سفارش تبلیغ
صبا

همه اقتصاد دان شده اند

متاسفانه سندرم دانش اقتصاد! امروزه همه گیر شده و با اعلام: اولویت های اقتصادی در سال های اخیر، همه به خود حق داده اند تا در مسائل اقتصادی، وارد شده و اظهار فضل نمایند. و به استادان این رشته هم پیشی بگیرند، و حتی حرف انها را نشنوند. امروز دیگر باید برعکس گذشته بگوییم! در گذشته روحانیون می گفتند: کسی که درس طلبگی نخوانده و مجتهد نشده، حق ندارد در مسائل دینی دخالت کند. اما امروز همه به خود اجازه می دهند: شایعات را اقتصاد بنامند! و بیکاری و گرانی که یک شایعه بیش نیست، آن را محمل قرار داده و برنامه های اقتصادی را، زیر سوال ببرند. حتی در رشته مدیریت هم همان است. وقتی ما ثابت می کنیم که: اقتصاد ما پیشرفته است، چون همه امکانات آن را در حد اعلا داریم، آنها شیفت می کنند به مدیریت ! و می گویند ما بهترین منابع مواد اولیه را، از معادن نفت و گاز و سنگ و آهن و غیره  داریم، سرمایه هم داریم چون: درآمد نفت و صادرات غیر نفتی هر روز زیادتر می شود. نیروی انسانی ماهر و تحصیلکرده، با هوش و استعداد هم فراوان داریم. پس چرا اقتصاد ما خراب است؟ چون مدیریت خوب نیست! عجب مغلطه ای، اول پیش فرض غلط است، یعنی وقتی منابع انسانی و مادی و تکنولوژی ما، در حد اعلا است پس اقتصاد ما خوب است. ولی این آقایان اصرار دارند بگویند: اقتصاد بد است و مردم بیکار و بی پول هستند. حالا که پیش فرض غلط خود را جلو بردند، نتیجه می گیرند مدیریت نیست! یا سوء مدیریت است. این رشته هم مظلوم است . استاد کزازی در همایش: دانشگاه خاتم گفت: رشته من مدیریت نیست، ولی میتوانم راجع به: مدیریت عالی ایرانیان در طول تاریخ، مطالعاتی را ارائه دهم. اما دیگرانی هستند که نه رشته آنها مدیریت است، و نه اقتصاد، ولی اقتصاد را ذلیل می دانند. یعنی هرکسی از رشته خود بیرون می رود، تز های ویرانگری راجع به آنها می دهد. کسی که اقتصاد خوانده می داند، که تعادل اقتصادی همیشه برقرار است. یعنی همه چیز سرجای خودش است، و اگر نباشد در مدت کوتاهی خود را ترمیم می کند. مثلا اگر تولید گوشت کم باشد قیمت آن بالامی رود و دیگران برای بدست آوردن سود به این امر وارد می شوند و خلا پر می شود. ولی اقتصاد نخوانده ها برعکس می گویند: اقتصاد همیشه نامتعادل است، و فقط گاهی متعادل می شود! آنهم موقعی که: دولت دلخواهشان روی کار باشد. در تعادل اقتصادی، بیکاری لازم است. یعنی ده درصد بیکاری اگر نباشد، نظام حقوق و دستمزد بهم می ریزد، نظام پاداش و تنبیه ازبین می رود و: شخص چون نمی ترسد که بیکار شود، اصلا کار نمی کند! ولی آقایان غیر اقتصادی، چشمشان را به حقوق 90درصد شاغلین می بندند، و فقط این ده درصد را می بینند. اصلا امام خمینی فرموده بود که: اقتصاد مال خر است، ولی این اقایان خودشان را برتر از امام می دانند! گاهی می گویند امام چنین حرفی نزده، و گاهی هم می گویند بلا نسبت نفهمیده چه گفته! یا للعجب.

All people have economic expert

Unfortunately, the knowledge economy syndrome! Today, epidemic and announced: economic priorities in recent years, all have the right to economic issues, and compiled their pedantry. And to master the discipline outdo each other, and even to hear their words. Today they say the opposite! Clergymen in the past said read seminarian and priest who taught there, no right to interfere in religious matters. But today, all to allow their common calling to the economy! And unemployment and inflation that is just a rumor, and put it carries economic programs, raise questions. Even in the field of management of the same. When we prove that our economy is advanced, because everything we have attained it, they will shift to the management! And say we are the best sources of raw materials, oil, gas, coal and iron ore mines etc. We also have assets such as oil and non-oil revenues will be higher every day. Skilled manpower and well-educated, intelligent and have a lot of talent. So why our economy is is broken? Because management is not good! What a fallacy, the first default is false, when human and material resources and our technology is attained after our economy is good. But insist these gentlemen say: the economy is bad and people are unemployed and penniless. Now that your default propelled false, the result will not manage! Or mismanagement. The field is too oppressed. Professor tetanus in the conference: Marquette University, said not manages my field, but I can about: excellent management Iranians throughout history, will present studies. But others are not managing their fields, and not the economy, but they afflict the economy. This means that everyone goes out of their field, theses about them is devastating. Who knows Economics, the economic balance is always maintained. This means that everything is in its place, and if it does not repair itself in a short time. But the economy did not say the opposite: the economy is always unbalanced, and only occasionally is balanced! However, when the government"s desire to work. Economic equilibrium, unemployment is necessary. That is ten percent unemployment, if not, drop me a salary system, reward and punishment system disappears and the person is not afraid because he is unemployed, does not work! But Mr. uneconomical, 90 per cent of employment rights close their eyes, and see only ten percent. At Imam Khomeini had said that a donkey own economy, but these guys know themselves better than his! Imam also spoken sometimes says, and sometimes they did not say what he said! O my God

جمیع الناس لدیهم الخبیر الاقتصادی

وللأسف، فإن المعرفة متلازمة الاقتصاد! الیوم، وباء، وأعلن: الأولویات الاقتصادیة فی السنوات الأخیرة، کل الحق فی القضایا الاقتصادیة، وجمعت التحذلق بهم. والسیطرة على الانضباط التفوق على بعضها البعض، وحتى لسماع أقوالهم. الیوم یقولون عکس ذلک! وقال رجال الدین فی الماضی قراءة فی المعهد الدینی، والکاهن الذی کان یدرس هناک، لیس لها الحق فی التدخل فی المسائل الدینیة. ولکن الیوم، عن السماح یدعو المشترک إلى الاقتصاد! والبطالة والتضخم الذی هو مجرد شائعة، ووضعها یحمل البرامج الاقتصادیة، یثیر تساؤلات. حتى فی مجال إدارة نفسه. عندما نثبت أن متقدمة اقتصادنا، لأن کل شیء حققنا ذلک، فإنها ستتحول إلى إدارة! ونقول نحن أفضل مصادر المواد الخام والنفط والغاز والفحم ومناجم خام الحدید وما لدینا أیضا أصول مثل الإیرادات النفطیة وغیر النفطیة ستکون أعلى کل یوم. القوى العاملة الماهرة وتعلیما جیدا، ذکی ویملک الکثیر من المواهب. فلماذا لا یتم تقسیم اقتصادنا؟ لأن الإدارة لیست جیدة! ما مغالطة، الافتراضی الأول غیر صحیح، عندما یتحقق الموارد البشریة والمادیة والتقنیة لدینا بعد اقتصادنا جید. ولکن یصر هؤلاء السادة وتقول: الاقتصاد هو سیء والناس عاطلون عن العمل ومفلس. والآن بعد أن دفعت الافتراضی کاذبة، فإن النتیجة لن تدیر! أو سوء الإدارة. المیدان هو المظلوم جدا. الکزاز أستاذ فی المؤتمر: جامعة مارکیت، وقال لم یتمکنوا مجال عملی، ولکن ما أستطیع عن: إدارة ممتازة الإیرانیین على مر التاریخ، وتقدیم الدراسات. ولکن البعض الآخر لا یدیر حقولهم، ولیس الاقتصاد، ولکنها تصیب الاقتصاد. هذا یعنی أن کل شخص یخرج من مجال عملهم، أطروحات حول لهم هو مدمر. من یدری الاقتصاد، هو الحفاظ على التوازن الاقتصادی دائما. وهذا یعنی أن کل شیء فی مکانه، وإذا کان لا إصلاح نفسه فی وقت قصیر. لکن الاقتصاد لم یقل عکس ذلک: اقتصاد غیر متوازن دائما، وإلا لماما متوازن! ومع ذلک، عندما رغبة الحکومة فی العمل. التوازن الاقتصادی، أمر ضروری البطالة. وهذا هو البطالة عشرة فی المئة، إن لم یکن، قطرة لی نظام الرواتب ومکافأة ویختفی نظام العقوبات وشخص لا یخاف لأنه عاطل عن العمل، لا یعمل! ولکن السید غیر اقتصادیة، و 90 فی المائة من حقوق العمل تغلق عیونهم، ونرى عشرة فی المئة فقط. فی الإمام الخمینی قد قال إن اقتصاد حمار الخاصة، ولکن هؤلاء الرجال یعرفون أنفسهم أفضل من له! کما تحدث الإمام أحیانا أقول، وأحیانا لا یقول ما قاله!

Bütün insanlar iqtisadi ekspert var

T??ssüf ki, bilik iqtisadiyyat? sindromu! Bu gün epidemiya aç?qlad?: iqtisadi prioritetl?ri, son ill?rd? bütün iqtisadi m?s?l?l?r hüququna malikdirl?r v? onlar?n x?rdaç?l?q t?rtib. V? intizam bir-birin? ötüb keçm?k, v? h?tta onlar?n sözl?ri e?itm?k master. Bu gün onlar qar?? dem?k! keçmi?d? din xadiml?ri seminarist oxumaq bildirib v? orada t?dris kahin, heç bir do?ru dini m?s?l?l?rd? müdaxil?. Amma bu gün bütün iqtisadiyyata onlar?n ümumi z?ng imkan! V? yaln?z bir söz-söhb?t v? qoymaq i?sizlik v? inflyasiya iqtisadi proqramlar?n?n suallar do?urur keçirir. H?tta eyni idar? edilm?si sah?sind?. biz h?r ?ey biz bunu ?ld? çünki bizim iqtisadiyyat? inki?af etmi? sübut edir ki, onlar idar? keçm?k olacaq! V? biz d? h?r gün yüks?k olacaq neft v? qeyri-neft g?lirl?rinin kimi aktiv xammal, neft, qaz, kömür v? d?mir filizi mina v? s. ?n yax?? m?nb?l?ri deyirl?r. T?crüb?li insan gücü v? a??ll?, savadl? v? istedad var. Bel? ki, niy? bizim iqtisadiyyat?m?z s?n?q edilir? idar? yax?? deyil, çünki! N? fallacy, ilk default iqtisadiyyat?m?z yax?? sonra insan v? material resurslar? v? texnologiya ?ld? zaman, yalan. Amma israr bu c?nablar deyirl?r: iqtisadiyyat pis insanlar i?siz v? penniless var. ?ndi default yalan propelled ki, n?tic? idar? ed?c?k! Or t?s?rrüfats?zl?q. sah?sind? çox m?zlum edir. Konfransda professor tetanus: Marquette University, m?nim sah?sind? idar?, lakin m?n bil?rsiniz: tarix boyunca ?la idar? ?ranl?lar, t?dqiqatlar t?qdim ed?c?k. Amma ba?qalar? sah?l?ri idar? v? iqtisadiyyat?, lakin onlar iqtisadiyyat? üz deyil. Bu, h?r k?s öz sah?sind? ç?x?r o dem?kdir ki, onlara da??d?c? haqq?nda tezis. ?qtisadiyyat Kim bilir, iqtisadi balans h?mi?? saxlan?l?r. Bu q?sa müdd?td? özünü t?mir olmad?qda h?r ?ey öz yerind?, v? o dem?kdir ki,. Amma iqtisadiyyat ?ksini dem?dim: iqtisadiyyat h?mi?? balanss?z v? yaln?z b?z?n balansla?d?r?lm??! Lakin hökum?tin arzusu i? zaman. ?qtisadi tarazl?q, i?sizlik laz?md?r. Ki, ?g?r, i? deyil, on faiz i?sizlik, m?n??m?k haqq? sistemi dü?m?k mükafat v? c?za sistemi yox, o i?siz, çünki adam qorxur deyil! Amma q?na?tsiz c?nab m???ulluq hüquqlar?n?n 90 faizi onlar?n gözl?ri ba?lamaq v? yaln?z on faizini gör?. ?mam At Xomeyni e???k öz iqtisadiyyat?n?n bildirib ki, lakin bu u?aqlar özl?rini onun daha yax?? bilir! ?mam da b?z?n dan???q dem?k, v? b?z?n onlar dedi n? dem?k deyil!

 

 
تاریخ : پنج شنبه 95/11/28 | 11:23 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر