سفارش تبلیغ
صبا

نمونه یک مدیریت عمومی (ستاد فرماندهی فرهنگ مقاومتی!)

آموزشگاه تربیت مدرس، سمیناری برقرار کرده بود: بنام برونگرایی در آموزش، یا همان جهانی سازی مدل های: ایرانی در علوم مختلف. و این ایده بسیار جذاب و درستی است. زیرا در مقابل دگراندیشان که می خواهند: همه چیز وارداتی باشد، اینها به فکر صادرات فرهنگ هستند. مصاف این دو اندیشه، برای مردم ملموس نیست، زیرا مرزهای آن بسیار به هم نزدیک هستند. در همه جا تفاوت بین شرک وتوحید، یا حق و باطل به همین سختی است. حضرت امیر ع می فرماید: شرک مانند حرکت یک مورچه در شب تاریک است! و همچنین می فرماید: حق خم می شود ولی نمی شکند. نفوذ فرهنگی و اقتدار فرهنگی هم، فقط به اندازه حرکت یک مورچه در شب تاریک! با هم تفاوت دارند و: کسانی که بصیرت ندارند متوجه این تفاوت نمی شوند. همانطور که در اصل دین یا ضدیت با آن، تفاوت از یک مو باریکتر است! انسان کافر کسی است که: می خواهد خدا را از زندگی حذف کند، و خودش جای آن بنشیند، یا چیزهای دیگری را به جای او بگذارد. در حالیکه انسان مومن هم همین کار را می کند! یعنی خود را خلیفه خدا می داند، و جانشین او. اما تفاوت کجاست؟ کافر از روی حقد و کینه، این کار را می کند و: واقعا نظر او از بین بردن دین است. اما مومن به دستور خدا این کار ها را می کند، زیرا خداوند با یاد دادن علوم به انسان، اورا جانشین خود معرفی کرده است. یعنی جانشینی خدا، با اجازه خدا است ولی، کافر بی اجازه خدا! در بهشت و جهنم هم همین تفاوت است: کسانی که در دنیا مشروب بخورند یا هیزی بکنند، در روز قیامت آنها را به جهنم می برند! ولی اگر در دنیا نخورند و: هیزی نکنند، در بهشت به آنها می ناب و هم حورالعین می دهند، آنهم می ناب که از خوردن آن، سردرد بعد از آن وجود نخواهد داشت! یا داشتن زوج های زیبا رو، که انسان را خسته نمی کند! تفاوت این دو در همین است که: اولی با اعتماد به خود و بدون توجه به دستور خدا، گناه می کند ولی بهشتی ها، به دستور خدا از این نعمت ها بهره می برند. هزار نکته باریک از مو همین جا است. مسئولان فرهنگی با تساهل، جای این دو را اشتباه می گیرند، و یا زیاد تفاوتی نمی بینند!(خیام می گوید : ما با می و معشوق از انیم مدام! باشد که به روز حشر چنانمان انگیزند) مثلا در مورد مسئله جهانی شدن، یا جهانی سازی فرق بسیار کوچک! ولی بسیار مهم است. آنها! می گویند اگر فرهنگ خود را سرکوب کنیم و: فرهنگ آمریکایی را اجرا کنیم جهانی می شویم! ولی ما می گوییم: فرهنگ خود را حفظ کرده، رشد می دهیم تا تمام جهان به: حقانیت آن پی ببرند و: لذا فرهنگ خود را جهانی می سازیم. با توجه به مقدمه ذکر شده، آنها فرهنگ آمریکایی را حق می دانند! و ما فرهنگ خود را، تفاوت دیگاههای دکتر قالیباف با دیگران در همین است. مدیریت جهادی او برمبنای: ذیحق دانستن فرهنگ تشیع، برای اداره جهان است. و ایشان چه در جبهه های نبرد حق علیه باطل، چه در هنگام فرماندهی نیروی انتظامی، و چه در مدیریت یگپارچه شهری، با همین انگیزه و فکر جلو رفته، و اکنون باید که آن را به اوج برساند، یعنی برونگرایی نموده و: مدیرت جهادی را جهانی کند. در حالیکه دیگر دگراندیشان می گویند: از حق خود کوتاه بیاییم تا: با دشمنان برابر شویم. مذاکره با دشمن اساسا یعنی همسنگ دانستن او! البته این در برابر منتقدان است، و الا دشمن را بالاتر هم میدانند. به نظر ما همانطور که سردار سلیمانی، در گفتمان نظامی، استراتژیک بودن نظرات شیعه و اسلام را ثابت کرد. در محیط اقتصادی و فرهنگی هم، به چنین قهرمانانی نیاز است. سخنان امروز دکتر قالیباف، در برج میلاد نشان داد که: این قهرمان در حال ورود به عرصه جهانی است، و باید که حمایت شود.

A sample of a public administration

The Tarbiat Modarres School had organized a seminar: the name of extraversion in education, or the globalization of Iranian models in different sciences. And this is an awesome idea. Because they are against the dissidents who want to: everything is imported, they are thinking about exporting the culture. The confrontation between these two thoughts is not tangible for the people, because the boundaries are very close together. Everywhere, the difference between shirk and monotheism, or right and wrong, is so difficult. Prophet Amir says: Shrek is like the movement of an ant in the dark at night! He also says: "It is right, but it does not break." Cultural influence and cultural authority, just as much as moving an ant in the dark night! The difference is different: those who do not understand do not notice this difference. As in the original religion or in opposition to it, the difference is narrower than a hair! The infidel is one who: He wants to remove God from life, and sit in his place, or put things in place for him. While a believer does the same thing! Named himself the Caliph of God, and his successor. But where is the difference? The disbeliever does it by hatred, and he really wants to eliminate religion. But the believer does this by God"s command, because God has introduced his successor by teaching science to mankind. That is, the succession of God is with the permission of God, but the disbeliever is not allowed by God! In Paradise and Hell, this is also the difference: those who drink or drink in the world, will bring them to Hell on the Day of Resurrection! But if they do not eat in the world and they do not blow, they will be eaten in Paradise, and they will make beautiful couples; you will not be able to eat it, there will not be a headache after that! Or having beautiful couples that do not bother people! The difference between the two is that: the first one is guilty of his own selflessness and without regard to the command of God, but heavenly people, on the orders of God, benefit from these blessings. There are a thousand thin tips of hair here. Cultural officials with tolerance make the mistake of the two, or they do not see much difference! (Khayyam says: "We are with a lover and a lover of continuous music! It"s up to you who are so motivated to do that, for example, about the issue of globalization." , Or globalization is a very small difference! But it is very important. They are! They say that if we suppress our culture and we will run the American culture we are global! But we say: we maintain and grow our culture, so that the whole world can understand its truth: and so we make our culture global. According to the introduction, they consider American culture to be right! And we have our own culture, the difference between Dr. Qalibaf"s views with others. His jihad management is based on: the right to know the Shia culture for the management of the world. And he, on the fronts of the right to fight against falsehood, both during the command of the law enforcement and in the management of the city, has moved with this motive and thought, and now it has to raise it, that is, an outsourcing: To globalize. While other dissidents say: "Let"s get down to ourselves: to become equal enemies." Negotiating with the enemy is basically the same as knowing him! Of course this is against the critics, and they see the enemy as higher. In our opinion, as General Suleimani, in military discourse, proved the strategicity of Shiite and Islamist views. In the economic and cultural environment, such heroes are needed. Today"s speech by Dr. Ghalibaf at the Milad Tower showed that: This hero is entering the global arena, and should be supported.

مثال على المدیر العام

 ، أنشئت دورات تدریب المعلمین ندوة: اسم الانبساط فی التعلیم، العولمة أو نموذج من ایران فی مختلف المجالات. والفکرة هی جذابة جدا والنزاهة. لأن المعارضین الذین یریدون کل شیء لیتم استیرادها، وأنها تفکر فی الصادرات الثقافیة. ضد هذه الفکرة، للناس لیست ملموسة، لأن حدودها هی قریبة جدا من بعضها. فی کل مکان الفرق بین الشرک والتوحید، أو الحق والباطل من الصعب جدا. قال الإمام علی (ع): شریک مثل نقل نملة فی لیلة مظلمة! وکما یقول الانحناءات حق ولکن لا یفطر. التأثیر الثقافی والسلطة الثقافیة، کما أن حرکة نملة فی لیلة مظلمة! تختلف وأولئک الذین لا یفهمون هذا الاختلاف لا یمکن أن یکون الثاقبة. فی الأصل أو الدین أو ضده، والفرق هو أرق من شعرة! کافر هو الشخص الذی یرید إزالة الله من الحیاة، ومکان للجلوس، أو أشیاء أخرى وضعت فی مکانه. بینما المؤمن هو نفس الشیء! الله وحده یعلم وسائل الخاص بک خلیفة، وخلفه. ولکن أین هو الفرق؟ کراهیة الکفار، وأنه حقا له تدمیر الدین. ولکن المؤمنین لأمر الله یمکن أن تفعل ذلک لأن الله قد تدرس العلوم الإنسانیة، وقدم له خلفا له. خلیفة الله، بإذن الله، ولکن الکفار إلى الله! والفرق هو فی السماء والجحیم: أولئک الذین أکل أو شرب فی العالم تفعل الضبابی، یوم القیامة أنها سوف تعانی فی الجحیم! ولکن إذا کان العالم أکل: الضبابی لا فی السماء لأنها الأزواج نقیة وجمیلة، وإلا نقیة من أکله، ثم لن یکون هناک صداع! أو زوج من لطیفة، لا یزعج الرجل! الفرق بین الاثنین هو أن الأول لدیه الثقة بالنفس ودون اعتبار لأمر الله، ولکن الحدائق الخطیئة، وبأمر من النبی صلى الله علیه سیستفید من هذا. النقطة هنا هی الآلاف من شعر رقیق. مسؤولون التسامح الثقافی، بدلا من اثنین لإرباک، أو الکثیر من الفرق لا ترى (الخیام یقول: نحن الحبیب هولیوود من أی وقت مضى مایو یوم القیامة أن مثل هذه الزیادة!)، على سبیل المثال، على مسألة العولمة ، أو العالم للفرق صغیر جدا! ولکن من المهم جدا. لهم! یقولون أنه إذا کنا قمع ثقافتهم: الثقافة الأمریکیة، ونحن تشغیل فی العالم! لکننا نقول: الحفاظ على ثقافتک والنمو لدینا للعالم کله: الحقیقة وتحقیق ذلک: علینا أن نبنی ثقافة عالمیة. وفقا لمقدمة، لدیهم الحق فی معرفة الثقافة الأمیرکیة! وثقافتنا الخاصة، وجهات نظر مختلفة مع الآخرین هو السجاد الطبیب. والجهادیة الإدارة القائمة على: تبریر الثقافة الشیعیة، لإدارة العالم. هم کلا الجانبین من معرکة الحق ضد الباطل، سواء فی الشرطة، وفی إدارة المدینة الصلبة، مع نفس الدافع والتفکیر إلى الأمام، والآن لدینا عندما یتعلق الأمر تتویجا، والانبساط و: الجهاد الإدارة الأعمال فی العالم. بینما یقول غیرهم من المنشقین الحق فی الخروج قصیرة: ضد أعدائنا. التفاوض مع العدو أساسا ما یعادل معرفته! بطبیعة الحال، فإن النقاد، والعدو إلا کما هو موضح أعلاه. فی رأینا، وسردار سلیمانی، والحوار العسکری، وثبت تعلیقات الاستراتیجیة الشیعی الإسلام. البیئة الاقتصادیة والثقافیة، مطلوب مثل هؤلاء الأبطال. الیوم السجاد تصریحات الطبیب، أشار برج أن البطل یدخل على الساحة العالمیة، وینبغی دعم.

Ba? direktor nümun?si

Mü?llim t?lim kurslar?, seminar yarad?lm??d?r: t?hsil, qloballa?ma v? ya müxt?lif sah?l?rd? ?ran?n model Extraversion ad?. V? fikir çox c?lbedici v? bütövlüyü edir. h?r ?ey idxal etm?k ist?yir?m müxalifl?r? Çünki, onlar m?d?ni ixracat? haqq?nda dü?ünürük. ideyas?na qar??, onun s?rh?dl?ri birlikd? çox yax?n, çünki maddi insanlar üçün. H?r ?irk v? tövhid, v? ya do?ru v? yanl?? aras?nda f?rq bel? ç?tindir. ?mam ?li (?) dedi: qaranl?q gec? bir qar??qa h?r?k?t kimi Shrek bel?! H?mçinin sa? birds deyir amma pozmaq deyil. Yaln?z bir qaranl?q gec? bir qar??qa h?r?k?ti m?d?ni t?sir v? m?d?ni s?lahiyy?t! müxt?lif v? bu f?rq ba?a dü?mür?m ed?nl?r d?rin ola bilm?z. ilk din v? ona qar?? kimi, f?rq tükd?n nazik! Bir kafir h?yat Allah uzaqla?d?rmaq ist?diyi kims? v? oturmaq üçün bir yer, v? ya onun yerin? qoymaq ba?qa ?eyl?r var. Mömin eyni ?ey olsa da! Allah vasit?l?ri Khalifa v? onun varisi bilir. Amma harada f?rq n?dir? Kafir nifr?t, v? bu, h?qiq?t?n, ona dini m?hv. Lakin Allah insan elml?ri t?dris çünki bunu ed? bil?rsiniz Allah?n ?mrin? sadiq, onun varisi kimi t?qdim edib. Allah?n izni il? Allah?n varisi, lakin Allaha kafir! f?rq c?nn?t v? c?h?nn?m var: onlar c?h?nn?md??zab qiyam?t günü Hazy n? dünyada yem?k v? ya içm?k ed?nl?r! Amma dünyan?n ?g?r yem?k: Hazy onlar t?miz v? göz?l cüt v? yem?k yaln?z saf kimi göyd?, sonra heç bir ba? a?r?s? olacaq deyil! V? ya göz?l bir cüt, insan narahat etmir! Aras?nda f?rq keçmi? özün? inam v? Allah?n ?mrin? as?l? olmayaraq, lakin günah ba?lar, bu faydalanacaq Allah?n xeyir sifari? olmas?d?r. burada nöqt? nazik saç min. S?lahiyy?tlil?r m?d?ni tolerantl?q, daha iki çox ça?d?rmaq v? ya f?rq bir çox görmür?m (X?yyam deyir: Biz qiyam?t bel? bir art?m may günü heç Hollywood sevimli var) qloballa?ma il? ba?l?, m?s?l?n, v? ya çox kiçik f?rq dünya! Amma bu, çox vacibdir. Onlara! Amerika m?d?niyy?ti, biz dünya run: Onlar öz m?d?niyy?tini yat?rmaq ?g?r ki! Amma biz deyirik: m?d?niyy?t, bütün dünya bizim art?m saxlamaq: h?qiq?t v? h?yata: biz qlobal m?d?niyy?t qurmaq. t?tbiqi sözl?rin? gör?, Amerika m?d?niyy?ti bilm?k hüququ var! V? öz m?d?niyy?t, ba?qalar? il? müxt?lif views h?kim xalça var. dünya çal??t?rmak üçün, ?i? m?d?niyy?ti haqq qazand?rmaq O ?sas?nda idar? cihadç?. Onlar eyni motivasiya il? Polis olub, v? s?rt ??h?rin idar? yanl?? qar?? hüququnun döyü?, h?r iki v? ir?li hesab edir?m ki, bu, kulminasiya nöqt?si, extroversion v? g?ldiyi zaman indi: idar? cihad dünyan?n i?l?ri. Bizim dü?m?n qar?? dig?r müxalifl?r? q?sa g?lm?k hüququ dem?k edir. ?sas?n dü?m?n onu bilm?d?n ekvivalenti il? dan???qlar! ?lb?tt? ki, yuxar?da t?svir ba?qa t?nqidçil?r v? dü?m?n. Bizim fikrimizc?, S?rdar Süleymaninin, h?rbi dialoq kimi strateji ??rhl?r ?i? ?slam sübut etdi. ?qtisadi v? m?d?ni mühit, bel? q?hr?manlar t?l?b olunur. Bu gün sözl?ri h?kim xalçalar, Tower q?hr?man qlobal arena girir v? d?st?kl?nm?si laz?m oldu?unu ifad? etdi.

 

 
تاریخ : دوشنبه 96/4/19 | 10:43 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر