سفارش تبلیغ
صبا

مقر سازمان ملل را، به قدس شریف ببرید.

روز زمین در فلسطین نزدیک است، و به همین مناسبت نمایندگان ملت های مختلف، در یک هم اندیشی در: هتل استقلال تهران گرد هم آمدند، تا برای برنامه ریزی بهتر برگزاری مراسم: روز زمین در داخل فلسطین اشغالی، و نیز در سایر کشورها، به عقل جمعی تکیه کنند. آنها همچنین در خواست پیشنهاد برای: برگزاری صدمین سالگرد: اعلامیه ننگین بالفور را داشتند. پیشنهاد راه اندازی پویش اینترنتی امن، یا راهپیمایی گسترده در سراسر جهان، از گوشه و کنار ارائه شد ولی ماهین نیوز، پیشنهاد کرد دراین روز، مقر سازمان ملل به قدس شریف انتقال پیدا کند. و زمین های فلسطین، جنبه حقوقی بین المللی پیدا کنند، تا مورد تجاوز قرار نگیرند.

این مسئله از چند بعد قابل بررسی و طرح است، اول اینکه آمریکا سالهاست که بودجه سازمان ملل را پرداخت نمی کند، و بدهی آن به این سازمان جهانی به ارقام نحومی تبدیل شده، که البته بعد از اینهم قادر به پرداخت نخواهد بود، و اصرار ترامپ هم این موضوع را به وضوح نشان می دهد. علاوه بر آن برای ورود اعضا به سازمان هم، مشکلاتی بوجود می آورد چنانکه: ورود اتباع هفت کشور را ممنوع کرده، و از بقیه کشورها هم کسانی را که: به این 7کشور بروند، مانع حضورشان می شود. لذا نیویورک جای امن و مناسبی برای سازمان ملل نیست، اما در قدس اشغالی، اگر یکی از شهرک های جدید ساخته را، از اسرائیل پس بگیرند و به سازمان ملل بدهند، برایش کفایت می کند. البته چه سازمان ملل و: چه هر سازمان بین المللی مانند: بین المجالس یا سازمانها و کنفرانسها هم، مرکزیت خود را به قدس شریف انتقال دهند، باعث خواهد شد تا سرزمین های اشغالی، دارای مصونیت سیاسی و بین المللی شود. و اگر هر تعداد از فلسطینیان کارمند سازمان شوند، از تعرض اسرائیل دور خواهند ماند. زیرا تعرض اسرائیل به فلسطینی ها، برای این است که به آنها به چشم آواره نگاه می کند! ولی وقتی کارمند یک سازمان بین المللی شود، دارای حقوق مادی و معنوی می شود. این امر علاوه بر آنکه انتقال او، به خارج و بازگشت بلامانع می شود، میتواند با خود کمک های انسان دوستانه را نیز، در چمدانها و یا هواپیماها وارد کند. یعنی نه فقط انتقال پول یا مسافر، دور از دسترس اسرائیل می شود، بلکه این امر مانع برچسب زدن هایی: شبیه ایران هراسی یا اسلام هراسی می شود. لذا همه سازمان های بین المللی، میتوانند دفتر مرکزی خود را فلسطین اعلام کنند، و کارمند بومی استخدام نمایند. با این روش سخن امام خمینی که می فرمود: فلسطین مسئله اصلی اسلام است، برجسته می شود و فلسطین، نه بعنوان یک کشور پاره پاره، بلکه مرکز جهان اسلام و حتی: دنیای مستضعفان می شود. و ملت فلسطین همانطور که در مقاومت و جنگ، در خط مقدم هستند و آزار و اذیت فراوانی را تحمل می کنند، در سیاست ها و راهبردهای جهانی هم، در خط مقدم قرار می گیرند. وشایعاتی از قبیل اینکه: ایران می خواهد همه فلسطینی ها راشیعه کند، از بین می رود.

UN headquarters, the Qods fun.

Palestinian Land Day is approaching, and on this occasion the representatives of different nations, at a conference in Tehran Esteghlal Hotel came together, to better planning for celebrations: Earth Day within the occupied Palestinian territory, as well as in other countries, relies on collective wisdom. They also asked for suggestions for: holding centennial: the infamous Balfour Declaration, respectively. Proposal to set up a secure online scanning, or massive march around the world, from all corners of the offer, but Mahin News, suggested that this day, the headquarters of the United Nations to pass Qods. And the Palestinian territories, international legal aspects, has not raped.

Trump also shows this clearly. In addition to admitting to the organization, creates problems as: Log prohibits nationals of seven countries, and also those of other countries: Burundi"s seven, they might be prevented. So instead of a safe and appropriate for the UN in New York, but in Jerusalem, if one of the new settlements, from Israel and the United Nations will withdraw, it will suffice. Of course, what the United Nations and what international organizations such as the Inter-Parliamentary Union conference or organizations, their centrality to the Qods transfer, will make the occupied territories, has diplomatic immunity and international. And if the employees are any number of Palestinians, Israel will stay away from windows. Because the Israeli aggression against the Palestinians, for this is that they look into the eyes of the homeless! But when an employee of an international organization, has the rights. In addition to the transfer, will be permitted to exit and return, can also with humanitarian aid, in the luggage or the aircraft. I.e. not only the transfer of money or travelers, out of reach Israel, but this does labeling are: Iran-phobia or fear of Islam is like. Therefore all international organizations, could declare its headquarters Palestine, and hire local employees. In this way the words of Imam Khomeini who said the Palestinian issue is the core of Islam, is highlighted and Palestine, not as a country torn, but the center of the Islamic world and even the world of the dispossessed. And the Palestinians as resistance and war, are at the forefront of many suffer harassment, in policies and global strategies, are at the forefront. And rumors such as: Shiite Iran wants all Palestinians, it disappears.

مقر الأمم المتحدة، ومتعة القدس .

یوم الأرض الفلسطینی یقترب، وبهذه المناسبة جاء ممثلین من دول مختلفة، فی مؤتمر عقد فی طهران الاستقلال فندق معا، والتخطیط الأفضل للاحتفالات: یوم الأرض فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة، وکذلک فی بلدان أخرى، الاعتماد على الحکمة الجماعیة. کما طلبوا تقدیم اقتراحات بشأن: عقد المئویة: وعد بلفور المشؤوم، على التوالی. اقتراح لاقامة المسح الضوئی عبر الإنترنت، أو مسیرة حاشدة فی جمیع أنحاء العالم، من کل رکن من أرکان العرض، ولکن ماهین الأخبار، واقترح أن هذا الیوم، فی مقر الأمم المتحدة لتمریر القدس. والأراضی الفلسطینیة، والجوانب القانونیة الدولیة، لم اغتصاب.

کما یظهر ترامب هذا واضح. بالإضافة إلى الاعتراف للمنظمة، ویخلق المشاکل على النحو التالی: دخول حظر المواطنین من سبع دول، وأیضا مثیلاتها فی بلدان أخرى: فی بوروندی سبعة، لأنها قد تکون منعت. وذلک بدلا من آمنة ومناسبة للأمم المتحدة فی نیویورک، ولکن فی القدس، إذا کان أحد مستوطنات جدیدة، من إسرائیل والأمم المتحدة سوف تنسحب، فإنه لن یکون کافیا. بالطبع، ما تفعله الأمم المتحدة وما منظمات دولیة مثل مؤتمر الاتحاد البرلمانی الدولی أو المنظمات، مرکزیة لنقل القدس، سیجعل الأراضی المحتلة، یتمتع بالحصانة الدبلوماسیة والدولیة. وإذا کان موظفا أی عدد من الفلسطینیین، فإن إسرائیل سوف البقاء بعیدا عن النوافذ. بسبب العدوان الإسرائیلی ضد الفلسطینیین، لهذا هو أن ننظر فی عیون من لا مأوى لهم! ولکن عندما موظف فی منظمة دولیة، لدیه حقوق. بالإضافة إلى نقل، وسیتم السماح للخروج والعودة، ویمکن أیضا بالمساعدات الإنسانیة، فی الأمتعة أو الطائرة. أی لیس فقط تحویل الأموال أو المسافرین، من الوصول إلى إسرائیل، ولکن هذا لا وضع العلامات هی: إیران ورهاب أو الخوف من الإسلام هو مثل. لذلک کل المنظمات الدولیة، یمکن ان تعلن مقرها فلسطین، وتعیین الموظفین المحلیین. وبهذه الطریقة کلام الإمام الخمینی الذی قال ان القضیة الفلسطینیة هی جوهر الإسلام، وأبرز وفلسطین، ولیس کما مزقت البلاد، ولکن مرکز العالم الإسلامی وحتى فی العالم من المحرومین. والفلسطینیین فی المقاومة والحرب، هی فی طلیعة کثیر یعانون من المضایقات، فی السیاسات والاستراتیجیات العالمیة، هی فی طلیعة. والشائعات مثل: یرید إیران الشیعیة جمیع الفلسطینیین، فإنه یختفی.

BMT-nin q?rargah?nda, Qods fun.

I??al olunmu? F?l?stin ?razisind? Earth Day, el?c? d? dig?r ölk?l?rd? F?l?stin Torpaq Günü yax?nla??r v? bu münasib?tl? Tehran Esteghlal Hotel konfransda müxt?lif mill?tl?rin nümay?nd?l?ri, qeyd etm?l?ri üçün daha yax?? planla?d?rma, bir araya g?ldi kollektiv hikm?t etibar. Onlar h?mçinin üçün t?klifl?r üçün soru?du: müvafiq olaraq, alçaq Balfour B?yannam?si: Centennial keçirilm?si. T?klif t?klif bütün gu??l?rind?n, dünyan?n bir t?hlük?siz online scanning, v? ya kütl?vi yürü? qurmaq, lakin Mahin News, bu gün Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?n?n q?rargah?nda Qods keçm?k oldu?unu ir?li sürdü. V? F?l?stin ?razil?ri, beyn?lxalq-hüquqi aspektl?ri, t?cavüz etm?yib.

Trump da ayd?n göst?rir. t??kilata q?bul ?lav?, kimi probleml?r yarad?r: yeddi ölk?l?rin v?t?nda?lar? qada?an Giri? v? dig?r ölk?l?rin d? o: Burundi yeddi, onlar qar??s? bil?r. Bel? ki, ?v?zin? t?hlük?siz v? Nyu-Yorkda BMT-nin müvafiq, lakin Qüdsd? ?srail v? Birl??mi? Mill?tl?r yeni m?skunla?ma biri geri ?g?r, bu kifay?t ed?r. ?lb?tt? ki, Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?n?n v? Parlamentl?raras? ?ttifaq?n konfrans v? ya t??kilatlar?n, Qods transfer onlar?n msrkszi kimi n? beyn?lxalq t??kilatlar, i??al olunmu? ?razil?ri ed?c?k n? diplomatik toxunulmazl?q v? beyn?lxalq var. ?m?kda?lar? f?l?stinlil?rin h?r hans? bir say?, ?g?r, ?srail p?nc?r? uzaq qalacaq. bu f?l?stinlil?r? qar?? ?srail t?cavüzü, Çünki onlar evsiz gözünün için? baxmaq! Amma beyn?lxalq t??kilat?n ?m?kda?? hüquqlara malikdir zaman. transfer ?lav?, baqaj v? ya t?yyar? humanitar yard?m da, ç?xmaq v? geri bil?r icaz? veril?c?k. pul v? ya s?yah?t Y?ni transfer yaln?z ?sraili çatmaq, lakin bu var etiketleme edir: ?slam ?ran-fobi v? ya qorxu kimi. Ona gör? d? bütün beyn?lxalq t??kilatlar, q?rargah? F?l?stin elan v? yerli i?çil?rin i?? bil?r. Bu yolla ?mam Xomeyninin sözl?ri olan F?l?stin m?s?l?si ?slam core, qeyd v? F?l?stin bir ölk? c?r?q deyil kimi, lakin ?slam dünyas?n?n m?rk?zi v? h?tta dünya m?hrum. V? f?l?stinlil?r müqavim?t v? müharib? kimi, siyas?t v? qlobal strategiyalar?, önünd? var, çox önünd? t?cavüz ?ziyy?t var. V? ?ayi?l?r kimi: ?i? ?ran F?l?stin ist?yir, o, yox.

 

 
تاریخ : پنج شنبه 95/12/5 | 9:31 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر