world, the solstice, the longest night of the year is the first night of winter. The Iranian night vigil to pray and sing. And the verses are read. Hafez poems of the poet, Hafiz of the Quran, and Rumi"s Divan use. Are together. The watermelon fruit, summer, autumn fruits with pomegranate, that blessings be wherein, it is a beautiful arrangement, and thanks to God. Iranian ceremonies for all seasons of the year: the celebration of the beginning of the year, ancient celebration begins. Stated that Imam Sadiq AS: Arab-day creation of the world, which is the first day of Nowruz, did horrible, but there it ends Corp    .

 

یلدا ویقول: أن الإیرانیین هم فقط، والحمد لله.

 

العالم، شائعات تدمیر العالم، والانقلاب، وهی أطول لیلة فی السنة هی لیلة الأول من فصل الشتاء. الوقفة الاحتجاجیة لیلة الإیرانیة للصلاة والغناء. وتتم قراءة الآیات. قصائد للشاعر حافظ، حافظ للقرآن، واستخدام الرومی دیوان. معا. ثمرة البطیخ، الصیف، الخریف مع الفواکه الرمان، أن یکون فیه سلم، بل هو ترتیب جمیلة، وبفضل الله. احتفالات الإیرانی لجمیع فصول السنة: الاحتفال بدایة العام، والاحتفال یبدأ القدیمة. وذکر أن الإمام الصادق AS    : العربیة أیام خلق العالم، وهو الیوم الأول من عید النوروز، لم الرهیبة، ولکن هناک من ینتهی کورب

 

 

 

 

 

Yalda diyor: ?ranl?lar sadece, ?ükür vard?r  .

 

Dünya, söylentiler dünyay? yok, gündönümü, y?l?n en uzun gece k?? ilk gecesi.?ran gece nöbet dua ve ?ark?. Ve ayetler okunur.?air, Kuran Haf?z ve Rumi"nin Divan kullan?m Haf?z ?iirler. Birlikte misiniz.Karpuz meyve, yaz, nar sonbaharda meyve, o nimet neyin olmas?, güzel bir düzenlemedir ve Tanr? sayesinde.Y?l?n her mevsimi için ?ran törenleri: y?l?n ba??ndan kutlama, antik kutlama ba?lar. Belirtilen bu ?mam Sad?k AS: Nevruz"un ilk günü dünyan?n Arap-günlük olu?turma, korkunç, ama orada biter Corp

 

 

 

 


تاریخ : پنج شنبه 91/9/30 | 8:16 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.hps {} .MsoChpDefault {} .MsoPapDefault { margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} div.Section1 {page:Section1;} -->

فرق بین بانک ، بیمه و بورس کدام است؟

اختلاط در کار بانک ،بیمه و بورس، باعث نابودی سرمایه داری می شود. وقتی هریک کار دیگری را انجام می دهد، بناچار همه چیز باهم مخلوط می شود. و هیچکس به هیچ چیز اعتماد نمی کند. درست مثل اینکه :جلوی خر دانه بریزی، و جلوی جوجه: کاه و یونجه !

 تعربف بانک: محل نگهداری پول است. یعنی بانکدار یک امانت دار است. هرچه پول دارید، در آن بگذارید. و هروقت خواستید برداشت کنید. لذا بانک بعنوان امین، نباید به پول دست بزند. واگر بزند خیانت در امانت محسوب، و ضامن است. بورس محل سرمایه گذاری است: یعنی شما با خرید اوراق بهادار از بورس، صاحب کار خانه و شرکت می شوید. لذا در سود و زیان شرکت یا کار خانه، شریک هستید. وهیچ ضمانتی هم در سود ثابت شما وجود ندارد. که اگر این بشود همان کار بیمه است. بیمه در واقع ضمانت سود آوری شماست. و زیان های شما را جبران می کند. و برای همین هم حق بیمه می گیرد. می بینید که در عمل بانک، کار بیمه و بورس را انجام میدهد. و بورس کار بیمه و بیمه کار بانک! آخرالزمان همین می شود یعنی: هیچ چیز در جای خود نیست. و لذا مرگ سرمایه داری هم نزدیک است.  

Difference between banking, insurance and stock exchange what is?
Mixing of banking, insurance and stock, which is the destruction of capitalism. When you do any other work, inevitably, everything is mixed together. And does not trust anyone to anything. Just like that: Throw beads front spoiler, front and Chicks: straw, hay!
  Bank definition: where the money is kept. The banker is a trustee. The more money you put in it. And withdraw whenever you want. So as depositary bank should not touch the money. If the loan would be considered treason, and is guarantor. Place stock investment is the purchase of securities with the stock; the company will get to work and home. The company"s profit and loss of home or work, you are a partner. There is no guarantee on your fixed income. It used to be that if the insurers. The insurance guarantees your profitability. And will compensate your losses. And therefore premiums will be. As you can see in banking, insurance and TSE does work. Insurance and banking and stock work! Apocalypse is the same: there is nothing in its place. And the death of capitalism is close.

 

الفرق بین التأمین والبنوک والبورصة ما هی؟
خلط التأمین، والأعمال المصرفیة والأوراق المالیة، والذی هو تدمیر الرأسمالیة.عند القیام بأی عمل آخر، لا محالة، یتم خلط کل شیء معا. ولا یثق بأحد إلى أی شیء. تماما مثل ذلک: رمی حبات جناح الجبهة، جبهة والفراخ: قشة، قش!
 
البنک التعریف: حیث تحفظ کل المال.المصرفی هو الوصی. والمزید من المال کنت وضعت فیه.وسحب وقتما تشاء.لذلک ینبغی والمصرف الودیع لا تلمس المال.واذا کان یعتبر ان القرض الخیانة، والضامن. الاستثمار فی الأسهم هو مکان لشراء الأوراق المالیة مع الأسهم، وستقوم الشرکة الحصول على العمل والمنزل. أرباح الشرکة وفقدان المنزل أو العمل، وأنت شریک.لیس هناک ما یضمن على دخلک الثابت. کان علیه أن یکون أنه إذا کان التأمین. التأمین یضمن الربحیة الخاصة بک.وسوف تعوض خسائرک. وبالتالی سوف تکون الأقساط. کما ترون فی مجال الخدمات المصرفیة والتأمین وبورصة طوکیو یعمل. التأمین والعمل المصرفی والأسهم! نهایة العالم هو نفسه: لیس هناک شیء فی مکانه.وفاة الرأسمالیة على مقربة.

 

Bankac?l?k, sigorta ve borsa aras?ndaki fark nedir?
Kapitalizmin imha bankac?l?k, sigorta ve hisse senedi, kar??t?r?lmas?. Daha ba?ka bir i? yapt???n?zda, kaç?n?lmaz olarak, her ?eyi birlikte kar??t?r?l?r. Ve bir ?ey için kimseye güvenmiyor. T?pk? bunun gibi: saman, ot: boncuk ön spoyler, ön ve Chicks at?n!
  Banka tan?m?: para tutulur.Bankac? bir mütevelli. Bunu koymak daha fazla para. Ne zaman istersen Ve çekilme. Yani saklama bankas? gibi para temas etmemelidir.Kredi ihanet olarak kabul edilir ve garantör ederdim. S?ra hisse senedi yat?r?m sto?u ile menkul sat?n alma, ?irket i? ve ev alacak.?irketin kar ve ev ya da i? kayb?, bir orta?? vard?r. Sabit gelir garantisi yoktur. Olmas? için kullan?lan sigortac?lar e?er.Sigorta karl?l??? garanti eder. Ve kay?plar? telafi edecek. Ve bu nedenle prim olacak. E?er bankac?l?k de görebilece?iniz gibi, sigorta ve TSE çal???r. Sigorta ve bankac?l?k ve stok i?! Apocalypse ayn?d?r: onun yerine hiçbir ?ey yoktur. Ve kapitalizmin ölüm yak?nd?r.

 


تاریخ : چهارشنبه 91/9/29 | 10:4 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

پایان جهان دسامبر 2012!

هرسال بزرگترین دروغ ها را، رسانه های غربی پخش می کنند، تا مخاطب جمع کنند. ولی مردم دیگر دست آن ها خوانده، و میدانند همه این ها دروغ است ! دو ماه دیگر معلوم میشود: که این حرف ها دروغ است. ولی آن موقع هیچکس یادش نمی ماند، که امروز چه هول و ولایی داشته اند. و چه ترسی در درل مردم انداخته بودند. سال 2000هم همینطور بود: آنقدر خرافات گفته بودند که، همه از تحویل سال می ترسیدند. بعد که سال تحویل شد، همه دیدند فقط یک ایراد کامپیوتری بود! که نمی توانستند سال 2000را بنویسند، و به خورد کامپیوتر بدهند!

 البته در گذشته هم معروف است : ابوریحان بیرونی، دانشمند ایرانی، اول سال 630قمری را،طوفان وحشتناکی پیش بینی می کند که: همه را ویران می کند و می کشد. مردم در آن شب با ترس تا صبح بیدار ماندند. ولی اتفاقی نیافتاد! ولی بعدها معلوم شد: آن شب چنگیز خان مغول بدنیا آمده بود. که در سالهای 670ببعد، همه ایران را ویران کرد و مردمان را کشت .

الان هم شاید سال نابودی آمریکا باشد. ولی آن ها به نابودی کل جهان تعبیر می کنند!

?????????????? 2012!
??????????????????, ???????????? - ??????????????????????????????????????.??????????????????????????????, ???????, ??????????????. ??????????,?????, ????????????.??????????????????????, ????????????????????????:???????????????????????????????? Drl. 2000 ?.,??????????, ????, ?????????????????, ?????????????????????????????:?????????????????, ???????????, ????????????????????. ??????????????: ?? 2000 ?., ????????????????? suck!
 
????????????????????: Rayhan Biruni, ????????????????,???????????? 630 AH, ????????????, ????????????????????????????????????????????.????????, ??????????????????????????????????:????????????????????. ??????????????, ??????????? Genghis Khan ??????????. ????? 670 ?????, ????????????????????,??????????????????.
?????????????????????????????????????????????????????????????  

فی نهایة دیسمبر2012!
أکبر کذبة فی العام، وسائل الإعلام الغربیة تلعب تصل إلى الجمهور للعمل معا. ولکن الحصول على أشخاص آخرین لقراءته، ونعرف کل هذا کذب! شهرین واضح:الکلمة هو کذب.ولکن بعد ذلک یمکن للمرء أن یتعلم، وهذا ما الهلع والمحافظات. ألقیت یغلی أو الخوف من الناس. 2000، فکذلک هو الذی کان الخرافیة ذلک، یخشى فی جمیع أنحاء العام.بعد السنة قد انتهت، وکان کل ما یشاهدونه مجرد مشکلة الکمبیوتر! لا یمکن أن أکتب هذا فی عام 2000، ویجب أن تمتص الکمبیوتر!
 
وکما هو معروف فی الماضی: الریحان البیرونی، وهو عالم الإیرانی، والعام 630 الأول الهجری، ویتوقع عاصفة الرهیبة التی تدمر وتقتل کل منهم.فی المساء، کان الناس یخشون أن یستیقظ فی الصباح.ولکن ذلک لم یحدث! ولکن فی وقت لاحق ولدت فی اللیل، جنکیز خان المغول. فی السنوات670منذ دمر کل ذلک وقتل الناس.
هی علیه الآن فی تدمیر أمریکا

. لکن مخطئون على أنها لتدمیر العالم کله!

 

 


تاریخ : چهارشنبه 91/9/29 | 12:53 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.hps {} .MsoChpDefault {} .MsoPapDefault { margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} div.Section1 {page:Section1;} -->

تغییر هم ثابت است !

عده ای می گویند :همه چیز در حال تغییر است.  منطق حکم می کند: این جمله را هم در حال تغییر بدانیم. ولی آنها این جمله را ثابت فرض می کنند. معنی این حرف آن است: بالاخره یک چیز هست، که تغییر نمی کند. معنی دیگرش آن است: که همه چیز در حال تغییر نیست. برخی چیز ها ثابت است. وجود یک ثابت، همیشه مورد نیاز است. اگر همه چیز تغییر کند، لاجرم متر یا وسیله مترا‍ژ هم، تغییر می کند. آن وقت ما تغییر را حس نمی کنیم. ولی اگر متر یا متراژ ثابت باشد. آن وقت درک تغییر در چیزهای دیگر، با میلمتر هم قابل اثبات است.  فرض کنید: همه چیز در هر ثانیه یک درصد بزرگتر شود. اگر متر ما هم به همان اندازه بزرگتر شود. ما چیزی را نداریم. که با آن متر کنیم. و متر تغییر یافته ماهم، چیزی را نشان نخواهد داد. چون خودش هم بزرگتر شده است. اما اگر متر ما ثابت باشد. میتوانیم با اندازه گیری مجدد اشیا، بزرگ شدن آن را اثبات کنیم.

جهت کلی این بحث آن است: همه چیز بطور کامل نمیتواند تابع قاعده باشد. و حتما استثنایی دارد. و آن استثنا خدا است. که این تغییرات را به وجود می آورد، ولی خودش ثابت است.

Change is constant!
Some say everything is changing. Logic rules: We know of the change. But they have fixed the sentence. Does that mean it: it is a thing that does not change. The other meaning is that everything is changing. Some things are constant. A constant is always needed. If things change, therefore the meter or meter also changes. We do not feel it"s time to change. But if the meter or meter is fixed. It"s time to change perceptions of other things, the roll is well documented. Imagine: everything is bigger in every second, one percent. If our feet are the same size. We do not have anything. If the meter. And m claiming changed, nothing will. Since it is too big. But if our feet are fixed. We can measure this object is enlarged to prove it.
For general discussion, it is not all completely regular function. And it is exceptional. And that exemption is God. This change creates, but it has proven itself.

 

التغییر هو ثابت!
بعض کل شیء أقوله هو تغییر. قواعد المنطق: نحن نعلم من التغییر. ولکن إصلاحها الحکم. یعنی ذلک أنه: هو الشیء الوحید الذی لا یتغیر. ومعنى آخر هو أن کل شیء یتغیر. بعض الأشیاء ثابتة. وهناک حاجة دائما ثابت. اذا کانت الامور تغییر، وبالتالی فإن متر أو متر التغییرات أیضا. لا نشعر ان الوقت قد حان للتغییر. ولکن إذا تم إصلاح متر أو متر. حان الوقت لتغییر المفاهیم من الأمور الأخرى، من معلومات عن الأسماء. تخیل: کل شیء هو اکبر فی کل بالمئة، ثانیة واحدة. إذا أقدامنا هی نفس الحجم. لیس لدینا أی شیء. إذا کان المتر. ویدعی م تغیر، لا شیء سوف. لأنه کبیر جدا. ولکن إذا تم إصلاحها أقدامنا. یمکننا قیاس یتم تکبیر هذا الکائن لاثبات ذلک.
للمناقشة العامة، فإنه لیس کل وظیفة عادیة تماما. ومن استثنائیة. وهذا الإعفاء هو الله. هذا التغییر یخلق، لکنها أثبتت نفسها.

De?i?im sabittir!
Baz?lar? her ?eyi de?i?tiriyor. Mant?k kurallar?: Biz de?i?im biliyorum. Ama cümle sabit. O mu demek: o de?i?mez bir ?eydir.Di?er anlam? her?eyi de?i?tiriyor olmas?d?r. Baz? ?eyler sabittir. Bir sabit her zaman ihtiyaç duyulmaktad?r. E?er ?eyleri de?i?tirmek, bu nedenle metre veya metre de de?i?ir. Biz de?i?tirmek zaman? hissetmiyorum. Ama metre veya metre sabit olmad???n?. O ba?ka ?eyler alg?lar? de?i?tirmek için zaman? geldi, rulo iyi belgelenmi?tir. Dü?ünün: Her ?eyi her saniye, bir yüzde büyüktür. Ayaklar?m?z ayn? boyutta ise. Biz bir ?ey yok.Metre olursa. Ve m de?i?ti, hiçbir ?ey olacak iddia. Çok büyük oldu?undan. Ama bizim ayak sabitse. Biz bu nesne bunu kan?tlamak için büyütülür ölçebilirsiniz.
Genel bir tart??ma için, tüm tamamen düzenli fonksiyonu de?ildir. Ve bu ola?anüstü. Ve bu muafiyet Allah"t?r. Bu de?i?iklik yarat?r, ama o kendini kan?tlam??t?r.

 


تاریخ : سه شنبه 91/9/28 | 12:48 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoChpDefault {} .MsoPapDefault { margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} div.Section1 {page:Section1;} -->

نسبیت  هم نسبی است

درمنطق بحث دور و تسلسل، به ما کمک می کند تا، حقایق را بهتر بشناسیم. اما خودش حقیقت ندارد! مانند حواس، که بیرون از خود را از آن می فهمیم، ولی معلوم نیست همان باشد که: دربیرون است. یکی از این بحث ها نسبیت است . نسبیت در ذات خود مطلق را اثبات می کند :مانند سبقت گرفتن :سبقت گرفتن وجوددیگری را ثابت می کند. یعنی ما از چیزی دیگری سبقت می گیریم. اگر آن چیز نباشد، سبقت معنی ندارد. شما در یک اتوبان تک وتنها رانندگی کنید. هرچه سرعت هم بالا باشد، باز نمیتوانید  اسم آن راسبقت بگذارید. ولی اگر در اتوبانی که، راننده های دیگر، مثلا 100کیلومتر سرعت دارند، شما با 101 کلومتر میتوانید سبقت بگیرید. نسبیت هم همینطور است نسبت به چه؟ طبیعتا: باید چیزی بعنوان مطلق وجود داشته باشد، تا نسبیت با آن سنجیده شود. اگر همه چیز نسبی باشد. آن وقت نسبی بودن خودش مطلق می شود. که نفی ذات خودش است. و در دور تسلسل منطقی به ابطال کشیده می شود . مثلا : ارسطو می گوید: دانشجو نباید حرف دیگران را قبول کند.(یعنی خودش به نتیجه برسد.) حال اگر این جمله درست باشد، دانشجو نباید حرف ارسطو را هم قبول کند! چون ارسطو هم نسبت به دانشجو، دیگران محسوب می شود. حال اگر حرف ارسطو را قبول نکند، یعنی باید حرف دیگران را قبول کند! و ارسطو هم جزو دیگران است. و باید حرف اورا قبول کند...و این همان دور باطل است.

Relativite bir akrabas?
Süreklilik çevresindeki Drmntq tart??ma, bize yard?mc? olur, iyi bildi?imiz gerçekler. Ama bu do?ru de?il! Bu kar???kl?k, onlar?n bunu anl?yorum, ama o d???nda oldu?unu aç?k de?ildir d???nda. Bu tart??ma görelilik biridir. Vjvddygry sollamak kan?tlamak: Görelilik kendisi gibi sollama gibi kesin bir delil vard?r. Biz yol almak ba?ka bir ?ey. Hiçbir ?ey yapmaz, hiçbir önceli?i yoktur. Yaln?zca tek bir otoyol sürücü. H?z?n?n çok yüksek oldu?unu, onun ad?n? Rasbqt tutabilirsiniz. Ama yolda, bu tür 100 kph h?z? gibi di?er sürücüler, size 101-Klvmtr iletebilirsiniz. Peki ne göredir? Do?al: Ne mutlak bir zorunluluktur ona göre ölçülecek varsa. Her ?ey görecelidir ise. Ba??l zaman?n kendisi mutlakt?r. Hangi kendisini etkisiz hale gelir. ?ptal çekti ve mant?ksal bir s?ra edilir. Örne?in, Aristoteles"in ö?rencilerin ba?kalar?n?n sözcü?ü kabul gerekti?ini söylüyor. (Yani, bu bir sonuca ula?m??t?r.) Cümle do?ru ise, ö?rencinin Aristoteles"in sözlerini kabul etmez! Aristotle Üniversitesi zamandan beri, di?erleri kabul edilecektir. Ancak, Aristoteles di?erleri kabul gerekti?ini söyleyerek, kabul etmez! Ve Aristoteles yan? di?erleri gibi. Ve sözünü kabul ... ve bu bir k?s?r döngüdür gerekir.

 

النسبیة هی النسبیة
فی مناقشة المنطق والاستمراریة، یساعدنا، معرفة الحقائق بشکل أفضل. ولکن هذا لیس صحیحا! مثل الارتباک، والتی من خارج فهم ذلک، ولکن لیس من الواضح أن ما هو خارج. هذه المناقشة هی واحدة من النسبیة. النسبیة فی حد ذاته هو دلیل قاطع، مثل التجاوز: التجاوز یثبت خلاف ذلک. وشیء آخر أن نأخذ زمام المبادرة. إذا کان لا یفعل شیئا، ولیس هناک أسبقیة. إذا کنت تقود سیارتک على الطریق السریع وحدها. سرعة عالیة جدا، لا یمکن للاسم لا السماح لها بالمرور. ولکن على الطریق، والسائقین الآخرین، وبسرعة 100 کم مثل هذه، 101 على بعد کم یمکن أن تأخذ زمام المبادرة. لذلک نسبة إلى ماذا؟ بطبیعة الحال: ما هی مطلقة اجبة إذا کان هناک لأن تقاس نسبة إلى ذلک. إذا کان کل شیء نسبی. الوقت نفسه هو النسبیة المطلقة. التی تبطل نفسها. یتم سحبها بعیدا وإلغاء تسلسل منطقی. على سبیل المثال، یقول أرسطو أن الطلاب یجب أن لا تقبل کلام الآخرین. (أی أنها وصلت إلى نتیجة.) إذا کان الحکم صحیحا، فإن الطالب لا یقبل کلمات أرسطو! منذ ذلک الوقت من جامعة أرسطو، سینظر الآخرین. ومع ذلک، لا یتفق أرسطو، قائلا أن الآخرین ینبغی أن تقبل! وأرسطو، فضلا عن غیرهم. ویجب أن نقبل کلمته ... وهذا هو حلقة مفرغة.

 

Relativity is a relative
In the discussion of logic and continuity, helps us, know the facts better. But it is not true! Such confusion, that outside their understand it, but it is not clear that that is outside. This debate is one of relativity. Relativity itself is absolute proof, such as overtaking: overtaking proves otherwise. Another thing that we take the lead. If it does nothing, there is no precedence. If you are driving on a highway alone. The speed is too high; the name cannot let it pass. But on the road, other drivers, such speeds are 100 km, 101 km, can you take the lead. So it is relative to what? Naturally: What an absolute must if there is to be measured relative to it. If everything is relative. Relative time itself is absolute. Which itself is negated. Cancellation is pulled away and logical sequence. For example, Aristotle says that students should not accept the word of others. (I.e., it reached a conclusion.) If the sentence is correct, the student does not accept Aristotle"s words! Since the time of Aristotle University, the others will be considered. However, Aristotle does not agree, saying that others should accept! And Aristotle, as well as others. And must accept his word ... and this is a vicious circle.

 

 


تاریخ : یکشنبه 91/9/26 | 10:20 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} span.hps {} .MsoChpDefault {} .MsoPapDefault { margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} div.Section1 {page:Section1;} -->

فرمولاسیون علوم انسانی

برخلاف مشهور اعتبار علوم انسانی از علوم دیگر بیشتر و سابقه آن قدیمی تر است

اگر در علوم ریاضی  همه چیز فرموله شده. در علوم انسانی دقیق تر است. مبادله مادیات و معنویات حتی قوی تر از معادله انر‍ژی و ماده است. و فرمول آن از فرمول انیشتین هم پیچیده تر است . مثلا: چگونه میتوان افکار عمومی را هدایت کرد؟ و ابزار مورد نیاز آن چیست؟ که اگر یک درجه یا کوچکترین مورد اشتباهی پیش اید، ناگهان همه چیز برعکس می شود!  یا: یک جمله و یک شایعه ناگهان، در جامعه حرکتی به وجود می آورد، که چون سیل بنیان کن به راه می افتد . هیچیک از دانشمندان فیزیک، نمی توانند که چنین انرژی تولید کنند! و اگر زمانی بی عدالتی در جامعه حکم فرما شود، جامعه خودش را اصلاح می کند و با انقلاب یا اصلاحات ، به سوی تعادل حرکت می کند . هیچکس قادر نیست: جلوی حرکت تاریخ را بگیرد: امروزه جهان به سوی مذهبی شدن پیش می رود. دیگران و مخالفان آن، اگر خود را منفجر هم کنند، نتیجه ای نمی گیرند. اتهام ها ، دروغ بستن ها و فحش دادن ها، هیچکدام مسیر تاریخ را عوض نمی کند. تنها راه دشمنان، قبول جبر تاریخ است. که از جبر ریاضی هم محکم تر است.

Formulation of Humanities
Unlike other sciences, humanities and more popular credit history is older
if everything is formulated in mathematical sciences. The humanities are more accurate. Exchange of material and spiritual and material energy equation is even stronger. Einstein"s formula and the formula is too complicated. For example: how to guide public opinion? What are the tools needed? If you have a degree or smallest mistakes before, suddenly everything is reversed! Or: a rumor of a sudden, the motor creates community, which happens to look like a flood foundation. None of the scientists of physics cannot produce such energy! If the injustice in society is dominated society to reform itself. And with the revolution or reform, the balance moves. No it cannot: the door should move the date: Today, the world is heading towards being religious. Others opposed it, even if they blew him up, the results are not. Accusations, lies and damn close to them, none of them would change the course of history. The only enemy is the history of algebra. Algebra is the mathematics of it stronger.

 

 

صیاغة العلوم الإنسانیة
وخلافا للقروض أکثر شهرة من العلوم الإنسانیة والتاریخ الذی هو أقدم من  علوم الأخرى
إذا وضعت کل شیء فی العلوم الریاضیة. العلوم الإنسانیة هی أکثر دقة.تبادل المواد والروحیة والمادیة معادلة الطاقة هو أقوى.معقد جدا الصیغة آینشتاین والصیغة. على سبیل المثال: کیف لتوجیه الرأی العام؟ ما هی الأدوات المطلوبة؟ إذا کان لدیک درجة أو أصغر الأخطاء من قبل، فجأة یتم عکس کل شیء!أو: شائعة وفجأة المحرک یخلق المجتمع، والذی یحدث لتبدو وکأنها الأساس الفیضانات.لا یمکن لأی من العلماء فی الفیزیاء، لا تنتج هذه الطاقة! إذا سیطر على الظلم فی المجتمع لإصلاح المجتمع نفسه.ومع الثورة أو الإصلاح، والتوازن یتحرک. لا یمکن أن لا:الباب یجب أن تتحرک من تاریخ: الیوم، العالم یتجه نحو التدین. معارضة الآخرین، حتى لو کانوا فجر نفسه، فإن النتائج لیست کذلک.الاتهامات والأکاذیب وثیقة اللعنة علیهم، فإن أیا منها تغییر مسار التاریخ.العدو الوحید هو تاریخ علم الجبر. الجبر الریاضیات هو أقوى منه.

Be?eri Formülasyonu
Di?er bilimlerin aksine, be?eri bilimler ve daha popüler kredi geçmi?i daha eski
Her ?eyi matematik formüle edilirse.Be?eri daha do?rudur. Maddi ve manevi ve maddi enerji denklemi de?i?imi daha da güçlüdür. Einstein"?n formülü ve formülün çok karma??kt?r. Örne?in: kamuoyunu yönlendirmek için nas?l? Gerekli araçlar nelerdir? E?er bir derece ya da daha önce küçük hatalar varsa, aniden her ?ey tersine döner! Ya da: Bir anda bir söylenti, motor sel vak?f gibi bakmak olur topluluk olu?turur. Fizik bilim adamlar?n?n hiçbiri böyle bir enerji üretemez! Toplumdaki adaletsizlik hakim ise toplumun kendisi reform. Ve devrim ya da reformu ile, denge ta??r. Hay?r olamaz: Kap? tarihini ta??mak gerekir: Bugün, dünya dini olma yolunda ilerliyor. Di?erleri ise kar??, bunlar kendini havayauçurdu olsa bile, sonuç de?ildir. Suçlamalar?, yalanlar ve onlara lanet yak?n, bunlar?n hiçbiri tarihin ak???n? de?i?tirmek istiyorsunuz.Sadece dü?man cebir tarihidir. Cebir onun matematik güçlüdür.


تاریخ : یکشنبه 91/9/26 | 12:32 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoChpDefault {} .MsoPapDefault { margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page Section1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} div.Section1 {page:Section1;} -->

پیامبران درایران

در قران نام 25تن از124هزار پیغمبر ذکر شده است.  

تعداد33 تن از آنان در ایران فعلی مدفون هستند. که برای اطلاع از نام ومحل دفن آنان، به سایت اداره اوقاف میتوان مراجعه کرد.

البته برخی از پیامبران که دو دوره زندگی داشته اند. نام آن ها در دو جایگاه، یکی محل تولد آنها. و دیگری در محل تبعید یا تبلیغ آنها، ذکر شده است. حتی گفته شده بنی اسرائیل  70پیامبر را دریک روز کشته اند!

 اینکه همه انبیا الهی ایرانی بودند هم درست است. زیرا در آن زمان ایران بسیار بزرگ بوده است. مثلا در زمان کورش و یا داریوش، حتی مصر ، اورشلیم و عربستان هم جزو ایران بوده است. اما از یک منظر دیگر ایران مهد انبیا بوده است. و آن اینکه بعد از طوفان نوح که همه شهرها و آدمها، زیر گل ولای حاصل از طوفان دفن شدند. بقیه انسان های نجات یافته، در کوه جودی پایین آمدند. که برخی آن را در ترکیه و برخی در قفقاز میدانند. هردو قبلا متعلق به ایران بوده است. و جمعیت آنجا که زیاد شد در دنیا پخش شدند: مادها به همدان رفتند. پارتها به فارس رفتند. و سکا ها به سیستان. و هندو اروپایی هم به هند و اروپا مهاجرت کردند. آریاییها در ایران فعلی ماندند. که ایران به معنی محل آریاییها است . پیامبران هم که همگی از نسل نوح نبی بودند. در همین محدوده زاده شده وزندگی کردند. حضرت ابراهیم ع و اطرافیان ش: هود ، صالح و لوط درهمان مناطق بودند. لذا حضور 33پیامبر در ایران یکی ازاین دلایل است. از میان 124هزار پیامبر 5 یا 6نفر آنان اولوالعزم بودند. یعنی جهانی محسوب می شوند. الباقی تابع اینها بودند. و یا نمایندگی آنها را داشتند. مانند امام زاد گان در ایران، که به 8هزار بقعه می رسد. همگی نمایندگانی از سوی 12امام معصوم بوده اند: که فقط یکی از آنان در ایران است.6نفر از انان در عراق، که در آن ز مان پایتخت ساسانیان بوده  و5نفردیگر در عربستان که فرماندار انجا از سوی ایران انتخاب می شده : مدفون هستند .   

  

Prophets Iran
25 tons from 124 thousand prophets mentioned in the Koran.
33 of whom are buried in the present. For information about the burial place name, referring to the site can be managed endowments.
Some of the prophets who have lived through two periods. The names of two stations, one at birth. And the other in exile or their advertisers, are mentioned. The prophet Isaiah said, even 70 killed in one day!
 
Iranian divine prophets had all the time is correct. Since that time, Iran was very large. For example, in the time of Cyrus and Darius, even Egypt and Saudi Arabia as well as Iran has been in Jerusalem. But from another perspective, Iran has been the cradle of the prophets. And all the towns and people of Noah, after the flood, the storm were buried under mud provinces. Other people survived, came down the mountain, Judy. Some of it in Turkey and the Caucasus know. Both Iran has been previously owned. As the population increased and spread throughout the world: The Medes went to Hamadan. Partha went to the Gulf. And Ska into Sistan. Europe and Hindus migrated to India and Europe. Iranian Aryans were present. Which means the place of the Aryans. The prophets were all descendants of the prophet Noah. Were born within the same excuse. Ibrahim Ali and his family: Hud, Salih and Lot were the same areas. One of these reasons is the presence of the Prophet 33. Among the 124 thousand Prophet 5 or 6 of them were Avlvalzm. The world is considered. The rest of them. Or representing them away. Imam Zadga like this in Iran, which is 8 thousand tombs. All members of the 12th Imam was: only one of them in a 0.6 persons in Iraq, in which time the Sasanian capital, and five others in Saudi Arabia, a governor there from Iran choose from: Buried are.

الأنبیاء إیران
25 طنا من 124،000 الأنبیاء المذکورة فی القرآن.
وقد دفن 33 منهم فی الوقت الحاضر. للحصول على معلومات حول مکان الدفن اسم، یمکن أن یشیر إلى الموقع تکون الأوقاف إدارتها.
بعض من الأنبیاء الذین عاشوا خلال فترتین.
أسماء محطتین، واحدة عند الولادة. وذکر الآخر فی المنفى أو المعلنین. وقال إشعیاء النبی، حتى 70 قتلوا فی یوم واحد!
 
کان الأنبیاء الإیرانیة فی کل وقت هو الصحیح. ومنذ ذلک الوقت، کانت إیران کبیرة جدا. على سبیل المثال، فی وقت سایروس وداریوس، حتى مصر والمملکة العربیة السعودیة وکذلک کانت ایران فی القدس. ولکن من منظور آخر، وکانت ایران مهد الأنبیاء. وجمیع البلدات وقوم نوح، بعد الطوفان، ودفن تحت العاصفة المحافظات الطین. نجا أشخاص آخرین، نزل من الجبل، جودی. بعض من ذلک فی ترکیا والقوقاز أعرف. وقد تم کل من إیران مملوکة من قبل. کما ازداد عدد السکان وانتشر فی جمیع أنحاء العالم: ذهبت إلى همدان المیدیین. ذهب بارثا الى الخلیج. وسکا فی سیستان. هاجر إلى أوروبا والهندوس الهند وأوروبا. کانت الآریین الإیرانی الحالی. وهو ما یعنی مکان الآریین. وکانت جمیع الأنبیاء من نسل النبی نوح. ولدوا فی نفس العذر. وکانت هود وصالح ولوط نفس المناطق: إبراهیم علی وعائلته. واحد من هذه الأسباب هو وجود النبی 33. 124 ألف بین النبی 5 أو 6 منهم. تعتبر العالم. بقیة منهم. أو من یمثلهم. بعیدا. الإماممثل هذا فی إیران، والذی هو 8000 قبر. وکان جمیع أعضاء الإمام 12TH: واحد منها فقط فی الشعب 0.6 فی العراق، فی الوقت الذی العاصمة الساسانیة، وخمسة آخرین فی المملکة العربیة السعودیة، وهناک حاکم من إیران اختیار من بینها: دفن هی.

Peygamberler ?ran
Kuran"da sözü edilen 124 bin peygamber 25 ton.
33 mevcut içine gömülür. Mezar yer ad? hakk?nda bilgi için, siteye at?fta yönetilen vak?flar olabilir.
Iki dönem boyunca ya?am?? peygamberlerin baz?lar?. ?ki istasyon isimleri, do?umda biri. Ve, sürgün veya reklamverenlerinin di?er belirtilmi?tir. Ye?aya peygamberin bile 70 bir günde öldürüldü, dedi!
 
?ran ilahi peygamberlerin her zaman do?ru vard?. O zamandan beri, ?ran"?n çok büyüktü. Örne?in, Cyrus ve hatta Darius, M?s?r ve Suudi Arabistan zaman yan? s?ra ?ran"da Kudüs olmu?tur. Ama ba?ka bir aç?dan, ?ran peygamberlerin be?i?i olmu?tur. Ve Nuh"un bütün ?ehirleri ve insanlar?, sel sonras?, f?rt?na çamur illerde alt?na gömüldü. Di?er insanlar Judy, da?dan indiler, kurtuldu. Türkiye ve Kafkasya"da Baz?lar? biliyorum. ?ran Hem daha önce sahip olmu?tur. Nüfusu artm?? ve dünya çap?nda yay?ld?: Medler Hamadan gitti. Partha Körfez gitti. Ve Sistan içine Ska. Avrupa ve Hindular Hindistan ve Avrupa"ya göç. ?ranl? Aryan mevcuttu. Hangi Aryan yer anlam?na gelir. Peygamberlerin peygamber Nuh"un soyundan idi. Ayn? bahane içinde do?dular. ?brahim Ak?n ve ailesi: Hud, Salih ve Lut ayn? alanlar vard?. Bu nedenlerden biri de Peygamber 33 varl???d?r. Bunlar?n 124,000 Hz 5 ya da 6 aras?nda Avlvalzm edildi. Dünya olarak kabul edilir. Onlar? geri kalan?. Yoksa onlar? temsil. 8 bin mezar ?ran"da böyle ?mam Zadga. 12. ?mam tüm üyeleri oldu: Buried ?unlard?r: Sasani ba?kenti ve Suudi Arabistan, ?ran oradan valisi seçim be? di?erleri hangi zamanda Irak"ta 0,6 insanlar?n, içinde sadece bir tanesi.

 


تاریخ : جمعه 91/9/24 | 7:11 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

 تراضی طرفین یعنی چه؟

اقتصاد با رویکرد مردمی،  آن است که مردم مفهوم آن را بفهمند. لذا پیچیده  کردن مفاهیم اقتصادی، آن را از مردم دور می کند. و اقتصادعلمی همین است. یعنی مردم چون آن را نمی فهمند، قبول نمی کنند. در اسلام همه چیز روشن است: مثلا در معاملات رضایت طرفین شرط است. ولی در اقتصاد سرمایه داری، فقط رضایت سرمایه دار شرط است. چون هرلحظه که رضایت نداشته باشد ، سرمایه اش را برمی دارد و به جایی می برد که رضایتش حاصل شود. وان  جز قاچاق اسلحه یا مواد مخدر و یا اعضا بدن و نوامیس مردم چیز دیگری نیست. عرضه و تقاضا همین است . بد تر از آن، انحصار یا منوپل کردن است. که مثلا در اقتصاد ایران با اینکه ادعا می شود: اقتصاد اسلامی است، همه چیز منوپل است: زیارت رفتن مانند حج کاملا در دست دولت است. و قیمت را او تعیین می کند. و مشتری فقط باید پرداخت کند! خودرو سازان همگی منوپل هستند. و به همین جهت شرکت های خود روساز، مثلا پراید را در داخل 14 میلیون تومان می فروشند. ولی به خارج نصف قیمت صادر می کنند! سمند سی میلیونی تهران، با 7 میلیون آن هم قسطی، به تاکسی داران فرودگاه تفلیس، فروخته شده است !یعنی قیمت واقعی سمند همان 7 میلیون است. آن هم قسطی. ولی چون اقتصاد ایران است. آن را 20 تا 30میلیون می فروشند. مابه التفاوت هم طبق معمول به جیب کسانی میرود که هیچ نقشی در تولید ندارند! در حالیکه براساس نقل: امام صادق ع در شرایط قحطی، بجای انبار کردن مایحتاج، هر انچه هم در انبار داشت بیرون فرستاد، تا قیمت ها شکسته شود.  

Name Of God
 Parties to compromise what?
Economy, with a popular approach, is that people understand the concept. Thus, the complex economic concepts, it is far from the people. Economics is the science. The people do not like it, do not accept. In Islam, everything is clear: as long as both parties are satisfied with the transaction. But, in capitalist economies, capital requirement is just satisfied. Since that moment is not satisfied, he takes money and a place to take her that satisfaction is achieved. One exception smuggling weapons or drugs, or else people are not organ and pride. This is supply and demand. Worse than that, is the monopoly or monopole. For example, the claim is that the Iranian economy: Islamic Economics, monopole everything is completely in the hands of the Hajj pilgrimage to such a state. He will determine the price. And customers only need to pay! Car makers are all monopole. And therefore part of their pavement, such as pride in selling 14 million USD. But export prices are half off! Dun Tehran thirty million, with 7 million for it in installments, the Tbilisi airport taxi owners, sold is the real price of 7 million is the same as the dun. The installment. But because of the economy. It will sell 20 to 30 million. The usual difference is pocketed by those who have no role in the production! However, according to Imam Sadegh quotes instead of storing supplies in famine conditions, whatever they had in stock prices sent away to be broken.

 

بسم الله الرحمن الرحیم
 الأطراف لتقدیم تنازلات ما؟
الاقتصاد، مع اتباع نهج الشعبیة، هو أن یفهم الناس هذا المفهوم. وهکذا، فإن المفاهیم المعقدة الاقتصادیة، فهی بعیدة عن الناس. الاقتصاد هو علم. الناس لا تحب ذلک، لا نقبل. فی الإسلام، کل شیء واضح: طالما أن کلا الطرفین راض مع الصفقة. ولکن، فی الاقتصادات الرأسمالیة، اقتنعت تماما متطلبات رأس المال. لم یقتنع منذ تلک اللحظة، ویأخذ المال، ومکانا لاصطحابها أن یتحقق الرضا. واحدة استثناء تهریب الأسلحة أو المخدرات، أو الأشخاص الذین لیست آخر الجهاز والاعتزاز. هذا هو العرض والطلب. أسوأ من ذلک، هو احتکار أو احتکار. على سبیل المثال، المطالبة هو أن الاقتصاد الإیرانی: الاقتصاد الإسلامی، کل شیء احتکار تماما فی أیدی تأدیة فریضة الحج إلى تلک الحالة. وقال انه تحدید الأسعار. ویحتاج العملاء فقط لدفع! شرکات صناعة السیارات کلها احتکار. وجزء من ذلک الرصیف الخاصة بهم، مثل الفخر فی بیع 14000000 دولار أمریکی. لکن أسعار التصدیر هی من النصف! کمیت طهران 30000000، مع 7 ملیون فی الأقساط وأصحاب سیارات الأجرة مطار تبلیسی، باع هو الثمن الحقیقی هو 7 ملایین نفس کمیت. الدفعة. ولکن بسبب الاقتصاد. فإنه سیتم بیع 20 حتی 30000000. وجیوبهم الفرق المعتادة من قبل أولئک الذین لیس لهم أی دور فی الإنتاج! ومع ذلک، وفقا لأسعار صادق الإمام بدلا من تخزین الإمدادات فی ظروف المجاعة، کل ما کان فی أسعار الأسهم أرسلت بعیدا لا بد من کسرها.

Of God Ad?
 Taraflar ne taviz?
Ekonomi, popüler bir yakla??mla, insan kavram?n? anlamak olmas?d?r. Böylece, karma??k ekonomik kavramlar, bu insanlardan uzakt?r. Ekonomi bir bilim dal?d?r. Insanlar bunu sevmiyorum, kabul etmiyoruz. ?slam"da, her ?ey aç?kt?r: her iki taraf i?lem memnun oldu?u sürece. Ama, kapitalist ekonomilerde, sermaye gereksinimi sadece memnun. O an memnun olmad??? için, o para ve memnuniyeti elde edilir onu almak için bir yer al?r. Tek istisna, silah kaçakç?l??? ve uyu?turucu, ya da ba?ka insanlar organ ve gurur de?ildir. Bu arz ve taleptir. Daha da kötüsü, tekel veya monopol oldu?unu. ?slam Ekonomisi, monopol her ?ey böyle bir duruma Hac elinde tamamen: Örne?in, iddia ?ran ekonomisinin olmas?d?r. O fiyat belirleyecektir. Ve mü?teriler sadece ödemek zorunda! Araba üreticileri her monopol vard?r. Ve bu 14 milyon USD sat?? gurur olarak kald?r?m dolay?s?yla parças?. Ama ihracat fiyatlar?n?n yar?s? kapal?! Dun Tahran taksitle bunun için 7 milyon olan otuz milyon, sat?lan Tiflis havaalan?na taksi sahipleri, 7 milyon gerçek fiyat dun ayn?d?r. Taksit. Ama çünkü ekonomi. Bu 20-30000000 satacak. Her zamanki fark? üretiminde hiçbir rolü olanlar taraf?ndan cebe! Ancak, ?mam Sad?k t?rnak yerine k?tl?k ko?ullar?nda saklanmas? malzemeleri, göre bunlar hisse senedi fiyatlar?nda vard? neyse k?r?k olmas? uzak gönderilir.


تاریخ : پنج شنبه 91/9/23 | 10:20 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

عدالت درغرب و اسلام ؟

وا‍ژه عدالت را همه می شناسند و برای آن احترام قائلند. اما عدالت چه معنی دارد؟

عدالت از زبان تئوریسین بزرگ اسلام: حضرت علی ع یعنی: هرچیز در جای خودش باشد ( یضع الامور علی موضعها)

مثلا زیبا شناسی و زیبا بودن یک عدالت است. زیرا در صورت زیبا یا یک سامانه زیبا، همه چیز در جای خودش است. اما در فرهنگ غرب عکس این قضیه است: اصولا غربیها پیمان بستند هرچه امام علی فرموده، عکس آن عمل کنند! امام علی فرموده سگ نجس است ولی غربی ها آن را درخانه نگهداری می کنند و مانند بچه خود از آن حمایت می کنند. در هنر غربی هم همه چیز از جای خود بیرون میرود! بهترین داستان قرن آنها شرک است که یک غول زشت  عاشق فرشته ای زیبا می شود. که  او هم نیمی انسان و نیمی دیو است ! در بازی های غربی همه قهرمانان قیافه ای خلاف دارند. و کار آنان همگی تمسخر زندگی معمولی مردم است. اصرار غرب بر چپ روی در مقابل اسلام علی ع، تا آنجا محکم و بی نیاز از استدلال است که، حتی خوردن سوسک، موش و خوک را جایز می داند. و هرچه در اسلام حرام است، در انجا حلال است .عدالت نیز در غرب به معنی آنارشیسم و به هم ریختگی است. آمریکا همه جهان را به هم می ریزد تا عدالت اجرا کند! اسرائیل کودکان فلسطینی را می کشد تا صلح ایجاد کند. و اقتصادغربی از نخورده ها می گیرد. و به خورده ها می دهد. از 99 درصد مردم که فقیرند ، مالیات می گیرد. ولی از یک درصدی که بیش از همه ثروت دارند، نمیتواند مالیات بگیرد! و حتی به آنان کمک مالی هم می کند تا ورشکست نشوند و یا از سود های کلان  ضرر نکنند 

Adalet Bat? ve ?slam?
Tüm kelimeler için Adalet bilinen ve sayg? gösterilir. Ama adalet nedir?
Hazret-i Ali, yani AS: her?ey yerini (Yz Alamvr Ali topikal) ise ?slam"?n büyük teorisyenleri dili Adalet
Bir adalet Estetik ve güzel bir örnek. Sistem iyi, ya da bir ince ise, her ?ey yerli yerinde. Ama Bat? kültürünün tersidir: Onlar?n tersini yapmak, Bat? ittifak? ?mam Ali dedi ba?lad?lar!Bat? sanat?, her ?eyi yer ç?kt?!O yar? insan yar? canavar oldu?unu! Bat?"ya kar?? oyun tüm bir yüz ?ampiyon var. Hepsi s?radan emekçi halk?n alay. Bat? vs ?slam Bildi?im kadar?yla çekici ve benzersiz argüman olarak, hatta hamamböce?i, fare ve domuz yeme müsaade gördü?ü sol A. ?srar ediyor. Ve ne ?slam"da yasak oldu?u, bir çözümü var. Da??n?kl??? var Bat?"da Adalet ve anar?i. ABD sadece hep birlikte dünyada çal??t?rmak için dü?er! ?srail Filistinli çocuklar bar?? olu?turmak için öldürür. Ve bu Aqtsadghrby de?ildir. Ve yenebilir. Yoksul yüzde 99 vergilendirilir. Ama bütün zenginlik birden fazla yüzde vergilendirilir olamaz!

العدالة الغرب والإسلام؟
ومن المعروف للجمیع العدالة الکلمات واحترامها. ولکن ما هو العدل؟
العدل فی لغة المنظرین الإسلام العظیمة: حضرة علی ع
     ، أی: کل شیء فی مکانه (یضع الامورعلی موضعها)
الجمالیة وجمیلة مثال على العدالة. إذا کان النظام على ما یرام، أو الغرامة، کل شیء فی مکانه. ولکن ثقافة الغرب هو عکس ذلک: إنه ربط التحالف الغربیة قال الإمام علی، فإنها تفعل العکس!فی الفن الغربی، کل شیء فی غیر محله! أفضل القصص هی قبیحة الغول شریک، الذی هو من محبی الملاک الجمیل. انه رجل ونصف وحش نصف! فی المباریات ضد الغرب جمیعها بطل الوجه. أنها تجعل متعة لجمیع الناس العادیین العمل. الغرب مقابل الإسلام یصر على الیسار
 . بقدر ما هو الحجة القائلة بأن مقنعة وفریدة من نوعها، حتى الأکل الصراصیر والفئران والخنازیر تعتبر یجوز. وما هو محرم فی الإسلام، هناک حل. العدل والفوضى فی الغرب هناک فوضى. الولایات المتحدة تقع على مجرد تشغیل فی جمیع أنحاء العالم معا! اسرائیل تقتل الأطفال الفلسطینیین لتحقیق السلام. ومجمل الاقتصاد الغربی هو. ویمکن أن تؤکل. هی ضریبة من 99 فی المائة من الفقراء. ولکن أکثر من واحد فی المئة من جمیع الثروات، لا یمکن أن تخضع للضریبة! وحتى لو أنها لیست مفلسة أو المساعدة المالیة فی وسعهم للا تفقد الأرباح الکلیة

 

Justice in  West and Islam?
Justice for All words are known and respected. But what is justice?
Justice of the language of the great theoreticians of Islam: Hazrat Ali AS, ie: everything is in its place
Aesthetic and beautiful example of a justice. If the system is fine, or a fine, everything is in its place. But the culture of the West is the opposite: It tied the Western alliance Imam Ali said, they do the opposite! Imam Ali says dogs are unclean, but West and keep it at home as they support their children. In Western art, everything is out of place! The best stories are the ugly ogre Shrek, which a lover is a beautiful angel. That he is half man and half beast! In games against West all have a face champions. They make fun of all ordinary working people. West vs. Islam insists on the left A. As far as the argument that is compelling and unique, even eating cockroaches, rats and pigs considers permissible. And what is forbidden in Islam, there is a solution. Justice and anarchy in the West there is clutter. U.S. falls to just run all over the world together! Israel kills Palestinian children to create peace. And the whole of the western economy is. And can be eaten. Than 99 percent of the poor are taxed. But more than one percent of all wealth, can not be taxed! And even if they are not bankrupt or the financial assistance they can to not lose profits macro

 


تاریخ : پنج شنبه 91/9/23 | 12:14 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

قبول تغییرات یا مقاومت در مقابل تعییرات؟

تغییراتی در جهان و مخصوصا در ایران اتفاق افتاده که، اساتید دانشگاه ها از قبول آن امتناع می ورزند. آنها با اصرار بر فرهنگ قبل از انقلاب اسلامی، سعی در کتمان حقایق دارند. و می کوشند با روش زندگی چهل سال پیش زندگی کنند! در حالیکه طبق بررسی های به عمل آمده، حداکثر مقاومت در مقابل تغییرات 7 سال است. و بیشترین این مقاومت ها هم در میان اقشار تحصیلکرده ، اساتید دانشگاهها هستند. بیشتر از این سال اگر کسی بر گذشته و رفتار ثابت قبلی تاکید کند، از نظر روانشناسی به عارضه و یا انحراف روانی دچار شده که: موقعیت تثبیت نام دارد. مانند : کودکانی که همیشه در کلاس اول می مانند. و یا کانا و کودن هایی که در دوران کودکی تثبیت شده اند. کنفرانس  بیداری اسلامی و اساتید دانشگاهها نشان داد که: دانشگاهها در سراسر جهان هنوز در مقابل اسلام ، انقلاب اسلامی و تغییرات آن مقاومت می کنند. و بجای پیشرو بودن در عقب قافله مردمی خود حرکت می کنند. و به زور به میدان می آیند.. این ارتجاع یا علاقمندی مفرط به گذشته، بیماری جدی اساتید است، که نقش سازمان سیا و موساد در تایید مدارک تحصیلی آنان، آن را دو چندان کرده است. امید است اساتید این شجاعت را داشته باشند که: همه این توهمات را دور بریزند ، اگرحتی  پا به پای انقلاب اسلامی پیش بیایند ، حداقل با مردم خود در یک جهت قرار میگیرند. حالا پیشتاز بودن آن ها پیشکش.

 

Accept change or resistance to change?
 Changes have occurred in the world and especially in Iran, faculty refused to accept it. They insist on a culture before the Islamic Revolution, they are trying to hide the facts. And are trying to live the lifestyle of forty years ago! However, according to investigations, the maximum resistance change is 7 years. The most resist even among educated people, who are university professors. More than one of these years ago and prior to emphasize conduct, psychology of mental disorder or deviation from that position is established. Such children are always first class. Or Canada, and stupid that are established in childhood. Conference on Islamic Awakening and academics indicated that universities around the world still against Islam, the Islamic Revolution and its resistance to change. And instead of leading people to move to the rear of the caravan. Come into force in the field. This extreme reaction or interest in the past, serious scholars, that the CIA and Mossad verified their qualifications, it has doubled. It is hoped that teachers will have the courage of all those illusions discard,
even they come step by step  issue Islamic Revolution, at least in one direction are his people. Now that present cutting edge.

 

قبول التغییر أو مقاومة التغییر؟

رفضت هیئة التدریس التغییرات التی حدثت فی العالم وخاصة فی إیران، لقبوله. یصرون على ثقافة ما قبل الثورة الإسلامیة، فإنها تحاول إخفاء الحقائق. وتحاول أن تعیش نمط حیاة منذ أربعین عاما! ومع ذلک، وفقا لتحقیقات، والحد الأقصى هو تغییر المقاومة 7 سنوات. الأکثر مقاومة حتى بین المتعلمین، والذین هم أساتذة الجامعات. أکثر من واحد من هذه منذ سنوات، وقبل أن یؤکد السلوک، یتم تأسیس علم النفس من الاضطراب العقلی أو انحراف عن هذا الموقف. هؤلاء الأطفال هم دائما من الدرجة الأولى. أو کندا، والغباء التی تقام فی مرحلة الطفولة. وأشار مؤتمر حول الصحوة الإسلامیة والأکادیمیین أن الجامعات فی جمیع أنحاء العالم لا تزال على الإسلام والثورة الإسلامیة ومقاومته للتغییر. وبدلا من قیادة الناس للانتقال إلى الجزء الخلفی من القافلة. حیز التنفیذ فی المیدان. هذا رد فعل شدید أو رغبة فی العلماء قدیما خطیرة، أن وکالة المخابرات المرکزیة والموساد التحقق مؤهلاتهم، تضاعف ذلک. ومن المؤمل أن المعلمین سوف تکون لدینا الشجاعة لجمیع تلک الأوهام تنهار بعیدا، حتى قبل أن صعدت القدم على الثورة الإسلامیة، على الأقل فی اتجاه واحد من الناس له. والآن بعد أن طلیعة الحاضر  .

De?i?ikli?i veya de?i?ime direnç Kabul?
 De?i?iklikler dünyada ve özellikle ?ran"da meydana gelmi?, fakülte bunu kabul etmeyi reddetti. Onlar ?slam Devrimi"nden önce, onlar gerçekleri gizlemek için çal???yoruz bir kültür konusunda ?srar ediyor. Ve k?rk y?l öncesinin ya?am ya?amak için çal???yoruz! Ancak, ara?t?rmalara göre, maksimum direnç de?i?imi 7 y?ld?r. Ço?u hatta üniversite profesörleri olan e?itimli insanlar aras?nda direnirler. Bu y?l birden fazla önce ve önceki davran?? vurgulamak için, bu konumdan ruhsal bozukluk veya sapma psikolojisi kurulmu?tur. Böyle çocuklar her zaman birinci s?n?f vard?r. Yoksa Kanada ve aptal çocukluk kurulmu? oldu?unu. ?slami Uyan?? ve akademisyenler Konferans? ?slam, ?slam Devrimi ve dirence kar?? hala dünya çap?nda üniversitelerde de?i?tirmek belirtti. Ve bunun yerine insanlar?n karavan?n arkas?na ta??mak için lider. Alan?nda yürürlü?e girer. Geçmi?te, ciddi âlimler Bu a??r? tepki veya ilgi, CIA ve Mossad nitelikleri do?ruland?, bu ikiye katland?. Hatta en az bir yönde yapt??? insanlar, ?slam Devrimi üzerine ayak basan önce, ö?retmenlerin tüm bu yan?lsamalar y?k?lmaya ve cesarete sahip umulmaktad?r. ?imdi mevcut kesme kenar?.

 


تاریخ : چهارشنبه 91/9/22 | 12:5 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>