سفارش تبلیغ
صبا

چگونه ملت ایران، دشمن را سرکار می گذارد!

سخنان اخیر رئیس جمهور اسلامی ایران، نشان داد که شایعات: وجود اختلاف و یا مباحثی از این قبیل، فقط برای فریب دشمنان است، و الا اختلافی وجود ندارد. بنده از اول انقلاب یادم هست که: هرچه بر طبل اختلاف می کوبیدند، در آخر به وحدت بهتر و بالاتری تبدیل می شد. زیرا اختلاف در ایران، ذاتی نیست بلکه عرضی و صوری است. مثلا عده ای می خواهند دگر اندیش باشند، ولی خودشان میدانند که اشتباه است، اما برای فریب دشمن این کار را می کنند، و دشمن هم در این سراب! تا لب چشمه می رود، ولی تشنه برمی گردد! مثلا در همین انتخابات اخیر، که دکتر روحانی 24میلیون رای آورد، و رقیب ایشان 18میلیون، دشمن خوشحال شد که: دریچه اختلافی باز شده است! 18میلیون تمکین نمی کنند. لذا دو قطبی  و دودستگی را تبلیغ کردند، تا جاییکه در عالم توهم خودشان، منافقین را برای تغییر حکومت ایران جلو انداختند! فرمانده ارتش آمریکا هم علنا گفت: رژیم ایران باید تغییر کند! اما وزیر دفاع جمهوری اسلامی هم، پاسخ داد که: ایشان باید خود را به پزشک معرفی کند، زیرا دچار بیماری مالیخولیایی شده است. این بیماری نزدیک یک قرن است که: دشمنان اسلام را در بر گرفته است. از زمانی که آل سعود مکه و مدینه را قتل عام کرد، و کربلا را با خاک یکسان نمود، همه دشمنان گفتند که: کار اسلام تمام است. و لذا دوران استعمار خود را شروع کردند. اما قیام میرزای شیرازی در حادثه تنباکو، نشان داد که نابودی اسلام، فقط یک خیال خائنانه است. سید جمال الدین اسدابادی، به تنهایی به تمام دنیا رفت و: صدای تجدید حیات اسلام را به گوش جهانیان رساند. ولی آنها گفتند: وقتی مکه و مدینه تخریب شده، و در دست آل سعود یهودی است، جاهای دیگر رسمیت ندارند! اما اتحاد سید قطب از مصر با: فداییان اسلام و ایجاد گروهی نظیر آن در: کشورهای عربی و: مقابله با اسرائیل و جلوگیری از: تخریب بقیه آثار اسلامی در قبله اول و قبله دوم مسلمین، نشان داد که این شعله خاموشی ندارد. وجود آیت الله مدرس و آیت الله کاشانی، و اتحاد بین نجف وکربلاو لبنان و مصر و سوریه، کار را برای دشمنان سخت تر کرد. ولی آنان دست بردار نبودند: با کودتاهای زنجیره ای، نهضت های بیداری در مصر و ایران و: اندونزی حتی شیلی را سرنگون کردند. قهرمانان ملی چون مصدق، سوکارنو عبدالناصر و آلنده، برای مدت کوتاهی از میدان به در رفتند. اما ایرانیان که در طول تاریخ، مشعل دار بیداری و تمدن بودند، این بار قوی تر و بهتر به میدان آمدند: و قیام پانزده خرداد را سامان دادند. دشمن دست اتحاد داد و: با فریب عوامل داخلی، آن را سرکوب کرد، ولی واقعیت این بود که این بار، نهضتی خالص و به دور از چشم قدرتمندان و: صاحبان زور و زر در جریان بود. و این جریان خود را به 22بهمن 1357 رساند، و پیروزی جمهوری اسلامی را رقم زد. همانموقع گفتند: این جمهوری دوام ندارد! بختیار فراری گفته بود: تمام تیرهای چراغ برق تهران! شش ماه دیگر محل دار زدن: روحانیون ایران خواهد بود! اما این شش ماه ها را تمدید کردند! و هنوز هم بعد از چهل سال، مجبور به تمدید آن هستند.  ولی اسلام هر روز قوی تر می شود و: ادیان الهی و مستضعفان جهان، بیدار تر می گردند. هرچه آل سعود از داخل جبهه، و استعمار از خارج، سعی دارند که نیروهای انقلابی را کاهش داده، و با ترور و انفجار دچار ریزش کنند، اما مستضعفان جهان هر روز بیشتر: به این جریان پیوند می خورند. اگر تا دیروز فقط: قم یا تهران بود، امروز واشنگتن و لندن هم در تسخیر: پابرهنگان خودشان هستند. وهمه چشم به افق پیروزی کامل دوخته اند.

How does the Iranian nation operate the enemy!

Recent speeches by the Islamic Republic of Iran showed that rumors: There are differences or debates like this, just to deceive the enemies, and there is no difference. Servant from the beginning of the revolution, I remember that: whatever the drum disrupted, in the end it became a better and higher unity. Because the difference in Iran is not intrinsic, but transversal and formal. For example, some want to be dissident, but they themselves know that they are wrong, but they do it to deceive the enemy, and the enemy is in this mirage! It goes to the lake, but thirsty! For example, in the recent election, which Dr. Rouhani received 24 million votes, and his rival 18 million, the enemy was pleased that: a gap has opened open! 18 million do not agree. So they propagated the two polar and divine, to the point where they put forward the hypocrites to change the rule of Iran in their illusion of self! US Army commander also openly said: Iran"s regime must change! But the Islamic Republic"s Minister of Defense also replied: "He needs to introduce himself to the doctor because he has suffered from malignant illness. The disease is about a century that encompasses the enemies of Islam. Since the death of al-Saud, Mecca and Medina, and karbala with the same dirt, all the enemies said that the work of Islam is complete. And so began their colonial era. But Mirza Shirazi"s uprising in the tobacco incident showed that the destruction of Islam is just a treacherous imagination. Seyyed Jamaloddin Asadbadi, alone, went to the world: the voice of the renewal of Islam was brought to the attention of the world. But they said: "When Mecca and Medina are destroyed, and in Saudi hands, they are Jewish, they are not recognized elsewhere!" But the union of Sayyid Qutb from Egypt with the Fadaiyan of Islam and the creation of a group such as: Arab countries: confronting Israel and preventing: the destruction of the rest of Islamic works in the first qiblah and the second qiblah of Muslims showed that this flame is not omitted. The existence of Ayatollah Modares and Ayatollah Kashani, and the alliance between Najaf and Karbala, and Lebanon and Egypt and Syria, made it harder for the enemies. But they were not abandoned: with coup d"état, the wake-up movements in Egypt and Iran, and Indonesia overthrew Chile. National heroes such as Mossadegh, Sukarno Abdel Nasser and Allende went on the run for a short time. But Iranians, who were a torch of awakening and civilization throughout history, were more powerful and better at this time: they arranged the 15th Khordad uprising. The enemy was united and, by deceiving the internal factors, suppressed it, but the fact was that this time, a pure movement was taking place away from the eyes of the powerful and the owners of the force. And this flowed to February 13, 1979, and made the Islamic Republic victory. At the same time they said: this republic is not lasting! Bakhtiar Ferrari said: all the lights of the Tehran power light! Another six months to be lodged: Iran clerics will be! But these six months have been renewed! And still after 40 years, they have to renew it. But Islam is getting stronger every day: the divine religions and the oppressed people of the world wake up. The more Al Saud from the front, and colonization from the outside, are trying to reduce the revolutionary forces and collapse with assassinations and explosions, but the oppressed people of the world are more and more connected: to this flow. If until yesterday only: Qom or Tehran, today Washington and London are also in conquers: their own haters. And all eyes are on the horizon of complete victory.

کیف الامة الایرانیة، والعمل العدو !

التصریحات الأخیرة للرئیس الإیرانی، أشار إلى أن الشائعات: وجود مثل هذه الخلافات أو القضایا، فقط لخداع الأعداء، وإلا لیس هناک فرق. أتذکر الثورة أن الفرق بین الطبول والضرب، وأصبحت الوحدة أفضل وأفضل. لأن الفرق فی إیران، ولکن عبر وطبیعة رسمیة. على سبیل المثال، بعض المعارضین یریدون، ولکنهم یعرفون أنه من الخطأ، ولکنه خدع العدو، والعدو فی سراب! إلى حافة نافورة یذهب، ولکن یذهب الجیاع! على سبیل المثال، فی الانتخابات الأخیرة، والطبیب الروحی 24000000 صوتا، ومنافسه 18 ملیون، وکان العدو سعداء بأن الخلافات صمام تم فتح! 18 ملیون لا تتفق. الاستقطاب والانقسامات الترویج، بقدر ما بأنفسهم فی عالم من الوهم، وطرح المجاهدین والحکومة الإیرانیة لتغییر! وقال قائد الجیش الأمیرکی علنا ??إیران یجب أن یتغیر! ولکن وزیر الدفاع فی الجمهوریة الاسلامیة، أجاب بأنه یجب أن یعرض نفسه على الطبیب، لأن المرض السوداوی. هذا هو ما یقرب من قرن من الزمان الذی کان أعداء الإسلام. منذ دمر قتل سعود مکة والمدینة المنورة، وکربلاء، وقال جمیع الأعداء هو الإسلام. وهکذا بدأ حیاته الفترة الاستعماریة. لکن الانتفاضة میرزا ??الشیرازی فی الحادث التبغ أظهرت أن تدمیر الإسلام، وهم الغادرة. جمال الأسد، مات وحیدا کل صوت لانبعاث إسلامی فی العالم. لکنهم قالوا انه عندما تم تدمیر مکة المکرمة والمدینة المنورة وغیر معترف بها البیت الیهودی آل سعود فی مکان آخر! ولکن وحدة سید قطب من مصر: المحبون للإسلام وإنشاء مجموعات مثل تلک الموجودة فی الدول العربیة و: التعامل مع إسرائیل ومنع تدمیر الآثار الإسلامیة فی مکة المکرمة بقیة القبلة الأولى والثانیة من المسلمین، وأظهر أن اللهب هو خارج. هناک أیاتولاه موداریز أیاتولاه کاشانی، والتحالف بین النجف وکربلاء، لبنان ومصر وسوریا، وکان من الصعب على الأعداء. لکنها لم تتوقف مع الانقلابات سلسلة، الصحوة الحرکات فی مصر وإیران وإندونیسیا وحتى أطاح شیلی. أبطال الوطنیة منذ مصدق، عبد الناصر وسوکارنو اللیندی، لفترة قصیرة فی ترک المیدان. لکن الإیرانیین على مر التاریخ، ووعی الشعلة والحضارة، وجاء هذه المرة من أقوى وأفضل: تم تنظیم انتفاضة فی یونیو خمسة عشر. وکان الاتحاد العدو وخداع العوامل الداخلیة، سحقها، ولکن الواقع أن هذا الوقت، کانت الحرکة الصافیة بعیدا عن أعین الأقویاء وأصحاب والذهب فی القوة. وانها سوف بهمن 22، 1357، وتمیز انتصار للجمهوریة الإسلامیة. کما قلت، لم الجمهوریة لم یدم طویلا! وقال فیراری بختیار جمیع أعمدة الانارة طهران! ستة أشهر من اعدام: سوف رجال الدین تکون إیران! ولکن ذلک مددت ستة أشهر! ولا تزال، بعد أربعین عاما، أن تجدید العمل به. ولکن الإسلام هو أقوى کل یوم: أدیان العالم والفقراء، هم أکثر یقظة. آل سعود من الجبهة، والاستعمار من الخارج، فی محاولة للحد من القوى الثوریة، والاغتیالات والتفجیرات التی الخسارة، ولکن العالم الفقیر کل یوم: الترخیص الحالی. إذا حتى أمس فقط: قم أو طهران، واشنطن ولندن الیوم وقهر: حافی القدمین أنفسهم. یتم إصلاح کل العیون على النصر الأفق کاملة.

Nec? ?ran xalq?, dü?m?n i?!

 

ba?qa heç bir f?rq yoxdur, bel? f?rql?r v? ya m?s?l?l?r mövcudlu?u yaln?z dü?m?n aldatmaq: ?ran prezidenti son b?yanatlar?, ?ayi?l?r ifad? etdi. M?n z?rb al?tl?ri aras?nda f?rq m??lub edildi inqilab xat?rlay?ram, v? birlik daha yax?? v? daha yax?? oldu. ?randa f?rq, lakin cross v? formal xarakterli idi. M?s?l?n, b?zi dissident ist?yir?m, lakin onlar yanl?? oldu?unu, lakin bu dü?m?n v? Mirage dü?m?n aldatd?! f?vvar? k?nar?na gedir, amma ac gedir! M?s?l?n, son seçkil?rd? 24 milyon s?s m?n?vi h?kim v? r?qibini 18 milyon, dü?m?n f?rql?r valve aç?l?b ki sevindi! 18 milyon g?lm?y?n. qütbl??m? v? bölm?l?ri insofar illüziya dünyada öz kimi, ir?li d?yi?dirm?k üçün Mücahidl?ri v? ?ran hökum?ti ortaya atd?! Amerikan?n ordu r?isi aç?q ?ran d?yi?m?lidir edib! Amma ?slam Respublikas?n?n müdafi? naziri, x?st?lik melanxolik, çünki o, h?kim özünü t?qdim etm?lidir ki, cavab verdi. Bu t?xmin?n ?slam dü?m?nl?ri olan bir ?sr. Saud M?kk? v? M?din? v? K?rb?la öldürülm?si y?x?ld? ild?n, bütün dü?m?nl?ri bu ?slam edib. V? bel?likl? onun müst?ml?k? dövrü ba?lad?. Amma Tobacco Hadis?d? üsyan Mirz? ?irazi göst?rdi ?slam xain illüziya m?hv edir. Camal ?l-?s?d, t?k bütün dünya ?slam canlanma s?s h?yat?n? itirdi. Lakin onlar M?kk? v? M?din? o m?hv zaman dedi v? S?ud y?hudi House ba?qa tan?nm?r! Orada Ay?tullah Modarres Ay?tullah Kashani v? N?c?f v? K?rb?la, Livan, Misir v? Suriya aras?nda ittifaq, bu dü?m?n üçün ç?tindir idi. Lakin onlar Misir, ?ran, ?ndoneziya v? h?tta Çili devirdik h?r?k?tl?ri Oyan??, z?rb?l?rin z?nciri il? dayanmad?. Sol sah?sind? q?sa bir zaman üçün Mossadegh, Nasir v? Sukarno Allende-ci ild?n Milli Q?hr?manlar?. Amma iranl?lar tarix boyu m???l ?üur ??v? m?d?niyy?tin, bu d?f? daha güclü v? daha yax?? ç?xd?: üsyan iyunun on be? t??kil edildi. Union dü?m?n idi v? daxili amill?r aldadaraq, onu ?zm?k, amma reall?q bu d?f? üz güclü gözü v? sahibl?ri xalis h?r?k?ti v? q?z?l qüvv?d? idi. V? bu Bahman 22 1357 gedir v? ?slam Respublikas?n?n q?l?b? qeyd edir. Dediyim kimi, respublika uzun sürm?di! Ferrari B?xtiyar bütün lampposts Tehran dedi! asma alt? ay: din xadiml?ri ?ran olacaq! Amma ki, alt? ay uzad?l?b! V? h?l?, q?rx il sonra, onu t?z?l?m?k laz?md?r. Amma ?slam h?r gün güclüdür: dünya dinl?ri v? yoxsul, daha oyaq var. xaricd?n ön v? müst?ml?k?çilik olan S?ud House, z?r?r ki inqilabi qüvv?l?ri v? sui-q?sdl?r v? partlay??lar azaltmaq üçün çal???r?q, lakin yoxsul dünya h?r gün cari lisenziya. ?g?r dün?n q?d?r yaln?z: Qum v? ya Tehran, f?th kimi Va?inqton v? London bu gün: özl?ri ayaqyal?n. Bütün gözl?r horizon tam q?l?b? mü?yy?n edilir.
تاریخ : چهارشنبه 96/4/21 | 10:16 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر