تماس با ما اعراب تا قبل از اظهار نظر ترامپ، فکر می کردند برگ برنده در دست - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ

ثبت شرکت
صبا

لشگر کشی اعراب به آمریکا!

قرار است اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، همه با هم به آمریکا بروند و: دیدار با ترامپ را پس بدهند.  و این نشان می دهد تنها کسانی که، به حرف رهبر انقلاب اسلامی ایران عمل می کنند، آمریکا و اعراب هستند! البته درجهت منافع خودشان. رهبر معظم انقلاب اسلامی سال 1396را سال: اشتغال و تولید نامگذاری کرد، در ایران همه به هم اتهام زدند که عامل بیکاری دیگری است! و هیچ اقدامی نکردند. اما افتخار ترامپ این است که در سفر به عربستان، و خاورمیانه میلیاردها دلار به دست آورده که: خرج اشتغال و تولید در کشور خودش می کند، و چون ترامپ از جمله کسانی است که: بیشتر سوابق تجاری و تولیدی دارد، تا سوابق سیاسی لذا میتوان حرف او را عملی تر دانست . به همین جهات است که اعراب ناراحت شدند! و قرار است به زودی سفر کنند، و از این حرف ترامپ که همه را به سود خود گفته، توضیح بخواهند. و یا حداقل به او بقبولانند که: این سفر منافع دوجانبه داشته! و فقط آمریکا نبوده که سود برده، اعراب نیز در صدد هستند از این سفر، دستمایه ای داشته باشند. اعراب حاشیه جنوبی خلیج فارس، که تا قبل از اظهار نظر ترامپ، فکر می کردند برگ برنده در دست آنها است! بزودی متوجه شدند که چه برگی خورده اند. در این قمار بزرگ نه تنها برنده نشدند،  طرف، حاضر نشده حتی آنها را به رسمیت بشناسد، ویا برابر و در حد خود بخواند. بخصوص که بلافاصله قطر، خط خود را جدا کرد، بحرین و یمن هم بیش از گذشته، با نهضت مردمی روبرو شدند. البته راهگشا بودن پیام برای ملت ها اشکالی ندارد، همانطور که آیت الله امامی کاشانی هم، در نماز جمعه تذکر دادند که در بین 8میلیارد جمعیت جهان، فقط تعداد اندکی ظالم و ستمگر هستند. زیرا دولت آمریکا حتی یک درصد جمعیت آمریکا هم نمی شود، دولت اسرائیل هم همینطور: نماینده کل یهودیان نیست. لذا باید دید که این منافع مورد نظر ترامپ، منافع 99درصدی است یا منافع یک درصدی! این اشتغالی که ایجاد خواهد کرد، برای یک درصدی ها است یا برای 99درصدی ها. اگر برای 99درصدی ها باشد، طبیعتا ایران هم مخالفتی نخواهد کرد، و جنگی هم درپیش نخواهد بود. ولی اگر برای یک درصدی ها باشد، باید به حرف کنگره و کاخ سفید در امریکا توجه کند، و در میان اعراب هم، به دستورات آل سعود و هم پیمانان آن گوش دهد. علت اینکه گوش دادن به یک درصدی ها، جنگ ایجاد می کند روشن است: اعراب که خودشان به دنبال جنگ هستند، و دائما بر علیه ایران حرفهای مفت می زنند. اما کنگره و احزاب و کاخ سفید هم، چون غالبا درآمد خود را از: شرکت های تولید سلاح بدست می اورند، لذا مجبورند از جنگ صحبت کنند، تا سلاح ها بفروش برسد! و برای کارخانجات اسلحه سازی، اشتعال و تولید درست شود. همه میدانند سلطان اقتصاد در غرب، قاچاقچیان اسلحه ، مواد مخدر و فروش انسان هستند. این ها در اثر بیداری مردم دنیا، هر روز بیکار تر می شوند. و لذا بیکاری گفتمان جهانی شده. اگر منظور ترامپ، کمک به تولید و اشتغال این قشر باشد، طبیعتا بازهم شغله آتش برافروخته می شود. بازهم ارسال اسلحه برای آل سعود، و ارسال دلارهای نفتی آل سعود برای داعش! اما به نظر ما نه آل سعود پول دارد که به آمریکا بدهد! و نه آمریکا قادر است کارخانجات اسلحه سازی را حمایت کند. لذا دنیا رو به صلح و ثبات می رود، و این تعداد اندک جنگ طلبان، هر روز منزوی تر می شوند.

Arab military campaigns in America!

Is the southern edge of the Persian Gulf Arabs, all go together to America and meeting with Trump to give. And this show only those that are, to say the leader of the Islamic Revolution act, America and Arabs! Of course, the direction of their own interests. Supreme Leader of the Islamic Revolution of 1396 as the year of employment and production named was in charge of all the time that unemployment is another factor! And did not take any action. But honor Trump is on a visit to Saudi Arabia and Middle East billions of dollars earned that cost jobs and production in their country, and because Trump including those more records, commercial and manufacturing, the political background of the he knew what could be more practical. In the same way that Arabs were upset! And is scheduled to travel soon, and so that everyone benefited Trump said, explaining they desire. Or at least to convince him that the trip had mutual interests! And not just America that benefited, the Arabs are also considering the trip, subject at all. Arab Persian Gulf littoral, so before commenting Trump, thought trump card in their hands! Soon realized that the leaves are eaten. Not only did not win in this gamble, party, refused even to recognize, read, or equal to, and in its own right. Especially immediately Qatar, its line separated, Bahrain and Yemen over the past, faced with popular movement. Of course, the help message for the nation"s okay, as Ayatollah Emami Kashani also noted that the Friday Prayers at between 8 billion world population, only a few are unjust and oppressive. America because the government is not even one percent of America"s population, the state of Israel as the representative of all Jews. Therefore, we should see the benefits to Trump, 99% interest or the interests of one percent! This will create employment, it is for one percent or 99 percent are. If 99 percent, is naturally not oppose Iran, and the war will not be adopted. But if for one-per centers, you should pay attention to what Congress and the White House in America, and among the Arabs, by order of the House of Saud and its allies will listen. Why listen to a percentage, the war makes clear: Arabs themselves for war, and constantly against Iran Bayonne turns professional. But Congress and both parties and the White House, because most of its revenue from companies acquire weapons, we have to speak of war, has sold weapons! And for manufacturing weapons, flammable and produce the right result. Everyone knows Sultan economy in the West, trafficking of arms, drugs and human trafficking. The effect waking people in the world, every day more are unemployed. Therefore, unemployment and global discourse. If Trump, contributing to output and employment is the class of naturally ignited fires are still jobs. Still sending weapons to the Saudis and Saudi petrodollars sent to Isis! But we are not Saudis give money to America! America is not able to provide support and weapons factories. It is the world"s peace and stability, and the few hawks, is more isolated every day.

الحملات العسکریة العربیة فی أمریکا !

هی الحافة الجنوبیة من عرب الخلیج الفارسی، کل یسیران جنبا إلى جنب لأمریکا ولقائه مع ورقة رابحة لإعطاء. وهذا المعرض فقط تلک التی هی، لیقول القیادی فی فعل الثورة الإسلامیة وأمریکا والعرب! بطبیعة الحال، فإن اتجاه مصالحهم الخاصة. وکان المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة فی 1396 باعتبارها سنة من العمل والإنتاج اسمه، المسؤول عن فی کل وقت أن البطالة هی عامل آخر! ولم تتخذ أی إجراء. ولکن تکریم ترامب فی زیارة إلى المملکة العربیة السعودیة والشرق الأوسط ملیارات دولار حصل أن الوظائف التکلفة والإنتاج فی بلادهم، ولأن ترامب بما فی ذلک سجلات أکثر والتجاریة والتصنیع، والخلفیة السیاسیة لل انه یعرف ما یمکن أن یکون أکثر عملیة. وبنفس الطریقة أن العرب کانوا بالضیق! ومن المقرر أن یسافر قریبا، وقال ترامب، حتى یتسنى للجمیع استفاد شرح یشتهون. أو على الأقل لإقناعه بأن الرحلة کانت المصالح المتبادلة! ولیس فقط أمریکا التی استفادت والعرب تفکر أیضا فی رحلة، موضوع على الإطلاق. المطلة على الخلیج الفارسی العربی، وذلک قبل التعلیق ترامب، یعتقد رقة رابحة فی أیدیهم! سرعان ما أدرکت أن تؤکل الأوراق. لا لم تفز فی هذه المقامرة، والحزب، رفض حتى الاعتراف، وقراءة، أو یساوی، وفی حد ذاتها فقط. خصوصا على الفور قطر، خط فصل والبحرین والیمن على الماضی، واجه مع الحرکة الشعبیة. وبطبیعة الحال، لاحظ رسالة مساعدة للأمة على ما یرام، وآیة الله إمامی کاشانی أیضا أن صلاة الجمعة ما بین 8 ملیارات عدد سکان العالم، سوى عدد قلیل هم جائر وظالم. أمریکا لأن الحکومة لیست حتى واحد فی المئة من سکان أمیرکا، ودولة إسرائیل بوصفها ممثلة لجمیع الیهود. لذلک، یجب أن نرى الفوائد التی تعود على ترامب، والفائدة 99? أو مصالح واحد فی المئة! هذا سیخلق فرص العمل، بل هو واحد فی المئة أو 99 فی المئة منهم. إذا 99 فی المئة، وبطبیعة الحال لا تعارض إیران، ولن یتم اعتماد الحرب. لکن إذا کان واحد فی المئه، یجب أن تدفع الانتباه إلى ما الکونغرس والبیت الأبیض فی أمریکا، وبین العرب، بأمر من آل سعود وحلفائها سوف تستمع. لماذا الاستماع إلى نسبة مئویة، والحرب واضحة: العرب أنفسهم للحرب، وتعمل باستمرار ضد إیران بییونس تتحول المهنیة. لکن الکونغرس وکلا الطرفین والبیت الأبیض، لأن معظم ایراداتها من الشرکات الحصول على أسلحة، علینا أن نتحدث عن الحرب، باعت أسلحة! ولتصنیع الأسلحة، وقابلة للاشتعال وإنتاج النتیجة الصحیحة. الجمیع یعرف الاقتصاد سلطان فی الغرب، والاتجار بالأسلحة والمخدرات والاتجار بالبشر. تأثیر الاستیقاظ من الناس فی العالم، کل یوم أکثر عاطلون عن العمل. لذلک، والبطالة والخطاب العالمی. إذا ترامب، والمساهمة فی الناتج والعمالة هی فئة من الحرائق أشعلت بطبیعة الحال لا تزال فرص العمل. لا تزال ترسل أسلحة للسعودیة، وعائدات النفط السعودیة إرسالها إلى إیزیس! ولکننا لسنا السعودیین إعطاء المال لأمریکا! أمریکا لیست قادرة على تقدیم الدعم والأسلحة المصانع. ومن العالم للسلام والاستقرار، وعدد قلیل من الصقور، هی أکثر عزلة کل یوم.

Amerikada ?r?b h?rbi kampaniyalar?!

Fars körf?zi ?r?b c?nub k?nar?nda, bütün Amerikaya birlikd? getm?k v? verm?k Trump il? görü?. Bu ?ou yaln?z olan ?slam ?nqilab?n?n akt?, Amerika v??r?bl?r lideri dem?k! ?lb?tt? ki, öz maraqlar? istiqam?tind?. adl? m???ulluq v? istehsal ili 1396 ?slam ?nqilab?n?n R?hb?ri, i?sizlik bir amildir ki, bütün vaxt m?sul idi! V? h?r hans? bir t?dbir almad?. Amma Trump siyasi fon, Trump o daha qeydl?r, o cüml?d?n, çünki ticar?t v? istehsal öz ölk?l?rind? ki, d?y?ri i? v? istehsal qazan?lm?? dollar S?udiyy??r?bistan? v? Orta ??rq milyardlarla s?f?rd? v? ??r?f o, daha praktik ola bil?r n? bilirdi. Eyni ??kild??r?bl?r k?d?rli olduqlar?n?! V? tezlikl? s?yah?t planla?d?r?l?r, v? h?r k?s fayda ki, Trump ist?dikl?ri izah deyilir. V? ya ?n az? s?f?r qar??l?ql? maraqlar? var idi ki, onu inand?rmaq üçün! V? yaln?z fayda America, ?r?bl?r d? mövzu bütün, s?f?r n?z?rd?n keçirir. ?r?b Fars körf?zi X?z?ryan?, Trump ??rh ?vv?l, bel? ki, onlar?n ?lind? aparacaq dü?ündüm! Tezlikl? yarpaqlar? yeyilmi? olunur ki, h?yata keçirilir. Yaln?z bu qumar, partiya qazana bilm?di, h?tta, tan?maq oxumaq, v? ya b?rab?r v? onun öz hüququ imtina edib. Xüsusil? d?rhal Qatar, onun x?tti, keçmi? üz?rind? B?hreyn v? Y?m?n ayr?lm?? xalq h?r?kat? il? qar??-qar??ya. ?lb?tt? ki, mill?tin tamam Ay?tullah Emami Ka?ani kimi yard?m mesaj da 8 milyard aras?nda dünya ?halisinin Cüm? Namaz? yaln?z bir neç??dal?tsiz v? zal?m oldu?unu bildirib. Amerika hökum?ti Amerikan?n ?halisinin h?tta bir faiz, bütün y?hudil?rin nümay?nd?si kimi ?srail dövl?ti deyil. Ona gör? d? biz Trump fayda, 99% faiz v? ya bir faiz maraqlar?n? görm?k laz?md?r! Bu yaradacaq m???ulluq, bir faiz v? ya 99 faiz olan üçün. 99 faiz varsa, t?bii ?rana qar?? deyil, v? müharib? q?bul olunmayacaq. Amma bir-percenters üçün, siz? qulaq asmaq n? Konqres v? Amerikada A? Ev v??r?bl?r aras?nda S?ud Palatas?n?n v? onun mütt?fiql?ri ?mri il? diqq?t yetirm?lidir ?g?r. faizi qulaq asmaq Niy? müharib? ayd?nd?r: müharib??r?bl?r özl?ri v? daim ?ran Beyonce qar?? professional çevrilir. ?irk?tl?rin g?lirinin ?n silah ?ld? çünki Konqres v? h?r iki t?r?f v? A? Ev, biz müharib? dan??maq laz?md?r, silah satd?! V?, al??qan silah istehsal v? do?ru n?tic?. H?r k?s, Q?rb silah, narkotik v? insan alveri alveri Sultan iqtisadiyyat? bilir. Dünyada insanlar?n uyan?k t?siri h?r keç?n gün daha i?sizdir. Buna gör? d?, i?sizlik v? qlobal ifad?si. Trump, ç?x?? v? m???ulluq töhf? t?bii odlad? yan??nlar? sinif ?g?r h?l? i? var. H?l? Isis gönd?ril?n S?udiyy??r?bistan?, S?udiyy? neft dollarlar? silah gönd?rilm?si! Amma biz S?udiyy?lil?r Amerika pul verm?k var! Amerika d?st?k v? silah zavodlar? t?min etm?k mümkün deyil. Bu dünya sülh v? sabitlik, v? bir neç? ?ahinl?ri, h?r gün daha çox t?crid edir.

 

 
تاریخ : جمعه 96/3/12 | 3:37 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر