سفارش تبلیغ
صبا

کارآفرینان برتر

فلسفه الهی کارآفرینی، قرابت زیادی با آخرین تئوری های کارافرینی دارد. زیرا در مورد کارافرین، دو نوع برداشت وجود دارد: کارافرین دینامیک و استاتیک! یا به اصطلاح فارسی: کارافرین های چالشی و کارافرین های سازشی! درباره فرق این دو باید گفت که: از گذشته نیز علوم بر دو دسته بودند: علوم کاربردی و علوم محض. دانشمندی که در تخیلات خود مسائلی تولید و به حل آنها می پردازد، این علوم بدست آمده را تئوریک، یا علوم محض می گویند. و برعکس : کسانی که نگاه جامعه گرا داشته، و سعی دارند مسائل و مشکلات موجود جامعه را، صورت مسئله خود قرارداده و در حل آن بکوشند. نمونه ای از این تئوری ها در فقه هم وجود دارد: مسئله معرفی است که می گویند: اگر زیر پای شما زمین خاکی نبود، و از جنس مس بود! و آب هم نداشت، برای نماز چه می کنید؟ چون نه وضو می توانید بگیرید و نه تیمم کنید! این سوالات براساس تئوری منطقی: مطرح می شود که می گوید: "فرض محال" محال نیست. اما عکس قضیه در میان فقها جاری است: آنها تحقیقات خود را بنام رساله عملیه منتشر می کنند، یعنی برداشت های فقهی که: عملا به درد زندگی می خورد و: مردم با آن درگیر هستند. البته آن دسته تئوری ها هم، از دو جنبه لازم هستند: اولا اینکه یک تمرین و ممارست ذهنی است، که فقط به نزدیک ها بسنده نمی کند، و سعی دارد دور ها را هم ببیند. دوم اینکه چه بسا این مسائل، در آینده پیش آید. مثلا اگر کسی کره مریخ برود، ممکن است برای وضو و تیمم، این مشکلات برای آنها پیش آید. بهر حال کارافرین، آن مخترع، یا کاشف نیست که: درب اتاق خود را بسته و: با تئوریهای خود خلوت کند. بلکه او باید به میان اجتماع برود و: با مردم زندگی کند و: اگر آنان مشکلاتی داشتند، بسرعت حل کند. در این حالت مشکلات اجتماعی مانند آلودگی هوا، زیاد شدن زباله شهری، کمبود اب و برق، میتواند منشا کار آفرینی باشد. هرچه قدر هوا آلوده تر باشد، نشان می دهد کار های بیشتری وجود دارد! که باید انجام شود. جناب آقای میر.. که یک کار افرن برتر است، پاور پوینتی تهیه و در بین صنعتگران استان تهران مطرح نمود که: در انجا اگر مردم با ناراحتی می گفتند زباله ها زیاد شده! ایشان می گفت: به به طلای کثیف! اگر هوا الوده بود همینطور ..مثلا برای آلوده بودن هوا، میتوان کارگاهی را با هزار کارگر تاسیس کرد که: تولید فن  های تصفیه کننده هوا داشته باشند. این تکنولوژی در برخی مساجد، که بوی پا اذیت می کرد، به کار گرفته شد و نتیجه مثبت بود. دستگاه ها می تواند خانگی یا کارگاهی باشد. بصورت شهری یا کشوری هم عمل نماید. در مرکز ثقل هوای آلوده تهران، یعنی در میدان راه آهن گمرک و شوش، این دستگاهها هوای آلوده را جذب و: مواد اضافی ان را جدا کرده، و تصفیه شده را برگرداند. حتی در شهر های با گردو غبار هم، میتوان این کار را داشت. مواد جدا شده از هوا، خود مرحله بعدی کار افرینی است! از ذرات سرب میتوان به شمش سرب رسید! واز ذرات دیگر، به شمش طلا و آهک و نمک دست یافت. علاوه بر اینکه از این موضوع، میتوان به نقش شیطان در افرینش خدا پی برد! و دانست که افرینش شیطان از آتش بیهوده نبوده، زیرا شیطان و: شیطان صفتان، با عدم رعایت قانون، دنیا را آلوده می کنند و: انسان های فرهیخته سعی می کنند: این آلودگی را از بین ببرند. مثلا اگر همه انسانها، به میزان لازم غذا تهیه کنند، دور ریز غذا و اسراف نخواهیم داشت، و زباله کاهش خواهد یافت. برای همین است خداوند می فرماید: اسراف کار برادر شیطان است. (ان المسرفین کانو اخوان الشیاطین یا: هم اصحاب النار)

Top Entrepreneurs

The Divine Philosophy of Entrepreneurship is closely related to the latest entrepreneurial theories. Because there are two kinds of impressions about the entrepreneurs: dynamic and static entrepreneurs! Or the so-called Persian: Challenging Entrepreneurs and Compromisers! About the difference between the two, we must say that from the past, science was divided into two categories: Applied Sciences and Pure Sciences. A scientist who produces and solves problems in his imagination, these sciences are called theoretical or pure sciences. And vice versa: those who have a society-oriented look, and are trying to solve the problems and problems of society, solve their problem and solve it. There is also an example of these theories in jurisprudence: it is a matter of introduction that they say: "If under your feet was not earth, it was made of copper!" And there was no water, what would you do for prayer? Because you can not take ablution and not your team! These questions are based on rational theory: "The unconditional assumption is impossible." But the picture of the case is in the midst of the jurists: they publish their research in the name of the operative treatise, that is, jurisprudential perceptions: they are practically in pain and people are involved with it. Of course, those theories are also necessary from the two sides: firstly, it is a mental practice and practice, which is not just close to the end, and it seeks to see the rounds. Second, this may happen in the future. For example, if anyone goes to Mars, it may be a problem for them to perform ablutions and their team. However, the entrepreneur is not the inventor, or the discoverer: closes the door of his room and: to rest with his theories. Rather, he has to go to the community and live with people: if they have problems, they will quickly solve. In this case, social problems such as air pollution, urban waste spills, and lack of water and electricity can be the source of entrepreneurship. The more polluted the air shows, the more there is! Which should be done. Dear Mr. Mir .., which is one of the best works of Efran, Power Pointy was prepared and argued amongst the artisans of the province of Tehran: "If people were sad, the garbage would be raised!" He said: To the dirty gold! If it was airborne too. For example, to infect air, you could build a workshop with a thousand workers: to produce air purifiers. This technology was used in some mosques, which was offensive to the scent, and was a positive result. Devices can be home or workshop. Either in a city or in a country. In the center of Tehran"s polluted air, the Customs and Shush railways, these devices absorb contaminated air and remove extra material and refine it. Even in cities with dust in dust, it can be done. The material that is separated from the air is the next stage of your work! Lead ingots can lead to lead ingots! And from other particles, it reached gold bullion, lime and salt. In addition to this, one can understand the role of the devil in the realization of God! And he knew that Satan"s deposition was not in vain, because Satan, by failing to comply with the law, infects the world and: The cultivated people try to: eliminate the pollution. For example, if all humans do not eat enough food, we will not waste food and waste, and waste will be reduced. For this reason, the Lord says: "Wisdom is the work of the devil"s brother."

أعلى رجال الأعمال

فلسفته ریادة الأعمال، تقارب کبیر مع أحدث النظریات ریادة الأعمال. لصاحب المشروع، وهناک تفسیران: رجل أعمال والدینامیة! أو ما یسمى الفارسی: صاحبة أصحاب المشاریع التحدی والتسویة! حول الفرق بین الاثنین لا بد من القول أن آخر من مجموعتین: العلوم والعلوم البحتة التطبیقیة. باحث فی خیاله إلى حل قضایا الإنتاج والتعامل معها الحصول على العلوم النظریة أو تقول العلوم البحتة. على العکس من ذلک: أولئک الذین نظروا فی المجتمع المنحى، وتحاول المشاکل القائمة فی المجتمع، لوضع هذه القضیة ومحاولة حلها. مثال على هذه النظریة فی الفقه هناک: مقدمة هو أن نقول: إن لم یکن التراب تحت قدمیک، وکان النحاس! ولا ماء، للصلاة، ماذا کنت تفعل؟ لا الوضوء لا یمکن أن فریقک! هذه الأسئلة على أساس نظریة منطقیة: هناک واحد أن یقول: "على افتراض المستحیل" لیس مستحیلا. ولکن هذا هو بین العکس الفقهاء: تنبعث الاطروحه العملیة تسمى تحقیقاتها، المفاهیم القانونیة التی یأکل فعلا من آلام الحیاة والأشخاص المتورطین معه. بالطبع، تلک النظریات معا، هی الجانبین اللازمة: أولا، وهی ممارسة ذاتیة، لیس فقط قریبة بما فیه الکفایة، ومحاولة الابتعاد لرؤیتها. ثانیا، ربما هذه القضایا تنشأ فی المستقبل. على سبیل المثال، إذا کان شخص یذهب المریخ، فمن الممکن أن تؤدی والفریق، وتنشأ هذه المشاکل بالنسبة لهم. ومع ذلک، فإن رجل الأعمال، مخترع أو مکتشف أن: غرفته وأغلق الباب مع نظریاته یجری. لکنه یجب أن تذهب فی المجتمع ومع الناس، وإذا لم تحل هذه المشاکل بسرعة. المشاکل الاجتماعیة مثل تلوث الهواء وزیادة القمامة ونقص المیاه والکهرباء، ویمکن أن تکون مصدرا لخلق فرص العمل. هو أکثر من ذلک بکثیر تلوثا من الهواء، والمزید من العمل هناک! التی ینبغی القیام به. السید میر .. غیر أن شبکة الاستجابة المتقدمة الأولى متفوقة، باور بوینت أعد وقدم فی طهران بین الصناعیین أن هناک إذا کان الناس غیر مریحة قائلا الکثیر من القمامة! وقال للذهب القذر! إذا کان تلوث الهواء الهواء أیضا. على سبیل المثال، لإصابتها، مع الآلاف من العمال تأسست ورشة عمل حول إنتاج أجهزة تنقیة الهواء لدیها المشجعین. التکنولوجیا فی بعض المساجد، ورائحة القدمین إغاظة، وقال انه کان یعمل، وکانت النتیجة ایجابیة. یمکن للأجهزة أن یکون منزل أو ورشة عمل. بمثابة المدینة أو البلد. فی وسط تلوث الهواء طهران، وبالتحدید فی مجال الجمارک وسوسة السکک الحدیدیة، والهواء الملوث وتمتص هذه الأجهزة: مواد إضافیة، معزولة، والمکرر الظهر. حتى فی المدینة بالتراب، فإنه یمکن القیام به. مادة معزولة عن الهواء، وتنظیم المشاریع هو الخطوة التالیة! جسیمات الرصاص یمکن الوصول سبائک! والجزیئات الأخرى، للحصول على سبائک الذهب والجیر والملح. وبالإضافة إلى ذلک، یمکننا أن نفهم دور الشیطان فی خلق الله! والنار لیست وحدها فی خلق الشیطان، للشیطان، مع عدم الامتثال للقانون، ویصیب العالم ورجل متعلم وهذه محاولة للقضاء على التلوث. على سبیل المثال، إذا کان کل الرجال، بالقدر اللازم لتوفیر الغذاء وفضلات الطعام ولن تضیع، ویتم تقلیل النفایات. لذلک یقول الرب: العمل الفخم شقیق الشیطان .

Top sahibkarlar

Sahibkarl???n Onun f?ls?f?, sahibkarl???n son n?z?riyy?l?r il? böyük bir yax?nl?q. sahibkar, iki ??rhl?r var: statik v? dinamik sahibkarl?q! V? ya qondarma fars: Sahibkar sahibkarlar problem v? kompromis! elml?ri v? t?miz elml?ri t?tbiq: aras?nda f?rq haqq?nda iki qrupa son bildirib ki, olmal?d?r. istehsal m?s?l?l?ri h?ll v? onlara il? m???ul, onun t?s?vvür Scientist n?z?ri elml?r ?ld? v? ya t?miz elml?ri deyirl?r. ?ksin?: icma yönümlü baxd? v? c?miyy?tin mövcud probleml?rin üçün çal???r?q ed?nl?r m?s?l? qoymaq v? onu h?ll etm?k üçün c?hd. orada hüquq bu n?z?riyy?nin misal: ?g?r kir ayaqlar? alt?nda v? mis idi: giri? dem?k deyil! V? heç bir su, namaz üçün, siz n? ed?rdiniz? Not d?st?maz sizin komanda almaq bilm?z! Bu suallar m?ntiqi n?z?riyy?si ?sas?nda: mümkün deyil "qeyri-mümkün ets?k" deyir bir var. Amma bu hüquq?ünas ?ks aras?nda Onlar Practical traktat? istintaq?, h?qiq?t?n h?yat v? onunla m???ul olan insanlar?n a?r?s?n? yeyir hüquqi konsepsiyalar?n? adl? buraxmaq. ?lb?tt? ki, birlikd? bu n?z?riyy?l?r, iki aspektl?ri laz?md?r: Birincisi, subyektiv t?crüb?, yaln?z kifay?t q?d?r yax?n v? uzaq almaq üçün çal???r?q görm?k deyil. ?kincisi, b?lk? bu m?s?l?l?r g?l?c?kd? yaran?r. Kims? Mars gedir M?s?l?n, bu ç?x?? v? komanda etm?k mümkündür, bu probleml?rin onlara yaran?r. Lakin, sahibkarl?q ki, ixtiraç? v? ya k??f onun otaq v? onun n?z?riyy?l?r olan qap?n? ba?lad?. Lakin o, icma v? insanlar il? getm?k laz?md?r, v? bu probleml?r tez h?ll edilmi?dir. sosial probleml?r bel? hava çirkliliyi, artan zibil, su v? elektrik olmamas?, i? yerl?rinin yarad?lmas? m?nb?yi ola bil?r. hava daha çox murdard?r, orada daha çox i?! Bu edilm?lidir. O, çirkli q?z?l dedi hava h?mçinin hava çirkl?nmi? ?g?r i?çi minl?rl? azarke?l?ri hava purifiers istehsal? üzr? seminar t?sis il?. M?s?l?n, üçün, yoluxmu? olunur. B?zi m?scidl?rd? texnologiya, feet z?hl?tök?n iy, o i?? v? n?tic? müsb?t olub. Cihazlar ev v? ya seminar ola bil?r. Bir ??h?r v? ya ölk? kimi f?aliyy?t göst?rir. y?ni gömrük v? Susa d?mir yolu, çirkli hava sah?sind? Tehran hava çirkliliyi m?rk?zind? v? bu cihazlar?n udur: ?lav? material, bu t?crid v? geri emal. H?tta toz il? bir ??h?rd?, bu edil? bil?r. hava t?crid Material, sahibkarl?q növb?ti add?md?r! Qur?u?un hiss?cikl?r külç??ld? ed? bil?rsiniz! V? dig?r hiss?cikl?r, q?z?l külç? v??h?ng v? duz ?ld? etm?k. Bundan ?lav?, biz Allah?n yarad?lmas? ?eytan rolunu d?rk ed? bil?r! V? yan??n qanuna riay?t il? ?eytan üçün, çirkl?nm? aradan qald?r?lmas? üçün bu c?hd dünya v? insan t?hsil siray?t, ?eytan?n yarad?lmas? t?k deyil. laz?mi d?r?c?d? bütün ki?il?r, qida, tullant?lar?n ?rzaq t?min etm?k v? s?rf, v??g?r M?s?l?n, tullant?lar azal?r. R?bb bel? deyir Buna gör? d?: ?eytan?n qarda?? bol i?.

 
تاریخ : چهارشنبه 96/4/28 | 8:23 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر