سفارش تبلیغ
صبا

روش چابک سازی بانکها.

یکی از روشهای چابک سازی اداری، پیاده سازی سیستم ها و روش های الکترونیکی و ماشینی است، که سرعت و دقت کار را بالا می برد، و از تاثیر مستقیم احساس کاربر می کاهد. اما این سیستم هم در هر صورت، بوسیله انسان مدیریت می شود، و دیر یا زود همان خاصیت را پیدا خواهد کرد. چنانچه ما می دانیم در روش دستی، کاغذ بازی باعث کندی کار شده بود، و از آن بعنوان اقیانوس کاغذ هم نام برده می شد. و بوروکراسی، هم ارز کاغذ بازی شناخته می شد. ماکس وبر، طراح سیستم سنتی یا دستی، خود در پایان عمر نیز گرفتار آن شد!

در روش رایانه ای نیز، فزونی اطلاعات یکی از معضلات شناخته می شود. یعنی در بانکداری الکترونیک، ابتدا ما شاهد سرعت کار هستیم و: تراکنش ها به سرعت انجام می شود، و مشتری راضی است، و حقوق مصرف کننده بانک هم رعایت می شود. ولی در اثر طولانی شدن، استفاده از این روش ما را دچار: کمبود فضای بایگانی و نگهداری فایل ها می کند. استفاده از کابل نوری و انتقال داده ها، به کشورهای دارای حافظه مرکزی، تا حدودی این مشکل را رفع می کند. ولی این امر در تضاد با منافع ملی و: سوگند بانکداری است. مثلا در ایران هر نفر بطور متوسط، سه کارت عابر بانک دارد و:اگر روزی یکبار هم از ان استفاده کند، 240میلیون تراکنش فقط در این جا اتفاق می افتد. برای انتقال داده ها و دسته بندی آنها هم، معادل همین تراکنش لازم است. علاوه بر اینکه هر روز این تراکنش های انجام شده، باید بایگانی و نگهداری شوند . ضمنا ارقام در اثر ادامه کار حجم بالاتری می یابند. مثلا اگر برای تراکنش یک بانک به 10ستون: رقم نیاز داشته باشیم، در 100بانک و هزار بانک و در یکسال و صد سال، به رقم هایی چند هزار ستونی نیاز پیدا می کنیم! که این ارقام با خرید یک شارژ هزارتومانی، همگی باید به روز شوند. لذا ابر رایانه ها هم نخواهند: توانست جوابگوی آن باشند.

پس مناسب ترین روش چابک سازی، تفویض اختیار یا عدم تمرکز در حسابداری و: جمعداری اموال است. مثلا ما می دانیم که براثر انقلاب اسلامی، تعدادی از سران مزدور ارتش اعدام شدند، ولی مسئولین بانک ها باقی ماندند! و لذا خیانت های اقتصادی، بجای خیانت های نظامی در ایران رشد کرد. برای رهایی از این وضع، در سال 1360به بعد بانکداری اسلامی پیشنهاد شد، که چون فرماندهان همان فرماندهان بودند، از معنی تهی شد! و در درازمدت از بانکداری ربوی هم پیشی گرفت. پس باید برای جلوگیری از این امر، سران بانکها را اعدام کرد و: یا از کار برکنار نمود. زیرا حداقل ضرر آنها، حقوقهای نجومی و پاداشها و برداشتهای کهکشانی است، که خزانه را خالی و بودجه را زیر خط قرمز می برد. به جای آن باید بسیج بانکی درست کرد. یعنی سیستم مردم نهاد مانند: تعاونی های اعتباری محلی یا خانوادگی را توسعه داد. بانکها را از اخذ پس انداز و پرداخت وام رهایی بخشید. زیرا وام گیرنده ها معمولا قادر به باز پرداخت نیستند، زیرا اگر ثروتمند بودند که وام نمی گرفتند! لذا باید موسسات مردم نهاد، با جذب خیرین، وام های بلاعوض پرداخت نمایند. و بانکها از بنگاه داری و: سود سازی! دست بردارند و: به عملیات امانت داری و انتقال پول، که درواقع هدف اصلی بانک است بپردازند.

Agile methods of the banks.

One of agile administrative procedures, implementation of electronic and mechanical systems and methods, which increases speed and accuracy, and reduces user felt the direct impact. But this system in any case, managed by humans, and sooner or later will find the same property. If we know in manual methods, paperwork was slow work, and it was named as the paper ocean. And bureaucracy, paperwork was known equivalent. Max Weber, the traditional system designer or manually, it was also caught in the end!

In the computer, the excess of one of the known problems. Ie, electronic banking, our first witness, we work quickly: the transactions done quickly, and the customer is satisfied, and the bank"s consumer rights respected. But in the long-term effect, using this method we have: the lack of space for archiving files. The use of fiber-optic cable and data transmission, the countries of central memory, partly to fix the problem. But this is contrary to the national interest: by banking. For example, in Iran per person on average, three ATM card and if you use it once a day, 240 million transactions only happen here. For data transmission and categorize them, equivalent is required for this transaction. In addition to the transactions carried out every day, should be archived and maintained. The figures are much higher volume of work. For example, if a bank transaction to 10 columns: the need to have, in the year 100 banks and thousands of banks and in a hundred years, we need to figure that several thousand columns! The figures dollars to buy a single charge, all must be updated. Therefore, the supercomputer will: be able to respond to it.

After the most appropriate method of agile, delegation or decentralization of the accounting property. For example, we know that the result of the Islamic Revolution, a number of leaders of the mercenary army were executed, but authorities remained banks! And so betrayed by economic, rather than military betrayal grew up in Iran. To get out of this situation, in 1360 was promoted to the post of Islamic banking, which is like the commander of the commanders had been emptied of meaning! And in the longer term banking overtook usury. The need to prevent this, the heads of banks executes either be sacked. Because at least their losses, astronomical salaries and bonuses and galaxy surveys, the treasury was empty, and budget below the red line. Instead must mobilize the right bank. The system of public institutions such as local credit unions or extended family. Savings and loan banks from getting delivered. Because the borrower usually are not able to pay, because if the loans were not rich! It should be governmental institutions, to attract donors, grants pay. And the banks of the entrepreneurial and profit-making! To give up and to the integrity of operations and money transfers, the bank"s primary goal is actually to pay.

أسالیب رشیقة من البنوک .

شعر واحد من الإجراءات الإداریة رشیقة، وتنفیذ النظم والوسائل الإلکترونیة والمیکانیکیة، مما یزید من سرعة ودقة، ویقلل من المستخدم تأثیر مباشر. ولکن هذا النظام فی أی حال، تدار من قبل البشر، وعاجلا أم آجلا سوف تجد العقار نفسه. وإذا کنا نعرف الطریقة الیدویة، والأعمال الورقیة العمل بطیئا، وکان اسمه على أنها ورقة المحیط. والبیروقراطیة، والأوراق کان یعرف ما یعادلها. ماکس فیبر، ومصمم النظام التقلیدی أو یدویا، تم القبض أیضا أنه فی نهایة المطاف!

فی الکمبیوتر، والفائض من واحدة من المشاکل المعروفة. أی، الخدمات المصرفیة الإلکترونیة، ونحن أول الشهود، ونحن نعمل بسرعة: المعاملات عمله بسرعة، واطمأنت إلى العملاء، واحترام حقوق المستهلک للبنک. ولکن فی التأثیر على المدى الطویل، وذلک باستخدام هذه الطریقة لدینا: عدم وجود مساحة لأرشفة الملفات. استخدام کابل الألیاف البصریة ونقل البیانات، وبلدان الذاکرة المرکزیة، وذلک جزئیا إلى حل المشکلة. ولکن هذا یتعارض مع المصلحة الوطنیة: من خلال الخدمات المصرفیة. على سبیل المثال، فی إیران للشخص الواحد فی المتوسط، ثلاثة بطاقة الصراف الآلی وإذا کنت تستخدم مرة واحدة یومیا، و 240 ملیون معاملة یحدث هنا فقط. لنقل البیانات وتصنیفها، مطلوب أی ما یعادل لهذه الصفقة. بالإضافة إلى المعاملات التی تتم کل یوم، یجب أن یتم حفظها والمحافظة علیها. الأرقام هی حجم أکبر بکثیر من العمل. على سبیل المثال، إذا کان المعاملات المصرفیة إلى 10 الأعمدة: ضرورة أن یکون، فی العام 100 البنوک والآلاف من البنوک وفی مائة عام، ونحن بحاجة إلى هذا الرقم عدة آلاف من الأعمدة! الدولار شخصیات لشراء تهمة واحدة، لا بد من تحدیث کافة. ولذلک، فإن العملاق: تکون قادرة على الاستجابة لذلک.

بعد أنسب طریقة للمرونة، وفد أو اللامرکزیة للممتلکات المحاسبة. على سبیل المثال، ونحن نعلم أن نتیجة للثورة الإسلامیة، وأعدم عدد من قادة جیش من المرتزقة، ولکن ظلت السلطات البنوک! وذلک للخیانة من قبل الاقتصادیة، بدلا من خیانة عسکریة نشأت فی إیران. للخروج من هذا الوضع، فی 1360 تمت ترقیته إلى منصب المصرفی الإسلامی، الذی مثل قائد من القادة أفرغت من معناها! وفی القطاع المصرفی على المدى الطویل تفوقت الربا. الحاجة لمنع هذا، تعدم إما أن إقالة رؤساء البنوک. لأنه على الأقل خسائرهم والرواتب والمکافآت الفلکیة والمسوحات المجرة، کانت الخزینة فارغة، والمیزانیة تحت خط أحمر. وبدلا من ذلک یجب تعبئة الضفة الیمنى. نظام المؤسسات العامة مثل الاتحادات الائتمانیة المحلیة أو الأسرة الممتدة. مصارف التوفیر والقروض من الحصول على تسلیمها. لأن المقترض عادة ما تکون غیر قادرة على الدفع، لأنه إذا کان القروض لم تکن غنیة! وینبغی أن تکون المؤسسات الحکومیة، لجذب المانحین والمنح الدفع. والبنوک من صنع ربحیة المشاریع و! أن تتخلى عن ولسلامة العملیات والتحویلات المالیة، الهدف الأساسی للبنک هو فی الواقع على الدفع.

banklar?n Çevik üsullar?.

sür?ti v? d?qiqliyi art?r?r v? istifad?çi azald?r çevik inzibati prosedurlar?n, elektron v? mexaniki sisteml?ri v? metodlar?n?n h?yata keçirilm?si biri birba?a t?sir hiss etdim. Amma insanlar t?r?find?n idar? h?r halda bu sistem, v? gec-tez eyni ?mlak tapa bil?rsiniz. biz ?l üsulu bilirsinizs?, s?n?dl??m? i?l?ri yava? i? idi v? bu ka??z okean adland?r?lm??d?r. V? bürokratiya, s?n?dl??m? i?l?ri b?rab?r tan?nm??d?r. Max Weber, ?n?n?vi sistem dizayner v? ya ?l, bu da sonunda tutuldu!

kompüter, tan?nm?? probleml?rind?n biri art?q. Y?ni, elektron bank, ilk ?ahid, biz tez i?: ?m?liyyatlar tez v? mü?t?ri raz? v? bank?n istehlak hüquqlar?na hörm?t. arxivl??dirm? fayllar? üçün yer olmamas? Lakin uzunmüdd?tli t?siri, biz bu metodu istifad? ed?r?k. fiber-optik kabel v? m?lumatlar?n ötürülm?si, m?rk?zi yadda? ölk?l?rinin istifad? qism?n problemi h?ll etm?k. bank Lakin bu milli maraq ziddir. Bir gün bir d?f? istifad??g?r M?s?l?n, adam ba??na ?randa orta hesabla üç ATM kart? v? 240 milyon ?m?liyyat yaln?z burada ba? verir. Onlar?n data ötürülm?si üçün v? Kateqoriyalara ekvivalent bu ?m?liyyat üçün t?l?b olunur. h?r gün h?yata keçiril?n ?m?liyyatlar ?lav?, ar?ivlenmi? v? t?min edilm?lidir. r?q?ml?r i? daha yüks?k h?cmi var. 10 sütun üçün bank ?m?liyyat M?s?l?n, ehtiyac var, il 100 banklar v? banklar?n v? yüz il minl?rl?, biz bir neç? min sütun anlamaq laz?md?r! r?q?ml?r dollar bir ittiham almaq üçün bütün yenil?ndi olmal?d?r. Buna gör? d?, superkompüter olacaq: ona cavab ver? bil?r.

çevik, nümay?nd? hey?tinin v? ya mühasibat uçotu ?mlak?n desentralizasiya ?n uy?un metodu sonra. M?s?l?n, biz ?slam ?nqilab?n?n n?tic?sind? tamah ordusunun liderl?rind?n bir s?ra icra olunub ki, bilirik, lakin hakimiyy?t banklar qald?! V? h?rbi x?yan?t ?randa böyüdü daha çox iqtisadi x?yan?t. Bu v?ziyy?td?n ç?xmaq üçün, 1360-ci ild? komandirl?rin komandiri kimi m?na bo?ald?lm?? edilmi?dir ki, islam bankç?l??? v?zif?sin?, yüks?ldi! V? uzun müdd?tli bank s?l?mçilik oldular. Bunun qar??s?n? almaq üçün ehtiyac banklar?n r?hb?rl?ri ya i?d?n h?yata keçirir. ?n az? onlar?n z?r?rl?r, astronomik ?m?k haqq? v? mükafatlar v? galaxy sor?ular Çünki x?zin? bo? idi, v? büdc? q?rm?z? x?tt a?a??da. Bunun ?v?zin? sa? bank s?f?rb?r etm?liyik. yerli kredit ittifaqlar? v? ya uzun ail? kimi ictimai qurum sistemi. q?na?t v? kredit banklar t?slim olmaq. Borcalan ad?t?n kreditl?r z?ngin deyil, çünki öd?m?k mümkün deyil, çünki! Bu donorlar c?lb etm?k hökum?t qurumlar? olmal?d?r, qrantlar öd?yirl?r. V? sahibkarl?q v? m?nf??t verm? banklar! imtina v??m?liyyatlar? v? pul köçürm?l?ri bütövlüyün?, bank?n ?sas m?qs?di öd?m?k ?slind? etm?k.

 

 
تاریخ : دوشنبه 95/12/2 | 10:38 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر