سفارش تبلیغ
صبا

بانک ها، عامل جنون گاوی در اقتصاد ایران هستند.

در باره جنون گاوی زیاد شنیده شده، ولی کسی آن را برای ما روشن نساخته! براساس نظر یک کارشناس اقتصادی، جنون گاوی محصول نقشه های شیطانی و: دستبرد در طرح های رحمانی و الهی است. بطور طبیعی گاونر و گاو ماده، باید با هم جفت گیری کنند تا گوساله ای بوجود آید. این کار هم بقای نسل هست و: هم سلامت روحی و روانی حاصل از: ارضای غریزه جنسی دو طرف. اما براساس طرح صنعت گاوداری، گاوهای ماده آماده باروری را، که تلیسه می گویند، تلقیح مصنوعی می کنند! یعنی دامپزشک با دست خود، در رحم گاو نطفه مصنوعی را جاسازی می کند. و لذا از جفت گیری گاوها ممانعت می نماید. از سوی دیگر بخاطر رشد سریع گوساله های نر، و ارسال آنها به کشتار گاهها، مواد محرک و مغذی زیادی به آنان خورانده می شود، بنابراین دو طرف قضیه به گاو فشار روانی وارد می کند. از یکسو خیلی قوی و محرک برای جفت گیری است، و از سوی دیگر از جفتگیری او کاملا جلوگیری می شود، لذا گاو های جوان و پر زور، فقط می توانند نعره بکشند! و این کار آنها جنون گاوی نام دارد. در اقتصاد ایران هم لقاح مصنوعی: اعطای جوایز پس انداز از یکسو، و ممانعت از دادن وام از سوی دیگر، جوانان و کار آفرینان را به مرز جنون گاوی رسانده! بطوریکه حتی امید به ادامه زندگی  را هم از آنان سلب کرده! فقط دامپزشکان اقتصادی را بسوی: حقوق های نجومی می برد! بنابر این به دلایل زیاد بانکها عامل مخرب اقتصاد، و مانع اصلی اشتغال و تولید هستند. دلیل اول که همان فلسفه بانکداری، و ایجاد بانک هست. یعنی تعدادی کارمند که هیچ کار تولیدی نکنند، و کارشان فقط شمردن پول، دریافت و پرداخت یا نگهداری آن باشد. لذا یکی از مشاغل پر طرفدار در همه جا است. آرزوی هر جوان و کار آفرین، ایجاد بانک یا کارمند شدن در بانک است. و این درست برخلاف الگوی اشتغال و کار است، که انسان باید زحمت بکشد و عرق بریزد، تا دستمزد خود را دریافت کند. در حالیکه بانکداری میز و موقعیت اجتماعی، در کنار پول بی اندازه را به جوانان آموزش می دهد. دلیل دوم دریافت پس اندازهای مردمی است. زیرا زیر بنای این فکر یعنی: مردم پول دارند ولی عقل استفاده از آن را ندارند! و باید به هر ترتیبی شده، از دست آنها خارج کرد. البته اسم علمی آن: هدایت سرمایه های سرگردان جامعه است. دلیل سوم اصالت سود است، بانکها چه در پس انداز ها و چه در وام ها، یعنی منابع  ومصارف خود، فقط به سود های بالا می اندیشند، و از هر راهی می خواهند خط قرمز ها را بشکنند، و این خط قرمز فروشی، باعث ایجاد و توسعه اباحیگری در جامعه می شود. هرکس خود را مجاز می داند فقط در اندیشه سود باشد. فکر بانکداری اجتماعی، گرچه پادزهری برای این کار است، ولی زیربنایی نیست! یعنی اول باید آنها سود را به حداکثر برسانند، بعد در راستای اهداف بانک، به فکر جامعه باشند. به فکر جامعه بودن هم باز، برای سود بیشتر با: ترفند های مردم پسند است. دلایل دیگر را مردم بهتر می دانند، مثلا ستون اصلی همه اختلاس ها بانکها هستند! بیشترین جوانان زندانی سارقان بانک یا بدهکاران به بانکها هستند. بانکها برای دریافت طلب خود، خانه و کارخانه ها را مصادره می کنند، و بعد برای سود آوری بیشتر، آنها را تغییر کاربری می دهند.

Banks, of mad cow disease in the Iranian economy.

Heard about mad cow disease, but who did not make it clear to us! According to an economic expert, mad cow evil and map products: theft schemes and divine mercy. Naturally bull and cow, with a calf mating to occur. This is the generation and survival of both mental and emotional health of: satisfying sexual sides. But according to industry initiatives cattle, cows ready to fertility, which heifers say, artificial insemination are! The vet with his hand, cattle embryo in the womb of the embedded artificial. And therefore are prevented from mating cows. On the other hand, because of the rapid growth of young bulls, and send those to slaughter dungeons, stimulants and nutrients fed a lot of them, so the two sides to beef imports stress. On the one hand is very strong stimulus for mating and mating On the other hand, he absolutely prevented, the cattle young and brawny, can only kill yell! And so they called mad cow disease. Iran"s economy is in vitro fertilization: Awards savings on the one hand, and to prevent loans on the other hand, young people and entrepreneurs brought to the brink of mad cow! So even hope to survive both of them denied! Only veterinarians toward economic rights was astronomical! So devastating economic agent bank for many reasons, and the main obstacle to employment and production. The first reason is that the banking philosophy, and create a database. The number of employees who do not produce anything, and they only count the money, receive payment or hold it. Therefore, one of the jobs of fans everywhere. Every young entrepreneur, Bank or an employee of the bank. This is in contrast to the pattern of employment and work, that man must toil and sweat trickle down, to get their wages. While banking desks and social status, as well as money to the young people is immeasurable. The second reason people get savings. Because underpin the idea that people have money but do not have the wisdom to use it! And have otherwise been out of their hands. However, its scientific name: wandering guiding investment community. The third reason authenticity profits, banks in savings or loans, the resources and expenditure, just for the benefit of high thinking, and any way you want the line to break, and this red line retail lead development of promiscuity in society. Everyone knows just thought allowed he to be profitable. Think of social banking, although it is an antidote for it, but not underlying! First, the need to maximize profit, in line with the objectives of the bank, thinking society. The idea of ??the open society, to gain further tweaks friendly people. Other causes people to better understand, for example, are the backbone of all bank embezzlement! Most young people are imprisoned bank robbers or owes the bank. Ask the bank to get their confiscated homes and factories, and later more profitable for them to change the day.

البنوک، من مرض جنون البقر فی الاقتصاد الإیرانی .

سمعت عن مرض جنون البقر، ولکن الذی لا یکون واضحا لنا! ووفقا للخبیر الاقتصادی، جنون البقر الشر وخریطة المنتجات: خطط السرقة والرحمة الإلهیة. وبطبیعة الحال الثور والبقرة، مع التزاوج عجل تحدث. هذا هو الجیل وبقاء کل من الصحة العقلیة والعاطفیة لل: إرضاء الجانبین الجنسیة. ولکن وفقا لصناعة المبادرات الماشیة والأبقار مستعدة للخصوبة، التی تقول الأبقار، التلقیح الاصطناعی و! التعلیم والتدریب المهنی بیده، جنین الماشیة فی رحم اصطناعیة المضمنة. وبالتالی یمنعون من الأبقار التزاوج. من ناحیة أخرى، وذلک بسبب النمو السریع للثیران، وإرسالها إلى ذبح الأبراج المحصنة، والمنشطات والمواد المغذیة تغذیة الکثیر منهم، وبالتالی فإن الجانبین لتعزیز واردات الإجهاد. من جهة غیر حافزا قویا جدا للتزاوج والتزاوج من ناحیة أخرى، وقال انه یمنع على الاطلاق، الماشیة الصغار ومفتول العضلات، یمکن أن تقتل فقط یصیح! وهکذا أسموه مرض جنون البقر. الاقتصاد الإیرانی التخصیب فی المختبر: الادخار جوائز من جهة، ومنع القروض من جهة أخرى، وجهت الشباب ورجال الأعمال إلى حافة جنون البقر! وذلک حتى الأمل فی البقاء على قید الحیاة کل منهما نفى! کان الأطباء البیطریین الوحید نحو الحقوق الاقتصادیة الفلکیة! مدمرا البنک حاجب لأسباب کثیرة، والعقبة الرئیسیة فی العمل والإنتاج. السبب الأول هو أن الفلسفة المصرفیة، وإنشاء قاعدة بیانات. عدد الموظفین الذین لا تنتج أی شیء، وأنها تعول فقط على المال، الحصول على السداد أو الاحتفاظ بها. لذلک، واحدة من وظائف من المشجعین فی کل مکان. کل رجل الأعمال الشاب، البنک أو موظف فی البنک. هذا هو على النقیض من نمط العمالة والعمل، یجب أن الإنسان یکدح والعرق تنساب، للحصول على أجورهم. بینما المصرفیة مکاتب والوضع الاجتماعی، وکذلک الأموال إلى الشباب لا یقاس. السبب الذی یدفع الناس الثانی الحصول على الادخار. لأن تدعم فکرة أن الناس لدیهم المال ولکن لیس لدیهم الحکمة لاستخدامها! وکان خلاف ذلک من أیدیهم. ومع ذلک، اسمها العلمی: تجول توجیه المجتمع الاستثماری. السبب الثالث الأرباح صحة والبنوک فی المدخرات أو القروض، والموارد والنفقات، فقط لصالح التفکیر عالیة، وبالطریقة التی ترید خط لکسر، وهذا یؤدی التجزئة خط أحمر تطویر الاختلاط فی المجتمع. الجمیع یعرف بس سمح لنفسه أن یکون مربحا. أعتقد المصرفیة الاجتماعی، على الرغم من أنها تریاق لذلک، ولکن لا الکامنة! أولا، الحاجة إلى تحقیق أقصى قدر من الأرباح، وذلک تمشیا مع أهداف البنک، والتفکیر المجتمع. فکرة المجتمع المفتوح، للحصول على مزید من القرص شعب ودود. أسباب أخرى الناس على فهم أفضل، على سبیل المثال، هی العمود الفقری لجمیع اختلاس البنک! وسجن معظم الشباب صوص البنوک أو مدینا للبنک. طرح البنک للحصول على منازلهم التی صودرت والمصانع، وبعد أکثر ربحیة بالنسبة لهم لتغییر الیوم.

Banklar, ?ran iqtisadiyyat?nda d?li in?k x?st?liyi.

d?li dana x?st?liyi haqq?nda e?itdim, lakin biz? ayd?n etm?yib! o?urluq sxeml?ri v? ilahi m?rh?m?t iqtisadi ekspert, d?li in?k pis v? x?rit? m?hsullar? gör?. T?bii bir buzov çiftle?me il? öküz v? in?k, ba?. cinsi t?r?fl?ri qane Bu n?sil v? h?m ?qli v? emosional sa?laml?q ya?amas? deyil. Lakin s?naye t???bbüsl?r mal-qara gör?, düy? dem?k m?hsuldarl?q haz?r in?k, süni mayalanma var! ?laq?dar süni b?tnind??lini, mal-qara rü?eym il? baytar. Ona gör? d? çiftle?me in?k qar??s? al?n?r. Bir t?r?fd?n yaln?z f??an öldürm?k olar, o, tamamil?, mal-qara g?nc v? brawny qar??s? Dig?r t?r?fd?n çiftle?me v? çiftle?me üçün çox güclü stimuldur! V? onlar d?li in?k x?st?liyi ça??r?b. ?ran iqtisadiyyat? balon körp? edir: bir t?r?fd?n Awards q?na?t v? dig?r t?r?fd?n kreditl?r qar??s?n? almaq üçün, g?ncl?r v? sahibkarlar d?li in?k e?iyin? g?tirdi! Bel? ki, h?tta onlar?n h?r ikisi t?kzib ya?amaq üçün ümid! iqtisadi hüquqlar?n?n qar?? yaln?z baytar astronomik idi! bir çox s?b?bl?r? gör? So da??d?c? iqtisadi agent bank v? m???ulluq v? istehsal üçün ?sas mane?. Birinci s?b?b bank f?ls?f?si ki, bir veril?nl?r bazas? yaratmaq. bir ?ey, v? yaln?z pul saymaq öd?ni? almaq v? ya saxlamaq yoxdur i?çil?rin say?. Buna gör? d?, h?r yerd? azarke?l?ri i? biridir. H?r bir g?nc sahibkar, Bank v? ya bank ?m?kda??. Bu m???ulluq v? i? model f?rqli olaraq, ki, insan onlar?n ?m?k haqq? almaq üçün, süzülm?k z?hm?t v? t?r laz?md?r. g?ncl?r? masalar? v? sosial statusu, el?c? d? pul bank is? ölçüy?g?lm?z deyil. ?kinci s?b?b insanlar q?na?t almaq. fikir d?st?kl?y?n Çünki insanlar pul var, lakin istifad? etm?k hikm?t yoxdur ki! V? ba?qa onlar?n ?lind?n olmu?dur. Lakin, onun elmi ad?: investisiya icma r?hb?r g?z?n. Üçüncü s?b?b orijinall???n? m?nf??t, yaln?z yüks?k dü?ünc? xeyrin? v? siz line q?rmaq ist?diyiniz h?r hans? bir ??kild?, bu q?rm?z? x?tt p?rak?nd? qur?u?un q?na?t v? ya kreditl?r, resurslar? v? x?rcl?ri banklar, c?miyy?td? promiscuity inki?af?. H?r k?s yaln?z özünü g?lirli olmaq üçün icaz? fikir bilir. bu onun üçün d?rman?, lakin ?sas deyil, baxmayaraq ki, ictimai bank dü?ünün! Birincisi, ehtiyac c?miyy?ti dü?ünür, bank?n h?d?fl?ri istiqam?tind?, m?nf??t maksimize üçün. aç?q c?miyy?tin fikir daha tweaks dost xalq?na qazanmaq. Daha yax??, m?s?l?n, bütün bank m?nims?m? onur?a anlamaq üçün s?b?b olur! ?n g?ncl?r bank quldur h?bs v? ya bank borcu olunur. onlara gün d?yi?dirm?k üçün onlar?n müsadir? evl?ri v? fabrikl?r, v? sonra daha s?rf?li almaq üçün bank soru?un.

 

 
تاریخ : سه شنبه 96/1/15 | 10:19 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر