سفارش تبلیغ
صبا

سرمایه دار کسی است که یک دلار خود را، به دلار های زیاد افزایش د

ساده اندیشی لازم است ؟

یکی از خصوصیات پیامبر، ساده گیری برای مردم بود: تا جاییکه هرکس هر حرفی می زد، قبول می کرد. عده ای از منافقین گفتند ایشان  ساده باور (اذن) است. اما خداوند با نزول یک آیه فرمود: اذن بودن پیامبر برای شما بهتر است(قل اذن خیرلکم). دلایل زیادی برای این امر هست که: زودباوری مسئولان برای مردم خوب است. فرض کنید راننده اتوبوس اگر بخواهد: با تمام مسافر ها دعوا کند، با همان دعوای اول از کار اخراج می شود! وی باید اغلب آنچه را که می شنود، نشنده بگیرد. زیرا در طول روز، مردمان زیادی با راننده وسائط نقلیه عمومی، برخورد دارند و مسلما: همه از راننده تعریف نمی کنند، برخی افراد هم ممکن است انتقاد کنند. یا حتی ناسزا بگویند. اگر در جواب آنها، راننده هم بخواهد مقابله به مثل کند، به کار خود نمی رسد. براساس برخی اظهار نظر ها، هرشغلی برای خود خصوصیاتی دارد که: شاغل باید رعایت کند. اسطلاحا می گویند: کاسب باید پایش شکسته باشد! یعنی همیشه در مغازه یا: محل کسب خود حضور داشته باشد. می گویند یک نفر چلوکبابی باز کرد، ولی هیچ مشتری نداشت! زیرا موقع نهار مغازه را می بست، وبرای نهار خوردن به منزل می رفت. چهار نفر هم یک تاکسی خریده، به یک راننده دادند. ولی راننده پولی نمی داد و می گفت: مسافر نیست! وقتی اعتراض چهارنفر بالا گرفت، یک روز همه آنها را سوار کرد و: دور شهر گرداند هیچ مسافری دست بلند نکرد! چون ظرفیت تاکسی تکمیل بود. لذا این مسائل اشتباه برانگیز است، باید مسئولین خود را بامردم عادی مقایسه نکنند. می گویند دزدی به خانه زد و: نادر شاه از انجا می گذشت پرسید: چه شده ؟ جواب داد وقتی من خواب بودم، دزد آمد وسایلم را برد! شاه گفت: چرا خوابیدی که دزد اثاث را ببرد؟ وی گفت من خوابیدم، چون فکر کردم ماموران شما بیدارند. بله عده ای که مسئول می شوند، لازم است از خواب و خوراک خود هم بزنند. اگر اینطور نباشد، دشمنان شبیخون می زنند. مثلا خواب بودن مسئولین در امر اقتصادی، باعث شده تاکنون مبلغ 200هزار تریلیون ریال، اختلاس کشف شده! داشته باشیم. یعنی سهم هر ایرانی 250میلیون تومان. اگر مسئولین بیدار بودند، لازم نبود عزای: کمبود بودجه یا کسری  تراز پرداختی بگیرند. ولی خواب بودن آنها باعث شد: تا از جیب هر ایرانی این مبلغ برداشته شود، البته بازهم این حالت خوشبینانه است، مرحله بد بینانه آن است که: برخی ها شریک دزد و همراه قافله بودند. مگر می شود که: بغل گوش آنها اینهمه اختلاس شود، و آنها از قبل خبر نداشته باشند. زرنگ حساب کردن خود، این بلاها را سر آدم می آورد. فکر می کند با میدان دادن: به سرمایه گذاران و متخصصان مالی، آنها برای مردم کار می کنند! ولی می بینیم که برعکس است. آنها فکر می کنند اگر به مردم، یارانه ندهند بودجه تامین می شود. می خواهند خام فروشی نکنند، پولهای کلان را به کسانی می دهند که: دست اینها را خوانده و به بهانه: تولید همه را اختلاس می کنند. پیچیدگی موضوع وقتی بالا می رود که بدانیم: همه این اختلاس ها اگر در آمریکا یا اروپا می شد، جایزه هم می گرفت. زیرا از نظر آنها، سرمایه دار کسی است که یک دلار خود را، به دلار های زیاد افزایش دهد به همین دلیل است که اختلاس گران، همگی تحصیلکرده یا مزدور غرب بودند. زیرا از موضوع امنیت سرمایه گذاری، برای اختلاس استفاده می کردند. برخلاف قانون غربی، از نظر قانون مجازات های اسلامی، این موضوعات اختلاس محسوب می شود. یعنی اگر قانون مجازات های اسلامی نبود، شاید اختلاسی هم کشف نمی شد! و هرکس هرچقدر میبرد و: می خورد می گفتند: از نبوغ خودش استفاده کرده.

Simple thinking?

One of the characteristics of the Prophet was simplification for the people: as long as everyone spoke a word, he accepted. Some hypocrites said that they are simple beliefs (permissions). But God, by decreasing a verse, said: the permission of the Prophet is better for you (qaql kayrlkm). There are a lot of reasons for this: The officials" timidity is good for the people. Suppose the bus driver, if he wants to: fights with all passengers, is fired with the same lawsuit! He should often get what he is hearing. Because during the day, many people deal with the driver of public vehicles, and of course: not everyone defines the driver, some people may also criticize. Or even defamatory. If the driver does not want to deal with them in the answer, they will not be able to do so. According to some comments, every business has its own characteristics: the worker must adhere to. They say: The business must be broken! That is, always at the store or: your place of business. They say someone opened a cheekbone but did not have any customers! As he closed the shop at lunch time, he went home to eat lunch. Four people bought a taxi, they gave a driver. But the driver did not give money and said: "No passengers!" When the four-member protest rallied, one day they drove all of them: "No passengers pulled out of the city!" Because: the taxi capacity was completed. So these are misleading things, they should not compare their officials with ordinary people. They say that the robbery went home and Nader Shah went over and asked what was going on. Answered when I was asleep, the thief picked up my stuff! Shah said: why did you sleep to rob the fake? He said I slept, because I thought your agents were awake. Yes, those who are responsible, you need to sleep and feed themselves. If that"s not the case, the enemies will endure. For example, the dreams of officials in the economy have already caused 200 thousand trillion rials, embezzlement discovered! Have That is, the share of each Iranian 250 million USD. If the authorities were awake, it was not necessary to mourn: lack of budget or deficit. But their sleep caused them to be pulled out of the pocket of any Iranian. However, this is still optimistic; the dismal stage is that some of them were a thief and a thief. Is it possible that: their ears will be embezzled so much, and they will not already be aware of it. The savvy of his own calculus brings these blunders to life. Thinks Going Off: Investors and Financial Specialists, They Work For People! But we see that it is the opposite. They think that funding will be provided if people do not subsidize. They do not want to sell, they give big money to those who: read their hands on the pretext: they embezzle everyone"s produce. The complexity of the issue goes up when it comes to knowing: all these embezzlements would have been awarded if they were in America or Europe. For them, the capitalist is one who will raise one dollar to a large dollar, which is why the embezzlers were all educated or mercenaries in the West. Because  :they used embezzlement for investment security. Contrary to Western law, this is a matter of embezzlement in terms of the Islamic Penal Code. That is, if the law of Islamic punishments was not, then there would not have been a discrepancy! And whoever he goes and eats, they used to use his genius.

التفکیر البسیط؟

کانت إحدى خصائص النبی تبسیطا للناس: ما دام الجمیع یتکلمون کلمة، قبلها. قال بعض المنافقین أنهم معتقدات بسیطة (أذونات). ولکن الله، من خلال خفض الآیة، وقال: إذن النبی هو أفضل بالنسبة لک (ققل کایرلکم). هناک أسباب کثیرة لذلک: إن خداع المسؤولین جید للشعب. لنفترض أن سائق الحافلة، إذا کان یرید: یحارب مع جمیع الرکاب، وأطلقت مع نفس الدعوى! وقال انه یجب فی کثیر من الأحیان الحصول على ما یسمعه. لأنه خلال النهار، وکثیر من الناس یتعاملون مع سائق المرکبات العامة، وبطبیعة الحال: لا یعرف الجمیع السائق، وبعض الناس قد تنتقد أیضا. أو حتى تشهیریة. إذا کان السائق لا یرید التعامل معها فی الجواب، فإنها لن تکون قادرة على القیام بذلک. وفقا لبعض التعلیقات، کل عمل له خصائصه الخاصة: یجب على العامل التمسک. یقولون: یجب کسر العمل! وهذا هو، دائما فی مخزن أو: مکان عملک. یقولون شخص فتح عظمة الوجن ولکن لم یکن لدیک أی عملاء! وعندما أغلق المحل فی وقت الغداء، عاد إلى المنزل لتناول الغداء. أربعة أشخاص اشتروا سیارة أجرة، أعطوا سائق. ولکن السائق لم یعطی المال وقال: "لا رکاب!" عندما احتجت الاحتجاجات المکونة من أربعة أعضاء، یوم واحد أنها شنت کل منهم و: بعیدا عن المدینة، أی مسافر رفع أیدیهم! لأنه تم الانتهاء من قدرة سیارات الأجرة. لذلک هذه أشیاء مضللة، لا ینبغی لهم مقارنة مسؤولین مع الناس العادیین. یقولون إن السرقة ذهبت إلى المنزل وذهب نادر شاه وسأل عما یجری. ردت عندما کنت نائما، التقط اللص حتى الاشیاء بلدی! قال شاه: لماذا نمت لسرقة وهمیة؟ قال إننی أنام، لأننی اعتقدت أن وکلائک کانوا مستیقظین. نعم، أولئک المسؤولین، تحتاج إلى النوم وتغذیة أنفسهم. إذا لم یکن الأمر کذلک، فإن الأعداء سوف یتحملون. على سبیل المثال، أحلام المسؤولین فی الاقتصاد تسببت بالفعل 200 ألف تریلیون ریال، اکتشاف الاختلاس! لدینا. أی حصة کل إیرانی 250 ملیون دولار أمریکی. وإذا کانت السلطات مستیقظا، لم یکن من الضروری الحداد: نقص المیزانیة أو العجز. لکن نومهم تسبب فی سحبهم من جیب أی إیرانی، إلا أن هذا لا یزال متفائلا، والمرحلة الکئیبة هی أن بعضهم لص ولص. هل من الممکن أن: سیتم اختلاس آذانهم کثیرا، وأنها لن تکون بالفعل على بینة من ذلک. والدهاء من حساب التفاضل والتکامل الخاص به یجلب هذه الأخطاء إلى الحیاة. یفکر فی الإقلاع: المستثمرین والأخصائیین المالیین، یعملون من أجل الناس! ولکننا نرى أن الأمر عکس ذلک. وهم یعتقدون أن التمویل سیقدم إذا لم یقدم الناس الدعم. انهم لا یریدون بیع، أنها تعطی المال الکبیر لأولئک الذین: قراءة أیدیهم بحجة: أنها اختلس المنتجات الجمیع. ویزداد تعقید المسألة عندما یتعلق الأمر بمعرفة: کل هذه الاختلالات کانت ستمنح إذا کانت فی أمریکا أو أوروبا. وبالنسبة لهم، الرأسمالی هو الذی سیرفع دولار واحد إلى الدولار الکبیر، وهذا هو السبب فی أن الاختلاسین کانوا جمیعا المتعلمین أو المرتزقة فی الغرب. لأنهم استخدموا اختلاس أمن الاستثمار. وخلافا للقانون الغربی، فإن هذه مسألة اختلاس من حیث قانون العقوبات الإسلامی. أی إذا کان قانون العقوبات الإسلامیة لم یکن، ثم لن یکون هناک تناقض! وأیا کان یذهب ویأکل، کانوا یستخدمون عبقریته.

Sad? dü?ünc??

Pey??mb?rin xüsusiyy?tl?rind?n biri, insanlar üçün sad?l??dirm? idi: h?r k?s h?r sözü dan??anda, q?bul etdi. B?zi münafiql?r sad? inanclar (icaz?l?r) oldu?unu söyl?dil?r. Ancaq Allah bir ay?ni azaldaraq dedi: "Pey??mb?rin icaz?si sizin üçün daha xeyirlidir (qaql kayrlkm). Bunun bir çox s?b?bi var: R?smi ??xsl?rin c?sar?tliliyi xalq üçün yax??d?r. Avtobus ?oförünü ist?yir, ?g?r ist?yirs?: bütün s?rni?inl?rl? döyü?ür, eyni iddia il? i?d?n ç?xar?l?r! O, tez-tez e?itm?k n? almaq laz?md?r. Çünki gün ?rzind? bir çox insanlar ictimai vasit? sürücüsüyl? m???ul olurlar v??lb?tt? ki, h?r k?s sürücünü tan?m?r, b?zil?ri d? t?nqid ed? bil?r. V? ya h?tta pisdir. Sürücü cavab il? onlarla m???ul olmaq ist?mirs?, onlar bunu ed? bilm?y?c?kl?r. B?zi ??rhl?r? gör?, h?r bir i? öz xüsusiyy?tl?rin? malikdir: i?çi sadiq olmal?d?r. Onlar deyirl?r: i?i pozmaq laz?md?r! Y?ni h?r zaman ma?aza v? ya i? yeri. Kims? bir cheekbone açd? amma heç bir mü?t?risi yox dedil?r! Dükan? nahar zaman?nda ba?lad??? zaman ev? getdi v? yem?k yeyirdi. Dörd adam bir taksi al?b, sürücü verdil?r. Sürücü is? pul verm?di v? dedi: "Yolçu yoxdur!" Dörd üzvd?n etiraz aksiyas? keçirildikd?, bir gün onlar bütün bunlar? yer? qoydular v? ??h?rd?n uzaqla?d?, heç bir s?rni?in ?lini qald?rmad?! Taksi gücü tamamland??? üçün. Bel? ki, bu, yanl?? ?eydir, onlar?n m?murlar?n? adi insanlarla müqayis? etm?m?lidirl?r. Soy?un ev? getdi v? Nader ?ah getdi v? n? ba? verdiyini soru?dular. Uykuda oldu?umda cavab verdi, o?ma ?eyl?rimi ald?! ?ah dedi: Niy? soxmaq üçün yatd?n?z? O, yuxuda yatd???n? söyl?di, çünki agentl?riniz oyand?. B?li, cavabdeh olanlar, yatmaq v? özl?rini b?sl?m?k laz?md?r. ?g?r bel? deyils?, dü?m?nl?r döz? bil?c?kl?r. M?s?l?n, iqtisadiyyatda v?zif?li m?murlar?n x?yallar? art?q 200 min trilyon rial? s?b?b oldu, m?nims?m? a?kar oldu! Var Y?ni, h?r bir ?ran?n 250 milyon AB? dollar?. V?kil?r oyanark?n, a?lamaq laz?m deyil: büdc? v? ya çat??mazl?qlar. Lakin onlar?n yuxular? h?r hans? bir ?ran?n cibind?n ç?xar?lmas?na g?tirib ç?xard?, amma bu h?l? optimistdir, b?zil?ri is? o?ru v? o?ru idi. Mümkündür ki, onlar?n qulaqlar? çox miqdarda al?n?b, ondan x?b?rsiz olmayacaqd?r. Öz hesab?n?n f?rziyy?sidir bu s?hvl?ri h?yat g?tirir. ?nvestorlar v? Maliyy? müt?x?ssisl?ri, ?nsanlar üçün çal???rlar! Ancaq bunun ?ksin? oldu?unu görürük. Onlar hesab edirl?r ki, insanlar subsidiyas?zsa, maliyy? t?min edil?c?kdir. Onlar satmaq ist?mirl?r, ?ll?rinizi b?han? il? oxumaq ist?y?nl?r? böyük pul verirl?r: h?r k?sin m?hsullar?n? yuyur. M?zmunun mür?kk?bliyini bilm?k g?ldiyind? art?r: bütün bu ambisiyalar Amerika v? ya Avropada olsalar, veril?c?kdi. Bunlar üçün, kapitalist bir dollar? bir dollar q?d?r art?racaq bir adamd?r, buna gör? y???c?lar?n ham?s? t?hsilli v? ya Q?rbd? muzdlu idi. Çünki s?rmay? t?hlük?sizliyi üçün m?nims?mi?l?r. Q?rb hüququna zidd olaraq, bu, ?slam Ceza Qanununda m?nims?nilm?si m?s?l?sidir. Y?ni, ?slam c?zalar?n?n qanunu olmad??? t?qdird?, bir f?rq olmurdu! Kim gedir v? yeyirs?, onun dahisini istifad? edirdil?r.

mahinnews.ir

 

 

 


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96