سفارش تبلیغ
صبا

نیت صادقانه در طول اسلام و انقلاب، ضربات زیادی زده و: صدمات فراوانی به بار آورده که: یکی از آنها رشد اشرافی گری و مصرف زدایی است. چون مردم در دوران جنگ و انقلاب، حتی قبل از آن سختی های زیادی کشیدند، لذا برخی مسئولین اجازه دادند تا: هرکس هرکاری می خواهد بکند، تا کمی از این سختی ها جبران شود. و این همان رشد اشرافیگری و مصرف زدگی است، که در نسل دوم و سوم انقلاب، بروز و ظهور پیدا می کند. البته مسیر طبیعی است! و به قول مارکس چرخ تاریخ همه را له می کند، و یا به قول کس دیگری: انقلاب فرزندان خود را می خورد! اما مهم در اینجا توجیه کردن و: خوب جلوه دادن آن است. اینکه بعد از جنگ، نوبت سازندگی است، امری حتمی و تاریخی و یک جبر اجتماعی است. اما اینکه بهانه ای شود تا عده ای، هرچقدر توانستند بار خود را ببندند! به سفرهای خارجی و داخلی و سیاحتی بروند، امری ناپسند است. در دوران انقلاب و بهمن 1357با دوستان، مشغول حفاظت از کاخ مرمر و کاخ گلستان بودیم، می گفتند حتی دستگیره های دستشویی آن از طلا است! و این ثروتی بود که به مردم انقلابی رسیده بود، و باید از آن محافظت می شد. در این بین تعدادی از افراد، که عمدتا تازه انقلابی شده بودند، در میان ما بودند. یکی از انها یک شب بمن گفت: تو هیچ چی برای خونه خودت نمی خوای ؟ حقوق که نمی دهند حداقل چیزی بردار! من تعجب کردم و چیزی نگفتم، ولی او یک دستگاه تلویزیون رنگی، که آنحا بود را، نشان داد و گفت: این که اینجا لازم نیست! من می برم خونه بچه ها استفاده کنند. و در مقابل بهت و حیرت من آن را برد! این نمونه تغییر ارزشها و: تبدیل آن به ضد ارزشها بود. البته خیلی هم قابل تشخیص نیست! که آیا او درست عمل کرد یا من که: هیچ درآمدی برای زن و بچه ام نداشتم؟ بعد ها در تحقیقات من مشخص شد که: کارکنان کاخ سفید و کنگره هم، در امریکا و انگلیس همین فکر را می کنند! لذا بجای کمی حقوق یا دیر رسیدن آن، قاشق چنگال های آنجا را می برند! زیرا بردن اشیا بزرگتر، جلب توجه می کرد ولی جنس قاشق چنگال ها هم قیمتی بود.   از همین جا مصرف گرایی و اشرافیگری آغاز می شود، و تخم مرغ دزد شتر دزد می شود. کسی که از یک قاشق یا حتی یک: میخ طلایی تخت طاووس نمی گذشت، حالا اختلاس های میلیاردی می کند، و آن را حق خود می داند. زیرا سرمایه داری آمریکا اصلا، به همین معنی است. و سرمایه دار واقعی کسی است که: بتواند یک دلار خود را صد دلار کند! نه آنکه فقط به ده درصد سود شرعی قانع باشد. خیلی از این اختلاس کنندگان، وقتی از کشور فرار می کنند، در آمریکا به عنوان سرمایه دار نمونه معرفی می شوند! که همین ها برای کاندیاهای: ریاست جمهوری آمریکا تبلیغ می کنند! بزرگترین اسپانسر های نامزد ها ریاست جمهور آمریکا، از غرب آسیا هستند: یعنی یا اسرائیلی هستند، یا عرب و یا ایرانی! معمولا بین یهودیان و: لابی ایرانی ها، همیشه پیروزی با لابی ایرانی هاست. هرچند که یهودیان بیشتر خرج می کنند. زیرا یهودیان در برابر کمک به نامزدها، از آنها می خواهند در دوران تصدی خود، دهها برابر آن را به اسرائیل کمک مالی و تسلیحاتی بکنند. اما ایرانیها برعکس! از نامزدها می خواهند که ایران را تحریم کنند! زیرا سرمایه داران ایرانی، اغلب سلطنت طلب بوده و فراری از ایران محسوب می شوند. ولی یهودیان عضو رسمی و: نمایندگی تشکیلاتی اسرائیل هستند. لذا در زمان بوش و رقیب او الگور، با فاصله کمی بوش برنده شد. و یا در مقابل اوباما اصلتا مسلمان، رقیب او میدان را واگذار کرد. اکنون نیز لابی صهیونیزم، در نظر ترامپ به معنی حامیان: هیلاری کلینتون ثبت شده است.

Does aristocracy will die?

Islam and honest intentions during the revolution, many blows struck: the frequency of injuries caused that one of them is the growth of aristocratic mold and rust consume. Because people in times of war and revolution, even before it took a lot of hard work, so some officials allowed: Anyone going to do anything, to offset some of these difficulties. And that growth and consumptions Aristocracy, in second and third generation of the revolution is manifest. Of course the natural way! And Marx all crushes the wheel of history, or to quote someone else: a revolution eats its children! But here are important and justify: Well portray it. After the war, the construction time, historical and social forces are inevitable. But that excuse to others, the more able to close their time! Foreign and domestic travel and tourism go is absurd. During the revolution and February 1357 with a friend, who were protecting the Marble Palace and the Golestan Palace, said even the bathroom door where the gold is! And the wealth which was the revolutionary people, and must be protected. Meanwhile, the number of people, who were mostly revolutionary new among us. One night one of them told me: You do what you do not want to go home? Rights that do not at least take something! I was surprised and did not say anything, but he has a color TV set, which was labeled, showed up and said that it is not necessary here! I used to go home, guys. And the consternation I won it! This is an example of changing values ??and: turn it into anti-values. But it"s not detectable! Whether he was right or am I that I did not have any income for women and children? Later in my research it became clear that the White House and Congress, in America and Britain are thinking the same thing! So instead of a salary or late arrival, spoons forks are there! Because removal of larger objects, draw attention, but the price was also made spoons. From here, consumerism and Aristocracy begins, and egg thief is a thief camel. Someone from a spoon or even a: Golden nail not passed the Peacock Throne, now embezzlement of billions, and it knows its own right. Capitalism because America did the same means. And the one who is true capitalists: it is a hundred dollars your dollars! Ten percent of profits only to be convinced not to shariah. Many of these were embezzled, when they fled the country, in America as capitalists are examples! The same for the candidates: Presidential America advertises! America is the largest sponsor of the presidential candidates, from West Asia: namely, or Israel, or Arab or Iranian! Usually between Jews and: Iranian lobby, lobby always wins with Iranians. Although Jews spend more. Because Jews to help candidates, ask them during his tenure, financial and military aid to Israel dozens of times to do it. But the Iranians contrary! Of the candidates want the Iranians to boycott! Because the Iranian capitalists, are often monarchist and fled Iran. But an official member and Jews: Israel organizations are represented. So when Bush and his rival Al Gore, Bush won narrowly. Or against Obama Muslim origin, lost her rival field. Now the Zionist lobby, the Trump meaning Sponsor: Hillary Clinton is registered.

لا الأرستقراطیة سوف یموت؟

الإسلام ونوایا صادقة أثناء الثورة، ضربت العدید من الضربات: وتیرة الإصابات تسبب أن واحدا منهم هو نمو العفن الأرستقراطیة والصدأ تستهلک. لأن الناس فی أوقات الحرب والثورة، حتى قبل أن أخذت الکثیر من العمل الشاق، لذلک سمح لبعض المسؤولین: أی شخص سیفعل أی شیء، لتعویض بعض من هذه الصعوبات. وهذا النمو الأرستقراطیة، فی الجیل الثانی والثالث من الثورة اضح. وبطبیعة الحال فإن الطریق الطبیعی! ومارکس کل یسحق عجلة التاریخ، أو على حد تعبیر شخص آخر: ثورة تأکل أبناءها! ولکن هنا أهمیة وتبریر: حسنا تصویر الأمر. بعد الحرب، ووقت البناء، قوى تاریخیة والاجتماعیة أمر لا مفر منه. ولکن هذا العذر للآخرین، وأکثر قدرة على إغلاق قتهم! الأجانب والمحلیین السفر والسیاحة الذهاب سخیف. أثناء الثورة وفبرایر 1357 مع صدیق، الذین کانوا یحمون قصر الرخام وقصر جولستان، وقال حتى باب الحمام حیث الذهب! والثروة التی کان الشعب الثوری، ویجب أن تکون محمیة. وفی الوقت نفسه، فإن عدد الأشخاص، الذین کانوا فی الغالب ثوریة جدیدة بیننا. لیلة واحدة واحد منهم قال لی: أنت تفعل ما لا ترید العودة إلى دیارهم؟ الحقوق التی لا یقل تأخذ شیئا! فوجئت ولم یقل أی شیء، ولکن کان لدیه مجموعة التلفزیون الملون، والتی وصفت، ظهر، وقال إنه لیس من الضروری هنا! کنت فی العودة إلى دیارهم، والرجال. والذعر فزت علیه! هذا مثال على تغییر القیم و: تحویلها إلى معاداة القیم. ولکن هذا لا یمکن کشفها! سواء کان على حق أو أنا أن لم یکن لدی أی دخل للنساء والأطفال؟ فی وقت لاحق فی بحثی أصبح من الواضح أن البیت الأبیض والکونغرس، فی أمریکا وبریطانیا والتفکیر فی نفس الشیء! وذلک بدلا من راتب أو تأخر وصول والملاعق والشوک وهناک! لان ازالة الأجسام الکبیرة، لفت الانتباه، ولکن لم یتحقق السعر أیضا الملاعق. من هنا والنزعة الاستهلاکیة والأرستقراطیة یبدأ، والبیض لص من الإبل اللص. شخص من ملعقة أو حتى: مسمار الذهبی لم یجتز عرش الطاووس، الآن اختلاس الملیارات، وأنه یعرف حد ذاتها. الرأسمالیة لأن أمریکا فعل نفس الوسائل. واحد الذی هو رأس المال الحقیقی: هو مئة دولار دولار الخاص بک! عشرة فی المئة من الأرباح فقط أن یکون مقتنعا بعدم الشرعیة. وقد اختلس العدید من هذه، عندما فروا من البلاد، فی أمریکا، والرأسمالیین أمثلة! الشیء نفسه بالنسبة للمرشحین: أمریکا الرئاسی الإعلان! أمریکا هی أکبر الراعی من المرشحین للرئاسة، من غرب آسیا، وهما: أو إسرائیل، أو العربیة أو الإیرانیة! عادة بین الیهود و: اللوبی الإیرانی، اللوبی الفوز دائما مع الإیرانیین. على الرغم من أن الیهود ینفقون أکثر. لأن الیهود لمساعدة المرشحین، ونطلب منهم خلال فترة ولایته، والمساعدات المالیة والعسکریة لعشرات إسرائیل من الأوقات للقیام بذلک. لکن الإیرانیین مخالف! من یرید المرشحین الإیرانیین لمقاطعة! لأن الرأسمالیین الإیرانی، وغالبا ما ملکی وهرب من إیران. لکن عضوا رسمیا والیهود: تمثل منظمات اسرائیل. حتى عندما کان بوش ومنافسه آل غور، وفاز بوش بفارق ضئیل. أو ضد أصل أوباما مسلم، فقدت مجال المنافس. الآن اللوبی الصهیونی، وترامب یعنی الراعی: یتم تسجیل هیلاری کلینتون .

aristokratiya öl?c?k edirsiniz?

?slam v? inqilab zaman? vicdanl? niyy?ti, çox z?rb?l?r vurdu: x?sar?t tezliyi onlardan biri kübar kif v? pas istehlak art?m oldu?unu s?b?b oldu. H?r k?s bu ç?tinlikl?rin b?zi ofset, bir ?ey gedir: bu a??r i? bir çox etmi?dir, bel? ki, b?zi m?murlar icaz??vv?l müharib? v? inqilab dövründ? insanlar çünki. V? inqilab?n ikinci v? üçüncü n?sil ki, art?m v? consumptionism aristokratiya, aç?q-a?kar edir. ?lb?tt? t?bii yolla! Marks bütün tarixi t?k?r crushes, v? ya ba?qa kims? sitat: inqilab onun u?aqlar yeyir! Amma burada ?h?miyy?tli olan v? haqq qazand?rmaq: Yax?? canland?racaq. Müharib?d?n sonra, Tikinti vaxt, tarixi v? sosial qüvv?l?r qaç?lmazd?r. Amma ba?qalar? üçün b?han?, daha çox ed? vaxt yax?n! Xarici v? daxili s?yah?t v? turizm go absurddur. inqilab v? Marble Palace v? Gülüstan saray? qorumaq idi bir dost, fevral 1357 ?rzind? q?z?l h?tta vanna ota?? qap? dedi! V? s?rv?t inqilabç? xalq idi v? müdafi? edilm?li olan. Eyni zamanda, aram?zda yeni ?sas?n inqilabi olan insanlar?n say?. Bir gec? onlardan biri m?n? dedi: Siz bunu ev? getm?k ist?mir?m n?? ?n az? bir ?ey etmirl?r Rights! M?n t??ccübl?ndim v? bir ?ey dem?dim, lakin o, etiketli ki, bir r?ng televizor var, q?d?r göst?rdi v? burada laz?m deyil ki, dedi! M?n ev? u?aqlar getm?k üçün istifad? olunur. V? consternation M?n bunu qazand?! bir anti-d?y?rl?r çevirm?k: Bu d?y?rl?r d?yi?ir v? bir nümun?sidir. Amma bu a?kar deyil! o, sa? idi v? ya m?n olsun m?n qad?nlar v? u?aqlar üçün h?r hans? g?lir yox idi ki? Daha sonra m?nim t?dqiqat bu Amerika v? Britaniya A? Ev v? Konqres, eyni ?eyi dü?ünürük ki, ayd?n oldu! Bel? ki, ?v?zin??m?k haqq? v? ya gec g?lm?si, qa??qlar ç?ng?ll?r var! böyük obyektl?rin aradan qald?r?lmas?, çünki diqq?t ç?km?k, lakin qiym?t d? qa??q edildi. Burada, consumerism v? aristokratiya ba?lay?r v? yumurta o?ru o?ru d?v? edir. bir qa??q v? ya h?tta bir kims?: Golden d?rnaq deyil, milyardlarla indi m?nims?m? Peacock ?r?in keçdi v? öz haqq?n? bilir. Kapitalizm America eyni vasit?l?rd?n çünki. V? bir do?ru kapitalistl?r olan: bir yüz dollar üçün dollar! m?nf??t on faizi yaln?z ??ri?t üçün ?min olacaq. kapitalistl?r nümun?l?ridir kimi Amerikada, ölk?ni t?rk zaman bu çox, t?r?find? idi! namiz?dl?r üçün eyni: Presidential America reklam! ?r?b v? ya ?ran, y?ni ya ?srail, v? ya: America West Asiya prezidentliy? namiz?dl?rin ?n böyük sponsoru edir! Ad?t?n y?hudil?r aras?nda ?ran lobbisinin lobbisi h?mi?? ?ranl?lar il? qazanmaq. Baxmayaraq ki, y?hudil?r daha çox s?rf. Y?hudil?r namiz?dl?r köm?k Çünki, bunu d?f? ?srail onlarla onun s?lahiyy?t müdd?ti, maliyy? v? h?rbi yard?m zaman? xahi? edirik. Lakin ?ran zidd! namiz?dl?r ist?yir?m Of ?ranl?lar boykot! ?ran kapitalistl?r Çünki tez-tez monarxist v? ?ran qaçd?. Amma r?smi üzvü v? y?hudil?r: ?srail t??kilatlar? t?msil olunur. Bel? ki, Bu? v? onun r?qibi Al Gore, Bush f?rql? qalib zaman. Yoxsa Obama müs?lman m?n??li qar??, onun r?qibi sah?sind? itirdi. ?ndi Sionist lobbisi, Trump y?ni Sponsor: Hillari Klinton qeyd olunur.

 

 
تاریخ : دوشنبه 95/10/20 | 9:1 عصر | ماهین نیوز : پایگاه خبری بین المللی | نظر