سفارش تبلیغ
صبا

دنیا بر روی تفسیر می گردد و: اگر تفسیر نبود دنیا هم نبود

مدیریت تفسیر یا تفسیر مدیریت؟

تفسیر در لغت به معنی کشف القناع است، یعنی مقنعه یا حجاب را برداشتن و: درواقع کسی که تفسیر می کند، از حجاب ظاهری عبور کرده و به باطن الفاظ می رسد. اما آیا این همان است؟ یعنی باطن کلمات همان است که: مفسر به آن رسیده ؟ لذا حد اقل دو نوع تفسیر داریم: تفسیر به رای و تفسیر به غیر از رای شخصی، از نظر قران و دیگر کتب آسمانی و حتی غیر آسمانی، برخی کلمات یا مفاهیم محکم هستند! و برخی متشابه. و کسانی که تفسیر به رای می کنند، اغلب از کلمات و مفاهیم متشابه استفاده می کنند. مثلا نماز خواندن یا روزه گرفتن، امری واجب در تمام ادیان است. اما چگونه نماز بخوانیم متفاوت است، و به آرا گوناگون بستگی دارد. عده ای می گویند چرا ایستاده در صف انتظار! چرا راه دور و چرا هزینه بسیار برای حج! ما شما را در محل حاجی می کنیم! ولی عده ای هم می گویند: باید رفت و هزینه کرد و: دور یک خانه سنگی گشت و باز آمد. پس آنهایی که می گویند تفسیر یعنی چه؟ چه لزومی دارد تفسیر بخوانیم! باطل است. می بینیم دنیا بر روی تفسیر می گردد و: اگر تفسیر نبود دنیا هم نبود! همان ابتدا که خدا می خواست بشر را خلق کند، فرشتگان  از این خلقت تفسیر دیگری در ذهن داشتند! آنها می گفتند اگر بشر خلق شود، در زمین خشونت بپا می کند! و خونریزی به راه می اندازد و: گروههایی امثال داعش می سازد! اما خداوند به تفسیر آنها ایراد وارد کرد، سر شوق آمد و بشری افرید که: دوروبرش را شلوغ کرد! روزی هزاران میلیارد بار، انسانها سر خود را بالا می گیرند و: می گویند خدایا کمکم کن! باز هم خدا از این مردم 7میلیاردی راضی است، و آنها را اضافه می کند. هر نوزادی که به دنیا می اید، یعنی خداوندهنوز به بشر امیدوار است. با اینکه قول داده نیم روز هم از تاریخ باقی مانده باشد، حجت خود را ظاهر می کند، ولی می بینیم امام زمان را اذن ظهور نمی دهد! تا دنیا به آخر نرسد و آخرالزمان تفسیر نگردد. اصلا این تفسیر آخرالزمان را باید پس گرفت ! زیرا گروهی به رجعت امیدوارند! و آن را اساس شیعه می دانند. معنی رجعت در اینجا این است که: پس از ظهور آقا صاحب الزمان، تازه دنیا شروع می شود! همه شهدا زنده می شوند، حضرت مسیح از آسمان می آید و پشت سر اقا نماز می خواند، ائمه زنده می شوند و سالهای طولانی: به ترتیب حکومت می کنند. پس در واقع حکومت الهی آن زمان آغاز می شود. از این منظر خشونت های موجود در جهان، و حملات تروریستی و غیره، تفسیر جالبی دارد: شیطان که از خدا دور شد، یکی از تفسیر هایش این بود که: من از آتش هستم و بشر از خاک، و لذا من برتر هستم، و نباید در برابر آدم سجده کنم. اما تفسیر او مقبول خدا نشد، و لذا خدا او را از خود راند. او که اینطور ضایع شد گفت: منهم انتقام می گیرم! یکی از آنها ترویج خشونت بود. زیرا با ترویج خشونت، بشر به دست خود از بین میرفت! و اینهمه تفسیر های خدا: در حمایت از بشر بی منطق می شد. البته پیامبران آمدند و مردم را به: صلح و همزیستی و افزایش جمعیت تشویق کردند. گرچه این عملکرد موفق بود، و از یک آدم و حوا، اکنون 8میلیارد آدم در دنیا هست! ولی تبلیغات شیطان عکس قضیه را نشان می دهد. بطور معمول مرگ و میر دربین انسانها هست، نزاع و درگیری هم پیش می آید، ولی نسبت آن زیر یک در هزار هست، اما تفسیر (تبلیغات) شیطان آن را 999در هزار نشان می دهد. گویا حتی نباید یک چاقوکشی هم بشود، یا هیچ خودرویی مسافران را زیر نگیرد! شاید در گذشته در هر خیابان، چاقوکشی بوده ولی امروز، یکی دو تای آن هم زیاد است! در واقع شدت صلح و دوستی و ارامش، به خشونت تفسیر می شود.

Manage Interpretation or Management Interpretation?

Interpretation in the word means the discovery of the veil, that is, to remove the veil or the hijab: in fact, the person who interprets the apparent hijab and goes to the inside of the words. But is this the same? That is, the word behind the words is: the interpreter has come to it? Therefore, we have at least two kinds of interpretations: the interpretation of the vote and the commentary, apart from the personal vote, are Quranic and other celestial and even non-heavenly texts, some words or concepts are firm! And some like. And those who interpret the commentary often use similar words and concepts. For example, prayer or fasting is obligatory in all religions. But how to read a prayer is different, and it depends on different voices. Some people say why stand in the waiting queue! Why is the distance and why cost a lot for pilgrimage! We will place you in Hajj! But some also say: It is necessary to go and spend: Around a stone house came and came back. So who say what interpretations mean? What is required to read! Is false. We see that the world is interpreted and: if there was no comment, there was no world! The very beginning when God wanted to create mankind, the angels had another interpretation in this creation! They said that if human beings were created, they would be violent in the land! And it causes bloodshed and makes groups like ISIS! But God made a mistake in their interpretation, the head of enthusiasm came and the people of Afrir, who were busy around him! Thousands of billions of times a day, humans raise their heads and say: God help me! Again, God is content with these 7 billion people, and adds them. Every newborn being born, God willing, hopes for humanity. Although he promises to remain half past, he will show his proof, but we see that the Imam of Time will not be issued by the permission! Until the world ends and the apocalypse is not interpreted. All this interpretation of the apocalypse must be taken back! Because a group is hoping for rejoicing! And they know it as the Shiite foundation. The meaning here is that: After the advent of Agha Sahib Al-Zaman, the world is just starting! All martyrs will be alive, Christ will come from heaven and pray for the rest of the world, the Imams will live and for many years they will rule. So in fact the Divine rule of that time begins. From this point of view, the violence in the world, terrorist attacks and so on, has an interesting interpretation: Satan, who went away from God, one of his interpretations was: "I am from the fire, and man is from the soil, and so I am the supreme, and I should not prostrate myself before Adam. But his interpretation was not acceptable to God, and therefore God turned him away. He said: "I take revenge!" One of them was the promotion of violence. Because humanity was destroyed by the promotion of violence! And all of God"s commentaries were irrational in protecting mankind. Of course, the prophets came and encouraged people to: peace and symbiosis and increase the population. Although this performance was successful, and from an Adam and Eve, there are now 8 billion Adam in the world! But Satan"s adverts show the picture of the theorem. Normally deaths are in the midst of people, conflicts and conflicts also occur, but their ratio is below one in a thousand, but the devil"s commentary (propaganda) is 999 per thousand. It seems that even a teenager should not be subjected to, or no passengers should be subjected to any car! Perhaps in the past, on every street, we had a teenager, but today there is one or two of them! In fact, the intensity of peace and friendship and tranquility is interpreted by violence.

إدارة التفسیر أو تفسیر الإدارة؟

التفسیر فی الکلمة یعنی اکتشاف الحجاب، أی إزالة الحجاب أو الحجاب: فی الواقع، الشخص الذی یفسر الحجاب الظاهر ویذهب إلى داخل الکلمة. ولکن هل هذا هو نفسه؟ أی أن الکلمة وراء الکلمات هی: المترجم قد جاء إلیها؟ ولذلک، لدینا نوعان على الأقل من التفسیرات: تفسیر التصویت والتعلیق، بصرف النظر عن التصویت الشخصی، هی النصوص القرآنیة وغیرها من السماویة وحتى غیر السماویة، وبعض الکلمات أو المفاهیم هی حازمة! وبعض مثل. وأولئک الذین یفسرون التعلیق غالبا ما یستخدمون کلمات ومفاهیم مماثلة. على سبیل المثال، الصلاة أو الصیام واجبة فی جمیع الأدیان. ولکن کیفیة قراءة الصلاة مختلفة، وهذا یعتمد على أصوات مختلفة. بعض الناس یقولون لماذا الوقوف فی طابور الانتظار! لماذا هی المسافة ولماذا تکلف الکثیر للحج! سنضع لکم فی الحج! ولکن البعض یقول أیضا: من الضروری أن تذهب وتنفق: حول بیت الحجر جاء وعاد. من یقول ماذا تعنی التفسیرات؟ ما هو مطلوب لقراءة! غیر صحیح. ونحن نرى أن العالم یفسر، وإذا لم یکن هناک تعلیق، لم یکن هناک عالم! فی البدایة عندما أراد الله أن خلق البشریة، والملائکة کان تفسیر آخر فی هذا الخلق! قالوا أنه إذا تم إنشاء البشر، فإنها ستکون عنیفة فی الأرض! ویسبب إراقة الدماء ویجعل مجموعات مثل داعش! ولکن الله ارتکب خطأ فی تفسیرهم، جاء رئیس الحماس وشعب أفریر، الذین کانوا مشغولین من حوله! آلاف الملیارات من المرات فی الیوم، والبشر رفع رؤوسهم ویقول: الله مساعدتی! مرة أخرى، الله هو المحتوى مع هؤلاء 7 ملیار نسمة، ویضیف لهم. کل مولود جدید یولد، إن شاء الله، یأمل للبشریة. على الرغم من أنه یعد بأن یبقى نصف الماضی، وقال انه سوف تظهر برهانه، ولکننا نرى أن إمام الوقت لن تصدر عن طریق الإذن! وإلى أن ینتهی العالم ولا تفسر نهایة العالم. کل هذا التفسیر من نهایة العالم یجب أن تؤخذ مرة أخرى! لأن المجموعة تأمل فی البهجة! وهم یعرفون أنها المؤسسة الشیعیة. معنى العودة هنا هو أنه بعد ظهور آکا صاحب الزمان، یبدأ العالم الجدید! سیکون جمیع الشهداء على قید الحیاة، المسیح سوف یأتی من السماء ویصلی من أجل بقیة العالم، والأئمة یعیشون ولسنوات عدیدة سیحکمون. لذلک فی الواقع القاعدة الإلهیة من ذلک الوقت یبدأ. من وجهة النظر هذه، فإن العنف فی العالم، والهجمات الإرهابیة، وما إلى ذلک، لدیه تفسیر مثیر للاهتمام: الشیطان الذی ذهب بعیدا عن الله، واحد من تفسیراته کان: "أنا من النار، والرجل هو من التربة، ولذا فإننی العلیا، و لا ینبغی أن أسجد نفسی قبل آدم. ولکن تفسیره لم یکن مقبولا من الله، وبالتالی تحوله الله بعیدا. وقال: "أنا الانتقام!" وکان أحدها تعزیز العنف. لأن الإنسانیة دمرت من خلال تعزیز العنف! وکل تعلیقات الله کانت غیر عقلانیة فی حمایة البشریة. بطبیعة الحال، جاء الأنبیاء وشجع الناس على: السلام والتعایش وزیادة السکان. على الرغم من أن هذا الأداء کان ناجحا، ومن آدم وحواء، وهناک الآن 8 ملیار آدم فی العالم! لکن إعلانات الشیطان تظهر صورة النظریات. یبدو أنه حتى المراهق لا ینبغی أن یتعرض، أو أی رکاب یجب أن تخضع لأی سیارة! ربما فی الماضی، فی کل شارع، کان لدینا مراهق، ولکن الیوم هناک واحد أو اثنین منهم! والواقع أن شدة السلام والصداقة والهدوء یفسرها العنف .

Management ??rh v? ya idar? ??rh?

Amma eyni? Bu t?rcüm?çi g?lib ki, sözl?rin mahiyy?ti? V? ox?ar. V? o ki, ??rh, onlar tez-tez eyni söz v? anlay??lar istifad? edin. M?s?l?n, dua v? ya bütün dinl?rd? oruc vacibdir. Amma dua etm?k nec? müxt?lif v? s?s bir s?ra as?l?d?r. B?zi line gözl?yir durmaq niy? dem?k! Niy? uzaqdan H?cc d?y?ri kimi! Biz Hac? var! Lakin b?zi insanlar dem?k s?rf v? getdi v? bir da? ev tur geri g?ldi edilm?lidir. Bel? ki, h?min kim deyir ki, bu n? dem?kdir ??rh? Kim ??rh oxumaq laz?md?r! batildir. Biz dünya ??rh v? dünya ??rh deyil, ?g?r! Onlar insan yüks?l?n zorak?l?q torpaq yarad?lm??d?r ?g?r dedi! V? qan sal?r: ISIS kimi qruplar edir! Amma R?bb onun t?fsiri onlar? t?slim t??viq v? onun ?traf?nda dolu düz?ltdiyi insan? yaratd?! Bir d?f? trilyon sonra, insanlar onlar?n r?hb?rl?ri yüks?k v? Allah m?n? köm?k dem?k! 7 milyard ?halinin Allah raz? v? bu edir. do?ulan h?r u?aq, insan Khdavndhnvz ümid edir. dünya bitmir v? son ??rh deyil. Bu Apocalypse bu ??rhi bel? olmal?d?r idi! bir komanda üçün qay?tmaq üçün ümid! V? bu ?i?l?r bar?d? bilir. Burada throwback c?nab Zaman Advent sonra, yeni bir dünya ba?lay?r dem?kdir! Bel? ki, ?slind? Allah?n hökum?ti sonra ba?lay?r. dünyada bu bax?mdan, zorak?l?q, terror hücumlar? v? Allaha ?eytan?n dig?r maraql? ??rhi, onun bir ??rh M?n torpaq insan, v? superego am edir?m yan??n edir?m ki, M?n Ad?m? s?cd? etm?lidir. Lakin onun ??rh Allaha m?qbul deyildi v? Allah onlara üz çevirdi. O, itirilmi? ki, dedi: M?n d? intiqam almaq! Onlardan biri zorak?l?q idi. zorak?l?q Çünki insan ?lind? ölür! V? insan d?st?k Allah?n bütün ??rhl?r c?f?ng idi. elçil?r g?lib v? insanlar sülh v? birg? ya?ama v? t??viq ?hali art?m. ?m?liyyat u?urlu oldu, v? Ad?m v? H?vva bir olsa da, dünyada 8 milyard insan var! Amma ?eytan elanlar? ?ksini göst?rir. bir b?çaq z?rb?l?ri endir?r?k, v? ya h?r hans? vasit?nin s?rni?in olmamal?d?r, h?tta! B?lk? h?r küç?, xuliqanl?q keçmi?, lakin bu gün, onlar?n bir neç? çox! ?slind?, sülh v??min-amanl?q, a??rl??? zorak?l?q ??rh olunacaq.

 

 


» نظر

دولت حجیم یا: دولت توسعه یافته؟

استفاده از کلمات متفاوت، عشق یا نفرت هرکس را از یک موضوع واحد نشان می دهد. مثلا کلمه آمریکا برای خیلی ها، رویا و آزادی و عشق را بیاد می اورد! اما برخی ها نیز ان را مترادف جنایتکار و گانگستر می دانند. حتی کلمه گانگستر و جنایتکار برای خود افراد، و حوزه عملکردی آنها شیرین است! همانطور که ترور و سر بریدن و خون ریزی، برای داعش افتخار محسوب می شود. در مورد حجیم شدن دولت نیز، بحث های مخالف و موافق زیاد است. عده ای می گویند اگر سه وزارت خانه صنعت و معدن و تجارت، یکی شود دولت کوچکتر می شود! برخی ها هم معتقدند اگر این سه، هریک وزارتخانه جداگانه ای بشوند، دولت چابکتر می شود. برخی از این نظریه ها را زمان اثبات می کند، و برخی دیگر فقط کپی می شوند. مثلا زمانی ماکس وبر، شعاری را مطرح کرد : نگو بنویس! یعنی دستور و مدارک دولتی و شرکتی، نباید شفاهی باشد بلکه همه باید کتبی باشد، که بتوان به آن استناد کرد. وی بروکراسی را با شیرینی تمام! پایه گذاری کرد و سالها بعنوان معمار بوروکراسی مطرح بود. حتی در ایران نیز عده ای با استناد به آیه 288سوره بقره، و همچنین نقل قول معروف از حضرت علی ع، معتقد بودند با نوشتن، دانسته ها راتثبیت می کنیم و: آنها را در بند می کنیم تا بماند. آیت الله منتظری هم در دروس فقه خود می گفت: جوانان و طلبه ها همه چیز را بنویسند، چون حافظه آدم ها در سنین بالا، دچار جمود می شود و اعتماد به آن اشتباه است. اما این نظریه در طول زمان تبدیل شد: به اقیانوسی از کاغذ و نوشته ها و انبوهی از: قوانین و مقررات که مانع رونق کسب و کار: و فعالیت های بشری شد. دشمنی با بوروکراسی آغاز شد! از این تاریخ به بعد بوروکراسی به: مانع تراشی و چوب لای چرخ گذاشتن معنی شد. حجم دولت ها هم همینطور، در جریان تاریخی متفاوت تغییر کرد، و زشت و زیبا شد. در ایران باستان ابتدا ملوک الطوایفی بود! هرکس در گوشه ای خود را شاه می خواند، هخامنش آمد و همه را سرکوب کرد و: خود را شاه شاهان نامید! بنابر این قبل از هخامنشیان، دولت ها کوچک و خود مختار و یا مستقل بودند، و در زمان هخامنشیان همه اینها یک دولت بزرگ شدند: که از آفریقا و اروپا تا چین و هند گسترش داشت، و جاده ابریشم یادگار چنین دورانی است. بعدا دوباره دولت مرکزی، چند بار حذف و اضافه شد: تا ساسانیان بوجود آمدند! در اروپا این وسعت مفهوم نداشت و: کشور در آنجا همان شهر بود! یعنی آتن و رم، یونان و روم را می ساحتند و: تمدن به معنی شهر نشینی بود، نه کشور نشینی ! و این امر نهایتا به قوم گرایی در قرون وسطا، مانند ژرمن ها و گل ها و انگلو ساکسون و وایکینگها رسید. با انقلاب صنعتی، این جزیره ها بطور مجزا بزرگ می شدند، ولی بعد از انقلاب اسلامی، اتحادیه اروپا تشکیل می شود و: نقش دولتها پررنگ می گردد. اما در شرق همچنان بین ملوک الطوایفی و: دولت مرکزی نوسانات در جریان بود، عباسیان و صفویان و قاجاریه دولت مرکزی بودند، فواصل آنها خودمختاری و قوم گرایی پر می کرد. بعد از انقلاب اسلامی، در ابتدا جنگهای داخلی سعی داشت: قومیت گرایی را بر دولت مرکزی تحمیل نماید، ولی با شروع جنگ تحمیلی نیاز به وحدت شکل گرفت، و دولت مرکزی تثبیت شد. اما دنیا نیز به این مرکزیت احتیاج داشت، لذا پس از رحلت امام خمینی، ابتدا مرزهای تعیین شده توسط انگلیس تثبیت شد، و بیش از 200کشور با ارتش های جداگانه تشکیل گردید. ولی با حملات داعش نیاز به وحدت جهان، زیر یک حکومت مرکزی ضد داعش، بالا گرفت و اکنون دولت ایران، دولت مرکزی جهانی است...

The bulk government or: the developed state?

Using different words makes love or hates each one from a single subject. For example, America"s word for many people remembers dream, freedom and love! But some also regard it as a criminal and gangster. Even the gangster and criminal gang for the people themselves and their functional area is sweet! As the assassination and bloodshed, it is proud for ISIS. There is a lot of controversy about the bulk of the government. Some say that if the three ministries of industry and mining and commerce become one, then the government will become smaller! Some also believe that if these three, each ministry are separate, the government becomes more agile. Some of these theories prove time, and others only copy. For example, Max Weber"s time spoke: Do not write! That is, government and corporate orders should not be oral, but all must be written in order to be cited. He has a bureaucracy with all the sweets! He founded many years as a bureaucratic architect. Even in Iran, some people based on verse 288 of Surah al-Baqarah, as well as the famous Quran from Imam Ali, believed that by writing, we would fix the knowledge and: we put them together to stay. Ayatollah Montazeri also said in his jurisprudence: young people and students write everything, because the memory of people of the ages, suffers from fatigue and trust in it is wrong. But this theory became over time: an ocean of paper and writing and a bunch of laws and regulations that prevented business prosperity and human activities. Enemy began with bureaucracy! From that date onwards, the bureaucracy became meaningful: an obstacle and a stick. Similarly, the size of the state changed in a different history, and was ugly and beautiful. In ancient Persia, Maluku al-Tawaifi was first! Everyone who calls on the king in his corner, Achaemenid came and suppressed everyone, and called himself King of the Kings! Thus, before the Achaemenids, the states were small, autonomous or autonomous, and during the Achaemenid times all of them became a great government: from Africa and Europe to China and India, and the Silk Road was a relic of such a period. Later again, the central government was removed and added many times: until the Sasanians were created! In Europe, this scope did not mean, and the country was the same! That means Athens and Rome, Greece and Rome: Civilization means township, not country! And this eventually came to medieval folklore, such as the Germans and the flowers, and the Anglo-Saxon and the Vikings. With the industrial revolution, these islands grew apart, but after the Islamic Revolution, the European Union is formed, and the role of governments is highlighted. But in the east between the Mauluk-al-Tawaiifi and the central government of fluctuations, the Abbasids, the Safavids and the Qajars were the central government, their distances filled with autonomy and ethnocentrism. After the Islamic Revolution, at first civil wars attempted to impose ethnicism on the central government, but the start of the imposed war required unity, and the central government was stabilized. But the world also needed this centrality, so after the death of Imam Khomeini, the boundaries established by the United Kingdom were first established, and more than 200 countries were formed with separate armies. But with ISIL"s attacks, the need for unity of the world, under an anti-ISIS central government, was raised, and now the Iranian government is a global central government...

الحکومة الأکبر أو: الدولة المتقدمة؟

استخدام کلمات مختلفة یجعل الحب أو الکراهیة کل واحد من موضوع واحد. على سبیل المثال، کلمة أمریکا لکثیر من الناس یتذکر حلم والحریة والحب! ولکن البعض یعتبرونه أیضا جنائیا وعصابات. حتى العصابات والعصابة الإجرامیة للشعب أنفسهم، ومجال وظیفتها حلوة! وباعتبارها الاغتیال وإراقة الدماء، فإنها تفخر بتنظیم داعش. هناک الکثیر من الجدل حول الجزء الأکبر من الحکومة. یقول البعض أنه إذا أصبحت الوزارات الثلاث للصناعة والتعدین والتجارة واحدة، ثم الحکومة سوف تصبح أصغر! ویعتقد البعض أیضا أنه إذا کانت هذه الوزارات الثلاث منفصلة، ??فإن الحکومة تصبح أکثر مرونة. بعض هذه النظریات تثبت الوقت، والبعض الآخر فقط نسخ. على سبیل المثال، اقترح وقت ماکس ویبر شعارا: لا تکتب! وهذا یعنی أن الحکومة وأوامر الشرکات لا ینبغی أن تکون شفویة، ولکن یجب أن تکون مکتوبة جمیعا من أجل أن استشهد. لدیه بیروقراطیة مع جمیع الحلویات! أسس سنوات عدیدة کمهندس بیروقراطی. حتى فی إیران، بعض الناس على أساس الآیة 288 من سورة البقرة، فضلا عن الاقتباس الشهیر من الإمام علی، یعتقد أنه من خلال الکتابة، ونحن سوف إصلاح المعرفة و: وضعنا معا للبقاء. کما قال آیة الله مونتازیری فی فقهه: "الشباب والطلاب یکتبون کل شیء، لأن ذکرى الناس فی العصور، الذین یعانون من البؤس، والثقة فیه أمر خاطئ. ولکن هذه النظریة أصبحت مع مرور الوقت: محیط من الورق والکتابة ومجموعة من القوانین واللوائح التی حالت دون ازدهار الأعمال والأنشطة البشریة. بدأ العدو مع البیروقراطیة! ومنذ ذلک التاریخ فصاعدا، أصبحت البیروقراطیة ذات معنى: عقبة وعصا. کما تغیر حجم الحکومات فی تاریخ مختلف، وکان قبیحا وجمیلة. فی بلاد فارس القدیمة، کان مالوکو الطویفی أولا! کل من یدعو الملک فی رکنه، جاء أخمینید وقمع الجمیع، ودعا نفسه ملک الملوک! وهکذا، قبل الدول الأخمینیة کانت الدول صغیرة أو مستقلة أو مستقلة، وخلال العصر الأخمینی أصبح کل منهم حکومة عظیمة: من أفریقیا وأوروبا إلى الصین والهند، وکان طریق الحریر بقایا هذه الفترة. فی وقت لاحق مرة أخرى، تم إزالة الحکومة المرکزیة، وأضاف عدة مرات: حتى تم إنشاء الساسانیین! فی أوروبا، وهذا النطاق لا یعنی، والبلد کان هو نفسه! وهذا یعنی أثینا وروما والیونان وروما: الحضارة تعنی البلدات، ولیس البلد! وجاء هذا فی نهایة المطاف إلى الفولکلور فی القرون الوسطى، مثل الألمان والزهور، والأنجلو ساکسون والفایکنج. مع الثورة الصناعیة، نمت هذه الجزر، ولکن بعد الثورة الإسلامیة، یتم تشکیل الاتحاد الأوروبی، ویتم تسلیط الضوء على دور الحکومات. ولکن فی الشرق بین مولوک الطوییفی والحکومة المرکزیة من التقلبات، کان العباسیین والصفویین والقاجار الحکومة المرکزیة، ومسافاتهم ملیئة بالحکم الذاتی والنزعة العرقیة. بعد الثورة الإسلامیة، فی الحروب الأهلیة الأولى حاولت فرض العرقیة على الحکومة المرکزیة، ولکن بدء الحرب المفروضة یتطلب الوحدة، واستقرت الحکومة المرکزیة. ولکن العالم بحاجة أیضا إلى هذه المرکزیة، وبعد وفاة الإمام الخمینی، تم إنشاء الحدود التی أنشأها البریطانیون لأول مرة، وشکلت أکثر من 200 دولة مع جیوش منفصلة. ولکن مع هجمات داعش، تم رفع الحاجة إلى وحدة العالم، فی ظل حکومة مرکزیة ضد داعش، والآن أصبحت الحکومة الإیرانیة حکومة مرکزیة عالمیة  ...

Toplu hökum?t v? ya inki?af etmi? dövl?t?

F?rqli sözl?r istifad? ed?r?k, h?r biri bir mövzudan sevgi v? ya nifr?t edir. M?s?l?n, Amerikan?n çoxu üçün sözü yuxu, azadl?q v? sevgi xat?rlay?r! Amma b?zil?ri d? bunu cinay?t v? gangster hesab edirl?r. H?tta xalq?n özl?ri üçün gangster v? cinay?t ??b?k?si v? onlar?n funksional sah?si ?irindir! Sui-q?sd v? qan tökülm?si kimi, ISIS üçün qürur duyur. Hökum?tin böyük hiss?si haqq?nda bir çox mübahis?l?r var. B?zil?ri deyirl?r ki, ?g?r üç nazirlik s?nayesi v? m?d?nçilik v? ticar?t nazirlikl?rind?n birin? çevrilirs?, onda hökum?t daha kiçik olacaq! B?zil?ri inan?rlar ki, ?g?r bu üç, h?r bir nazirlik ayr?d?rsa, hökum?t daha çevik olur. Bu n?z?riyy?l?rin b?zil?ri vaxt?n? sübut edir, dig?rl?ri yaln?z sur?tini sübut edir. M?s?l?n, Max Weber zaman? bir ?üar t?klif etdi: Yazma! Y?ni, hökum?t v? korporativ sifari?l?r ?ifahi olmamal?d?r, amma bunlar?n ham?s? qeyd olunmaq üçün yaz?lmal?d?r. Bütün ?irniyyatlarla bürokrasi var! Uzun ill?r bürokratik bir memar kimi quruldu. Amma bu n?z?riyy? vaxt keçdi: ka??z v? yaz? okean?, biznesin rifah? v? insan f?aliyy?tin? mane olan bir s?ra qanun v? qaydalar. Dü?m?n bürokratiyadan ba?lad?! O günd?n bürokratiya m?nal? oldu: bir mane? v? çubuq. Hökum?tl?rin h?cmi f?rqli bir tarixd? d? d?yi?di v? çirkin v? göz?l idi. Q?dim Persiyada Maluku ?l-T?v?if? ilkdir! K?lam? küncünd? ça??rd?ran h?r k?s Aç?q?ndi g?ldi v? h?r k?s? basq?n etdi v? özünü pad?ahlar?n kral? adland?rd?! Daha sonra, m?rk?zi hökum?t bir neç? d?f? ç?xar?ld? v??lav? edildi: Sasanil?r yarad?ld? q?d?r! Avropada bu ç?rçiv? dem?k olmur v? ölk? eyni idi! Dem?li, Afina v? Roma, Yunan?stan v? Roma dem?kdir: Sivilizasiya ölk? deyil, ??h?r deyil! S?naye inqilab? il? bu adalar bir-birind?n ayr?ld?, amma ?slam ?nqilab?ndan sonra Avropa Birliyi formala?d? v? hökum?tl?rin rolu vur?uland?.

 

 


» نظر

پیاده روی جهانی به سوی قدس.

یکی از راههای مبارزه با میلیتاریسم، دیوار گوشتی یا موج انسانی است. ارتش  اسرائیل سنگدل ترین و مجرمترین ارتش دنیا است، زیرا ارتش ها برای حفظ سرحدات و مرزهای یک کشور بوجود می آیند، و تا به سرحدات حمله ای نباشد، ارتش وظیقه ای به عهده ندارد. اما ارتش اسرائیل آتش به اختیار است تا: با تمام دنیا جنگ کند: در داخل سرزمین های اشغالی، ماموریت حمله روزانه به مردم فلسطین است. در دنیا هم کشتار دشمنان، تحت عنوان یهود ستیزان! در دستور کار او است . در داخل خود اسرائیل هم، قتل عام شهروندانی را به عهده دارد که عضو ارتش نمی شوند. در واقع اسرائیل تماما یک ارتش است: هیچ فرد فعال و بالغی که عضو ارتش نباشد، وجود ندارد و اگر وجود هم داشته باشد! دو راه بیشتر ندارد یا پیوستن به ارتش، یا انتخاب مرگ. دوران سربازی در اسرائیل به سه سال اجباری ختم نمی شود، آنها تا پایان عمر در نیروهای احتیاط هستند، و سالی دو ماه باید به پادگانها بروند! و اگر کسی چنین نکند در اختیار جوخه های مرگ قرار می گیرد. یعنی ماموریت سوم ارتش مربوط به: این نیروهای بریده یا بی طرف می باشد. در چنین شرایطی کسی قادر به نفوذ در ارکان ارتش نیست، و مقابله با آن از راههای کلاسیک نتیجه ای ندارد، زیرا هیچ ارتشی در دنیا به این خشونت و آماده کشتار نیست. البته در ارتش آمریکا یا روسیه، عربستان و بحرین برخی از این وحشیگری ها دیده می شود، اما همه اینها به دلیل کمبود بودجه گاهی ناچار به اغماض هستند. مثلا ارتش آمریکا مزدوران خود را برای کشتار مردم عراق فرستاد، ولی انان تا موفعی خوب کشتار می کردند که: عربستان هزینه های آنان را تامین می کرد! با وجود مشکلات مالی عربستان، وکاهش در امد نفتی آن  رونق حضور آمریکایی ها هم کم اثر شد. ولی در کشتار فلسطینی ها توسط ارتش اسرائیل، هیچ نقطه امیدی نیست! زیرا که همه اسرائیل، ارتش هست و همه بودجه ها برای ارتش! منظور می شود. حتی اگر اسرائیل در کشاورزی یا: بهداشت هم سرمایه گذاری می کند، برای تامین غذا و بهداشت ارتش و نظامیان است. همه اختراعات و اکتشافات باید ارتش را بطور کامل سیر کند، بعدا برای مردم دنیا صادر شود. بهترین خودروها و بهترین لباس ها، برای نظامیان آنهم برای سرکوب فلسطینی ها طراحی می شود. اما مهجزه جمعیت یا همان حرکت توده ای و: موج انسانی بوده که تا کنون توانسته فلسطینی ها را، در برابر اسرائیل حفظ کند. بطوریکه می بینیم با وجود محاصره های سخت: نوار غزه و یا ساحل رود اردن، همه آنها بهترین شرایط زندگی دارند! با لوکس ترین خود روها رفت و آمد می کنند و: هر روز منازل مسکونی و شهرک های جدیدی را می سازند. اما اسرائیل برای ساختن شهرک ها، نه تنها با مشروعیت روبرو نیست بلکه: امکانات و زمین برای ان پیدا نمی کند! ناچار از زمین های فلسطینی به سرقت می برد! بعد از ساخت هم مشکل او بیشتر می شود! چرا که مهاجرت معکوس یهودیان، و فرار از ارتش اسرائیل، انتخاب ساکنین را برای این شهرک ها با: مشکل شهروندی روبرو کرده است. گاهی شهرک نشین ها بدتر از فلسطینی ها، علیه ارتش اسرائیل عمل می کنند! زیرا فلسطینی ها دشمن آشکار و: نحت محاصره و قابل کنترل هستند ولی، شهرک نشین ها برای فرار از اسرائیل، حاضرند مسکن اهدایی خود را به فلسطینی ها هم واگذار کنند! بسیاری از فلسطینی ها با تغییر چهره، بعنوان شهووند یهودی دراین واحد ها ساکن هستند. که تشخیص ان برای اسرائیل مشکل شده است. از این رو مردم بجای جزیره ای عمل کردن، بهتر است متحد شده و در روز معینی: مثل روز قدس همگی به سوی مسجدالاقصی بروند و: آن را تسخیر کنند.


» نظر

و همه مردم : حتی شده با پای پیاده برای تسخیر: کاخ سفید و پنتاگون

مکزیک آماده باشد! کاخ سفید در انتظار است.

دیوار کشی ترامپ بین مکزیک و آمریکای شمالی، در ابتدا یک نظریه ساده و برای امور گمرکی! به نظر می رسید اما با حمایت ترامپ از عربده کشی های: نژاد پرستان و کوکلس کلان های جدید، که سعی دارند آمریکا را به اشوب بکشند، نشان داد که ترامپ یک عضو مخفی و باسابقه نژاد پرستی بوده، و آرام آرام چهره خود را نشان می دهد. گرچه از ابتدا مشخص بود که برای پیروزی بر اوباما، همه سرمایه خود را خرج کرد تا دیگر: اسمی از نژاد سیاه یا دورگه در میان رئیس جمهور ها نباشد! و یک سفید متعصب آن را اداره کند. درواقع دوران ترامپ یکی از دورانی است: که در ان آتش زیر خاکستر نژاد پرستی، در حال شعله ور شدن است، و اگر مانع نشوند این آتش دوباره همه را خواهد سوزاند: سیاه پوستان و سرخپوستان را دوباره به مزارع و: برای بردگی خواهد برد. اصولا ممانعت از ورود مهاجران مخصوصا از: کشورهای در خط مقاومت باید روشن می ساخت که: این ابتدایی ترین عمل نژاد پرستانه برای: تست کردن افکار عمومی بود! و چون افکار عمومی تصور کرد فقط همین کار است، و آن را نسبتا تایید نمود، قدمهای بعدی برداشته شد. اکنون تمام دانشمندان علوم انسانی کاخ سفید، و بسیاری از مشاوران به دلیل: مشخص شدن رگه های نژاد پرستی در هیات حاکمه، از ان جدا شدند. بسیاری از کشورها نیز مواضع: ضد ترامپ خود را تشدید کردند. اما باید توجه کرد که دوری راه  برخی کشورها، در مخالفت آنان تاثیری ندارد. مثلا مخالفت حزب الله لبنان یا ایران، ممکن است زیاد مهم نباشد، اما مخالفت ونزوئلا و دیگر کشورهای آمریکای لاتین: و آمریکای جنوبی بسیار مهم است. زیرا آنان از نظر فرهنگ و هویت به: آمریکا و مردم آن نزدیکترند. از قدیم الایام مردمی که از دولت آمریکا ظلم می دیدند، در صورت توان به کشورهای همسایه، مخصوصا مکزیک پناه می بردند، عبور از مرز مکزیک و امثال آن، به معنی سند آزادی آنها از تمام آزار و اذیت ها بود. مردم این کشورها بدانند که: وارث اصلی آمریکا آنها هستند، نه یک مشت نژاد پرست دلار دوست. و در این راه باید کوشش کنند. همانطور که فرزند رهبر ونزوئلا گفت: باید کاخ سفید را تسخبر کرد! و بر سر ساکنان آن خورد نمود. این تنها راهی است که در جهان، جواب داده و بارها در شرق و در اروپا اتفاق افتاده. امام متاسفانه زور گویی ارتش آمریکا، سازمان های نظامی و اطلاعاتی آن بقدری زیاد بوده: که هیچیک از مردم آمریکای شمالی: یا جنوبی و مرکزی به این فکر نیافتاده اند. تا حق خود را بطور مستقیم از: این یانکی های زور گو بگیرند. اما امروز به آنها اطمینان می دهم که: ساعت موعود فرا رسیده و: کاخ سفید همه را به خود دعوت می کند. کاخ سفید از درون پوسیده است: فقط منتظر یک ضربه است و: باید که مردم خود آمریکا و کشورهای  همسایه، رسالت تاریخی را بخوبی انجام دهند و: مطمئن باشند این بار تنها نمی مانند. کره شمالی با موشک های دور برد خود، منتظر چراغ سبز شما است. بیایید و انتقام خون هزاران سرخپوست: کشته شده را بگیرید، بیایید و انتقام آنهمه زجر و شکنجه سیاهپوست ها را بگیرید. بیایید و انتقام همه کارتن خواب و بی خانمان ها را: برای  یکبار هم شده از ثروتمندانی که: با دلار سیگار خود را روشن می کنند بگیرید. سرنگونی دولت آمریکا بسیار ساده است، ولی وقتی آمادگی افکار عمومی نباشد، مانند نهضت 99درصدی یا یا قیام ضد وال استریت، به یک شورش یدل می شود. اما اگر مردمی باشد و همه مردم : حتی شده با پای پیاده برای تسخیر: کاخ سفید و پنتاگون بروند ثمربخش خواهد بود.

Mexico ready! The White House is waiting.

The tramp walls between Mexico and North America are initially a simple theory for customs! It seemed that, however, with the support of Tramp, Arabs: racists and cockles, new mullahs who tried to throw the United States into a throat, showed that Tramp was a secret and racist member of the group, and slowly revealed his face. Gives although from the outset it was clear that he had spent all his capital on Obama to win the title of the black or hybrid race among presidents! And a white fanatic manages it. In fact, the Trump is a period in which the fire under the ash of racism is flaring, and if it is not prevented, this fire will again burn everyone: black people and Indians will be back to the fields and: to enslave. In principle, preventing the arrival of immigrants, particularly from countries in the line of resistance, should make clear that: This was the most basic racist act to: test public opinion! And since public opinion thought it was just the same thing, and it was fairly confirmed, the next steps were taken. Now, all White House scholars and many advisers are separated because of the identification of racist traits in the governing body. Many countries also reinforced their anti-tramp positions. But it should be noted that the distraction of some countries does not affect their opposition. For example, Lebanon"s or Iran"s Hezbollah"s opposition may not be so important, but the opposition of Venezuela and other Latin American countries and South America is very important. Because they are closer to the United States and its people in terms of culture and identity. From the old days, the people who saw the government of the United States were oppressed, if possible, to refuge in neighboring countries, especially Mexico, crossing the Mexican border and so on, meaning the document of their release from all harassment. People in these countries know that they are the heirs of the United States, not a friend of the dollar. And in this way, they must try. As the son of the Venezuelan leader said, he needs to conquer the White House! And slaughtered its inhabitants. This is the only way the world has responded and has repeatedly happened in the East and in Europe. Unfortunately, the Imam, unfortunately, did not have the power of the US military, its military and intelligence agencies, so much that none of the people in North America: either the South or the Central have thought. To claim their right directly from: These Yankees will take force. But today, I assure them that: The hour has come and the White House invites everyone. The White House is rotten: it"s just waiting for a blow and: It"s up to the people of America and their neighbors to do their historic mission well: sure this time alone. North Korea, with its long-range missiles, is waiting for your green light. Come and take revenge on the blood of thousands of Indians: get killed, and take revenge for all black plagues and torture. Come and take revenge on all the sleeping and homeless cartons: for once, come from the wealthy who: Turn your smokes on their dollars. The overthrow of the US government is very simple, but it"s a riot when it"s not ready for public opinion, like the 99% movement or the anti-Wall Street uprising. But if it is a people and all people: even going foot to capture: the White House and the Pentagon will be fruitful.

المکسیک جاهزة! البیت الأبیض ینتظر .

الجدران المتعرجة بین المکسیک وأمریکا الشمالیة هی فی البدایة نظریة بسیطة للجمارک! على ما یبدو، مع ذلک، بدعم من ورقة رابحة من الصراخ من قبل: العنصریة وکلان جدید، فی محاولة لأمریکا فی قتل الاضطراب، وأظهرت أن ترامب هو عضو فی التاریخ السری للعنصریة، وببطء وجهه وکشف أ. و متعصب أبیض یدیر ذلک. فی الواقع، خلال فترة ترامب حیث النار تحت الرماد العنصریة، مضیئة، واذا لم تعترض على النار مرة أخرى سوف یحرق الجمیع: السود والهنود إلى المزارع والعبودیة سوف . ولما کان الرأی العام یعتقد أن الأمر هو الشیء نفسه، وقد تم تأکیده إلى حد ما، اتخذت الخطوات التالیة. وعززت بلدان کثیرة أیضا مواقعها المناهضة للحرب. ولکن تجدر الإشارة إلى أن هاء بعض البلدان لا یؤثر على معارضتها. على سبیل المثال، ضد حزب الله فی لبنان أو إیران، قد لا تکون فی غایة الأهمیة، ولکن ضد فنزویلا وبلدان أخرى فی أمریکا اللاتینیة وأمریکا الجنوبیة أمر مهم جدا. لأنها أقرب إلى الولایات المتحدة وشعبها من حیث الثقافة والهویة. إن شعوب هذه البلدان تعرف أنها ورثة الولایات المتحدة ولیست صدیقا للدولار. وبهذه الطریقة، یجب أن نحاول. کما قال ابن الزعیم الفنزویلی، یجب أن یغزو البیت الأبیض! وذبح سکانها. هذه هی الطریقة الوحیدة التی استجاب بها العالم، وحدثت مرارا وتکرارا فی الشرق وأوروبا. للمطالبة بحقهم مباشرة من: هذه یانکیز سوف تأخذ القوة. ولکننی أؤکد لهم الیوم: لقد حان الوقت، ویدعو البیت الأبیض الجمیع. کوریا الشمالیة، مع صواریخ بعیدة المدى، ینتظر الضوء الأخضر الخاص بک. تعال والانتقام لدماء الآلاف من الهنود: یقتل، یأتی والانتقام من کل تلک المعاناة والتعذیب السود. ولکن إذا کان الناس وجمیع الناس: حتى سیرا على الأقدام للقبض على البیت الأبیض والبنتاغون أنها ستکون مثمرة.

Meksika haz?rd?r! A? Ev gözl?yir.

 

Meksika v? ?imali Amerika aras?ndak? tramp divarlar? ilkin olaraq gömrük üçün sad? bir n?z?riyy?dir! Bu il? böyle bir Trump d?st?yi il?, lakin görünürdü: ?rqçilik v? Klan yeni qar???ql?q öldürm?k daxil Amerikaya çal???r, Trump irqçilik gizli tarixi bir üzvü oldu?unu göst?rdi v? yava?-yava? onun üz a?kar Verir A? fanatik onu idar? edir. h?r k?s yand?rmaq ed?c?k yenid?n yan??n mane olmasayd? ?slind?, Trump bir dövr ?rzind? burada kül irqçilik alt?nda yan??n, flare v?: t?s?rrüfatlar? v? köl?lik geri blacks v? Indians ed?c?k . Bir çox ölk?l?r d? anti-tramp mövqel?rini gücl?ndirdi. Ancaq qeyd etm?k laz?md?r ki, b?zi ölk?l?rin yay?lmas? onlar?n müxalif?tin? t?sir göst?rmir. M?s?l?n, Livanda v? ya ?ran Hizbullaha qar??, bel? ki, vacib ola bil?r, lakin Venesuela v? Lat?n Amerikas? dig?r ölk?l?r v? C?nubi Amerika qar?? çox vacibdir. Çünki onlar Amerika Birl??mi? ?tatlar? v? xalq?na m?d?niyy?t v? kimlik bax?m?ndan daha yax?nd?rlar. Bu ölk?l?rin xalqlar? dollarlar?n dostu deyil, Amerika Birl??mi? ?tatlar?n?n v?r?s?l?ri oldu?unu bilirl?r. V? bu ??kild?, onlar c?hd etm?lidirl?r. Venesuela lideri o?lu dedikd?, o, A? Evi f?th etm?lidir! V? sakinl?rini k?sdi. Bu dünya cavab verdiyi v? ??rqd? v? Avropada d?f?l?rl? ba? ver?n yegan? yoldur. Do?rudan hüququ iddia etm?k üçün: Bu Yankees qüvv?y? min?c?k. Amma bu gün m?n ?min?m ki: Saat g?ldi v? A? Ev h?r k?s? d?v?t edir. ?imali Koreya, uzun m?nzilli raketl?ri il?, ya??l i??q?n?z? gözl?yir. G?lin v? Indians minl?rl? qan intiqam almaq: h?lak almaq, g?lib bütün bu ?zab v? i?g?nc? blacks intiqam almaq. insanlar v? bütün insanlar Lakin h?tta piyada A? Ev v? Pentaqon tutmaq onlar m?hsuldar olacaq.


» نظر

انتقام را با نابودی این پایگاه های آمریکا در منطقه به سرانجام بر

اینهمه مصرف از کجا می اید

ایران نه تنها در قدرت نظامی دست برتر دارد، وهیچ قدرتی در دنیا وجود ندارد که بتواند کاری کند، بلکه در مسائل سیاسی و اقتصادی هم حرف اول را می زند. لذا لازم نیست خود را با گروهی بنام داعش درگیر کند، داعش فقط همان موشک های دیرالزور بسشان بود! اکنون نوبت انتقام گرفتن شهید حججی ها، نه از داعش بلکه عامل اصلی آن یعنی آمریکا است. سپاه میتواند همان هواپیماها یا پادگان های آمریکایی، که ابتدا حججی ها را بمباران کرد، درنظر بگیرد و انتقام را با نابودی این پایگاه به سرانجام برساند. زیرا داعش دیگر تمام شد! مدفعان حرم باید برای آزادی حرم بقیع سازماندهی شوند، نوبتی هم باشد نوبت بقیع است. برای درک بهتر موضوع مثال: طب کل نگر یا پزشکی سیستمی در اینجا مناسب است. طب کل نگر می گوید: لزوما درد نشانه عارضه در همان محل نیست. مثلا با جراحی یک غده سرطانی در مغز، شاهد رشد این غده در سینه یا جای دیگر هستیم! این نشان می دهد که در بدن حایی هست که: این غده ها را تولید می کند، لذا اخیرا کلینیک های درد راه اندازی شده، برای یک سردرد ساده، چند پزشک با تخصص های مختلف، از شما سوال می کنند و شما را معاینه می کنند! آزمایش های مختلف میدهند تا عارضه اصلی را کشف کنند. داعش هم مانند سرطان است، ممکن است یکبار برای همیشه، ازبین برود ولی کسانی که داعش را ایجاد کردند، زنده اند و داعش های جدیدی تولید خواهند کرد. همانطور که القاعده یا طالبان و بوکو حرام را تولید کردند. این است که تنها راه انتقام شهید محسن حججی، موشک زدن به ریاض و از بین بردن آل سعود است! تا همه حرم ها از تخریب در امام باشند. و ایران قدرت چنین کاری را دارد. در اقتصاد ایران هم همینطور است: داعش های اقتصادی سعی دارند: با سر بریدن کارخانه ها و تولید کنندگان داخلی، به ما ضربه بزنند و کوشیده اند: ایران را دارای اقتصادی مریض و پر خطر جلوه دهند. برای مقابله نیز اقدامات جزیی صورت می گیرد: مثلا سند بالادستی که سعی می کند: قدرت اقتصاد ایران را در منطقه افزایش دهد! ولی علیرغم این سند های بالا دستی، که فقط برای برتری در منطقه آرزو شده است، از همان ابتدای انقلاب اسلامی، ایران ابر قدرت جهان بوده و هست. قوی ترین و سالم ترین اقتصاد را دارا بوده و هست. مردم ایران هرگز احساس کمبود و کاستی نداشته اند. اگر هم انتقادی بوده  اغلب این انتقاد ها هم، مربوط به توهمات ذهنی دگر اندیشان بوده است. که بیکاری و نبود نیروی متخصص را مطرح می کنند! در حالیکه آنقدر طرح  اختراعات و اکتشافات زیاد است که: اغلب آنها دور ریخته می شود و: دور ریخته های ایران، در جهان سرآمد می شوند! جوانانی که در ایران کار پیدا نمی کنند، یا در کنکور پذیرفته نمی شوند! به آمریکا و اروپا که می روند و: سرور جوانان آنجا می شوند. پزشکانی که بخاطر تورم پزشک در ایران، شغلی بدست نمی اورند، در آلمان و آمریکا برترین پزشکان محسوب می شوند. بدترین تولیدات ایران یعنی: نفت خام بالاترین ارزش افزوده برای کشورهای دیگر است. حتی دریاچه نمک قم میتواند به: جنگ دو کره برای خرید نمک پایان دهد. آثار باستانی و جاذبه های گردشگری آنقدر زیاد است که: مردم حوصله دیدن آن را ندارند. آنهایی که می گویند ایرانیان مشکل مسکن دارند، نمیدانند که 30درصد ساختمان های نوساز، خالی و در انتظار مشتری است. فقط در مصرف مواد غذایی، آب و برق و.. ایرانی ها چهار برابر! استاندارد جهانی مصرف می کنند، اینهمه را از کجا می آورند؟ آن هم با گرانی های موجود.

Where do you get all this from?

Iran is not only superior in military power, but there is no power in the world that can do anything but also in political and economic matters. Therefore, you do not need to engage yourself with a group called ISIS; ISIS was just the same missiles! It is now time to take revenge on the martyr Hajjis, not from ISIS but for its main cause, the United States. The IRGC could consider the same American planes or barracks that first bombed the Hojaji s, and ended the revenge by destroying the base. Because ISIL is over! Shrine enthusiasts should be organized to release the shrine of the rest. It is also a turning point. For a better understanding of the subject example: Holistic medicine or a medical system is appropriate here. Holistic medicine says: "Pain is not necessarily symptom of pain in the same place. For example, with surgery of a cancerous tumor in the brain, we see the growth of this gland in the breast or elsewhere! It shows that there is a body that produces these glands, so recently, pain clinics is being launched, for a simple headache, several doctors with different specialties will ask you and you will be examined. Take it! Several experiments are performed to discover the main problem. ISIS is like cancer, it may be destroyed once and for all, but those who created ISIS are alive and will create new ISILs. Just as al-Qaeda or the Taliban and Boko Haram produced. This is the only way to revenge the martyr Mohsen Hojaji, a rocket to Riyadh and eliminate Al Saud! So that all shrines will be destroyed in Imam. And Iran has the power to do this. In the Iranian economy, the same is true: ISILs are trying to hit us with the cutting down of factories and domestic producers, and they have tried to make Iran a financially ill and dangerous person. Particular measures are also being taken to counteract: for example, the upstream document that tries to: increase Iran"s economic power in the region! But despite these high-handed documents, which have only been wished for superiority in the region, since the beginning of the Islamic Revolution, Iran has been and remains the supreme power of the world. The strongest and most healthy economy has been and will be. The people of Iran have never felt in short supply. If it was critical, this criticism has often been related to the illusions of the dissidents. They bring unemployment and lack of expert knowledge! While there are so many inventions and discoveries that: Most of them are discarded and: Iran"s dispersed, excelled in the world! Young people who do not work in Iran, or are not accepted in the exam! Going to America and Europe: Youth Servers Are Here. Doctors who do not get a job because of physician swelling in Iran are considered to be the best doctors in Germany and the United States. Iran"s worst production is crude oil is the highest added value for other countries. Even the Qom salt lake can end: the two-bourgeois war for salt purchase. The artifacts and tourist attractions are so high that people are not bored to see it. Those who say that Iranians have a housing problem do not know that 30% of newly built buildings are empty and waiting for the customer. Only in the consumption of food, water and energy.. Iranians four times! World standard, where do they come from? It"s with the expensive ones.

من أین تحصل على کل هذا؟

إیران لیست فقط متفوقة فی القوة العسکریة، ولکن لیس هناک قوة فی العالم یمکنها أن تفعل أی شیء ولکن أیضا فی المسائل السیاسیة والاقتصادیة. لذلک، لا تحتاج إلى إشراک نفسک مع مجموعة تسمى داعش؛ داعش کانت مجرد نفس الصواریخ! لقد آن الأوان للانتقام من الشهید حجیس، ولیس من داعش ولکن لسببه الرئیسی، الولایات المتحدة. یمکن للحرس الثوری الإیرانی أن ینظر فی نفس الطائرات أو الثکنات الأمریکیة التی قصفت هیجاغس، وأدت فی النهایة إلى الانتقام من تدمیر القاعدة. لأن داعش قد انتهت! وینبغی تنظیم عشاق الضریح للإفراج عن ضریح الباقی، وهو أیضا نقطة تحول. من أجل فهم أفضل لموضوع الموضوع: الطب الشامل أو نظام طبی مناسب هنا. یقول الطب الشامل: "الألم لیس بالضرورة أعراض الألم فی نفس المکان. على سبیل المثال، مع جراحة الورم السرطانی فی الدماغ، ونحن نرى نمو هذه الغدة فی الثدی أو فی أی مکان آخر! فإنه یدل على أن هناک الجسم الذی ینتج هذه الغدد، ومؤخرا، یتم إطلاق عیادات الألم، لصداع بسیط، والعدید من الأطباء مع التخصصات المختلفة یطلب منک وسیتم فحص لک. أعتبر! یتم إجراء العدید من التجارب لاکتشاف المشکلة الرئیسیة. داعش مثل السرطان، قد یتم تدمیره مرة واحدة وإلى الأبد، ولکن أولئک الذین خلقوا داعش على قید الحیاة، وسوف تخلق داعش جدیدة. تماما کما أنتجت القاعدة أو طالبان وبوکو حرام. هذه هی الطریقة الوحیدة للانتقام الشهید محسن حاجی، صاروخ إلى الریاض والقضاء على آل سعود! حتى یتم تدمیر جمیع الأضرحة فی الإمام. وإیران لدیها القدرة على القیام بذلک. فی الاقتصاد الإیرانی، ینطبق الشیء نفسه: تحاول داعش ضربنا بتخفیض المصانع والمنتجین المحلیین، وقد حاولوا جعل إیران عرضة للاقتصاد. ویجری أیضا اتخاذ تدابیر خاصة للتصدی لما یلی: على سبیل المثال، الوثیقة التمهیدیة التی تحاول: زیادة قوة الاقتصاد الإیرانی فی المنطقة! ولکن على الرغم من هذه الوثائق المتطورة التی لم ترغب فی التفوق فی المنطقة إلا منذ بدایة الثورة الإسلامیة، کانت إیران ولا تزال القوة العلیا فی العالم. وقد کان الاقتصاد الأقوى والأکثر صحیة. إن شعب إیران لم یشعر قط بالموارد. إذا کان حاسما، فإن هذا النقد غالبا ما کان مرتبطا بأوهام ذهنیة مشوهة. أنها تجلب البطالة ونقص المعرفة الخبراء! فی حین أن هناک الکثیر من الاختراعات والاکتشافات التی: معظمهم ألقیت بعیدا: الإیرانیون مشتتة مثیرة فی العالم! الشباب الذین لا یعملون فی إیران، أو لا تقبل فی الامتحان! الذهاب إلى أمریکا وأوروبا: خوادم الشباب هنا. ویعتبر الأطباء الذین لا یحصلون على وظیفة بسبب تورم الطبیب فی إیران أفضل الأطباء فی ألمانیا والولایات المتحدة. وأسوأ إنتاج إیران هو النفط الخام هو أعلى قیمة مضافة للبلدان الأخرى. حتى بحیرة الملح یمکن أن تنتهی: الحرب البرجوازیة اثنین لشراء الملح. القطع الأثریة ومناطق الجذب السیاحی مرتفعة جدا أن الناس لیست بالملل لرؤیتها. من یقولون إن الإیرانیین لدیهم مشکلة فی السکن لا یعرفون أن 30? من المبانی المبنیة حدیثا فارغة وتنتظر العمیل. فقط فی استهلاک الغذاء والماء والطاقة .. الإیرانیین أربع مرات! المعیار العالمی، من أین تأتی من؟ انها مع تلک مکلفة .

Bunlar?n ham?s?n? nereden al?rs?n?z?

?ran h?rbi gücd? üstünlük qazanmaqla yana??, dünyada heç bir ?ey ed? bilm?y?c?k, h?m d? siyasi v? iqtisadi m?s?l?l?rd? heç bir güc? malik deyildir. Buna gör?, ISIS adl? bir qrupla özünüz? c?lb olmaq laz?m deyil; ISIS yaln?z eyni raket idi! ?ndi ISIS-d?n deyil, ?sas s?b?bi olan AB?-dan ??hid Hac?lar üçün intiqam almaqd?r. IRGC, ?vv?lc? Hijaglar? bombalayan eyni amerikal? t?yyar?l?ri v? barakalar? n?z?rd?n keçir? v? baza m?hv ed?r?k intiqam al?b. Çünki ???L bitdi! T?p?nin m?cburi köçkünl?ri qalan?n tap?na??n? s?rb?st buraxmaq üçün t??kil edilm?lidir, bu da bir dönü? nöqt?sidir. Mövzu nümun?sini daha yax?? ba?a dü?m?k üçün: Holistik tibb v? ya tibbi sistem burada uy?un g?lir. Holistik tibb deyir: "A?r? mütl?q eyni yerd? a?r? simptomudur. M?s?l?n, beyind? x?rç?ngli bir ?i?in ?m?liyyat? il?, bu dö??nin böyüm?sini gö?sün içind? v? ya ba?qa yerl?rd? görürük! Bu, bu bezl?ri istehsal ed?n bir cismin oldu?unu göst?rir ki, son zamanlarda a?r? klinikalar? ba?lam??d?r, sad? bir ba? a?r?s? üçün müxt?lif ixtisaslar? olan bir neç? h?kim siz? xahi? ed?c?k v? ara?d?r?lacaq. Al?n! ?sas problemi tapmaq üçün bir neç? s?naq apar?l?r. ?S?S x?rç?ngin? b?nz?yir, bir d?f? v? ham?s? aradan qald?r?la bil?r, amma ?S?S qurduqlar? canl?lar olacaq v? yeni ???"leri yarad?r. ?l Qaid? v? ya Taliban v? Boko Haram kimi. Bu ??hid Möhsün Hac?y?, Riyad üçün bir raketd?n intiqam almaq v? Al Saud"u ortadan qald?rmaq üçün yegan? yoldur! Bel? ki, bütün ibad?tgahlar imamda m?hv edil?c?kdir. V? ?ran bunu etm?y? qadirdir. ?ran iqtisadiyyat?nda da eynid?r: ?qtisadi ???D fabrikl?ri v? yerli istehsalç?lar? k?sm?kl? bizi vurma?a çal???r v? ?ran?n yüks?k riskli iqtisadiyyata qar?? h?ssas olmas?na çal??d?lar. Qar??la?maq üçün xüsusi t?dbirl?r d? görülür: m?s?l?n, ?ran?n iqtisadiyyat?n?n regionda gücünü art?rmaq üçün çal???r. Lakin regionda üstünlük ?ld? etm?k ist?y?n bu yüks?k ?lli s?n?dl?r? baxmayaraq, ?slam ?nqilab?n?n ba?lan??c?ndan b?ri, ?ran dünyan?n ?n böyük qüdr?ti olmu? v? qalm??d?r. ?n güclü v??n sa?lam iqtisadiyyat olmu?dur v? olacaqd?r. ?ran xalq? heç vaxt q?sa t?darükü hiss etm?di. Bu kritik olsa, bu t?nqid tez-tez müxalifl?rin x?yallar? il? ba?l? olmu?dur. ??sizlik v? ekspert m?lumatlar?n?n olmamas?! Çoxlu ixtiralar v? k??fl?r var ki, bunlar?n ?ks?riyy?ti at?l?r v? da??l?r: ?ranl?lar dünyada h?y?can keçirir! ?randa i?l?m?y?n v? imtahanda q?bul edilm?y?n g?ncl?r! Amerika v? Avropaya gedirik: G?ncl?rin serverl?ri burada. ?randa h?kim ?i?m?si s?b?bind?n i? görm?y?n h?kiml?r Almaniya v? AB?-da ?n yax?? h?kiml?r say?l?rlar. ?ran?n ?n pis istehsal? xam neft dig?r ölk?l?r üçün ?n yüks?k ?lav? d?y?rdir. H?tta Qum tuzu gölü bel? bitiril? bil?r: duz al?nmas? üçün iki burjua müharib?si. ?s?rl?r v? turistik yerl?r o q?d?r yüks?kdir ki, insanlar bunu görm?k üçün cans?x?c? deyill?r. ?ranl?lar?n m?nzil problemi oldu?unu söyl?y?nl?r yeni tikilmi? binalar?n 30% -i bo? oldu?unu v? mü?t?rini gözl?m?y?c?yini bilmirl?r. Yaln?z ?rzaq, su v? enerji istehlak?nda .. ?ranl?lar dörd d?f?! Dünya standart?, nereden g?lir? Bu bahal? olanlarla.

 

 


» نظر

نه تنها تحریم های ظالمانه! برداشته نشده بلکه دوستان ما را هم تحر

دفعی و تدریجی در  وزارت خارجه

در متون قدیم بحث هایی وجود دارد: در مورد دفعی بودن یا تدریجی بودن، برای اثبات هر یک آنها مثال زیاد می اورند، ولی اول روی خدا آزمایش می کنند! چون اگر جواب داد یا نداد، برای خدا تاثیری ندارد! مثلا می گویند خداوند در شب قدر، قران را دفعتا بر قلب پیامبر نازل کرد. استدلال هم به سوره انا انزلنا است. ولی مخالفان می گویند نه هر آیه برحسب شان نزول خود، از سوی خداوند به پیامبر وحی می شده، لذا قران هم سوره های مکی دارد! و هم سوره های مدنی. استدلال آنها هم بر ایه: علی مکث ونزلناه تنزیلا است، برخی ها هم ترکیب هردو را می گویند.  وزیر خارجه مثل همه وزرا، یا اصلا مثل همه آدم ها، تنها خود را عقل کل می داند و می گوید: خودش به تنهایی ایران را از انزوا بیرون آورده است. البته گاهی گوشه کنار ها به شرط اینکه: به پرستیژ ش آسیب نرسد، اسمی از فرودستان یا فرادستان می برد، که کاش اسم نبرد که: از صد تا فحش هم بدتر است. این در واقع نظریه دفعی است، یعنی یک دفعه معجزه شد و: ایران که در ته چاه انزوا و گمنامی بود، به جایی رسید که برای تحلیف رئیس جمهورش، از سراسر دنیا آمده بودند! اولین معنی عکس این حرف آن است که: آمریکا هم دفعتا از اوج قدرت و خوشنامی، به قعر انزوا رفته و الان کسی دیگر آمریکا را نمی شناسد.  همه فقط اخبار مربوط به ایران را پیگیری می کنند. که طبیعتا به مذاق آقای ظریف خوش نمی آید، چون آمریکا آنقدر بد نیست که منزوی شود! و اصلا برجام را درست کردند که: همه منتفع شوند و به ضرر هیچ کس هم نیست. یک معنی عکس یا متضاد دیگر هم این است که: تاریخ 15هزار ساله که هیچ! حتی در زمان انقلاب اسلامی هم، کسی باهوش تر از ایشان نبوده که: ایران را از انزوا خارج کند. یعنی تمام افتخارات و زحمات همه ایرانیان، خیالی بود و جنبه خارجی نداشته است. جناب ظریف در مجلس چنان محکم در دهان مخالفان خود کوبید، که هیچکس نمی تواند این تعبیر را نادرست بداند. وی گفت: این کار ما باعث شد ایران از انزوا خارج شود. خوب دستشان درد نکند! می گویند حکیمی سالها زحمت کشید: تا وجود خدا را اثبات کند، در خواب دید خدا از او تشکر می کند! و می گوید اگر تو نبودی من هم نبودم! واقعا فکر مسخره یک وزیر که: همه سوابق و همه تاریخ و افتخارات یک ملت را نادیده بگیرد، و فقط خود را ناجی بداند، شایسته رای مجلس نیست. امام خمینی با آن همه عظمت که: نام ایران را بدون نام ایشان نمی شناسند، هرگز چنین ادعایی نکرد! درست برعکس این اقا، همیشه می گفت ما رابطه با آمریکا را می خواهیم چه کنیم؟ حالا ایشان افتخار می کند که: رفته با آنها دست داده و خندیده و قدرت: منطق ایران را به آنها فهمانده! شعوری که در این حد باشد، نتیجه اش این می شود که نه تنها تحریم های ظالمانه! برداشته نشده بلکه بیشتر هم می شود. گزینه های نظامی و تهدیدها هم، نه تنها از روی میز برداشته نمی شود، بلکه شمشیر بازی هم با دشمنان ما انجام می دهند! دوستان ما را هم تحریم، وهم تهدید می کنند. معلوم می شود انزوای ایران، خیالی بود و ساخته پرداخته ذهنهای علیلی بوده که: جرات خود را در خط قرمز شکنی : و زیر پا گذاشتن هر آنچه امام خمینی راجع به آمریکا گفته است، می بینند. آنها می گویند دیگر مرگ بر امریکا بس است! در حالیکه امام بارها فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر امریکا بکشید. زیرا دولت آمریکا مجموعه ی: پلیس فدرال و سازمان سیا و پنتاگون هست، که نفس خود مردم آمریکا را هم بریده است. حالا که تعدادی پیدا شده مرگ بر آمریکا می گویند، آیا باید آنها را هم خفه کنیم؟

False and gradual in the State Department

There are some arguments in the old texts: they are an example for proving each one, but they are the first to test God! Because if he answered or did not, he does not affect God! For example, they say that God sent the Quran at the heart of the Prophet in the night of magnanimity. The argument is also sura. But the opponents say that not every verse was revealed to the Prophet by God according to their descent, so the Qur"an also has Maki surahs! And also civilian suras. They also argue: Some say the combination of both. The foreign minister, like all ministers, or at least like all human beings, sees himself as the whole intellect, and says: "It alone has left Iran out of isolation." Of course, sometimes the corners of the pillars, provided that they do not harm their prestige, takes the name of a descendant or ancestor, which is the name of the battle: it is worse than a hundred to the whip. It is in fact a fake theory, a miracle once: Iran, which was at the bottom of the wells of isolation and anonymity, came to have come from all over the world to inaugurate its president! The first meaning of the picture is that: America has also been isolated from the peak of power and recognition, and now no one knows America anymore. Everyone is just following Iran"s news. Which naturally does not appeal to Mr. Zarif"s argument, because America is not so bad to be isolated! And they did everything right: everyone benefits, and not to the detriment of anyone. Another meaning of the photo or the opposite is that: The 15,000 year history of no! Even at the time of the Islamic Revolution, no one was more intelligent than him to remove Iran from isolation. That is, all the honors and efforts of all Iranians were imaginary and not foreign. Mr. Zarif knocked in the parliament so tightly in the mouths of his opponents that no one could regard this interpretation as inaccurate. He said that this led us to isolate Iran. Well, do not hurt them! They say that Hakimi worked hard for years: to prove God"s existence, God bless him in the dream! And he says if you were not, I would not be! It"s really a ridiculous thought of a minister who does not ignore all the records and all the history and honors of a nation, and only consider himself a savior, not worthy of a parliamentary vote. Imam Khomeini, with all the greatness that does not know the name of Iran without his name, never made such a claim! On the contrary, he always said: "What do we want to do with the United States?" Now he is proud to be: Gone with them, Laugh and power: Tell them the logic of Iran! The mindset at this level will result in not only outrageous sanctions! It is not taken away, but more. Military options and threats are not only not removed from the table, but also the sword is playing with our enemies! We also boycott and threaten our friends. It turns out that Iran"s isolation was fictitious and constructed by the intellectual minds that saw their dare to break the red line: and violating everything that Imam Khomeini had said about the United States. They say that there is enough death to America! While Imam repeatedly said: "Whatever you scream over America." Because the US government is a collection of: the federal police and the CIA and the Pentagon, which also cut off the American people themselves. Now that a number of deaths have been found on America, do they have to be strangled?

والقضاء التدریجی على وزارة الخارجیة

فی النصوص القدیمة، وهناک بعض الجدل حول ما إذا کان الإلغاء التدریجی لل، لإثبات أنهم مثال عظیم، ولکن یتم اختبارها أولا على الله! لأنه إذا لم أو لم تجب، لأن الله لا یؤثر! على سبیل المثال، یقول الرب فی لیلة القدر، ونزل القرآن على النبی فجأة على القلب. حجة لسورة. لکن معارضین یقولون لیس کل آیة من حیث الوحی، وکشف الله للنبی، والقرآن سورة من مکة! والفصل المدنی. وتعتمد حجتهم على الآیة، فإن البعض یقول مزیج من الاثنین معا. وزیرة الخارجیة مثل جمیع الوزراء، أو حتى مثل کل الناس، إلا أن الفکر یعرف ویقول یتم إحضارها إیران نفسها للخروج من العزلة. أحیانا الزاویة بجانب شرط أن: لا یلحق الضرر هیبته، مرؤوسه الاسمی، أو أعلاه، التی من شأنها أن اسم المعرکة التی مائة مرة أسوأ الشتائم. هذا هو فی الواقع نظریة النفایات، وکانت معجزة لمرة واحدة وإیران فی الجزء السفلی من العزلة والغموض، إلى النقطة التی قد تأتی لحضور حفل تنصیب الرئیس من جمیع أنحاء العالم! الکلمة الأولى وهذا یعنی أن العکس غیر مهذب أمیرکا ذروة القوة والسمعة، إلى أعماق العزلة والآن شخص آخر لا یعرف أمریکا. کل الأخبار حول ایران لمتابعة فقط. السید ظریف الذوق السلیم یأتی بشکل طبیعی، ولیس لأن أمریکا لیست سیئة للغایة أن تکون معزولة البرجام فعل ذلک: لیس کل فوائد ومضار لا أحد. صورة المتناقضة أو وسائل أخرى هی أن 15 ألف سنة لا! حتى فی زمن الثورة الإسلامیة، شخص أکثر ذکاء مما کان علیه أن إیران من عزلتها. وهذا یعنی أن جمیع الإنجازات والجهود المبذولة من جمیع الإیرانیین، ولیس الجوانب وهمیة والخارجیة. السید ظریف البیت ضرب من الصعب جدا فی الفم من خصومه، لا یمکن لأحد أن یعرف هذا التفسیر غیر صحیح. وقال ان هذا قادنا من العزلة. حسنا أنها لا تؤذی! عانى سعید الحکیمی لسنوات: لإثبات وجود الله، وقال انه یحلم انه بفضل الله! إذا کنت لا أقول أننی لم أکن! والوزیر الذی أمر مثیر للسخریة حقا: جمیع السجلات وکل تاریخ وإنجازات دولة إلى تجاهل، والمنقذ الوحید تعرف، لا یستحق من الانتخابات البرلمانیة. مع کل عظمة الإمام الخمینی: إیران دون اسمهم لا أعرف، قط مثل هذا الادعاء! على العکس من ذلک، هذا الرجل، وقال دائما ما نرید علاقتنا مع أمریکا؟ الآن انه فخور أنهم فقدوا وضحک والطاقة: فهموا منطق إیران! وعیه کان الأمر کذلک، فإنه یترتب على ذلک لیس فقط العقوبات الظالمة! ولکن لا یتم إزالة. الخیارات العسکریة والتهدید، لیس فقط لا من على الطاولة، ولکن المبارزة أیضا مع أعدائنا تفعل! العقوبات لأصدقائنا، وکذلک التهدید. اتضح عزلة إیران، وجعل الرجل غیر صالح وهمی لمن کانت موجهة العقول التی یجرؤ على کسر الخط الأحمر: الإمام الخمینی ویدوس کل ما یقال عن أمریکا، کما ترى. یقولون الموت الآخر لأمریکا! کفى! بینما قال الإمام مرارا وتکرارا: إن صرخة قمت بسحب أنحاء أمریکا. أمریکا بسبب تعیین الحکومة: مکتب التحقیقات الفدرالی ووکالة الاستخبارات المرکزیة والبنتاغون، وهو قطع الناس فی أمیرکا أنفاسهم. الآن وجدت أن عدد الموت لأمریکا أن أقول، هل نحن فی حاجة إلیها لیصمت؟

Dövl?t Departamentinin t?dric?n aradan qald?r?lmas?

q?dim m?tnl?ri, v? ya t?dric?n aradan qald?r?lmas? haqq?nda b?zi müzakir?l?r var, onlar böyük bir nümun?sidir sübut etm?k, lakin onlar ilk Allaha test edilmi?dir! Siz v? ya cavab verm?di olmasayd?, çünki Allah t?sir etmir! M?s?l?n, Q?dr Gec?sind? Lord Quran ür?k bird?n Pey??mb?r v?hy olundu deyirl?r. Surat Arqument. Amma r?qib onun nazil bax?m?ndan h?r ay?, Allah Pey??mb?r nazil dem?k v? Quran Sura M?kk? edir! V? mülki f?sil. Onlar?n arqumenti ay??saslan?r, b?zi h?r ikisi dem?k olard?. Dövl?t katibi bütün nazirl?r kimi, v? ya h?tta bütün insanlar kimi, yaln?z a??l bilir v? ?ran özü t?crid ç?xard?q deyir. yüz d?f? daha pis t?hqir edir döyü? ad verm?k olard? yuxar?da onun nüfuzu, onun nominal tabe, v? ya z?r?r deyil, növb?ti ??rti b?z?n künc. Bu, h?qiq?t?n bir tullant? n?z?riyy? deyil, bir zaman möcüz? v? ?ran prezidenti aç?l??? üçün, bütün dünyada g?lmi?di nöqt?sin?, t?crid v? qaranl?q alt?nda idi! ?ks dem?kdir ilk sözü: pik güc v? nüfuzunun Amerikan?n nadan, t?crid d?rinlikl?rind? indi ba?qas? Amerika bilmir etm?k. ?ran haqq?nda Bütün x?b?rl?r yaln?z h?yata. C?nab Z?rif yax?? dad Amerika t?crid etm?k üçün bel? pis deyil, çünki, t?bii g?lir! Brjam v? yaln?z etdi: bütün fayda v? heç bir z?r?r. A t?zadl? ??kil v? ya dig?r vasit?l?rl? 15 min il yoxdur! H?tta ?slam ?nqilab?n?n zamanda, o, t?crid h?yata ki, ?ran asan kims? daha. Bu o dem?kdir ki, bütün nailiyy?tl?ri v? bütün ?ranl?lar deyil x?yali v? xarici aspektl?ri s?yl?ri. C?nab Z?rif House r?qibini a??z bel? s?rt vurdu, bu ??rhi bilirik heç kim düzgün deyil. O, bu t?crid bizi g?tirib bildirib. Yax?? onlar z?r?r yoxdur! Said Hakimi ildir u?rad???: Allah?n varl???n? sübut etm?k üçün, o, thanks Allah x?yal! dey?r?k deyil, m?n yox idi! ?mam Xomeyninin bütün böyüklüyü il? ?ran bilmir?m onlar?n ad? olmadan, bel? bir iddia heç vaxt! ?ksin?, bu centlmen, h?mi?? Amerika il??laq?l?r ist?diyiniz n? dedi? ?ran m?ntiqi ayd?n ?ndi o itirilmi? v? güldü v? güc ki, f?xr edir! bel? ?üur, bu ?dal?tsiz sanksiyalar?n ki, yaln?z bel?! Amma bu xaric deyil. H?rbi variantlar? v? t?hlük? yaln?z masa off deyil, h?m d? dü?m?n etm?k il? q?l?ncoynatma! Sanksiyalar yolda?lar?m?z, el?c? d? t?hlük?li deyil. Bu ?ran?n t?crid ç?x?r v? bu q?rm?z? x?tt q?rmaq üçün c?sar?t a??l xitab etdi kim? x?yali etibars?z centlmen etdi: ?mam Xomeyni v? Amerika haqq?nda deyilir n? trampling, görürsünüz. Onlar Amerikaya dig?r ölüm dem?k! Yet?r! ?mam d?f?l?rl? is?: scream siz Amerika üz?rind? sürükleyin. Amerika hökum?ti qurmaq çünki: FBI v? CIA v? Pentaqon Amerika xalq? özünü k?sdi ki, edir. ?ndi ki say? biz onlar? ba?lamaq laz?md?r, dem?k Amerikaya ölüm a?kar?

 

 


» نظر

اگر کسی لقمه حلالی به خانه می برد اصلا از بانکها وام نمی گیرد

تزریق تورم یعنی: دزدی از سر سفره های مردم!

اگر کسی که تا دیروز با پول معینی، می توانسته 5تا نان بخرد، امروز با افزایش قیمت و نرخ تورم، فقط می تواند4تا نان بخرد! در واقع این یک نان از او دزدیده شده است. به همین سیاق اگر قدرت خرید مردم، در هر زمینه کاهش یابد، این یک دزدی آشکار ، در روز روشن است. حال باید دید چه کسی این دزدی را انجام می دهد؟ ربا خواری و سلف خری و احتکار بانکها، شرکت ها و موسسات دولتی و غیر دولتی، عامل داخلی افزایش نرخ تورم است. مهمترین عامل خارجی تزریق تورم هم، تحریم های اقتصادی آمریکا است. برای همین است که امام خمینی ره می فرمود: هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بکشید. البته آمریکا میداند که در خارج از میدان، نمی تواند کاری بکند! لذا همه توان خود را بر روی نیروهای: داخلی وابسته به خود گذاشته است. از آنجا که دولت آمریکا سالها در ایران حضور داشته، دارای تخم ترکه زیادی هم هست، لذا کمبود نیروی مزدور ندارد! مزدوران او هم در ایران دو دسته اند: کسانی که به آمریکا رفته و دوره دیده اند، و کسانی که در داخل ایران آموزش داده شده اند. هنوز هم بسیاری از مفاد درسی دوره: فوق لیسانس و دکترای ایران، ترجمه پس مانده های امریکا هست. یکی از این عناصر مهم، اقتصاد دانان و مخصوصا بانکداران هستند. بانکداران یا سیستم بانکی در ایران، با دو ابزار پولی و مالی، تورم را تزریق می کند: اول چاپ بدون پشتوانه اسکناس : استقراض دولت از سیستم بانکی و بالا بردن حجم نقدینگی، که هر سال بیش از 24درصد رشد داشته است. و دیگری، فروش ارز یا پول آمریکا، به نرخ بالاتر. 98درصد دلار های آمریکایی، در دست بانک مرکزی است. بنابر این کاملا منوپل کرده و: هرگونه رقابت را از بین برده است. اگر دلارها را یک درصد بیشتر به بازار تزریق کند، تا 25درصد ارزش آن کاهش می یابد. ولی بانک مرکزی برعکس عمل کرده: تا می تواند کمتر عرضه می کند! تا ارزش پول ملی کاهش یابد. از آن طرف مانع حذف صفر ها از پول ملی هم می شود، تا تورم تاثیر خود را از دست ندهد! در سیاست های مالی هم، به بهانه  تشویق تولید! از دولت مجوز پرداخت وام می گیرد، حتی مابه التفاوت سود را، پیشاپیش در ردیف بودجه منظور می کند. ولی با اعلام شرایط و بهره بالا، از پرداخت آن خود داری می کند. و برای آنها هم موفق به دریافت شده اند، جریمه و دیر و بهره چند برابری منظور، و اموالشان را مصادره و: خودشان را روانه زندان می نماید. البته خوشبختانه این طور نیست که: مردم فهیم و انقلابی ساکت باشند. آنها با اصول مالیه اسلامی، به جنگ این آقایان رفته اند. در همان دوران انقلاب اسلامی، تعاونی های اعتبار محلی خودجوش، در سطح وسیعی تشکیل گردید که: بنام صندوق های قرض الحسنه، برای تامین سرمایه درگردش بدون بهره اقدام می کرد. سرعت رشد آنها طوری بود که: نزدیک بود بانکها از بین بروند. لذا توطئه ها شروع شد و: با بهانه قرار دادن عملکرد تعدادی از این صندوق ها، که یک در هزار  هم نمی شدند! با این صندوق ها مبارزه شد. الان هم اگر کسی لقمه حلالی به خانه می برد: یا اصلا از بانکها وام نمی گیرد! یا اگر نیاز داشته باشد، روی همین صندوق ها حساب می کند. و الا تمام صنایع از کوچک تا بزرگ، در گیر دادگاه و پاسگاهی هستند که: طرف شاکی آن بانکها می باشند. اخیرا در مجمع فناوری اقتصاد نانو نیز: اعلام شده طهماسب مظاهری، وزیر و رئیس کل سابق بانک مرکزی، برای نجات تولید در ایران، صندوق جسورانه را تاسیس کرده است! که سعی دارد وامهای کلان بدون بهره بدهد. ایجاد این صندوق ها، اگر بدور از تسلط بانکها باشد، برای تولید بسیار مفید و با ارزش است.

Injection of inflation means stealing from the table of people!

If someone who could buy up to 5 bucks until yesterday with a certain amount of money, today with rising prices and inflation, only four can buy bread! In fact, this bread has been stolen from him. In this way, if the purchasing power of people is reduced in every field, this is a clear slaughter, it is clear on the day. You should see who is doing this theft? Growth and bullion, and the hoarding of banks, corporations and government and non-government institutions, are internal factors that drive inflation. The most important foreign inflation factor is the US economic sanctions. That is why Imam Khomeini said: "Whatever you scream over America. Of course, the United States knows that outside the square can not do anything! Therefore, all its power is on its internal forces. Since the US government has been in Iran for many years, it also has a lot of eggs, so there is no shortage of mercenaries! His mercenaries in Iran are two categories: those who have gone to the United States and have trained, and those trained in Iran. There are still many curriculum subjects: Master"s Degree and PhD in Iran, the translation of the remnants of America. One of these important elements is economists, and especially bankers. Bankers or the banking system in Iran, with two monetary and financial instruments, injects inflation: first printing without backing the banknote: government borrowing from the banking system and raising the volume of liquidity, which grew more than 24% each year. And the other, selling a currency or US currency, to a higher rate. 98 percent of the US dollar is at the heart of the central bank. So it"s perfectly monopolized: it eliminates any competition. If you inject dollars a bit more, it will drop by 25%. But the central bank has done the opposite: it can offer less! To reduce the value of the national currency. On the other hand, it prevents the elimination of zero from the national currency, so that inflation will not lose its impact! In financial policies, too, under the pretext of encouraging production! Loads from the government to pay a loan, even taking into account the difference in profits, in advance of the budget line. But by declaring high interest rates, it does not pay. And for them they have succeeded in getting fined and late, multiplying their interest, confiscating their property and sending themselves to jail. Fortunately, fortunately, it is not that the intelligent and revolutionary people are silent. They went to the men"s fights with Islamic principles. At the same time of the Islamic Revolution, spontaneous local credit cooperatives were formed on a large scale, known as Qarz al-Hassaneh funds, to raise interest-free capital. Their growth rate was such that banks were about to disappear. Therefore, plots began: with the excuse of putting some of these boxes in the box, which was not a million! It was fought with these boxes. Now if someone takes a mortal loan: Do not borrow from banks at all! Or if it is needed, it will count on the same funds. And all the industries from small to large are in the courtroom and checkpoint: the party is the plaintiff of those banks. Recently, at the Nanotechnology Technology Forum, Tahmasb Mazaheri, the former minister and former head of the Central Bank, has established a bold fund to save production in Iran! Who is trying to make huge loans without interest. Creating these funds, if not for the domination of banks, is very useful and valuable for production.

حقن التضخم یعنی سرقة من الجدول من الناس !

إذا قام شخص المال أمس، یمکن أن یکون 5 لشراء الخبز الیوم مع ارتفاع الأسعار والتضخم، یمکن أن یکون إلا 4 لشراء الخبز! فی الواقع، کان الخبز سرقت منه. وبالمثل، إذا کانت القوة الشرائیة للشعب، فی کل مجال النقصان، عملیة سطو واضح فی وضح النهار. سنرى من یفعل هذه السرقة؟ العقود الآجلة الربویة والمضاربة والبنوک والشرکات والمؤسسات العامة والمنظمات غیر الحکومیة، العامل الداخلی هو التضخم. أهم الضغط على التضخم العامل الخارجی وأمریکا عقوبات اقتصادیة. هذا هو السبب قال الإمام الخمینی: الصرخة قمت بسحب أنحاء أمریکا. وبطبیعة الحال، أمریکا یعرف أن خارج الملعب، لا تستطیع أن تفعل أی شیء! لذلک، ترکت کل طاقاتهم فی الداخل فروعها. لأن الحکومة کانت فی أمریکا لسنوات عدیدة، لدیها البیض ویذ کبیرة کذلک، لذلک لا یوجد نقص فی مرتزق! وعملاء ایرانیین فی فئتین: أولئک الذین یذهبون إلى أمریکا والمدربین، والذین تم تدریبهم فی إیران. لا یزال العدید من أحکام الدورة: الماجستیر والدکتوراة فی إیران، وترجمة ما تبقى من أمیرکا. واحد من العناصر الهامة والاقتصادیین والمصرفیین على وجه الخصوص. المصرفیین أو النظام المصرفی فی إیران، مع اثنین من أدوات التضخم النقدی والمالی عن طریق الحقن: الطبعة الأولى من النقود الورقیة: الاقتراض الحکومی من النظام المصرفی وتعزیز السیولة، أنه فی کل عام أکثر من 24 فی المئة. وآخر، والمال تبادل أو أمریکا، وهو معدل أعلى من ذلک. 98 فی المئة من الدولارات الأمریکیة فی ید البنک المرکزی. وهکذا تماما احتکار: یتم القضاء على أی منافسة. إذا کان الدولار لحقن نسبة أکبر من السوق، ویتم تخفیض قیمتها إلى 25?. لکن البنک المرکزی قد تصرف مخالف: أن یعرض أقل! لیقلل من قیمة العملة الوطنیة. ویمنع إزالة الأصفار من العملة الوطنیة، لذلک التضخم لا یفقد تأثیره! فی السیاسة المالیة، أیضا، بحجة تشجیع الإنتاج! الحکومة تقرض الترخیص، حتى هامش الربح الخاص بک، وبالفعل فی المیزانیة المخصصة له. ولکن مع الإعلان عن الشروط والفائدة المرتفعة، فی رفض الدفع. وأنهم تلقوا وأواخر الغرامات والفوائد عدة مرات فی النظام، ومصادرة ممتلکاتهم: یتم سجنهم. لحسن الحظ انها لیست أن یکون الناس الممیزین والثوریة الصمت. مع مبادئ التمویل الإسلامی، وقد ذهب الرجال إلى الحرب. وفی الوقت نفسه، الثورة الإسلامیة، والاتحادات الائتمانیة المحلیة العفویة، التی تم تشکیلها على نطاق واسع: وهی بدون فوائد صندوق القروض لتوفیر رأس المال العامل بدون فائدة کان یتصرف. وکانوا قد نمت بسرعة بحیث البنوک القضاء تقریبا. بدأت المؤامرة: مع العذر لأداء هذه الصنادیق، التی لم تکن واحد فی الألف! وقد خاض الصندوق. الآن إذا کان شخص الطعام الحلال لاتخاذ المنزل: أی قرض البنک أم لا! أو إذا لزم الأمر، على نفس التهم الاقتراع. قریبا جمیع الصناعات من الصغیرة الى الکبیرة، وتشارک فی نقاط التفتیش المحکمة أن البنوک یشکون حول هذا الموضوع. الاقتصاد الجمعیة تکنولوجیا النانو أیضا: أعلن T. مظاهری، الوزیر السابق ورئیس مجلس إدارة البنک المرکزی، لإنقاذ الإنتاج فی إیران، وأنشأت صندوق جریئة! فی محاولة لإعطاء قروض ضخمة من دون فائدة. إنشاء الصندوق، إذا الرقابة غیر المصرفیة، لإنتاج مفیدة وقیمة.

?nflyasiya injection insanlar?n masa o?urluq dem?kdir!

Kims? dün?n pul verib varsa, yüks?l?n qiym?tl?r v? inflyasiya il? çör?k gün almaq 5 ola bil?r yaln?z çör?k almaq üçün 4 ola bil?r! ?slind?, çör?k ondan o?urlanm?? edilmi?dir. Eynil?, h?r sah?d? insanlar?n al?c?l?q qabiliyy?ti, gündüz bir ayd?n quldurluq azal?r ?g?r. Biz bu o?urluq kim görürsünüz? S?l?mçi v? spekulyativ fyuçers v? banklar, ?irk?tl?r v? ictimai qurum v? qeyri-hökum?t, daxili amil inflyasiya var. ?n mühüm xarici amil t?zyiq inflyasiya, iqtisadi sanksiyalar Amerika. ?mam Xomeyni bildirib Buna gör? d? siz Amerika üz?rind? drag scream. ?lb?tt? ki, Amerika sah? off, bir ?ey ed? bilm?z ki, bilir! Buna gör? d?, daxili bütün enerji onlar?n filiallar?n?n ayr?ld?. Hökum?t uzun ill?r Amerikada olmu?dur ild?n, el?c? d? böyük withe yumurta, bel? ki, tamah ç?tinliyi yoxdur! Amerika v? t?lim getm?k ed?nl?r v? ?randa t?hsil alm?? olanlar: iki kateqoriyaya O, ?ran agentl?ri. Kursu h?l? d? bir çox müdd?alar?: Master v? Aspirantura ?ran Amerikan?n qal?qlar? t?rcüm?sind?. xüsusil? mühüm elementl?ri, iqtisadç?lar v? bankirl?rin biri. Bankers v? ya bank inyeksiya il? monetar v? fiskal inflyasiyan?n iki al?tl?ri il? ?randa sistemi: fiat pul ilk çap: bank sisteminin hökum?t borc v? likvidliyi art?rmaq, h?r il daha çox 24 faiz. V? ba?qa, valyuta v? ya pul America, yüks?k d?r?c?si. M?rk?zi Bank ?lind? Amerika dollar 98 faiz. V? tamamil? monopole: H?r müsabiq? l??v edilir. dollar bazar daha çox faiz yeritm?k varsa, onun d?y?ri 25% azal?r. Lakin M?rk?zi Bank zidd ç?x?? edib: az t?klif olunacaq! milli valyutan?n d?y?rini azaltmaq üçün. Milli valyuta adet s?f?r qald?r?lmas? qar??s?n? al?r, bel? inflyasiya t?sirini itirmir! maliyy? siyas?ti d? istehsal t??viq b?han?siyl?! hökum?ti art?q bunun üçün büdc?, h?tta m?nf??t qaydalar?ndan lisenziya borc olunur. Amma ??rtl?r v? yüks?k faiz elan il? öd?ni? imtina. Onlar q?bul v? gec c?rim?l?r v? faizl?r bir neç? d?f? üçün, v? onlar?n ?mlak?n?n müsadir? var: onlar h?bs olunur. Xo?b?xtlikd?n bu insanlar a??ll? v? s?ssiz inqilabi olmas? deyil. ?slam maliyy? prinsipl?ri il?, ki?il?r müharib?y? getdi. Eyni zamanda, geni? miqyasda formala?an ?slam ?nqilab? kort?bii yerli kredit ittifaqlar?, y?ni faizsiz kredit fondu faizsiz i? kapital f?aliyy?t göst?r?n t?min etm?k. Onlar tez banklar t?xmin?n l??v edilir ki, art?b. sui-q?sd ba?lad?: min bir deyil bu v?saitl?rin, f?aliyy?tinin b?han? il?! fond mübariz? edilib. ?ndi kims? halal qida ev almaq ?g?r: no bank kredit v? ya deyil! V? ya ehtiyac varsa, eyni seçki say?lar?. Tezlikl? kiçik böyük bütün s?naye, banklar bu bar?d? ?ikay?t m?hk?m? burax?l?? m?nt?q?l?rind? c?lb olunur. d? Assembly nano-texnologiya iqtisadiyyat: T. Mazaheri elan köhn? naziri v? M?rk?zi Bank?n s?dri ?randa istehsal saxlamaq üçün Fond qal?n qurdu! faizsiz böyük kredit verm?y? çal???r?q. faydal? v? qiym?tli istehsal? üçün fondunun yarad?lmas?, qeyri-bank n?zar?t.

 

 


» نظر

آل سعود با اینکه قاتل مردم یمن است، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان

تشکل های مردمی در هزاره سوم

لقمه حرامی که بانکها ی ربوی، بر سر سفره مردم گذاشته اند باعث شده: تا همه بدوند ولی به جایی نرسند! هفتاد ساله ها که باید بازنشسته شده و در انتظار مرگ باشند، دارای آمال و آرزوهای طولانی و: حرص و طمع زیاد شده و: چندین شغل و محل درآمد برای خود دارند. در حالیکه جوانان بی شغل و: بی مسکن و بی همسر هستند، پیرمردهای حریص دارای چند همسر موقت و دائم هستند، که برای هر کدام دریک گوشه ویلا و خانه و مغازه داده اند. وضع جوان ها هم بهتراز این نیست! دختران جوان در طمع داشتن: پس اندازهای کلان و دریافت سود های باد آورده، همگی کلاهبرداری را بجای ازدواج باب کرده اند: یا به فکر ازدواج با مردان ثروتمند سالخورده هستند، تا میراث خوار او باشند! یا به فکر سرکیسه کردن جوانهای پولدار، با اجرا گذاشتن مهریه های نجومی خود هستند. پسران جوان هم بجای ازدواج ساده با همتای خود، دنبال پیرزنان و بیوه های پولدار هستند! و با آنها احساس خوشبختی می کنند. دولت ها هم قادر به هیچ کاری نیستند، برنامه های کلان اشتغال و ازدواج، کار ها را هر سال بدتر کرده است! اینهمه وام ازدواج فقط: یک کار مزد برای زوجهای جوان دارد! زیرا همگی امتیاز وام خود را فروخته اند. در واقع وام به نام آنها است ولی به کام دیگران. لذا نیاز به تشکل های مردمی در اینجا بخوبی احساس می شود. این تشکل ها اصلا نباید خود را بخواب بزنند، یا عملکرد بانکها را توجیه کنند. زیرا بانکها خودشان هزاران: وکیل و خبرنگار قلم بمزد دارد: که بهره و ربا را رنگ بزنند و: جنگ با خدا را کلاه شرعی و قانونی برایش درست کنند. آنها باید بدانند که تشکل مردمی یعنی: یک تشکل غیر سیاسی غیردولتی و غیر انتفاعی! چون اکر در دام سیاست بیافتند، هفتاد ساله های مار خورده افعی شده را، در مقابل خواهند داشت، که آنها را با یک نگاه افسون می کند و: با یک لقمه فرومی برد. اگر در دام انتفاع و سود باشند که: بانکها بیشتر از آنها تجربه دارند، میدانند چطور به خاک سیاه بنشانند و: کاری کنند که هرگز سر از خاک بلند نکنند! بسرعت یا اعطای یک وام آنها راشیفته می کنند، بعد با حساب بهره و دیرکرد و جریمه، دستگیرشان می کنند و: همه اموال و آینده شان را مصادره می کنند. دولتی شدن هم که داستان خودش را دارد. معمولا اگر سران دولت ها خوب باشند، بدنه دولت ها بد هستند، اگر بدنه خوب باشد سران فاسد هستند! چرا که دولت یکدست به سرعت از بین می رود: که همان دولت مستعجل است. فلسفه این امر هم روشن است: مردم یکدست نیستند و اختلاف در بین آنها، به دولت هم نفوذ می کند. اگر دولت برای یکدست باقی ماندن مقاومت کند حذف می شود! لذا تشکل های دولتی اگر در هریک از دولت های فوق باشند، باید به سران دولت اقتدا کنند! در کشورهای غربی که: سران دولت ها فاسد ولی بدنه آن سالم است، تشکل های مردمی هم فاسد هستند! مثلا آمریکا که خود، سازنده بمب اتم و بکار برنده آن می باشد، ادعای صلح دارد، لذا تشکل های مردمی آن هم فقط ادعای صلح می کنند! یا آل سعود با اینکه قاتل مردم یمن است، رئیس کمیسیون حقوق بشر سازمان ملل شده، بدیهی است سازمان های مردم نهاد آنها هم، فقط ادعای حقوق بشر دارند. اما در ایران که سران دولت پاکدست، ولی بدنه آن رشوه خوار و باند باز و اختلاس کننده هستند، باید تشکل های مردمی هم، واقعا برای مبارزه با فساد  و اختلاس و رشوه گام بردارند. زیرا بدنه دولت ایران براساس: سرفصل های آموزشی آمریکا و انگلیس آموزش دیده اند، در حالیکه مردم انگلیس و آمریکا، برای ضدیت با سران فاسد شان هم شده، به احکام اسلامی روی آورده، و بدون سرو صدا آن را اجرا می کنند.

People"s organizations in the third millennium

The hawk that has been laid by the banks of the grave over the people"s table has caused: to go all the way, but not get anywhere! Seventy-year-olds, who have to retire and wait for death, have long aspirations and greed: greed and have several jobs and income. While unemployed young people are homeless and homeless, the greedy old men have several temporary and permanent spouses, who have given villagers and houses and shops in each corner in each corner. The situation of young people is not better than this! Young girls in greed: large savings and windfall profits, all scam instead of marriage: either they are thinking of marrying the rich men of the elderly, so that their descendants are heritage! Or they are thinking of squeezing out rich young people by implementing their astronomical tales. Young boys, instead of simple marriage with their counterparts, are looking for wealthy old women and widows! And feel happy with them. Governments are also unable to do anything, macro employment and marriage programs have made things worse every year! The entire marriage loan only: There is a salary for young couples! Because everyone has sold their loan rates. In fact, a loan is their name, but to others. So the need for popular formations here is well felt. These organizations should not sleep at all, or justify the performance of banks. Because the banks themselves are thousands: the attorney and the reporter have a pen to pay: coloring the interest and riot: to make war with God a legal and holy shack. They should know that a popular organization means a non-political, nonprofit organization! Because if they fall into the trap of politics, they will have the seventy-year-old snake-eaten vistas, which will charm them with a glance: and they will take with them a penny. If they are trapped in profits and profits: banks have more experience than them, they know how to get into black soil: to make them never lift up! Quickly or lending money to them, then they are arrested with interest and fines, and they seize all their property and future. Governmentalization also has its own story. Usually, if the heads of state are good, the bodies of governments are bad, if the bodies are good, the heads are corrupt! Because the uniform state is rapidly disappearing: that is the same state as the state. The philosophy of this is also clear: people are not homogeneous, and the differences between them also influence the state. If the government resists staying alive, it will be eliminated! Therefore, if any of the above-mentioned governments are to be state-owned organizations, they must follow the heads of state! In the Western countries: the heads of state are corrupt, but their bodies are healthy, and the corrupt organizations are also corrupt! For example, the United States, which owns and employs atomic bombs, claims peace, so popular formations are just peacekeepers! Or Al Saud, although the murderer of the Yemeni people is the head of the United Nations Commission on Human Rights, obviously, their human rights organizations are only claiming human rights. But in Iran, which is the head of the clean state, but the body of that bribe-taker and open-gangster and gangster, there must also be grassroots organizations really fighting corruption, embezzlement and bribery. Because the Iranian government has been trained based on: American and British education curricula, while the British and the United States have been opposed to their corrupt leaders, they are turning to Islamic law, and without sounding it.

تنظیم الناس فی الألفیة الثالثة

البنوک حرام قمة باهتمام، جعلت طریقة الناس تصل جمیع ولکن تشغیل للوصول الى المکان! طفل یبلغون من العمر سبعین الذین تقاعدوا وهم ینتظرون تنفیذ حکم الإعدام، لدیها طویلة والتطلعات: الکثیر من الجشع والعدید من فرص العمل والدخل بالنسبة لهم. شروط الشابة هی أفضل من هذا! الفتیات الصغیرات فی الجشع وجود وفورات ضخمة وتلقی أرباح غیر متوقعة، بدلا من کل الحیل من زواجهما: تتزوج رجلا غنیا أو ویعتقد أن کبار السن أنها قد ورثت لها! أو لابتزاز أعتقد أن الشباب الأغنیاء، مع المهر الفلکیة فرض. الأولاد الصغار الزواج بسیطة إلى حد ما مع نظیره، وتبحث النساء والأرامل القدیمة غنیة! وکانوا سعداء. تکون الحکومات قادرة على فعل أی شیء، والخطط الاستراتیجیة والعمل والزواج والعمل وکان فی کل عام أسوأ! ومع ذلک، وقروض الزواج إلا: للأجور للأزواج الشابة! لأنهم باعوا تصنیف الائتمان الخاصة بهم. القروض باسمهم، ولکن الحنک الآخرین. تنظیم الناس هنا بحاجة إلى أن یکون مفهوما بشکل واضح. یجب أن هذا الارتباط لا تجعل سریرک، أو أداء یبرر بنوکها. لأن بنوکها آلاف محام وصحفی القلم لدیه لدفع هذا الاهتمام والربا ولونها: الغطاء القانونی مع الله خلق له. یجب ان یعلموا ان الشعب، وتشکیل منظمات غیر حکومیة وغیر سیاسیة وغیر هادفة للربح! إذا وقعت فی فخ السیاسة، ثعبان یبلغ من العمر سبعین عاما الأکل وأفعى، ویکون فی الجبهة، فإنها تبدو مع سحر ومع مجموعة من انهیار لدغة. إذا کنت فی صافی الربح والربح أن البنوک لدیها المزید من الخبرة، ومعرفة کیفیة توصل البیت التربة السوداء: أبدا جعل التربة لم یمض وقت طویل! أو منح القروض وأسیرا فإنها سرعان ما بعد الحساب مع الفائدة والرسوم المتأخرة والغرامات والاعتقال وجمیع ممتلکاتهم المصادرة ومستقبلهم. ومن هی الدولة التی لدیها قصة خاصة به. عموما، إذا کان لدیک رؤساء جید للدولة والهیئات الحکومیة سیئة، والجسد هو جید إذا کان قادة فاسدون! لأن الحالة الصلبة یختفی بسرعة: أن الحکومة هی أکثر مبدئیا. هذه الفلسفة واضحة: السکان لیست متجانسة والفرق بینهما، للتأثیر على الحکومة. إذا ما تبقى من مقاومة تتم إزالة لالسلس! لذلک، إذا کان أی من المنظمات غیر الحکومیة أعلاه یجب أن یتبع لرؤوسهم من الدولة! فی الدول الغربیة، ورؤساء حکومات فاسدة، ولکن الجسم هو صحی والمنظمات الشعبیة فاسدون! أمریکا، على سبیل المثال، أن الشرکة المصنعة للفوز القنبلة الذریة واستخدامها وزعم أن السلام، وتنظیم الناس التی تدعی لمجرد أن یکون السلام! فی حین أن السعودیین والیمنیین القاتل، رئیس لجنة حقوق الإنسان فی الأمم المتحدة والمنظمات غیر الحکومیة من الواضح أنها، مجرد المطالبة بحقوق الإنسان. ولکن من الواضح أن رؤساء الدول، ولکن الجسم من الرشوة والاختلاس والفرقة مفتوحة، لها المنظمات الشعبیة حقا لمحاربة الفساد والاختلاس والرشوة خطوة .

Üçüncü minillikd? insanlar?n t??kili

 

Haram loxma banklar maraqla, yol insanlar?n bütün ancaq yer? çatmaq üçün run! onlar üçün çox x?sislik v? bir neç? i? v? g?lir: t?qaüdçü v? ölüm s?ra var yetmi? il ya?l?lar?n, uzun v? ist?kl?ri var. g?ncl?r i? olsa: evsiz arvad h?r bir küncünd? villa v? evl?rin v? ma?azalar olan çox xan?mlar? il? görm?mi? qoca müv?qq?ti v? ya daimi olunur. Young ??rait daha yax??! x?sislik G?nc q?zlar?n kütl?vi q?na?t olan v??v?zin? onlar?n nikah bütün tövsiy?l?r göyd?ndü?m? m?nf??t almaq: z?ngin ki?i evl?nm?k v? ya ya?l?, onun miras dü?ünülür! V? ya onlar?n h?yata astronomik cehiz il? g?nc z?ngin dü?ünm?k zorla. G?nc o?lan h?mkar? il? olduqca sad? evlilik, köhn? qad?n v? dul z?ngin axtar?r! Onlar xo?b?xt edir. Hökum?tl?r heç bir ?ey, strateji planlar, m???ulluq v? evlilik, i? ed? v? h?r il daha pis olmu?dur! Lakin nikah kreditl?r yaln?z g?nc cütl?r üçün bir ?m?k haqq?! Onlar kredit reytinqi sat?lm??d?r çünki. onlar?n ad? kreditl?r, lakin damaq s. burada insanlar?n t??kili ayd?n ba?a dü?m?k laz?md?r. Bu d?rn?k sizin yataq etm?k laz?md?r, v? ya performans onlar?n banklara haqq qazand?rmaq. onlar?n banklar minl?rl? hüquq?ünas v? jurnalist q?l?m ki, maraq v? s?l?mçilik v? öz r?ngi öd?m?lidir, çünki Allah il? qanuni cap onu yarad?r. Onlar insanlar? bilm?lidir bir qeyri-hökum?t, qeyri-siyasi v? qeyri-kommersiya t??kilatlar?n?n formala?mas?! onlar siyas?t t?l?sin? dü?m?k varsa, yetmi? ya??nda ilan bir gürz? ki, qar??s?nda olacaq yem?k, onlar bir cazib?darl??? il? v? bite da??lmas? bir s?ra baxmaq. Siz xalis m?nf??t v? banklar daha çox t?crüb? var m?nf??t v? bilirsinizs? nec? ev qara torpaq ç?kic: torpaq uzun etm?k heç vaxt! Yoxsa onlar maraq v? gec haqlar? v? c?rim?, h?bs v? müsadir? bütün öz mal? v? g?l?c?k hesab sonra tez ?sir bir kredit verilm?si. O, öz hekay?si var bir dövl?tdir. Siz dövl?tin yax?? ba?ç?lar? varsa liderl?ri Pornoqrafiya ?g?r Ümumiyy?tl?, hökum?t orqanlar? pis, b?d?n yax??! b?rk dövl?t tez itir, çünki: Hökum?t daha müv?qq?ti edir. Bu f?ls?f? ayd?nd?r: ?hali homogen deyil v? onlar?n aras?nda f?rq, hökum?t t?sir. müqavim?t qalan ç?xar?l?r varsa Smooth! Buna gör? d?, yuxar?da hökum?t t??kilatlar? h?r hans? bir dövl?t öz ba?ç?lar?na tabe olmal?d?r! Q?rb ölk?l?rind?, hökum?t ba?ç?lar? Pornoqrafiya, lakin b?d?n sa?lam, m??hur t??kilatlar? Pornoqrafiya var! America, m?s?l?n, ki, istehsalç? sülh iddia olunur atom bombas? qazanmaq v? istifad? yaln?z sülh oldu?unu iddia insanlar?n t??kili! S?udiyy?lil?r v? ya Yemenis killer, BMT-nin ?nsan Hüquqlar? Komissiyas?n?n r?hb?ri QHT-l?r aç?q-ayd?n insan hüquqlar?, yaln?z iddia edirl?r.


» نظر

آمریکا دارای جامعه بسته و منجمد است : که از دویست سال پیش تا کنو

اشغال کاخ سفید از شعار تا واقعیت.

در روند مبارزاتی لحظه دگرگونی، ناگزیر روزی فرامی رسد: این دگرگونی از سطح تا عمق، نامهای مختلفی دارد: اگر دگرگونی را به دو قسمت سخت و نرم تقسیم کنیم، در قسمت سخت معمولا از کودتا و انقلاب نامبرده می شود، و در دگرگونی نرم، تغییر و اصلاح گفته می شود. بطور ساده یا به زبان آمار، اگر کمتر از 25 درصد مردم در آن شرکت داشته باشند تغییر، و اگر کمتر از 50درصد باشند اصلاح، و اگر کمتر از 75درصد باشند کودتا، واگر بیش از 75درصد مردم مشارکت داشته باشند: انقلاب نام می گیرد. بنابر این در امریکا که کمترین مشارکت وجود دارد، حتی صحبت از تغییر هم نمی توان کرد! زیرا که حکومت پلیس فدرال و پنتاگون ، سازمان سیا و ارتش و نیروهای نظامی، جای نفس کشیدن برای مردم نگذاشته اند. اخیرا هم کوکلس کلان ها علنا به این عده پیوستند! که در واقع نقش لباس شخصی های: این نیرو های سرکوبگر را بازی می کنند. کارخانجات اسلحه سازی هم منابع مالی آنها را تامین می کنند. غیر از اینها در برخی از کشورها، اصلاحات حرف اول را می زند! در برخی دیگر کودتاگران، در ایران نیز انقلابیون نقش اساسی دارند. بنابراین آمریکا و ایران در دوسوی دگرگونی هستند. آمریکا دارای جامعه بسته و منجمد است : که از دویست سال پیش تا کنون یکنواخت اداره می شود. لایه مدیریتی آنها هم بر دو دسته ظاهری و باطنی هست: یعنی عده ای جلوی صحنه هستند، که معمولا قربانیان را تشکیل می دهند! عده ای هم مانند آیپک و لابی صهیونیستی در پشت صحنه می باشند. از جمله سیستمهای منجمد، میتوان به آل سعود و حکومت های سنتی سلطنتی، در برخی از کشورهای آسیایی و اروپایی اشاره نمود. در تاریخ، همه این حکومت ها، به سخت ترین وجه سرنگونی محکوم بوده اند: یعنی هرچه شدت و غلظت حکومت ها بیشتر بوده، برخورد فیزیکی مردم با آنها سخت تر می شده است. لذا پیشنهاد سید حسن نصرالله برای نابودی اسرائیل، پیشنهاد الحوثی ها برای سرنگونی آل سعود و: اشغال کاخ سفید از سوی ونزوئلا برای: مبارزه باآمریکا همزمان مطرح می شود! یعنی نقطه جوش امپریالیسم و صهیونیسم و ارتجاع فرا رسیده، و برخورد فیزیکی مستقیم و سخت ضروری می نماید. از سوی دیگر این هماهنگی موزون و مبارک، نشان می دهد که تحولات جهانی، به مثابه یک دهکده، کاملا در اشراف اطلاعاتی میلیاردی و مردمی است. و در این راه ایزار های نوین اطلاعاتی و: حجم انبوه دانش راه را بسیار هموار نموده است. در واقع مردم جهان به: درک مشترکی از زندگی نوین رسیده اند که: برای استبداد و خودکامگی و: حکومت های پلیسی و سرکوبگر،  جایی در آن تعریف نشده است. مانند علف هرز باید از مزرعه انسانیت درو شوند، تا انسانیت بتواند با گلهای شاداب آزادی و عدالت رشد کند. بنابر این سال های آینده سالهایی است که: فتنه ها و اشوب ها به سوی: اشوبگران و فتنه انگیزان برگشت خواهد کرد. روزی خواهد آمد که کاخ سفید و سیاه، توسط کوخ نشینان اشغال شود و: انقلابی جهانی به وقوع بپیوندد. خواب جنگ سوم جهانی ابر قدرتها، که برای نابودی بشر دیده بودند، به صورت نابودی خود آنها تعبیر خواهد شد. جرقه های آن را می بینیم که: مثلا هزاران داعشی اروپایی دوره دیده اند تا: در کشورهای خود عملیات کنند! و یا اینکه در افغانستان و عراق، به نیروهای آمریکایی حمله می شود! طالبان و داعش مسئولیت آن را می پذیرند! یا موشک های بلند پرواز کره شمالی: پایگاه گوام را نشانه رفته اند. و بالاخره سپاه قدرتمند ایران: در اندیشه انتقام سخت از قاتلان  محسن حججی است. که امیدواریم راه اشغال کاخ های: امپریالیزم و صهیونیزم و ارتجاع را هموار کند.

White House occupation of slogan to reality.

In the course of the struggle, the moment of change, inevitably one day comes to pass: this change from level to depth has several names: if we divide the transformation into two hard and soft parts, the hard part is usually referred to as a coup and revolution, and in a soft transformation , Change and correction. Simply or in the language of statistics, if less than 25% of the people are involved, change, and if they are less than 50%, and if less than 75% of the coup, if more than 75% of the people participate: the revolution is called. Therefore, in America, with the lowest participation, it is not even possible to talk about change! Because the federal and Pentagon governments, the CIA, and the military and military forces have not left a breath for the people. Recently, the Cockles of the Greens joined the crowd publicly! Indeed, the role of plainclothes: these are the repressive forces. The weapons factories also fund their funds. Other than this, in some countries, reform is the first word! In other coups, revolutionaries also play a key role in Iran. So the United States and Iran are on the verge of transformation. The United States has a closed and frozen society: it has been steadfast since the past two hundred years. Their managerial layer has two faces: the front of the scene, which usually make up the victims! Some like the Aipac and the Zionist lobby are behind the scenes. Among the frozen systems, one can mention Al Saud and traditional royal governments in some Asian and European countries. In history, all these governments have been condemned in the most difficult manner: the greater the intensity and concentration of governments, the harder the physical encounters with them. Therefore, the proposal of Seyyed Hassan Nasrallah to destroy Israel, the Houthis proposal to overthrow Al Saud and: the occupation of the White House by Venezuela for: Combating the United States coincides! This is the boiling point of imperialism and Zionism and reaction, and a direct physical encounter is necessary. On the other hand, this harmonious and happy harmony shows that global transformation, as a village, is totally in the hands of a billion and popular intelligence. And in this way, new information tools and: massive knowledge of the way has greatly paved the way. In fact, the people of the world have come to: a common understanding of the new life: there is no place for despotism and tyranny and: repressive and repressive regimes. Like weeds, we must reap from the farm of humanity, so that humanity can grow with the happy flowers of freedom and justice. Therefore, the coming years will be the years when: seditions and desolations will return to: the rumors and sedition. The day comes when the White House and the Black House are occupied by the Kokshanites: a universal revolution will take place. The sleep of the Third World War of the superpowers, which had been seen to destroy humanity, will be interpreted as their own destruction. We see the sparks of this: for example, thousands of European Isisites have been trained to: operate in their own countries! Or in Afghanistan and Iraq, attacked by American forces! The Taliban and Isis accept responsibility! North Korean high-flying missiles: Guam bases. And finally, Iran"s powerful corps: It is in the thought of the hard revenge of the murderers of Mohsen Hajji. We hope to pave the way for the occupation of palaces: Imperialism, Zionism and reaction.

احتل البیت الأبیض من شعار إلى واقع .

فی النضال، لحظة التغییر، لا محالة یوم واحد تعلم أن التحول من عمق له أسماء مختلفة: إذا تغییرات على کل من الفجوة المادیة وغیر المادیة، والجزء الصعب هو عادة الانقلاب والثورة هو، وفی التحول من الألعاب وقال التعدیل. بعبارات بسیطة، أو لغة الإحصاءات، إذا تغیرت أقل من 25 فی المئة من الشرکة، وإذا کانت أقل من 50 فی المئة صحیحة، وإذا کانت أقل من 75 فی المئة من الانقلاب، إذا کان أکثر من 75 فی المئة من الأشخاص الذین شارکوا: الثورة تأخذ مکان. حتى فی أمریکا لدیها أدنى مشارکة حتى ان هناک حدیث عن التغییر لا یمکن أن یکون! لأن FBI ووزارة الدفاع ووکالة الاستخبارات المرکزیة والقوات العسکریة والأمنیة، بدلا من التنفس الناس لدیهم لا. انضم مؤخرا کلان علنا ??للشعب! فی الواقع، ودور یرتدون ملابس مدنیة هذه المسرحیة السلطة القمعیة. مصانع الأسلحة من الأموال التی یقدمونها. وفضلا عن ذلک، فی بعض البلدان، والإصلاحات الرسائل تأتی فی المقام الأول! فی بعض الموصلات وقوع انقلاب فی إیران، الثوار ضروریة. حتى أمریکا وإیران على جانبی هذا التحول. جمدت أمریکا والمجتمع مغلق: کان علیه قبل عامین تمت بسلاسة. کلاهما الداخلیة والخارجیة طبقة إدارة اثنین هو: الناس فی مقدمة المسرح، والتی تجعل عادة ما یصل الضحایا! بعض، مثل AIPAC واللوبی الإسرائیلی وراء الکوالیس. بما فی ذلک نظم المجمدة، مثل رویال هاوس التقلیدی آل سعود والحکومة، فی بعض البلدان الآسیویة والأوروبیة المذکورة. على کل هذه الحکومات، وقد حکم علیه بالسجن لقلب أقسى الطریقة: هذا هو، وکانت کثافة وترکیز الحکومات أعلى، لقاء الناس المادی معهم أکثر صعوبة. اقتراح السید حسن نصر الله لتدمیر إسرائیل، لإسقاط آل سعود واقتراح الحوثی: واحتل البیت الأبیض من فنزویلا لمحاربة أمریکا یأتی فی نفس الوقت! نقطة الغلیان للإمبریالیة والصهیونیة والرجعیة وصلت، والمواجهة الفعلیة المباشرة والأجهزة ضروریة. من ناحیة أخرى تنسیق متناغم ومیلاد سعید، یدل على أن التطورات العالمیة، کقریة، تماما على هیمنة المخابرات ملیار نسمة. وبهذه الطریقة أداة من المعلومات الحدیثة وحجم مهدت کثیرا کتلة الطریق المعرفة. فی الواقع، والناس فی العالم: وصلت إلى فهم مشترک للحیاة الحدیثة: إلى التسلط والحکومة الشرطة والقمعیة، حیث لا یتم تعریفه. کما یجب أن تحصد الأعشاب الضارة من الإنسانیة الزراعیة والحریة والعدالة للبشریة یمکن أن تنمو الزهور الطازجة. وذلک فی السنوات القادمة هو أن الفتنة والفوضى إلى: سوف محرضین العودة والإغواء. سیأتی الیوم عند البیت الأبیض والأسود، واحتلت من قبل سکان الأحیاء الفقیرة: الثورة العالمیة إلى أن یحدث. النوم القوى العظمى الحرب العالمیة الثالثة، الذین رأوا الدمار للبشریة، سیتم تفسیر لدمارهم. ونحن نرى ومضات من ذلک: على سبیل المثال، تم تدریب الآلاف من ISIL الأوروبی: العمل فی بلدانهم! أو فی أفغانستان والعراق، القوات الأمریکیة هاجمت! طالبان والداعش قبول المسؤولیة عن ذلک! أو أشار صواریخ تحلق على ارتفاع عال کوریا الشمالیة قاعدة غوام. وأخیرا، إیران قوة الحرس الثوری: یتم التفکیرمحسن الحججی لقتلة الانتقام تشددا. وآمل أن القصور المحتلة: الإمبریالیة والصهیونیة وتمهید رد فعل.

reall??a ?üar? olan A? Ev i??al.

a??r v? yum?aq uçurum h?m d? d?yi?iklikl?r ç?tin hiss?si ad?t?n o çevrili? v? inqilabd?r v? Games çevrilm?si ?g?r mübariz?, d?yi?iklik anda, ist?r-ist?m?z bir gün d?rin çevrilm?si müxt?lif adlar? var ki, öyr?nm?k , modifikasiya bildirib. Sad? bax?m?ndan, v? ya statistika dilind? ?irk?tin az 25 faiz d?yi?ib v??g?r daha az 50 faiz do?ru v??g?r c?lb insanlar?n daha çox 75 faiz ?g?r z?rb? az yüzd? 75, inqilab ba? verir. Bel? ki, Amerikada ola bilm?z d?yi?iklik h?tta söhb?t var a?a?? i?tirak var! FBI v? Pentaqon, CIA v? h?rbi v? t?hlük?sizlik qüvv?l?rinin Çünki ?v?zin? n?f?s xalq? yoxdur. Bu yax?nlarda insanlar üçün aç?q Klan qat?ld?! ?slind?, v?t?nda? paltarl? rolu bu zal?m güc play. onlar t?min v?saitl?rin Arms zavodlar?. Bundan ba?qa, b?zi ölk?l?rd?, islahatlar m?ktublar ilk g?lir! ?randa bir z?rb? b?zi dirijorlar ild? inqilabç?lar vacibdir. Bel? ki, Amerika v? ?ran çevrilm? h?r iki var. Amerika dondurulmu? v? qapal? c?miyy?t edilmi?dir: sorunsuz iki il ?vv?l ki. Onlar h?m d? daxili v? xarici idar? qat iki: insanlar, ad?t?n, z?r?r ç?kmi? etm?k olan m?rh?l?d? qar??s?nda var! B?zi AIPAC v? ?srail lobbisinin kimi p?rd? arxas?nda. Bel? S?ud v? hökum?t ?n?n?vi kral evi kimi dondurulmu? sisteml?ri, o cüml?d?n, b?zi Asiya v? Avropa ölk?l?rind? qeyd edib. Bütün bu hökum?tl?r d? a??r yol devirm?k m?hkum edilmi?dir: ki, intensivliyi v? konsentrasiyas? yüks?k hökum?tl?r idi, onlarla insanlar?n fiziki qar??la?ma daha ç?tindir. A? Ev Amerika qar?? mübariz? Venesuela t?r?find?n i??al eyni zamanda g?lir: ?srail m?hv t?klif Seyyid H?s?n N?srullah, S?ud ?l-Houthi t?klifi House devirm?k üçün! imperializm v? sionizm? v? g?lib mürt?ce v? birba?a fiziki qar??durma v? hardware qaynama nöqt?si laz?md?r. Dig?r t?r?fd?n ah?ngdar koordinasiya v? Merry d? göst?rir ki, k?nd kimi tamamil? k??fiyyat üstünlük milyard insan qlobal inki?aflar. V? müasir informasiya v? h?cmi bu ??kild? al?t kütl?vi çox yol bilik açd?. ?slind?, dünyada insanlar: Bu mü?yy?n deyil avtoritarizm v? hökum?t polis v? t?zyiqçi üçün: müasir h?yat ümumi anla?ma ?ld? olunub. alaq otlar? insanl??a t?s?rrüfat? insanl?q, azadl?q v??dal?t y???lm?? olmal?d?r kimi t?z? gül inki?af ed? bil?r. Bel? ki, g?l?n ill?rd? fitn? v? xaos ki: agitators qay?tmaq v? c?zb ed?c?k. dünya inqilab ba?: gün A? Ev v? Qara v? gec?qondu sakinl?ri t?r?find?n i??al zaman g?l?c?k. b???riyy?tin m?hv görmü?dü Üçüncü Dünya müharib?si supergücl?r, Yuxu, öz m?hv ??rh olunacaq. M?s?l?n, Avropa ???D minl?rl? t?lim edilmi?dir: Biz bu fla?lar görm?k öz ölk?l?rind? f?aliyy?t! V? ya ?fqan?stan v? ?raqda AB? qüvv?l?rinin hücum etdi! Taliban v? ISIS bunun üçün m?suliyy?t q?bul! V? ya yüks?k uçan raketl?r ?imali Koreya Guam bazas? i?ar? etdi. N?hay?t, ?ran?n güclü ?nqilab Ke?ikçil?ri: M. Hjjy t?l?bkar intiqam qatill?ri n?z?rd? tutulmu?dur. M?n i??al saraylar ümid: imperializmi v? sionizmi v? reaksiya açmaq.

 

 


» نظر

آیا فتوایی مبنی بر عدم تعمیر و باز سازی بقیع، یا دفاع نکردن از

بازسازی بقیع را جدی بگیرید.

متاسفانه اشتباهات فاحشی در: مسائل ذهنی مردم اتفاق می افتد که: نتیجه بی توجهی مسئولین یا: به مسخره گرفتن از سوی آنان است.  مثلا در موضوع بانکها دیدیم که: سکوت برخی مراجع ذی نفوذ، یا جدی نگرفتن آنان، باعث شد تا:  قانون بانکداری اسلامی نوشته شود، ولی بانکداری ربوی اجرا شود! اکنون همه فرزندان این مرز و بوم، با لقمه حرام که حاصل جنگ با خدا است، بزرگ می شوند! یا وقتی پرسیده می شود: چهار امام معصوم مهم تر است یا عمه امام؟ با اینکه دفاع از حریم چهار امام، واجب تر و مهم تر است، اما عموما مردم می گویند: دفاع از حضرت زینب، و جلوگیری از تخریب زیارتگاه ایشان: در دمشق مهم تر است: زیرا مسئولین آن را اعلام کرده اند! آیا فتوایی مبنی بر عدم تعمیر و باز سازی بقیع،  یا دفاع نکردن از ان صادر شده است؟ ایا کسی که آرامگاه امام حسن ع، امام سجاد وامام باقر و امام صادق را تخریب کرده، داعش تر است! یا کسی که می خواهد در آینده، اگر دستش برسد ارامگاه حضرت زینب را تخریب نماید؟ آرامگاهی که مصری ها در قاهره، با احترام تمام از محله زینبیه حفاظت می کنند. و یا برخی ها معتقدند: در شهر مدینه مدفون است. که در اینصورت به چهار مقبره اضافه می شود! علاوه براینکه قبر: حضرت فاطمه سلام الله هم باید منظور شود. گذشته از همه یاران پیامبر که در مدینه و یا در بقیع مدفون هستند، خیلی ها معتقدند همسر ایرانی امام حسین ع هم در مدینه است. گرچه برخی مورخان گفته اند این بانو که: در ایران و تهران بنام بی بی شهر بانو معروف است، دختر یزدگرد سوم بوده و: تا روز عاشورا هم نزد امام حسین ع بود. وقتی صحبت اسارت خانواده مطرح شد، ایشان به امام حسین عرض کردند: بنده یک بار اسیر شدم، و دوست ندارم دوباره طعم اسارت را بکشم. امام حسین ع گفته باشد: وقتی من شهید شدم و ذوالجناح بدون من آمد، سوار بر او شو و: به سر زمین پدری برگرد. ایشان هم برای زیارت مقبره پدرش، که گفته میشود در دماوند، به دست یک آسیابان کشته شده میرود. ولی در نزدیکی های دماوند، مدتی در کوههای شهر ری، اقامت و بعدا برای رهایی از دست تعقیب کنندگان، در یک معبد زرتشتی مخفی می شود. و در همانجا ذار فانی را وداع می کند. ایرانیان به احترام او بقعه و بارگاه میسازند. بهر حال اگر ایشان در مدینه هم دفن شده باشد، وظیفه همه تکریم ایشان است. در مرحله اول باید مقبره ایشان پیدا، و بعدا بازسازی شود. البته مقبره چهار امام در بقیع مشخص است، و با سنگ علامت گذاری شده است. ولی آیا شان ائمه این است؟ اینهمه حاجی عاشق اهل بیت، حریف ده تا شرطه کثیف آل سعود نمی شوند؟ یا حساب دیگری در کار است؟ مزدوران سعودی در ایران و آنجا، بدانند که آل سعود هیچ حقی نسبت به: این قبرستان ندارد. زیرا ائمه ما طبق دستور شرع، محل دفن خود را قبلا تعیین و آن را خریداری می کردند. در واقع قبرستان بقیع ملک شخصی است، طبیعتا اگر قانون خود سعودی ها را هم اجرا کنند، باید به نوادگان آنها برسد و تولیت: به عهده سادات و امام زادگان باشد. براساس ادعا های سعودی ها، که زیارت قبر را شرک می دانند، پس هیچ وابستگی به این امامان ندارند. فقط شیعیان هستند که میتوانند: تولیت آنجا را قبول کنند. و اگر نماینده سادات و امام زادگان، مراجع باشند باید برای این کار اقدام نمایند. روی زمین ماندن جنازه و یا نبش قبر: یا بی حرمتی به میت هم، در اسلام حرام است. و واجب کفایی است. یعنی اگر مراجع اقدام نکنند، هرکس می تواند باید اقدام کند. و در اجرای اوامر الهی و تکریم ائمه، و بازسازی و تعمیر بقاع آنان از هیچ چیز نترسد، و به هیچ شایعه ای گوش ندهد. و اگر مرجعی فرضا سکوت را لازم دانست، اعلام کند تا شرعا مردم تکلیف خود را بدانند.

Take Bagia Reconstruction Seriously.

Unfortunately, there are huge mistakes in: mental affairs of people that happens: the result of the officials" neglect or: to ridicule them. For example, in the subject of banks, we saw that: the silence of some intrusive authorities, or seriously neglecting them, led to the writing of the Islamic banking law, but execution of bank robbery! Now all the children of this border are grown up with the haram, which is the result of war with God! Or when asked: Four Imams is more important than Imam Ali"s aunt? Although it is more imperative and more important to defend the territory of the four Imams, but generally people say: Defending Zainab, and preventing the destruction of his holy shrine: it is more important in Damascus: because the authorities have announced it! Has a fatwa been issued for the lack of repair and restoration, or not for defending it? Is the one who has destroyed the shrine of Imam Hasan ah, Imam Sajjad and Omam Baqir and Imam Sadiq, Isis! Or who wants to destroy Zainab"s tomb in the future if it reaches her? The tomb that the Egyptian people in Cairo are protecting all of Zainibee"s neighborhood. Or some people say: Buried in the city of Medina. Which then adds to four tombs! In addition to the grave: Hazrat Fatima Salam Allah must also be addressed. Aside from all the companions of the Prophet who are buried in Medina or in Baghi, many believe that Imam Hossein"s wife is also in Medina. Although some historians have said that the lady who is known as Bibi Shah Bano in Iran and Tehran is the daughter of Yazdgerd III and: until the day of Ashura with Imam Hussein. When they talked about the captivity of the family, they said to Imam Hussein: "I have been sacked once, and I do not like to kill the captivity again." Imam Hussein said: When I was martyred and my son came out without me, ride on him and go back to the head of the paternal land. He is also being killed by a gang in Damavand for the pilgrimage of his father"s tomb, which is said to be in Damavand. But in the vicinity of Damavand, staying in the mountains of Ray in the mountains, and later hiding from the pursuers, he hides in a Zoroastrian temple. And at the same time, Zar fanny farewell. Iranians make a tribute to their respect. However, if he is buried in Medina, his duty is to revere them all. In the first stage, they should find their tomb, and then be restored. Of course, the tomb of the four Imams is clear in Baqi, and is marked with a stone. But are they the Imams? So all Haji loving Ahl al-Bayt, the opponent of ten, is not a dirty al-Saud? Is there another account? The Saudi mercenaries in Iran and there, know that Al Saud has no right to: this cemetery. Because our Imams, according to the orders of the Shari"a, had already set their own burial grounds and bought them. In fact, the Baqih cemetery is a private property; naturally, if the law itself is to fulfill the Saudis, they must reach their descendants and be privileged: it is up to Sadat and the Imam to be born. According to Saudis, who claim pilgrimage to the graves as polytheists, they have no dependence on these imams. There are only Shiites who can: Tobit accept it there. And if the representative of Sadat and Imam Sons are the authorities, they should do so. On the floor, the presence of the corpse or the opening of the grave: or the desecration of the dead, is forbidden in Islam. And it is obligatory. That is, if authorities do not act, everyone can act. And in the execution of the divine orders and the reverence of the Imams, and the restoration and repair of them, they do not fear anything, and do not listen to any rumor. And if the reference seems to require silence, declare that people are right to know their duty.

البقیع إعادة الإعمار على محمل الجد .

للأسف خطأ فادحا فی: قضایا العقلیة یحدث الناس أن نتیجة الإهمال أو للحصول منها أمر مثیر للسخریة. فی حالة البنوک رأى أن الصمت من بعض الجهات المؤثرة، أو لا تأخذ على محمل الجد، أدت إلى: قانون المصارف الإسلامیة، ولکن البنوک انتقد الربا تشغیل! الآن کل أبناء هذه الأرض، مع الطعام ممنوع نتیجة للحرب مع الله، یکبر! عندما سألت أربعة أو عمة الإمام الإمام هو أکثر أهمیة؟ بینما الدفاع عن الخصوصیة الأئمة الأربعة، أکثر ضرورة وأکثر أهمیة، ولکن بصفة عامة الناس یقولون: الدفاع حضرة زینب، ومنع تدمیر الأضرحة فی دمشق هو أکثر أهمیة: لمسؤولین قالوا ذلک! ولقد تم تصدیرها فتوى تحظر تفکیک الباقی، أو عدم وجوده؟ لا أحد ضریح الإمام الحسن (ع)، الامام السجاد الإمام الباقر والإمام الصادق دمرت، إیزیس هو أکثر! أو الذین سوف فی المستقبل، إذا کان یصل إلى قبر حضرة زینب دمرت؟ قبر المصری فی القاهرة، فیما یتعلق بجمیع الحی حمایة الزینبیة. أو بعض الناس یعتقدون دفن فی المدینة المنورة. فی هذه الحالة، القبور الأربعة التی یمکن ان تضاف! بالإضافة إلى حقیقة أن القبر: حضرت فاطمة ینبغی أن تدرج أیضا. وبصرف النظر عن کل صحابة النبی فی المدینة المنورة أو دفن فی البقیع، یعتقد الکثیرون زوجة الایرانیة الامام الحسین (ع) فی المدینة المنورة. ورغم أن بعض المؤرخین وقالت هذه السیدة التی تدعى بی بی سی فی ایران وطهران هی سیدة شهرة المدینة، ابنة الیزدجرد الثالث وحتى کان یوم عاشوراء أیضا الإمام حسین. عندما یتعلق الأمر الاسر الأسرة، وکان الإمام الحسین: أنا اعتقل مرة واحدة، والذین لا یحبون طعم العبودیة أیضا للقتل. وقد قال الإمام الحسین (ع): عندما جئت من دون شهیدی I بیغاسوس، ورکوب على تبین لها والعودة إلى أرض والده. ومن المقرر ان یزور قبر والده، الذی یقال إنه فی دماوند، وقتل على ید الطحان. ولکن قرب دماوند، بینما فی الجبال رای، والبقاء والعودة لاحقا للتخلص من مطاردیه، کانت مخبأة فی معبد زرادشتی. حیث یتم سرد مات هو. النصب الإیرانی وضریح له شرف لهم. ومع ذلک، إذا کان دفن فی المدینة المنورة، وذلک تقدیرا لهم جمیعا. الخطوة الأولى یجب أن یجد قبره، واستعادة لاحقا. ضریح الإمام الباقی أربعة متمیزة، ووضع علامة بالحجارة. ولکن قادتهم هو هذا؟ لکن الحاج أحب أهل البیت، معارضا للشرطة آل سعود لیسوا القذرة؟ أو حساب آخر فی العمل؟ المرتزقة سعودیة إیرانیة هناک، ونعرف أن السعودیین لیس لدیهم الحق فی المقبرة هناک. لأن قادتنا وفقا لأحکام الشریعة الإسلامیة، وبالفعل تعیین مکان دفنه واشتراها. فی الواقع البقیع مقبرة الملکیة الشخصیة هی، بطبیعة الحال، إذا القواعد الخاصة بک وتشغیل السعودیین، لأحفادهم تصل إلى ودیع إلى السادات وتکون المقدسة. ووفقا للالسعودیة، الذی یزور قبور شیرک، لذلک لم یکن لدیک أی مرفق للأئمة. فقط الشیعة ما فی وسعهم: أنها تقبل الوصایة. وإذا السادات وممثل المقدس، ینبغی أن تطبق المراجع لهذا المنصب. أو الجثث استخرجت البقاء على الأرض: أو عدم احترام للموتى، ویحظر فی الإسلام. والاکتفاء ضروری. وهذا یعنی أنه إذا لم تحرک السلطات ساکنا، والجمیع سیکون للعمل. وفی تنفیذ وصایا الله والأئمة احتراما، وإعادة بناء وإصلاح البقاع وهم یخشون شیئا، ولا تستمع إلى أی شائعات. إذا کان من المفترض أن تکون صامتة السلطة، أعلن أن رجال الدین یعرفون واجبهم.

ciddi Baqi yenid?n qurulmas?.

 

T??ssüf ki, a??r s?hv var: ruhi m?s?l?l?r n?f?r n?tic? laqeyd v? ya onlara almaq üçün gülünc ki, ba?. banklar?n halda, b?zi nüfuzlu orqanlar?n?n sükut, v? ya ciddi onlar? alaraq ki, gördüm g?tirib: ?slam Bankç?l??? Akt?, lakin bank s?l?mçilik run t?nqid! ?ndi Allah il? müharib? n?tic?sind? qada?an qida il? bu torpa??n bütün u?aqlar, böyüm?k! Soru?dum dörd v? ya ?mam ?mam xala daha vacibdir zaman? ??xsi müdafi? ed?rk?n dörd imamlar?n, daha z?ruri v? daha ?h?miyy?tli, lakin ümumiyy?tl? insanlar deyirl?r: Hz Zeyn?bin Müdafi? v? ?amda onlar?n müq?dd?s m?hv qar??s?n? almaq daha vacibdir: r?smil?ri bel? çünki! Dismantling Baqi, v? ya onun olmamas? qada?an ed?n f?tva ixrac edilmi?dir? ?mam H?s?n (?), ?mam S?ccad ?mam Baqir v? ?mam Sadiq h?r k?s m?zar? m?hv olar Isis daha çox! o çat?r v? ya kim g?l?c?kd? Hz Zeyn?bin türb?si m?hv olacaq? m?h?ll? Zainabiyya qorunmas? bütün il? ba?l? Qahir?d? Misir türb?. V? ya b?zi insanlar M?din?d? d?fn inan?ram. Bu halda, dörd türb??lav? olunacaq! H?zr?ti Fatim? d? daxil edilm?lidir: a??r ki, ?lav?. Bundan Pey??mb?rin bütün ?hli M?din?d? ya Baqi d?fn d?n çox M?din?d? ?mam Hüseyn (?) ?ran?n yolda?? inan?ram. B?zi tarixçil?r edib, baxmayaraq ki, BBC ?ran v? Tehran adlanan bu xan?m bir ??h?r m??hur xan?m, üçüncü Yazdgerd q?z? v? A?ura d? ?mam Hüseyn idi q?d?r. M?n bir d?f? tutuldu, v? öldürm?k üçün yenid?n köl?lik dad kimi deyil: bu ail??sir g?l?nd?, o, ?mam Hüseyn idi. ?mam Hüseyn (?) buyurur: M?n onun ?ou binicilik v? atas?n?n torpaq geri g?lm?k, m?nim ??hid m?n Pegasus olmadan g?ldi. O, Damavand, bir D?yirmanç? il? h?lak oldu?u ifad? edilir atas?n?n m?zar? ziyar?t etm?kdir. da?larda Ray, qalmaq v? sonra geri g?lm?k is? Tehran ostan? yax?nl???nda, at??p?r?st m?b?dinin gizli pursuers qurtarmaq üçün. o, v?fat verilmi?dir harada. onun ??r?fin? onlara ?ran abid? v? ziyar?tgah?. Lakin o, M?din?, onlar?n ham?s? ?n?n?si d?fn olunur. ilk add?m onun m?zar? tapmaq v? sonra b?rpa etm?lidir. ?mam Baqi dörd m?zar? f?rqli, v? da? il? qeyd. Lakin onlar?n r?hb?rl?ri bu? Amma Hac? ?hli Beyt, S?ud Palatas?n?n Polis bir r?qib çirkli deyil sevgi? V? ya i? dig?r haqq-hesab? orada S?udiyy? ?ran muzdlu, S?udiyy?lil?r orada q?biristanl?q etm?k hüququ yoxdur ki, bilirik. Bizim liderl?ri ??ri?t gör?, çünki, onun d?fn yeri art?q mü?yy?n v? al?n?r. Onlar?n n?slind?n olmaq v? Sedat qiym?tli ka??zlar üzr? depozitar v? müq?dd?s olmaq üçün qaydalar?, S?udi ?r?bistan run ?g?r ?slind? Baqi q?biristanl???na ??xsi mülkiyy?t, ?lb?tt?, var. Sherk m?zarlar?n? ziyar?t S?udiyy? gör?, bel? ki, ?mamlar heç bir ?lav? yoxdur. Onlar himay?çilik q?bul: onlar ki, yaln?z ?i?. V? Sedat v? müq?dd?s nümay?nd?si ?g?r istinadlar i? üçün müraci?t ed? bil?r. V? ya m?zardan meyit yerd? qalmaq: ölü v? ya hörm?tsizlik, ?slamda qada?and?r. V? kifay?t laz?md?r. Bu hakimiyy?t h?r?k?t yoxsa, h?r k?s h?r?k?t etm?k laz?md?r ki, dem?kdir. V?, D?m??q mühafazas? Allah? v? revered imamlar?n ?mrl?rin? h?yata keçirilm?si v? yenid?n qurulmas? v? t?miri Onlar heç bir ?ey qorxur v? h?r hans? bir söz-söhb?tl?r? qulaq asmaq deyil. hakimiyy?t s?ssiz olmas? ehtimal edil?rs?, dini insanlar öz v?zif? bilm?k elan etdi.


» نظر
   1   2      >
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96