تماس با ما بلکه مدیریت عالی ایران را نشان می دهند - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

خمیر بازی ای: بنام آمار!

در ایام دور برای سرگرم کردن کودکان ، مادران از خمیر نان استفاده می کردند، بعد هم خمیر نان را می خوردند و: به کودک لبخند می زدند. اما نمی دانستند که کودک در عالم خیال، به این خمیر دلبسته می شود، و از اینکه مادر آن را در یک لحظه نابود می کند، حس بدی پیدا می کردند. بعد ها برای اینکه خوراکی نباشد! خمیر بازی صنعتی درست کردند، همه اینها براساس روانشناسی کودک بوده و هست، محاسبات دقیقی بر روی دوام و رنگ و: قدرت انعطاف پذیری آن صورت می گیرد، اما سازندگان نمی دانند که: خمیر بازی را بزرگ تر ها انتخاب می کنند! تا هروقت دلشان خواست آن را قایم کنند، گروکشی کنند و نهایتا جلو چشم کودک، شکل آن را به هم زده در زباله بریزند، بعد هم قهرمانانه، به روی کودک خود لبخند بزنند! حالا آمار های رسمی و غیر رسمی هم، همین حالت را پیدا کرده اند. پرفسور های ریاضی مانند میرزاخانی ها، در انجمن های ریاضی جهانی و محلی، جمع می شوند و رساله می نویسند و تحقیق می کنند: تا فرمول هایی کشف کنند که آمارها را، به واقعیت نزدیک کنند و اعتماد مردم را به آن افزایش دهند. اما مادر این مردم! یا کسی که خود را مادر میداند، دائما آن را تغییر می دهد! و آخر سر هم بر روی مردم، لبخند فاتحانه می زند. مثلا شما در هیچ کجای تاریخ و اقتصاد سراغ ندارید که: رشد منفی 6درصد، در عرض یکسال به رشد مثبت 8درصد یا 12درصد برسد، ولی در ایران شد و دیدیم که شدنی است. ایضا تورم از نرخ 46درصد در همین مدت به 9درصد رسید. یا اقتصاد فلاکت زده، ناگهان به اقتصاد قابل رقابت در جهان تبدیل شد. البته ما ادعا نمی کنیم که معجزه ای شده، یا دروغ پردازی در حال انجام است، بلکه می گوییم یک جای کار ایراد دارد.  این امر به دلیل ماهیت سیال و: لیز بودن آمار است: درست مثل خمیر بازی! که به هر شکلی میتوان در اورد. این هم مخصوص ایران، یا یک جناح خاص نیست. کار تحلیلگران بزرگ جهانی است که: دنیا را بازی می دهند، چه رسد به این جناح یا آن جناح، این حزب یا آن حزب. مثلا می گویند عربستان دارای 8درصد رشد است، ترکیه دارای 9درصد! ولی ایران رشد منفی دارد. اما هیچکس نمی داند که این آمار را، در یک جلسه مشروب خوری، همان تحلیل گران بخورد مردم می دهند! حالا ممکن است گلوپ باشد یا چیز دیگر. چطور ممکن است ایران بالاترین: معادن نفت و گاز و مواد کانی فلزی، بهترین منابع انسانی را در اختیار داشته ، دارای صنایع مادر و قدیمی باشد، ولی رشد اقتصادی آن از عربستان که نه: صنعت دارد و نه نیروی انسانی کار آمد، کمتر باشد؟ ممکن است بگویید ممکن است: از سوء مدیریت باشد! بله آنها هم همین را می گویند! زیرا از زمانی که انقلاب اسلامی، در ایران پیروز شده، دنبال همین هستند که بگویند: اسلام نمی تواند جامعه را اداره کند! و باید همان آمریکایی ها یا آمریکا زاده ها! دوباره بیایند و این را ادامه بدهند. و این را با دستکاری در آمار انجام می دهند، تا خود ما بگوییم! منظور آنها هم، مدیریت اجرایی یا میانی نیست! زیرا همه دست پرورده خودشان هستند، بلکه مدیریت عالی ایران را نشان می دهند. ببینید: در همه آمار های بد، ایران اول است! و در همه آمار های خوب، آخر! کجای این امر علمی است؟ در حالیکه در آمار مصرفی، مثل آب  وبرق ، ایران 4 برابر دنیا است! ولی در تولید همان در رتبه های آخر، یعنی ایرانیها، باد هوا را برق می کنند؟ یا از خارج وارد می کنند؟ در حالیکه آمار ها نشان می دهد: هر ایرانی 4عدد گوشی و 2عدد کامپیوتر دارد،  آیا اینها اینترنت مصرف نمی کنند که نفوذ اینترنت ایران را آخر رتبه نشان می دهند؟

Game Dough: Name Stats!

In the distant days to entertain children, mothers used bread pastry, then ate bread and: smiled at the baby. But they did not know that the child in the world of imagination became attached to this paste, and felt that the mother was destroying it at one moment. Later, not to eat! The dough has made the game industry, all of which is based on the child"s psychology, accurate calculations of durability and color, and the flexibility of it, but the builders do not know that: Pick up the game"s makeup bigger! Every time they wanted to hide it, lock it up and eventually shove it into the rubbish of the child"s eyes, then heroically, smile on your child! Now, official and unofficial statistics have found the same. Maths professors like Mirzakhani gather in global and local maths and write dissertations and research: to find formulas that bring statistics closer to reality and increase people"s confidence in it. But the mother of these people! Or someone who knows the mother is constantly changing it! And last but not least, people smile victorious. For example, you do not know anywhere in history and economics that: a negative growth of 6%, a positive growth of 8% or 12% within one year, but in Iran and we saw that it is possible. Inflation dropped to 46% from 9% in the same period. Or the miserable economy suddenly became a competitive economy in the world. Of course, we do not claim that there is a miracle, or lies are being done, but we say that there is a problem. This is due to the nature of the fluid of the statistics: just like the dough game! Which can be used in any way. This is not specific either for Iran or for a particular faction. It is the work of the world"s major analysts: they play the world, let alone the faction or that faction, this party or that party. For example, say Saudi Arabia has a growth of 8%, Turkey has 9%! But Iran has a negative growth. But nobody knows that they will give analysts the same statistics at a drinking meeting! Now it may be a blast or something else. How can Iran be the highest? Oil and gas minerals and metallic minerals have the best human resources, have a maternal and old industry, but its economic growth is lower than Saudi Arabia, which is neither industry nor the workforce. ? You might say: maybe malicious! Yes, they say that too! Because since the Islamic Revolution, in Iran, they have succeeded in saying that Islam cannot govern the society! And they must be the same Americans or Americans! Come back and continue. And doing this by manipulating the statistics, to tell ourselves! They do not mean either executive or intermediate management! Because they are all self-employed, they show the great leadership of Iran. See: In all bad statistics, Iran is the first! And in all good statistics, the last! Where is this science? While in consumption statistics, such as water and water, Iran is 4 times the world! But in the production of the same in the last ranks, the Iranians, the wind blows the air? Or from abroad? While statistics show that every Iranian has four phones and two computers, do they not use the Internet: which shows Iran"s Internet penetration?

 

بلی-دو: اسم الإحصاءات !

فی أیام العطلة للترفیه عن الأطفال والأمهات من الخبز العجین المستخدمة، ثم أکل الخبز العجین وللأطفال یبتسمون. لکنها لا تعرف الطفل فی المخیلة الجماعیة، العجین یمکن ترکیبها، والأم یمکن أن تدمر فی لحظة، وأنهم یشعرون سیئة. بجانب ذلک هو غیر الصالحة للأکل! کلما أرادوا إخفاء ذلک، وقفل، وأخیرا أمام الأطفال، کما أنه أثار فی مقلب للقمامة، وابتسامة ثم البطولیة على طفلک! الآن کل من الإحصاءات الرسمیة وغیر الرسمیة، وجدت نفسها. لکن والدة الناس! أو شخص یعرف أمک، إنها دائما التغییرات! وأخیرا الشعب، یبتسم یقرع منتصرا. على سبیل المثال، لا تذهب إلى أی مکان فی التاریخ والاقتصاد: نمو سلبی بنسبة 6? خلال عام واحد إلى نمو إیجابی بنسبة 8 فی المائة أو 12 فی المائة، ولکن فی إیران، وشهدنا ما هو ممکن. معدل التضخم کما سبق من 46 فی المئة خلال الفترة نفسها إلى 9 فی المئة. أو الاقتصاد التی تعانی من الفقر أصبح فجأة تنافسیة اقتصادیا فی العالم. بالطبع، نحن لا ندعی أن معجزة، أو الکذب فی التقدم، لکننا نقول أن هناک خطأ ما. ویرجع ذلک إلى طبیعة السائل هذا: تحلل للإحصاء هو تماما مثل اللعب دوه! التی لا یمکن أن تتحقق فی أی شکل من الأشکال. حان الوقت لإیران، أو لفصیل معین. محللون العمل هو للعالم أن عالم اللعبة، ناهیک عن هذا الفصیل أو ذاک الفصیل من هذا الطرف أو ذاک الحزب. على سبیل المثال، تقول ان السعودیة لدیها نمو بنسبة 8 فی المئة، ترکیا 9?! لکن إیران لدیها نمو سلبی. ولکن لا أحد یعرف الإحصائیات، فی جلسة شراب، والمحللین لا یأکل الناس! الآن فمن الممکن غالوب، أو أی شیء آخر. کیف یمکن إیران من الأعلى: التعدین والنفط والغاز والمواد المعدنیة، وأفضل الموارد البشریة المتوفرة لدیها، والصناعات والکبار، ولکن النمو الاقتصادی فی المملکة العربیة السعودیة أنه لا صناعة، ولا عمل تتسم بالکفاءة، أقل ؟ هل یمکن القول أنه من الممکن: سوء الإدارة هو! نعم، یقولون نفس الشیء! منذ قیام الثورة الإسلامیة، وقد فاز إیران، لأولئک الذین یقولون إن الاسلام لا یمکن التعامل مع المجتمع! ویتعین على الأمریکیین أو أمریکا یولدون! یأتی مرة أخرى، وهذا سیستمر. وعن طریق التلاعب فی الإحصاءات لا أقول ذلک لأنفسنا! بالنسبة لهم، لیس هناک إدارة أو التنفیذیة! لجمیع ربیبا، ولکن الإدارة العلیا للمعرض. انظر جمیع الإحصاءات سیئة، إیران هی الأولى! وفی جمیع الإحصاءات الجیدة، ونهایة! هذا هو المکان العلم؟ فی حین إحصاءات الاستهلاک، مثل المیاه والکهرباء، وایران هی أربعة أضعاف العالم! ولکن فی الإنتاج النهائی من نفس الدرجة، والإیرانیین، والکهرباء فی الهواء؟ أو یتم استیرادها من الخارج؟ فی حین تشیر إحصاءات أی رقم هاتف والإیرانیة 4: 2 أجهزة الکمبیوتر، لا تستخدم هذه الإنترنت: معدل انتشار الإنترنت فی إیران المعرض الماضی؟

Play-DOH: statistika ad?!

gün off u?aqlar ?yl?ndirm?k üçün istifad? çör?k x?mir analar, onda çör?k x?mir yedim v? u?aqlar t?b?ssüm. ki, Next yem?li deyil! Field idi v? uzunömürlülük, r?ng, gücü bu yer tutur rahatl?q u?aq psixologiyas?, d?qiq hesablamalar ?saslan?r ki, bütün idi DOH-pulsuz, lakin qurucular? onlar modell??dirm? geni?l?ndirm?k üçün seçilmi? ki, bilmirdim! onlar, kilidi, v? n?hay?t u?aqlar qar??s?nda gizl?tm?k ist?diyiniz zaman, bu zibil dump h?r?k?t? kimi, u?aq sonra q?hr?manl?q t?b?ssüm! ?ndi r?smi v? qeyri-r?smi statistika, eyni tapm??d?r. Lakin insanlar?n ana! V? ya ana bil?n kims?, h?mi?? d?yi?ir! V? n?hay?t insanlar z?f?r knocks smiling. 9 faiz? eyni dövrün? gör? yüzd? 46 Ditto inflyasiya. V? ya yoxsul iqtisadiyyat? bird?n dünyada iqtisadi r?qab?t oldu. ?lb?tt? ki, biz ki, möcüz? iddia v? ya davam yalanç?, lakin biz bir ?ey yanl?? dem?k deyil. Bu maye xarakteri il? ba?l?d?r: Statistika lizisi yaln?z Play-DOH kimi deyil! Bu h?r hans? bir formada c?lb edil? bil?r. Bu ?ran üçün, v? ya mü?yy?n bir d?st? üçün vaxt var. Biznes analitikl?r oyun dünya, t?k bu d?st? v? ya bu partiyan?n v? ya partiya oldu?unu d?st? imkan dünya. M?s?l?n, Türkiy? 9% var, S?udiyy??r?bistan? yüzd? 8 art?m var dem?k! Amma ?ran m?nfi art?m var. analitikl?r insanlar?n yem?k yoxdur Amma heç bir, içm?li sessiya statistika, bilir! ?ndi mümkün Gallup, v? ya ba?qa bir ?ey deyil. Nec? ola bil?r ?ran Ali: da?-m?d?n, neft-qaz v? metal materiallar?, onun ?n yax?? insan resurslar?, s?naye v? köhn?, lakin n? s?naye ki, S?udiyy??r?bistan? iqtisadi art?m, n? d? s?m?r?li ?m?k az ? t?s?rrüfats?zl?q: Siz mümkün dem?k bil?r! B?li, onlar eyni ?eyi dem?k! ?slam ?nqilab?ndan sonra ?ran ?slam icma idar? ed? bilm?z dem?k olanlar üçün, qazand?! V? amerikal?lar v? ya Amerika dünyaya laz?md?r! yen? g?l, v? bu davam ed?c?k. V? statistika manipulyasiya özümüz bel? deyirs?n! Onlar üçün heç bir idar? v? ya icra var! bütün protégé, lakin ?ou top idar? edilm?si üçün. bütün pis statistika bax, ?ran ilk! V? bütün yax?? statistika son! Bu harada elm? su v? elektrik kimi istehlak statistika, baxmayaraq, ?ran dörd d?f? dünya! Amma eyni d?r?c? final istehsal, ?ran, hava elektrik? V? ya xaricd?n idxal olunur? statistika h?r hans? bir telefon nömr?si v? ?ran 4 t?klif baxmayaraq ?ran son ?ou Internet penetration d?r?c?si: 2 kompüter, bu Internet istifad? etm?yin?

 

 

 
تاریخ : یکشنبه 96/5/1 | 12:3 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر