سفارش تبلیغ
صبا

همه این قلب ها برای دین خدا می تپد، و دشمنان هرچه زور بزنند: عاق

تحولات امیدوار کننده:

علم پیش داوری! یا آینده پژوهی را کسانی به وجود آورده اند که: می خواهند اینده را آنطور که هست، قبول نکنند و به آینده مورد علاقه خود فکر کنند. زیرا کلا دو تئوری در جهان وجود دارد: آینده یا به سوی دینی شدن می رود، یا به سوی بی دینی و سکولاریسم حرکت می کند. تمام آمار ها و علائم و: روند ها و ترند ها و رگرسیون ها می گویند که: آینده به سوی مذهب می رود، و گرایش به آن بیشتر می شود. تا جاییکه همه دنیا را احاطه می کند. ولی عده ای این را دوست ندارند! و میخواهند مثل قرن نوزدهم یا بیستم، شاهد از بین رفتن دین باشند. این تضاد و یا دوگانگی، از ابتدای تاریخ بوده است، و تازگی ندارد. ولی بی دین ها به رهبری شیطان، هر روز تئوری جدیدی ارائه می دهند! و یا سعی می کنند با زبان تازه ای سخن بگویند. آنها از کشتن و نابود کردن هم ناراحت نمی شوند، چنانکه اولین قتل که بین دو برادر: بنام هابیل و قابیل اتفاق افتاد، ابتدا قاتل باور نمی کرد: دچار قتل شده است! اما بعد که فهمید پشیمان شد. ولی کاری بود که شد. در حال حاضر هم داعش و امثال آن، شاید روز اول هیچکدام قاتل نبودند! دوره هم ندیده بودند، ولی عاقبت قاتلان فاجعه باری شدند که: مقتول خود را با دست بسته می کشتند. یعنی حتی حاضر نبودند با آنها دوئل کنند. زیرا برای دوئل باید: به چشم طرف نگاه کرد و به او سلاح داد، و او را در شرایط مساوی قرار داد. ولی اینها به حدی رذل شده بودند، که با مواد منفجره مردمی را که: نمی شناختند می کشتند یا، با تفنگ و شمشیر از پشت سر، آنها را مورد آزار قرار می دادند، تا مبادا چشم در چشم شوند، و وجدانشان بیدار شود. بهر حال ما اکنون شاهد: افزایش مسلمانان و شیعیان علیرغم: کشتار آنها هستیم. آمار ها نشان می دهد که در تمام کشورها، مسلمانان و یا شیعیان بصورت مخفی زندگی می کردند، کسی از وجود آنها اطلاع نداشت، ولی این کشتار ها باعث شد: تا آنها جرات پیدا کنند و: خود رانشان دهند تا خانواده شهدا، احساس تنهایی نکنند و: دشمن فکر نکند آمار کم شده است. یک مقایسه آماری بین تعداد مسلمان در سال 1357و در سال 1397 بخوبی نشان می دهد: که علیرغم کشتار آنان، مسلمان رادیکال تر شده و بیشتر در صحنه حاضر هستند. به تعداد فرزندان و جمعیت خود هم، افتخار می کنند و آنها را افزایش هم می دهند. شاید کمتر کسی فکر می کرد: بیش از 18کشور با اکثریت شیعه وجود داشته باشد. زیرا آل سعود سعی داشت آنها را نابود کند، و به اسم رافضی و به انتقام شیخ اسمعیل صفوی، آنها را از آن زمان تاکنون، زیر تیغ وهابیت نگهدارد. اما امروز می بینیم قطر و عمان از شورای همکاری بیرون می آیند. لبنان و عراق و دارای حاکمیت می شوند، در کشورهایی مثل آذربایجان و ترکیه و بحرین و سوریه هم، گرچه حکومت لاییک است، ولی  علوی ها  اکثریت مطلق هستند. یمن و کشمیر هم به این جمع اضافه شده است. اگر آمار واقعی منتشر شود در: عربستان و افغانستان و پاکستان هم، آمار شیعیان بالاتر از نیمه جمعیت است. هندوستان یا چین با اینکه ظاهرا: کشورهای بودایی می باشند، ولی مسلمانان در انها نقش کلیدی دارند. در اروپا و امریکا هم همینطور،  در مصر می بینیم علیرغم حکومت نظامی، بهترین قاریان قران را دارند و: با اینکه احتمال وجود قبر حضرت زینب، در آنجا کم است، ولی همین موضوع همه مردم مصر را تحت تاثیر داده، که اخیرا حتی خواننده زن معروف آن، گفته که به من اجازه نمی دهند، ولی من حجاب را دوست دارم. همه این قلب ها برای دین خدا می تپد، و دشمنان هرچه زور بزنند: عاقبت زمین می خورند.  

Proactive Developments:

Pre-science! Or futurists have created those who: want to accept the future as they are, and think about their future. Because there are generally two theories in the world: the future goes either to religion, or to secularism. All the statistics and signs and trends and tendencies and regressions say that the future goes to religion and tends to become more. As far as the whole world is around. But some do not like this! And they want to see the disappearance of religion like the nineteenth or twentieth century. This contradiction or duality has been from the beginning of history, and is not new. But devils led by Satan offer a new theory every day! Or try to speak a new language. They do not get upset about killing and destroying, as the first murder happened between two brothers: Abel and Cain, the murderer did not believe first: he was murdered! But then he realized he regretted. But that was what happened. Now ISIS and so on, maybe the first day was not a killer! They did not see the course, but eventually the catastrophic killers were killed: they killed the victim by hand. They were not even willing to duel with them. Because for a duel, he must look at his face and give him arms and put him in equal conditions. But they were so scandalous that they exploded with explosives people who: did not know, killed, or harassed them with a rifle and a sword from behind, lest they wake up, and their conscience awakens. However, we are witnessing now: an increase in Muslims and Shiites despite their killing. Statistics show that in all countries, Muslims or Shiites were secretly hidden, nobody knew about them, but these killings caused them: to make them dare and: to throw they up so that the family of martyrs would feel lonely Do not: The enemy does not think the statistics are low. A statistical comparison between the number of Muslims in 1979 and 1397 shows that, despite their killing, Muslims are more radical and more at the scene. They are proud of the number of their children and their population, and they also increase them. Maybe few people thought: there were more than 18 countries with a majority Shiite. Because Al Saud tried to destroy them, and in the name of Rafezi and to the revenge of Sheikh Esmail Safavid, they would have kept them under the Wahhabi ram since then. But today, we see Qatar and Oman come out of the Co-operation Council. Lebanon and Iraq, and they are in sovereignty, in the countries like Azerbaijan and Turkey, and Bahrain and Syria, although the rule is Laic, but the Alawites are absolute majority. Yemen and Kashmir have been added to this gathering. If real statistics are published in: Saudi Arabia, Afghanistan and Pakistan, the Shiites are above half the population. India or China, although apparently Buddhist, but Muslims play a key role in it. In Europe and the United States, we see in Egypt, despite the military rule, the best Qarians of the Qur"an: Although the probability of Zainab"s grave is low there, this same issue affects all the Egyptian people, which have even recently become a singer Her famous wife, saying that she does not let me go, but I love her hijab. All these hearts are beating for the religion of God, and the enemies use whatever force they end up.

التطورات الواعدة :

العلوم المساس! أو الآجلة خلقت تلک التی ترید المستقبل أیضا، لا أعتقد ذلک، ومستقبل المفضلة لدیک. لأن هناک نظریتین فی العالم: دین المستقبل أو ل، أو إلى الإلحاد والعلمانیة الخطوة. جمیع الأرقام وعلامات الاتجاه، والمزید والانحدار ویقول: المستقبل للدین یذهب، وأنه یمیل إلى أن یکون أکثر من ذلک. إلى الحد الذی یحیط العالم کله. ولکن بعض الناس لا یحبون ذلک! وأود القرن التاسع عشر أو شهد القرن العشرین فقدان دینهم. وکان هذا التناقض أو غموض، منذ بدایة التاریخ، ولیس جدیدا. ولکن الکفار الشیطان أدى، کل یوم سوف تقدم نظریة جدیدة! أو محاولة التحدث بلغة جدیدة. إنهم یقتلون وتدمر ولا عناء، وأول جریمة قتل بین الأخوین: قابیل وهابیل کما حدث، والقاتل لا یعتقد انه قتل! ولکن بعد ذلک أدرکت أن تاب. ولکن هذا لم یکن شیئا. الآن على حد سواء ISIS وهلم جرا، وربما فی الیوم الأول، أی لم تکن القاتل! وکانت الفترة الزمنیة لم تر، ولکن کانت العواقب کارثیة القتلة التی قتل فیها المجنی علیه مع یدیک مرتبطة. حتى أنهم رفضوا اتخاذ مبارزة. للمبارزة یجب أن ننظر إلى الجانب وأعطاه السلاح، ووضعه على قدم المساواة. ولکن هذه هی زیارتها بعض وغد الشعب المتفجرات الذین لا یعرفون، قتل، أو بمسدس وسیف من الخلف، والاعتداء علیه، لئلا العین، والضمیر مستیقظا. ومع ذلک، ونحن الآن نرى: صعود والشیعة ضد قتلهم. وتظهر الاحصاءات ان فی جمیع البلدان، مسلمین أو شیعة المخفیة عاش، واحد منهم لم یکن یعلم، ولکن قتل تتکون من الشجاعة والنفس تبین لهم لأسر الشهداء، والشعور بالوحدة لیس العدو لا أعتقد أنه أقل الإحصاءات. مقارنة إحصائیة بین عدد من المسلمین فی 1357 و 1397 تبین بوضوح أنه على الرغم من قتلهم من المسلمین أصبحت أکثر تطرفا وأکثر من هم على الساحة. عدد الأطفال وسکانها، وهم فخورون کل من هذه الزیادة. ربما عدد قلیل من الناس یعتقدون أن أکثر من 18 دولة ذات الغالبیة الشیعیة هناک. لأن السعودیین حاولوا تدمیرها، ویسمى زندیقا للانتقام من الشیخ إسماعیل سافافی منهم منذ ذلک الحین، تحت السکین للحفاظ على الوهابیة. ولکن الیوم نرى قطر وسلطنة عمان ودول مجلس التعاون الخلیجی الخروج. لبنان والعراق السیادیة، فی بلدان مثل أذربیجان وترکیا والبحرین وسوریا، على الرغم من أن حکومة علمانیة، ولکن الغالبیة الساحقة هی العلویین. وأضاف الیمن وکشمیر إلى المجمع. إذا نشرت إحصاءات الفعلیة فی المملکة العربیة السعودیة وأفغانستان وباکستان، وأکثر من نصف السکان الشیعة. الهند أو الصین، فی حین تبدو الدول من البوذیین، ولکن المسلمین لدیهم دورا رئیسیا. فی أوروبا وأمریکا، أیضا، فی مصر ترى، على الرغم من حظر التجول، وأفضل قراء القرآن الکریم. ومع إمکانیة قبر زینب، هناک منخفضة، ولکن ذلک لیس کل الشعب المصری تتأثر، ومؤخرا حتى القارئ وقالت امرأة الشهیرة أنها لن تسمح لی، ولکن أنا أحب الحجاب. یدق کل هذا القلب لدین الله، وقوة أعدائهم: نهایة الأرض لتناول الطعام.

Perspektivli inki?aflar:

Elm xurafat! V? ya fyuçers h?mçinin g?l?c?k ist?yir?m ki, o yaratd?q, m?n hesab edir?m ki, v? sizin Seçilmi?l?r? g?l?c?k. G?l?c?kd? v? ya, v? ya ateizm v? düny?vilik h?r?k?t dini: Dünyada iki n?z?riyy? vard?r. din g?l?c?k gedir v? daha olma?a çal???r: Bütün r?q?ml?r v? trend v? daha reqressiya ?lam?tl?ri deyirl?r. bütün dünyan? ?hat? d?r?c?d?. Lakin b?zi insanlar bu kimi deyil! XIX kimi v? ya XX ?srin öz dinl?rin? z?r?r ?ahidi olard?. tarixin ?vv?lind?n bu ziddiyy?t v? ya qeyri olmu?dur v? yeni bilm?z. Lakin ?eytan ba?ç?l?q etdiyi kafirl?r, h?r gün yeni bir n?z?riyy? t?klif ed?c?k! V? ya yeni bir dil dan??maq üçün c?hd edin. Onlar öldürm?k v? narahat deyil m?hv, iki qarda? aras?nda ilk cinay?ti kimi: Cain v? Abel bu ba? kimi, inanm?rd? qatil o q?tl? edilmi?dir! Amma sonra o, tövb? ki, h?yata keçirilir. Amma heç bir ?ey idi. ?ndi ISIS h?m bel?, b?lk? d? ilk gün, heç qatil deyil! müdd?t görm?diyini, lakin n?tic?l?ri ba?l? ?ll?ri il? qurban h?lak f?lak?tli qatill?r idi. Onlar h?tta duel imtina edib. duel üçün yan baxmaq v? ona silah verdi v? b?rab?r ??rtl?rl? onu qoymaq laz?md?r. Lakin bu bir alçaq arxadan silahla v? q?l?ncla h?lak, bilm?k v? ya olmayan partlay?c? adam idi, onlar göz dey?, ona sui-istifad? v? vicdan oyaq. Ancaq biz indi görürük: onlar? q?tl? qar?? s?b?b v? ?i? müs?lmanlar. Statistika, t?klik bütün ölk?l?rd?, müs?lman v? ya ?i?l?r onlardan biri bilmirdim ya?ad??? gizli, lakin c?sar?t v? özünü t??kil cinay?tl?ri ??hid ail?l?ri onlara göst?rm?k göst?rir ki, Biz dü?m?n az statistika hesab etmir. 1357 v? 1397-ci ild? müs?lmanlar?n say? aras?nda statistik müqayis? ayd?n müs?lmanlar?n onlar?n öldürülm?si daha radikal çox çevrilir baxmayaraq hadis? yerind? oldu?unu göst?rir. u?aq v? öz ?halisinin say?, v? onlar h?m art?m f?xr edirik. B?lk? bir neç? n?f?r bir ?i? çoxlu?u il? art?q 18 ölk? edir?m. S?udiyy?lil?r onlar? m?hv etm?k üçün c?hd, v? v?habiliyi saxlamaq üçün b?çaq alt?na, çünki ?eyx ?smay?l S?f?vi onlar? intiqam almaq üçün dönük ça??r?b, çünki. Ancaq bu gün biz Qatar v? Oman, GCC ç?xmaq görm?k. düny?vi dövl?t, lakin ?ks?riyy?ti Aleviler baxmayaraq Livan v? ?raq, bel? Az?rbaycan, Türkiy?, B?hreyn v? Suriya kimi ölk?l?rd? suveren var. kollektor Y?m?n v? K??mir ?lav? edib. faktiki statistika S?udiyy??r?bistan?, ?fqan?stan v? Pakistanda n??r varsa, daha yar?m ?hali ?i? edir. Hindistan v? ya Çind?, zahir?n ölk?l?r Buddist, lakin müs?lmanlar ?sas rol is?. Avropa v? Amerikada da Misird? komendant saat? olmas?na baxmayaraq, bax, Quran ?n yax?? reciters. V? Zeyn?b m?zar? mümkünlüyü il?, bu yax?nlarda h?tta oxucu var a?a??, lakin bütün Misir xalq? t?sir v? onun m??hur qad?n onlar icaz? verm?di, amma örtük sevgi bildirib. Bütün bu ür?k, Allah?n dinin? v? onlar?n dü?m?n güc üçün at?r: yerin sonunda yem?k.

 

 


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96