سفارش تبلیغ
صبا

با پیروزی انقلاب اسلامی، مدیریت جهانی جدیدی به دنیا عرضه شد: که ابعاد آن بسیار ناشناخته بود. در آن زمان مدیریت آمریکایی، در مراکز کنترل و مدیریت حرف اول را می زد و: هیچ حادثه ای از کنترل آنان خارج نبود! در ایران نیز دانشکده مدیریت دانشگاه تهران، با اساتید پروازی و مورد تایید آمریکا، حرف اول را می زد و قرار بود مرکز مطالعات مدیریت نیز: در محل دانشگاه امام صادق ع فعلی تاسیس شود، تا کاملا تحت مدیریت آمریکایی، ایران را اداره کند. اداره کنترولر ارتش نیز بدون حضور ایرانیان، سعی داشت مدیریت نظامی را هم تدریس و هم اجرا نماید. هیچ نشانی از مدیریت غیر امریکایی دیده نمی شد. ولی ناگهان کاریزمای یک رهبر، با اطاعت میلیون ها پیرو، همه چیز را به هم زد. مرکز اطلاعات آمریکا تحلیل خود را از دست داد، و بزرگترین عامل مدیریتی آمریکا (ژاندارم منطفه ) سرنگون شد. مطالعات برای ریشه یابی این نوع مدیریت آغاز شد، ولی دست یابی به این تئوری بسیار مشکل بود، زیرا با شناخت اصول این مدیریت، می شد آن را از بین برد و: دوباره مدیریت آمریکایی را اعمال کرد! و جهان را به نظم نوین پایبند کرد. اما این اصول ناشناخته ماند. لذا دوران گمانه زنی آغاز شد: با هر گمانه زنی، بدل آن یعنی بحران جدیدی: برای این مدیریت ایجاد گردید. اولین گمانه زنی ها مسئله کاریزماتیک بودن این رهبری بود. لذا با کشتار وسیع مدیران مطرح و یا درواقع: ترور یاران امام خمینی سعی شد: به این موضوع خاتمه داده شود. ولی رهبری ایران با یک سخنرانی ساده: بکشید مارا ملت ما بیدارتر می شود! نشان داد کاریزما اصل مهم مدیریتی در: ایران و انقلاب اسلامی هست، ولی ستون آن نیست (اسلام به اشخاص وابسته نیست). بعد از مدتی به کاریزماتیک بودن خود رهبر مشکوک شدند، لذا با تحمیل صلح و قطعنامه 598به او: جام زهر آلود نوشاندند و در 14خرداد 1368ایشان را شهید کردند. اما در همان روز بدون وقفه، امور جاری ادامه یافت و خیلی زود: جایگاه مدیریتی ایشان ترمیم گردید. این دوره با توجه به روشنفکر یودن رهبری جدید، و آشنایی ایشان با طرح کلی مدیریت اسلامی، به زیر سیستم ها دقت کردند. در این مرحله خواستند که: ارتباط پیروان با رهبری قطع شود، لذا با مطالعات دقیق سعی کردند: خرابی های جنگ را بزرگ کرده، و سختی معیشت مردم را بحرانی جلوه دهند. اما سردار سازندگی قدم به میدان گذاشت، و با خرج آبروی خود، این معضل را با تدبیر همه مدیران، به ساحل نجات رساند. اما بحران سازی ها ادامه داشت! مهمترین بحران ها را میتوان بحران اجتماعی: مانند افزایش فروش مواد مخدر و روانگردان و مشروبات الکلی، تجاوز های جنسی و زورگیری دانست. بحران بعدی بحران اقتصادی: شامل کاهش دادن نرخ ارز، تزریق تورم، تحریم ها و بلوکه کردن داراییهای خارجی ایران بود. اما بحران سیاسی نیز مانند فتنه18تیر ماه 76و: آذر ماه 88 بود که با: به خیابان کشاندن معترضان به قصد: حمله به بیت رهبری و سرنگونی نظام بود: که کماندوهای دوره دیده لباس شخصی ضد انقلاب، سازماندهی شده بودند که: تحت عنوان نافرمانی مدنی به پاستور بروند، و کار را یکسره کنند. و این ستاد رزمی حزب الله بود که مانع کار آنها شد. بحران های نظامی مانند: تحمیل جنگ های داخلی و قومیتی، ناسیونالیستی و مذهبی و فرقه ای که دائما شارژ می شد. در بحران های فرهنگی تهاجم فرهنگی و: ضدیت با عفاف وحجاب و آموزش های اسلامی و مذهبی برجسته بود. آخرین آن حملات سایبری و نرم افزاری: برعلیه توانمندیهای مدیریتی ایران است. در حالیکه مصرف هرایرانی، در هر زمینه، چهار برابر مصرف متوسط جهانی است، ولی آنها تبلیغ می کنند که: ایرانی ها فقیرندو در بحران مصرف قرار دارند. و این کار را با جعل آمار های دروغین انجام می دهند. اما بدانند که مدیریت بحران آنها، با بحران مدیریت! مواجه شده ونیرنگ آنها به خودشان برگشته و بزودی: همه نظام هایشان از هم پاشیده خواهد شد.  

Crisis management, or crisis management?

With the victory of the Islamic Revolution, a new global management was introduced: its dimensions were very unknown. At that time, American management spoke in the control and management centers: no incident was beyond their control! In Iran, the Faculty of Management of the University of Tehran, with the flight professors and approved by the United States, was the first to be named, and the Center for Management Studies was to be established at the site of the current Imam Sadiq University, in order to operate Iran under full American management. The Army Control Command also, without the presence of Iranians, tried to teach and manage military management. There was no indication of non-American management. But suddenly the charisma of a leader, with the obedience of millions of followers, stirred everything. The US Information Center lost its analysis, and the largest American management agent (Gendarmerie Logan) was overthrown. Studies have begun to root this kind of management, but it was difficult to achieve this theory because, knowing the principles of this management, it could be eliminated: to re-administer American governance! And the world adhered to the modern order. But these principles remained unknown. So the speculation began: with any speculation, the new crisis was created: it was created for this management. The first speculation was the charismatic issue of this leadership. Therefore, with the massive killing of the directors or, in fact: the assassination of Imam Khomeini"s followers tried: to end this matter. But the leadership of Iran with a simple speech: drag our nation to become more awake! It has shown that charisma is the key to managing Iran and the Islamic revolution, but it"s not the pillar (Islam is not affiliated with people). After a while, they became suspicious of their charismatic leader, so he imposed on him peace and resolution 598: a poisonous cup and martyred them on June 14, 1368. But on the same day, without interruption, the current affairs continued, and very soon: their managerial position was restored. This course looked at the subsystems with the attention of Yoden"s new leadership and his acquaintance with the overall Islamic management plan. At this stage, they wanted to: cut off the relationship between the followers and the leaders; therefore, they tried to study the precariousness of the war and increase the difficulty of livelihoods. But the builder stepped up to the field, and with his pride, he saved the dilemma with the guidance of all the executives. But the crisis has continued! The most critical crises can be the social crisis: such as the increase in the sale of drugs and psychotropic substances and alcoholic beverages, sexual assault and bullying. The next crisis was the economic downturn, which included a reduction in exchange rates, inflation injections, sanctions and blockade of Iranian foreign assets. But the political crisis, like the sedition of July 18, 76, was: Dec. 88, by: taking the streets to drag the protesters intent on: attacking the leadership bat and overthrowing the regime: that the anti-revolutionary dressed commandos were organized: under the name of civil disobedience Go to Pastor, and finish the job. And this was the headquarters of Hezbollah fighting that prevented them from working. Military crises such as the imposition of civil and ethnic conflicts, nationalist, religious, and sectarian mischief. In cultural crises, cultural invasion and anti-chastity and hijab and Islamic and religious education were prominent. The latest cyber and software attacks are against Iran"s management capabilities. While consumption of any Iranian in each field is four times higher than the average world consumption, they propagate that: Iranians are poor and in a crisis of consumption. And they do this by falsifying false statistics. But to know that their crisis management, with a management crisis! They will face and their trick will come back to them soon: all their systems will be crushed.

إدارة الأزمات أو إدارة الأزمة؟

مع انتصار الثورة الإسلامیة، وکان الحکم العالمی الجدید للعالم أنه أبعاد مجهولة. فی إیران، کلیة الإدارة، جامعة طهران، مدرب الطیران والتی وافقت علیها أمریکا، بالاحرف الاولى، وکان من المفترض ان مرکز الدراسات الإداریة، وأیضا فی جامعة الإمام الصادق التی تم تأسیسها حالیا، لإدارتها بشکل کامل من قبل الولایات المتحدة وإیران فی التعامل معها. مکتب المراقب المالی من دون وجود الجیش الإیرانی، حاول لتعلیم وتنفیذ إدارة النظام أیضا. لم یکن هناک أی علامة على إدارة غیر الولایات المتحدة. ولکن فجأة کاریزما الزعیم، مع الملایین من أتباع طاعة، وجاء کل شیء معا. فقدت أمریکا تحلیل مرکز البیانات الخاصة به، وأطیح أکبر وکیل الإداری أمیرکا (الدرک فی المنطقة). والعالم سوف تنضم إلى النظام الجدید. ولکن المبادئ لا تزال مجهولة. وهکذا بدأ عصر المضاربة: أی تکهنات، انها تصبح أزمة جدیدة: تم إنشاء الإدارة. تکهنات الأول من هذه القیادة الکاریزمیة القضیة. حتى القتل الجماعی المدیرین، أو فی الواقع: حاول اغتیال الإمام الخمینی إلى وضع حد لهذه المسألة. ولکن خطاب الرئیس الایرانی مع بسیطة السحب لنا أمتنا مستیقظا! أظهرت الکاریزما مبدأ هام من الإدارة: الثورة الاسلامیة فی ایران، ولکنها لیست عمود (الإسلام لیس طرف ذو علاقة). بعد فترة من الوقت قائدا یشتبه فی الوجود، لذلک، لفرض السلام والقرار 598 من کأسه، یشرب السم و 14 خرداد 1368 أصبح شهیدا. ولکن فی نفس الیوم دون انقطاع، الشؤون الجاریة وسرعان ما واصلت: موقف الإدارة أعیدت فیها. هذه الفترة من منورالفکری وفقا لقیادة جدیدة، ومعرفتهم مع الخطة العامة للإدارة، فی ظل دقة النظام. فی هذه المرحلة سأل: أتباعه قبل قطع التی یقودها، ودراسات أکثر تفصیلا حاولت: تدمیر حرب کبیرة، والناس المشقة یبدو حاسما. لکن القائد المیدانی زیارتها خطوة بناءة، وقضاء سمعتها، والمشکلة مع إدارة جمیع المدیرین، تم حفظ الشاطئ. ومع ذلک، فإن استمرار الأزمة! وأضاف أن الأزمة یمکن أن یکون أزمة اجتماعیة، مثل زیادة المبیعات من المخدرات والمؤثرات العقلیة والکحول والاغتصاب والابتزاز. الأزمة التالیة الأزمة الاقتصادیة: تراجع فی سعر الصرف، والضغط على التضخم والعقوبات وتجمید الأصول الخارجیة لإیران. لکن الأزمة السیاسیة مثل أیضا دسیسة یولیو 18 الشهر 76: 88 دیسمبر، الذی کان من الشوارع لجلب المتظاهرین لمهاجمة الزعیم الاعلى وإسقاط النظام: الکوماندوس الذین یرتدون ملابس مدنیة مدربة الثورة المضادة، نظمت بأنه عصیان مدنی القس الذهاب إلیها، وأنها تفعل ذلک دون تمییز. ومقر القیادة العسکریة لحزب الله، مما یعیق عملهم. الأزمات العسکریة مثل فرض الحروب الأهلیة والقومیة العرقیة والدینیة والطائفیة الذی اتهم باستمرار. فی الغزو الثقافی والأزمة الثقافیة: کانت المعارضة لتعالیم الدین الإسلامی والعفة الدینیة والحجاب المعلقة. الهجمات الأخیرة الإلکترونیة والبرمجیات: القدرات الإداریة ضد إیران. فی حین أخذ کل الإیرانی، فی أی مجال، ومتوسط ??الاستهلاک أربعة أضعاف العالم، لکنها تعلن أن الإیرانیین هم من الفقراء ویتم استهلاکها فی أزمة. وذلک من خلال افتعال إحصاءات کاذبة القیام به. ولکن کن على علم بأن على إدارة الأزمات، إدارة الأزمات! عادوا إلى وجوههم والخداع، وقریبا سیتم مزقتها کل منهم على حدة .

Böhran idar? v? ya böhran idar??

?slam ?nqilab?n?n q?l?b?si il? dünyaya yeni qlobal idar?etm? m?lum ölçül?ri idi. O zaman Amerika r?hb?rliyi, t?nziml?m? v? idar?etm? ilk m?ktub v? heç bir hadis? onlar?n n?zar?ti xaricind? idi! ?ran, ?dar?etm?, Tehran, bir uçan t?limatç? Universitetinin M?kt?bi v? Amerika t?r?find?n t?sdiq ild? inisiallar? v? o, ?ran idar? tam AB? t?r?find?n idar?, h?mçinin haz?rda mü?yy?n ?mam Sadiq Universitetind? Management Ara?d?rmalar M?rk?zinin idi. ?ran ordusunun i?tirak? olmadan n?zar?tçi ofisind?, öyr?tm?k v? h?mçinin sistem idar? yerin? yetirm?k üçün çal??d?. idar? qeyri-AB? heç bir i?ar? var idi. ard?c?llar? milyonlarla ita?t il? Amma bird?n-bir? bir lideri xarizma, h?r ?ey bir araya g?ldi. Amerika öz m?lumat m?rk?zi analiz itirib v? Amerikan?n ?n böyük inzibati agent (rayon jandarm) a?d?. V? dünya yeni qaydada riay?t ed?c?k. Amma prinsipl?ri nam?lum olaraq qal?r. Bel? ki, f?rziyy? bir dövr ba?lad?: h?r hans? bir f?rziyy?, yeni böhran olmaq: idar? yarad?lm??d?r. bu m?s?l? xarizmatik liderlik ilk f?rziyy?. Menecerl?rin kütl?vi q?r??nlar Bel? ki, ya ?slind? ?mam Xomeyninin sui-q?sd bu m?s?l?y? son qoymaq üçün c?hd. Amma Bizim mill?t bir sad? drag il? ?ran liderinin ç?x??? oyaq! idar? xarizma mühüm prinsipi göst?rdi: ?ran ?slam ?nqilab?, ancaq (?slam il??laq?li deyil) bir sütun deyil. Bir müdd?t olan ?übh?li xarizmatik lider sonra, buna gör? d?, sülh v? onun kubok q?tnam? 598 t?tbiq etm?k, z?h?r içdi v? 14 Xordad 1368 o ??hid oldu. Amma fasil?siz h?min gün, tezlikl? cari i?l?r v? davam etdi: onlar b?rpa edilmi?dir idar? mövqe. Bu yeni r?hb?rliyi gör? intellektual Youden müdd?ti, v? sistemin d?qiqliyi alt?nda idar? ba? plan? il? tan??l?q. k?silmi? ba?ç?l?q etdiyi Onun ard?c?llar?, daha ?trafl? t?dqiqatlar c?hd: böyük müharib? m?hv v? ç?tinlik insanlar t?nqidi görünür Bu nöqt?d? ist?di. Amma s?hra komandiri konstruktiv add?m idi v? onlar?n nüfuzuna s?rf bütün idar?çil?ri r?hb?rliyi il? problem, çim?rlik xilas oldu. Lakin davam böhran! böhran bel? narkotik v? psixotrop madd?l?rin v? spirt, zorlama v? q?sb artan sat?? sosial böhran ola bil?c?yini söyl?di. növb?ti böhran iqtisadi böhran: m?z?nn?sinin azalmas?, inflyasiya, sanksiyalar t?zyiq v? ?ran xarici aktivl?rini dondurmaq. Lakin intriqa iyul kimi siyasi böhran 18 ay 76: Ali lideri v? rejimin devrilm?sini hücum etirazç?lar g?tirm?k üçün küç?l?r? ç?xd? dekabr 88: komandolar? t?lim v?t?nda? ?ks-inqilab t??kil edilmi?dir ki, v?t?nda? ita?tsizlik kimi Pastor getm?k, v? onlar seçm?d?n yoxdur. V? Hizbullah?n h?rbi q?rargah?nda onlar?n i? mane olan. bel? daim ittiham v?t?nda? müharib?l?ri v? etnik, dini v? m?zh?b milliyy?tçi qoyulmas? kimi H?rbi böhranlar. m?d?ni i??al v? m?d?ni böhran ?slam t?liml?rin? v? dini ism?t v? örtük müxalif?t görk?mli idi. Son kiber hücumlar v? proqram: ?rana qar?? idar?etm? imkanlar?. h?r ?RAN ç?k?rk?n, h?r hans? bir sah?sind?, dörd d?f? dünya orta istehlak, lakin onlar iranl? yoxsul v? böhran istehlak ki, reklam. V? saxta statistika uydurmu? bunu. Amma x?b?rdar olmaq onlar?n ki böhranlar?n idar? olunmas?, böhran idar?! Onlar üzl?rini v? aldatma döndü v? tezlikl? onlar?n ham?s? ayr? c?r?q olacaq.

 

 

 
تاریخ : چهارشنبه 96/5/11 | 9:40 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر