سفارش تبلیغ
صبا

یمن انتقام ایرانی ها را می گیرد!

گرچه ایران و یمن، امروز دور هستند و آل سعود، بین آنها جدایی انداخته ولی، همانند طول تاریخ، هیچ فاصله ای احساس نمی شود! چندانکه ابوسعید ابوالخیر، شاعر قرون قبل در رباعیات می گوید: گر در یمنی چو با منی پیش منی،

گر پیش منی چو بی منی در یمنی، من با تو چنانم ای نگار یمنی، خود در غلطم که من توام یا تو منی!

و این در وصف اویس قرنی نیز می باشد. از وقتی که ایرانیها، یمن را از دست حبشی ها نجات دادند، که در کتاب استاد مطهری آن را می خوانیم این امر آشکار تر می شود. امروز هم بین ایران و یمن جدایی نیست، و با اینکه هرگونه ارتباط زمینی و هوایی را، آل سعود قطع کرده، ولی قلبها یکی است. و تله پاتی قوی، از دیوار نظامی آل سعود، به راحتی عبور می کند و: موشک بالستیک میرود تا: ریاض را با بر سر قصر فرعونی آل سعود خراب کند. موشک های نقطه زن، میتوانند بدون آسیب به مردم، دقیقا فقط آل سعود را هدف قرار دهند. و آنها در حالیکه در دامن ناپاک خود: هزاران دختر تازه عروس را گرفتار کرده اند، شاهد فرود آمدن موشک بر سر خودشان خواهند بود. البته آل سعود از ترس جان خودشان، آنجا را ترک کرده اند و در سواحل: سیسیل یا آنتالیا و امثال آن زندگی می کنند، ولی تا کی میتوانند از مرگ فرار کنند؟ آنها برای فرار از مرگ، چه دلارهایی را! به آمریکا و فرانسه و انگلیس ندادند. و چه سلاحهایی را نخریدند! ولی آیه قران می فرماید: مرگ شما را پیدا می کند ولو در: قصرهای محکم و زیر سپر موشکی باشید! آل سعود فکر کرده: فقط با یک تعداد اندکی مانند: فرماندهان سپاه و امثال آن طرف است، که به آمریکا دستور داده که سپاه را تحریم کند. اما نمی داند که هفت میلیارد مردم زمین، آرزوی مرگ آنها را دارند. و اگر چیزی نمی گویند از ترس: شمشیر های به خون آغشته آنها است. اگر روزی دنیا بفهمد که: این شمشیر ها کند شده، آنوقت می بینید که سیل جمعیت نه در یمن و ایران، یا لیبی و سودان و سوریه و عراق و سومالی، که در تمام دنیا بر علیه این خاندان کثیف، و دروغگو قیام خواهند کرد. و اسلام و ایمان دروغین آنها، بر همه آشکار خواهد شد. همانطور که خدا خواست و آمریکا را، بدون نقاب نشان داد، بزودی مردم دنیا، آل سعود بدون نقاب را هم خواهند.

 Yemen Iranian retaliation would take place!

Although Iran and Yemen today are far and Saudis, among them split up but, as throughout history, no space is not felt! Enough Sa"id Abu al-Khair, a poet centuries ago in quatrains says: If in Yemen, because with me, by my side,

If you stayed with me, because without me, in Yemen, I am with you, so I am a journalist in Yemen, the wrong of who I am or you are not!

And this in spite of Owais Qarni also. Since the Iranians, Yemen missing Ethiopians were rescued, the book Motahari it says it becomes more apparent. Today between Iran and Yemen separation, and that any relationship between earth and air, Saud stopped, but the heart is one. And telepathy strong, from the wall of the House of Saud, easily passes: ballistic missile goes up: Riyadh with the house of Pharaoh Saud damage. Missiles female point, without harm to people, exactly just Saud target. And while the skirt unclean: the thousands of girls bride caught have witnessed the landing of missiles on their heads will be. The Saudis fear of their lives, they have left and the coast of Sicily or Antalya, and so live, but how long can escape death? They escape from death, what dollars! To America, France and England did not. And what weapons to be bought! But the verse says: death finds even in palaces firm and the missile shield luck! Saud thought: just a few, such as commanders and so on, which America has ordered the army to boycott. But does not know that seven billion people on Earth, willing to die them. And if you did not say anything for fear of sword and blood-stained them. If one day the world will know: this sword slowed, then you see that influx is not in Yemen and Iran, or Libya, Sudan, Syria, Iraq and Somalia, the whole world against the house dirty, and a liar will revolt . And believed their false, all will be revealed. As God"s will and America, unmasked showed, soon the world, Saud unmasked they will.

والیمن وإیران الانتقام !

على الرغم من أن إیران والیمن، والیوم آل سعود، وطرح الفصل بینهما، ولکن کما مر التاریخ، لا یرى أی مساحة!

وهذا على الرغم من العویس القرنی أیضا. منذ الإیرانیین، تم انقاذ الیمن من أیدی الإثیوبیین، الذین قرأوا هذا الکتاب مطهری یصبح أکثر وضوحا. الفصل الیوم بین إیران والیمن، وأن أی اتصال مع الأرض والهواء، توقفت سعود، ولکن قلب واحد. والتخاطر قویة، وجدار بیت آل سعود، یمر بسهولة: صاروخ بالیستی یذهب إلى: قصر فرعون فی الریاض مع الخراب السعودی. نقطة الإناث من الصواریخ، دون ضرر على الناس، وتستهدف على وجه التحدید إلا آل سعود. فی حین تنورة لهم فی حیاتهم النجسة: الآلاف من الفتیات قد اشتعلت حدیثی، والسیطرة على الصواریخ الخاصة بها والهبوط. ویخشى السعودیون من حیاتهم، قد غادر المنطقة وسواحل صقلیة أو العیش أنطالیا، وما شابه ذلک، ولکن کیف یمکن لفترة طویلة هربا من الموت؟ یهربون من الموت، ما الدولارات! إلى أمریکا، لم فرنسا وانجلترا لا. ولکن الآیة تقول: الموت یجد لک، حتى فی القصور ضیقة والحظ الدرع الصاروخی! سعود نفسی: مجرد أمثلة قلیلة، مثل قادة الحرس الثوری الإسلامی، وما شابه ذلک، التی أمرت الجیش لمقاطعة أمریکا. ولکن لا یعرف سبعة ملیارات الناس على الأرض، لدیهم رغبة فی الموت. وإذا کنت لا أقول أی شیء من الخوف: السیف ملطخة بالدماء بالنسبة لهم. لو یوم واحد سوف یعرف العالم: هذا السیف تباطأ، فإنک لن إغراق السکان فی الیمن وإیران، أو لیبیا، السودان، سوریا والعراق والصومال، والعالم کله على هذا البیت القذرة، وسوف ترتفع الکذابین . والإسلام وعقیدتهم کاذبة، وسیتم الکشف عن کل شیء. کما مشیئة الله وأمریکا، لم تظهر أی قناع، على العالم قریبا، السعودیین سوف المقنعة أیضا.

Y?m?n, ?ran intiqam almaq olacaq!

, Heç bir yer hiss olunmur tarix boyu ?ran v? Y?m?n v? S?udiyy??r?bistan? bu gün, baxmayaraq ki uzaq, onlar?n aras?nda ayr?l?q at?lan amma! ?bu S?id ?bu ?l-Khair kifay?t q?d?r, ?srl?r ?vv?l Rubaiyat ?air deyir: Y?m?nd? varsa, m?niml?, çünki m?nim yan?mda,

Siz Y?m?nd?, çünki m?n? olmadan, m?niml? qald?, m?n s?hv edir?m v? ya deyil, bir Y?m?n dost kimi sizinl?y?m!

Bu da Owais Qarni baxmayaraq. ?ranl?lar ild?n, Yemen Motahari daha ayd?n olur bu kitab oxumaq Ku?lular?n ?lind? xilas edilib. Separation gün torpaq v? hava il? h?r hans? bir ?laq?, Saud dayand?rd? ?ran v? Y?m?n aras?nda ki, lakin ür?k biridir. V? güclü telepatiya, S?ud Palatas?n?n divar asanl?qla keçir: Saudi m?hv il? Riyadda Fironun saray?nda: ballistik raket gedir. d?qiq S?ud yaln?z House hedefleme insanlar z?r?r olmadan raketl?rin Qad?n point,. onlar?n murdar onlara yubka is?: Q?zlar minl?rl? öz raketl?r üz?rind? newlywed, n?zar?t olmu?am eni? edildi. S?udiyy?lil?r, h?yatlar?n?n qorxu sah?si v? Sicily sahilind? yazmay?blar v? ya Antalya v? kimi ya?amaq, lakin nec? uzun ölüm xilas ed? bil?r? Onlar ölümd?n n? dollar xilas! Amerika, Fransa v? ?ngilt?r? olmad?. V? n? silah ?ld? etm?k üçün! Amma ay? deyir: ölüm h?tta s?x saray v? raketd?n müdafi? u?urlar, siz tap?r! Saud fikir bel? Amerika boykot ordu ?mr ??KK komandirl?ri, v? kimi, yaln?z bir neç?. Amma yer üzünd? yeddi milyard insan bilmir, onlar ölüm dil?yir?m. onlar üçün qan l?k?l?nmi? q?l?nc: V? qorxu bir ?ey dem?dim, ?g?r. bir gün dünya bil?c?kl?r ?g?r bu q?l?nc yava?lad?, sonra Y?m?n v? ?ran, v? ya Liviya, Sudan, Suriya, ?raq v? Somalid??halisi da?q?n deyil, bütün dünya bu çirkli evd? qar?? v? yalanç? artacaq . V? ?slam v? onlar?n saxta iman, bütün a?kar edil?c?k. Allah?n irad?si v? Amerika kimi, S?udiyy?lil?r h?mçinin unmasked, tezlikl? dünya, heç bir maska ??göst?rdi.

 

 
تاریخ : سه شنبه 95/11/19 | 10:29 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر