تماس با ما ?مهران تا ??کربلا: 279 کیلومتر - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

 *فاصله مسیرهای تردد زائران عتبات عالیات، عراق: جهت اربعین حسینی (ع)* ????????

 *مرز چذابه*

نجف: ?? 390 کیلومتر

کربلا: ?? 460 کیلومتر

کاظمین: ?? 575 کیلومتر

سامرا: ?? 755 کیلومتر

طفلان مسلم: ?? 506 کیلومتر

سید محمد: ? 717 کیلومتر

بغداد : ?? 568 کیلومتر

?? *مرز مهران*

 

?مهران تا کوت : 82 کیلومتر

?مهران تا دیوانیه : 227 کیلومتر

?مهران تا حله : 238 کیلومتر

?مهران تا بغداد : 255 کیلومتر 

?مهران تا ??نجف : 303 کیلومتر

?مهران تا ??کربلا: 279 کیلومتر

? مهران تا ??کاظمین : 283 کیلومتر

?مهران تا ??سامراء : 444 کیلومتر

?مهران تا ?سیدمحمد: 409 کیلومتر

?مهران تا ??طفلان مسلم : 272 کیلومتر

 

?? *مرز خسروی*

 

????خسروی تا کوت: 341 کیلومتر

????خسروی تا دیوانیه : 395 کیلومتر

????خسروی تا حله: 305 کیلومتر

???? خسروی تا بغداد : 190کیلومتر

????خسروی تا ??نجف : 380 کیلومتر

????خسروی تا خانقین: 10 کیلومتر

????خسروی تامقدادیه: 102 کیلومتر

????خسروی تا بعقوبه : 130 کیلومتر

????خسروی تا??کربلا: 315 کیلومتر

????خسروی تا ??کاظمین : 203 کیلومتر

????خسروی تا ??سامراء: 326 کیلومتر

????خسروی تا ?سیدمحمد:291 کیلومتر

????خسروی تا ??طفلان مسلم: 281 کیلومتر

 

?? *مرز شلمچه*

 

?شلمچه تا بصره: 20 کیلومتر

?شلمچه تا ??نجف 460 کیلومتر

?شلمچه تا ??کربلاء 549 کیلومتر

?شلمچه تا ??کاظمین دارای دو مسیر 575 و 621 کیلومتر 

 

?? *نجف تاشهرهای مختلف* 

 

??نجف تا ??کربلا: 78 کیلومتر

??نجف تابغداد: 161 کیلومتر

??نجف تابصره: 467 کیلومتر

??نجف تاحله : 61 کیلومتر

??نجف تارمادی :271 کیلومتر

??نجف تا بعقوبه : 227 کیلومتر

??نجف تا دیوانیه : 75 کیلومتر

??نجف تا ??کاظمین: 180 کیلومتر

??نجف تا ??سامراء: 287 کیلومتر 

??نجف تا ?سیدمحمد: 249 کیلومتر

?? نجف تا ??طفلان مسلم: 116 کیلومتر

 

?? *کربلا تا شهرهای مختلف*

 

??کربلا تابغداد: 108 کیلومتر

??کربلا تاکوت :197 کیلومتر

??کربلا تاحله :42 کیلومتر

??کربلا تا رمادی: 218 کیلومتر

?? کربلا تابعقوبه : 184 کیلومتر

??کربلا تادیوانیه :144 کیلومتر

??کربلا تابصره: 524 کیلومتر

??کربلا تا ??کاظمین : 115 کیلومتر

??کربلا تا?? سامراء: 220 کیلومتر

??کربلا تا ?سیدمحمد:184 کیلومتر

??کربلا تا ??طفلان مسلم :38 کیلومتر

 

??سامراء تا بغداد : 110 کیلومتر

??سامراء تا ?سیدمحمد: 53 کیلومتر...??
تاریخ : شنبه 97/7/21 | 9:35 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر