سفارش تبلیغ
صبا

پیام 22بهمن برای مردم جهان چیست؟

22بهمن همانطور که برای ایران، استقلال آزادی و جمهوری اسلامی را به ارمغان آورد، برای جهانیان نیز میتواند به ارمغان بیاورد. زیرا اکنون اندیشه جمهوریت در اسلام، با جمهوریت در غرب در حال مبارزه است و: توانسته به تمام دنیا ثابت کند که: جمهوری اسلامی میتواند: تئوری و زیربنای ساختار فکری و عملی ملت ها باشد، و آنها را به سوی سعادت رهنمون سازد. البته دنیای استکباری با تبلیغات وسیع، به وسیله سلاح های کشتار جمعی ای رسانه! و جنگ نرم، مردم را از اسلام دور می کند، و می خواهد ثابت کند که: اسلام اگر بر انها حکومت کند، برای آنها بد می شود! در حالیکه اندیشه لیبرال دمکراسی، تنها تحفه تئوری پرداز های غربی، همانند رفیق چند سال گذشته خود: سوسیال دموکراسی، در حال ازبین رفتن است. ظهور ترامپ ظهور یک شخص نیست، بلکه جریانی است که انتهای: لیبرال دموکراسی را به ما نشان می دهد: که چیزی جز نژاد پرستی و: فقر پروری و برتری جویی ثروت بر انسانیت ندارد. لذا زمان آن رسیده که رهبر فرزانه انقلاب اسلامی، مانند رهبر کبیر انقلاب اسلامی که نامه ای به گورباچف نوشت، به این آقایان بنویسد و فروپاشی امپریالیسم را یاد آوری کند. البته گرچه سران مهم هستند، ولی مردم آمریکا مهمترند. مردم آمریکا باید مطمئن شوند: که نهضت آنان درست است و به نتیجه می رسد، و اگر با تراژدی ترامپ مبارزه کنند، جایگاهشان محفوظ است و: از کرامتشان دفاع می شود. شاید گفته شود که چندبار اعلام شده که: مردم آمریکا از دولت آمریکا جدا هستند، و مخالفت ما با دولت آمریکا هست. و مردم ایران با مردم آمریکا، مشکلی ندارند ولی، یکی دو بار کافی نیست! وقتی آنها هر لحظه در رسانه ها، برعلیه اسلام و جمهوری اسلامی تبلیغ می کنند، در عرض 38سال دو بار هم ما گفته باشیم، به کجا می رسد؟ باید همانطور که امام خمینی ره، به ارتش شاه پیغام می داد، و می فرمود من آمده ام تا بزرگواری شما را حفظ کنم، من آمده ام تا شما نوکر اجانب نباشید. ملت ایران هم باید دائما به ملت آمریکا پیام دهد که: صدای آنها را می شنود، و از مبارزه آنان حمایت می کند. و برای آنها استقلال و آزادی  می خواهد. چرا هیچگاه مردم آمریکا جدی گرفته نمی شوند؟ و از آنها صحبتی به میان نمی آید. به نظر می رسد الان وقت آن است که: نه تنها مردم آمریکا و اروپا، بلکه تمامی مردم دنیا بدانند که: ملت ایران صدای اعتراض آنها را می شنود، خواسته های آنها را زیر نظر دارد، و برای پیروزی آنها دعا می کند. اگر در راهپیمایی 22بهمن، برعلیه آمریکا یا انگلیس شعار داده می شود، منظور دولت های فاسد آنها است، نه مردم مظلوم و ستم دیده آنها. مردم اروپا یا آمریکا، از این جهت تحت ستم مضاعف هستند: زیرا از یکسو زیر فشار و بی عدالتی و: زجر و شکنجه دولت های خود هستند، و از سوی دیگر، ملت های دیگر فکر می کنند که: آنها خوشبخت هستند و: فریاد آنها، فریادی از روی سرخوشی است! آمریکا ده برابر متوسط دنیا زندانی دارد، انواع شکنجه ها اعمال می شود، ولی برخی مردم دنیا فکر می کنند که: زندانهای آمریکا هم بهشت است!

  What is the message for the world?

22 As for Iran, the Islamic Republic brought freedom and independence, could bring to the world. Because now the Republic of thought in Islam and republicanism in the West are fighting: the whole world has been able to prove that the Islamic Republic can: Theory and nations is the intellectual and practical infrastructure, and lead them to happiness. The world of arrogance extensive publicity by the media of weapons of mass destruction! And war, the people of Islam, and wants to prove that Islam if they rule, for they are bad! While the idea of ??liberal democracy, the only Western theorist gift, like your pal the past few years: social democracy is being destroyed. Trump emerged appearance of a person, but rather a process which ends: liberal democracy show us that nothing but racism and poverty breeding and wealth superiority of humanity. The time has come for wise leader of the Islamic Revolution, such as the great leader of the Islamic Revolution wrote a letter to Gorbachev, and the collapse of imperialism remind these gentlemen write. Although, the heads, are of course important, but people in America more important. America people should be assured that their movement is correct to conclude, and if the tragedy Trump fights, their place is reserved: the defense of dignity. It can be argued that declared several times that the people of America are separate from the government of America, and America is our opposition to the government. And the people of Iran and the people of America have no problem but, once or twice is not enough! When they are at any moment in the media against Islam and promote Islamic Republic, within 38 years twice told us to be, where to look? Shall be as Imam Khomeini, the Shah"s army was the message, and you said, I have come to you to keep my dignity, I have come to your servant, not aliens. Iranian nation to nation, America must keep its message that hears their voices, and support their struggle. They will for independence and freedom. Why the people of America did are not taken seriously? And they do not talk. It seems the time has come that not only the people of America and Europe, but the whole world to know that the Iranian nation hears their voices, their desires under the plans, and they pray for victory. If the 22 Bahman rally, against America or Britain motto is, for their corrupt government, not the oppressed people and oppressed them. People in Europe or America, are doubly oppressed in this respect: because on the one hand and the pressure and injustice: their governments are suffering and torture, and on the other hand, other nations think that they are happy: cry they cry from the euphoria is! America is ten times the average world imprisonment, torture is applied, but some people think that America"s prisons heaven!

 ما هی الرسالة للعالم؟

22 أما بالنسبة لإیران، جلبت الجمهوریة الاسلامیة الحریة والاستقلال، یمکن أن تجلب إلى العالم. لأنه الآن فی جمهوریة الفکر فی الإسلام فی الغرب تقاتل الجمهوریة و: قادرة على إثبات للعالم أن یمکن الجمهوریة الإسلامیة: النظریة والدول هی البنیة التحتیة الفکریة والعملیة، وتقودهم إلى السعادة. العالم من الغطرسة دعایة واسعة النطاق من قبل وسائل الإعلام من أسلحة الدمار الشامل! والحرب على أهل الإسلام، ویرید أن یثبت أن الإسلام إذا ما حکم، لأنها سیئة! فی حین أن فکرة الدیمقراطیة اللیبرالیة، الوحیدة فی هدیة المنظر الغربیة، مثل بال الخاص بک السنوات القلیلة الماضیة: تدمر الدیمقراطیة الاجتماعیة. خرجت رابحة ظهور شخص، وإنما هی العملیة التی ینتهی: الدیمقراطیة اللیبرالیة تبین لنا أن شیئا سوى العنصریة وتربیة الفقر والغنى تفوق الإنسانیة. لذلک حان الوقت لزعیم حکیم الثورة الإسلامیة، مثل القائد العظیم للثورة الإسلامیة کتب رسالة إلى غورباتشوف، لتذکیر هؤلاء السادة إرسال وانهیار الامبریالیة. على الرغم من أن رؤساء هی بالطبع مهم، ولکن الناس أکثر أهمیة فی أمریکا. یجب أن یطمئن أمریکا الناس أن حرکتهم هی الصحیحة على أن تبرم، وإذا کانت مأساة ترامب محاربة، محجوز مکانها: الدفاع عن کرامة. ویمکن القول أن أعلنت عدة مرات أن شعب أمریکا منفصلة عن الحکومة الأمریکیة، وأمریکا هی معارضتنا للحکومة. وشعب إیران وشعب أمریکا، ولیس مشکلة ولکن، مرة واحدة أو مرتین لا یکفی! عندما تکون فی أی لحظة فی وسائل الإعلام ضد الإسلام وتعزیز الجمهوریة الإسلامیة، على بعد 38 سنة مرتین وقال لنا أن نکون، أن ننظر فیها؟ على النحو الإمام الخمینی، کان جیش الشاه الرسالة، وقلت، لقد جئت لک للحفاظ على کرامتی، لقد جئت إلى عبدک، ولیس الأجانب. الامة الایرانیة على الأمة، یجب أن أمریکا تبقی رسالتها أن یسمع أصواتهم، ودعم نضالهم. فإنها من أجل الاستقلال والحریة. لماذا لا تؤخذ شعب أمریکا على محمل الجد؟ وأنهم لا یتحدثون. یبدو أن الوقت قد حان أن الأمر لا یقتصر على شعب أمریکا وأوروبا، ولکن العالم کله أن یعرف أن الأمة الإیرانیة یسمع أصواتهم، رغباتهم فی إطار خطط، ویصلی من أجل انتصارهم. إذا کان بهمن مسیرة 22، ضد أمریکا أو بریطانیا شعارنا هو، لحکومتهم الفاسدة، ولیس الشعب المظلوم وقمعهم. الناس فی أوروبا أو أمریکا، مضطهدات بشکل مضاعف فی هذا الصدد: لمن جهة والضغط والظلم: حکوماتها یعانون والتعذیب، وعلى الجانب الآخر، فإن الدول الأخرى یعتقدون أنهم سعید: صرخة یبکون من الفرحة هی! وعشرة أضعاف متوسط ??بالسجن العالم، یتم تطبیق أمریکا التعذیب، ولکن بعض الناس یعتقدون أن السماء سجون أمیرکا!

 dünya üçün mesaj n?dir?

22 ?ran kimi, ?slam Respublikas? azadl?q v? müst?qillik g?tirdi dünyaya g?tir? bil?r. indi Q?rbd? ?slam fikir v? respublikaç?l?q Respublikas? mübariz? Çünki: n?z?riyy? v? mill?tl?r intellektual v? praktiki infrastruktur v? xo?b?xtlik onlara r?hb?rlik: bütün dünya ?slam Respublikas? bil?r ki, sübut ed? olmu?dur. kütl?vi q?r??n silahlar?n?n media t?r?find?n t?k?bbür geni? a?karl?q dünya! V? müharib? ?slam insanlar v? onlar istisna ?g?r onlar pis üçün, ?slam? sübut etm?k ist?yir! Baxmayaraq, son bir neç? il sizin dost kimi liberal demokratiya yaln?z Western n?z?riyy?çi h?diyy? ideyas? sosial demokratiyan?n m?hv edilir. Trump ??xsin görünü?ü ortaya ç?xd?, ?ksin? bitir bir proses: liberal demokratiya biz? göst?rir ki, b???riyy?tin irqçilik v? yoxsulluq heyvandarl?q v? s?rv?t üstünlük ba?qa bir ?ey. zaman bu c?nablar yazmaq v? imperializmin da??lmas? xat?rlatmaq, Qorbaçov bir m?ktub yazd? ?slam ?nqilab?n?n böyük r?hb?ri kimi ?slam ?nqilab?n?n, müdrik lideri g?lib. r?hb?rl?ri, baxmayaraq ki, ?lb?tt? vacibdir, lakin Amerikada insanlar daha ?h?miyy?tli. Amerika xalq? öz h?r?k?t ba?lamaq do?ru oldu?unu ?min etm?k laz?md?r, v? faci? Trump mübariz? varsa, onlar?n qorunur: l?yaq?tini müdafi?. Bu Amerika xalq?n?n Amerika hökum?ti ayr? bir neç? d?f? b?yan etdi ki, iddia edil? bil?r, v? Amerika hökum?tinin bizim müxalif?t edir. V? ?ran xalq? v? Amerika xalq?, bir problem, lakin bir d?f? v? ya iki d?f? kifay?t q?d?r deyil! onlar ?slama qar?? mediada h?r an v? 38 il ?rzind? ?slam Respublikas? t??viq zaman iki d?f? baxmaq, olmam?z? izah etdi? ?mam Xomeyninin kimi olacaq, ?ah ordusunun mesaj? idi v? m?n l?yaq?tini saxlamaq üçün siz? g?lmi?, dedi, m?n qulun deyil, ?cn?bil?r g?lmi??m. mill?t? ?ran xalq?, Amerika s?sl?rini e?idir ki, onun mesaj? saxlamaq v? onlar?n mübariz?sin? d?st?k olmal?d?r. Onlar müst?qillik v? azadl?q olacaq. Niy? Amerika n?f?r a??r al?nm?r idi? Onlar dan??maq ist?mir?m. Bu vaxt Amerika v? Avropada, h?m d? bütün dünya yaln?z insanlar ?ran xalq? planlar? alt?nda s?sl?rini, onlar?n ist?kl?rin? e?idir ki, bilm?k ki, g?lib görünür v? onlar q?l?b? üçün dua. Amerika v? ya Britaniya devizi qar?? 22 Bahman mitinq edir, onlar?n Pornoqrafiya hökum?t üçün deyil, m?zlum insanlar v? onlar? zülm etdi. Avropa v? ya Amerikada insanlar, ikiqat bu bax?mdan m?zlum olunur: çünki bir t?r?fd?n v? t?zyiq v??dal?tsizlik haqq?nda: onlar?n hökum?tl?ri ?ziyy?t v? i?g?nc? v? dig?r t?r?fd?n, dig?r mill?tl?r xo?b?xt olduqlar?n? hesab olunur: cry onlar euphoria deyil a?lamaq! America on d?f? orta dünya h?bs, i?g?nc? t?tbiq edilir, lakin b?zi insanlar dü?ünm?k Amerikan?n h?bsxanalar?nda göyd? ki!

 

 

 
تاریخ : پنج شنبه 95/11/21 | 10:23 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر