سفارش تبلیغ
صبا

نابودی دلار

برخلاف تصور برخی که می گویند: مقدرات ایران در آمریکا تعیین می شود، می بینیم که مقدرات آمریکا در ایران تعیین می شد! و ترامپ بخاطر همین موضوع، از ورود ایرانیان به آنجا می ترسد. ترامپ میداند در عرصه سیاسی که، شکست خورده و با درصد بسیار کمی از آرا، بر روی کار آمده و اگر بخواهد: آن را حفظ کند باید پشتوانه مالی خود را قوی کند. و لذا با این وسیله می تواند: درآمدهای ایرانیان را برای خود بردارد! و بنام ملت آمریکا به کام خود بریزد. ترامپ اما در یک مورد اشتباه کرده و: آن اینکه مردم آمریکا این کلک او را شناخته اند. و میدانند که او دروغگویی بیش نیست، و همه این بگیر و ببندها، برای پر کردن جیب خودش است! تا در این چند سالی که رئیس جمهور است، بار خود را ببندد و از تمام کسانی که: از او مالیات گرفته اند، یا کار او را راه نیانداخته اند انتقام بگیرد. ایرانیان در تمام کارهای ترامپ، دست برتر داشتند لذا او فکر می کند: با ممنوع کردن ورود آنها، راه برای چپاول هرچه بیشتر مردم آمریکا باز می شود. در حالیکه او خیانت به مردم می کند، تا ثروت و نفوذ خود را گسترش بدهد، تاریخ آمریکا شهادت می دهد که: ایرانیان بالاترین ثروت ها را به آمریکا برده اند، و حامی اصلی دلار بوده اند. دلار در تمام دنیا سقوط می کرد، ولی در ایران حتی به قیمت بیماری اقتصاد ایرانی، نرخ دلار را بالا نگه می داشتند. هیچ ملتی مثل مردم ایران، دلسوز آمریکا نبودند. زیرا خصلت ایرانی ها غریب دوستی یا: مهمان نوازی است. مثلا در ایران اگر کسی مهمان خارجی باشد، نمی گذارند پولی خرج کند! در همین 17مین کنوانسیون گردشگری ، تمام تور لیدر ها یک هفته خوردند و گشتند، بهترین سوغاتی ها را دریافت کردند. ولی تئوریهای گردشگری غیر ایرانی می گوید: اگر گردشگری را دیدند فقط او را بدوشند! و هرچه پول دارد از او بگیرند. به بهانه بازار رقابتی، تا مهمان بیشتر می شود، هتل ها را گرانتر کنند! ارزاق و هزینه رفت و آمد سرسام آور می گردد. اگر در ایران هم کسانی این کار را می کند، شاگردان کلاس هتلداری آنها هستند! والا از نظر ایرانی، مهمان حبیب خدا است و: باید از او پذیرایی کرد، و هزینه ای نگرفت. حتی موقع رفتن سوغاتی هم به او می دهند. به همین دلیل آمریکا ایرانی ها را منع کرده، تا بعدا با قیمت های چند برابر! به آنها اجازه دهد. ولی بداند که این کار او باعث: نابودی دلار و اقتصاد آمریکا می شود. و سود آن برای ترامپ و شرکای: عرب و یهودی او فقط، برای چند روز اول است.

The destruction of the dollar

Unlike some who say: America is determined the fate of Iran, we see that America"s destiny was determined! And Trump Because of this issue, there are fears the arrival of the Iranians. Trump knows that in politics, defeated and with a very small percentage of the vote, on the job and if he wants it to maintain its strong financial backing it needs. And therefore the device can be: Iranian revenues for herself! And called the people of America to shed your palate. But in one case the wrong Trump: America is that people have known this trick him. And know that he is a liar, and all this hold and locks, to fill his own pockets! Up to a few years the president, his once close and all those people that are tax him, or whom he will have to take revenge. Iranians of all things Trump had the upper hand so he thinks, by banning their entry, opens the way for America to plunder more and more people. The dollar fell all over the world, but in Iran even at the expense of the Iranian economy, the dollar exchange rate kept high. No nation like Iran, America was not sympathetic. Because the Iranians whimsical nature of friendship: hospitality. For example, if one guest in a foreign country, do not spend money! The 17th Tourism Convention, all ate and were one week tour leader, received the best souvenirs. But foreign tourism theory says that if tourism were just not deceived him, and the money from him. Under the pretext of a competitive market, so your guests will be more, not expensive hotels! Provisions and travel costs are staggering. If it does those in Iran, the class of hotel they are! Otherwise, Iran"s view, Habib Guest is God and should be welcomed him, and there was no charge. Even when they go to her souvenirs. That is why America has banned Iranians, and then multiplies the prices! Allow them. But he knows that this will lead to destruction of the dollar and America"s economy. And benefits for Trump and partners: Arabs and Jews only, for the first few days.

تدمیر الدولار

وخلافا لبعض الذین یقولون: یتم تحدید أمریکا مصیر ایران، ونحن نرى أن مصیر أمیرکا تقرر! وترامب وبسبب هذه المسألة، وهناک مخاوف من وصول الإیرانیین. ترامب یعلم أنه فی السیاسة، هزم ومع نسبة ضئیلة جدا من الأصوات، فی العمل، وإذا أراد ذلک للحفاظ على الدعم المالی القوی الذی تحتاجه. وبالتالی لا یمکن للجهاز أن یکون: الإیرادات الإیرانیة لنفسها! ودعا الشعب الأمریکی لتسلیط الحنک الخاص بک. ولکن فی حالة واحدة خاطئ ترامب: أمریکا هو أن الناس لم یعرفوا هذه الحیلة له. وأعرف أنه کاذب، وهذا کله عقد والأقفال، لملء جیوبه! حتى سنوات قلیلة من الرئیس، له مرة واحدة وثیق وجمیع هؤلاء الناس التی هی ضریبة علیه، أو الذی قال انه سیتعین على الانتقام. الإیرانیون من کل شیء ترامب، وکان له الید العلیا حتى انه یعتقد، عن طریق حظر دخولهم، ویفتح الطریق أمام أمریکا لنهب المزید والمزید من الناس. فی حین انه هو خیانة للشعب، لإعطاء ثروة لتوسیع نفوذها وأمریکا التاریخ یشهد أن الإیرانیین لدیهم أعلى الثروة فی أمریکا، وکان الدولار الراعی الرئیسی. وانخفض الدولار فی جمیع أنحاء العالم، ولکن فی إیران حتى على حساب الاقتصاد الإیرانی، وأبقى على سعر صرف الدولار عالیة. لا توجد دولة مثل إیران، وکانت أمریکا لا تتعاطف. لأن الطبیعة غریب الأطوار الصداقة الإیرانیین: الضیافة. على سبیل المثال، إذا ضیف واحد فی بلد أجنبی، لا تنفق المال! اتفاقیة السیاحة ال17، ویأکلون کل شیء وکان زعیم جولة أسبوع واحد، حصل على أفضل الهدایا التذکاریة. ولکن نظریة السیاحة الخارجیة تقول أنه إذا کانت السیاحة فقط لا یخدعه، والمال منه. تحت ذریعة وجود سوق تنافسیة، لذلک لن یکون ضیوفک أکثر والفنادق لیست مکلفة! أحکام وتکالیف السفر مذهلة. إذا کان الأمر کذلک تلک الموجودة فی إیران، وصنف الفندق هم! خلاف ذلک، وجهة نظر ایران، حبیب زائرین الله وینبغی الترحیب به، ولیس هناک تهمة. حتى عندما یذهبون إلى الهدایا التذکاریة لها. هذا هو السبب فی أمریکا منعت الإیرانیین، ومن ثم مضاعفة الأسعار! سماح لهم. لکنه یعرف أن هذا سوف یؤدی إلى تدمیر الدولار والاقتصاد الأمیرکی. والفوائد التی تعود على ترامب والشرکاء: العرب والیهود فقط، فی الأیام القلیلة الأولى .

dollar?n m?hv

el?l?ri f?rqli olaraq: Amerika ?ran?n taleyi mü?yy?n edilir, biz Amerikan?n taleyi mü?yy?n edilmi?dir ki, bax?n! V? Trump bu m?s?l?nin Çünki, qorxu ?ran g?li?i var. Trump siyas?t, i?, m??lub v? s?s çox kiçik faiz il? bilir ki, o, ist?s?, bu ehtiyac? güclü maliyy? d?st?k t?min etm?k üçün. Ona gör? d? cihaz ola bil?r: ?ran g?lirl?ri özü üçün! V? damaq tökm?k Amerika xalq? ça??r?b. Amma bir halda yanl?? Trump: Amerika xalq? bu oyun ona m?lum edir. O, öz cibini doldurmaq üçün bir yalanç?, v? bütün bu gözl?m?y? v? q?f?llar oldu?unu bilirik! Bir neç? il prezident, vergi onu ki, onun bir d?f? yax?n v? bütün insanlar, v? ya kim? Up o intiqam almaq olacaq. O, hesab edir, onlar?n giri? qada?an, Amerika daha çox insanlar? qar?t etm?k üçün yol aç?r ki, ?ran h?r ?eyi Trump, üst t?r?fd?n idi. o insanlar?n bir x?yan?t olsa da, öz t?sirini geni?l?ndirm?k üçün s?rv?t verm?k, Amerika tarixi ?ran Amerikada ?n yüks?k s?rv?t var göst?rir ki, v? dollar ?sas sponsoru olmu?dur. dollar bütün dünyada dü?dü, h?tta ?ran iqtisadiyyat?na hesab?na ?ran, dollar m?z?nn?si yüks?k saxlan?l?r. ?ran kimi No mill?t, Amerika simpatik deyil. Hospitality: ?ran dostluq ??ltaq t?bi?t çünki. xarici ölk?d? bir qonaq M?s?l?n, pul s?rf etm?yin! 17 Tourism Konvensiya bütün yedim v? bir h?ft? tur lider idi, yax?? suvenirl?r ald?. Amma xarici turizm n?z?riyy?si turizm olsayd? yaln?z onu v? ona pul aldatmaq deyil ki, deyir. r?qab?tli bazar ad? alt?nda, bel? ki, qonaqlar, bahal? otell?r daha çox olacaq! Provisions v? s?yah?t x?rcl?ri m??tt?l var. ?randa h?min ?g?r, otel sinif onlar! ?ks halda, ?ran?n görünü?ü, Habib Qonaq Allah ona alq??lamaq laz?md?r, v? heç bir muzd var idi. H?tta onlar öz suvenirl?r getm?k zaman. America ?ranl?lar qada?an, sonra qiym?tl?r çoxaltmaq n? ki! Onlara imkan verir. Lakin o, bu dollar m?hv v? Amerikan?n iqtisadiyyat?na g?tirib ç?xaracaq ki, bilir. V? Trump v? t?r?fda?lar? üçün üstünlükl?ri: ?r?bl?r v? y?hudil?r yaln?z ilk bir neç? gün.

 

 
تاریخ : چهارشنبه 95/11/13 | 10:28 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر