سفارش تبلیغ
صبا

چرا ایران مقابله به مثل نمی کند؟

در این دنیای بی در و پیکر، که هر کس ساز خود را می زند! و رای دادگاه خود را اجرا می کند، ایران هم میتواند مانند آنها اموالشان را مصادره، و یا بلوکه نماید ولی ایران چنین کاری نمی کند! مثلا کانادا برای خودش ایران را محکوم می کند! ساز مان ملل جدا، آمریکا و فرانسه و یا حتی شورای امنیت و دادگاه لاهه، که رای به مصادره اموال ایران می دهند! آیا ایران هم نمی تواند در دادگاه خودش، این کار را انجام دهد و: دهها برابر آن را غرامت پس بگیرد؟ موضوع اینها باهم یک فرق اساسی دارد، در فارسی ضرب المثل داریم که می گوید : اگر سگ پای شما را گاز گرفت، لازم نیست شما هم پای سگ را گاز بگیرید! یعنی منطقی نیست که آدم، کار های یک عده زورگو و احمق را تقلید کند. چرا که این چرخه معیوب، همیشه ادامه خواهد داشت. در فلسفه نظری مذاهب، همیشه توصیه به شکستن این چرخه شده است. یعنی اگر ظالم، ظلم کرد، مظلوم، نباید ظلم کند، چون او هم ظالم می شود! در حالیکه نظر اسلام و دیگر ادیان الهی، از بین رفتن ظلم است: نه انتقال آن به نسل های جدید. به همین دلیل جهاد کردن در اسلام، بر دو نوع تعریف شده: یکی جهاد ابتدایی یکی جهاد دفاعی، جهاد ابتدایی یعنی مشت اول! در اسلام منع شده است. البته براساس برخی شرایط، آن هم با فرماندهی امام معصوم، اگر لازم باشد انجام می شود. ولی در زمان غیبت، جهاد فقط جهاد دفاعی است. یعنی دفاع در مقابل مشت اول. حالا شما نظریات دموکراسی و لیبرالیزم غرب را مطالعه کنید: پیروز را کسی می داند که: مشت اول را پرتاب کند. به همین جهت دنیا، بجای دموکراسی و لیبرالیسم ، میلیتاریسم را تجربه می کند! دنیای امروز ما دنیای اسلحه ، ششلول بند و هفت تیر کش است. غرب در حین ادعای دوئل، به تیر اول می اندیشد. اما دنیای اسلام و اتوپیای الهی، اینطور نیست. زیرا پیامبر اسلام، رحمت برای جهانیان است، نه قاتل آنها! متاسفانه این نظریه، برعکس تبلیغ می شود و اسلام و: مسلمانان و ادیان توحیدی، در عین دوئل متهم: به تیر اول هستند! آنها، خودشان با شمشیر قرون وسطایی، به تمدن اسلامی حمله می کنند و: بعد می گویند اسلام دین شمشیر است. پیشرفته ترین سلاح ها را تولید کرده، و بالاترین سودها را می برند، و بعد می گویند ایران می خواهد: به بمب اتمی دست پیدا کند! در حالیکه خودشان بمب اتمی ساخته، و حتی به کار برده اند. ولی از اینکه ایران، توانایی آن را پیدا کند هراسان هستند. حکم های صادره از دادگاه هایشان هم، همینطور است. کنگره امریکا و سنای آن، همه کار خود را رها کرده، و فقط دنبال دزدی از اموال ایران است، این یعنی که آنها گداهای: با شخصیتی هستند! این را مردم ایران فهمیده اند، و میدانند که آنها بخاطر نیازشان این کار را می کنند! یعنی مانند گداهای معمولی نمی توانند: دستشان را دراز کنند و خواهش کنند و کمک بخواهند، بلکه لباس گرانقیمت می پوشند و: دست در جیب دیگران می کنند! ما متوجه هستیم که آمریکا یا کانادا، حتی فرانسه و آلمان که این کار را می کنند، قصد شان تامین بودجه برای مردم خودشان است. آنها ندارند، ولی نمی خواهند هم، گردنشان را کج کنند! با گردن برافراشته گدایی می کنند. کسر بودجه و بدهی های این کشورها، و قطع کلیه کمک های دولتی به مردم، در واقع ریاضت اعلام نشده، در آنها غوغا می کند. ما ایرانی ها این را می فهمیم و لذا مقابله به مثل نمی کنیم. مردم آن کشورها هم این را می فهمند، برای همین است که مردم آنها، برخلاف دولت هایشان، هوادار ایران هستند. واین مردم برای ایران مهم هستند؟ و همه سعی ما این است که آنها ضربه نبینند.

Why does Iran not resist it?

In this world of body and body, whoever kills his instrument! And executes the court"s ruling, Iran can either confiscate or block their property like that, but Iran does not do this! For example, Canada condemns Iran itself! The United States, the United States and France, or even the Security Council and the Hague, who vote to confiscate Iran"s property! Will Iran not be able to do this in its own court, and do it tens of times to compensate for it? The subject of these is a fundamental difference, in Persian we say that: If the dog bites your feet, you do not need to bite the dog"s feet! It does not make sense for Adam to imitate the work of an idiot and idiot. Because this faulty cycle will always continue. In the philosophical theory of religions, it is always advised to break this cycle. That is, if the oppressor, the oppressor, the oppressed, should not be oppressed, because he also becomes oppressor! While the view of Islam and other divine religions are the destruction of oppression: not its transfer to new generations. For this reason, Jihad in Islam is defined in two ways: one elementary jihad, one defensive jihad, the first jihad means the first fist! Is forbidden in Islam. Of course, under certain conditions, it is also done with the command of the infallible Imam, if necessary. But in the absence of time, jihad is only a defensive jihad. Defending against the first fist. Now you read the views of Western democracy and liberalism: someone who knows victorious: throws first fist. Therefore, the world, instead of democracy and liberalism, experiences militarism! The world today is the world of weapons, six-lane claws and seven shots. The West thinks about the first time during the duel claim. But the world of Islam and the divine utopia is not. Because the Prophet of Islam is mercy for the world, not their killer! Unfortunately, this theory, on the contrary, is propagandized and Islam and: Muslims and monotheistic religions are accused in the same duel: they are in the first shot! They attack the Islamic civilization with the medieval sword themselves, and then they say Islam is the religion of the sword. Producing the most advanced weapons and taking the highest profits, and then they say Iran wants to hit the atomic bomb! While they have made and even used atomic bombs. But they are afraid that Iran can find it. Orders from their courts are the same. The Congress of America and its Senate have abandoned all their work, and are only seeking the theft of Iranian property, which means they are beggars: with a personality! This is understood by the people of Iran, and they know that they do it for their needs! That is, they cannot be like ordinary beggars: lay their hands and ask for help, but they wear expensive clothes and: hand in pockets of others! We realize that the United States or Canada, even France and Germany, are doing their best to fund their own people. They do not, but do not want to bend their necks! They beg with a neck. The budget deficit and debt of these countries, and the cessation of all state aid to the people, in fact, austerity, is stirring up. We understand the Iranians and so do not clash. The people of those countries also understand this, so their people, unlike their governments, are Iran"s supporter. And these people are important to Iran? And all of us try to make sure they do not hit.

لماذا لا تنتقم إیران؟

فی هذا العالم من فضفاضة، أن الجمیع یلعب الصک الخاص بهم! ویدیر ملعبکم، ان ایران مثلهم لمصادرة ممتلکاتهم، أو کتلة، ولکن ایران لا تفعل ذلک! على سبیل المثال، قد أدانت کندا إیران لنفسها! وبصرف النظر الأمم المتحدة وأمریکا وفرنسا، أو حتى مجلس الأمن ومحکمة لاهای، وقرار مصادرة ممتلکات الیوم! لا یکون فی ملعب ایران، لذلک یجب القیام به: عشر مرات التعویض یستغرق؟ هذه القضایا معا هو الفرق الأساسی فی المثل الفارسی یقول إذا کنت قد تعرضت للعض من قبل کلب، کلب یعض لکم، لا تحتاج! هذا لیس من المنطقی أن أی شخص یعمل لطاغیة وخداع الآخرین إلى الاقتداء. لأن هذه الحلقة المفرغة، وسوف تستمر إلى الأبد. فی الفلسفة النظریة للدین، فمن المستحسن دائما لکسر هذه الحلقة. وهذا یعنی أنه إذا کان الظالم والمظلوم، المظلوم، ولیس الظالم، کما انه لا یرحم! بینما الإسلام والدیانات السماویة الأخرى، والقضاء على الظلم لا تمرر إلى الأجیال الجدیدة. هذا هو السبب فی الجهاد فی الإسلام، تعریف نوعین: الجهاد الابتدائی هو الجهاد الدفاعی، الجهاد هو الوسیلة الأولى لکمة الأولى! ممنوع فی الإسلام. ومع ذلک، فی بعض الظروف، بل هو أیضا أمر من الإمام، إذا لزم الأمر، ینبغی القیام به. ولکن فی غیاب الجهاد لیست سوى الجهاد الدفاعی. خط الدفاع الأول ضد اللکمات. الآن لدیک أفکار الدیمقراطیة واللیبرالیة الغربیة نصها کما یلی: فوز واحد یعرف أن رمی کمة الأولى. هذا هو السبب فی العالم بدلا من الدیمقراطیة واللیبرالیة، والخبرة العسکریة! الیوم لدینا ویمتد الحبل البنادق، بندقیة ومسدس. الغربیة خلال مبارزة للمطالبة الأول التفکیر النار. ولکن العالم الإسلامی والیوتوبیا الإلهی، بل هو لا. لأن النبی رحمة للعالم، ولیس قتلهم! مبارزة للأسف هذه النظریة، على العکس من ذلک الترویج الإسلام والمسلمین والدیانات السماویة، واتهم أیضا: الطلقة الأولى! هم أنفسهم بالسیوف القرون الوسطى هجوم الحضارة الإسلامیة، وبعد ان الإسلام هو دین السیف. وقد أنتجت الأسلحة الأکثر تقدما، والأرباح هی أعلى، ثم یقول ان ایران ترید امتلاک أسلحة نوویة! فی حین أنها بنیت القنبلة الذریة، وحتى قد استخدمت. ولکن هذا لیس الخوف منه. الجمل المحکمة لهم، أیضا. الکونجرس الأمریکی ومجلس الشیوخ، قد ترکنا کل شیء وظائفهم، ومجرد النظر إلى سرقة ممتلکات إیران، وهذا یعنی أنهم المتسولین مع شخصیة! لقد فهم الشعب الإیرانی هذا، ویعرفون أنهم یفعلون ذلک لأنهم فی حاجة! هذا هو مثل المتسولین العادیین لا یستطیعون: مد یده ویسأل وطلب المساعدة، ولکن ارتداء ملابس باهظة الثمن والیدین فی الجیب الآخر! ونحن نفهم أن أمریکا أو کندا، وحتى فرنسا وألمانیا أن تفعل، والتمویل عن نیتها لشعبهم. لم یفعلوا ذلک، ولکن لا نرید ذلک، یمیل رقابهم! التسول مع الرقبة ممدودة. العجز والدیون، وقطع کل المساعدات التی تقدمها الدولة للشعب، فی الإعلان عن حقیقة التقشف، فی المشاجرة. نحن الإیرانیین فهم هذا، وبالتالی فإننا لا الانتقام. شعوب بلدان فهم هذا، حتى أن الناس، على عکس حکومتهم، هم الموالی لإیران. وهؤلاء الناس هم من المهم بالنسبة لإیران؟ ونحن فی محاولة لضرب کل ما یرونه .

Niy? ?ran misll?m? deyil?

bo? bu dünyada ki, h?r k?s öz al?ti oynay?r! V? m?hk?m? ?ran öz ?mlak?n? v? ya blok müsadir? onlar? ist?yir?m, çal???r, lakin ?ran bunu deyil! M?s?l?n, Kanada özü üçün ?ran? q?nad?! BMT, Amerika v? Fransa, v? ya h?tta T?hlük?sizlik ?uras?n?n v? Haaqa m?hk?m?sin? Apart q?rar günün ?mlak müsadir? üçün! on d?f? kompensasiya onu: bunu ?ran?n m?hk?m?d? etm?yin? Bu m?s?l?l?r birlikd? it t?r?find?n bitten ?g?r deyir fars atalar sözü bir fundamental f?rq, it siz? sokmas?, siz ehtiyac yoxdur! Ki, kims? bir zal?m üçün i? v? yar??maq üçün dig?r axmaq ki, m?ntiqi deyil. bu sonsuz dövrü Çünki ?b?di davam ed?c?k. din n?z?ri f?ls?f?, bu dövrü q?rmaq üçün h?mi?? m?sl?h?tdir. Bu zal?m, m?zlum, o amans?z oldu?u kimi deyil, m?zlumun m?zlum dem?kdir! ?slam v? dig?r ilahi dinl?r is?, t?zyiq aradan qald?r?lmas? yeni n?sill?r? keç?n deyil. ?slam cihad, iki növ mü?yy?n Buna gör?: ?sas cihad müdafi? cihad, cihad ?sas ilk punch dem?kdir! Bu ?slamda qada?and?r. Lakin, b?zi hallarda, bu da ?mam bir komanda, laz?m olsa edil?c?k. Amma Cihad olmamas? yaln?z müdafi? cihad edir. yumruq qar?? ilk müdafi?. ?ndi demokratiya v? liberalizm West oxumaq fikir var: bir ilk punch atmaq bilir qalib. Yerin? demokratiya v? liberalizm, militarizmi t?crüb? niy? dünya! Bu gün biz silah, silah v? tapança cord uzan?rd? var. bir duel zaman? West ilk shot dü?ünc? iddia. Lakin ?slam dünyas? v? ilahi utopia, bu deyil. dünyaya m?rh?m?t Pey??mb?r Çünki onlar? q?tl? deyil! T??ssüf ki, bu n?z?riyy?, ?ksin? t??viq ?slam v? müs?lmanlar v? s?mavi dinl?rin, h?mçinin t?qsirl?ndiril?n duel: ilk shot! Onlar özl?ri q?l?nc orta ?srl?r ?slam m?d?niyy?tinin hücum v? ?slam? dedikd?n sonra q?l?nc dinidir. ?n inki?af etmi? silah istehsal v? m?nf??t yüks?k v? sonra ?ran?n nüv? silah? ?ld? etm?k ist?yir dem?k var! onlar atom bombas? in?a ed?rk?n, h?tta istifad?. Amma ki, qorxu deyil. çox m?hk?m?si onlara. Amerikan?n Konqresi v? Senat, bütün i?l?rini t?rk, v? yaln?z ?ran ?mlak o?urlamaq axtar?r, bu onlar ??xsiyy?ti il? dil?nçil?r o dem?kdir ki! ?ran xalq? bu ayd?n v? onlar laz?md?r, çünki onlar bunu bilirik ki, var! xahi? v? yard?m, lakin bahal? paltar geyinm?k ?lini uzatd? v? v??ll?ri dig?r cibind? var: O bilm?z adi dil?nçil?r? kimi deyil! Biz ba?a dü?ürük Amerika v? ya Kanada, h?tta Fransa v? n? Almaniya, öz xalq?na, öz niyy?ti maliyy? edir. Onlar deyil, lakin onlar?n boyun ?y?r?k onu ist?mir?m! uzanan boyun il? yalvarmaq. fakt kavgas?, k?m?r s?xma elan defisiti v? borc v? insanlar üçün bütün dövl?t yard?m? k?sdi. Biz ?ran bu anlamaq v? buna gör? d? biz cavab yoxdur. onlar?n hökum?t? zidd insanlar, pro-?ran ki, ölk? xalq?, bu ba?a dü?ürük. V? bu insanlar ?ran üçün vacibdir? Biz onlar bütün hit çal???n.

 

 

 
تاریخ : چهارشنبه 96/4/14 | 1:28 صبح | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر