سفارش تبلیغ
صبا

  اتهام اقتصاد عقب مانده بی اساس است

سومین کنفرانس بین المللی هولدینگ،  و دومین جشنواره ملی هلدینگ های برتر ایران، در روز 23بهمن 1395در سالن همایش های صدا و سیما برگزار شد. براساس قانون برنامه سوم توسعه جمهوری اسلامی ایران، هلدینگ به شرکت هایی گفته می شود که: خودشان تولید سود یا درآمد نکنند، بلکه از زیر مجموعه خود، سود و درآمد کسب کنند. این تعریف گرچه در هیچ کجای دنیا نیست، و در ایران هم باعث سردرگمی آمار گران شده است! بطوریکه بزرگترین هلدینگ جهان، یعنی آستان قدس رضوی از آمار خارج شده، چه رسد به آستان مبارکه حضرت معصومه و: شاهچراغ و حضرت عبدالعظیم حسنی و غیره. که اینها نه تنها بزرگترین و ثروت آفرین ترین شرکتها، بلکه بزرگترین کارتل ها و تراست های دنیا هستند. که در ایران سابقه هزار ساله: بنگاه داری را دارند و: در بسیاری از مواقع خرج دولتها را هم می دادند! حذف این مهم یعنی اینکه:ارائه آمار های غلط از تولید و توزیع و اقتصاد کلان ایران. همه آمار گران میدانند که اگر یک نمونه وزین: (هسته ای) از جامعه آماری حذف شود، منحنی آن چوله به چپ می شود، یعنی نتیجه گیری کاملا معکوس می شود. و معنی آن عقب ماندگی اقتصادی است. آستان های مقدسه و یا بنیاد های مالی مانند: بنیاد شهید و بنیاد جانبازان(بنیاد علوی یا بنیاد پهلوی سابق)، از بزگترین فعالان اقتصادی ایران هستند، و اگر بومی سازی را باور داشته باشیم، این اقتصاد قوی ایران، در طول هزاران سال بوده است. آتشکده ها در زمان زرتشتیان، و کنیسه ها و کلیساها، همه حالت هولدینگ داشته اند. البته مسئول سومین همایش بین المللی هولدینگ ایران گفت: علت به حساب نیاوردن آنها ، شفاف نبودن عملکرد مالی شان است! در حالیکه این استان ها و بقاع متبرکه و مراکز مذهبی :همه دارای شرکت های تابعه ای هستند، که اساسنامه و ترازنامه و تمام مراتب مذکور در قانون تجارت رعایت می کنند. شاید تصور شود که هلدینگ به اینها اطلاق نمی شود! در حالیکه ساده ترین مفهوم هلدینگ بر اینها صدق می کند. یعنی آستان قدس یا بنیاد مستضعفان، هیچکدام انتفاعی نیستند، و از خودشان درآمد ندارند. بلکه تمام درآمد های آنان از شرکت های زیر مجموعه است. اصولا وقف به همین معنی است . یعنی وقتی واقف، زمینی را وقف امام رضا می کند، هدفش فروختن آن نیست، بلکه سرمایه گذاری نمودن آن، برای تحصیل درآمد است. در واقع وقف همان هولدینگ بومی ایران و اسلام است. که  از درآمد های ثانویه آن صرف بارگاه ها میشود. و با توجه به اینکه هولدینگ در: چین و هند وآلمان و محالف هولدینگ انگلوساکسون است، ایران هم برای خود، این هولدینگ بومی سازی شده و: دارای پیشینه تاریخی را دارد. لذا اتهام اقتصاد عقب مانده بی اساس است.

Unfounded charges lagging economy

Third International Conference holding, and holding the second National Festival of Iranian high 23 Persian dates Bahman 1395 was held in the conference hall by IRIB. According to the Third Development Plan of the Islamic Republic of Iran, holding the companies said that they do not generate profit or income, but also of its subsidiary, profits and earning money. Although this definition is not anywhere in the world, and in the confusion Statistics is expensive! As the world"s largest holding companies, the Astan Quds Razavi out statistics, the holy shrine of Imam Reza and alone: ??Shahcheragh and Hazrat Abdul Azim Hasani and so on. These are not only the largest and most wealth-creating enterprises, but also the largest cartels and trusts in the world. That"s millennial history: capitalist firms and in many cases also the expense of the state! Remove this means that: the production and distribution of false statistics and macroeconomic Iran. All statisticians know that if a weighted sample (core) of the population is removed, the skew curve to the left, that is, the opposite conclusion. And what it means economic backwardness. Holy provinces or financial institutions, such as martyr Foundation and Veterans Foundation (foundation or former Pahlavi Foundation), the largest economic actors, and if you believe in localization, the strong economy of Iran, over thousands of years. Is. At the time of the Zoroastrian temples, and synagogues and churches, all have been holding mode. The third international conference on holding Iran responsible for said reason not bringing them into account, their financial performance is not transparent! One might think that holding would not apply to them! While holding the simplest sense it is true. The Shrine or the Oppressed Foundation, not any profit, and have no income of their own. But all of their income is from subsidiaries. Basically, this means dedication. When aware of land dedicated to Imam Reza, the goal is not to sell it, but the investment it is to earn money. In fact, devoted to the Holding native to Iran and Islam. That of secondary income that is spent on the court. And given that the holding in China and India and Germany and the Anglo-Saxon Opposition is holding Iran to its localization and the Holding: its historical backgrounds. The lagging economy is unfounded charges.

اتهامات لا أساس لها متخلفة الاقتصاد

عقد المؤتمر الدولی الثالث، وعقد المهرجان الوطنی الثانی للإیرانیین رفیعی 23 الفارسیة تاریخ عقد بهمن 1395 فی قاعة المؤتمر والتلفزیون الایرانیة. وفقا لخطة التنمیة الثالثة من جمهوریة إیران الإسلامیة، وعقد الشرکات قالوا إنهم لا تولد الربح أو الدخل، ولکن أیضا من حدتها والأرباح وکسب المال. على الرغم من أن هذا التعریف لیس فی أی مکان فی العالم، وفی الخلط الاحصائیات مکلفة! کما أکبر الشرکات القابضة فی العالم، وآستان قدس رضوی من الإحصاءات، مرقد الإمام الرضا وحده: شاه جراغ وحضرة عبد العظیم الحسنی وهلم جرا. هذه لیست فقط أکبر ومعظم الشرکات خلق الثروة، ولکن أیضا أکبر عصابات وتثق فی العالم. هذا هو التاریخ الألفی: شرکات الرأسمالیة وفی کثیر من الحالات أیضا على حساب الدولة! إزالة هذا یعنی ما یلی: إنتاج وتوزیع إحصاءات کاذبة وإیران الاقتصاد الکلی. کل الإحصاء یعرف أنه إذا تم إزالة عینة الموزون (الأساسیة) من السکان، ومنحنى الانحراف إلى الیسار، وهذا هو، فإن الاستنتاج المعاکس. وماذا یعنی التخلف الاقتصادی. محافظات المقدسة أو المؤسسات المالیة، مثل مؤسسة الشهید ومؤسسة المحاربین القدامى (مؤسسة أو مؤسسة السابقة بهلوی)، أکبر الفعالیات الاقتصادیة، وإذا کنت تعتقد فی التعریب، واقتصاد قوی من إیران، على مدى آلاف السنین. غیر. فی وقت المعابد الزرادشتیة، والمعابد والکنائس وجمیع تم عقد واسطة. المؤتمر الدولی الثالث حول عقد إیران مسؤولة عن السبب قال لا تجلب لهم بعین الاعتبار، والأداء المالی لیست شفافة! بینما المحافظات والعتبات المقدسة والمراکز الدینیة: جمیع الشرکات التابعة هی الفرائض والمیزانیة العمومیة والامتثال لجمیع الشروط المذکورة فی القانون التجاری. قد یتصور المرء أن هذا إجراء لا تنطبق علیهم! فی حین عقد أبسط معنى صحیح. ضریح أو مؤسسة المستضعفین، ولیس أی ربح، ولیس لدیهم دخل خاص بها. ولکن کل من دخلها هی من الشرکات التابعة. فی الأساس، وهذا یعنی التفانی. عندما علم من الأراضی المخصصة لالإمام الرضا، والهدف من ذلک هو عدم بیعه، ولکن الاستثمار هو لکسب المال. فی الواقع، مکرسة لمواطن القابضة لإیران والإسلام. أن الدخل الثانوی التی تنفق على المحکمة. وبالنظر إلى أن عقد فی الصین والهند وألمانیا والأنجلوسکسونیة المعارضة تحتجز إیران لتوطین والقابضة: الخلفیات التاریخیة. الاقتصاد المتخلفة هی التهم التی لا أساس لها.

?sass?z ittihamlar geril?m? iqtisadiyyat

III Beyn?lxalq konfrans?n keçirilm?si v? B?hm?n 1395 ?R?B konfrans salonunda edildi Iranian yüks?k 23 Fars tarixi ikinci Milli Festival? keçirilm?si. Holdinq ?irk?tl?rinin, ?ran ?slam Respublikas?n?n üçüncü ?nki?af Plan?na ?sas?n, onlar m?nf??t v? ya g?lir, h?m d? onun tör?m?, m?nf??t v? pul qazanmaq deyil ki, deyib. Bu mü?yy?n dünyan?n h?r hans? deyil v? qar???ql?q Statistika bahal? olsa da! bel? Shahcheragh v? Hz Abdul Azim Hasani v?: Dünyan?n ?n böyük holdinql?rind?n, Astan Qüds statistika Razavi, t?k ?mam Rza v? müq?dd?s türb? kimi. Bu t?kc??n böyük v??n s?rv?t yarad?lmas? mü?ssis?l?r, h?m d? dünyan?n ?n böyük kartell?r v? güv?ndiyi var. çox da hallarda dövl?t hesab?na kapitalist firma v?: Bu minillik tarixi var! Bu o dem?kdir ki, aradan qald?r?lmas?: istehsal v? saxta statistika paylanmas? v? makroiqtisadi ?ran. Bütün statistika bilirik ki, ?halinin ölçülmü? nümun? (core) ç?xar?ld??? t?qdird?, sol ç?p curve ki, ?ks n?tic?. V? n? iqtisadi geriliyi dem?kdir. bel? ??hid Fondu v? Qazi Fondu (t?m?l v? ya keçmi? P?hl?vi Foundation), ?n böyük iqtisadi aktyor kimi Müq?dd?s ill?rd?n ya maliyy? institutlar?, v? min ill?r ?rzind? lokalla?d?r?lmas?, ?ran güclü iqtisadiyyat, iman ?g?r. edir. Z?rdü?t m?b?dl?ri v? sinaqoqlar v? kils?l?r zamanda, bütün rejimi keçirirl?r. n?z?r? g?tirilm?si söyl?di s?b?bd?n ?ran m?sul tutaraq üçüncü beyn?lxalq konfrans öz maliyy? ??ffaf deyil! il v? müq?dd?s ziyar?tgah v? dini m?rk?zl?ri is?: Bütün tör?m? var, qayda v? balans hesabat? v? Ticar?t Qanunu göst?ril?n bütün ??rait uy?un. Biri keçirilm?si onlara ?amil olard? bil?r! sad? m?nada tutaraq bu, h?qiq?tdir. Shrine v? ya Mazlum Foundation, heç bir m?nf??t v? öz heç bir g?lir ?ld?. Lakin onlar?n g?lir bütün tör?m? edir. ?sas?n, bu f?dakarl?q dem?kdir. ?mam Rza h?sr olunmu? zaman torpaq x?b?rdar m?qs?di satmaq deyil, lakin investisiya pul qazanmaq üçün edir. ?slind?, ?ran v? ?slam Holding do?ma h?sr olunmu?. m?hk?m? s?rf olunur orta g?lir ki. tarixi fonlar?: Çin v? Hindistan v? Almaniya v? Anglo-Saxon müxalif?t keçirilm?si onun localisation v? keçirilm?si il? ?rana apar?r ki, verilmi?. geril?m? iqtisadiyyat ?sass?z ittihamlar var.

 

 
تاریخ : شنبه 95/11/23 | 8:19 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر