تماس با ما جهان بدون اعلام علنی، به دست با کفایت ایرانیان اداره می شود. - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

جهانگیری ایرانیان

یکی از پیش بینی های پیامبر گونه امام خمینی ره، این بود که با قاطعیت می فرمود: اسلام ابر قدرتها را به خاک مذلت می نشاند و: سنگر های کلیدی جهان را فتح خواهد کرد. این سخنان درست زمانی گفته شد که: دشمن به ایران حمله و: جنگ نابرابری را بر مردم ایران تحمیل کرده بود. اکنون بعد از 30سال کودتای خزنده ای! در مدیریت جهانی همه چیز را به نفع اسلام تغییر می دهد. حرکتی آرام برای فتح جهان، توسط ایران در حال شکل گیری است. در یک بررسی ساده تاریخی معلوم می شود: تمدن اسلامی که به وسیله ایرانیان ساخته شد، و توسط اعراب مصادره گردید، با جنگهای صلیبی به بن بست خورد. دیوار بزرگی بین شرق و غرب بوجود آمد. البته بیشتر غربی ها یعنی اهالی اروپا، چنین دیواری ایجاد کرد بطوریکه همه مردم، در دادگاههای تفتیش عقاید محاکمه می شدند تا: هیچ گرایشی به اسلام نداشته باشند. اما ایرانیها به این دیوار اعتقاد نداشتند، لذا از هر فرصتی استفاده می کردند تا:مردم اروپا را با تمدن اسلامی آشنا کنند. آنها بسیاری از کتب را به زبان لاتین ترجمه، و بنام خود اروپایی ها منتشر نمودند، تا حساسیت ایجاد نشود! به همین دلیل علوم پزشکی ابن سینا را، بنام کخ یا پاستور منتشر می نمودند. و خوارزمی ما را الگاریتم یا لگاریتم می گفتند!(الخوارزمی – الگاریتم) گردش زمین را بنام گالیله ، فرمولهای خیام را بنام پاسکال ثبت کردند. البته در بین ایرانی ها هم، نهضت ضد غربی وجود داشت، ولی چندان مهم نبود. مثلا شیخ شهاب الدین سهروردی، نام خود و مکتب فلسفی اش را اشراق گذاشت! تا ثابت کند فلسفه شرق با فلسفه یونان تفاوت دارد. اما گرایش به غرب و یا به عبارتی بهتر، نفوذ در اروپا بسیار قوی تر بود. زیرا که مسلمانان قبلا بالکان و اسپانیا را مسلمان فتح کرده بودند، ولی براثر نفس پرستی و شهوت رانی: فرمانداران عرب وقت، قیام برعلیه مسلمانان شده و: بالکان و آندلس را به دامن مسیحیت برگردانده بودند. لذا ایرانیان بیشتر به اسپانیا و ایتالیا علاقه داشتند، و میخواستند این شکست مفتضحانه فرماندهان را جبران کنند. البته فرانسه و انگلیس آلمان، هنوز بوجود نیامده بودند و: بصورت قبیله های گل و انگلوساکسون و ژرمن  زندگی می کردند. در زمان صفویه این زاویه باز تر شد، چون صفویه برای جدایی از اعراب، مذهب شیعه را برگزیده بودند، تا با مرکزیت خلفا، که در ترکیه بود، راه خود را جدا کرده باشند. لذا مراودات با گل ها (فرانسوی ها) و انگلوساکسون ها بیشتر شد. با آمدن دوبرادر بنام شرلی و آنتونی به ایران، دعوت از ایرانی ها نیز شکل گرفت. و ایرانی ها به فرنگ رفتن علاقه پیدا کردند. تا اینکه در دوران قاجار و پهلوی، رسما گروههای زیادی به اروپا(فرنگ) و: آمریکا (ینگه دنیا-یانکی ها!) اعزام شدند. برخلاف اروپاییها یا آمریکاییها، که اغلب به صورت ماموریت اداری به ایران می آمدند، معمولا هم مورد استقبال نبودند و برمی گشتند، ایرانی ها که به اروپا یا آمریکا می رفتند، اغلب بصورت شخصی بود و: مورد استقبال غربی ها قرار می گرفتند. حتی از انها خواسته می شد که: رزومه برعلیه ایران بنویسند! تا نتوانند به ایران برگردند. برای این منظور همه نوع امکانات و: درآمد را به ایرانی ها می دادند. در حالیکه همان شرایط مشابه را، برای هموطنان خودشان قائل نبودند! بطوریکه از بذل مال و ناموس خود هم ابا نداشتند. تا هر طریقی شده ایرانیان را پایبند کنند. به همین دلیل اکنون می بینیم که: بیش از 95درصد پزشکان متخصص در آلمان، حتی در اروپا و آمریکا، ایرانی هستند. یا 48درصد مدیران ارشد ناسا ایرانی هستند. درواقع جهان بدون اعلام علنی، به دست با کفایت ایرانیان اداره می شود.

Jahangir Iranians

One of the predictions of the Prophet Muhammad (Imam Khomeini) was that he firmly stated that Islam would sweep the superpowers and conquer the key bases of the world. These words were said when the enemy attacked Iran: the war had imposed on the people of Iran an inequality. Now after 30 years of creeping coup! In global management, everything changes to the benefit of Islam. A calm move to conquer the world is being formed by Iran. In a simple historical study it turns out: Islamic civilization, which was built by Iranians and confiscated by the Arabs, was put to a standstill by the Crusades. There was a great wall between East and West. Of course, most Westerners, the European people, created such a wall that all people were tried in the courts of inquiry, so that they would not have any tendency toward Islam. But the Iranians did not believe in this wall, so they used every opportunity to: familiarize the people of Europe with Islamic civilization. They translated many books into Latin, and they were published by the Europeans themselves, so that they cannot be sensitized! That"s why they published the science of medicine, called Koch or Pasteur. And Khwarazmi called us the logic or the logarithm (al-Khwarazmi-al-Gharitum). The flow of land, called Galileo, recorded the formulas of Khayyam called Pascal. Of course, there was an anti-Western movement among the Iranians, but not so much. Sheikh Shahabuddin Suhrawardi, for example, illuminated his name and his philosophical school! To prove that philosophy of the East is different from Greek philosophy. But the trend towards the West, or better, was much stronger in Europe. Because Muslims had already conquered the Balkans and Spain as Muslims, they were subjected to self-righteousness and vulgarity: Arab rulers of the time, an uprising against Muslims, and turned the Balkans and the Andalus into Christianity. Therefore, Iranians were more interested in Spain and Italy, and they wanted to compensate for the fiasco of commanders. Of course, France and England were not yet in Germany, and they were: Flowers, Anglo-Saxon and Germax. In Safavid times, this angle became more open, as the Safavids chose Shiite religion to separate from the Arabs, to separate themselves from the center of the Caliphs, who were in Turkey. So the interactions with the flowers (French) and Anglo-Saxons increased. With the arrival of the two brothers Shirley and Anthony to Iran, the invasion of Iran was also formed. And the Iranians became interested in going abroad. Until during the Qajar and Pahlavi periods, many groups were officially deployed to Europe (America) and to the United States (Yinghai world-Yankees!). Unlike Europeans or Americans, who often arrived in Iran on an official mission, they were not usually welcomed and returned; Iranians, who went to Europe or the United States, were often personal and: welcomed by the West. Even they were asked to: write a resume against Iran! Until they can return to Iran. For this purpose, all kinds of facilities: To give the Iranians income. While they did not accept the same conditions for their own countrymen! So that they did not have much to do with their honor and honor. To follow Iranians in every way. For this reason, we now see that more than 95% of physicians in Germany, even in Europe and the United States, are Iranians. Or 48 percent of the top NASA executives are Iranian. In fact, the world is governed by Iranians" well-being without public announcement.

جهانجیری الإیرانیین

واحدة من التنبؤات النبویة للإمام الخمینی، وقال بجرأة: الإسلام هی قوة عار تسویة التربة: سوف مفتاح خندق غزو العالم. هذه الکلمات عندما قال أن العدو ومهاجمة إیران: فرضت الحرب الظالمة على الشعب الإیرانی. الآن، بعد 30 عاما من زحف انقلاب! فی کل شیء الحوکمة العالمیة سیتغیر لصالح الإسلام. الحرکة لطیف لغزو العالم، إیران الناشئة. فی دراسة التاریخ تبین أن تکون بسیطة: تم بناء الحضارة الإسلامیة من قبل الإیرانیین، وتمت مصادرتها من قبل العرب، والحروب الصلیبیة إلى طریق مسدود. کان هناک جدار کبیر بین الشرق والغرب. ولکن معظم الناس فی أوروبا الغربیة، تم إنشاء هذا الجدار حتى یتسنى لجمیع الناس، وکانت محاکمات محاکم التفتیش ل: لم یکن لدیک أی میل نحو الإسلام. لکن الإیرانیین لم یصدقوا الجدار، حتى انهم استخدموا کل فرصة لشعوب أوروبا على درایة الحضارة الإسلامیة. لدیهم الکثیر من الکتب المترجمة إلى اللاتینیة، واسمه نشرت الأوروبیین، لتوعیة لا! هذا هو السبب فی صدر ابن سینا ??العلوم الطبیة، ودعا کوخ أو القس. وخوارزمیة  BS أو اللوغاریتم أبلغتنا (الخوارزمی - الخوارزمیة) تسمى الأرض، غالیلیو، باسکال، ومسجلة فی اسم الصیغ الخیام. بطبیعة الحال، فإن الإیرانیین، حرکة معادیة للغرب، ولکن لم یکن هناک فی غایة الأهمیة. على سبیل المثال، السهروردی باسمه والمدارس الفلسفیة له من الإضاءة کان! لإثبات الفلسفة الشرقیة مع الفلسفة الیونانیة مختلفة. ولکن التوجه إلى الغرب أو بعبارة أخرى، کان تأثیر أقوى بکثیر فی أوروبا. لأن المسلمین قد غزا کانت منطقة البلقان واسبانیا المسلمین، ولکن بسبب عبادة الذات وشهوة: الوقت حکام العرب، انتفاضة ضد المسلمین و: قد البلقان والأندلس عادت إلى المسیحیة تنورة. کانت مهتمة الإیرانیین أکثر فی إسبانیا وإیطالیا، وأراد أن یعوض عن قادة الفشل الذریع. الفرنسیة والإنجلیزیة، ولا وجود له حتى الآن: الزهور والأنجلوسکسونیة والقبائل الجرمانیة تعیش على. فی العصر الصفوی من هذه الزاویة، منذ الصفوی للفصل بین العرب، والشیعة اختیار لتوسیط الخلفاء، الذی کان فی ترکیا، ولها طریقة منفصلة خاصة بها. والتعامل مع الزهور (الفرنسیة) وکانت أکثر الأنجلو سکسونیة. مع وصول شقیقین یدعى شیرلی وانطونی إیران، دعی الإیرانیین أیضا. وکان الإیرانیون ترغب فی السفر إلى الخارج. حتى قاجار وبهلوی مجموعات کبیرة رسمیا فی أوروبا (الغرب) و: أمریکا (! رحلة إلى هذا الجانب للیانکیز العالم) وتم ارسال. على عکس الأوروبیین أو الأمیرکیین، ومعظمهم لمهمة إداریة لإیران وعادة ما تکون غیر رحب وعاد الإیرانیون الذین ذهبوا إلى أوروبا أو أمریکا، والشخصیة فی کثیر من الأحیان: استقبلهم الغرب. حتى عندما یطلب منهم: استئناف الکتابة ضد إیران! لذلک هم لا یستطیعون العودة إلى إیران. لهذا الغرض جمیع أنواع الفرص والدخل للإیرانیین. فی حین أن نفس الظروف، لمواطنیهم یهتم! اعتبارا من إعطاء أموالکم وشرفک لسنا خائفین. على نحو ما تلتزم الإیرانیین. حتى الآن نحن نرى أن أکثر من 95? من الأطباء فی ألمانیا، وحتى فی أوروبا وأمریکا، والإیرانی. أو 48 فی المئة من کبار المسؤولین التنفیذیین إیرانیة وکالة ناسا. فی الواقع، من دون العام العالمی، تمکن الإیرانیون بکفاءة.

Cahangiri ?ranl?lar

?mam Xomeyninin pey??mb?rlik proqnozlar biri dedi c?sar?tl? etdi: Islam torpaq h?llin? rüsvay etm?k s?lahiyy?tidir: x?nd?k ?sas dünya f?th ed?c?k. Bu sözl?ri ki, dü?m?n bildirib ?rana hücum zaman ?dal?tsiz müharib? ?ran xalq? t?tbiq. ?ndi z?rb? sürün?n 30 il sonra! qlobal idar?etm? h?r ?ey ?slam xeyrin? d?yi??c?k. Gentle h?r?k?t dünyan? f?th ?ran meydana ç?x?r. tarixi bir i? sad? ç?x?r In: ?slam sivilizasiyas? ?ran t?r?find?n in?a edilib v??r?bl?r, ç?x?lmaz üçün S?lib t?r?find?n müsadir? olunub. ??rq v? Q?rb aras?nda böyük divar var idi. bütün insanlar, inkvizisiya s?naq idi ki, lakin Q?rbi Avropa xalq?n?n ?n bu divar yarad?lm??d?r: ?slam qar?? h?r hans? bir meyl yoxdur. Amma iranl?lar divar inanm?rd?, bel? ki, Avropa xalqlar? islam sivilizasiyas?na il? tan?? etm?k h?r fürs?td?n istifad?. Onlar lat?n dilin? t?rcüm? kitab bir çox var, v? onun ad? deyil h?ssas üçün avropal?lar n??r olundu! Koch adl? ?bn Sina Medical Sciences, azad edilib v? ya Pastor oldu niy? ki. X?yyam düsturlar ad?na qeyd? Earth, Galileo, Pascal adl? - V? BS alqoritm v? ya logarithm (alqoritm Xar?zmi) izah etdi. ?lb?tt? ki, iranl?lar, anti-Q?rb h?r?k?t, lakin bel? vacib yox idi. M?s?l?n, Sohrvardi, onun ad? v? i??qland?rma onun f?ls?fi m?kt?b idi! Yunan f?ls?f?si f?rqlidir il? Philosophy ??rq sübut etm?k üçün. Amma Q?rb? v? ya ba?qa sözl? orientation Avropada çox güclü t?sir etdi. Müs?lmanlar f?th etdi, çünki Balkanlar v? ?spaniya müs?lman idi, lakin öz-özün? ibad?t v? ??hv?t: ?r?b qubernatorlar vaxt müs?lmanlara qar?? qiyam: Balkanlarda v? Andalusia xristianl?q yubka dönmü?dü. ?ranl?lar ?spaniya v? ?taliyada daha maraql? v? fiyasko komandirl?ri üçün etm?k ist?yirdi idi. Frans?z v? ?ngilis, v? h?l? mövcud deyil: Flowers and Anglo-Saxon v? alman tayfalar? ya?ay?rd?. ?r?bl?r ayr?lmas? üçün S?f?vi-ci ild?n bu bax?mdan çox S?f?vil?r dövründ? ild? ?i? Türkiy?d? idi x?lif?, m?rk?zi seçmi?di, öz ayr?-ayr? yol var. gül il? münasib?tl?ri (Frans?z dili) v? daha Anglo-Saxon idi. Shirley v? Anthony ?ran adl? iki qarda??n g?li?i il?, ?ran da d?v?t olunub. V? ?ranl?lar xaric? getm?k üçün maraql? idi. Qacar ??v? P?hl?vi Avropa (Q?rb) r?smi böyük qruplar v? q?d?r: Amerika (! Dünya Yankees bu t?r?fin? s?f?r) gönd?rilib. ?sas?n üçün avropal?lar v? ya amerikal?lar f?rqli olaraq, ?ran inzibati missiya ad?t?n qar??lad? v? Avropa v? ya Amerika getdi ?ran v? tez-tez ??xsi geri deyil: onlar Q?rb qar??lad?lar. Onlar t?l?b olunur bel?: ?rana qar?? yaz?l? davam! Bel? ki, onlar ?rana qay?da bilmir. Bu m?qs?dl? ?ran imkanlar? v? g?lir bütün növ. eyni ??rtl?r, onlar?n h?mv?t?nl?rinin üçün qay??! verilm?si kimi s?rv?t v? ??r?f qorxmur. El? onlar iranl?lara riay?t etm?lidir. Bel? ki, indi biz Almaniyada h?kiml?rin 95 faizi, h?tta Avropa v? Amerikada ?ran var ki, gör?c?ksiniz. V? ya üst s?viyy? idar?çil?ri 48 faizi NASA ?ran var. H?qiq?t?n, dünya ictimaiyy?tin? olmadan, iranl?lar s?m?r?li idar?.

 

 
تاریخ : چهارشنبه 96/5/18 | 1:1 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر