سفارش تبلیغ
پیشنهاد نام دامنه هاست ایران

Mimetic architecture

معماری تقلیدی

یکی از ارکان هر شهر یا کشوری، معماری یا نماد های عمرانی آن می باشد، که متاسفانه در سالهای اخیر کاملا نابود شده! و معماری غربی ناشیانه جای آن را گرفته است. مثلا کافی است بدانیم نماد مقبره حافظ در شیراز، کپی برداری ناشیانه از یادمان: سرباز گمنام در آتن می باشد. یا برج آزادی با 9پنجره آن، نمادی از دین زرتشت و عدد مقدس می باشد. هنوز هم بعد از گذشت جهل سال، نتوانسته ایم معماری ملی را طراحی کنیم تا هم: در معماری شهری و نمادهای کشوری، و هم در یادمان سازی ها از ان استفاده شود. متاسفانه در ستاد مشترک ارتش یا سپاه پاسداران تهران، یادمان سازی به یک عادت! تبدیل شده و به قول مسئول یادمان سازی سپاه، برای ما کاری ندارد: ما 5میلیارد می گیریم و یک یادمان برپا می کنیم!

این درحالی است که المان های شهری ما، روز به روز غریبه تر می شود و: با فرهنگ اسلامی ناسازگارتر. در زمان طاغوت در مجله رستاخیز جوان، استاد معماری دانشکده هنر های زیبای دانشگاه تهران، مصاحبه کرده بود و: من آن موقع در زندان قصر زندانی سیاسی بودم و: اجبارا این مجلات سخبف را بما می دادند، تا مطالعه کنیم. وی با کمال وقاحت نوشته بود: گنبد و گلدسته نماد آلت پرستی انسان است! واین آلت پرستی را دارای سبقه تاریخی! عنوان کرده و به معماری شیخ بهایی و امثال آن تاخته بود. و اکنون که چهل سال از ان روزگار می گذرد، من ندیدیم کسی نقدی بر آن بنویسد! و بلکه بر عکس رسوبات ذهنی این استاد چنان در: معماران ما موثر است که از بکار بردن: گلدسته و گنبد در مساجد هم جلوگیری می کنند. وقتی شهردار استانبول به تهران آمده بود، نقل است که دکتر قالیباف ایشان را به: یک مسجد بزرگی برده بود که: معماری شهر تهران را به رخ او بکشد، ولی او باور نکرده بود آنجا مسجد است! و سوال کرده بود اگر اینجا مسجد است، چه نمادی دارد که آن را از: یک ساختمان دوطبقه تفکیک کند؟ لذا بعد از ان یکی از ماموریت های بخش: فرهنگی واجتماعی شهرداری تهران، اهدا گنبد و گلدسته به مساجد بود! مهمترین افتخار معماری غربی، طراحی شهر های جدید مانند نیویورک و نیوجرسی و .. است . در حالیکه منشا شهر های جدید، همگی مذهبی است. در ایران بیش از ده هزار روستا داریم که: حول محور امامزاده ها، شکل گرفته اند. کوفه شهر جدیدی است که امام علی ع ،آن را طراحی نمود. کربلا شهری است که امام حسین ع ، زمین آن را از مالک آن خرید، زیرا نخواست در جای غصبی، خیمه برپا کند. مشهد با این عظمت، فقط محل شهادت امام رضا ع است! زیرا ایشان در مرو زندگی می کرد و در راه برگشت در جایی نزدیک توس! او را یه شهادت رساندند. و اصلا کلمه مشهد به معنی محل و مکان شهادت است. زیرا خانه ی ایشان در مرو بوده، که اکنون خرابه است و دولت کمونیست تاجیکستان، اجازه مرمت و نگهداری آن را نمی دهد. واگر انبیا الهی نبودند و: مردم را به صلح و آرامش و همزیستی دعوت نمی کردند، همه مردم گرفتار جنگ و خونریزی بوده، و اصلا شهری به وجود نمی آمد. جالب است که در طراحی شهر کوفه، که بعدا اساس طراحی اکثر شهرهای جهان شد، مرکزیت با مسجد بود! و نباید ساختمانی باند تر از مسجد ساخته می شد، تا این مرکزیت حفظ شود. در اطراف مسجد هم، محوطه تجاری و اداری بود، در لایه های بعدی، مناطق مسکونی ساخته می شد و: آخرین لایه مربوط به کشاورزی می گردید.

 

Mimetic architecture

One of the pillars of any town or country, or a symbol of civil architecture it is, but unfortunately in recent years has been completely destroyed! Instead it was clumsy and Western architecture. For example, the symbol of the tomb of Hafez in Shiraz enough to know, clumsy copy of the monument: the Unknown Soldier in Athens. 9 windows or the Freedom Tower, a symbol of Zoroastrianism is a sacred number. Still after years of ignorance, we have been able to draw up a national architecture in urban architecture and symbols of the country, and it is used in monument building. Unfortunately Joint Chiefs of Staff or the Iranian Revolutionary Guards in Tehran, reminds us of a habit! Become responsible for Remember the words of the army, does not work for us: we have 5 billion, and we have established a memorial!

However, the elements of our city, every day becomes more and more strangers: Islamic culture disagreeable. Young resurrection at the time of the Shah in the journal, Professor of Architecture Faculty of Fine Arts of Tehran University, was interviewed and I was then a political prisoner in Evin Prison: to us these magazines were forced to study. He wrote with consummate cynicism: the dome and the minaret is a symbol of man"s penis worship! And worship your penis has historically has always! And architecture as Sheikh Baha’i and so was attacked. And now that forty years have passed since that time, I did not see anyone writing a critique of it! On the contrary, as the master and mental deposits: our architects are effectively apply: minarets and domes of mosques prevent. When he was mayor of Istanbul to Tehran, forwarding them to the doctor carpets: a large mosque that was used: Architecture in Tehran to take his place, but he did not believe there was a mosque! And asked if the mosque is here, what symbol is that it is a separate two-storey building is? So after one of its missions: Tehran Municipality Cultural and Community, awarded dome and minarets in mosques! The pride of Western architecture, design new cities such as New York and New Jersey and so on. While the origin of the new town, all worship. In Iran, more than ten thousand villages that: around the shrine, were formed. New town of Kufa, Imam Ali, it can be developed. City of Karbala that Imam Hussein AS, the owner of the land it bought, because they did not want to place occupational, set up tents. Mashhad of this magnitude, only the Solids as is! Because they lived in Marv and on the way back somewhere near the birch! I killed him. And at Mashhad word meaning place and location testify. Because their home was in Marv, now in ruins and the communist government of Tajikistan, does not give permission to repair and maintain it. If not divine prophets and people were not invited to the peace and coexistence, all the people of war and bloodshed, and the city did not come into existence. It is interesting that the design of the city of Kufa, which later became the basis of the design of most cities, the center of the mosque! Construction of the mosque should not be built and the runway was wet, so the center is preserved. Around the mosque, the commercial and administrative area, within the next layer, and residential areas were built: the last layer was related to agriculture.

www.mahin-news.ir                     sahmahini@yahoo.com

الهندسة المعماریة المحاکاة

واحدة من الرکائز فی أی مدینة أو بلد، أو رمزا للعمارة المدنیة هو علیه، ولکن للأسف فی السنوات الأخیرة قد دمرت تماما! وبدلا من ذلک کان العمارة الخرقاء والغربیة. على سبیل المثال، رمز قبر حافظ فی شیراز بما فیه الکفایة لمعرفة، نسخة الخرقاء من النصب: الجندی المجهول فی أثینا. 9 نافذة أو برج الحریة، ورمزا من الزرادشتیة هو رقم مقدس. لا یزال بعد سنوات من الجهل، وکنا قادرین على وضع بنیة وطنیة فی مجال العمارة الحضریة ورموز البلاد، ویتم استخدامه فی بناء النصب. للأسف هیئة الأرکان المشترکة أو الحرس الثوری الإیرانی فی طهران، یذکرنا العادة! تصبح مسؤولة عن حفظ الکلمات من الجیش، لا عمل لنا: لدینا 5 ملیار دولار، وأنشأنا نصب تذکاری !

ومع ذلک، فإن عناصر من مدینتنا، کل یوم یصبح أکثر وأکثر الغرباء: الثقافة الإسلامیة طیفین. القیامة الشباب فی زمن الشاه فی المجلة، أجریت مقابلة مع أستاذ العمارة بکلیة الفنون الجمیلة فی جامعة طهران، وکنت وقتها سجین سیاسی فی سجن ایفین: لنا اضطرت هذه المجلات للدراسة. وکتب مع السخریة البارعة: القبة والمئذنة هی رمز للعبادة قضیب الرجل! وعبادة القضیب لدیه تاریخیا دائما! والهندسة المعماریة باسم الشیخ البهائی وذلک تعرضت لهجوم. والآن بعد أن أربعین عاما مرت منذ ذلک الوقت، لم أکن أرى أحدا کتابة نقد لذلک! على العکس من ذلک، کما الربان ودائع العقلیة: وتنطبق دینا المهندسین المعماریین على نحو فعال: مآذن وقباب المساجد تمنع. عندما کان رئیسا لبلدیة اسطنبول إلى طهران، إحالتها إلى السجاد الطبیب: مسجد کبیر التی تم استخدامها: الهندسة المعماریة فی طهران لیقوم مقامه، لکنه لا یعتقد أن هناک مسجد! وسئل عما اذا کان المسجد هو هنا، ما رمز هو أنه عبارة عن مبنى مستقل مکون من طابقین و؟ حتى بعد واحدة من مهامها: طهران بلدیة الثقافیة والمجتمعیة، قبة منح والمآذن فی المساجد! فخر العمارة الغربیة، وتصمیم المدن الجدیدة مثل نیویورک ونیو جیرسی وهلم جرا. فی حین أن أصل المدینة الجدیدة، کل عبادة. فی إیران، وأکثر من عشرة آلاف القرى التی: حول الضریح، تم تشکیلها. المدینة الجدیدة الکوفة، الإمام علی، فإنه یمکن تطویرها. مدینة کربلاء أن الامام الحسین ع، صاحب الأرض التی اشترتها، لأنها لا ترید أن تضع المهنیة، خیاما. مشهد من هذا الحجم، إلا أن المواد الصلبة کما هو! لأنهم یعیشون فی مرو وعلى طریق العودة فی مکان ما بالقرب من البتولا! أنا قتلته. وفی کلمة مشهد بمعنى مکان، والمکان یشهد. لأن بیتهم کان فی مرو، والآن فی حالة خراب والحکومة الشیوعیة فی طاجیکستان، لا یعطی الإذن لإصلاح والحفاظ علیه. إذا لم تدع الأنبیاء لا الإلهیة والناس إلى السلام والتعایش، لم کل رجال الحرب وسفک الدماء، والمدینة لا تأتی إلى حیز الوجود. ومن المثیر للاهتمام أن تصمیم مدینة الکوفة، والتی أصبحت فیما بعد أساسا لتصمیم معظم المدن، وسط المسجد! لا ینبغی أن یبنى بناء المسجد وکان المدرج الرطب، لذلک هو الحفاظ على المرکز. حول المسجد، وقد بنیت المنطقة التجاریة والإداریة، داخل الطبقة التالیة، والمناطق السکنیة: تم تتعلق الطبقة الأخیرة للزراعة.

Mimika memarl?q

Amma t??ssüf ki, son ill?rd? h?r hans? bir ??h?r v? ya ölk? v? ya v?t?nda? memarl?q r?mzi ?saslar?ndan biri tamamil? m?hv oldu! Bunun ?v?zin? clumsy v? Q?rb memarl?q idi. Afinada nam?lum ?sg?rin: M?s?l?n, ?iraz ild? Hafiz m?zar? simvolu kifay?t q?d?r abid?nin clumsy sur?ti bilm?k. 9 p?nc?r? v? ya Freedom Tower, Z?rdü?t simvolu müq?dd?s say?. H?l? c?hal?t il sonra, biz ??h?r memarl?q v? ölk?nin simvollar?ndan milli memarl?q t?rtib ed? v? bu abid? bina istifad? olunur. T??ssüf ki, Tehranda q?rargah ya ?ran ?nqilab Göz?tçil?ri birg? r?hb?rl?ri, bir v?rdi? xat?rlad?r! biz 5 milyard var v? biz bir xatir? qurduq: ordusunun sözl?ri saxla üçün m?suliyy?t ol, bizim üçün i? deyil!

Ancaq ??h?rin elementl?ri, h?r gün daha çox k?nar olur: ?slam m?d?niyy?ti xo?ag?lm?z. jurnal?nda ?ah zaman? g?nc dirilm?, Tehran Universitetinin Göz?l S?n?tl?r Memarl?q Fakült?si Professor müsahib? v? m?n sonra Evin h?bsxanas?nda siyasi m?hbus idi: biz? bu jurnallar öyr?nm?k üçün m?cbur edildi. O, ?la cynicism il? yaz?rd?: günb?z v? minar?si insan?n penis ibad?t r?mzidir! V? penis tarix?n h?mi?? var ibad?t! V? ?eyx B?hai v? memarl?q hücumuna u?rad?. Q?rx il o vaxt ötür, indi ki, m?n h?r k?s bunun t?nqid yaz? görm?dim! ?ksin?, usta v? ruhi depozitl?r kimi: bizim memarlar s?m?r?li t?tbiq olunur: minar?l?r v? m?scidl?rin günb?zl?ri qar??s?n? al?r. istifad? edilmi?dir böyük m?scidi: o h?kim xalça onlar? forwarding Tehrana ?stanbul meri, olanda onun keçiril?c?k Tehranda Memarl?q, lakin o, iman etm?y?n bir m?scid var idi! V? m?scid burada ?g?r xahi?, n? simvolu ayr? bir iki m?rt?b?li edir ki? m?scidl?rd? Tehran B?l?diyy?si M?d?niyy?t v? ?cma t?ltif günb?z v? minar?l?r onun missiyalar? sonra So! Q?rb memarl?q qüruru, bel? Nyu-York v? Nyu-Cersi v? yeni ??h?r dizayn. yeni ??h?r m?n??yi, bütün ibad?t edir. ?randa on mind?n çox k?nd ki, kils??traf?nda formala?m??d?r. Kuf?, ?mam ?linin New Town, inki?af ed? bil?r. Onlar pe?? yerl??dirm?k ist?mir, çünki ?mam Hüseyn kimi, bu sat?n torpaq sahibi, çad?r qurmaq K?rb?la City. bu böyüklükd? Mashhad, kimi yaln?z b?rk! onlar geri yerd? a?caqay?n yax?n Merv v? yolda ya?ad??? çünki! M?n onu öldürdü. V? Mashhad söz yer v? yer ??had?t dem?kdir. öz evind? Merv idi, çünki indi xarabal?qlar? v? Tacikistan kommunist hökum?t, t?miri v? onu qorumaq üçün icaz? vermir. ilahi deyil pey??mb?rl?r v? insanlar sülh v? birg?ya?ay?? d?v?t idi, müharib? v? qan tökülm?sin? v? ??h?rin bütün insanlar meydana g?lm?di. Maraql?d?r ki, sonradan ?n ??h?rl?rin dizayn ?sas oldu Kuf? ??h?rind? dizayn, m?scidin m?rk?zi! M?scidin tikintisi tikilmi? v? uçu?-enm? zola?? n?m idi, bel? ki, m?rk?zi saxlan?l?r edilm?m?lidir. M?scidin ?traf?nda növb?ti qat kommersiya v? inzibati ?razi v? ya?ay?? sah?l?ri tikilib Son qat k?nd t?s?rrüfat? il? ba?l? idi.

 

 


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96