سفارش تبلیغ
صبا

(یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون

آتش به اختیار معکوس

در زمان نخست وزیری مهندس موسوی، اینجانب در حراست آنجا بودم، به من شکایت زیاد می شد که: همه حرفهای امام خمینی به فاصله چند ساعت از: بیانات مستقیم ایشان از صدا و سیما توسط ایشان، بطور معکوس توجیه و تفسیر  واجرا می شود. و من باورم نمی شد که یک مسلمان انقلابی هم، مانند سیاستمداران غربی، افتخارش برگرداندن مفاهیم مورد نظر رهبری، به نفع خودش باشد. تا اینکه در یکی از تفسیر های قرانی دیدم که: آیه ای وجود دارد که: برخی یهودیان حرف های پیامبران را که می شنیدند، عقل هایشان را روی هم می گذاشتند، و آن را برعکس تفسیر کرده و بین مردم پخش می کردند. (یسمعون کلام الله ثم یحرفونه من بعد ما عقلوه و هم یعلمون!) واین کار را با کمال آگاهی انجام میدادند. بعد در دوره اوباما و دیگران، عملا دیدیم که سیاستمدار واقعی یعنی کسی که: به مردم قول و وعده ای بدهد که: بتواند بر عکس آن عمل کند. وعده تغییر در انتخابات، و بعد همان روش قبلی ها را دنبال کردن! از همین قماش است. حالا هم یک عده که خودشان را، تئوریسین میخوانند وظیفه خود میدانند تا: همه سخنان رهبری را تا آخرین کلام و حرف! گوش بدهند و چند بار هم آن را بخوانند، تا بتوانند آنتی تز آن را ارائه دهند. نمونه آخری آن همین موضوع: آتش به اختیار است. مقام معظم رهبری این موضوع را با ذهنیت: دوران دفاع مقدس مطرح کردند و: منظور شان این بود که اگر دولت، توانایی انجام کار فرهنگی را نداشت، دانشجوها بصورت خودجوش، این کار فرهنگی را انجام دهند، و خلا موجود را پر کنند. مسئله به همین سادگی را در: روزنامه ها و فضای مجازی آنقدر چرخاندند! تا به 180درجه مخالف سخن رسید، تا جاییکه رهبری بعد از مدت کوتاهی، مجبور شد حاشیه ای بزند و: این برداشت ها را تصحیح نماید. اما کار به همین جا خاتمه نیافت! دولت راسا اقدام به اجرای آتش به اختیار در: بعد فرهنگی نموده، و فرمان رهبری را برعکس اجرا می کند. مثلا در موضوع اقتصاد مقاومتی، می بینیم همه افراد دولت پست جدیدی می گیرند، اضافه کار و ماموریت هایشان را چند برابر می کنند! حتی معاون اول، پست خود را فرماندهی ستاد اقتصاد مقاومتی، تعیین می نماید تا کم کم: سوابق نظامی هم برای خود دست و پا کند، و تنها جایی را که از تحریف دور مانده، محیط نظامی را نیز مورد تاثیر قرار دهد. نمونه بارز دیگر این: آتش به اختیار معکوس هم، در وزرات ارشاد در: انجمن قلم و یا سازمان سینمایی در جریان است. بر اساس بیانیه انجمن قلم ایران، که امروز در محل این انجمن خوانده شد. روز 14تیرماه روز قلم است، و انجمن سالهاست که در این روز، نوشته های برتر را تعیین و: جوایزی را اهدا می کند. دلیل انتخاب چنین روزی را، همزمانی آن با سالروز نزول آیه: ن والقلم دانسته اند. تا افراد ارزشی زیر سایه قران، انتخاب شوند و الگو باشند برای نوقلم ها. اما وزارت ارشاد بدون هماهنگی، روز 13تیرماه را اعلام نموده، و در این روز در سالن همایش های: کتابخانه ملی از صاحب قلمهایی تقدیر کرده، که امام خمینی در باره قلم آنها گفته که: برخی قلم ها توطئه گربودند و: ما اشتباه کردیم آنها را نشکستیم! در همین قضیه کیارستمی، ببینید چه کیا و بیایی شده است! یک هفته تمام برای کسی بزرگداشت می گیرند که: عمر هنری خود را در سیاهنمایی دفاع مقدس گذراند، و در بحبوهه فراخوان های امام خمینی، فیلم هایی در ضدیت با جنگ ساخت، و در جهان  خود را صلح طلب، و امام خمینی را جنگ طلب معرفی کرد. خانه دوست کجاست؟ دقیقا به معنی دست برداشتن از: دشمنی با صدام و آمریکا و دوست شدن با آنها است. و این قصه در آغاز راه است.

Inverted fire

At the time of Mohammad Mousavi"s prime minister, I was guarded there, and I complained that: All the words of Imam Khomeini, within a few hours, are reciprocally justified and interpreted by his direct statements of voice and speech by them. And I did not believe that a revolutionary Muslim, like Western politicians, would have the honor of returning the concepts of leadership to its own benefit. Until I saw in one of the Quranic interpretations that there is a verse that: some Jews shared their wisdom with the words of the Prophets, and interpreted the opposite and spread it among the people. And they did this with full awareness. Then, in the Obama and others years, we actually saw that the real politician was the one who: promises to people: that he can act on the contrary. Promise to change in elections, and then follow the same procedure as before! It"s the same. Now, some people who call themselves theoreticians know their task: to take all the words of the leadership to the last word and letter! Listen and read it a few times, so that they can give it an anti-thesis. The latter example is the same: fire is at stake. The Supreme Leader raised this issue with the mentality of the sacred defense era: they meant that if the government did not have the ability to do cultural work, students would spontaneously do this cultural work and fill the vacuum. The issue is as simple as: newspapers and cyberspace turned up so much! It spoke to 180 degrees, as soon as the leadership was forced to margin: to correct these perceptions. But the work did not end here! The Rasa government has launched a voluntary fire: cultural dimension, and runs the command of the opposite. For example, in the context of resistive economy, we see that all people get a new post, multiply their extra work and missions! Even the first vice-president will appoint his post as the commander of the Resistance Economics Chief, to slow down: he will have a military background for himself, and will only affect the military environment as far as distortion. Another example of this is that the fire is reversed, at the Ministry of Guidance at pen Society or the Cinematic Organization. According to the statement by the Iranian Pen Club, which was today read on the site of this forum? July 14 is the day of the pen, and the association has for many years determined the top entries on this day and donates awards. The reason for choosing such a day is its concurrence with the anniversary of the revelation of the verse. To valuables under the shadows of the Qur"an, be chosen and patterned for nocturnes. But the Ministry of Guidance unanimously announced July 13, and on this day in the hall of conferences: the National Library has been honored with some of the pens that Imam Khomeini said about their pen: some pens were conspirators and: We made a mistake. Do not beat them! In the same way, Kiarostami, see what the Kia has been! One full week is celebrated for someone: Omar Arthur spent himself in the dark sacred defense, and, in the midst of Imam Khomeini"s calls, made warlike animosities and peaceful in his world, and warring Imam Khomeini Introduced. Where is the Friend"s House? It means precisely the abandonment of: hostility to Saddam and the United States and being friends with them. And this story is at the beginning.

النار معکوس اختیاری

رئیس الوزراء میر حسین موسوی، ولدی کان الأمن هناک، وشکا لی أکثر هو أن کل هذا الکلام من الإمام الخمینی فی غضون ساعات قلیلة من التعبیر المباشر عن التلفزیون والرادیو بها، فإن العکس تفسر وتنفذ هناک. وأنا لا أعتقد أن ثورة الإسلامیة، مثل السیاسیین الغربیین، واستعادة شرف إلى مفاهیم القیادة، لصالح من تلقاء نفسها. وفعلت ذلک مع الوعی الکامل. أوباما وآخرین فی وقت لاحق فی هذه الفترة، شهد الواقع السیاسی الحقیقی الذی هو إعطاء الناس وعد التی یمکن أن تفعل العکس. تغییر فی الوعود الانتخابیة، ومن ثم اتباع نفس الطریق! ومن قماش. الآن مجموعة من تلقاء نفسها، وقراءة المنظرین واجبه أن یعرف کل الکلمات وما أدى إلى الکلمة الأخیرة! استمع وقراءتها عدة مرات، لتکون قادرة على تقدیم نقیض لها. المثال الأخیر من هذه المسألة هو السلطة النار. انها بسیطة کما هو الحال فی صحیفة وهکذا تحول الفضاء الإلکترونی! وصل مغکوسا درجة عکس فیها القادة بعد وقت قصیر، وانه اضطر الى هامش هذه التصورات صحیحة. لکنها لم تنته! سلطة النار الدولة للعمل لأنفسهم لخوض البعد الثقافی، ویدیر قیادة القیادة مخالفة. على سبیل المثال، الاقتصاد المقاوم، ونحن نرى کل الوظائف الجدیدة تضاف وتضاعفت أن مهمتهم! مثال صارخ آخر على ذلک: القتال لعکس عقارب الساعة، وزارة الثقافة بالتعاون القلم أو الفیلم یجری. ووفقا لبیان والقلم، والذی کان یقرأ الیوم فی هذا المنتدى. فی 14 تموز، یتم تخطی الیوم، وجمعیة لسنوات عدیدة فی الیوم، أعلى إدخالات إلى تحدید ما یلی: جوائز فازت بها. والسبب فی ذلک أیام، وبالتزامن مع ذکرى الوحی: من المعروف التلقائی. الأفراد یستحق فی ظلال القرآن لیتم اختیار ویکون قدوة للقلم جدید. لکن الوزارة دون تنسیق، فی 13 یولیو أعلنت، وعلى هذا الیوم فی قاعة المؤتمرات من: المکتبة الوطنیة أشاد الخطوط، قال الإمام الخمینی حول القلم لهم أن بعض راسمة القلم، ولقد ارتکبت خطأ کسروا ذلک! فی هذه الحالة کیاروستامی، ونرى ما قد حان کیا! أسبوع واحد للاحتفال بسقوط أن حیاة لوحاتها فی ضوء أسود الإنفاق الدفاع المقدس، وفی خضم نداء الإمام الخمینی، والأفلام المعارضة للحرب، وفی عالمه سلمیة، والإمام الخمینی المتشدد قدم. أین هو بیت صدیقک؟ بالضبط یعنی التخلی عن العدو مع صدام وأمریکا، وأصبح أصدقاء معهم. والقصة فی البدایة .

Könüllü t?rs yan??n

 

Ba? nazir Mir Hüseyn Mus?vi, t?hlük?sizlik var idi ki, ?n onlar?n öz televiziya v? radio birba?a ifad? bir neç? saat ?rzind? ?mam Xomeyninin bütün bu müzakir?si, arxa ??rh olundu ki, orada icra m?n? ?ikay?t etdi. M?n inanm?ram ki, müs?lman inqilabi bel? öz xeyrin? liderlik anlay??lar ??r?f b?rpa Q?rb siyas?tçil?ri kimi. V? tam m?lumatland?r?lmas? il? bel? etdil?r. Obama v? ba?qalar? sonra dövrd? h?qiq?t?n insanlara qar?? n? ed? bil?r bir söz verm?k üçün bir real siyas?tçi gördüm. seçki v?dl?ri il? d?yi?dirm?k, v? sonra eyni ??kild? edin! Bu k?tan edir. ?ndi öz qrup, theoreticians bütün sözl?ri bilm?k üçün öz v?zif?sini oxumaq v? son sözü n? q?d?r g?tirib! onun antitez t?klif etm?k üçün, qulaq asmaq v? bu bir neç? d?f? oxumaq. Bu mövzuda son nümun?sidir yan??n orqand?r. Bu q?zetd? kimi sad? v? bel? kiberm?kanda ç?xd?! Word do?ru liderl?ri q?sa bir müdd?t sonra, v? o, bu hissl?rin qaydalar?ndan m?cbur oldu?u üçün qar?? 180 d?r?c? çatd?. Amma bu son deyil! özl?ri m?d?ni ölçüsü çal??t?rmak üçün Dövl?t yan??n orqan? h?r?k?t etm?k, v? komanda zidd r?hb?rliyi çal???r. M?s?l?n, resistive iqtisadiyyat? üçün, biz bütün yeni ismar?c, i? üzvl?ri v? çoxaltmaq üçün onlar?n missiya var! Bu ba?qa bir parlaq misal: zaman ?ll?ri geri mübariz?, d?rn?k q?l?m M?d?niyy?t Nazirliyi v? ya film davam edir. Bu forumun bu gün oxunub Pen ??rh? gör?. 14 iyul, gün uzun ill?r Association atland?, v? üst entries mü?yy?n etm?k üçün: Mükafatlar onu layiq. v?hy ildönümü il? üst-üst? dü??n bu gün s?b?bi: avtomat tan?n?r. Quran kölg?sind? Worth ??xsl?r yeni q?l?m rol modell?ri seçilmi? v? olmaq üçün. Amma koordinasiya olmadan nazirlik, 13 iyul elan v? konfrans zal?nda bu gün: fonts t?rifl?di Milli Kitabxanas?n?n Pen haqq?nda ?mam Xomeyni onlara ki, b?zi q?l?m plotter v? biz s?hv etdik onlar q?rd?! Bu halda Kiarostami ay?nda Kia g?lib n? oldu! bir bir h?ft? pay?z xatir?sin? qara i??q onun r?sm müq?dd?s müdafi? x?rcl?ri h?yat v? ?mam Xomeyninin, müharib? filml?r müxalif?t Z?ng ortas?nda, v? onun dünyada sülh v? ?mam Xomeyni militant t?qdim etdi. Dostun House haradad?r? M?hz S?ddam v? Amerika il? dü?m?n imtina v? onlarla dost oldu dem?kdir. V??vv?lind? hekay?.


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96