تماس با ما لا أحد یصل إلینا أم لا؟ - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

وینتشر العدید من العناصر فی إیران التی لدیها متطلبات تأشیرة شنغن قویة، أو إقامة الولایات المتحدة، من قبل السفارات ووکالات الأنباء. وأنها تجعل القش والجبال، أو العکس بالعکس، من الجبل، ورقة من القش! على سبیل المثال، مسیرة 22 بهمن، أو لا تغطی على الإطلاق، أو کمرجع جزئی لذلک. على الرغم من أنهم یصرون على وجود مراسلین فی التجمع، فإنها لا تولی اهتماما للصحفیین على الإطلاق، ولکن الاستمرار فی اتباع سیاسات المقاطعة الخاصة بهم. على العکس من ذلک، إذا تم العثور على فتاة، الذی تخویف وترتبط مباشرة لها، وقالت انها التقطت وشاح لها، أول واحد سیکون مع عناوین کبیرة. أو إذا کانوا قادرین على إجبار شخص واحد على مهاجمة ولی الأمر مع 190 مرفقا! والمرتزقة غیر الإیرانیین، فی السطر الأول من الأخبار یقول: کفن للرئیس هاجم! وهذا کله یتعلق بالأمور: فهو یخضع للغطرسة. قتل الحیوانات و: تنسب إلى الإسلام والمسلمین ما یریدون. وبسبب هذه السلوکیات المزدوجة السفارات و: وسائل الإعلام الغربیة، فإن بعض الشعب الإیرانی عصبی و عدوانی. انها عزمه على الانغماس الناس. لأنهم یدخلون الولایات المتحدة على أساس معارضتهم للجنسیة والهویة الإیرانیة وإرغام السیاح الإیرانیین أو المربین على التجسس والتشویه. إنهم یضربونهم ضد بعضهم البعض، أو: سیجبرون الحکومة على معارضة الحکومة. العدید من الصراعات و: الإیداع، لا سیما فیما یتعلق البلدیة أو الحکومة وکالات، شکلیة محضة، لأن ذلک مدعین أن تنظر إلى سحب والضرائب على الدفع، إلا أن عقلیة مناهضة للحکومة عنة فقط الیوم! ویقولون أنه یجب علیهم مقاضاة البلدیة و: حصلوا على حسابهم. السائقین من طهران المؤسسة الموحدة هی مثال جید فی هذه الحالة! هؤلاء السائقین الجلوس فی البرد والحرارة من الصباح حتى العشاء، وأنها لا یمکن حتى تناول الشای أو الغداء فی الوقت المناسب. ولکن لیس هناک من أحد أن أشکرهم على قولهم: "کنا نهتم بإحضارک إلى وجهتنا!" على العکس من ذلک، هم جمیع المدعین: بل هم مستعدون للتغلب على السائق، وهم وکیل الحکومة وهم یعرفون کل المشاکل! أو، على العکس من ذلک، بحجة وصوله فی وقت متأخر، یهاجمون جمیع عناصر النظام! وینظر إلى هذه السکتة الذاتیة أیضا فی جمیع حالات القضاء ووکالة التفتیش، وهلم جرا. أرید فقط أن یشکو! و 14 ملیون ملف واردة، وعدد أقل من القضایا المقدمة للاستئناف والمادة 18! وهذا هو، فی حین أدین ولکن لا یزال! فقط لأنه اشتکى. على الرغم من الخلافات التی جرت، سیتم تخفیض عمل الجهاز القضائی، ولکن معظم لن یکون راضیا! هذا الملف یصل إلى آخر مرحلة ممکنة! وهذا هو، لإرسال رسالة إلى قیادة النظام و: وسائل الإعلام وهلم جرا .

کسی به داد ما می رسد یا نمی رسد؟

بسیاری از عناصری که در ایران، تمایل شدید به گرفتن ویزای شینگن، یا اقامت آمریکا را دارند، بازیچه سفارت خانه ها و بنگاههای خبر پراکنی آنان می شوند. و از کاه، کوهی می سازند یا برعکس از کوه، یک برگ کاهی! مثلا راهپیمایی میلیونی روز 22بهمن را، یا اصلا پوشش نمی دهند، یا بعنوان یک خبر جزئی به آن اشاره می کنند. با اینکه برای حضور خبرنگارشان در این راهپیمایی، اصرار می کنند ولی اصلا به گزارش خبرنگار، توجه نمی کنند بلکه به سیاست های: بایکوت خبری خود ادامه می دهند. برعکس اگر یک دختری پیدا شد، که به تحریک و ارتباط مستقیم با آنها، روسری خود را برداشت، این خبر اول با تیتر های درشت می شود. یا اگر توانستند یک نفر را وادار کنند که: با قمه به نگهبان ریاست جمهوری، حمله کند 190 رسانه ایرانی وابسته! و غیرایرانی مزدور، در سطر اول اخبار می گویند: یک کفن پوش به ریاست جمهوری حمله کرد! و این امر در تمام امور: وابسته به استکبار جاری است. ممکن است هزاران نفر مردم، در اثر تحریم دارویی آمریکا، در ایران و یمن وعراق و فلسطین، وجاهای دیگر تلف شوند، برای رسانه یا سفارت خانه های آنها مهم نیست، یا اصلا دیده نمی شوند! اما اگر یک صهیونیست ادعای: دروغی مبنی بر هولوکاست کند، همه ساله هزاران دلار خسارت، از آلمان می گیرند و به بهانه بازماندگان هولوکاست، صرف عیاشی های خود می کنند.اگر سگ یا گربه ای از درخت افتاد، آن را به انجمن حمایت از حیوانات می کشانند و: هرچه بخواهند به اسلام و مسلمانان نسبت میدهند. براثر همین رفتار های دوگانه سفارتخانه ها و: رسانه های غربی است که برخی از مردم ایران، عصبی شده و پرخاشگری می کنند. اگر ترامپ نامه ممنوعیت ورود اتباع ایران و: چند کشور جهان را امضا می کند، قصد او جلوگیری از ورود ایرانیان نیست، زیرا میداند نبض آمریکا در دست: مدیران ایرانی تبار آمریکا است. بلکه قصد او عصبی کردن مردم است. زیرا شرایط ورود به آمریکا را، برمبنای ضدیت با ملیت و هویت ایرانی، قرار می دهند و گردشگران ایرانی، یا علاقمندان به تحصیل را، به جاسوسی و هویت زدایی مجبور می کنند. آنها را برعلیه یکدیگر می شورانند و یا: به ضدیت با دولت وادار می کنند. بسیاری از نزاع ها و: تشکیل پرونده ها مخصوصا در ارتباط با: شهرداری و یا ارگانهای دولتی، کاملا صوری است زیرا که: شاکیان میدانند باید عقب نشینی کنند، مالیات و عوارض را پرداخت کنند، ولی ذهنیت ضد دولتی که ساخته شده، فقط فحش می دهند! و می گویند باید از شهرداری شکایت کرد و: حسابشان را رسید. راننده های شرکت واحد تهران، در این مورد مثال خوبی هستند! این راننده ها در سرما و گرما، از صبح تا شام پشت رل می نشینند، و حتی نمی توانند به موقع چای یا نهار بخورند. ولی یک نفر نیست که از آنها تشکر کند و: بگوید که زحمت کشیدید که مارا به مقصد رساندید! بلکه برعکس همه شاکی هستند و: حتی حاضرند راننده را کتک بزنند، و او را عامل دولت و باعث همه مشکلات می دانند! یا برعکس به بهانه دیر آمدن او، به تمام ارکان نظام حمله می کنند! این عصبیت بی خودی، در تمام پرونده های قوه قضائیه و سازمان بازرسی و غیره هم دیده می شود. فقط می خواهند شکایت کنند! 14میلیون ورودی پرونده ها است، و کمتر پرونده ای است که به: فرجام خواهی و ماده 18نرسیده باشد! یعنی با اینکه محکوم شده ولی ادامه می دهد! فقط بخاطر اینکه شکایت کرده باشد. حتی با اینکه شوراهای حل اختلاف درست شده، که کار قوه قضائیه کم شود، ولی اکثرا رضایت نمی دهند! که پرونده تا آخرین مرحله ممکن! یعنی ارسال نامه به رهبری نظام و: رسانه ها و غیره ادامه یابد.

Does anyone reach us or not?

Many of the elements in Iran that have a strong Schengen visa requirement, or US residence, are spread out by embassies and news agencies. And they make straw, mountains, or vice versa, from a mountain, a leaf of straw! For example, a march of 22 Bahman, or do not cover it at all, or as a partial reference to it. While insisting on the attendance of their journalists on the rally, they do not pay attention to the reporters at all, but continue to pursue their own boycott policies. On the contrary, if a girl was found, who intimidated and directly linked to her, she picked up her scarf, and the first one would be with big headlines. Or if they were able to force one person to attack the president"s guardian with 190 attachments! And non-Iranian mercenaries, in the first line of the news say: a shroud has been attacked by the presidency! And this is all about affairs: it is subject to the arrogance. Thousands of people may be wasting in Iran, Yemen, Iraq, and Palestine, and elsewhere in the aftermath of US drug sanctions, not important to their media or embassies, or not at all! But if a Zionist claims: a Holocaust lie, every year they get thousands of dollars in damage from Germany and, on the pretext of the Holocaust survivors, spend their own bastards. If a dog or a cat fell, it will be sponsored by the association. Kill animals and: attribute to Islam and Muslims whatever they want. Because of these dual behaviors embassies and: Western media, some Iranian people are nervous and aggressive. If the letter of the letter of the ban on the entry of Iranian citizens and: several countries in the world is signed, it does not intend to prevent Iranians from entering Iran because they know the American pulse: Iranian-American leaders. It is his intention to indulge people. Because they are entering the United States on the basis of antagonism to the nationality and Iranian identity and forcing Iranian tourists or scholars to spy on and denigrate. They blow them against one another, or: they will force the government to oppose the government. Many quarrels and: file cases, especially in relation to: the municipality or government agencies, are completely formal because: plaintiffs know that they must retreat, pay taxes and fees, but the anti-government mentality that is made is just swearing they give! And they say they should sue the municipality and: they got their account. The drivers of the Tehran Unitary Enterprise are a good example in this case! These drivers sit in the cold and heat from morning till dinner, and they cannot even eat tea or lunch at the right time. But there is no one to thank them for saying: "We were bothering to bring you to our destination!" On the contrary, they are all plaintiffs: they are even ready to beat the driver, and they are the agent of the government and they know all the problems! Or, on the contrary, on the pretext of his late arrival, they attack all elements of the system! This self-stroke is also seen in all cases of the judiciary and the inspection agency, and so on. Just want to complain! 14 million incoming files and fewer cases have been filed for appeal and Article 18! That is, while convicted but continues! Just: because he complained. Even though disputes have been made, the work of the judiciary will be reduced, but most will not be satisfied! That files up to the last possible stage! That is, to send a letter to the leadership of the system and: the media and so on.

Kims? biz? çat?r v? ya olmas?n?

 

V? saman, da? bir da? v? ya ?ksin?, saman bir parça olun! M?s?l?n, 22 fevral bir milyon nümayi?l?r, v? ya ?hat? etmir, v? ya kiçik x?b?r kimi qeyd etm?k. Yoxsa bir insan? prezidentin q?yyumuna 190 qo?un il? hücum etm?y? m?cbur ed? bil?rl?rs?! V? qeyri-iranl? muzdlu, ba?l?qlar? dem?k ilk line: a k?f?nli prezident i??al! V? bu, h?r ?eyl? ba?l?d?r: t?k?bbürl? qar??lan?r. Heyvanlar? öldürün v? ?slam? v? müs?lmanlar? ist?dikl?ri h?r ?eyi vurun. ?nsanlar? ?yl?ndirm?k niyy?tidir. Onlar bir-birin? qar?? z?rb? vururlar, ya da hökum?ti hökum?t? qar?? ç?xma?a m?cbur ed?c?kl?r. ki, iddiaç?lar geri hesab çünki vergi öd?m?k, lakin anti-hökum?t zehniyy?ti yaln?z l?"n?t etdi verilm?si, xüsusil? s?rf formal b?l?diyy? v? ya dövl?t orqanlar? il??laq?dar olaraq: münaqi??l?r v? çox Verin! V? onlar b?l?diyy?y? sui-istifad? etm?li olduqlar?n? söyl?yirl?r: hesablar? var. Tehran Birg? Mü?ssis?sinin sürücül?ri bu v?ziyy?td? yax?? nümun?dir! toran d?n soyuq v? istilik sürücü sükan arxas?nda oturmaq v? bilm?z h?tta çay v? ya nahar fasil?si. ?ksin?, bütün iddiaç?lar sürücü döydü h?tta haz?r?q v? o, dövl?tin bütün probleml?r v? bilirik! V? ya onun m?rhum g?l?n hücum bütün elementl?ri b?han? zidd! bütün hallarda f?dakar Bu ?s?bilik, m?hk?m? v? yoxlama v? s. görül? bil?r. Yaln?z ?ikay?t etm?k ist?yirik! 14 milyon daxil olan fayl v? ?ikay?t v? 18-ci madd? üçün daha az iddia qald?r?ld?! Y?ni m?hkum ed?rk?n davam edir! Yaln?z ?ikay?t etdiyi üçün. Mübahis?l?rin h?lli ?uralar? edilir baxmayaraq, m?hk?m? a?a??, lakin tez-tez raz? deyil! Bu fayl son mümkün m?rh?l?y? q?d?r! Y?ni, sistemin r?hb?rliyin? m?ktub gönd?rm?k v?: media v? s.
تاریخ : دوشنبه 96/11/16 | 9:47 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر