سفارش تبلیغ
صبا

این دگم است که مردم را از مسئولین جدا کنیم، ختی اگر ترس از ترور

استعمار فرهنگی به دست خودی ها!

اگر در تمام دنیا استعمار فرهنگی، یا هر استعمار دیگری صورت می گیرد، به وسیله عوامل خارجی است، در ایران توسط خودی ها است! مثلا در مورد کپی رایت، نظر فقها و دیگر مختصصان ایرانی، بر مبنای غیر شرعی و غیر الزام آور بودن آن است. اما وزیر ارشاد گفته که: ما با تمام قوا دنبال تصویب و اجرای قانون کپی رایت هستیم. این قانون از جمله قوانین استعماری است، زیرا علم و دانش را از جهانی و: بدون مرز بودن خارج می کند، و باعث می شود نه تنها ملت های: دیگر از آن استفاده نکنند، بلکه حتی بصورت ملک شخصی در آمده! و فقط ثروتمندان بتوانند از آن استفاده کنند. علت رشد تمدن اسلامی در جهان، همین موضوع بوده که: علم و دستاوردهای آن، ملک شخصی کسی به حساب نمی آمد. در قبل از آن یعنی در زمان ساسانیان، حتی یادگیری سواد، مخصوص در باریان بوده است! یک کفاش که می خواست فرزند خود را: به مدرسه بفرستد، پادشاه قبول نکرد زیرا گفت: اگر این یک نفر را قبول کنیم، فردا همه کفاش ها می خواهند باسواد شوند! در حالیکه اولین اقدام اسلام، نزول آیه قلم و نوشته های آن است. پیامبر هم به یهودیان اسیر فرمود: هرکس ده نفر را سواد یاد بدهد آزاد می شود! همین اعتقاد کپی رایت، باعث شد که امروز در قرن بیست و یکم! بیست و یک میلیون بیسواد و کم سواد، در ایران داشته باشیم. زیرا آموزش با پول گره خورد، و تنها علمی مورد تایید است که: بازاری ها آن را پسند کنند. و علمی که به تولید ثروت نرسد علم نیست! لذا دانشمندان به دنبال علم ثروت زا رفتند، و سوال قدیمی علم بهتر است یا ثروت، به کفه ثروت چرخید. تفکر ثروت زایی علم، مخصوص ایرانی ها نیست که: ذوق کنند تازه کشف کرده اند! بلکه از همان ابتدا مطرح بوده، اما فلاسفه زحمات زیادی کشیدند تا: آن را از زیر بوغ استعمار زر و زور و تزویر بیرون بیاورند، و این افتخاری محصوب نمی شود که: ما دستاورد آنها را یک روزه به باد بدهیم. در اسلام نه تنها لازم نیست، پولی بابت علم آموزی و کپی رایت داده شود، بلکه اگر لازم شد باید جان خود را هم بر سر آن بگذاریم. معلم های ما امثال شهید اول و شهید ثانی بوده اند نه بیل گیتس ها! گرچه بیل گیتس هم، دست از کپی رایت برداشته و: محصولات خود را رایگان در اختیار کاربر ها قرار می دهد. او برای جبران این اشتباهات کپی رایت غربی، در تمام فعالیت های اجتماعی: در ردیف اول است و در امور خیریه، بالاترین هزینه ها را می پردازد. حرف ما این است: چرا اول اشتباه کنیم و بعد بخواهیم آن را جبران نماییم؟ شما ببینید این تفکر، چه بلایی بر سر آموزش عالی، یا آموزش و پرورش آورده است. انواع و اقسام مدارس غیر انتفاعی و: نیمه خصوصی و غیر دولتی را در: سیستم وارد کرده و علم را: در اختیار ثروتمندان نهاده است. در حالیکه در قانون اساسی، آموزش تا سطح دانشگاه اجباری، و رایگان است. ببینید استعمار فرهنگی تا کجا رفته که: معلمین بزرگ جامعه را تحت عنوان حفاظت، از مردم جدا کرده اند. معلم بزرگ شهید بهشتی می گوید:مسئولین محافظ نباید داشته باشند! یعنی برای حفظ معلمین یا استادان، از مرگ هم نباید ترسید. وی در سخنانی بسیار ارزشمند می فرماید: این دگم است که مردم را از مسئولین جدا کنیم، اگر ترس از ترور است نباید باشد، ترور هم بشوند! مگر از حضرت علی ع بالاتر داریم؟ که یک محافظ برای خود نداشت، حتی زره اش پشت نداشت. تا اینکه ایشان را درمحراب عبادت ترور کردند. آنقدر برداشت ها عوض شده که: شاید کمتر کسی باور کند: این سخنان از شهید بهشتی است، ولی موضوع عوض نمی شود، زیرا استناد ایشان به حضرت علی ع است، و کسی نمی تواند آن را منکر شود.

Cultural colonialism to your own hands!

If in the whole world cultural colonialism, or any other colonialism is taking place, is by external factors, it is by insiders in Iran! For example, regarding copyright, the opinion of jurists and other Iranian officials, it is non-religious and non-binding. But the Minister of Guidance said: "We are fully committed to the adoption and enforcement of copyright law. This law is one of the colonial laws, because it excludes science and knowledge from the universal and: without being bound, and makes not only the nations: no longer use it, but even become personal property! And only the rich can use it. The reason for the growth of Islamic civilization in the world was the fact that: science and its achievements were not personal property of anyone. In the past, that is, at the time of the Sasanians, even the learning of literacy has been special in Baryan! A shoemaker who wanted to send his child: to school, the king did not accept because he said: "If we accept this one, tomorrow, all the shoots want to become literate!" While the first act of Islam is the descent of the verse of the pen and its writings. The Prophet also said to the Jews: Everyone who teaches ten people is released! This same copyright conviction has led to the twenty-first century! There are twenty one million illiterate and low educated people in Iran. Because education is tied up with money, and only scientific evidence is that: Markets like it. And science that does not come to generate wealth is not science! So scientists went for a wealth of science, and the old question of science was better or wealth turned to wealth. Thinking of wealth creation is not special for Iranians: they have just discovered the taste! But from the very beginning, philosophers have been struggling to bring it out of the grip of colonialism, and it"s not an honor: we will give them one day achievement. In Islam, not only does not need to be paid for education and copyrights, but, if necessary, we must put ourselves to death. Our teachers were like Shahid I and Shahid Thani, not Bill Gates! Though Bill Gates has ceased copying and offers free products to users. He is in the first place to compensate for these copyrights of the West, in all social activities: he pays the highest costs in charity. Our point is: Why do we make the first mistake and then we want to make up for it? You see this thinking, whether it"s about higher education, or education. Types and classes of nonprofit schools: semi-private and non-governmental in the system: the system is introduced and knowledge is provided to the rich. While in the constitution, education is compulsory and free at the university level. How cultural colonialism has gone: the great teachers of society have been isolated from people as protection. Shahid Beheshti"s great teacher says: "Protective authorities should not have!" In other words, to keep teachers or professors from death, one should not be afraid. In a very valuable saying, he says: It"s a doghouse to separate people from the authorities, if they are not afraid of assassination, they should be assassinated! Except we have a higher profile than Imam Ali? There was no protector for him, even his armor was not back. Until they assassinated them on the altar of worship. So, the perceptions have changed so that few believers may believe: these are the words of the martyr Beheshti, but the subject is not changed, because his citation is to Ali, and no one can deny it.

الاستعمار الثقافی من قبل المطلعین !

إذا کانت الإمبریالیة الثقافیة العالم کله، أو أی مستعمرة أخرى قام به العوامل الخارجیة فی إیران هو فی حد ذاته! فی حالة حقوق التألیف والنشر، وفقا لالفقهاء وغیرهم من المهنیین إیران على أساس أنه من غیر المتدینین وغیر ملزم. لکن وزیر الثقافة قال أننا فی القوة الکاملة، بعد التصدیق علیها وتنفیذها من قانون حق المؤلف. الفعل من الحکم الاستعماری، لأن المعرفة فی العالم وبلا حدود من، ویجعل لیس فقط للشعب: لا تستخدم بعد الآن، ولکن یأتی على الممتلکات الخاصة! والأغنیاء فقط یمکن استخدامها. ونظرا للنمو الحضارة الإسلامیة فی العالم، کان موضوع العلم ومنجزاته، والممتلکات الشخصیة الذین لم تؤخذ بعین الاعتبار. فی وقت سابق الساسانی، حتى تعلم القراءة والکتابة، وکان وقت خاص! والإسکافی الذی یرید أطفالهم لإرسالها إلى المدرسة، لأن الملک رفض وقال إذا قبلنا هذا واحد، وغدا سوف یکون تعلیما صانع الأحذیة! فی حین أن أول عمل إسلامی، والقلم وکتب الوحی. وقال الیهود القبض رسول: من عشرة لتعلیم القراءة والکتابة یتم تحریرها! هذا المؤلف المعتقد، أدى الیوم فی القرن الحادی والعشرین! أمی ملیون واحد وعشرین، ولها فی إیران. لأن المال ربط التعلیم والعلوم وأکد أن فقط: هو صدیقة للسوق. وإنتاج الثروة لیس العلم! حتى العلماء یبحثون عن الثروة المحتملة لمعرفة ذهب، والسؤال القدیم من أفضل أو الثروة، تحولت الثروة إلى الجانب. تفکر فی خلق الثروة، ولیس للإیرانیین أن المواهب المکتشفة حدیثا لدیهم! الإسلام لیس فقط لا تملک المال للتعلم وحقوق التألیف والنشر الممنوح، ولکن إذا لزم الأمر، ویعرضون حیاتهم على ذلک. أستاذنا الأول والثانی شهید شهید أمثال بیل غیتس لن یکون! على الرغم من أن بیل غیتس، وحقوق التألیف والنشر بعیدا: المستخدم یضع منتجاتها مجانا. للتعویض عن هذه الأخطاء حقوق التألیف والنشر الغربیة، فی جمیع الأنشطة الاجتماعیة فی الصف الأول والمحبة ویدفع أعلى الرسوم. ما نقوله هو: لماذا الخطأ أولا، ثم نرید أن یعوض عن ذلک؟ ترى یرد هذا التفکیر، ما حدث فی التعلیم العالی أو التعلیم. جمیع أنواع المدارس الخاصة ونظام شبه الخاصة وغیر الحکومیین وصلت والعلوم: یتم تأسیس الأغنیاء. فی حین أن الدستور والتعلیم الإلزامی حتى المستوى الجامعی، ومجانیة. الاستعمار الثقافی انظر ذهبت إلى أی مدى أن المعلمین کبیر عن المجتمع حمایة، والناس قد فصل. یقول الشهید بهشتی المعلم الکبیر یجب أن المسؤولین لدیهم حمایة! یعنی للاحتفاظ المعلمین أو الأساتذة، لا ینبغی أن یخشى الموت. وأیضا قیمة عالیة تقول عقیدة أن الناس منفصلة عن السلطات، اذا کان الخوف من الإرهاب لا ینبغی أن یکون، سیتم اغتیال! باستثناء الإمام علی أن یکون أعلى من ذلک؟ وکان ذلک أحد الحراس الشخصیین لنفسه، ولا حتى سلاحه وراءه. حتى اغتیاله فی محراب العبادة.

daxild? M?d?niyy?t müst?ml?k?çilik!

Bütün dünya m?d?ni imperializm, v? ya ?ran xarici agentl?r t?r?find?n görül?n h?r hans? bir dig?r müst?ml?k? özü edir! qeyri-dini v??sas?nda hüquq?ünaslar v? dig?r müt?x?ssisl?r ?ran gör? mü?llif halda, qeyri-m?cburi. Amma m?d?niyy?t naziri, biz t?sdiq v? Copyright Akt? h?yata keçirilm?si a?a??dak? tam güc, oldu?unu bildirib. müst?ml?k? qayda akt?, dünya v? h?yata S?rh?dsiz bilik v? insanlar yaln?z edir, çünki: art?q istifad?, lakin xüsusi mülkiyy?t? g?lm?yin! V? yaln?z varl? istifad? ed? bil?rsiniz. Çünki dünyada islam sivilizasiyas?n?n art?m n?z?r? al?nmay?b elm v? onun nailiyy?tl?ri, ??xsi mülkiyy?t mövzusu oldu. ?vv?ll?r Sasani, h?tta savadl?l?q öyr?nm?k, xüsusi vaxt olmu?dur! king imtina çünki, onlar?n u?aqlar? m?kt?b? gönd?rm?k ist?yirdi v? biz bu q?bul ?g?r, sabah ç?km?çi t?hsil olunacaq A ç?km?çi! ilk ?slam F?aliyy?t, q?l?m v? onun v?hy yazd? edir. Y?hudil?r ?sir demi?dir: Kim on savadl?l?q öyr?tm?k üçün azad! Bu inam copyright, iyirmi birinci ?srd? bu gün r?hb?rlik! Iyirmi bir milyon savads?z, ?ran var. pul T?hsil ba?l? v? Elm yaln?z oldu?unu t?sdiq Çünki: bazar dostluq. V? s?rv?t istehsal elm deyil! elm bilik getdi potensial s?rv?t, v? daha yax?? v? ya s?rv?t köhn? sual axtar?r Bel? ki, s?rv?t t?r?f? çevrildi. Biz iranl?lar üçün s?rv?t yarad?lmas? dü?ünc?l?ri yax?nlarda a?kar istedadlar onlar ki! ?slam veril?n öyr?nm? v? mü?llif hüquqlar? üçün pul yoxdur, lakin laz?m g?l?rs?, bu h?yat?n? qoymaq deyil. Mü?llimimiz birinci v? ikinci ??hid ??hid Bill Qeyts sevir olmazd?! Bill Gates, baxmayaraq ki, üz copyright: istifad?çi pulsuz m?hsullar?n? qoyur. ilk s?rada v? xeyriyy? bütün ictimai f?aliyy?tl?r?, Q?rb bu s?hvl?r mü?lliflik hüququ kompensasiya etm?k üçün, ?n yüks?k haqlar? öd?yir. Biz dem?k: Niy? yanl??, sonra biz onun üçün etm?k ist?yirsiniz? Siz ali t?hsil, v? ya t?hsil n? bu dü?ünc? t?min görürük. xüsusi m?kt?bl?r v? yar?-xüsusi v? qeyri-hökum?t sisteminin bütün növ g?lib v? elm etmi?dir: z?ngin mü?yy?n edilir. konstitusiya, universitet s?viyy?sin? icbari t?hsil q?d?r v? pulsuz olsa. M?d?niyy?t müst?ml?k?çilik n? q?d?r müdafi? c?miyy?t olaraq böyük mü?llim, insanlar?n ayr?lm?? ki getdi görürük. Böyük Mü?llim ??hid Beheshti r?smil?ri qorunmas? olmal?d?r deyir! mü?llim v? ya professor saxlan?lmas? üçün vasit?l?r, ölüm qorxulan olmaz. d? yüks?k qiym?tl?ndirilir O insanlar terror qorxusu olmamal?d?r, ?g?r hakimiyy?t ayr? q?tl? ki, ehkam deyir! ?mam ?linin ba?qa ali var? Bu özü üçün bir cangüd?nl?r, arxas?nda h?tta onun zireh idi. o ibad?t qurbangah öldürüldü q?d?r.

 

 


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96