سفارش تبلیغ
صبا

اعراب هم تا موقعی که مانند حزب الله لبنان، در خط ولایت هستند موف

دگردیسی بهار عربی

اسماعیل هنیه جایگزین خالد مشعل شد، تا سیاست های قطر را بهتر پیاده کند و: به عربستان و اسرائیل نزدیکتر شود! نماینده یمن هم از اتحادیه اروپا خواست تا :مداخلات ایران در کشورش را محکوم کند. اینها یعنی یک چرخش در جهان عرب، که البته دور از ذهن نیست و: باید منتظر برخی حرکات دیگر نیز بود. ولی آسیب شناسی این امر نشان می دهد: سه دسته دلیل برای این چرخش ها وجود دارد. دلیل اول جنبه تاریخی و ملی اعراب است:

بخش اعظم اعراب با اسرائیل مشکلی ندارند. چه در موقعی که صهیونیست ها، شروع به خرید زمین های فلسطین کردند، و چه در زمانی که بخش اعظم صحرای سینا، بلندی های جولان و اراضی ماقبل 1967به: تصرف اسرائیل در آمد. حتی بخش کوچکی هم که مخالف بودند نه بخاطر دین و اسلام، یا ملیت و تاریخ بود، بلکه اغلب به واسطه این بود که: خود را غارت شده می دانستند، لذا دشمن هم از این هم احساس آنها استفاده کرد، و بسیاری از آنان را درکشورهای محتلف، اسکان داد و کمک های بین المللی برایشان فراهم کرد، و اینها هم دست از مبارزه با اسرائیل برداشتند.

همانطور که اشاره شد دسته دوم روانشاسی و یا: حرکت های ترمیمی اسرائیل، در جهت از بین بردن مخالفین بود. اسرائیل بخش اعظم مخالفین خود را، با زور اسلحه و ترور و کشتار، از بین برد یا ساکت کرد، بخش دیگر را با تطمیع به سازش کشاند. نمونه اول قتل عام صبرا و شتیلا است، نمونه دوم عباس محمود و دولت خودگران می باشد. اما بخش سوم دلایل مربوط به ایران می شود. دولت ایران در زمان پهلوی، نه تنها با کارکرد اسرائیل مشکل نداشت، بلکه از تجربیات آن استفاده می کرد. بخش اعظم ساواک و کشت و صنعت ایران، به دست آنها بود. به همین دلیل از سوی عبدالناصر، بسیار مورد حمله بود تا جاییکه: گفته می شد الایرانی اخ الیهود. ایرانیان برادران یهود هستند.

 گرچه این معنی درست بود، زیرا ایرانیان با یهودیان مشکلی نداشتند، مشکل ایرانیان با صهیونیست ها بود که: زیر پوشش یهودیت، جنایت های خود راتوجیه می کردند مانند: گروه داعش که بنام اسلام جنایت می کند، یا گروه صلیبیون که به نام مسیحیت مردم فلسطین را، چند بار قتل عام کردند. حتی در زمان کورش گفته می شود: ده نفر از انبیا الهی، از دست یهودیان فرار کرده، به ایران پناه آوردند و کورش، به آنان پناه داد. اکنون در نقاط مختلف ایران برای آنها بارگاههایی است، مانند شوش دانیال یا پیغمبریه قزوین، قیدار نبی در زنجان و: حیقوق در همدان. حتی سادات ایرانی از نسل حضرت اسماعیل هستند، و یهودیان از نسل اسحق برادر اسماعیل.

اما بحث تجاوز و قتل عام صهیونیست ها، نشان داد که یهودیان هم مانند برخی از اجداد خود، پیامبر کش هستند. ولذا مانند قابیل که برادرش را کشت، اینها هم به کشتار همکیشان و همنوعان خود دست زده اند. اولین پرچم مخالفت با صهیونیست ها از سوی آیت الله کاشانی برداشته شد. سپس امام خمینی اینها را برملا کرد. بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، محو اسرائیل در دستور کار قرار گرفت، تا جاییکه رهبر فرزانه انقلاب گفت: تا 25سال اینده اسرائیلی وجود نخواهد داشت. لذا اهمیت و نقش ایران در این مبارزه کلیدی است. یعنی هیچ گروهی محور مقاومت نیست، فقط نظام ولایت فقیه هست که: ستون مقاومت را تشکیل می دهد، و اعراب هم تا موقعی که مانند حزب الله لبنان، در خط ولایت هستند موفق هستند، و الا با کوچکترین زاویه، نهایتا به سرنوشت حماس دچار می شوند.

Metamorphosis in Arabic Spring

Ismail Haniyeh, Khaled Mashaal alternative was to implement better policies and Qatar to Saudi Arabia and Israel closer! Yemen is representative of the Europe Union urged: Iranian interference in his country"s condemnation. It"s a turnaround in the Arab world, which is not far-fetched and should wait for some other movements as well. The pathology of this show: There are three reasons for this rotation. The first aspect of the Arab National Historic Essen: The vast majority of Israeli Arabs have no problem. What when the Zionists began to buy land in Palestine, and during much of the Sinai, the Golan Heights and the territory of pre-1967: Israel was captured. Even a small portion that is opposed not because of religion and Islam, or nationality and history, but also due to the fact that: their looted knew, the enemy still feel like they"re used, and many of them different countries, housing and international assistance provided to them, and they"ve also taken the fight with Israel. As noted, the second batch of psychology or move Restorative Israel, in order to eliminate the opposition. Israel most of their opponents, by force of arms and terror and destruction, destroyed or silenced, the other part of the allure led to a compromise. Sabra and Shatila massacre is the first sample, a second sample Mahmoud Abbas and the Authority. But the third reason is related to Iran. The government of Iran during the Pahlavi era, not only Israel had no problem with the operation, but experience it used to be. Much of Iran"s SAVAK and agro-industry, to them. That"s why the Abdel Nasser, was attacked so far: Jewish brothers are said to be Iranian. Although this means just because Iranian Jews had no trouble, trouble Iranians with the Zionists was that under the guise of Judaism, its crimes justified such group has called Islam a crime, or Group Crusaders in the name of Christianity Palestinians, killed many times. Even at the time of Cyrus is said to be ten of the divine prophets, the Jews fled the country and sought refuge Cyrus gave them refuge. Now in various parts of the dome are for them, like Daniel in Susa or Peighambarieh Qazvin, Zanjan and Kedar: Habakkuk in Hamadan. Even Sadat Iranians are descendants of Ishmael, and Isaac, brother Jews the descendants of Ishmael. But the rape and murder of Zionism, that the Jews, like some of its predecessors, the Prophet cache. And then, like Cain who killed his brother, they are killing their fellow co-religionists and have committed. The first anti-Zionist flag was removed by Ayatollah Kashani. These are then exposed Imam Khomeini. After the Islamic Revolution, wiping Israel off the agenda, insofar as Supreme Leader said the next 25 years there will be an Israeli. Therefore, the importance of Iran"s role in this struggle is the key. This means that no group axis of resistance, just system of velayat-e faqih that column resistance forms, and Arabs as long as Hezbollah in Lebanon, in line guardians who are successful, otherwise the smallest angle, ultimately, the fate of Hamas has been.

التحول فی الربیع  العربیة

إسماعیل هنیة، کان خالد مشعل بدیل لتنفیذ سیاسات وقطر أفضل للمملکة العربیة السعودیة وإسرائیل أقرب! الیمن وحث ممثل الاتحاد أوروبا: التدخل الإیرانی فی إدانة بلاده. انها نقطة تحول فی العالم العربی، وهی لیست بعیدة المنال، وینبغی الانتظار لبعض الحرکات الأخرى کذلک. علم الأمراض من هذا العرض: هناک ثلاثة أسباب لهذا التناوب. الجانب الأول للمجلس الوطنى لایسن العربیة التاریخیة: إن الغالبیة العظمى من العرب الإسرائیلیین لیس لدیهم مشکلة. ما عندما بدأ الصهاینة لشراء الأراضی فی فلسطین، وخلال جزء کبیر من سیناء ومرتفعات الجولان وأراضی ما قبل 1967: تم القبض على اسرائیل. حتى جزء صغیر ما یعارض لیس بسبب الدین والإسلام، أو الجنسیة، والتاریخ، ولکن أیضا یرجع ذلک إلى حقیقة أن: نهبت من یعلم، والعدو ما زال یشعرون انهم المستخدمة، وکثیر منهم بلدان مختلفة، والإسکان الدولی وتقدیم المساعدة لهم، وأنها قد اتخذت أیضا الحرب مع إسرائیل. کما لوحظ، الدفعة الثانیة من علم النفس أو تتحرک التصالحیة إسرائیل، من أجل القضاء على المعارضة. إسرائیل معظم من خصومهم، بقوة السلاح والإرهاب والتدمیر، تدمیر أو إسکاته، والجزء الآخر من جاذبیة أدى إلى حل وسط. صبرا وشاتیلا هی العینة الأولى، عینة ثانیة محمود عباس والسلطة. ولکن السبب الثالث هو المتعلقة بإیران. حکومة إیران فی عهد بهلوی، کانت لیس فقط إسرائیل أی مشکلة مع هذه العملیة، ولکن التجربة التی اعتادت ان تکون. الکثیر من السافاک الإیرانی والصناعات الزراعیة، لهم. هذا هو السبب فی أبدل ناصر، تعرضت لهجوم حتى الآن: ویقال الأخوة الیهودیة لتکون الإیرانی. ورغم أن هذا یعنی فقط لأن الیهود الإیرانی لیس لدیه مشکلة، وکان الإیرانیون المتاعب مع الصهاینة التی تحت ستار من الیهودیة، وبررت جرائمها هذه المجموعة قد دعا الإسلام جریمة، أو الصلیبیین المجموعة باسم المسیحیة الفلسطینیین، قتل مرات عدیدة. حتى فی ما یقال وقت سایروس أن عشرة من الأنبیاء، هرب الیهود فی البلاد ولجأوا أعطى سایروس لهم ملجأ. الآن فی أجزاء مختلفة من القبة هی بالنسبة لهم، مثل دانیال فی سوسة أو البیغمبریه فی قزوین وزنجان وکیدار: حبقوق فی همدان. حتى السادات الإیرانیین هم من نسل إسماعیل، وإسحاق، شقیق الیهود من نسل إسماعیل. ولکن الاغتصاب والقتل الصهیونیة، أن الیهود، مثل بعض من سابقاتها، والنبی ذاکرة التخزین المؤقت. وبعد ذلک، مثل قابیل الذی قتل أخاه، أنهم یقتلون زملائهم فی الدین وارتکبوا. تمت إزالة أول علم المناهضة للصهیونیة التی کتبها أیاتولاه کاشانی. ثم تتعرض هذه الامام الخمینی. بعد الثورة الإسلامیة، ومحو اسرائیل من على جدول الأعمال، بقدر المرشد الأعلى قال ان 25 عاما المقبلة ستکون هناک إسرائیلی. ولذلک، فإن أهمیة الدور الإیرانی فی هذا الصراع هو المفتاح. هذا یعنی أنه لا یوجد محور مجموعة من المقاومة، ونظام عادل للولایة الفقیه الذی شکل العمود المقاومة، والعرب ما دام حزب الله فی لبنان، فی الأوصیاء خط الذین یحققون نجاحا، وإلا فإن أصغر زاویة، فی نهایة المطاف، فإن مصیر حماس لدیها ل .

Spring Metamorphosis ?r?b

?smay?l Haniy?, Xalid M???l alternativ yax?n S?udiyy??r?bistan? v? ?srail daha yax?? siyas?ti v? Qatar h?yata keçirm?k idi! ölk?sinin q?nama ?ran müdaxil?: Yemen Avropa ?ttifaq?n?n nümay?nd?si ça??r?b edir. Bu uzaq al?nd? ??deyil v? h?mçinin b?zi dig?r h?r?k?ti üçün gözl?m?k laz?md?r ?r?b dünyas?nda bir dönü? var. Bu ?ou patoloji: Bu f?rlanma üç s?b?bi var. ?r?b Milli Tarix Essen ilk aspekt: ???srail ?r?bl?rin ?ks?riyy?ti heç bir problem yoxdur. N? Sionistl?r F?l?stind? torpaq almaq ba?lad? v? Sina, Golan T?p?l?rini v? pre-1967 ?razisinin çox ?snas?nda ?srail tutuldu. H?tta kiçik h?m d? ki, çünki din v? ?slam v? ya v?t?nda?l??? v? tarixi qar?? hiss?si, onlar?n talan onlar istifad? etdiyiniz kimi dü?m?n h?l? hiss bilirdi v? onlar?n çoxu müxt?lif ölk?l?rin, m?nzil v? beyn?lxalq yard?m onlara verilmi? v? onlar da ?sraill? mübariz? q?bul etdik. Qeyd etdiyim kimi, v? ya psixologiya ikinci batch müxalif?t aradan qald?r?lmas? üçün, Restorative ?srail h?r?k?t. m?hv v? ya susdurulub silah v? terror v? m?hv edilm?si, zorla, onlar?n opponentl?r ?n ?srail c?lb dig?r hiss?si kompromis g?tirib ç?xard?. Sabra v? ?atilla q?tliam? ilk nümun?si, ikinci nümun? Mahmud Abbas v? Authority edir. Amma üçüncü s?b?b ?ran il? ba?l?d?r. P?hl?vi dövründ? ?ran hökum?ti yaln?z ?srail ?m?liyyat il? heç bir problem idi, lakin t?crüb? olmaq üçün istifad?. Onlara ?ran?n SAVAK v? aqro-s?naye, çox. Abdel Nasser, bu gün? q?d?r hücum edilib Buna gör? Y?hudi qarda? ?ran oldu?u ifad? edilir. Bu ?ran y?hudil?r heç bir problem idi, çünki yaln?z o dem?kdir baxmayaraq, sionistl?rin il? narahatl?q ?ranl?lar Y?hudilik ad? alt?nda öz cinay?tl?r xristianl???n ad?na Group Crusaders bel? qrup ?slam cinay?t adland?r?b haql?, yaxud idi F?l?stinlil?r, d?f?l?rl? öldürdü. Cyrus vaxt ilahi pey??mb?rl?rin on oldu?u ifad? edilir h?tta y?hudil?r ölk?d?n qaçd? v? Cyrus onlara s???nacaq verdi s???n?b. Habaqququn H?m?dan: ?ndi günb?z müxt?lif yerl?rind? Susa Daniel ya Peighambarieh Q?zvin, Z?ncan v? Kedar kimi, onlar üçün var. H?tta Sedat ?ranl?lar Isaac, qarda? y?hudil?r ?smailin n?slind?n ?smailin n?slind?n v?. Amma t?cavüz v? sionizmin cinay?t, y?hudil?r ki, onun s?l?fl?ri b?zi kimi, Hz cache. V? sonra, qarda?? öldürdü Qabil kimi, onlar fellow dinda?lar?m?z öldürür v? tör?tmi?l?r. ilk anti-sionist bayra?? Ay?tullah Ka?ani qald?r?ld?. Bu sonra ?mam Xomeyni m?ruz qal?r. ?slam inqilab?ndan sonra günd?m? off ?srail silinerek, insofar Ali lideri kimi növb?ti 25 il ?srail orada olacaq. Buna gör? d?, bu mübariz?d? ?ran?n rolunun ?h?miyy?ti açard?r. Bu müqavim?t ki, heç bir qrup ox, sütun müqavim?t formas?, v??r?bl?r kimi uzun Livanda Hizbullah, müv?ff?qiyy?tli olan x?tt q?yyumlar?, ba?qa kiçik bucaq kimi n?tic?d?, H?mas taleyi var Velayat-e faqih yaln?z sistem dem?kdir var.

 

 


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96