سفارش تبلیغ
صبا

مثلا ظاهر شدن آنها با لباس های زننده! باعث می شود

امنیت زنان

در اخبار اعلام شده که: دهلی نو خطرناکترین کلانشهر، برای امنیت زنان است، لذا باید فکری اساسی شود. زنان در بسیاری از کشورها، طعمه مردان هستند، بدون آنکه خود بدانند! مردان برای آنها ازادی می خواهند! چون می خواهند دسترسی به آنان راحت تر باشد، و هزینه کمتری داشته باشد. ظاهرا برای آنها برابری با مرد ها را می خواهند، برای این است که همیشه مطیع باشند. برای آنهاپست و مقام برابر در خواست می کنند، تا که زنهای بیشتری را مانند کالا، برای خود انبارکنند. خیلی از زن ها گول این حرف ها را می خورند، و از زبان خودشان هم آن را بیان می کنند. آزادی زن در کار و شغل را، آنطور بیان می کنند که: برایشان دیکته شده. اما چه کسی دلسوز تر و: به بیان حقوق نزدیکتر از: کسی است که زنان را آفریده؟  بنابر این با اجرای دستورات الهی، زنان میتوانند به حقوق حقه خود، درسترسی داشته و از: بازیچه شدن رهایی پیدا کنند. آنها بجای اینکه کالای انباری برای مردان باشند، میتوانند برای خود، رشد و سازندگی داشته باشند. اسلام دینی است که زنان را، از زنده به گور شدن نجات داد. این به معنی گذشته نیست، در حال حاضر هم همینطور است. وقتی که در چین، تک فرزندی اجباری شد دیدیم که: چگونه بیرحمانه کودکان دختر، قبل از تولد و یا بعد از تولد، سر به نیست می شدند. زیرا همه خانوار ها پسر داشتن را، به دختر زا بودن ترجیح می دادند. اکنون ازدیاد میلیونی مردان جوان، نسبت به دختران جوان در چین، محصول چنین جنایت خاموشی، برعلیه زنان بوده است. در همه دنیا، خانواده ها اگر در چنین شرایطی قرار گیرند، پسر را بر دختر ترجیح و: دختران را زنده بگور می کنند. و این امر شدت تاثیر پذیری: زنان از مردان را درتبلیغ: برعلیه خودشان نشان می دهد.  از نظر اسلام همه کارهای زنان، باید به زنان واگذار شود. لذا شغل ها، بخودی خود دو نیم می شود! امروزه در اوج فمینیسم ، بهترین پزشک زنان در همه دنیا، مردان هستند و بهترین آشپز ها هم، و بقیه کارها همینطور. ولی در اسلام نگاه کردن و: دست زدن پزشک مرد به زن، اگر نامحرم باشد جایز نیست (مگر در شرایط عسرت: نبود ماما یا پزشک زن) واین یعنی فقط پزشک زن، باید زنان را معاینه کند. و طبیعتا نیمی از: پزشکان باید زن باشند! در مدارس و دانشگاه و در همه جا باید: کار زنان به زنان واگذار شود. اما می بینیم در غرب، با شعار برابری زن ومرد! همه شغلهای مهم مربوط به زنان، در اختیار مردان است. در کل اروپا تا کنون فقط: یکبار مرکل توانسته: بالاترین پست ها را به دست آورد. در آمریکا تاکنون یک نفر زن هم، بعنوان رئیس جمهور انتخاب نشده است. بعد اینها می آیند حتی برای: شورای شهر های سیستان و بلوچستان ماهم نقد می نویسند! و این نهایت دروغگویی آنان است: که آثارش در میان غرب زده های: ایران هم دیده می شود. در اسلام برابری زن و مرد، بارها تاکید شده ولی در محدوده هایی: که به اختلاط نرسد. زیرا دو رهبر برای یک جامعه، فساد افرین است. اگر خدا هم دوتا می شد! دنیا را فساد می گرفت:(لوکان فیهما الهتا الا الله لفسدتا) لذا در اسلام زن و مرد، مکمل هم هستند نه رقیب یکدیگر. برداشت اشتباه و دستوری آزادی زنان، باعث ایجاد منجلابی می شود که: زنان را بعنوان یک کالا در نظر بگیرند! تفاوتی بین کشورهای اسلامی مثل عربستان، با آمریکا نیست: در یکی افراط است و در دیگری تفریط. و نتیجه آن که کلانشهر ها، برای زنان خطرناک می شوند! و سوء استفاده جنسی به بالاترین درجه می رسد. در حالیکه زن همانند مرد، دارای شخصیت و کرامت است، و باید حریم او حفظ شود، و زندگی اش ایمن باشد. مثلا ظاهر شدن آنها با لباس های زننده! باعث می شود که دیگران به آنان تجاوز کنند. زیرا به معنی عرضه رایگان خودشان است.

Women"s Security

The news is that New Delhi is the most dangerous metropolis for women"s security, so it needs to be basic thinking. Women in many countries are prey to men without knowing it! Men want freedom for them! Because they want to be easier to access, and have less cost. Apparently, they want equality with men, so they are always obedient. For them, they ask for equal status, so that they may store more women like goods. Many foolish women eat these words, and they express it in their own language. Freedom of women in work and work, they say: they are dictated to them. But who is more sympathetic: the expression of rights closer to: the one who created women? Therefore, with the implementation of divine orders, women can exercise their tricks and get rid of them. Instead of being a storehouse for men, they can grow and build for themselves. Islam is a religion that saved women from being alive by grave. This does not mean the past, now it"s the same. When we were forced into a single child in China, we found that how brutal a child"s daughters, before birth or after birth, were brutally murdered. Because all households preferred to have a boyfriend, they would be daughter-in-law. Now millions of young men, as against young girls in China, have been the product of such a blackout crime against women. In the whole world, families, if placed under such conditions, prefer the boy to the girl and: make the girls live. And this is the severity of the impact: women show men in ads: against themselves. In Islam, all women"s work must be left to women. So, jobs will be two halves! At the height of feminism today, the best female doctors around the world are men, the best chefs, and the rest. But in Islam, it is not permissible to treat a male doctor to a woman, unless it is a non-marital one (except in the absence of an obstetrician or female physician), and this means only a female doctor, should examine women. And naturally half: Doctors must be women! In schools and universities, everywhere should be: Women"s work is left to women. But we see in the West, with the motto of equality of women and men! All important women-related jobs are available to men. Altogether in Europe alone: ??Merkel has once been able to: win the highest posts. In the US, so far, no woman has been elected president. Then come these even for: The City Council of Sistan and Baluchestan write a review! And this is ultimately their lies: that his works are seen among the West-stricken Iranians. In Islam, the equality of men and women has been repeatedly emphasized, but not within the boundaries. Because the two leaders for a society are corruption of Afrin. If God would be two! Corrupted the world :( Therefore, in Islam, men and women are complementary, not rival each other. The misconception and wisdom of women"s liberation creates a mourning for women to consider women as a commodity! The difference between Islamic countries like Saudi Arabia is not with America: it"s one extreme, and in the other is the same. And the result is that metropolises are dangerous for women! Sexual abuse reaches the highest point. While a woman, like a man, has personality and dignity, and his privacy must be preserved, and his life is safe. For example, their appearance with nasty clothes! Causes others to rape them. Because it means their own free offer.

أمن المرأة

الأخبار هی أن نیودلهی هی أخطر مدینة لأمن المرأة، لذلک یجب أن یکون التفکیر الأساسی. النساء فی العدید من البلدان فریسة للرجل دون معرفة ذلک! الرجال یریدون الحریة لهم! لأنها ترید أن تکون أسهل للوصول، ویکون أقل تکلفة. على ما یبدو، یریدون المساواة مع الرجال، لذلک هم دائما مطیعا. بالنسبة لهم، یطلبون وضع متساو، حتى یتمکنوا من تخزین المزید من النساء مثل السلع. العدید من النساء الحمقاء یأکلون هذه الکلمات، ویعبرون عنها بلغتهم الخاصة. حریة المرأة فی العمل والعمل، کما یقولون: تملی علیهم. ولکن من هو أکثر تعاطفا: التعبیر عن الحقوق أقرب إلى: من خلق النساء؟ لذلک، مع تنفیذ الأوامر الإلهیة، یمکن للمرأة أن یکون لها حقوق خدعة والتخلص منها. فبدلا من کونها مخزن للرجال، یمکن أن تنمو وتبنی لنفسها. الإسلام هو دین أنقذ النساء من البقاء على قید الحیاة من قبل القبر. هذا لا یعنی الماضی، والآن هو نفسه. لأن جمیع الأسر تفضل أن یکون لها صدیقها، فإنها سوف تکون ابنة فی القانون. والآن، کان الملایین من الشبان، ضد الفتیات الصغیرات فی الصین، نتاج هذه الجریمة التی تعتدی ضد المرأة. وفی جمیع أنحاء العالم، تفضل الأسر، إذا وضعت فی ظل هذه الظروف، الولد للفتاة، وأن تجعل الفتیات تعیشن. وهذا هو شدة التأثیر: تظهر النساء الرجال فی الإعلانات: ضد أنفسهم. فی الإسلام، یجب أن یترک عمل المرأة للمرأة. لذلک، سوف تکون الوظائف نصفین! فی ذروة النسویة الیوم، وأفضل الأطباء الإناث فی جمیع أنحاء العالم من الرجال، وأفضل الطهاة، والباقی. وبطبیعة الحال نصف: یجب أن یکون الأطباء النساء! وفی المدارس والجامعات، ینبغی أن یکون فی کل مکان: ترک عمل المرأة للمرأة. ولکننا نرى فی الغرب، مع شعار المساواة بین المرأة والرجل! وجمیع الوظائف الهامة المتعلقة بالمرأة متاحة للرجال. إجمالا فی أوروبا وحدها: تمکنت میرکل مرة واحدة من: الفوز بأعلى المناصب. فی الولایات المتحدة، حتى الآن، لم یتم انتخاب أی امرأة رئیسا. ثم تأتی هذه حتى ل: مجلس مدینة سیستان وبلوشستان کتابة الاستعراض! وهذه هی فی نهایة المطاف أکاذیبهم: أن أعماله ینظر إلیها من بین الإیرانیین المنکوبین فی الغرب. وفی الإسلام، جرى التأکید مرارا وتکرارا على المساواة بین الرجل والمرأة، ولکن لیس ضمن الحدود. لأن الزعیمین لمجتمع ما فساد عفرین. إذا کان الله سیکون اثنین! تفسد العالم :( لذلک، فی الإسلام، الرجال والنساء مکملون، لا تنافس بعضها البعض. إن الفهم الخاطئ وحکمة تحریر المرأة یخلق حدادا على النساء باعتبارهن سلعة! الفرق بین الدول الإسلامیة مثل المملکة العربیة السعودیة لیس مع أمریکا: إنه واحد متطرف، والآخر هو نفسه. والنتیجة هی أن المتروبولیات خطرة على النساء! الإساءة الجنسیة تصل إلى أعلى نقطة. فی حین أن المرأة، مثل الرجل، لدیه شخصیة وکرامة، ویجب الحفاظ على خصوصیته، وحیاته آمنة. على سبیل المثال، مظهرهم مع الملابس سیئة! یسبب الآخرین لاغتصابهم. لأنه یعنی العرض الحر الخاصة بهم .

Qad?n T?hlük?sizliyi

X?b?r? gör?, Yeni Dehli qad?n t?hlük?sizliyi üçün ?n t?hlük?li metropoldir, buna gör??sas dü?ünc? olmal?d?r. Bir çox ölk?l?rd? qad?nlar bunu bilm?d?n ki?il?r? yedirirl?r! Ki?il?r üçün azadl?q ist?yir! Onlar daha asan olmaq v? daha az x?rcl?ri olmaq ist?dikl?ri üçün. Görünür, ki?il?rl? b?rab?rlik ist?yirl?r, buna gör? d? onlar h?mi?? ita?tlidirl?r. Onlar üçün e?it status t?l?b edirl?r ki, onlar mal kimi qad?nlar? saxlaya bil?rl?r. Bir çox a??ls?z qad?n bu sözl?ri yeyir v? öz dilind? ifad? edirl?r. ?? v? i? yerl?rind? qad?nlar?n azadl??? deyirl?r: bunlara dikt? edilir. Ancaq daha çox simpatik kimdir: Haqqlar?n daha çox ifad? edilm?si: qad?n yaratan kimdir? Buna gör? d?, ilahi ?mrl?rin t?tbiq edilm?si il? qad?nlar öz al?tl?rind?n istifad? ed? v? onlardan qurtulurlar. Ki?il?r üçün bir anbar olma??n?n ?v?zin?, onlar özl?ri üçün böyüm?k v? inki?af ed? bil?rl?r. ?slam qad?nlar?n m?zar t?r?find?n sa? olmas?n? xilas ed?n bir dindir. Bu keçmi? dem?k deyil, indi d? eyni. Bütün ev t?s?rrüfatlar? bir ki?i yolda??n? seçm?yi üstün tutduqlar? üçün, q?z? g?lin olard?. ?ndi milyonlarla g?nc Çinli g?nc q?zlara qar?? qad?nlara qar?? bel? qaranl?q cinay?tin m?hsuludur. Bütün dünyada ail?l?r, bel? ??raitd? yerl??diril?rs?, o?lan? q?za üstün tuturlar v? q?zlar? ya?aya bil?rl?r. V? bu t?sirl?rin ?idd?ti: qad?nlar reklamda ki?il?ri göst?rirl?r: özl?rin? qar??. ?slamda bütün qad?nlar?n i?l?ri qad?nlara verilm?lidir. Bel?likl?, i? iki yar?m olacaq! Bu gün feminizm yüks?klikd?, yüks?k Do?um bütün dünyada ki?i ?n yax?? a?pazlar, qalan kimi d? var. V? t?bii yar?m: H?kiml?r qad?n olmal?d?r! M?kt?bl?rd? v? universitetl?rd? h?r yerd? olmal?d?r: Qad?nlar?n i?i qad?nlara qal?r. Amma biz Q?rbd?, qad?nlar?n v? ki?il?rin b?rab?rliyi ?üar? il? görürük! Bütün vacib qad?nlarla ?laq?li i?l?r ki?il?r üçün mövcuddur. T?kc? Avropada: Merkel bir zamanlar bacard?: ?n yüks?k v?zif?l?r qazanm??d?. AB?-da indiy? q?d?r heç bir qad?n prezident seçilm?di. Daha sonra da bel? olsun: Sistan v? Baluchestan ??h?r ?uras? n?z?rd?n keçirin! V? bu, onlar?n yalanlar?d?r: onun ?s?rl?ri Q?rbd? yaranan ?ranl?lar aras?nda görünür. ?slamda ki?i v? qad?nlar?n b?rab?rliyi d?f?l?rl? vur?ulan?b, lakin s?rh?dl?r içind? deyil. Çünki bir c?miyy?t üçün iki lider Afrinin korrupsiyas?d?r. ?g?r Allah iki olarsa! Dünya pozulub: (Dem?li, ?slamda ki?i v? qad?n bir-birini r?qib deyil, tamamlay?c?d?r. bilmirdim Amerika il? S?udiyy??r?bistan?, ?slam ölk?l?ri aras?nda f?rq: bir ifrat v? dig?r nöqsan var. N?tic? odur ki, metropoll?r qad?nlar üçün t?hlük?lidir! Cinsi t?cavüz ?n yüks?k nöqt?y? çat?r. ??xsiyy?t v? l?yaq?tl? ki?i kimi qad?n v? onun gizlilik qorumaq laz?md?r, v? onun h?yat t?hlük?siz olsa da. M?s?l?n, pis paltarlarla görünü?ü! Ba?qalar?n?n onlar? zorlamas?na s?b?b olur. Çünki öz pulsuz t?klifi dem?kdir.

 

 


» نظر

. ممکن است بگویند: اینها اجناس ترک یا چینی است،

اشباع تولید در ایران

سیاست های درست: اقتصادی تولید و صنعت، ایران را خود کفا کرده تا جاییکه: در برخی صنایع تا 80درصد: ظرفیت تولید خالی است. یعنی کشور توانایی تولید، سرمایه و ماشین آلات آن را دارد، ولی بازار فروش ندارد. البته این را عده ای نمی پسندند! و نمی خواهند اعتراف کنند که: ایران از لحاظ اقتصادی، یعنی عوامل تولید ثروت، کاملا به خودکفایی رسیده است. مخصوصا امروز که یک شرکت، در همایش تجاری بزرگ ایران و عراق گفت: سیاست های درست اقتصادی، باعث شده که تولید کالاهای ایرانی، از نظر مرغوبیت و کیفیت، در حد استاندارد جهانی باشد. برخی ها گفتند: این پاچه خواری است. در حالیکه مصرف کنندگان عراقی  و: دیگر خریداران کالاهای ایرانی، این را تایید می کنند. فقط سایپا در عراق، در 13نقطه خط تولید، و 9نقطه خدمات پس از فروش دارد. آنهاییکه دوست ندارند: ایران پیشرفت کند، این را طور دیگری تفسیر می کنند! تا کام مردم را تلخ کنند. شنیده شد که حتی برخی ها می گویند: در عراق به گاو، سایپا می گویند! یعنی از تحقیر ملت ایران، لذت می برند و یا از بدگویی نسبت به: پیشرفت ها دست بر نمی دارند. همانطور که ایران در مسئله نظامی، در دنیا حرف اول را می زند، و می بینیم که آمریکا، با کمک همه ارتش های جهان، جنگ تحمیلی را آغاز کرد، ولی شکست خورد. در مسائل اطلاعاتی و سیاسی هم، نمی تواند قد علم کند. خود کم بینی برخی رهبران ایرانی، که در دهه شصت میلادی سیر می کنند! و به قدرت خود باور ندارند، مزیت علت شده است! زیرا همانطور که در بین اینهمه: آتش و نا امنی، ایران جزیره ثبات است، در تولید نیز با اینکه دنیا: ظرفیت های تولید کافی ندارد، در ایران براثر سرمایه گذاری های زیاد، به قدری ظرفیت تولید بالا است، که بسیاری از ان تولید نمی کنند. یعنی برایشان تولید صرفه ندارد. مانند کسی که هواپیمای جت را، می خواهد با 10نفر مسافر راهی کند. این سفر برای او صرفه اقتصادی ندارد. لذا بهتر می بیند که ده نفر مسافر را به: هواپیمای دیگری هدایت کند.  بیکاری صنایع ما به این دلیل است. زیرا تولید در ایران، سه لایه دارد: تولید ممنوع! تولید زیر زمینی و تولید آشکار. درست مثل کوه یخ، دشمنان ما فقط کمی از یخ که: بیرون است، را می بینند و: می گویند کوچک است. برای پی بردن به قدرت تولید در ایران، فقط کافی است بدانید: حتی در تولیدات حرام، بیش از مصرف داخلی تولید می شود! از مواد مخدر گرفته تا مشروبات، آلات قمار و موسیقی و.! تولیدات زیر زمینی حلال هم، تمام نیاز داخلی را تامین می کند. شما وقتی مترو سوار شوید: کفش و جوراب و.. بسیاری از تولیدات، با قیمت باور نکردنی و ارزان فروخته می شود. دستفروشان و دوره گردها، میوه جات و همه وسایل مورد نیاز مردم را، با قیمت بسیار ارزان می فروشند. مثلا اگر سیب در میوه فروشی، دو دلار باشد دستفروش، گاه آن را تا نیم دلار هم می فروشد. گرچه این سیستم هم، مثل سیستم قبلی انکار می شود! ولی بهرحال بازار را اشباع می کند. و مردم برای خرید: کالاهای گرانتر آمادگی ندارند. لذا کارگاه های رسمی دارای، مازاد ظرفیت تولید می شوند، حتی خودرو سازی در ایران، با ظرفیت مازاد روبرو است. دلیل آن را مسئله مالیات، بیمه و قانون کار می دانند. زیرا تولید کنندگان زیر زمینی حلال یا حرام، بیمه و مالیات و اجاره و شکایت و غیره ندارند. ممکن است کسی در منزل خودش کار کند، یا در زیر زمین خانه، یا حتی در بیابان ها و: ده کوره ها. اما تولید او در بازار است. لذا کسانی که قدرت تولید ایران را فقط در مازاد ظرفیت ها می دانند و آن را نشانه بی کفایتی یا بیکاری و یا تعطیلی کارخانجات اعلام می کنند باید بدانند که بیراهه می روند. ممکن است بگویند: اینها اجناس ترک یا چینی است، ولی بدبحتها نمی دانند: بنام: ترک و چینی است! یعنی محصول :تولید کنندگان ایرانی در: چین یا ترکیه هست.

Saturation in Iran

The right policies: The economy of production and industry has self-sufficient to Iran: in some industries, up to 80% of the production capacity is empty. That means the country has the ability to produce, capital and machinery, but it does not have a market. Of course, they do not like this! And they do not want to admit that: Iran has been completely self-sufficient in economic terms, the elements of wealth generation. Especially today, as a company, at a major trade conference between Iran and Iraq, "Proper economic policies have made Iranian products, in terms of quality and quality, at the global standard. Some said: It"s a sting. While Iraqi consumers, and other Iranian buyers, confirm this. There are only Saipa in Iraq, at 13 points of the production line, and 9 after-sales service points. Those who do not like: Iran is making progress, interpreting it differently! To make people bitter. It was heard that even some say: Iraq is said to be a cattle, Saipa! That is, they enjoy the humiliation of the Iranian people, or they do not lose sight of progress. As Iran raises the issue of war in the world, we see that the United States, with the help of all the armies of the world, began the imposed war, but failed. In political and informational matters, one can not stand up. Some of the Iranian leaders, who are in the 60s! And they do not believe in their power, the advantage is the cause! Because, as among all this: fire and insecurity, Iran is an island of stability, in production, while the world: there is not enough production capacity; in Iran, due to many investments, it has a high production capacity, many of which are produced they do not. That is, they do not have any productive output. Like a jet airplane, it wants to travel with 10 passengers. This trip is not economical for him. So it"s better to take ten passengers to another plane. Our industry is unemployed because of this. Because production in Iran has three layers: production is prohibited! Underground production and apparent production. Just like the iceberg, our enemies are just a little bit of ice that looks outside: they say it"s small. To find out about the power of production in Iran, you just need to know: even in haram products, more than domestic consumption! From drugs to liquor, gambling, and music and more! Halal underground products provide all internal needs. When you ride the subway: shoes, socks, etc., many products are sold at an incredible price. Sellers and sellers often sell fruits and all the necessary items at a very cheap price. For example, if the apple in the fruit market is $ 2, the vendor sometimes sells it for half a dollar. Although this system, like the previous system, is denied! But it does saturate the market. And people to buy: more expensive goods are not ready. Therefore, the official workshops have a capacity surplus, and even the automobile industry in Iran is in surplus capacity. The reason for this is the issue of taxation, insurance and labor law. Because the underground producers do not have solvent or forbidden, insurance and taxes, rent and complaints, etc. Someone may work at home, either underground or even in the desert: ten ovens. But his production is on the market. Therefore, those who claim Iran"s production capacity only in surplus capacity, which is indicative of incompetence or unemployment or the closure of factories, should know that they are going to be idle. It may be said: these are Turkish or Chinese goods, but do not know the misfortunes: the name is Turkish and Chinese! Named as: Iranian Producers in: China or Turkey.

التشبع فی إیران

السیاسات الصحیحة: اقتصاد الإنتاج والصناعة لدیه الاکتفاء الذاتی لإیران: فی بعض الصناعات، ما یصل إلى 80? من الطاقة الإنتاجیة فارغة. وهذا یعنی أن البلد لدیه القدرة على إنتاج ورأس المال والآلات، ولکن لیس لدیها سوق. بالطبع، أنهم لا یحبون هذا! وهم لا یریدون أن یعترفوا بأن إیران کانت مکتفیة ذاتیا من الناحیة الاقتصادیة، وهی عناصر تولید الثروة. خصوصا الیوم، کشرکة، فی مؤتمر تجاری کبیر بین إیران والعراق، "جعلت السیاسات الاقتصادیة السلیمة المنتجات الإیرانیة، من حیث الجودة والجودة، على المستوى العالمی. وقال بعضهم: إنها لدغة. فی حین أن المستهلکین العراقیین والمشترین الإیرانیین الآخرین شرائه، وهذا مؤکد. هناک فقط سایبا فی العراق، فی 13 نقطة من خط الإنتاج، و 9 نقاط خدمة ما بعد البیع. أولئک الذین لا یحبون: إیران تحرز تقدما، وتفسیر ذلک بشکل مختلف! لجعل الناس مریرة. سمع أنه حتى یقول البعض: العراق یقال أن الماشیة، سایبا! أی أنهم یتمتعون بإذلال الشعب الإیرانی، أو أنهم لا یغفلون عن التقدم. وبینما تثیر إیران قضیة الحرب فی العالم، نرى أن الولایات المتحدة، بمساعدة جمیع جیوش العالم، بدأت الحرب المفروضة، لکنها فشلت. فی المسائل السیاسیة والإعلامیة، لا یمکن للمرء أن یکبر. بعض القادة الإیرانیین، الذین هم فی 60s! وهم لا یؤمنون بقوتهم، والمیزة هی السبب! لأنه، کما هو الحال فی الکثیر من الحرائق وانعدام الأمن، الجزیرة الإیرانیة من الاستقرار، وإنتاج العالم: قدرة الإنتاج لا دیها ما یکفی فی إیران بسبب الاستثمارات الکبیرة، لذلک قدرة إنتاج عالیة، وکثیر منها إنتاج أنها لا. وهذا یعنی أنها لا تملک إنتاج إنتاجی. مثل طائرة نفاثة، فإنه یرید السفر مع 10 رکاب. هذه الرحلة لیست اقتصادیة بالنسبة له. لذلک فمن الأفضل أن تأخذ عشرة رکاب إلى طائرة أخرى. صناعتنا عاطلة عن العمل بسبب هذا. لأن الإنتاج فی إیران ثلاث طبقات: الإنتاج محظور! إنتاج تحت الأرض والإنتاج الظاهری. تماما مثل فیض، أعدائنا لیست سوى قلیلا من الجلید الذی یبدو خارج: یقولون انها صغیرة. لمعرفة المزید عن قوة الإنتاج فی إیران، تحتاج فقط إلى معرفة: حتى فی منتجات الحرام، أکثر من الاستهلاک المحلی! من المخدرات إلى الخمور، القمار، والموسیقى وأکثر! المنتجات تحت الأرض الحلال توفر جمیع الاحتیاجات الداخلیة. عند رکوب المترو: الأحذیة، والجوارب، وما إلى ذلک، وتباع العدید من المنتجات بسعر لا یصدق. البائعین والبائعین فی کثیر من الأحیان بیع الفواکه وجمیع العناصر اللازمة بسعر رخیص جدا. على سبیل المثال، إذا کان التفاح فی متجر الفاکهة هو $ 2، بائع یبیع فی بعض الأحیان نصف دولار. على الرغم من أن هذا النظام، مثل النظام السابق، یتم رفض! لکنه لا تشبع السوق. والناس لشراء: السلع أکثر تکلفة لیست جاهزة. ولذلک، فإن ورش العمل الرسمیة لدیها فائض فی القدرة، وحتى صناعة السیارات فی إیران هی فی قدرة فائضة. والسبب فی ذلک هو مسألة الضرائب والتأمین وقانون العمل. لأن المنتجین تحت الأرض لیس لدیهم مذیب أو ممنوع، والتأمین والضرائب والإیجار والشکاوى، وما إلى ذلک. قد یعمل شخص ما فی المنزل، إما تحت الأرض أو حتى فی الصحراء: عشرة أفران. ولکن إنتاجه فی السوق. ویمکن القول: هذه هی السلع الترکیة أو الصینیة، ولکن لا أعرف المصائب: الاسم هو الترکیة والصینیة! أطلق علیه اسم: المنتجون الإیرانیون فی الصین أو ترکیا .

?randa doyma

Do?ru siyas?tl?r: ?stehsal v? s?nayenin iqtisadiyyat? ?rana kifay?tdir: b?zi s?nayel?rd? istehsal gücünün 80% -i bo?dur. Y?ni ölk?nin istehsal, kapital v? ma??n yeti?dirm? qabiliyy?tin? malik oldu?unu ancaq bir bazar yoxdur. ?lb?tt?, onlar bunu sevmirl?r! Onlar etiraf etm?k ist?mirl?r: ?ran iqtisadi c?h?td?n tamamil? özünü t?min edir, s?rv?t n?slin elementl?ri. Xüsusil? bu gün bir ?irk?t olaraq, ?ran il? ?raq aras?ndak? böyük bir ticar?t konfrans?nda, "Do?ru iqtisadi siyas?tl?r, keyfiyy?t v? keyfiyy?t bax?m?ndan ?ran m?hsullar?n? qlobal standartda etdi. B?zil?ri deyirl?r: "Bu bir ?zabd?r. ?raq istehlakç?lar? v? dig?r ?ranl? al?c?lar bunu t?sdiql?yirl?r. ?raqda yaln?z Saipa, 13 ?d?d istehsal x?tti v? 9 sat?? sonras? xidm?t nöqt?si var. ?st?m?y?nl?r: ?ran ir?lil?yir, f?rqli ??kild? ??rh edir! ?nsanlar? ac? etm?k. H?tta b?zil?ri deyir ki, ?raq?n mal-qara, Saipa oldu?u deyilir! Y?ni, onlar ?ran xalq?n?n alçald?c?l???ndan zövq al?rlar v? ya ir?lil?yi? gözl?mirdil?r. ?ran dünyan?n müharib? m?s?l?sini qald?rd???na gör?, biz dünyan?n bütün qo?unlar?n?n köm?yi il? Amerika Birl??mi? ?tatlar?n?n t?tbiq etdiyi müharib?ni ba?lam??d?q, amma u?ursuz oldu. Siyasi v? informasiya mövzular?nda böyüm?k mümkün deyil. 60-c? ill?rd?ki ?ran liderl?rinin b?zil?ri! V? onlar gücl?rin? inanm?rlar, üstünlük s?b?bdir! Çünki, bütün bunlar aras?nda oldu?u kimi: yan??n v? etibars?zl?q, ?ran sabitlik adas?na, istehsalda, dünya is?: istehsal qabiliyy?tinin az olmas? s?b?bind?n, ?randa bir çox investisiyalar say?sind? yüks?k istehsal potensial?na malikdir, onlar?n bir çoxu istehsal olunur Onlar yoxdur. Y?ni m?hsuldar bir istehsal yoxdursa. Jet t?yyar?si kimi, 10 s?rni?inl? s?yah?t etm?k ist?yir. Bu s?f?r onun üçün iqtisadi deyil. Bel? ki, on s?rni?ini dig?r t?yyar?y? aparmaq daha yax??d?r. Bununla ?laq?dar s?nayemiz i?sizdir. Çünki ?randa istehsal üç qat var: istehsal qada?and?r! Yeralt? istehsal v? ayd?n istehsal. Aysberq kimi, dü?m?nl?rimiz xaricind? görün?n bir az buz var: bunlar kiçik deyirl?r. ?randa istehsal gücünü öyr?nm?k üçün yaln?z bilm?k laz?md?r: h?tta haram m?hsullarda daxili istehlakdan çox! D?rmandan, qumar, musiqi v? daha çox narkotikd?n! Halal yeralt? m?hsullar? bütün daxili ehtiyaclar? t?min edir. Metroda ged?rk?n: ayaqqab?, çorap, v? s. Çox m?hsullar inan?lmaz bir qiym?t? sat?l?r. Sat?c?lar v? sat?c?lar tez-tez meyv? v? bütün z?ruri madd?l?rin çox ucuz qiym?t? sat?rlar. M?s?l?n, meyv? ma?azas?ndak? alma 2 dollar ik?n, sat?c? b?z?n yar?m dollar sat?r. Bu sistem, ?vv?lki sistem kimi, baxmayaraq r?dd edildi! Ancaq bazarda doyurulur. V? insanlar almaq üçün: daha bahal? mal haz?r deyil. Buna gör? d?, r?smi atelyel?rin h?cmi çoxdur, h?tta ?ran?n avtomobil s?nayesi d? art?qd?r. Bunun s?b?bi vergitutma, s??orta v??m?k hüququ m?s?l?sidir. Yeralt? istehsalç?lar?n?n h?lli v? ya qada?an edilm?m?si s?b?bind?n s??orta v? vergil?r, kiray? v? ?ikay?tl?r v? s. Biri evd?, ist?r yeralt?, ist?rs? d? s?hrada i?l?y? bil?r: on soba. Lakin onun istehsal? bazarda. Buna gör? d?, ?ran?n istehsal qabiliyy?tini qeyri-kafi v? ya i?sizliyi v? ya fabrikl?rin ba?lanmas? göst?ricisind?n daha çox olan istehsal potensial? oldu?unu iddia ed?nl?r, onlar bo? olmayacaqlar?n? bilsinl?r. Sözsüz ki, bunlar Türk v? ya Çin mallar?d?r, ancaq b?db?xtlikl?ri bilmirl?r: ad? Türk v? Çindir! ?ranl? istehsalç?lar: Çin v? ya Türkiy?.

 

 


» نظر

سرگردانی مجدد بنی اسرائیل

سال ها است که سرگردانی اسرائیل به شکل مدرنی شروع شده آنها سعی دارند با کمک ترامپ نجات یابند ولی ترامپ را هم سرگردان کرده اند! یهودیان که نسل برگزیده خدا بودند قدر خود را ندانستند و با نفرین حضرت موسی ع برای همیشه یهودی سرگردان شدند. حتی ظهور حضرت مسیح نتوانست آنها را اهلی کند. یهودی ها با ابزار مردم سالاری دینی! حضرت مسیح را به دار کشیدند و: در میان هلهله مردم دستهای او را (یا بدل ایشان) را با میخ به صلیب کوبیدند، اما سرگردانی آنها تمام نشد! و مسکن آنها تبدیل به مسکنت شد!(ضربت علیهم الذلت و المسکنه) امید می رفت: با ظهور پیامبر اسلام بخود آیند، و دست از لجبازی بردارند، ولی تاریخ اسلام نشان داد که: در به شهادت رساندن و مسموم کردن، پیامبر و ائمه رد پای موذیانه آنها دیده می شود. لذا قران پیش بینی می کند: که خدا دوبار دیگر به یهودیان فرصت و قدرت می دهد، یکبار آن در قرن چهاردهم میلادی و دیگری در قرن بیستم اتفاق اقتاد، ولی آنها دست از لجبازی برنداشتند! لذا در هر دو وضع نهایتا شکست را تحمل خواهند کرد. آنها با توجه به شکست اولیه به دست صلاح الدین ایوبی، سعی داشتند ثابت کنند: پیش بینی قران اشتباه است! لذا از قرن نوزدهم تمام ثروت های دنیا را جمع کردند تا خود را از سرگردانی نجات دهند! البته این قسم از یهودیان، کسانی هستند که در مقابل خدا قد علم می کنند! مثل پیامبر جعلی شان در تورات، با خدا کشتی می گیرند! او را به زمین میزنند، تا امتیاز و رشوه بگیرند. نمونه آنها هرتزل و دوستانش بودند که: پروتکل آژانس بین المللی یهود را نوشتند. در آن تاکید کردند که: باید قدرت و ثروت را در جهان به دست بگیرند. تا اینکه از شکاف و جنگ سرد بین مسلمانان و مسیحی ها، استفاده کرده گاهی به کمک مسلمانان(عربها) و گاهی به کمک مسیحیان (لیبرال ها)به تکثیر خود پرداختند. ابتدا در آلمان یکه تازی را شروع کردند، تا جاییکه ملت آلمان به خشم آمدند و: این خشم آنها تبدیل به هیتلر شد، تا انتقام زورگویی های یهود را بگیرد. ولی با اتهامات واهی روبرو شد، بعد روچیلد ها با خرج زیادی؛ توانستند متفقین را برعلیه او سازماندهی کنند! به کمک یهودیان روسیه و احزاب کمونیست آن، هیتلر را شکست دهند. اما متفقین هم از پذیرفتن یهودیان: در بین خود هراس داشتند. لذا بالفور اعلامیه ای صادر کرد: آنها را به مرز میان مسلمانان و مسیحیان یعنی فلسطین فرستاد. این بار فلسطینی ها بودند که پول روچیلد ها چشمشان را کور کرد، و مثل الان که به دامن مصر و: عربستان پناه می برند، در آنموقع هم ترجیح دادند: پول های باد آورده یهودیان را در جیب داشته باشند. لذا زمین ها را با بهای زیاد فروختند. یهودیان از خشم اینهمه سوداگری اعراب بقیه زمین های آنان را، به زور تصاحب کردند و به کمک اروپا و آمریکا، اسرائیل را بوجود آوردند. البته اروپاییها بیشتر از ترس بازگشت یهودیان، به رژیم اسرائیل کمک می کردند! تا کسی به اروپا برنگردد. ولی آمریکائیان به ثروت یهودیان می اندیشیدند. لذا شرکت های یهودی به آمریکا نقل مکان کردند، و به بهانه سرمایه گذاری خارجی! همه ارکان پولی و مالی: آمریکا را در دست گرفتند. آمریکایی ها هم مثل برخی از ایرانی های فعلی، از سرمایه گذاری خارجی خوشحال شده بودند! نمی دانستند که تمام سود این شرکت ها، از آمریکا خارج و به سوی: رژیم لشغالگر قدس واریز می شود. بعد ها هم که فهمیدند، کار از کار گذشته بود! یهودی ها چنان قدرتی داشتند که: این پول ها را بنام کمک دولت! به اسرائیل می فرستادند. تا مردم قیام نکنند. ترامپ بیچاره هم نقشه زیادی کشید: تا از یهودیان کمک مالی بگیرد!

Reign of Israel

For years, the wandering of Israel has started in a modern way. They try to survive with the help of Trump, but they also wandered the tramp! The Jews, who were the chosen generation of God, did not know their value, and wandered by the curse of Prophet Moses forever. Even the advent of Christ could not make them homeless. Jews with Religious Democracy Tools! They took Jesus Christ and, in the midst of the whispering, the people knocked his hands (or they turned them around) into the cross, but they did not wander! And their housing turned into displacement! () It was hoped that they would come with the advent of the Prophet Muhammad and stop the plundering, but the history of Islam showed that: In the martyrdom and poisoning, the Prophet and the Imams of their insidious footprints Can be seen. Therefore, the Qur"an predicts that God once again gives the Jews opportunity and power once in the fourteenth century and the other in the twentieth century, but they did not give up on the plague! So in both situations, they will eventually fail. They tried to prove Salahuddin Ayoubi due to the initial defeat: the prediction of the Qur"an is wrong! So, from the nineteenth century, they gathered all the wealth of the world to save themselves from wandering! Of course, these are the swears of the Jews, those who stand up against God! Like the Prophet of theirs in the Torah, they wrest with God! He throws him down to get points and bribes. Their example was Herzl and his friends who wrote the International Jewish Agency"s protocol. They emphasized that: We must take power and wealth in the world. Until the Cold War and the Cold War: between Muslims and Christians, they used sometimes: with the help of Muslims (Arabs) and: sometimes, with the help of Christians (liberals): to reproduce themselves. First, they began in Germany, where the German people became angry: they became Hitler"s anger, in order to retaliate against Jewish harassment. But they faced harsh accusations, then Rothschild’s spent a lot; they were able to organize the Allies against him! With the help of the Russian Jews and its communist parties, Hitler defeated Hitler. But the Allies also accepted the Jews: they were afraid of themselves. So Balfour issued a statement: they sent them to the border between Muslims and Christians, Palestine. This time the Palestinians had blinded their eyes on the Rothschild’s, and as they were now sheltering Egypt and Saudi Arabia, they preferred to spend the money on the Jews in their pockets. So they sold the land at a great price. The Jews took away the anger of all the Arabs" speculations and seized their lands, creating Israel with the help of Europe and the United States. Of course, Europeans helped the Israeli regime more than fear of the return of the Jews! Until someone: returns to Europe. But the Americans thought about the wealth of the Jews. So the Jewish companies moved to the United States, under the pretext of foreign investment! All monetary and financial components: America took over. Americans, like some current Iranians, were delighted with foreign investment! They did not know that all the profits of these companies were withdrawn from the United States and went to: the Qods Labor Council. After all, they realized that the work was gone! The Jews had such a power that: These are called government aid! They sent to Israel. So that people do not resurrect. The poor Tramp got a lot of money to help the Jews!

عهد إسرائیل

الیهود، الذین کانوا الجیل المختار من الله، لا یعرفون قیمتها وتجولت لعنة النبی موسى إلى الأبد. حتى مجیء المسیح لا یمکن أن یجعلهم بلا مأوى. الیهود مع أدوات الدیمقراطیة الدینیة! ذهب یسوع إلى حبل المشنقة وهتافات یدیه (أو جعلها) لعبور مع مسامیر تدق، لکنها لم تبتعد! ویضمهما إلى الخروج () تأمل: مع ظهور النبی محمد نفسه القادمة، والدب العنید، ولکن تاریخ الإسلام تبین أن القتل والتسمم، والنبی والأئمة البصمة غدرا منهم یمکن أن ینظر إلیه. لذلک فی کلتا الحالتین، فإنها سوف تفشل فی نهایة المطاف. حاولوا إثبات صلاح الدین الأیوبی بسبب الهزیمة الأولى: التنبؤ بالقرآن خطأ! لذلک، من القرن التاسع عشر، وجمعوا کل ثروة من العالم لإنقاذ أنفسهم من یتجول! وبطبیعة الحال، هذه هی أقسم الیهود، أولئک الذین یقفون ضد الله! مثل نبیهم فی التوراة، فإنها تتصارع مع الله! یلقی له للحصول على نقاط والرشاوى. ومن الأمثلة على ذلک هرتزل وأصدقائه الذین کتبوا بروتوکول الوکالة الیهودیة الدولیة. وشددوا على ما یلی: یجب أن نأخذ السلطة والثروة فی العالم. حتى الفجوة والحرب الباردة بین المسلمین والمسیحیین، وتستخدم فی بعض الأحیان لمساعدة المسلمین (العرب)، وأحیانا بمساعدة المسیحیین (اللیبرالیین) إلى: إعادة إنتاج نفسها. لکنهم واجهوا اتهامات قاسیة، ثم قضى روتشیلدز الکثیر؛ کانوا قادرین على تنظیم الحلفاء ضده! وبمساعدة الیهود الروس وأحزابها الشیوعیة، هزم هتلر هتلر. لکن الحلفاء قبلوا الیهود أیضا: کانوا خائفین من أنفسهم. لذلک أصدر بلفور بیانا: أرسلوه إلى الحدود بین المسلمین والمسیحیین، فلسطین. لذلک باعوا الأرض بسعر رائع. وبطبیعة الحال، ساعد الأوروبیون النظام الإسرائیلی أکثر من الخوف من عودة الیهود! حتى یعود شخص ما إلى أوروبا. لکن الأمریکیین فکروا فی ثروة الیهود. لذلک، انتقلت الشرکات الیهودیة إلى الولایات المتحدة، بحجة الاستثمار الأجنبی! جمیع العناصر النقدیة والمالیة: تولى أمریکا. الأمیرکیون، مثل بعض الإیرانیین الحالیین، کانوا سعداء بالاستثمارات الأجنبیة! ولم یعرفوا أن جمیع أرباح هذه الشرکات قد سحبت من الولایات المتحدة وذهبت إلى: مجلس عمل القدس. بعد کل شیء، أدرکوا أن العمل ذهب! کان للیهود مثل هذه القوة: ما یسمى المساعدات الحکومیة! أرسلوا إلى إسرائیل. حتى لا یبعث الناس. الفقراء ترامب حصلت على الکثیر من المال لمساعدة الیهود !

?srailin hökmranl???

?sa M?sihin bel? g?li?i onlar? ram ed? bilm?di. Dini Demokratiya Vasit?l?ri il? Y?hudil?r! özü g?lib Pey??mb?r v? inadkar ay? Advent il?, lakin ?slam tarixi öldürülm?si v? z?h?rl?nm?, Pey??mb?r v? imamlar onlar? m?krli iz göst?rir ki! V? () h?r?k?t onlar? ümid m?nzil Görül? bil?r. Bel?likl? h?r iki v?ziyy?td? d? n?tic?d? u?ursuz olacaqlar. S?lah?ddin ?lind? ilkin m??lub gör?, proqnoz Quran yanl?? oldu?unu sübut etm?y? çal??d?! ?lb?tt? ki, y?hudil?rin bu cür Allaha qar?? qalxd? ed?nl?r var! ?hdi-?tiq onlar?n saxta pey??mb?r kimi, Allah il? gül?? olunur! bal v? rü?v?t hesab yer? onu m??lub etdi. Herzl v? onun dostlar? onlar y?hudi Agentliyi t?r?find?n yaz?l? protokol nümun? idi. Bu, dünyada s?rv?t v? güc qazanmaq oldu?unu vur?ulad?. bo?lu?u v? müs?lmanlar v? xristianlar aras?nda soyuq müharib? q?d?r, b?z?n müs?lman (?r?bl?r) köm?k etm?k üçün istifad? v? b?z?n xristianlar (Liberallar) köm?yi il? edilir: özl?ri yeniden. Amma saxta ittihamlarla qar??-qar??ya, Rothschild bir çox s?rf sonra, Mütt?fiql?r ona qar?? t??kil ed? idi! Rusiya v? onun Kommunist Partiyas?n?n y?hudil?r? köm?k etm?k üçün, Hitler m??lub etdi. Amma Mütt?fiql?r y?hudil?r q?bul: özl?ri qorxulan aras?nda. Balfour B?yannam?si n??r: müs?lman v? F?l?stin xristianlar aras?nda s?rh?d onlara gönd?rin. Onlar torpa?? böyük bir qiym?t? satd?lar. ?lb?tt? ki, avropal?lar köm?k ?srail? y?hudil?rin qaytar?lmas? daha qorxur! Biri Avropaya dönm?yinc?. Amma amerikal?lar y?hudil?rin z?nginliyi bar?d? dü?ünürdül?r. Y?hudi ?irk?tl?ri Amerikaya köçüb v? xarici investisiyalar?n ad?na! Bütün pul v? maliyy? komponentl?ri: Amerika ?l? keçirdi. ?ran?n haz?rk? amerikal?lar b?zi kimi, xarici investisiya xo?b?xt idi! Amerika xaricind? v? Qods Lshghalgr rejimin? bu ?irk?tl?rin bütün m?nf??t t?hvil ki, bilm?d?n. Ax?, onlar i?in bitdiyini ba?a dü?dil?r! Y?hudil?r güc idi hökum?t ad?na pul ki! ?srail? gönd?rdil?r. ?nsanlar dirilm?y?c?k. Y?hudil?r vergi yard?m: Poor Trump da böyük bir x?rit? idi!

 

 


» نظر

تک زدن به آمریکا

در جنگ تحمیلی،ضرب المثلی بین بچه ها بود بنام: تک زدن انفرادی به دشمن. مثلا گاهی بچه ها به اردوگاه دشمن نفوذ می کردند، و تانک آنها را باخود می آوردند! یا اینکه بچه 13ساله ای، حدود ده نفر را اسیر می کرد. اما آن موقع فرمانده ها همه لاغر بودند! شکم هایشان به پشتشان چسبیده بود، به همین دلیل به راحتی از: سیم خار دار رد می شدند! ولی حالا شکم ها گنده شده، سرها بالا گرفته شده و: درجه ها دوش ها را سنگین کرده، لذا چنین کاری مشکل شده!(اثاقلتم الی الارض) و الا می شد در خلیج فارس رفت، و یک ناو یا کشتی جنگی آنها را تک زد. یا هواپیماهای آنها را سوار شد و: به ایران هدایت نمود.  ولی این کار سخت است، بهتر است که دور همان برجام سینه بزنند، در بهترین هتل ها، لذیذترین غذاها را بخورند و: با شکم های گنده، دختران نازک بدن اروپایی را ملاقات کنند. در حالیکه خداوند، زمینه همه این تک زدن ها را آماده کرده است. ولی آنها ترجیح می دهند: در میدان رسانه با ترامپ باشند، تا در میدان مین! زیرا در میدان مین، لباسها باید خاکی باشد و: با این لباس های شیک و پیک که: برای شبهای مسکو می پوشند، نمی توان به جاده خاکی زد. می بینید : ترامپ اینهمه از رسانه ها بد می گوید، ولی آنها حریص تر می شوند! و روزی هزاران خبر از او، در رسانه های مجازی و واقعی و دیداری و شنیداری می گویند. فقط مانده است که بنویسند: وی هنگامیکه دستشویی می رود، آیا سیفون را می کشد و یا فقط: از دستمال استفاده می کند! البته بوی بد بدن او که: با ادکلن پوشانده می شود، نشان می دهد حتی از سیفون و دستمال هم استفاده نمی کند! ممکن است این همه تبلیغات برای رسانه ها نان داشته باشد، ولی اثر تربیتی آن در بین مردم، بسیار مخرب است. زیرا می دانیم که مردم به دین رهبران خود هستند، با این حجم تبلیغات مغلوم است که: مردم به اشتباه وی را، رهبر جهان تصور می کنند و: رفتار او سرمشق می شود، ولو اینکه رسانه ها بگویند: او دیوانه است! ولی دیوانه ای است که: جهان را سرکار گذاشته و: از همه بدتر رسانه های ایرانی است! که عامل اصلی این دیوانگی های او است. زیرا می بیند اگر عاقلانه حرف بزند، یا سکوت کند! در رسانه ها جایی ندارد. ولی اگر دیوانه بازی در آورد، در تمام رسانه ها تیتر و: سوتیتر و لیدر خبر خودش است! اما ای مردم دنیا، گول رسانه های ایرانی و بزرگنمایی های آنها را نخورید! رسانه ها بجای بزرگ کردن: رهبران دینی و مراجع عظام، از ترامپ گزارش تهیه می کنند! اگر هم دو سه مورد گزارشی از علما هست، دستوری بوده و فرمایشی تلقی می کنند! کاش بجای استادیوم های ورزشی، استادیوم های فکری داشتیم! و مردم را بجای دعوت به مبارزه و رقابت، به دوستی و صلح و همزیستی دعوت می نمود. برای اسکار یا هر مسابقه فوتبال، میلیاردها هزینه تبلیغاتی داده می شود. ولی آیا تابحال کسی شنیده که: برای درس اخلاق هم، استادیوم صدهزار نفری بسازند؟ لذا ای مردم دنیا! خط خود را از این رسانه ها و حامیان آنها جدا کنید. اگر می بینید که آمریکا از یونسکو جدا می شود، بخاطر این است که: اسرائیل را به رسمیت نمی شناسد، شما هم از آمریکا جدا شوید! چه ایرادی دارد که: ایالت کالیفرنیا هم مثل کاتالونیا، بگوید ما باید کرسی جداگانه ای در: سازمان ملل داشته باشیم؟ اصلا چرا 51کشور اینقدر ذلیل هستند که: اجازه می دهند ترامپ دیوانه، برای آنها تصمیم بگیرد؟ و بنام آنها حرکت ضد فرهنگی انجام دهد؟ اگر مردم فرهیخته لاوگاس یا تگزاس و یوتا و بقیه  به سازمان ملل بیایند، و کرسی داشته باشند، دیگر نهضت 99درصدی آنها از بین نمی رود، صدای آنها هم شنیده می شود.

Singing to America

In the imposed war, there was a proverbial saying among the children: solitary confrontation with the enemy. For example, sometimes the children penetrated the enemy"s camp, and brought the tank with them! Or the 13-year-old kid would capture about ten people. But then the commanders were all lean! Their stomachs were attached to their back, so they could easily relocate from the thorny wire! But now the abdominal cavity has been raised, the heads are raised and: the degrees of the shower are heavier, so it"s difficult! And he would have gone to the Persian Gulf, and a wagon or ship wrecked them alone. Or their planes were mounted and directed to Iran. But it"s hard, it"s best to take a break from the same thing, eat the most delicious food in the best hotels: meet the tiny girls of the European body with great stomachs. While God has prepared the ground for  :all these singles. But they prefer: to be in the media field with the tramp, to the minefield! Because in Maine"s field, clothes should be dirty and: with these stylish and courier suits that: For the nights of Moscow, they cannot be put on a dirt road. You see: Trump all of the media says bad, but they get greedy! And one day, thousands of news from him are said to be in virtual and real media, as well as visual and auditory. It"s just left to write: When he goes to the toilet, he kills a siphon or just: uses a napkin! Of course, the smell of his body, which is covered with colognes, suggests that he does not even use siphons and napkins! It may have bread for all media advertisements, but its educational effect among people is very destructive. Because we know that people are the religion of their leaders, with this volume of Mongolian propaganda: people mistakenly think of him as the leader of the world and: his behavior is a model, even though the media say: he is crazy! But it"s crazy: It"s the world and the worst is the Iranian media! That is the main factor behind his frenzy. Because he sees if he speaks wisely, or he is silent! There is no place in the media. But if you play crazy, in all media the headline and: Stuitar and leader are their own news! But, people of the world, do not eat the Iranian media and magnify them! Media instead of Enlightenment: Religious leaders and elite authorities report tramp! If there are two or three reports from the scholars, they are arranged in a commanding manner! I wish we had stadium stadiums instead of sports stadiums! And invited people to friendship and peace and coexistence instead of inviting them to fight and compete. Billions of advertising costs are given for an Oscar or any football match. But has anyone ever heard that: For a moral lesson, the stadium will create hundreds of thousands of people? So, people of the world! Separate your line from these media and their supporters. If you see that the United States is separating from UNESCO, it is because: It does not recognize Israel, you also separate from America! What is wrong with: The state of California, like Catalonia, says we should have a separate seat on: the United Nations? Why are 51 countries so low that they let the crazy tramp decide for them? And in their name do they act as anti-cultural? If the educated people of Laagers, Texas and Utah and the rest of the world come to the United Nations, and have seats, then their 99% will not be lost, their voices will be heard.

الغناء إلى أمریکا

فی الحرب المفروضة، کان هناک قول المثل بین الأطفال: المواجهة الانفرادی مع العدو. على سبیل المثال، أحیانا توغل الأطفال مخیم العدو، ودباباتهم جلبت لهم! أو أن الطفل البالغ من العمر 13 عاما سیحضر نحو عشرة أشخاص. ولکن بعد ذلک کان القادة جمیعا الهزیل! تم ترکیب بطونهم على ظهرهم، حتى یتمکنوا من الانتقال بسهولة من الأسلاک الشائکة! ولکن الآن تم رفع تجویف البطن، یتم رفع رؤساء و: درجات الاستحمام أثقل، لذلک فمن الصعب! وکان قد ذهب إلى الخلیج الفارسی، وحطمت عربة أو سفینة لهم وحدها. أو أن طائراتها شنت وتوجهت إلى إیران. فی حین أن الله قد أعد الأرض لجمیع هذه الفردی. ولکنهم یفضلون: أن یکون فی مجال الإعلام مع ترامب، إلى حقل الألغام! ترى: ترامب کل وسائل الإعلام تقول سیئة، لکنها تحصل على الجشع! ویوم واحد، ویقال الآلاف من الأخبار منه أن یکون فی وسائل الإعلام الافتراضیة والحقیقیة، وکذلک الفیدیو والصوت. انها مجرد ترکت لکتابة: عندما یذهب إلى المرحاض، وقال انه یقتل سیفون أو مجرد: یستخدم مندیل! بطبیعة الحال، رائحة جسده، والتی یتم تغطیتها مع کولوغنیس، یدل على أنه لا حتى استخدام سیفونز والمنادیل! قد یکون لها الخبز لجمیع الإعلانات وسائل الإعلام، ولکن تأثیره التعلیمی بین الناس مدمرة للغایة. لکنه مجنون: إنه العالم والأسوأ هو وسائل الإعلام الإیرانیة! هذا هو العامل الرئیسی وراء جنونه. لأنه یرى إذا کان یتحدث بحکمة، أو هو صامت! لیس هناک مکان فی وسائل الإعلام. ولکن إذا کنت تلعب مجنون، فی جمیع وسائل الإعلام العنوان و: ستیتار وزعیم هم الأخبار الخاصة بهم! ولکن، الناس فی العالم، لا تأکل وسائل الإعلام الإیرانیة وتکبیر لهم! وسائل الإعلام بدلا من التنویر: القادة الدینیین وسلطات النخبة تقریر متهور! إذا کان هناک اثنین أو ثلاثة تقاریر من العلماء، فهی مرتبة بطریقة قائدة! أتمنى أن یکون لدینا الملاعب الملعب بدلا من الملاعب الریاضیة! ودعت الناس إلى الصداقة والسلام والتعایش بدلا من دعوتهم للقتال والتنافس. وتعطى ملیارات من تکالیف الإعلان لأوسکار أو أی مباراة لکرة القدم. ولکن هل سمع أحد من قبل ما یلی: للدرس الأخلاقی، فإن الملعب خلق مئات الآلاف من الناس؟ لذلک، الناس فی العالم! افصل خطک عن هذه الوسائط ومؤیدیها. إذا رأیت أن الولایات المتحدة تنفصل عن الیونسکو، فذلک لأن: لا تعترف إسرائیل، أنت أیضا منفصلة عن أمریکا! ما هو الخطأ فی: ولایة کالیفورنیا، مثل کاتالونیا، یقول یجب أن یکون لدینا مقعد منفصل على: الأمم المتحدة؟ لماذا 51 دولة منخفضة جدا أن تسمح لهم ترامب مجنون تقرر بالنسبة لهم؟ وباسمهم یفعلون بمثابة مناهضة للثقافة؟

Amerikaya s?sl?nir?m

T?yin edilmi? müharib?d?, u?aqlar aras?nda söz-söhb?tl?r var idi: dü?m?nl? t?k-t?k qar??durma. M?s?l?n, b?z?n u?aq dü?m?n dü??rg?sin? girdi v? tank? onlarla birlikd? g?tirdi! V? ya 13 ya??ndak? u?aq t?xmin?n on n?f?r tutmaq olard?. Amma komandanlar?n ham?s? yal?nd?lar! Onlar?n qar?nlar? onlar?n arxas?na qo?uldu, buna gör? d? asanl?qla qaranl?q teld?n keç? bil?rdi! V? Fars körf?zin? ged?rdi v? bir vaqon v? ya g?mi t?k qald?. Yoxsa onlar?n t?yyar?l?ri monte edilmi? v? ?rana yön?ldilmi?dir. Allah bütün bu t?kl?r? z?min haz?rlam??d?r. Amma onlar üstünlük verirl?r: tramp il? media sah?sind?, may?n sah?y? olmaq! Görürsünüz: Trump bütün media pis deyir, lakin onlar açgözlü olurlar! V? bir gün, ondan minl?rl? x?b?r virtual v? real mediada oldu?u kimi, video v? audio da oldu?u ifad? edilir. Just yaz?l? ?vv?l flush ç?kir v? ya ka??z istifad? yaln?z g?l?n olub, o gedir, bathroom! Bütün media reklamlar? üçün çör?k ola bil?r, amma insanlar?n t?hsil? olan t?sirl?ri çox da??d?c?d?r. Amma bu crazy: dünya v??n pis ?ran m?tbuat?! Onun q?z?bl?nm?sinin ?sas amilidir. Çünki o, a??ll?ca dan??sa v? ya s?ssizc? görürs?! M?tbuatda heç bir yer yoxdur. Amma siz crazy oynay?rsan?z, bütün m?tbuatda ba?l?q v?: Stuitar v? lider öz x?b?rl?ridir! Ancaq dünya xalq?, ?ran m?tbuat?n? yemir v? onlar? böyütm?z! Ayd?nl?q yerin? Media: Dini liderl?r v? elit hakimiyy?t orqanlar? tramp hesabat?n? verir! Aliml?rd?n iki v? ya üç m?ruz? varsa, onlar ?mr yolu il? t??kil olunur! ?st?diyimiz idman stadionlar?n?n yerin? stadion stadionlar? olsayd?! V? insanlar? döyü?? v? r?qab?t etm?y? d?v?t etm?k ?v?zin? dostluq v? sülh? v? birg? ya?ama?a d?v?t etdi. Minl?rl? reklam x?rcl?ri bir Oscar v? ya h?r hans? bir futbol matç? üçün verilir. Ancaq heç kim e?itm?mi?dir: M?n?vi d?rsi üçün, stadion yüz minl?rl? insan? yarad?r? Bel? ki, dünyan?n insanlar?! Bu median?n v? t?r?fdarlar?n?n x?ttini ay?r?n. AB?-?n YUNESKO-nun t?rkibind?n ayr?ld???n? görs?niz, bunun s?b?bi bunlard?r: ?srailini tan?s?n, Amerikadan ayr?l?n! S?hv n?dir: Kataloniya kimi Kaliforniya ?yal?ti, ayr? bir yer? sahib olmal?d?r: Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?? 51 ölk?nin bu q?d?r a?a?? olmas? onlar üçün ç?lpaq tramplara q?rar ver? bil?rmi? V? onlar?n ad? il? anti-m?d?ni kimi davran?rlar?

 

 


» نظر

Free housing for: everyone.

مسکن  رایگان برای همه.

هفته اسکان بشر است، اما بسیاری از اینکه: مشکل مسکن در ایران حل شده، ناراحت هستند! آنها اعتراف می کنند بیش از :سه میلیون واحد مسکن خالی! در ایران وجود دارد، که تقاضایی هم برای آن نیست. البته به همین صراحت نمی گویند! زیرا  رازشان فاش می شود. بلکه می گویند: دربخش ساخت و معاملات مسکن، رکود ازار دهند و مداوم وجود دارد. بطوریکه چشم اندازی برای: رونق بازار مسکن دیده نمی شود. آنها بازهم موذیانه تر، این امر را زیر سوال می برند: و می گویند رکود بخش مسکن، یعنی ازدیاد فساد! بخاطر زیاد شدن بیکاری،  بعد یاد خانواده های بیکار می افتند: و اشک می ریزند! اگر صدا و سیما هم اشک آنها را نشان نداد، توئیت می کنند یا در یوتیوپ می گذارند، تا مردم بدانند که آنها بخاطر: بیکاری و فقر و محرومیت مردم، اشک ریخته اند. کسی نیتس از انها بپرسد: آیا بجز اشک ریختن، ژست اپوزیسیون گرفتن و فرافکنی، کار دیگری بلد نیستند؟ آنها هم مثل جوان های نو موبایل! وقتی ببینند کسی در حال غرق شدن است، بجای نجات دادن آنها، به گرفتن فیلم از نحوه غرق شدن! می پردازند تا در فیس بوک بگذارند، حالش را ببرند و لایک بگیرند. اولا در اسلام فقط دولت وظیفه ندارد، بلکه همه در مقابل: فساد و فقر مسئول هستند. تقصیر را بگردن دیگری انداختن، اگر فرافکنی نباشد، یک خیانت است. ثانیا مردم مسکن داشته باشند، ولی کار نداشته باشند، بهتر است یا کار داشته باشند، ولی مسکن نداشته باشند؟ سیاست مسکن مهر بر مبنای زمین رایگان، توانست همه آنها را گیج کند! 5سال است که آخوندی و باند ایشان، می خواهند از این چاله دربیایند، ولی نمی توانند و حسرت به دل خواهند ماند. شاید اقایان ادعا کنند: سه میلیون واحد خانه های خالی، برای گرانی آن است. ولی مسکن مهر با ده میلیون تومان، همه را صاحب خانه می کند، واگر کسی باور ندارد با ما تماس بگیرد، راهنمایی کنیم. حتی آن خانه ها مجلل هم، اگر بی مشتری است، بخاطر همین مسکن مهر است، زیرا کف تقاضا را صفر و: حتی منفی کرده است. برخی از زوج های جوان، و مسکن اولی ها،  از سر سیری در این خانه ها اسکان پیدا نمی کنند. والا مسکن مهر در فرون اباد یا پیشوا، ورامین یا بینالود، چه تفاوتی با اپارتمان های شمال شهر دارد؟ که آنها حاضرند: مستاجر در ساختمان های شمال شهر بمانند، ولی مالک خانه های بینالود خراسان نشوند؟ در حالیکه با پول پیش این خانه های شمال شهر، گاهی دو تا سه واحد مسکن مهر می توان خرید! لذا اشک ریختن برای بیکاری ، فقر و فساد وقتی فقط ریاکاری باشد، این مسائل را متوجه نمی شود. جوانی که در اداره کار بعنوان بیکار: ثبت نام کرده بیکار نیست، بلکه دو سه شغل دیگر هم دارد، دلش خوش است یک مستمری هم، از وزارت کار یا بیمه بگیرد. چرا که بیکار واقعی ، اصلا شرایط بیمه بیکاری را ندارد. بنابر این گریه برای بیکاری  و فقر، یا شعار دادن برای انها، بخاطر این است که تحلیل ها اشتباه است. مثلا مردم میانمار، این وضع را دوست دارند! زیرا تبعید و آزار و شکنجه که می شوند، خود را با پیامبر و امام حسین هم نشین می دانند. والا می رفتند بودایی می شدند، و اخراج هم نمی شدند! به همین دلیل احادیث مربوطه را هم، دستکاری می کنند : در حالیکه پیامبر  می فرماید( الفقر فخری): فقر افتخار من است، آنها می گویند( کادالفقر ان یکون کفرا) فقر به کفر می انجامد. در قران همه جا ذکر شده: یکی از ایرادهایی که به پیامبران می گرفتند: می گفتند پیروان شما از فقرا و اراذل ما هستند! در داستان پیامبران هم می بینیم: نسل پیامبرانی مرفه ادامه پیدا نکرد! نسل حضرت یوسف کو؟ اما نسل امام حسین ع الی ما شاءالله. بنابر این اقتصاد ایران، اقتصاد محکم و استخوانداری است. و میتواند همه دنیا را: از مسکن بی نیاز کند.

Free housing for: everyone.

It is a week of human settlement, but many of them: the problem of housing in Iran is over, they are upset! They admit more than: three million empty housing units! There are in Iran there is no demand for it. Of course you do not say that! Because the: mystery is revealed. Rather, they say: there are stagnation in the construction sector and housing deals, and they are constantly there. So there is no prospect for: a boom in the housing market. They are even more scandalous, they question this: they say the recession in the housing sector, the increase of corruption! Because of the increase in unemployment, the memory of unemployed families falls: they tear! If the voice does not show their tears, they tweet or put it on YouTube, so people will know that they are tears due to unemployment, poverty and deprivation. Someone, Nietzsche, asks them: Do they not know anything else besides tearing, gesturing opposition, and others? They like young mobile phones! When they see someone drowning, instead of saving them, catching the film of how drowning! They"re going to post on Facebook, take it out and get a nickname. Firstly, in Islam, only the government has no duty, but everyone in front: corruption and poverty are responsible. Throwing the blame for another, if it is not transmitted, is a betrayal. Secondly, people have housing, but they do not have jobs, it is better to have a job, but do not have housing? Meteor shower policy based on free land could confuse all of them! For the past five years, the clan and band have begun to throw themselves out of this pit, but they will not be able to resist. Maybe they are claiming: three million units of vacant houses are worth it. But Mehr Mehr with ten million USD, all owns home, if someone does not believe to contact us, guide. Even those luxurious houses, if unpopular, are sealed because of the same housing, because the floor of demand is zero and: even negative. Some of the young couples, and the first-time homeowner, do not settle in the houses. What is the difference between the apartments in the northern part of the city? What are they willing to do: tenants stay in the northern city buildings, but do not own homes in Binallood Khorasan? While with money in front of these houses in the north of the city, sometimes two to three housing units can be bought! So tears for unemployment, poverty and corruption, when only hypocrisy, do not understand these issues. A young man who has been registered as unemployed at the Labor Office: He is not unemployed, but has two or three other jobs; he is also happy to receive a pension from the Ministry of Labor or Insurance. Because the real unemployed do not have :the conditions for unemployment insurance at all. So crying for unemployment and poverty, or chanting for them, is due to the fact that the analysis is wrong. Myanmar people, for example, like this! Because they are exiled and persecuted they consider themselves to be living with the Prophet and Imam Hussein. Wanderer would be Buddhists, and they would not be fired! Therefore, they manipulate the relevant hadiths: while the Prophet says: Poverty is my honor, they say poverty leads to disbelief. In the Quran everywhere mentioned: one of the mistakes that came to the Prophets: they said your followers are from our poor and thieves! We also see in the story of the prophets: the generations of the Prophets were not continued! Generation of Yusuf Koo? But the generation of Imam Hussein is ours, Sha"allah. Therefore, Iran"s economy is a solid economy and bones. And it can take the whole world: it needs no housing.

 

السکن مجانا للجمیع .

إنه أسبوع من المستوطنات البشریة، ولکن الکثیر منها: مشکلة السکن فی إیران قد انتهت، فهی مستاءة! انهم یعترفون أکثر من: ثلاثة ملایین وحدة سکنیة فارغة! هناک فی إیران لیس هناک طلب على ذلک. بالطبع لا أقول ذلک! لأنه کشفت الغموض. بدلا من ذلک، یقولون: هناک رکود فی قطاع البناء والصفقات السکنیة، وهم دائما هناک. لذلک لیس هناک احتمال ل: طفرة فی سوق الإسکان. بل هم أکثر غدرا، ویشککون فی ذلک: یقولون الرکود فی قطاع الإسکان، وزیادة الفساد! وبسبب الزیادة فی البطالة، تنخفض ذاکرة العاطلین عن العمل: فهی تمزق! إذا کان الصوت لا یظهر دموعهم، فإنها تغرد أو وضعها على یوتیوب، لذلک الناس سوف یعرفون أنهم الدموع بسبب البطالة والفقر والحرمان. شخص ما، نیتشه، یسألهم: هل لا یعرفون أی شیء آخر إلى جانب تمزق، وإشارة المعارضة، وغیرها؟ انهم یحبون الهواتف النقالة الشباب! عندما یرون شخص غرق، بدلا من إنقاذهم، واصطیاد فیلم کیف الغرق! انهم ذاهبون لنشر فی الفیسبوک، اخراجه والحصول على لقب. أولا، فی الإسلام، فقط الحکومة لا واجب، ولکن الجمیع فی الجبهة: الفساد والفقر هی المسؤولة. رمی اللوم لآخر، إذا لم ینتقل، هو خیانة. ثانیا، الناس لدیهم مساکن، ولکن لیس لدیهم وظائف، فمن الأفضل أن یکون لدیک وظیفة، ولکن لیس لدیهم مسکن؟ سیاسة دش نیزک على أساس الأرض الحرة، یمکن أن تخلط کل منهم! على مدى السنوات الخمس الماضیة، بدأت العشیرة والعصابة فی التخلص من هذه الحفرة، لکنها لن تکون قادرة على مقاومة. ربما هم یدعون: ثلاثة ملایین وحدة من المنازل الشاغرة تستحق ذلک. ولکن مهر مهر مع عشرة ملایین دولار، کل یملک المنزل، وإذا کان شخص ما لا یعتقد فی الاتصال بنا، دلیل. حتى تلک المنازل الفاخرة، إذا کان غیر شعبیة، مختومة بسبب نفس السکن، لأن أرضیة الطلب هو صفر و: حتى سلبیة. بعض الأزواج الشباب، والمنازل لأول مرة، لا یستقر فی المنازل. ما هو الفرق بین الشقق فی الجزء الشمالی من المدینة؟ ما هم على استعداد للقیام به: المستأجرین البقاء فی المبانی فی المدینة الشمالیة، ولکن لا تملک المنازل فی بهالود خوراسان؟ فی حین مع المال أمام هذه المنازل فی شمال المدینة، وأحیانا 2-3 وحدات سکنیة یمکن شراؤها! لذلک الدموع عن البطالة والفقر والفساد، عندما النفاق فقط، لا یفهمون هذه القضایا. الشاب الذی تم تسجیله کعاطل عن العمل فی مکتب العمل: إنه لیس عاطلا عن العمل، ولکن لدیه وظیفتین أو ثلاث وظائف أخرى؛ کما أنه سعید بتلقی معاش من وزارة العمل أو التأمین. لأن العاطلین الحقیقیین لیس لدیهم شروط تأمین البطالة على الإطلاق. ولذلک، فإن البکاء من أجل البطالة والفقر، أو الشعار بالنسبة لهم، ویرجع ذلک إلى حقیقة أن التحلیل هو الخطأ. شعب میانمار، على سبیل المثال، مثل هذا! لأنهم نفی و اضطهدوا یعتبرون أنفسهم یعیشون مع النبی و الإمام الحسین. واندیرر سیکون البوذیین، وأنها لن تطلق! ولذلک، فإنهم یتلاعبون بالأحادیث ذات الصلة: فی حین یقول النبی: الفقر شرف، ویقولون الفقر یؤدی إلى التجدیف. فی القرآن الکریم فی کل مکان ذکر: واحد من الأخطاء التی جاءت إلى الأنبیاء: قالوا أتباعک هم من الفقراء واللصوص! ونرى أیضا فی قصة الأنبیاء: أجیال الأنبیاء لم تستمر! جیل یوسف کو؟ ولکن جیل الإمام الحسین هو لنا، شاء الله. ولذلک، فإن الاقتصاد الإیرانی هو اقتصاد قوی وعظام. ویمکن أن تأخذ العالم کله: فإنه لا یحتاج إلى السکن.

H?r k?s üçün pulsuz m?nzil.

 

?nsan m?skunla?mas?n?n bir h?ft?dir, ancaq bir çoxu: ?randa m?nzil problemi bitdi, üzüldü! Onlar üç milyondan çox m?nzil konturunu q?bul edirl?r! ?randa var, bunun üçün t?l?bat yoxdur. ?lb?tt? deyirsiniz! Çünki sirr ortaya ç?x?r. ?ksin?, deyirl?r: tikinti sektorunda v? m?nzil bazar?nda dur?unluq var v? daimi dayan?ql?q var. Bel?likl?, heç bir perspektiv yoxdur: m?nzil bazar? bumu. Onlar h?tta daha h?ssasd?r, bunlar sual verirl?r: onlar m?nzil sektorunda t?n?zzül, korrupsiyan?n artmas? deyirl?r! ??sizliyin artmas? s?b?bind?n, i?siz ail?l?rin yadda?lar? dü?ür: gözya?ard?lar! Leibniz onlardan biri soru?ur: gözya?lar? istisna olmaqla mu layih?nin müxalif?t yarad?r, nec? ba?qa bilmir?m? G?nc mobil telefonlar? sevirl?r! Bo?ulma filmini tutaraq, onlar? qurtarmaq yerin? bir bo?ulma gördükl?ri zaman! Onlar Facebook-da yay?mlayacaq, ç?xaracaq v? l?q?bi alacaqlar. Birincisi, ?slamda yaln?z hökum?tin heç bir v?zif?si yoxdur, lakin qar??s?nda olan h?r k?s: korrupsiya v? yoxsulluq m?suliyy?t da??y?r. Günah? ba?qa birin? atmaq, ötürülm?s?, bir x?yan?tdir. ?kincisi, insanlar?n ya?ay?? yeri var, amma i?i yoxdur, i?l?m?k daha yax??d?r, amma m?nzil yoxdur. Pulsuz torpaqlara ?saslanan Meteor du? siyas?ti onlar?n ham?s?n? qar??d?rd?! Keç?n be? il ?rzind? klan v? qrup bu çuxurdan özl?rini atma?a ba?lad?lar, lakin müqavim?t göst?r? bilm?y?c?kl?r. B?lk? onlar iddia edirl?r: üç milyon bo? ev? d?y?r. Ancaq Mehr Mehr on milyon AB? dollar? il?, h?r k?s ev sahibi, kimins? biz? müraci?t etm?yinc?, r?hb?rlik edir. B?zi g?nc cütlükl?r v? ilk d?f? ev sahibi, evl?rd? yer yoxdur. ??h?rin ?imal hiss?sind?ki m?nzill?r aras?nda f?rq n?dir? Onlar n? etm?y? haz?rd?rlar: kiray?çil?r ??h?rin ?imal ??h?rl?rind? qal?rlar, lakin Bhallood Xorasanda evl?ri yoxdur? ??h?rin ?imal?nda yerl???n bu evl?rin qar??s?nda pul il? b?z?n iki-üç m?nzil almaq mümkündür! Bel?likl?, i?sizlik, yoxsulluq v? korrupsiya üçün gözya?ard?c?, yaln?z ikiüzlülük, bu m?s?l?l?ri anlam?r. Çünki ?sl i?sizl?rin i?sizlik s??ortas? ??rtl?ri yoxdur. Y?ni i?sizlik v? yoxsulluq üçün a?layan v? ya onlar üçün s?sl?n?n, analizin s?hv olmas? il? ba?l?d?r. Myanma xalq?, m?s?l?n, bu kimi! Onlar sürgün olunur v? zülm edildikl?ri üçün Pey??mb?r v? ?mam Hüseyn il? ya?ad?qlar?n? dü?ünürl?r. Wanderer Buddist olard? v? onlar i?d?n ç?xar?lmayacaqd?! Quran h?r yerd? qeyd: pey??mb?rl?r idi ki, bir t?nqid: Sizin ard?c?llar? yoxsul v? Yaramazlar dem?k! Biz d? pey??mb?rl?rin hekay?sind? görürük: Pey??mb?rl?rin n?sill?ri davam etm?di! Yusuf Kunun n?sli? ?mam Hüseynin n?sli bizimdir, ?eyx. Buna gör? ?ran iqtisadiyyat? sa?lam iqtisadiyyat v? sümükl?rdir. V? bütün dünya ala bil?r: heç bir m?nzil? ehtiyac yoxdur.


» نظر

زمین خواری یا زمین داری؟

زمین خواری در ایران، محصول تملک دولتی است، و الا زمین اشخاص را کسی نمی تواند بخورد! این را یکی از افرادی که: در همایش مسکن سخنرانی می کرد گفت. جالب این است که در این مدت سی سال، همین ها مسئول بوده اند! حالا بعنوان اپوزیسیون سمینار می دادند. و این نشان می دهد زمین هم، مثل همه عناصر فرهنگی اقتصادی، دچار مشکل نحوه برداشت فکری شده است. اما در جمهوری اسلامی، یک جهان بینی و یک ایدئولوژی بیشتر نیست و: آن دستورات اسلام که در قانون اساسی آمده است. براساس قانون زمین شهری ، کلیه زمین ها سه حالت دارند: موات بایر و دایر. زمین های موات متعلق به دولت است، حتی اگر صاحب داشته باشد. زمین بایر اگر صاحب نداشته باشد، در اختیار ولی فقیه است و: زمین دایر هم که زمین های کشاورزی می باشد؛ که متعلق به دایر کننده آن است. زیرا طبق نظر اسلام، کلیه زمین ها برای خداست. هرکس آن را که آباد کند، مالک آن می شود. موضوع به همین سادگی را چنان: در هم پیچیده اند که آن سرش ناپیدا است. اولا اثبات دایر بودن یا موات بودن آن، سالها طول می کشد! در حالیکه تصرف آن فوری و بدون درنگ است. لذا بحث زمین خواری، از همین جا شروع می شود: با اعلام قانون ، اشخاص به سراغ زمین های موات، یا بایر بدون مالک می روند و با کاشتن: چند نهال یا حصار چینی، آن را تصرف می کنند. چون تهیه آئین نامه واجرای آن، زمان می برد، لذا شخص میتواند ادعا کند زمین دایر بوده است. البته قانون باید این راه گریز ها را ببندد. اما فقط قانون نیست، بلکه اجرای آن هم مهم است. اگر متصرف، وکیلی قویتر از قاضی داشته باشد، یا قاضی را تطمیع کرده باشد، اجرای قانون ضربه می خورد.

آنطور که آمار داده اند، هنوز در این چند ساله، نقشه راه جامع و کامل تهیه نشده! هنوز هم مثل اوایل انقلاب، در همان پله اول تعیین نوع زمین سیر می کنند، حتی درآمد های حاصل از فروش یا: واگذاری زمین های دولتی، به اندازه یکهزارم هزینه دادگاهها، و استرداد ها نشده است. اما مهم در این جا مردم هستند، اگر قانون گذار زمین هایی را، دولتی اعلام می کند یا: بخشی را در اختیار ولی فقیه قرار می دهد، از سوی دیگر، دولت را مجبور می کند تا: مطابق بند یک اصل 43، تمام مردم را مسکن دار کند! و برای خدمات رفاهی و بهداشتی، اسکان و آموزش نیز زمین رایگان بدهد. یعنی دولت نیازی به انبار کردن، یا احتکار زمین ندارد و نباید داشته باشد. لذا دریافت بهای زمین، مخصوصا از نو خانوار ها و: کم بضاعت ها جایز نیست. زیرا اگر دولت پولی دریافت کند، دیگران هم به او تاسی می کنند! لذا بورس بازی روی زمین ایجاد می شود. اما اگر دولت زمین را نفروشد، خریدار هم پیدا نمی شود: زیرا هرکس زمین می خواهد،رایگان از دولت می گیرد، و نیازی به تهیه آن از جای دیگر ندارد. البته در اینجا هم کلاه شرعی، کار دست مردم داده! زیرا ممکن است گفته شود: ثمن معامله در زمین، ذاتی نیست بلکه عرضی است. یعنی خود زمین را، دولت یا اشخاص به یکدیگر نمی فروشند، بلکه عوارض آن را می فروشند! این عوارض میتواند حق تقدم در تحجیر، یعنی اولویت در دایر کردن زمین: یا آماده سازی زمین! و حتی قیمت منطقه ای آن باشند. مثلا زمین شمران، یعنی خاک و سنگ آن را نمی فروشند، بلکه سرقفلی یا مزیت: شمال شهر نشینی را می فروشند، مثل فروش تراکم، که شما بجای زمین فضا را می خرید! در هر صورت  شارع مقدس اسلام به دنبال: تامین مسکن و بهداشت و: آموزش رایگان برای همه است و: اگر کسی مانع آن شود، ظالم محسوب خواهد شد.

Earthy eating  .or landing?

Land degradation in Iran is a product of state ownership, and no one can eat the land! It was one of the people who spoke at the Housing Conference. It is interesting that for thirty years this was the responsibility! Now they were giving a seminar as an opposition. And this suggests that the Earth, like all cultural-economic elements, has a problem with how it is picked up. But in the Islamic Republic, it is not a worldview and no more ideology: the Islamic commandments that come under the constitution. According to the urban land law, all land has three modes: the Moat Bayer and the Dir. The land is owned by the state, even if it owns it. If the land is not owned by the owner, it is at the disposal of the supreme leader and: the land is also the agricultural land that belongs to it. Because according to Islam, all lands are for God. Everyone who owns it will be the owner. The subject is as simple as that: it is intertwined that its head is invisible. First, it takes years to prove its presence or absence! While capturing it immediately and without delay. Therefore, the issue of land degeneration starts from here: by declaring the law, people go to the land of the Moat, or Bayer without the owner, and by planting it: Several seedlings or Chinese fence grab it. Because it takes time to prepare the rules, so one can claim that the ground has been in place. Of course, the law must close this pathway. But it"s not just law, but its implementation is also important. If the lawyer has a stronger lawyer than a judge, or if a judge has been sentenced, law enforcement will be punished.

As statistics have shown, there is still no comprehensive roadmap in this few years yet! Still, like in the early years of the revolution, they are laying the ground on the same stage, even the proceeds from the sale: or the transfer of state land, as much as one-thousandth of court fees, and no extradition. But important here are people, if the legislator proclaims lands, or states a part to the supreme leader, on the other hand, he forces the government: in accordance with paragraph 1 of Article 43, all people make a living! It also provides free land for health and welfare services. That is, the state does not have to possess, and should not have, land plotting. Therefore, it is not permissible to receive land prices, especially households and low-income families. Because if the government receives money, others will bump it! So the game is played on the ground. But if the state does not sell the land, the buyer will not be found: because everyone who wants the land, gets free from the government, and does not need to buy it from elsewhere. Of course, here is the holy shawl, the work of the people! Because it may be said: Thamen is not intrinsic, but transversal. Namely, they do not sell land, government or individuals, but sell them! These complications can be a priority in the landing, namely, the priority in setting up the land: or the preparation of land! And even its regional price. For example, the land of Szemran, that is, the earth and the rock do not sell it, but the goodwill or the advantage: They sell the north of the town, like the sale of the density, which you buy instead of the land! In any case, the Holy Scriptures of Islam seeks to: provide housing and health; education is free to everyone, and if anyone is prevented, it will be ruthless.

الأکل الترابی أو الهبوط؟

إن تدهور الأراضی فی إیران هو نتاج ملکیة الدولة، ولا یمکن لأحد أن یأکل الأرض! کان واحدا من الناس الذین تحدثوا فی مؤتمر الإسکان. ومن المثیر للاهتمام أنه لمدة ثلاثین عاما کانت هذه المسؤولیة! الآن کانوا یعطیون ندوة کمعارضة. وهذا یشیر إلى أن الأرض، شأنها شأن جمیع العناصر الثقافیة والاقتصادیة، لدیها مشکلة فی کیفیة التقاطها. ولکن فی الجمهوریة الإسلامیة، لیست وجهة نظر عالمیة ولا أیدیولوجیة أکثر: الوصایا الإسلامیة التی تخضع للدستور. وفقا لقانون الأراضی فی المناطق الحضریة، کل الأراضی لدیها ثلاثة أنماط: موات بایر ودیر. الأرض مملوکة للدولة، حتى لو کانت تملکها. إذا کانت الأرض غیر مملوکة من قبل المالک، فهی تحت تصرف المرشد الأعلى و: الأرض هی أیضا الأرض الزراعیة التی تنتمی إلیها. لأنه وفقا للإسلام، کل الأراضی هی لله. کل من یملک ذلک سیکون المالک. الموضوع بسیط کما هو: إنه متشابک أن رأسه غیر مرئی. أولا، یستغرق سنوات لإثبات وجودها أو غیابها! أثناء التقاطه فورا وبدون تأخیر. لأن الأمر یستغرق وقتا لإعداد القواعد، حتى یمکن للمرء أن یدعی أن الأرض قد تم فی المکان. وبطبیعة الحال، یجب أن یغلق القانون هذا المسار. ولکن هذا لیس مجرد قانون، ولکن تنفیذه مهم أیضا. وإذا کان المحامی یتمتع بمحام أقوى من القاضی، أو إذا حکم على قاض، یعاقب على إنفاذ القانون.

وکما أظهرت الإحصاءات، لا تزال هناک خریطة طریق شاملة فی هذه السنوات القلیلة بعد! ولکن هنا الناس، وإذا کان المشرع الأراضی، الحکومة، أو جزء من مکان المرشد الأعلى، من ناحیة أخرى، فإن الحکومة سوف تضطر إلى: وفقا للمادة 43، کل الناس کسب لقمة العیش! کما یوفر أرضا مجانیة للخدمات الصحیة والرفاهیة. وهذا یعنی أنه لیس من الضروری أن تمتلک الدولة، ولا ینبغی أن یکون لها، تخطیط الأراضی. ولذلک، لا یجوز الحصول على أسعار الأراضی، ولا سیما الأسر المعیشیة والأسر ذات الدخل المنخفض. لأنه إذا کانت الحکومة تتلقى المال، والبعض الآخر سوف عثرة ذلک! لذلک لعبت اللعبة على الأرض. ولکن إذا لم تقم الدولة ببیع الأرض، فلن یتم العثور على المشتری: لأن کل من یرید الأرض، سیتحرر من الحکومة، ولا یحتاج إلى شرائه من أی مکان آخر. وبطبیعة الحال، وهنا أیضا، وقبعة، والعمل من أیدی الشعب! لأنه یمکن أن یقال: ثامن لیست جوهریة، ولکن مستعرضة. وهم لا یبیعون الأرض أو الحکومة أو الأفراد، ولکن یبیعونها! هذه التعقیدات یمکن أن تکون أولویة فی الهبوط، وهی الأولویة فی إقامة الأرض: أو إعداد الأرض! وحتى سعره الإقلیمی. وعلى أیة حال، فإن الکتاب المقدس للإسلام یسعى إلى: توفیر السکن والصحة؛ والتعلیم مجانی للجمیع، وإذا تم منع أی شخص، فإنه سیکون بلا رحمة..

 

Yerli yem?k v? ya aç?l???

?randa torpaqlar?n parçalanmas? dövl?t mülkiyy?tinin m?hsuludur v? heç kim torpa?? yey? bilm?z! M?nzil Konfrans?nda dan??anlardan biri idi. Maraql?d?r ki, otuz ildir ki, bu m?suliyy?tdir! ?ndi bir müxalif?t olaraq seminar verdil?r. V? bu, bütün m?d?ni-iqtisadi elementl?r kimi Yerin nec? al?nd???na dair bir problemin oldu?unu göst?rir. Ancaq ?slam Respublikas?nda bu dünyagörü? v? art?q ideoloji deyil: konstitusiya alt?nda g?l?n ?slam ?mrl?ri. ??h?r torpaq qanununa gör?, bütün torpaqlarda üç rejim var: Moat Bayer v? Dir. Torpaq dövl?t? m?xsus olsa da, onun sahibi olsa bel?. Torpaq sahibinin mülkiyy?tin? aid deyils?, ali lideri s?r?ncam?ndadir v? torpaq da ona m?xsus k?nd t?s?rrüfat? torpa??d?r. Çünki ?slam? gör?, bütün torpaqlar Allah üçündir. Bunun sahibi olan h?r k?s sahib olacaq. Mövzu bel? sad?dir: ba??n?n görünm?z oldu?unu bir-birin? ba?lad?. Birincisi, varl???n? v? ya olmamas?n? sübut etm?k üçün bir neç? il t?l?b olunur! D?rhal v? gecikdirm?d?n onu tutark?n. Qaydalar? haz?rlamaq üçün vaxt laz?m oldu?undan, yerin yerind? oldu?unu iddia ed? bil?r. ?lb?tt?, qanun bu yolu ba?lamal?d?r. Amma yaln?z qanun deyil, onun h?yata keçirilm?si d? vacibdir. V?kilin hakimd?n daha güclü v?kil olmas? v? ya hakimin c?zaland?r?lmas? hal?nda hüquq-mühafiz? orqanlar? c?zaland?r?lacaqd?r.

Statistika göst?rmi?dir ki, h?l? bir neç? il ?rzind? heç bir ?trafl? yol x?rit?si yoxdur! 43-cü madd?sin?, bütün insanlar uy?un olaraq: Amma burada insanlar, qanunverici torpaqlar?n?n ?g?r, hökum?t v? ya ali liderin yer hiss?si dig?r t?r?fd?n, hökum?t olacaq Ya?as?n! H?m d? s?hiyy? v? rifah xidm?tl?rin? gör? pulsuz torpaq t?min edir. Y?ni, dövl?t torpaq sah?sin? malik olmal? v? olmamal?d?r. Buna gör? d?, torpaq qiym?tl?rinin, xüsus?n d? ev t?s?rrüfatlar?n?n v? azt?minatl? ail?l?rin al?nmas?na icaz? verilmir. Çünki hökum?t pul al?rsa, ba?qalar? onu it?l?y?c?k! Bel?likl?, oyun yer üzünd? oynan?r. ?lb?tt?, burada da ?apka, xalq?n ?linin i?i! Çünki bel? deyil? bil?r: Thenen intrinsic deyil, transversal. Y?ni onlar torpaq, hökum?t v? ya ??xsl?ri satm?r, lakin onlar? sat?rlar! Bu f?sadlar ?razi üzr? prioritet ola bil?r, y?ni torpaq qurulmas?nda prioritetdir: torpa??n haz?rlanmas?! V? h?tta onun regional qiym?ti. H?r halda ?slam?n Müq?dd?s Yaz?lar?: m?nzil v? s?hiyy? t?min etm?k, t?hsilin h?r k?s? azadd?r v? kimins? qar??s? al?nsa, amans?zl?q olacaqd?r.

 

 


» نظر

بانک مسکن چوب دو سر نجس!

از بانک مسکن دعوت کرده بودند تا: در همایش سیاست های توسعه مسکن در ایران، راه حلی ارائه دهد ولی با کمال پر رویی، نه تنها راه حل ارائه نداد، بلکه در قالب بازی به کلمات، ادعا کرد بانک مسکن یک بانک توسعه ای است! ریسک پذیر نیست و اگر مجبور باشد: ریسک ها بپذیرد آن را به: عامل سوم انتقال می دهد! میدانید این یعنی چه ؟ یعنی نهایت رذالت بانکداری در: رشوه و رباخوری ولی با توجیهات فنی! و کلمات مقدس و اطو کشیده. در حالیکه تمام دنیا، وامهای بدون بهره یا بهره کم می دهند، این بانک بالاترین نرخ بهره را، در قرارداد ها می نویسد و: به اشخاصی که مضطر هستند، تحمیل می کند که امضا کنند! تا وام آنها به جریان بیافتد. اکثر کسانی هم که وام مسکن می گیرند، علاوه بر مضطر بودن که، معامله با آن حرام است، فقیر و از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند. آیا روا است که بانک مسکن، حقوق های نجومی مدیران، پاداش اعضا هیات مدیره را، بنام بهره و کار مزد از این ها بگیرد؟ اگر واقعا بانکداری اسلامی باشد، قران می گوید: قرض الحسنه را اگر نتوانستند پس یدهند، به آنها ببخشید. ولی اینها با دو قسط عقب افتادگی، اخطار صادر می کنند و بعد: در جدول خود تا دستگیری، زندان و حتی مصادره اموال وام دهنده، پیش می روند از سوی دیگر بیشترین هزینه های بهره یارانه ای، از سوی دولت به این بانک پرداخت می شود، این پرداختها برای کمک به مردم است. ولی آقایان فکر می کنند: دولت از قیافه آنها خوشش آمده و: اینهمه ردیف بودجه در اختیارشان می گذارد! تا هرچه بیشتر حقوق های نجومی! بدهند و پاداش های کهکشانی بپردازند. اگر دولت کمی دیر کند، همه پروژه ها را می خوابانند! و مردم را برعلیه دولت بسیج می کنند. هم اکنون حدود پنجاه پیمانکار طرف بانک، که در مسکن مهر همکاری کرده، و واحد ها را با پول شخصی ساخته اند، قادر نیستند حتی اصل پول خود را پس بگیرند! وام بانک مسکن پیش کش. وام گیرندگان هم همینطورند: میلیونها نفر سهام این بانک را خریدند، برخی فقط آپشن، یعنی چیزی شبیه تراکم سهام! را خریدند تا اسمشان در ردیف: وام گیرند گان نوشته شود، حالا دستشان به هیچ جا بند نیست. حالا می فهمید بانک توسعه ای یعنی چه؟ اولا بانک توسعه ای در ایران تعریف نشده، هرکس هرطور دلش خواسته تعریف کرده! در تعریف این اقای نماینده بانک مسکن، یعنی اینکه یهره های بالا و: کارمزدهای سنگین و جریمه های سخت. یعنی ایشان می خواهد بگوید: حتی در شعار هم، حاضر نیست خود را بانک اجتماعی بداند. در حالیکه وزیر صحبت از: مسکن اجتماعی می کند و بانک مسکن را، برای همین کار حمایت می کند. بانک اجتماعی، براساس تعریف فعلی، یعنی بانکی که همه کارهایش برای سود و بهره نیست، بلکه  به فکر مردم و اجتماع هم هست، در کارهای عام المنفعه مانند: ساخت مدارس و بیمارستان در: مناطق محروم شرکت می کند. این آقا می گوید: اسم ما را از کار های عام المنفعه خط بزنید، ما فقط به فکر منفعت مدیران بانک هستیم! بعد در جای دیگر محترمانه می گوید: اگر دولت یا وزارت ما را مجبور به: مشارکت در طرح هایی مثل: طرح هادی روستاها یا بافت فرسوده شهرها، یا ساخت انبوه مسکن اجتماعی بکند، ما خیلی راحت سود خودمان را، اول با دولت طی می کنیم! پیشاپیش از او می گیریم! البته به این صراحت نگفت که: مردم بقهمند و پدر جدش را جلوی چشمش بیاورند، بلکه از پستی ذات خود، آن را اینطور بیان کرد: ما در پروژه های با کم بازده، یا ریسک بالا، اگر شرکت کنیم سعی می کنیم: این ریسک را به عامل سوم ( یعنی دولت) منتقل کنیم. یعنی ما کاری نداریم که 500هزار واحد مسکونی، در بافت فرصوده جان مردم را تهدید می کند، سود 22درصد ما چه می شود؟

The bank of sticking wood is unclean!

They invited the housing bank to: At a conference on housing development policy in Iran, he offered a solution, but he did not give a solution, but with full glory, but in the words of the game, claimed that the housing bank is a development bank. ! It is not risky and if it has to: take risks it will transfer it to: the third factor! Do you know what that means? That is, the ultimate in banking abuses: bribes and usury, but with technical justifications! And holy words. While the whole world gives interest-free loans or interest, the bank writes the highest interest rates in contracts, and imposes on those who are in trouble to sign! Until their loan goes away. Most people who take out a mortgage are, in addition to being bad, that the deal is forbidden, is poor and vulnerable in society. Is it possible that the housing bank, the astronomical salaries of the directors, will reward the members of the board of directors in the name of wages and salaries? If it really is Islamic banking, the Qur"an says: pardon them if they could not afford it. But they issue a warning with two installments of arrears, and then: on their table, they are arrested, imprisoned and even confiscated by the lender"s property, on the other hand, the most subsidized subsidized interest paid by the government to the bank. These payments are to help people. But the gentlemen think: the government likes them and gives them such a ranks! As much as possible astronomical salaries! Give galactic rewards. If the government is a little late, they will lay down all the projects! And mobilize people against the state. Now about fifty contractors on the bank side, who cooperate in Mehr Housing, and have made units with personal money, are not even able to get their money back! The mortgage bank provides housing. The borrowers are the same: millions bought the bank"s shares, some just an option, something like stocking density! To buy their names in the row: borrowers, now their hands are nowhere to go. Now you know what the development bank is? Firstly, the development bank is not defined in Iran, everyone has defined it as you wish! In the definition of this representative of the Bank of Housing, it means that the above are: high fees and heavy fines. That is, he wants to say: Even in the slogan, he is not willing to consider himself a social bank. While the minister speaks of: social housing, he supports the housing bank. The social bank, based on the current definition, a bank whose not all his work is for profit, but also for the people and the community, participates in public works such as: building schools and hospitals in: deprived areas. The gentleman says: "Let"s call our name from public works, we just think of the benefits of the bank"s managers!" Then, in another respect, he says: If we force the government or our ministry to: Participate in projects such as: Constructing villages or wasting cities, or building massive social housing, we can easily make our own profit, first with the government. do! We take him in advance! Of course, he did not say explicitly that: people understand and put their daddy in front of her, but expresses it in their own way: We are trying in projects with low returns or high risk if we participate: this risk To the third factor (ie government). That is, we do not know that 500,000 residential units threaten the lives of people in the context of the prospect, and what is the profit of 22%?

البنک من الخشب الشائکة هو نجس !

وکان بنک الإسکان طلب إلى: تطویر سیاسات الإسکان المؤتمر فی ایران، والحل، ولکن مع کل وجه کامل، ولیس الحل الوحید المعروضة، ولکن فی لعبة الکلمات، ادعى بنک الإسکان هو بنک التنمیة ! انها لیست محفوفة بالمخاطر، وإذا کان علیها: تحمل المخاطر التی سیتم نقلها إلى: العامل الثالث! هل تعرف ماذا یعنی ذلک؟ وهذا هو، فی نهایة المطاف فی الانتهاکات المصرفیة: الرشاوى والربا، ولکن مع المبررات التقنیة! والکلمات المقدسة. فی حین أن العالم کله یعطی قروض بدون فوائد، البنک یکتب أعلى معدلات الفائدة فی العقود، ویفرض على أولئک الذین هم فی محنة علیهم التوقیع! حتى یذهب القرض الخاص بهم بعیدا. معظم الناس الذین یأخذون الرهن العقاری، بالإضافة إلى کونه سیئا، أن الصفقة محظورة، والفقراء والضعفاء فی المجتمع. هل من الممکن أن یقوم بنک الإسکان، المرتبات الفلکیة للمدیرین، بمکافأة أعضاء مجلس الإدارة باسم الأجور والرواتب؟ إذا کان حقا هو المصرفیة الإسلامیة، القرآن یقول: عفو لهم إذا کانوا لا یستطیعون تحمله. ولکن هذه قسطین، المتأخرات، تحذیرا ثم فی الجدول الخاص بک لاعتقال والسجن ومصادرة الممتلکات المقرض، مدفوعا أعلى تکالیف الفائدة المدعومة من قبل الحکومة لدفع البنک هذه المدفوعات هی لمساعدة الناس. ولکن السادة یعتقدون: الحکومة یحب لهم ویعطیهم مثل هذه الرتب! قدر الإمکان الرواتب الفلکیة! إعطاء المکافآت المجرة. إذا کانت الحکومة متأخرة قلیلا، فإنها ستضع جمیع المشاریع! وحشد الناس ضد الدولة. الآن حوالی خمسین المقاولین على الجانب المصرفی، الذین عملوا فی مهر الإسکان، وجعل وحدات مع المال الشخصی، حتى لا یتمکنون من الحصول على أموالهم! یوفر بنک الرهن العقاری السکن. المقترضون هی نفسها: الملایین اشترى أسهم البنک، وبعض مجرد خیار، شیء مثل کثافة التخزین! لشراء أسمائهم فی الصف: المقترضین، الآن أیدیهم هی فی أی مکان للذهاب. الآن أنت تعرف ما هو بنک التنمیة؟ أولا، لم یتم تعریف بنک التنمیة فی إیران، وقد عرف الجمیع ذلک کما یحلو لک! فی تعریف هذا ممثل بنک الإسکان، وهذا یعنی أن ما ورد أعلاه هی: ارتفاع الرسوم والغرامات الثقیلة. أی أنه یرید أن یقول: حتى فی الشعار، فهو لیس على استعداد لأن یعتبر نفسه مصرفا اجتماعیا. فی حین یتحدث الوزیر عن: الإسکان الاجتماعی، وقال انه یدعم بنک الإسکان. یقول الرجل: "دعونا ندعو اسمنا من الأشغال العامة، ونحن نفکر فقط فی فوائد مدیری البنک!" بعد یقول محترمة فی أی مکان آخر إذا کانت الحکومة أو وزارة لدینا فی المشارکة فی مبادرات مثل خطة الدلیل الریفیة أو نسیج من المدن القدیمة، أو بناء مساکن اجتماعیة ضخمة القیام به، ونحن ببساطة الاستفادة أنفسنا، أولا مع الحکومة حول دعنا نذهب! نحن نأخذه مقدما! طبعا هذا القول صراحة أن یفهم الناس والأب، والجد وعیونهم علیها، بدلا من إرسالها بالبرید نفسه، ذکر ذلک حتى: نحن فی مشاریع ذات الکفاءة المنخفضة، أو مخاطر عالیة، إذا حاولنا هذا الخطر إلى العامل الثالث (أی الحکومة). أی أننا لا نعرف أن 500،000 وحدة سکنیة تهدد حیاة الناس فی سیاق التوقعات، وما هو الربح من 22?؟

Taxta yap??d?rmaq bank? haramd?r!

Housing Bank xahi? etmi?di: ?ran, h?ll konfrans? siyas?ti m?nzil inki?af?, lakin tam üz yaln?z t?klif h?ll lakin sözl?ri bir oyun il? Housing Bank iddia inki?af bank deyil !! Bu riskli deyil v??g?r laz?md?rsa: t?hlük? alt?na alacaq: üçüncü fakt! Bunun n? oldu?unu bilirsinizmi? Y?ni, bankç?l?q sui-istifad?sind? son n?tic?l?r: rü?v?t v? s?rb?stlik, lakin texniki ?saslarla! V? müq?dd?s sözl?r. Bütün dünya maraqs?z kreditl?r verirs? d?, bank müqavil?l?r üzr??n yüks?k faiz d?r?c?l?rini yaz?r v? ç?tinlik ç?k?nl?r? imza atacaq! Kreditl?ri uzana q?d?r. ?poteka alan insanlar?n çoxu, pis olma??ndan ba?qa, müqavil?nin qada?an edilm?si, c?miyy?td? yoxsul v? h?ssasd?r. M?nzil bank?, direktorlar?n astronomik maa?lar? ?m?k haqq? v? maa?lar ad?na idar? hey?tinin üzvl?rini mükafatland?ra bil?rmi? ?übh?siz ki, ?g?r ?slam bankç?l??? varsa, Qurani-K?rim deyir: Onlar? ?v?z ed? bilm?zl?rs?, onlar? ba???la. Lakin bu iki hiss?l?rl?, borclar, bank öd?m?k üçün dövl?t t?r?find?n subsidiya ?n yüks?k faiz x?rcl?ri idar? h?bs masa, h?bs v? mülkiyy?t kreditor müsadir?, sonra bir x?b?rdarl?q v? Bu öd?ni?l?r insanlara köm?k etm?kdir. Lakin c?nablar dü?ünür: hökum?t onlar? sevir v? onlara bel? bir d?r?c? verir! Mütl?q astronomik maa?lar! Qalaktik mükafat verin. Hökum?t bir az gec olarsa, bütün layih?l?ri buraxacaqlar! V? xalq? dövl?t? s?f?rb?r edir. ?ndi Bank?n t?r?find?, Mehr M?nzilind??m?kda?l?q ed?n v? f?rdi pul vahidl?ri olan ?lli podratç?ya pullar?n? geri ala bilm?di! ?poteka bank? m?nzil t?min edir. Borcalanlar eynid?r: milyonlar bank?n s?hml?rini, b?zi seçiml?rini, s?hm y??ma s?xl??? kimi bir ?ey sat?n ald?! Adlar?n? sat?r almaq üçün: borcalanlar, indi ?ll?ri getm?k üçün heç bir yer yoxdur. ?ndi inki?af bank?n?n n? oldu?unu bilirsinizmi? Birincisi, ?randa inki?af bank? mü?yy?nl??dirilm?yib, h?r k?s bunu ist?diyiniz kimi mü?yy?n etdi! M?nzil Bank?n?n bu nümay?nd?sinin t?rifind?, yuxar?da göst?ril?nl?rdir: yüks?k öd?ni?l?r v? a??r c?rim?l?r. Y?ni o deyir: H?tta ?üarda özünü sosial bank hesab etm?yi ist?mir. Nazirin dediyi kimi: sosial ya?ay??, o, m?nzil bank?n? d?st?kl?yir. Beyefendi deyir: "Ad?m?z? ictimai i?l?rd?n ça??r?r?q, yaln?z bank r?hb?rl?rinin faydalar?n? dü?ünürük!" hökum?t v? ya nazirlik biz bel? Rural Guide Plan? v? ya köhn? ??h?rl?rin faktura kimi t???bbüsl?rd? i?tirak v? ya kütl?vi sosial m?nzil in?a ?g?r ba?qa yerd? hörm?t deyir sonra n?, biz sad?c? ilk üz?rind? hökum?ti il?, özümüzü fayda G?lin ged?k! Onu ?vv?lc?d?n götürürük! bu risk c?hd edin, biz a?a?? s?m?r?liliyi, v? ya yüks?k risk il? layih?l?r a?a??dak?lard?r: ?lb?tt?, bu, aç?q-ayd?n insanlar ba?a v? atas?, babas? v? daha özünü poçt art?q öz gözl?ri onlar, bel? ifad? edir ki, Üçüncü amil (y?ni hökum?t). Y?ni 500 min ya?ay?? m?nt?q?si perspektiv bax?m?ndan insanlar?n h?yat?n? t?hdid etdiyini bilmirik v? 22% g?lir n?dir?

 

 


» نظر

مذاکره، فقط اتمام حجت است!

ترسو های منتظر معجزه

یک عده از آدم ها ترسو هستند، گرچه ترسویی حکمت عقل است، اما افراط در آن صحیح نیست، حد وسط آن بنام احتیاط خوب است. تفریط آن هم به معنی: بی احتیاطی خوب نیست. اما عده ای سعی دارند: با مصادره شجاعت های دیگران، خود را شجاع معرفی نمایند. وقتی فلاسفه می گویند: وحدت در عین کثرت، همین جا معنی می دهد: با اینکه انسانها درجاتی از ترس را دارند، ولی در شجاع نشان دادن خودشان: به وحدت می رسند. یعنی هیچکس حاضر نیست: خود را ترسو بداند. همانطور که هیچکس خود را کم عقل، دزد یا ظالم نمی داند، ولو اینکه ظلم او اظهر من الشمس باشد. این تفاوت بین رذایل و فضایل هم هست: رذایل ذاتا بد هستند و: هیچکس ولو اینکه رذل باشد، خود را پست نمی داند! برعکس همه تمایل دارند: فضایل را در بالاترین درجه، به خود نسبت بدهند. پدری که به فرزند خود زور می گوید، یا فرزندی که پدر خود را کنک می زند، این را لازمه تربیت او می داند! یعنی از روی دلسوزی ظلم می کند. پس رذیلت ظلم را، از خود دور می کند و: فضیلت دلسوزی را، به خود نسبت می دهد.  در اجتماع هم همینطور است: خیلی ها به جبهه اعزام می شوند، اما یکی برای حاسوسی نظامی! و دیگری برای دفاع از میهن. اما حتی جاسوس هم فکر می کند: جاسوسی به نفع میهن است.  جنگ را تمام  میکند و: دفاع از وطن را بهتر از دیگران انجام می دهد. همه پرسی اقلیم کردستان، نمونه بارز آن است: آنها سال ها تبلیغ کردند که: پدر جد تمدن ها و ملت ها بودند، و هولیر یا اربیل آنها همان: اورامان است که مردم دنیا، از آنجا گسترش یافتند! حالا آمدند و سفره خود را، از فرزندان خود جدا کردند: حقارت چنان شد که حتی باید: کرکوک و امثال آن را هم پس بدهند، و با انسداد مرزها، به دوران زندگی جنگلی یا کوهستانی برگردند! در دوران دفاع مقدس هم همینطور بود: کسانی بودند که ادعای میهن پرستی، فدای خلق داشتند ولی، با دشمنان خلق یکی شدند. بسیاری از فرماندهان جنگ، در میدان و معرکه شهید نشدند، بلکه غالبا از پشت تیر خوردند، یا گرای آنها داده شد! فکر می کنید 170غواص را: چه کسانی شهید کردند؟ البته از نظر ظاهری تانکهای عراقی بود، ولی از نظر واقعی، کسی که در اتاق جنگ حضور داشته، گرا داده بود!شهید همت به واسطه سیلی که: به گوش یکی زده بود، دچار خشم و انتقام او شد. در همین جنگ داعش در سوریه، نحوه شهادت فرمانده بزرگ شهید همدانی، و یا شهید صیاد شیرازی و دیگران، فقط بخاطر گرا دادن بود! اما بعدا همانهایی که این جنایت ها را آفریدند، طالب خون آنها شدند. تا کسی این موضوع را نفهمد. الان هم در مقابله با آمریکا یا آل سعود، این مصیبت را داریم. کسی که مستقیما از آل سعود پول می گیرد! زمین مدرسه های اطراف: حرم امام رضا را می خرد، مدعی جنگ با آمریکا هست. کسانی هم که در خود، توان واقعی مبارزه را دارند جلو نمی افتند. منتظرند معجزه ای بشود! مانند جنگهای پیامبر، خداوند تیر رها کند، و آنها بگویند ما بودیم!(ما رمیت اذ رمیت ولکن الله رمی) خدا هم صدایش در آمد. گفت: این تیر ها را شما نمی انداختید! خدا بود که آنها را به هدف می نشاند. بحث برجام سرگرمی است. دنیا به نقطه ای رسیده که نقطه برخورد تمدن ها است. باید کسی قدم جلو بگذارد. روز 19بهمن سال 57 دیدیم که: بالاخره باید این نقطه تقابل، درسخت شکل خود یعنی: مبارزات مسلحانه در خیابان ها نشان دهد، که داد. مذاکره، فقط اتمام حجت است! والا همانطور که سردار جعفری هم گفت: مسائل منطقه ای، درجای دیگری غیر از میز مذاکره حل شود. و اینقدر استخوان لای زخم، و بلاتکلیف نباشد: بقول ایرانی ها مرگ یکبار شیون هم یکبار!

Cowards waiting for the miracle

A number of people are cowardly, though fearful is the wisdom of wisdom, but extremism is not correct, the middle one is called caution. It also means: carelessness is not good. But some people try to introduce themselves brave by seizing the courage of others. When philosophers say: Unity at the same plurality means here: Although humans have some degree of fear, they are in a brave expression of their own: they are united. That is, nobody is willing to: find him cowardly. As nobody thinks himself to be a slave:, a thief or a tyrant, even though his oppression is a sign to me. This is also the difference between vices and virtues: the vices are intrinsically bad: and nobody, even if it is a vagrant,: does not consider himself a post! On the contrary, everyone tends to attribute virtues to the highest degree. Paternity that tells your child a force, or a child who dreams about his father, considers this necessary for his education! It oppresses compassion. So, vice opens off oppression, and attributes it to itself: caring virtue. It"s also in the community: many are sent to the front, but one for military tactics! And the: other to defend the homeland. But even the spy thinks: spying is in the interests of the homeland. Ends the war and: It makes better the defense of the homeland than others. The referendum on the Kurdish region is a prominent example: they propagated for many years: the father was the father of civilizations and nations, and their holier or Erbil is the same: Oraman, the people of the world have been expanding there! Now they came and separated their table from their children: the humiliation was such that they even had to: repay Kirkuk and so on, and, with the obstruction of the borders, return to the forest or mountain life! It was also during the holy defense: those who claimed patriotism were sacrificed for creation, but they became one with the enemies of the people. Many war commanders were not martyred in the field, but often fired from their backs, or were given to them! Think of 170 divers: who were martyrs? Of course, it was the appearance of Iraqi tanks, but in reality it was the one who was present in the war room! The martyr Hemmat suffered from anger and revenge because of the blast that he had heard. In the same ISIL war in Syria, the manner of martyrdom of the great martyr Hamedani commander, or the martyr Sayyiad Shirazi and others, was just for the sake of acting! But later, the ones who created these crimes demanded their blood. Until : someone understands this. Now, in the face of America or Al Saud, we have this disaster. A person who takes money directly from Al Saud! The land around the schools around the house: The shrine of Imam Reza, claiming war with the United States. Those who are in their own right will not be able to fight. Waiting for a miracle! Like the wars of the Prophet, God forgave them, and they say that we were! (Almighty Allah, Remy) Allah came to his voice. He said: You did not throw these beams! God was the one who sent them to the goal. The discussion is fun. The world has come to a point where the clash of civilizations is. You have to step forward. On January 19, 1979, we saw that: finally, this point of opposition should be revealed in its form: the armed struggle in the streets, which gave it. Negotiation is just the end! As supreme commander Jafari said, regional issues will be resolved elsewhere than the negotiating table. And so much bone is not wounded, and it"s not blamed: According to the Iranians, death is once a shrine once!

بقر، انتظار، ب، ال التعریف، معجزة

وهذا یعنی أیضا: الإهمال لیست جیدة. ولکن بعض الناس یحاولون تقدیم أنفسهم شجاعا من خلال الاستیلاء على شجاعة الآخرین. وهذا هو، لا أحد على استعداد ل: أن تکون غاضبة. کما لا أحد یعتقد نفسه أن یکون لص، لص أو ظالم، على الرغم من قمعه هو علامة بالنسبة لی. الفرق بین الرذائل والفضائل، وکذلک: الرذائل سیئة بطبیعتها ولیس هناک من هو على الرغم من وغد، مشارکتک لا یعرف! بل على العکس من ذلک، یمیل الجمیع إلى أن یعزو الفضائل إلى أعلى درجة. الأبوة التی تحکی طفلک قوة، أو الطفل الذی یحلم عن والده، ویعتبر هذا ضروری لتعلیمه! إنه یقمع الرحمة. لذلک، نائب یفتح القهر، وسماتها لنفسها: رعایة الفضیلة. انها أیضا فی المجتمع: یتم إرسال العدید إلى الجبهة، ولکن واحد للتکتیکات العسکریة! والآخر للدفاع عن الوطن. ولکن حتى التجسس یعتقد: التجسس هو فی مصلحة الوطن. ینهی الحرب و: یجعل الدفاع عن الوطن أفضل من غیرها. وکان أیضا أثناء الدفاع المقدس: أولئک الذین یدعون الوطنیة تم التضحیة من أجل الخلق، لکنها أصبحت واحدة مع أعداء الشعب. لم یقتل العدید من قادة الحرب فی المیدان، ولکن غالبا ما أطلقت، أو أعطیت! فکر فی 170 غواص: من هم شهداء؟ الحرب فی سوریا، شهادة القائد الشهید العظیم الحمدانی، أو الشهید صیاد شیرازی وغیرها، إلا أن یکون الدافع وراء قبالة! ولکن فی وقت لاحق، أولئک الذین خلقوا هذه الجرائم طالبوا دمائهم. حتى یفهم شخص ما هذا. الآن، فی مواجهة أمریکا أو آل سعود، لدینا هذه الکارثة. الشخص الذی یأخذ المال مباشرة من آل سعود! الأرض حول المدارس حول المنزل: ضریح الإمام رضا، مدعیا الحرب مع الولایات المتحدة. أولئک الذین هم فی حد ذاتها لن تکون قادرة على القتال. فی انتظار معجزة! مثل حروب النبی، یغفر الله لهم، ویقولون نحن! جاء الله لصوته. قال: أنت لم رمی هذه الحزم! کان الله هو الذی أرسلهم إلى الهدف. المناقشة ممتعة. لقد وصل العالم إلى حد أصبح فیه صدام الحضارات. لدیک خطوة إلى الأمام. 19 فبرایر 57 شهدت أخیرا إلى نقطة المواجهة، فی شکل صلب: الکفاح المسلح فی الشوارع للتظاهر، وکان ذلک. التفاوض هو مجرد نهایة! وکما قال القائد الأعلى جعفری، سیتم حل القضایا الإقلیمیة فی مکان آخر غیر طاولة المفاوضات. والکثیر من العظام لیس جرحیا، ولیس من اللوم: وفقا للایرانیین، الموت هو مرة واحدة ضریح مرة واحدة!

Qorxaqlar möcüz?ni gözl?yir

 

Bir s?ra insanlar qorxaqd?rlar, qorxudan hikm?t müdrikliyi olsa da, ekstremizm do?ru deyil, ortada bir ehtiyatla ça??r?l?r. Bu da dem?kdir: diqq?tsizlik yax?? deyil. Ancaq b?zi insanlar ba?qalar?n?n c?sar?tini n?z?r? alaraq özl?rini c?sar?tl? t?qdim etm?y? çal???rlar. Y?ni kims?nin ist?yi yoxdur: q?z?bl?nin. Heç kim özünü o?ru, o?ru v? ya zülmkar kimi dü?ünm?zs? d?, onun zülmü m?n? bir ?lam?tdir. h?mçinin mengeneler v? virtues aras?nda f?rq: pis v?rdi?l?rd?n mahiyy?t pis v? heç bir post bilmir, h?tta alçaq olsa! ?ksin?, h?r k?s f?zil?ti ?n yüks?k s?viyy?d? qiym?tl?ndirm?y? çal???r. Çocu?unuza bir güc v? ya atas? haqq?nda x?yal ed?n bir u?a?a x?b?r ver?n evlilik, bu t?hsil üçün z?ruri hesab edir! ??fq?t? zülm edir. Bel?likl?, vitse-prezident zülmü aç?r v? onu özün? verir: qay??ke? fazilet. C?miyy?td? d? var: bir çox c?bh?y? gönd?rilir, amma bir h?rbi taktika üçün! V? dig?r v?t?ni müdafi? etm?k. Amma casus bel? dü?ünür: casusluq v?t?n maraqlar?d?r. Müharib?ni bitirir v?: V?t?nin müdafi?sini ba?qalar?ndan yax??la?d?r?r. Müq?dd?s müdafi??snas?nda da idi: v?t?np?rv?rlik iddia ed?nl?r yaratmaq üçün f?dakar idi, lakin onlar xalq?n dü?m?nl?ri il? birl??di. Bir çox döyü? komandanl??? bu sah?d? ??hid olmad?, lakin tez-tez arxadan qaçd? v? ya onlara verildi! 170 dal??c? dü?ünün: ??hid kimdir? Suriyada müharib?, böyük ??hid komandir H?m?dani, ya ??hid S?yyad ?irazi v? dig?rl?rinin ??had?ti yaln?z off idar? etm?k! Ancaq daha sonra bu cinay?tl?ri yaradanlar qanlar?n? t?l?b etdil?r. Biri bunu anana q?d?r. ?ndi Amerika v? ya ?l-Saud qar??s?nda bu f?lak?t var. Al Sauddan birba?a pul alan bir adam! ?mam Rza türb?si ?traf?nda m?kt?bl?rin ?traf?nda olan torpaq Birl??mi? ?tatlarla müharib? elan edir. Öz hüququ içind? olanlar mübariz? ed? bilm?y?c?k. Möcüz? gözl?yir! Pey??mb?rin müharib?l?ri kimi, Allah onlar? ba???lad? v? onlar deyirdil?r! Allah s?sin? g?ldi. O dedi: "Bu kiri?l?ri atmad?n! Onlar? m?qs?di onlara gönd?r?n Allah idi. Müzakir??yl?nc?lidir. Dünya sivilizasiyalar?n toqqu?mas?n?n oldu?u bir nöqt?y? g?ldi. Siz ir?li add?m olmal?d?r. 19 Fevral 57 b?rk formada qar??durma nöqt?sin? n?hay?t gördüm küç?l?rd? silahl? mübariz? nümayi?, idi. Müzakir? yaln?z sonu! Yüks?k komandir C?f?rinin sözl?rin? gör?, regional m?s?l?l?r dan???qlar masas?ndan ba?qa yerl?rd? h?ll olunacaq. V? çox sümük yaralanm?r v? bu günahland?r?lm?r: ?ranl?lara gör? ölüm bir d?f? bir ibad?tdir!


» نظر

شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت، از کفت بیرون کند

ملت غرغرو

چرا اینطور شدیم؟ هرچه هم داشته باشیم، باز هم بیشتر غر می زنیم! اگر باران ببارد می گوییم: هوا خراب است. اگر نبارد، می گوییم: چه هوای آلوده و کثیفی! خدا هم از دست ما.  بیایید علت آن را پیدا کنیم و: کمی هم درس بگیریم و سعی کنیم: همیشه طلبکار نباشیم و: ژست اپوزیسیون نگیریم. البته یکی از دلایل این موضوع، آزادی بیان است یعنی قبلا که: نمی گذاشتند کسی حرف بزند، حالا که حرف می زند، نمی داند حریم آن کجاست. به همه کس بد و بیراه می گوید: تهمت می زند و آخر سر هم می گوید: نمی گذارند حرف بزنیم. دولت و ملت از مبارزه با فساد حرف می زنند، ولی چون به خلوت می روند! آن کار دیگر می کنند. عارف و صوفی، دم از می و شراب می زنند، اراذل و اوباش هم !  و همین ها به موقع، مخالف شرب خمر می شوند و: بالای منبر می روند و دیگران را نصیحت می کنند. سیگاری و غیر سیگاری، راجع به مضرات سیگار حرف می زنند! ولی روزانه یک میلیارد نخ سیگار مصرف می شود. اما دلیل دوم صدا و سیما است. چون خودش خط مشی ندارد! یا دارد ولی نمی تواند بخواند، رفتار خود را با ماهواره ها، متوازن کرده و یا در واقع: فکر می کند آنها با انتقاد، توانسته اند مخاطب جمع کنند. وباید اوهم این کار را بکند. اگربی بی سی یک دقیقه! را جع به گرانی حرف می زند، صدا و سیما با صد کانال رادیو تلویزیونی، از گرانی صحبت می کنند. اگر رادیو کلن یا رادیو آمریکا، راجع به برجام دو کلمه بگویند، صدا و سیما همه کارش را کنار می گذارد! و فقط برجام را نقد می کند. به همه خبرنگار ها هم، همین را یاد می دهند! می گویند برو و هرکسی را دیدی به چالش بکش، اگر خبرنگاری بدون چالش برگشت، اخراج می شود. اما بدتر از همه غریب نوازی است! کافی است یک مهمان خارجی، و یا توریست را ببینند. هرچه توریست از ایران تعریف می کند، آنها می گویند اشتباه می کنی! وضع خیلی خراب است. توریست می گوید شما نفت دارید، کشور ثروتمندی هستید، ایرانی می گوید: کاش نفت نداشتیم! عوضش مجبور می شدیم کار کنیم. الان بیکاری زیاد است. توریست می گوید : شما اثار تاریخی زیادی دارید، که ما حتی یک دهم آن را نداریم، جواب می شنود: آقا با همین ها سر مردم را کلاه می گذارند، و همه چیز را گران می کنند. دلیل بعدی برای روسای جمهور هست. بدترین بد اخلاقی ها، برای روسای جمهور است. در حالیکه در امریکا، همه روسای زنده دورهم جمع شدند، تا برای کمک به زلزله زده های آمریکایی، کاری بکنند در ایران در زمان ریاست جمهوری، برادر او را دستگیر می بیند و: بعد از ریاست جمهوری هم خودش را. جالب تر از آن اینست که: آن را سیاسی کاری هم میدانند. یعنی اگر در چین یا آمریکا، یکی را دستگیر کنند می گویند: ببینید آنها هیچ تبعیضی قائل نیستند! ولی در ایران می گویند: تسویه حساب سیاسی است. همه کار های مهم، در دوران ریاست جمهوری های قبلی، شروع و ادامه یافته ولی، در افتتاحیه آن طوری وانمود می کنند که: قبلا هیچ کاری نشده است. لذا در بین تمام این عوامل باید: عامل آخری را مهمتر بدانیم. زیرا حضرت علی ع میقرماید: مردم تابع دین رهبران خود هستند. هرچه آنان انجام دهند، دیگران تکرار می کنند. برای اینکه این بیماری درمان شود، تنها راه تمسک به قران است. قران می فرماید( قلیل من عبادی الشکور) از بندگان خدا، تعداد کمی شکر گزار هستند. بیایید شکر گزار باشیم، از خدا ممنون باشیم که: همه نوع ثروت سلامتی و امنیت، ذخایر زیر زمینی رو زمینی به ما داده است. وقتی از خدا شکر گزار شدیم، می بینیم باید از بندگان خدا هم، شکر گزاری کنیم. (من لم یشکر المخلوق لم یشکر الخالق) و اگر شکر نکنیم، خدا آنها را از ما پس می گیرد: شکر نعمت، نعمتت افزون کند. کفر نعمت، از کفت بیرون کند (لئن شکرتم لازیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید)

The grubby nation

Why did we get this? Whatever we do, we are even more immersed! If it rains, we say: the air is broken. If not, we say: what a dirty air! God is out of our hands. Let"s find the reason for this: Let"s take a little lessons and try to: do not always be a creditor and: do not grasp the opposition. Of course, one of the reasons for this is freedom of speech, that is, before that: they would not allow anyone to speak, now that he talks, he does not know where his privacy is. He says to all who are bad and bad: he slanders, and he says: "Let"s not talk." The government and the nation are talking about fighting corruption, but as they go to rest! They will do the rest. The mystics and the Sufis, the tail of the wine and wine, the thugs also! And they are timely, opposed to drink, and they go to the top of the pulpit and advise others. Smokers and non-smokers talk about the dangers of smoking! But one billion cigarettes a day are consumed. But the second reason is the sound. Because he does not have a policy! Or it can not read, balances its behavior with satellites, or actually: they think they have been able to catch the audience with criticism. And he should do it. If BBC said one minute! Talking to the expensive speaker, VOA and Sima talk to Gregory with a hundred radio channels. If Radio Cologne or the American radio tells you two words about the performance, the sound and the SAME will put aside everything! And it only criticizes the outcome. The entire reporter also teach this! They say Go and see everyone challenged, if the reporter comes back without a challenge, he is fired. But worst of all, it"s fun! Enough to see a foreign guest or a tourist. Whatever the tourists define from Iran, they say you"re wrong! The situation is very bad. The tourist says you have oil, you are a rich country, Iran says: I wish we had no oil! We had to change it. There is a lot of unemployment now. "You have a lot of history, we do not even have a tenth of it," says the tourist. The answer is: "Sir, with that, they hug people and cost everything." The next reason for the presidents. The worst bad morals are for presidents. While in America, all of my live bosses gathered to do something to help the American earthquake, in Iran during his presidency, his brother was arrested and, after the presidency, himself. More interestingly, it is also a political affair. That is, if they arrest someone in China or the United States, they say: See they do not discriminate! But in Iran they say: political settlement. All the important work has begun and continued during the previous presidencies, but at the inauguration it pretends that: nothing has been done before. Therefore, among all these factors, we must consider the latter factor as more important. Because Imam Ali says: People are dependent on the religion of their leaders. Whatever they do, others repeat. For the disease to be treated, the only way to treat the Qur"an is. The Qur"an says: "Of the servants of Allah, few are thankful." Let"s be grateful, thank God, for all kinds of wealth of health and security has given us underground deposits. When we are thanked for God, we see that we should thank the servants of God. () And if we do not give thanks, God will take them away from us: Thanks blessing, increase your blessing. Baptism of Nemat, out of the clutches

الدولة غروبی

لماذا حصلنا على هذا؟ کل ما نقوم به، ونحن أکثر منغمسین! إذا کان المطر، نقول: الهواء مکسورة. إن لم یکن، نقول: ما الهواء القذرة! الله هو خارج أیدینا. دعونا نجد السبب فی ذلک: دعونا نلقی بعض الدروس ومحاولة: لا یکون دائما الدائن و: لا فهم المعارضة. وبطبیعة الحال، أحد أسباب ذلک هو حریة التعبیر، أی قبل ذلک: لن تسمح لأحد أن یتکلم، الآن أنه یتحدث، وقال انه لا یعرف أین خصوصیته. یقول لکل من سیئ وسیئ: إنه یشن، ویقول: "دعونا لا نتحدث". الحکومة والأمة یتحدثون عن محاربة الفساد، ولکن لأنها تذهب إلى الخصوصیة! وسوف تفعل بقیة. الصوفیون والصوفیة، ذیل النبیذ والنبیذ، البلطجیة أیضا! وهم فی الوقت المناسب، یعارضون الشراب، ویذهبون إلى أعلى المنبر وتقدیم المشورة للآخرین. المدخنین وغیر المدخنین یتحدثون عن مخاطر التدخین! ولکن یتم استهلاک ملیار سیجارة یومیا. ولکن السبب الثانی هو الصوت. لأنه لیس لدیه سیاسة! أو أنها لا تستطیع القراءة، وتوازن سلوکها مع الأقمار الصناعیة، أو فی الواقع: أنهم یعتقدون أنهم تمکنوا من التقاط الجمهور مع النقد. وینبغی أن یفعل ذلک. إذا کان بی بی سی هو دقیقة واحدة! یتحدث إلى مکلفة مکلفة، فوا وسیما التحدث إلى غریغوری مع مائة قنوات الرادیو. إذا رادیو کولونیا أو الرادیو الأمریکی یخبرک کلمتین عن الأداء، والصوت و سیم وضع جانبا کل شیء! وینتقد النتیجة فقط. کل مراسل أیضا تعلیم هذا! یقولون الذهاب ونرى الجمیع تحدى، إذا کان المراسل یعود من دون تحد، وقال انه اطلق. ولکن الأسوأ من ذلک کله، انها متعة! یکفی لرؤیة ضیف أجنبی أو سائح. مهما کان السیاح یعرفون من إیران، یقولون أنک مخطئ! الوضع سیء للغایة. یقول السائح أن لدیک النفط، أنت بلد غنی، وتقول إیران: أتمنى لیس لدینا النفط! کان علینا تغییره. هناک الکثیر من البطالة الآن. یقول السائح: "لدیک الکثیر من التاریخ، ونحن لا نملک حتى عشر منه"، والجواب هو: "سیدی، مع ذلک، أنها تعانق الناس وتکلف کل شیء". السبب التالی للرؤساء. أسوأ الأخلاق السیئة هی للرؤساء. بینما فی أمریکا، اجتمع جمیع زعماء حیاتی لفعل شیء لمساعدة الزلزال الأمریکی، فی إیران خلال فترة رئاسته، تم القبض على شقیقه، وبعد الرئاسة، نفسه. والأمر الأکثر إثارة للاهتمام هو أنه أیضا مسألة سیاسیة. وهذا یعنی، إذا اعتقلوا شخصا فی الصین أو الولایات المتحدة، یقولون: انظر أنهم لا یمیزون! ولکن فی إیران یقولون: التسویة السیاسیة. وقد بدأت جمیع الأعمال الهامة واستمرت خلال فترات الرئاسة السابقة، ولکن فی الافتتاح الذی تدعی أنه: لم یحدث شیء من قبل. لذلک، من بین جمیع هذه العوامل، یجب أن نعتبر العامل الأخیر أکثر أهمیة. لأن الإمام علی یقول: الناس یعتمدون على دین قادتهم. کل ما یفعلونه، یکرر آخرون. ولکی یعالج المرض، فإن الطریقة الوحیدة لعلاج القرآن هی. القرآن یقول: "من عبید الله، قلیلون شاکرون". دعونا نکون ممتنین، والحمد لله، لجمیع أنواع الثروة الصحیة والأمن أعطانا ودائع تحت الأرض تحت الأرض. عندما نشکر لله، نرى أننا یجب أن نشکر عبید الله. () وإذا کنا لا نقدم الشکر، والله سوف تأخذ منهم مرة أخرى: شکرا نعمة، وزیادة نعمة الخاص بک. معمودیة النیمات، من براثن

Çirkin mill?t

Niy? biz bunu ald?m? N? olursa olsun, biz daha da bat?r?q! Ya??? ya??rsa deyirik ki, hava q?r?l?r. ?g?r yoxsa, dedik: n? pis bir hava! Allah bizim ?limizd?n ç?xmad?. müxalif?t yarad?r deyil: biz bu öyr?nm?k v? h?mi?? kreditor c?hd bir az vaxt tapa çünki ed?k. t?hqir etm?k h?r k?s onun ittihamlar?n? deyir, n?hay?t deyir: dan??maq ist?mir?m. onlar sakit, çünki hökum?ti v? xalq? korrupsiyaya qar?? mübariz? dan??maq, lakin! Qalanlar? ed?c?yik. V? Sufi mistik, ??rab qap?, onlar thugs var! Siqaret ç?k?nl?r v? siqaret ç?k?nl?r siqaret t?hlük?si bar?d? dan???rlar! Günd? bir milyard siqaret istehlak edilir. Amma ikinci s?b?b s?sdir. Çünki bir siyas?ti yoxdur! V? bunu etm?lidir. ?g?r BBC bir d?qiq?dirs?! televiziya kanallar? bahal? dan??maq yüzl?rl? inflyasiya müzakir?si radio v? televiziya aray??. Cologne Radio v? ya Radio Amerika varsa, Brjam iki söz radio v? televiziya k?nara bütün i? edir, dem?k! V? yaln?z n?tic?ni t?nqid edir. Bütün müxbir bu da öyr?dir! Go dem?k v? probleml?r olmadan geri Reportyorlar, at??, ?g?r problem görm?k h?r k?s öldürm?k. Amma ?n pis, bu ?yl?nc?li! Xarici qonaq v? ya turisti görm?k kifay?tdir. Turistl?r ?randan n? olursa olsun, onlar yanl?? deyirl?r! V?ziyy?t çox pis. Oil turist siz? bir z?ngin ölk? deyilik deyir, ?ran neft deyil ki deyir! Bunu d?yi?dirm?k m?cburiyy?tind?yik. ?ndi bir çox i?sizlik var. Prezidentl?rin növb?ti s?b?bi. ?n pis ?xlaqlar prezidentl?r üçündür. Daha maraql?d?r ki, bu da siyasi m?s?l?dir. bax, onlar ayr?-seçkilik yoxdur: Bu China ya Amerika, bir onu tutdu ?g?r dem?k dem?kdir! Ancaq ?randa deyirl?r: siyasi h?ll. Buna gör?, bütün bu amill?r aras?nda sonuncu faktoru daha vacib hesab etm?liyik. Çünki ?mam ?li deyir: ?nsanlar öz liderl?rinin dinind?n as?l?d?rlar. N? olursa olsun, ba?qalar? t?krar edirl?r. Müalic? alt?na al?nacaq x?st?liy? gör?, Quran?n müalic? edilm?sinin yegan? yolu budur. Quranda deyilir: "Allah?n qullar?ndan az ?ükür ed?nl?rdir!" sa?laml?q v? t?hlük?sizlik bütün s?rv?t, torpaq yeralt? su anbarlar? biz? verdiyi Allaha ?ükür minn?tdar olsun. Allaha ?ükür ki, biz Allah?n qullar? olmal?d?r Bayram? biz. () V? Allah?n sonra bizd?n onlar? tutur t???kkür yoxsa: xeyir, Nmtt art?r. Debriyajlardan Nemat?n c?s?di

 

 

 


» نظر

دولت: اولا پول ندارد و بعد هم، پول او اگر حرام نباشد بی برکت است

چرا پول دولت بی برکت است!

تعداد زیادی از نخبگان روستاهای سراسر کشور، در سالن اجلاس سران جمع شده بودند تا: راجع به توسعه روستایی صحبت کنند! ولی همه شان یقه دولت را گرفته بودند: که چرا مدرسه کم است؟ چرا راه خراب است؟ چرا بودجه و اشتغال روستا کمبود دارد؟ اما نمی دانستند که دولت: اولا پول ندارد و بعد هم، پول او اگر حرام نباشد بی برکت است. دولتمردان فقط با ارقام فوق نجومی! بودجه، لاس می زنند و: دلشان خوش است که مثلا 500میلیون دلار، از ذخیره ارزی را برای توسعه: منابع آب روستاها منظور کرده اند، یا هزار میلیارد تومان حقوق: معلمان فلان استان را می دهند. ولی هیچکس نمی پرسد(: اینهمه می چرند پس دنبه کو؟) اینهمه بودجه خرج می شود، ولی نه تنها مردم ناراضی هستند، حتی خود دولت هم، ژست اپوزیسیون می گیرد! وزیر کار گریه می کند که: پسرم را با ماشین زدند و فرار کردند. از دست چه کسی شکایت می کند؟ دست پیش می گیرد، تا پس نیافتد؟ چهل سال است شماها سرکار هستید، همین است! همه اینها تربیت شده شما هستند، وزیر کار ممکن است بگوید: 5سال است وزیر شده، ولی قبلا هم مسئولیت های مهم فرهنگ سازی داشته! وزیر مسکن، همه صحبت هایش مثل بقیه این است: ما در دستور کار می گذاریم! که چند کیلومتر جاده بسازیم و: پایانه هایی برای حمل و نقل: بار کشاورزی ایجاد کنیم! یعنی با 5سال سابقه وزارت، باز هم وعده می دهد! آنهم نه برای اجرا، بلکه برای انتخابات سه سال دیگر! چرا اینطور است؟ من اول از خودمان باید انتقاد کنم: که از مسئولیت ها کنار کشیدیم، و گذاشتیم که انقلاب به دست نامحرمان بیافتد. ما چهل سال پیش چه می خواستیم؟ والان بعد از چهل سال چه شده؟ گرچه زیاد هم تقصیر ما نبود، دشمن مهره های اصلی را از ما گرفت و: انقلاب فرزندان خود را از دست داد. اما حداقل یک شعار را همه قبول داریم: عدل علی باید جاری شود. ایا علی ع خزانه داشت؟ یا هرچه بود تقسیم می کرد؟ اما حالا، پول نفت را که تقسیم نمی کنند، از یک: سوبسید و یارانه جزئی هم، نمی گذرند. الان چهار سال است: یارانه پر در آمد ها را حذف کردند، ولی کجا رفت؟ در تورم گم شد. بله چون درآمد معادن و خزائن خدا دادی را تقسیم نمی کنند، و در خزانه جمع می کنند، اینهم فقط لایق اختلاس می شود. امام صادق ع به زبان فارسی فرموده : باد آورده را باد می برد. آن وقت می بینیم: برادر رئیس جمهور یا برادر معاون ایشان، دستگیر می شوند تازه: آقایان طلبکار هم هستند و می گویند: این یک تسویه حساب سیاسی است. آقای معاون اول به روستائیان می گوید: من بهتر از هرکس می دانم: فساد تا کجا هست! اگر می دانی چرا مانع نمی شوی؟ جنابعالی فرمانده اقتصاد مقاومتی هستی! پس یا عنوان جعلی است، یا بی اختیار است.  واگر این دو نباشد، سوء نیت است! یعنی با این صحبت، افراد بالاتر از خود را به فساد متهم می کند: که زورش به آنها نمی رسد. از معاون اول رئیس جمهور بالاتر، و پر قدرت تر، فقط روسای سه قوه و مقام رهبری است. منظور ایشان اشاره به کدامیک می باشد؟ لذا ما به روستائیان و: تمام ملت ایران توصیه می کنیم: اگر می خواهند روزی حلال ببرند، دور دولت را خط بکشند. زیرا بازوی دولت، بانک ها هستند و بانک ها هم، بجز رباخواری تحت عنوان بانکداری اسلامی، کار دیگری نمی کنند. بترسید از آن روز که یک وام به شما بدهند! اگر دستگیر و زندانی تان نکردند، حرف شما درست است! واگر نه همانطور که: قران فرموده آنها می گویند: ربا همان معامله و تجارت است. در حالیکه ربا جنگ با خدا است، و کسی که به خدا رحم نمی کند، به من و شما رحم خواهد کرد؟

Why is the state money blessed!

A large number of elite villages across the country gathered in the summit hall to talk about rural development! But they all had the government collapse: why is the school low? Why the road is broken? Why is the budget and employment of the village lacking? But they did not know that the government: First, it has no money, and then, if it is not forbidden, it is not blessed. Governors only with astronomical figures! They are fond of luck and: They are happy to have, for example, raised $ 500 million from the reserve currency for development: the village water resources, or $ 1 billion in salaries: teachers in the province. But nobody asks: "That"s all, why do you want to go?" All this money is spent, but not only people are dissatisfied, even the government itself, gesture of the opposition! The minister of labor cries: "I was driving my son and escaped." Who loses complaint? Does the hand go up till it"s over? Forty years you are working, that"s it! All of this is your education, the minister of labor may say: he has been minister for 5 years, but he has already had important civilization responsibilities! Minister of Housing, all his talk is like this: We are on the agenda! How to Build a Few Kilometers and: Terminals for Transportation: Build Agricultural Times! Meanwhile, with a 5-year history of the ministry, it still promises! Not to run, but to elect three more years! Why is that so? I must first criticize us: we abandoned our responsibilities, and let the revolution fall into the hands of the unjust. What we wanted for forty years ago? What"s the matter after 40 years? Although much was not our fault, the enemy took over the main claws: the revolution lost its offspring. But we accept at least one slogan: Ali"s justice must flow. Did you have a treasury? Or what was it all about? But now, they do not pass on the money they do not divide, from one: subsidies and partial subsidies. It"s been four years now: they have eliminated subsidies, but where did they go? Lost in inflation. Yes, because you do not divide the income of the mines and the treasures of God, and collect them in the treasury, it is merely worthy of embezzlement. Imam Sadegh ah said in Farsi: Wind blowing wind. Then we see: Brother President or his brother"s assistant arrested. New: Mrs. Tarbakar are also saying that this is a political settlement. The first deputy speaks to the villagers: I know better than anyone: where is corruption? If you know why you do not stop? You are the Commander of Resistance Economics! So the title is fake, or it"s inaccurate. If it"s not the case, it"s a mischief! That is to say, people accuse themselves of corruption above the point: it does not reach them. The first vice president of the higher president and more powerful, is only the heads of the three powers and the supreme leader. What does he mean? Therefore, we urge the villagers and: all of Iran"s people: if they want to make a lawful decision, they should drag the government away. Because the arm of the government is banks and banks, besides usury, do not do anything else under the name of Islamic banking. Frighten the day that they give you a loan! If you are arrested and imprisoned, your letter is correct! If not, as they say: The Qur"an says: "scont is the same trade and trade. While riba is a war against God, and whoever does not have mercy on God will have mercy upon me and you?

لماذا تبارک أموال الدولة !

تجمع عدد کبیر من القرى النخبة فی جمیع أنحاء البلاد فی قاعة القمة للحدیث عن التنمیة الریفیة! لکنهم جمیعا یعانون من انهیار الحکومة: لماذا هی المدرسة منخفضة؟ لماذا یتم کسر الطریق؟ لماذا تفتقر میزانیة وتشغیل القریة؟ لکنهم لم یعرفوا أن الحکومة: أولا، لیس لدیها مال، ومن ثم، إن لم یکن ممنوعا، فإنه لیس مبارکة. المحافظین فقط مع الأرقام الفلکیة! وهم مولعون بالحظ و: یسعدون أن یکونوا قد جمعوا، على سبیل المثال، مبلغ 500 ملیون دولار من العملة الاحتیاطیة للتنمیة: موارد المیاه فی القریة، أو 1 بلیون دولار من المرتبات: معلمین فی المقاطعة. ولکن لا أحد یسأل: "هذا کل شیء، لماذا ترید أن تذهب؟" کل هذا المال ینفق، ولکن لیس فقط الناس غیر راضین، حتى الحکومة نفسها، لفتة من المعارضة! وزیر العمل یبکی: "کنت أقود ابنی وهرب". من یفقد الشکوى؟ هل ترتفع الید حتى انتهى؟ أربعون عاما کنت تعمل، وهذا کل شیء! کل هذا هو تعلیمک، وزیر العمل قد یقول: کان وزیرا لمدة 5 سنوات، لکنه کان بالفعل مسؤولیات الحضارة الهامة! وزیر الإسکان، کل حدیثه هو مثل هذا: نحن على جدول الأعمال! کیفیة بناء عدد قلیل من الکیلومترات و: محطات للنقل: بناء الأوقات الزراعیة! وفی الوقت نفسه، مع تاریخ 5 سنوات للوزارة، فإنه لا یزال وعود! لا لتشغیل، ولکن لانتخاب ثلاث سنوات أخرى! لماذا هذا؟ لا بد لی من انتقاد أنفسنا أولا: تخلینا عن مسؤولیاتنا، والسماح للثورة تقع فی أیدی الظالم. ما أردنا منذ أربعین عاما؟ ما هو الأمر بعد 40 عاما؟ على الرغم من أن الکثیر لم یکن خطأنا، استولى العدو على مخالب الرئیسیة: الثورة فقدت ذریتها. لکننا نقبل شعارا واحدا على الأقل: یجب أن تتدفق العدالة علی. هل لدیک خزانة؟ أو ما هو کل شیء؟ لکنهم الآن لا ینفقون الأموال التی ینقسمونها، من واحد: الإعانات والدعم الجزئی. لقد مرت أربع سنوات الآن: لقد أزالوا الدعم، ولکن أین ذهبوا؟ فقدت فی التضخم. نعم، لأنک لا تقسم دخل الألغام و کنوز الله، و تجمعها فی الخزانة، فهی تستحق الاختلاس. وقال الإمام الصادق آه باللغة الفارسیة: الریاح تهب الریاح. ثم نرى: رئیس الأخ أو مساعد أخیه اعتقلوا جدیدة: تقول السیدة تارباکار أیضا إن هذه تسویة سیاسیة. النائب الأول یتحدث إلى القرویین: أنا أعرف أفضل من أی شخص: أین الفساد؟ إذا کنت تعرف لماذا لا تتوقف؟ أنت قائد اقتصاد المقاومة! وبالتالی فإن العنوان مزیف، أو أنه غیر دقیق. إذا لم یکن الأمر کذلک، انها الأذى! وهذا یعنی أن الناس یتهمون الفساد من فوق النقطة: فهو لا یصل إلیهم. النائب الأول للرئیس الأعلى، وأکثر قوة، هو فقط رؤساء القوى الثلاث والمرشد الأعلى. ماذا یعنی؟ لذلک، نحث القرویین و: جمیع الشعب الإیرانی: إذا کانوا یریدون اتخاذ قرار قانونی، یجب علیهم سحب الحکومة بعیدا. لأن ذراع الحکومة هو البنوک والبنوک، إلى جانب الربا، لا تفعل أی شیء آخر تحت اسم المصرفیة الإسلامیة. تخویف الیوم أنها تعطیک قرض! إذا تم القبض علیک وسجن، رسالتکم صحیحة! إن لم یکن، کما هو: القرآن یقول أنهم یقولون: رابعة هو نفس التجارة والتجارة. فی حین الربا هو حرب ضد الله، ومن لا رحمة الله سوف یکون رحمة لی وأنت؟

Niy? dövl?t pullar? mübar?k olsun!

Ölk? daxilind? çox sayda elit k?ndl?r, zirv? salonunda k?nd inki?af? bar?d? dan??maq üçün topland?! Lakin onlar?n ham?s? hökum?tin da??lmas?na s?b?b oldu: niy? m?kt?b a?a??? Niy? yolun parçalanmas?? K?ndin büdc?si v? m???ullu?u n? üçün ?skikdir? Amma hökum?tin bilm?dikl?ri: Birincisi, heç bir pul yoxdur, sonra is? qada?an deyils?, bu mübar?k deyil. Qubernatorlar yaln?z astronomik r?q?ml?rl?! Onlar u?urlar arzulay?r v?: m?s?l?n, ehtiyat pul vahidind?n inki?af üçün 500 milyon dollar m?vacib verdil?r: k?nd su ehtiyatlar?, ya da 1 milyard dollar maa?lar: vilay?t mü?lliml?ri. Ancaq heç kim: "Bütün bunlar, niy? getm?k ist?yirs?n?" Bütün bu pullar x?rcl?nir, amma t?kc? insanlar?n naraz?l?qlar? deyil, hökum?tin özü d?, müxalif?tin jestl?ri! ?m?k naziri bel? a?lay?r: "O?lumu idar? etdim v? qaçd?m". ?ikay?t itir?n kimdir? ?l ba?a çatana q?d?r ?l qalxm?r? Siz i?l?y?n q?rx ildir ki, bu! Bütün bunlar sizin t?hsilinizdir, ?m?k naziri bel? dey? bil?r: 5 ildir nazir olmu?dur, lakin o, mühüm sivilizasiyan?n m?suliyy?tin? malikdir! M?nzil naziri, bütün dan??mas? bel?: Günd?md?yik! Bir neç? Kilometrlik v? N?ql Terminalla?d?rma: K?nd T?s?rrüfat? Times qurul! Eyni zamanda, nazirliyin 5 illik bir tarixi il?, h?l? d? söz verir! Qaçmaq deyil, üç il daha seçm?k! Niy? bel?dir? ?vv?l özümüzü t?nqid etm?miz laz?md?r: biz m?suliyy?timizi t?rk etdik v? inqilab ?dal?tsizl?rin ?lin? keçsin. Biz q?rx il bundan ?vv?l n? ist?dik? 40 il sonra n? oldu? Çox bizim günah?m?z olmasa da, dü?m?n ?sas claws götürdü: inqilab öz n?slini itirdi. Amma ?n az? bir ?üar q?bul edirik: ?li ?dal?ti ax?n etm?lidir. X?zin? varm?? Yoxsa bu n? idi? Ancaq indi onlar bir-birind?n ayr?lmayan pullar? keçirmirl?r: subsidiyalar v? qism?n subsidiyalar. Dörd ildir ki, subsidiyalar aradan qald?r?l?b, amma harada getdil?r? ?nflyasiyadan itirdik. B?li, çünki madenl?rin v? Allah?n x?zin?l?rini bölü?dürm?yin v? onlar? x?zin? y??maqdansa, sad?c? m?nims?m?y? layiqdir. ?mam Sadegh ah Fars dilind?: Kül?k kül?yi ?sdi. Qar??da gördük: Qarda? prezident ya da qarda??n?n köm?kçisi h?bs olundu Yeni: Qad?n Tarbakar da bunun siyasi bir h?ll oldu?unu söyl?yir. ?lk mill?t v?kili k?ndlil?r? dan???r: M?n h?r k?sd?n yax?? bilir?m: korrupsiya oldu?u yer? Niy? durmad???n?z? bilirs?n? Müqavim?t ?qtisadiyyat?n?n Komandirisiniz! Bel? ki, ba?l?q saxta v? ya qeyri-d?qiqdir. ?g?r bel? deyils?, bu bir f?lak?tdir! Y?ni, insanlar nöqt?nin üstünd? korrupsiyan? özl?ri günahland?r?rlar: onlara çatmaz. Ali prezidentin birinci vitse-prezidenti v? daha güclü, yaln?z üç s?lahiyy?tlil?rin v? ali liderin ba?ç?lar?d?r. N? dem?kdir? Buna gör? biz k?ndlil?ri v? bütün ?ran xalq?n? ça??r?r?q: onlar qanuni q?rar q?bul etm?k ist?yirl?rs?, hökum?ti uzaqla?d?rmal?d?rlar. Hökum?tin qolu banklar v? banklar oldu?undan, s?l?mçilikl? yana?? ?slam bankç?l??? ad? alt?nda ba?qa bir ?ey etmir. Siz? kredit verdikl?ri günd?n qorxun! H?bs olunarsa v? h?bs olunarsan, m?ktubunuz do?ru! ?g?r bel? deyils?: Quran? deyirl?r: R?baa ticar?t v? ticar?tdir. R?bb Allah üçün bir müharib? olsa da, Allaha m?rh?m?t etm?y?n kim m?n? v? s?n? r?hm edib?

 

 


» نظر
   1   2      >
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96