تماس با ما هوشیارانه بهترین راه ها را برای: زندگی انتخاب کنیم - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

چرا باید همیشه قران بخوانیم؟

انسان اجتماعی با انسان های دیگر، تفاوت اساسی دارد: زیرا که توانسته الگوها و: معیارهای مورد پسند اجتماع را کشف، و خود را با آن تطبیق دهد. لذا براحتی میتواند در اجتماع ظاهر شود، دیگران هم از وجود او خوشحال می شوند. انسان جنگلی هم همینطور است! وی با هوشیاری  زیاد، قوانین جنگل را کشف کرده و: با استفاده از آن، خود را نه تنها حفظ کرده و: زنده مانده است، بلکه از جنگل هم برای: گذران زندگی و ادامه حیات خود استفاده می کند. حتی انسان انزوا طلب و دیوانه! هم الگوهایی را مطالعه و: انتخاب کرده اند که: کاملا سیستماتیک و هوشیارانه است. یعنی انسان در هر شرایطی، نیازمند استفاده از بهره هوشی خود، و عمل دقیق به آن است، تا زنده بماند و ادامه حیات بدهد. فقط کافی است یک اشتباه کند: مرگ او حتمی است. انسان دیوانه هم هرگز خود را در مهلکه نمی اندازد! چون اگر اینطور بود، دیگر دیوانه ای باقی نمی ماند! همه یا دست به سیم برق می زدند، یا از بلندی پرت می شدند و یا: خوراکی مسموم و آلوده ای را، می خوردند و می مردند! لذا می بینیم آزادی به معنی لیبرالیسم، اصلا وجود ندارد و: انسان مجبور است همه قوانین را بشناسد، به آنها دقیق عمل کند. در غیر اینصورت، این زندگی خود اوست که درخطر است، به همین جهت است که در تعریف دین می گویند: خداوند نیازی به نماز و روزه ما ندارد، بلکه اگر آنها را رعایت کنیم، به نفع خود ما است. پس یک الگو لازم است که: انسان دائما با مراجعه به آن، رفتار و تفکرات، گفتار و عملکرد خود را تنظیم کند. الگوی کودکان، بزرگتر ها مخصوصا والدین هستند. لذا کودک با هوشیاری درک می کند: اگر به حرف پدر و مادر خود گوش بدهد، به نفع خودش است. در قران کریم هم همین موضوع گفته شده: که با پدر و مادر خود مهربان باشید، سخنان آنها را اطاعت نمایید. برای نوجوانان که با دنیای بزرگتری آشنا شده اند، الگوی آنها معلم، مدیر یا حتی هنرمندان و بازیکنان دوست داشتنی باشند. ولی برای جوانان، الگو از این فراتر می رود و آنها، به قهرمانان افسانه و بسیار فراگیر تر فکر می کنند. گاهی الگوی خود را از تاریخ یا داستان ها و افسانه ها می گیرند چونکه ذهن آنها قادر است: از محدوده حواس بالاتر رود. هرچه کودکان به نزدیکان فکر می کنند، جوانان به دور تر ها و دست نیافتنی ها می اندیشند. اصطلاحا انتزاعی فکر می کنند و آرمانگرا می شوند. در سن چهل سالگی، که انسان به بلوغ فکری و جسمی می رسد، آرمان های او واقعی و تفکراتش منطقی تر می شود. اگر جوان در صدد است تمام جهان را تغییر دهد، و دنیای جدیدی بسازد، کم کم که به میانسالی می رسد می فهمد: نه تنها جهان را نمی تواند تغییر دهد، حتی از تغییر اطرافیان و هموطنان هم ناتوان است! و اگر بتواند خودش را هم تغییر بدهد! کافی است. ولذا وارد مرحله زندگی عقلانی می شود. به همین دلیل است که قران کریم، در سن چهل سالگی بر پیامبر نازل شد. و ایشان با تجربیاتی که داشتند، مردم را به پیروی از الگوی جدید دعوت کردند. معلوم بود که مردم، عادات و رفتار گذشته خود را، به راحتی نمی توانند تغییر دهند. ولی خداوند ایشان را کمک کرد، تا با معجزات خود، مخصوصا قران، مردم را برای تغییرات بزرگی آماده کند. بطوریکه با 23سال زحمت ایشان، تمدنی پایه گذاری شد که: امروز در عصر فضا، یک میلیارد انسان با نفوذ و فعال، پیرو ایشان می باشند. و هر روز بر آن افزوده می شود. این الگوی رفتاری جدید، همه در یک کتاب جمع شدند: و آن قران یعنی کتاب خدااست، لذا ما هر روز باید این کتاب را بخوانیم، و رفتار های خود را، با آن هماهنگ کنیم و: هوشیارانه بهترین راه ها را برای: زندگی انتخاب کنیم. و حیات طیبه داشته باشیم.

Why should we always read the Qur"an?

The social man is different with other humans: because he has been able to discover and adapt to patterns and: the popular standards of society. So it"s easy to appear in the community, others are happy about being there. The forest man is the same! He has discovered the forest rules with great vigilance and: by using it, he not only retains himself: he is alive, but also uses the forest to: live and survive. Even humans are crazy and insolent! They also study patterns and: have chosen to: be completely systematic and alert. That is, in any situation, a person needs to use his intelligence and act accurately, in order to survive and continue to live. It"s enough to make a mistake: death is certain. A crazy man never throws himself into a dead end! Because if it were, there would not be any more crazy! Everyone either drove a cord, or was thrown from the top, or: they ate and died of poisonous food! So we see freedom as liberalism at all, and there is no human being: it has to know all the rules, to act accurately. Otherwise, this is his own life, which is in danger, that"s why in the definition of religion they say: God does not need our prayers and fasting, but if we adhere to them, it is in our own interest. So a pattern is needed: Man constantly adjusts his behavior and thoughts, speech, and performance by referring to it. The pattern of children is the elderly, especially the parents. Therefore, the child understands: If he listens to his parents" parents, it is in his own interest. In the Quran, Karim also said the same thing: Be kind to your parents and obey them. For teenagers who are familiar with the larger world, their patterns are teachers, managers, or even artists and players who are loved. But for young people, the pattern goes far beyond that, and they think of legendary heroes and much more inclusive. Sometimes they take their pattern of history or stories and myths because their minds are able to: rise beyond the limits of the senses. The more children think to close people, the young people are thinking more distant and inaccessible. So- : called abstract thinkers and idealisticists. At the age of forty, when man reaches intellectual and physical maturity, his real aspirations and his thoughts become more logical. If young people are trying to change the whole world, and make a new world, it will gradually become middle-aged: not only can the world not change; it is even incapable of changing its associates and compatriots! And if he can change himself!And Enough. Therefore, it enters rational life. That is why the Quran, at the age of forty, was revealed to the Prophet. And he, with his experiences, invited people to follow the new pattern. It turned out that people cannot easily change their past habits and behaviors. But God helped them to prepare people for great changes with their miracles, especially the Quran. As a result of their 23 years of hard work, civilization was founded: today, in the age of space, one billion influential and active people are followers of them. And it is added every day. This new pattern of behavior was gathered together in one book: and that Qur"an is God"s book, so we have to read this book every day, and coordinate our behaviors, and: Beware of the best ways to: live to choose. And Hayat Tayyeb.

لماذا یجب علینا دائما قراءة القرآن؟

الرجل الاجتماعی یختلف مع البشر الآخرین: لأنه کان قادرا على اکتشاف والتکیف مع أنماط و: المعاییر الشعبیة للمجتمع. لذلک فمن السهل أن تظهر فی المجتمع، والبعض الآخر سعداء عن وجود هناک. الرجل الغابة هو نفسه! حتى البشر مجنون وقاسی! کما أنهم یدرسون أنماط و: اختاروا: أن یکونوا منهجیین تماما و فی حالة تأهب. وهذا یعنی، فی أی حالة، یحتاج الشخص إلى استخدام ذکائه الخاص والعمل بدقة، من أجل البقاء على قید الحیاة ومواصلة العیش. یکفی أن یرتکب خطأ: الموت مؤکد. رجل مجنون أبدا یلقی نفسه فی طریق مسدود! لأنه إذا کان، لن یکون هناک أی أکثر مجنون! الجمیع إما قاد حبل، أو ألقیت من أعلى، أو: أکلوا ومات من الطعام السام! لذلک نرى الحریة کما اللیبرالیة على الإطلاق، ولیس هناک إنسان: علیه أن یعرف کل القواعد، للعمل بدقة. لذلک هناک حاجة إلى نمط: الرجل یضبط باستمرار سلوکه والأفکار والکلام، والأداء من خلال الإشارة إلیها. نمط الأطفال هو کبار السن، وخاصة الآباء. ولذلک، یفهم الطفل: إذا کان یستمع إلى والدیه والوالدین، فمن مصلحته الخاصة. فی القرآن الکریم، قال کریم أیضا نفس الشیء: کن نوع لوالدیک وأطیعهم. للمراهقین الذین هم على درایة العالم الأکبر، وأنماطهم هم المعلمین والمدیرین، أو حتى الفنانین واللاعبین الذین أحب. ولکن بالنسبة للشباب، فإن النمط یذهب أبعد من ذلک، وهم یفکرون فی الأبطال الأسطوریین وأکثر شمولیة. فی بعض الأحیان یأخذون نمطهم من التاریخ أو القصص والأساطیر لأن عقولهم قادرة على: الارتفاع خارج حدود الحواس. وکلما زاد عدد الأطفال الذین یفکرون فی إقفال الناس، فإن الشباب یفکرون أکثر بعدا ولا یمکن الوصول إلیهم. ما یسمى المفکرین المجردة والمثالیة. فی سن الأربعین، عندما یصل الإنسان إلى النضج الفکری والجسدی، تصبح تطلعاته الحقیقیة وأفکاره أکثر منطقیة. وإذا کان یمکن أن یغیر نفسه! یکفی. لذلک، فإنه یدخل الحیاة العقلانیة. هذا هو السبب فی أن القرآن، فی سن الأربعین، وقد کشف للنبی. ودعا، مع تجاربه، الناس لمتابعة النمط الجدید. اتضح أن الناس لا یستطیعون بسهولة تغییر عاداتهم السابقة وسلوکیاتهم. ولکن الله ساعدهم على إعداد الناس لتغییرات کبیرة مع معجزاتهم، وخاصة القرآن. مع 23 عاما من الجهد بحیث تأسست حضارتهم الیوم فی عصر الفضاء، ملیار شخص تأثیرا ونشاطا، وأتباعه. ویضاف کل یوم. میمی الجدید، وکلها فی کتاب واحد جاء معا: القرآن الکریم، کتاب الله، لذلک کل یوم نحن لدینا کتاب القراءة، وتتصرف أنفسهم، لتنسیق و: بوعی أفضل طریقة للحیاة للاختیار. و حیاة طیب.

N? üçün h?mi?? Quran oxumaq laz?md?r?

Sosial adam dig?r insanlarla f?rqlidir: çünki o, nümun?l?r? v? c?miyy?tin m??hur standartlar?na uy?unla?ma?a v? uy?unla?ma?a müv?ff?q olmu?dur. Bel?likl?, icmada görünm?k asand?r, ba?qalar? orada olmaqdan xo?b?xtdirl?r. Me?? adam? eynid?r! H?tta insanlar d?li v? hiyl?g?rdirl?r! Onlar h?mçinin nümun?l?ri öyr?nirl?r v? seçmi?l?r: tamamil? sistemli v? h?y?canl? olmal?d?rlar. Y?ni h?r v?ziyy?td? bir insan?n öz k??fiyyat?n? istifad? etm?si v? h?yatda qalmas? v? davam etm?si üçün do?ru bir ??kild? h?r?k?t etm?si laz?md?r. S?hv etm?k kifay?tdir: ölümü mü?yy?n edir. Ç?lpaq bir insan özünü heç vaxt ölü bir sona salmaz! Çünki ?g?r olsayd?, daha çox deli olmazd?! H?r k?s ya bir kord ötürdü v? ya üstd?n at?ld?, ya da yedil?r v? z?h?rli yem?kd?n öldül?r! Bel?likl?, azadl??? heç bir liberalizm kimi görürük v? heç bir insan yoxdur: bütün qaydalar? bilm?k, düzgün davranmaq laz?md?r. Bel?likl? bir model t?l?b olunur: ?nsan müt?madi olaraq davran??? v? dü?ünc?l?rini, dan??mas?n? v? performans?n? ona istinad ed?r?k düz?ldir. U?aqlar?n nümun?si ya?l?, xüsusil? valideynl?rdir. Buna gör? d? u?aq anlay?r: ?g?r valideynl?rinin valideynl?rin? qulaq as?rsa, öz maraqlar? vard?r. Quran da K?rim d? eyni ?eyi söyl?di: Ail?n? xeyirxahl?q edin v? onlara ita?t edin. Daha böyük dünya il? tan?? olan yeniyetm?l?r üçün nümun?l?ri mü?lliml?r, menecerl?r, h?tta s?n?tçil?r v? sevil?n oyunçulard?r. G?ncl?r üçün is? nümun? bundan daha da uzaqd?r v? onlar ?fsan?vi q?hr?manlar? dü?ünürl?r v? daha çox ?hat?li olurlar. Daha çox u?aq, insanlar? yax?nla?d?rma?? dü?ünür, g?ncl?r daha uzaq v??lçatmaz dü?ünürl?r. Soyq?rd?c? dü?ünürl?r v? idealistl?r deyilir. ?nsan?n intellektual v? fiziki yetkinliy? çatd??? q?rx ya?lar?nda onun ?sl arzular? v? dü?ünc?l?ri daha mant?ks?z olur. V? özünü d?yi?? bil?r! Bu kifay?tdir. Buna gör? d?, rasional h?yatda olur. Buna gör? Quran q?rx ya??nda Pey??mb?r? nazil oldu. V? t?crüb?si il?, o, insanlar? yeni nümun? götürm?y? d?v?t etdi. ?nsanlar keçmi? v?rdi?l?rini v? davran??lar?n? asanl?qla d?yi?? bilm?dikl?ri ortaya ç?xd?. Lakin Allah onlara möcüz?l?ri, xüsusil? d? Quran? böyük d?yi?iklikl?r? haz?rlama?a köm?k etdi. onlar?n sivilizasiya kosmik ya? bu gün t?sis edilib ki, s?y 23 il, bir milyard insan nüfuzlu v? f?al, onun ard?c?llar? var. H?r gün ?lav? edilir. yeni meme, bir kitab bütün birin? girdi: bel? ki, h?r gün Quran, Allah?n kitab?, biz kitab oxumaq, v? davranmaq özl?rini ?laq?l?ndirm?k v?: h?yat üçün ?üurlu ?n yax?? yolu Seçm?k üçün. H?yat Tayyib.

 

 
تاریخ : سه شنبه 96/9/21 | 11:4 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر