سفارش تبلیغ
صبا

مرغ اول بوده یا تخم مرغ؟

حضرت مولانا می گوید: پای استدلالیون چوبی بود! و نیز گفته شده:( اول من قاس الشیطان) اول کسی که قیاس کرد شیطان بود. ولی باز عده ای به آن چسبیده اند و: منطق افلاطونی و ارسطویی و کذا را می خوانند! و فکر می کنند ارسطو هم مثل الان، کامپیوتر و چاپخانه داشته و کتابهای زیادی نوشته! و خیلی چیزها از این دست. اما باید دانست که هرچیزی، در جای خودش نیک است و: هرنکته در مقام خود زیباست. مثلا همین که سالها بحث می کردند: اگر تخم مرغ اول باشد، باید مرغی آن را زائیده باشد! و اگر مرغ اول بوده، پس باید تخم مرغی باشد تا او بدنیا آمده باشد. اما تئوری قرآنی خیلی ساده می گوید: مرغ به تنهایی نمی تواند صاحب جوجه شود! زیرا خداوند همه چیز را زوج آفریده، پس ابتدا مرغ و خروس را خدا خلق می کند، و از ازدواج آنها جوجه پدید می آید. درست مانند خلقت آدم و حوا. این مسئله به همین سادگی ها هم نیست، مثلا الان بحث این است که: کتاب منشا علم و اینترنت است؟ یا اینترنت منشا تولید علم و کتاب. قدیمی ها که همه چیز خوب را، به قدیمی ها نسبت می دهند، می گویند کتاب نباشد اینترنت هم نیست! همه مطالب اینترنت، بالاخره از یک کتاب برداشته شده، حالا یا ذکر منبع شده یا نشده که: حقوق مولفین و مصنفین هم، به همین دلیل درست شد! اما جدیدی ها می گویند: علم اول می رود در اینترنت، به اطلاع همه می رسد، بعد اگر صاحب علم پول کلان، و سرمایه باد آورده داشت، آن را چاپ می کند و کتاب درست می کند. وبحث شیرین علم بهتر است یا ثروت را، به دور و تسلسل نسبت می دهند. البته فقط در همین موضوع نیست که: قدیمی ها یا قدیمی دوست ها، جفا می کنند. در همین سینما هم همینطور است: می گویند تئاتر مادر سینما است! درحالیکه سینمای دیجیتال، اصلا نیازی به تئاتر ندارد. و اگر اصرار داشته باشیم که: حتما باید تئاتریسین برود و: بازیگر شود، اصلا دنیای بازیهای رایانه ای، و همه انیمیشن ها باید دور ریخته شوند! البته آنها با پر رویی می گویند که باید دور ریخته شوند! مثل همین هایی که می گویند: اگر ارسطو نبود علم نبود، و اگر آتن نبود شهروندی و دموکراسی معنی نداشت. اما به هر حال، زمان آن فرا رسیده که بیاییم و: دور به جوان ها بدهیم و: آنقدر نگوییم قدیم ها بهتر بود! قدیم در تهران وبا و حصبه بود، الاغ سواری و بوی پشگل، خیابان ها را پر کرده بود. از آب جوی خیابان، به آب انبارها می ریختند و می خوردند.. از همه بدتر توی فیلم ها، چند نفر با هم لاس می زدند، اینها کیف می کردند! و توهم داشتند که خودشان در فیلم هستند. بله اگر قرار است پیشرفت را به چالش بکشند، ماهم بلدیم عقب رفت را به چالش بکشیم.

First the chicken or the egg?

Molana says arguments wooden leg! And said :() compared to the first person who was Satan. But few have stuck to it: Platonic and Aristotelian logic and read sic! And think Aristotle, like now, the computer and printer, and many books written! And things like that. But you should know that everything is good in its own right: everything beautiful in his position. For example, for years argued that if the first egg should be born bird it! And if the first was chicken, eggs must be so until he is born. But the Qur’an theory simply says chicken alone cannot be a chicken! Even as God created everything, then God created first the chicken and pigs, and chickens emerge from their marriage. Just like Adam and Eve. It"s not that simple, as now, the argument is that: The Origins of Science and the Internet? Or Internet source of knowledge and books. Good old things, the old ones are compared; say the book is not the Internet! All Internet content has finally been lifted from a book, whether or not the source noted that: Rights of Authors and Composers, too, why was true! But new to say: Science is the first on the Internet, to inform all would seem, then, if the science of money, and capital was a bonanza, print it out and book the right. DISCUSSION The sweet science is better or wealth, compared to the vicious circle. Of course, just not on the same topic: the old, or old friendships, are persecuted. In the movies, too, to say theater is Cinema mother! While digital cinema, don’t need to theater. And if we insist that you should go and theater actor and even the world of computer games, and all animations should be discarded! They say that should be discarded with the full face! Like this they say: If Aristotle was not a science, and if Athens did not mean citizenship and democracy. However, the time has come and come round and give to the young people: not so old days were better!  Illness Old cholera was in Tehran, ass rides and the smell of manure filled the streets. Atmospheric water street, water reservoirs and ate poured.. The worst in movies, several people were Las together, these bags were! And the illusion that they are in the movie. Yes, if it is to progress to the challenge, claiming to know the place go back to the challenge.

أولا الدجاجة أم البیضة؟

یقول مولانا الحجج الساق الخشبیة! وقال :() بالمقارنة مع الشخص الأول الذی کان الشیطان. ولکن تمسک قلیل إلیه: المنطق الأفلاطونی والأرسطی وقراءة کذا! واعتقد أرسطو، مثل الآن، کتب الکمبیوتر والطابعة، والعدید من الکتب! وأشیاء من هذا القبیل. ولکن یجب أن نعرف أن کل شیء جید فی حد ذاته: کل شیء جمیل فی منصبه. على سبیل المثال، لسنوات القول أنه إذا کانت البیضة الأولى یجب أن تکون ولدت الطیور ذلک! وإذا کانت أول الدجاج، یجب أن یکون البیض حتى حتى ولادته. ولکن هذه النظریة القرآنیة ببساطة تقول الدجاج وحدها لا یمکن أن یکون الدجاج! حتى خلق الله کل شیء، ثم خلق الله أولا الدجاج والخنازیر والدجاج الخروج من زواجهما. تماما مثل آدم وحواء. انها لیست بهذه البساطة، کما هو الحال الآن، فإن الحجة هی أن: أصول العلوم والإنترنت؟ أو مصدر الانترنت من المعرفة والکتب. الأشیاء القدیمة جیدة، وتتم مقارنة القدیمة، ویقول الکتاب لیست شبکة الإنترنت! جمیع محتوى الإنترنت، وقد تم أخیرا رفع من کتاب، أو عدم وأشار المصدر أن: حقوق المؤلفین والملحنین، أیضا، هو السبب الحقیقی! ولکن الجدید أن نقول: العلم هو الأول على شبکة الإنترنت، لإبلاغ جمیع ما یبدو، إذن، إذا کان العلم من المال، ورأس المال والثروة، وطباعته وحجز الحق. مناقشة العلم الحلو هو أفضل أو الثروة، مقارنة مع حلقة مفرغة. بالطبع، لیس فقط فی نفس الموضوع: القدیم، أو الصداقات القدیمة، یتعرضون للاضطهاد. فی الأفلام، أیضا، إلى القول المسرح سینما الأم! بینما السینما الرقمیة، لا تحتاج إلى المسرح. وإذا کنا نصر على أن علیک أن تذهب وممثل مسرحی، وحتى فی عالم ألعاب الکمبیوتر، ویجب التخلص من جمیع الرسوم المتحرکة! یقولون أن یجب التخلص منها مع کامل الوجه! مثل هذا یقولون: إذا کان أرسطو لیس العلم، وإذا لم أثینا لا یعنی المواطنة والدیمقراطیة. ومع ذلک، فإن الوقت قد حان وتأتی جولة وتعطی للشباب: کانت أیام لا قدیمة جدا أفضل! کانت طهران الکولیرا القدیم والتیفوئید، ورکوب الحمار ورائحة السماد، وتملأ الشوارع. الشارع الماء فی الغلاف الجوی، وخزانات المیاه ویأکلون سکب .. الأسوأ فی الأفلام، کان العدید من الناس فیغاس معا، وکانت هذه الحقائب! والوهم أنهم فی الفیلم. نعم، إذا کان لها أن تقدم إلى مستوى التحدی، مدعیا أن تعرف المکان أعود إلى مستوى التحدی .

First toyuq v? ya yumurta?

Mevlana arqumentl?r taxta ayaq deyir! ?eytan ilk ??xs il? müqayis?d?) :( bildirib. Amma bir neç? bu vurulmu?: Platonik v? Aristotelian m?ntiq v? sic oxuyun! V? Aristotel, indi kimi, kompüter v? printer, v? bir çox kitablar yaz?lm??d?r edir?m! V? kimi ?eyl?r. Amma h?r ?ey öz-özlüyünd? yax?? bilm?lidir ki, onun mövqeyi göz?l h?r ?ey. M?s?l?n, il ?rzind? ilk yumurta qu? onu dünyaya ?g?r oldu?unu müdafi? etdi! ilk toyuq idi, ?g?r o anadan q?d?r, yumurta bel? olmal?d?r. Amma Quran n?z?riyy?si sad?c? toyuq bir toyuq ola bilm?z t?k deyir! Allah h?r ?eyi yaratm?? kimi, Allah ilk toyuq v? donuz yarad?lm?? v? toyuq onlar?n nikah ç?xma?a. Just Ad?m v? H?vva kimi. Elm Origins v? internet: ?ndi kimi, d?lil ki, sad? deyil? bilik v? kitab v? ya internet m?nb?yidir. Yax?? köhn???yalar, köhn? müqayis?, kitab deyil Internet dem?k! Bütün Internet content, n?hay?t m?nb? qeyd edib ki, v? ya bir kitab qalxd?: Mü?llifl?r v? B?st?karlar hüquqlar? da niy? do?ru idi! Amma yeni dem?k: Elm ?nternet ilk pul elm v? kapital bir Bonanza idi bütün sonra, görünür m?lumat çap v? sa? kitab. MÜZAK?R? ?irin elm sonsuz müqayis?d? daha yax?? v? ya s?rv?tidir. ?lb?tt? ki, yaln?z eyni mövzuda: t?v?llüd, v? ya köhn? dostluq, t?qib olunur. film d? teatr Cinema ana dem?k! digital kino baxmayaraq, teatr ehtiyac yoxdur. V? biz getm?k v? teatr oyunçusu v? kompüter oyunlar? h?tta dünya v? bütün animasiyalar at?lmal? laz?md?r ki, t?kid ?g?r! Onlar tam üz at?l?r etm?k laz?md?r ki, dem?k! bu kimi deyirl?r: Aristotle elm deyil, v? Afina v?t?nda?l?q v? demokratiya dem?k olmasayd? edin. Lakin vaxt g?l?c?k v? g?ncl?r? g?lm?k v? verm?k: bel? köhn? gün yax?? idi! Tehran, köhn? v?ba v? qar?n, ass Rides v? peyin qoxusu idi küç?l?ri doldurdu. Atmosfer Water Street, su anbarlar? v? .. film pis bir neç? n?f?r Las birlikd? tökülür yedim, bu çanta idi! V? illüziya onlar film oldu?unu. Bu yer bilm?k iddia ed?r?k, problem inki?af ?g?r B?li, geri problem gedin.

 

 
تاریخ : دوشنبه 95/11/18 | 8:53 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر