سفارش تبلیغ
صبا

طرح های فراملی یا: طرح های فانتزی؟

در همایش آب و فاضلاب در دانشگاه تهران مطرح شد: طرح های بزرگی است که میتواند: آب مورد نیاز ایران را تامین کند. اکثر این طرح ها فراملی بوده و: پروژه های عظیم را تشکیل می دهد. ولی استاد اعظمی! گفت اینها فانتزی است، نه پولش را داریم و نه امکانات را! بنظر می رسد این بار نوبت انقلاب در: علوم مهندسی آب و فاضلاب است، زیرا شعار ما می توانیم به آنجا نفوذ نکرده، چه رسد به اینکه ما توانستیم! اساتید این فن که غالبا از اساتید: طاغوتی صنعتی شریف هستند، هر نوع طرح بلند مدتی را در نطفه خفه می کنند، و نمی گذارند حتی در اندیشه جوانان مطرح شود. وقتی این موضوع مطرح می شود، بلافاصله عکس العمل نشان می دهند! و نمی گذارند اصلا بحث شود، چه رسد به امکان یابی و مکان یابی: آن را مورد توجه قرار دهند. شاید هم از شعار کم آبی، خیلی ها منتفع می شوند! و رفع کم آبی به ضرر آنها است. آنها اذعان می کنند که: هر ساله 30درصد آبهای شرب، به نمک آلوده می شود. اما حاضر نیستند دلایل آن را به درستی بیان کنند: تا علاج شود. آنها میدانند که کویر لوت و کویر نمک، همه دریا بوده! این دریا چندان هم تاریخ گذشته نیست، و نمک ها نشان می دهد که عمر آنها حتی به: دویست سال هم نمی رسد. در هیچ نقشه جغرافیایی گذشته، بیابان برای ایران طرح نشده است. یزد جنگل بوده و آتشکده های زرتشتیان، همه از چوب و هیزم آکنده بوده است. در سفرنامه مارکوپولو هم به: جنگلی بودن یزد اشاره شده است. کویر نمک هم مانند دریاچه ارومیه، روزی آب داشته! یزد هم مانند مازندران، جنگل و بیشه زار بوده است. از وقتی نفت پیدا شد، و چاههای عمیق حفر شد، نظم بستر های آب در زیر زمین بهم خورد. حفره های پیدا شده باعث شد آب دریا نشت کرد . الان هم بزرگترین چالش ما، نشست آب در دشت ها هست. یعنی دشت ها هم مانند دریاچه ارومیه، و دیگر دریاچه های ایران، در اثر مکش چاههای عمیق، آب خود را از دست می دهند. البته این مهم نیست، زیرا آب رفته به جوی برمی گردد. اما متاسفانه برخی از چاههای بسیار عمیق، بافت محافظ آب را دربستر های زیر زمینی، دچار آسیب کرده بطوری آنها دیگر: توان ذخیره آب را ندارند و: در اثر قوه جاذبه، این آب ها از فلات مرتفع ایران، به مناطق پست جنوب خلیج فارس، راه یافته اند. آب شیرین که در سلسله کوهای: هیمالیا و البرز از ذوب شدن برف حاصل می شود، از بستر ایران عبور کرده و : در دریای عمان به آب شور تبدیل می شود. مانند همین کار در سلسله جبال زاگرس اتفاق می افتد. سلسله جبال البرز و یا هیمالیا و زاگرس، معمولا چند لایه هستند. یعنی برف ها که ذوب می شود، در دامنه های شمالی وجنوبی راهی دریا می شود، ولی لایه های میانی به زمین فرومی رود. تا قبل از چاهای عمیق نفت یا آب، اینها بصورت چشمه  آب گرم یا آب سرد، ظاهر می شدند ولی اکنون، از راه حفره های ایجاد شده، راهی قطر و عربستان و حتی دبی می شوند! وباید هرچه زودتر، مسیر آنها شناسایی شده، سد های زیر زمینی بسته شود، و چاههای عمیق فقط در مسیر این آبها، مجوز داده شود.

Transnational schemes or plans fantasy?

Water and wastewater were discussed at a conference at Tehran University: big projects that could be: Iran will meet water needs. Most of this transnational projects and projects massive form. But Master Ching! Said this is fantasy, not money and not possibilities! It seems that the time for revolution in water and wastewater engineering sciences, because there slogan we cannot influence, let alone the fact that we were able to! Professors often masters of this technique: Sharif are evil, any long-term strategy nipped in the bud, and do not even thought to ask young people. When the issue arises, immediately reacted the day! And do not even talk, let alone the possibility of finding and locating it consideration. Perhaps the slogan dehydration, many benefit! Dehydration is the loss and fixes them. They acknowledge that: every year 30 percent of drinking water, the salt becomes infected. But do not do it properly express reasons: to be cured. They know that Lut desert and salt desert, all the sea! The sea is so outdated, and salts show that even the life: two hundred years does not appear. In any geographical map of the past, the desert is not designed to Iran. Zoroastrian fire temple in Yazd and forests, all of the wood and the wood was full. Marco Polo"s itinerary forest Yazd being discussed. Like Lake Urmia salt desert, water a day! Like Yazd, Mazandaran, forests and woodlands have been. Since oil was found, and deep wells were drilled, disciplined collapse of underground water bed. Found holes caused water leaks. Now the biggest challenge is meeting the water in the fields. The plain, like Lake Urmia, Iran and other lakes, deep wells suction effect, lose their water. Of course, this does not matter, because the water returns to the atmosphere. Unfortunately, some very deep wells, water protective tissue nursery bed underground, so they have suffered power and water supply are: the effect of gravity, the water from the high plateau of Iran, the Persian Gulf littoral regions , have found their way. Fresh water in mountain ranges: the Himalayas and the melting snow caused Alborz, Iran has crossed the bed and in the Sea of ??Oman turns to saltwater. Like the same thing is happening in the Zagros Mountains. Alborz and Zagros mountain range or the Himalayas are usually laminated. This means that melts snow, the slopes north and south to the sea, but the middle layers collapse to the ground. Until the deep wells for oil or water, these hot springs or just cold water, appeared but now, through holes created, Qatar, Saudi Arabia and even Dubai can be a way! Should as soon as possible, the way they detected underground dam is closed, and deep wells only in the waters, should be allowed.

العابر للحدود المخططات أو خطط خیال؟

نوقشت المیاه والصرف الصحی فی مؤتمر عقد فی جامعة طهران: المشاریع الکبرى التی یمکن أن تکون: إیران من شأنها تلبیة الاحتیاجات المائیة. معظم هذه المشاریع والمشاریع العابرة للحدود شکل واسع. لکن ماستر تشینغ! وقال هذا هو الحلم، ولیس المال ولیس الاحتمالات! ویبدو أن الوقت لثورة فی علوم المیاه والهندسة میاه الصرف الصحی، وذلک لأن هناک شعار لا یمکننا التأثیر، ناهیک عن حقیقة أننا کنا قادرین على! أساتذة فی کثیر من الأحیان سادة هذه التقنیة: شریف أشرار، أی استراتیجیة طویلة الأجل مقروض فی مهدها، وحتى لا یعتقد أن نسأل الشباب. عندما تثار هذه المسألة، وکان رد فعل على الفور فی الیوم! وحتى لا نتحدث، ناهیک عن إمکانیة إیجاد والعثور على أنه نظر فیها. ولعل الجفاف شعار، فوائد عدیدة! الجفاف هو فقدان واصلاحها. أنهم یقرون بأن: کل عام 30 فی المئة من المیاه الصالحة للشرب، والملح بالعدوى. ولکن لا تفعل ذلک أسباب صریحة بشکل صحیح: لعلاجه. وهم یعرفون أن لوط الصحراء والملح الصحراء، کل البحر! البحر قدیمة جدا، والأملاح وتبین أنه حتى فی الحیاة: مائتی سنة لا یظهر. فی أی خریطة جغرافیة للماضی، لم یتم تصمیم الصحراء إلى إیران. کان معبد النار الزرادشتی فی یزد والغابات، وکلها من الخشب والخشب الکامل. الغابات مارکو بولو خط سیر یزد التی تجری مناقشتها. مثل بحیرة أورمیا الملح الصحراء، الماء یومیا! مثل یزد، کانت مازندران، الغابات والأراضی الحرجیة. منذ النفط وجد، وتم حفر آبار عمیقة ومنضبطة انهیار السریر المیاه الجوفیة. تسبب ثقوب وجدت تسرب المیاه. الآن التحدی الأکبر هو تلبیة المیاه فی الحقول. سهل، مثل بحیرة أورمیا وإیران والبحیرات الأخرى، عمیق الأثر الآبار الشفط، وتفقد المیاه. بالطبع، هذا لا یهم، لأن الماء یعود إلى الغلاف الجوی. للأسف، بعض الآبار العمیقة جدا، والمیاه واقیة سریر الحضانة الأنسجة تحت الأرض، لذلک هم عانوا الکهرباء والمیاه هی: تأثیر الجاذبیة، والمیاه من هضبة عالیة من إیران، والمناطق الساحلیة الخلیج الفارسی ، وجدت طریقها. المیاه العذبة فی سلاسل الجبال: جبال الهیمالایا وذوبان الثلوج تسبب البرز، إیران عبرت السریر وفی بحر عمان یتحول إلى المیاه المالحة. مثل نفس الشیء یحدث فی جبال زاغروس. البرز وسلسلة جبال زاغروس أو جبال الهیمالایا، وعادة ما تکون مغلفة. وهذا یعنی أن یذوب الثلج، شمال المنحدرات وجنوبا إلى البحر، ولکن الطبقات الوسطى تنهار على الأرض. حتى الآبار العمیقة على النفط أو الماء، وهذه الینابیع الساخنة أو الماء البارد فقط، ظهرت ولکن الآن، من خلال الثقوب التی تم إنشاؤها، وقطر، والمملکة العربیة السعودیة وحتى دبی یمکن أن یکون وسیلة! یجب فی أقرب وقت ممکن، یتم إغلاق الطریق هم الکشف عن السد تحت الأرض، وینبغی السماح الآبار العمیقة فقط فی المیاه .

Transmilli sxeml?ri v? ya planlar? fantaziya?

?ran su ehtiyac?n? qar??layacaq: ola bil?r böyük layih?l?r: Su v? kanalizasiya Tehran Universitetind? konfransda müzakir? olunub. Bu layih?l?r v? transmilli layih?l?rin kütl?vi formada çox. Amma Master Ching! Bu fantaziya deyil, pul v? imkanlar oldu?unu bildirib! Görünür ki, biz t?sir ed? bilm?z ?üar var, çünki su v? kanalizasiya müh?ndislik elml?ri inqilab üçün vaxt, biz ed? ki, qoy t?k fakt! tez-tez professor bu texnika ustalar?: ??rif, bud ild? nipped h?r hans? uzunmüdd?tli strategiya pis v? h?tta g?ncl?rin xahi? fikir yoxdur. m?s?l? yaran?r zaman, d?rhal gün reaksiya! V? h?tta dan??maq ist?mir?m, t?k tapmaq v? bu n?z?r? yerl???n imkan? bildirin. B?lk? d? ?üar susuzla?d?rma, çox fayda! Susuzla?d?rma z?r?r v? onlar? düzeltmek. içm?li su h?r il 30 faiz, duz yoluxmu? olur: Onlar etiraf. Amma düzgün ifad? s?b?bl?ri yoxdur: müalic? olunacaq. Onlar Lut s?hra v? duz s?hra bilirik ki, bütün d?niz! d?niz bel? köhn?lmi? v? duzlar? h?tta h?yat göst?rir ki, iki yüz il deyil. keçmi?d? h?r hans? bir co?rafi x?rit?d?, s?hra ?rana n?z?rd? deyil. At??p?r?stl?rin Y?zd v? me??l?rin, a?ac bütün m?b?d v? a?ac dolu idi. Marco Polo-nin yol me?? Yazd müzakir? olunur. Urmiya gölü duz s?hra kimi, bir gün su! Y?zd kimi, Mazandaran, me?? v? me?? olmu?dur. neft-ci ild?n tap?ld? v? d?rin quyu qaz?l?b, yeralt? su yata?? da??lmas? intizaml?. Tap?lm??d?r de?ik su s?z?nt?lar? s?b?b oldu. ?ndi ?n böyük problem sah?l?rd? su cavab. Urmiya gölü, ?ran v? dig?r göll?r, d?rin quyu suction t?siri kimi düz, onlar?n su itirirl?r. su atmosfer qaytar?r çünki ?lb?tt? ki, bu, ?h?miyy?tli deyil. Onlar güc v? su t?chizat? ?ziyy?t bel? T??ssüf ki, bir çox d?rin quyu, su qoruyucu toxuma u?aq yataq yeralt? var: ç?kisi t?siri, ?ran, Fars körf?zi X?z?ryan? regionlar?n?n yüks?k yaylas?nda su öz yol tapm??d?r. Fresh da? silsil?l?ri su: Himalayas v??rim? qar Alborz, ?ran yataq keçdi v? Oman d?nizind? d?niz çevrilir s?b?b oldu. Eyni ?ey Zagros da?lar? olur kimi. Alborz v? Zagros da? silsil?si v? ya Himalay, ad?t?n laminat olunur. Bu ki, qar, d?niz c?nub yamaclar?nda ?imal v??riyir dem?kdir, lakin orta qat yer? da??lmas?. neft v? ya su d?rin quyu q?d?r, bu isti bulaqlar v? ya soyuq su ç?xd? amma indi de?ik vasit?sil? yarad?lm??d?r, Qatar, S?udiyy??r?bistan? v? h?tta Dubay bir yol ola bil?r! mümkün q?d?r tez, onlar yeralt? dam t?sbit yol ba?l?d?r ki, yaln?z v? yaln?z sular?nda d?rin quyu, icaz? verilm?lidir.

 

 
تاریخ : سه شنبه 95/11/26 | 11:39 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر