تماس با ما تشکیلات ستاد بازسازی بقیع - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

هدف: از بازسازی بقیع، جبران خرابیهای ناشی از حملات آل سعود: در سالهای قبل و اصرار بر خراب ماندن قبور مطهر ائمه بزرگوار شیعه است.

برنامه ها:  شناسایی حدود اربعه قبرستان، و اثبات خصوصی بودن حریم آن برای: ائمه معصومین مدفون در آن مکان.

برآورد میزان خسارات ناشی از: تخریب و ممانعت از حق بازسازی، توسط آل سعود و طرح آن در: دادگاههای صالحه داخلی و بین المللی.

تهیه طرح عرصه و اعیان و: گنبد چهار قلو که بیانگر اجساد مطهر این چهار امام در بقیع باشد. درصورت لزوم برای بقیه آثار تاریخی و مکان های: با اهمیت باقیمانده از زمان رسول خدا هم تهیه و احیا شود.

تعیین تولیت این آستان از سوی: رهبر جهانی شیعیان، و جلوگیری از دخالت غاصبان و: مخالفان ائمه در شئون این آستان.

پیگیری حقوقی نحوه: الزام آل سعود به بازسازی آن، یا حداقل عدم ممانعت آنان از بازسای این بفاع متبرکه.

جمع اوری کمک های انسانی و: مالی و فنی و امکانات فیزیکی برای بازسازی آن، به نحوی که از روز اول بهتر شده و: به تمام امکانات روز برای پذیرایی از زائران مجهز شده باشد.

در جهت اجرای این برنامه، ستاد بازسازی بقیع، دارای شش معاونت زیر نظر تولیت اصلی آن می باشد. که هریک، یکی از این برنامه ها را پیگیری خواهد کرد. معاونت فنی و مهندسی ، معاونت محاسبات و خسارات ،معاونت طراحی و معماری، معاونت حفاظت و حراست ، معاونت حقوقی و بین المللی  و معاونت اداری ومالی

 تولیت استان دارای دفاتر هماهنگی ، روابط عمومی و بازرسی و طرح و برنامه هم خواهد بود، تا بتواند در سراسر جهان شعبه داشته، و از نظرات همه علاقمندان استفاده کند. و بهترین و بالاترین طرحها را تهیه و اجرا نماید.

تا ایجاد این تشکیلات، که باید در همان بقیع مرکزیت داشته باشد، فعلا دفتر موقتی در تهران تشکیل شده است، و هیات موسس در آن مستقر گردیده، تا مجوزات لازم را تهیه و اعلام موجودیت نماید.

کسانی که طرح دارند یا علاقمند به: کمک های فنی و معماری یا حقوقی هستند، میتوانند به دفتر مرکزی ستاد باز سازی بقیع، واقع در تهران میدان ونک نبش گاندی شمالی پلاک 2 واحد 3 مراجعه کنند. یا با تلفن 33166179 و همراه 09120836492تماس حاصل نمایند. ضمنا کمک های مالی فعلا لازم نیست، و بدیهی است پس از انجام امور و اخذ مجوزهای لازم، این کار آغاز خواهد شد. ولی مردم سراسر دنیا میتوانند خود جوش، این اهداف را دنبال کنند و اگر به: موفقیتی رسیدند ستاد را در جریان قرار دهند. سایتهای موقت هم عبارتند است از

 http://mahini.blog.ir/

http://www.mahinnews.blogsky.com/

http://mahinvare.blogfa.com/

sahmahini@yahoo.com  رایانامه

Baqi establishment of a department restructuring

Objective: Baqi reconstruction, compensation for damages from attacks by the Al Saud in the years before and insisted on Imams revered Shiite holy shrines ruined stay.

Program: Identify the cemetery boundaries, privacy and prove it to: imams buried in that location.

Estimates of damage caused by the destruction and denial of the right to reconstruction, the House of Saud and its layout in domestic and international courts of competent jurisdiction.

Drawing up in full property and Dome quadruplets, which represents the remains of the holy Imam Baqi is four. If necessary, for the rest of monuments and places: from the time of the Prophet"s important to prepare and recover.

Trustee appointed by the province: the Shiite leader, and avoid interfering usurpers and opposition leaders in the affairs of the province.

Follow the law requiring the House of Saud to rebuild it, or at least prevent them from rebuilding the holy shrine.

Fundraising human and financial, technical and physical facilities for its reconstruction, so that the first day was better to be equipped with all facilities for the reception of pilgrims.

In order to implement this program, the Department of Construction Baqi, has six vice-principal is under the trusteeship. Each one of these programs will follow. Vice President of Engineering, Department of Computing and losses, Design and Architecture Department, Department of protection, legal assistance and international financial administrative assistant

 Trustee province has coordination offices, public relations and inspections and a plan will be, to have branches all over the world, and the views of all concerned to use. And the best and highest prepare and implement projects.

To build the facility, which should be centered in the same Baqi, being held in Tehran"s temporary office, and staff has been deployed founder, has prepared the necessary authorization and confirm the existence.

Those who plan or are interested in: technical assistance and architectural or legal, may also Baqi reconstruction headquarters, located in Tehran"s Vanak Square at the corner of North Gandhi refer No. 2 unit 3. Or by calling 33166179 and 09120836492 contact with them. The funds currently do not have, and obviously after work and obtaining the necessary permits, the work will begin. But people around the world can spontaneously, the objectives pursued and if the success achieved in the course of their campaign. Temporary sites include the

إنشاء الباقی من عملیة إعادة هیکلة قسم

الهدف: البقیع إعادة الإعمار، والتعویض عن الأضرار الناجمة عن هجمات آل سعود فی السنوات التی سبقت وأصرت على الأئمة التبجیل الشیعیة العتبات المقدسة دمر البقاء.

برنامج: تحدید حدود المقبرة، والخصوصیة، واثبات ذلک: الأئمة دفن فی هذا الموقع.

تقدیرات الأضرار الناجمة عن الدمار والحرمان من الحق فی إعادة الإعمار، وبیت آل سعود وتخطیطه فی المحاکم المحلیة والدولیة المختصة.

وضع فی ملکیة کاملة وتواءم قبة، وهو ما یمثل ما تبقى من الکریم الإمام الباقی هو أربعة. إذا لزم الأمر، لبقیة المعالم والأماکن: من وقت مهم للنبی لإعداد والتعافی.

عین وصیا من قبل المحافظة: الزعیم الشیعی، وتجنب التدخل المغتصبین وزعماء المعارضة فی شؤون المحافظة.

اتبع القانون تتطلب آل سعود لإعادة بنائه، أو على الأقل منعها من إعادة بناء لمنتدى بواو الاسیوى المقدسة.

جمع التبرعات مرافق البشریة والمالیة والتقنیة والمادیة لإعادة الإعمار، لذلک أن الیوم الأول کان الأفضل أن تکون مجهزة بجمیع المرافق لاستقبال حجاج بیت الله الحرام.

من أجل تنفیذ هذا البرنامج، وإدارة الباقی البناء، لدیه ستة نائب مدیر المدرسة تحت الوصایة. کل واحد من هذه البرامج سوف تتبع. نائب رئیس قسم الهندسة، قسم الحاسبات والخسائر، والتصمیم وقسم العمارة، قسم الحمایة والمساعدة القانونیة ومساعد إداری المالی الدولی

 محافظة القیم لدیها مکاتب التنسیق والعلاقات العامة والتفتیش وسوف الخطة ستکون لدینا فروع فی جمیع أنحاء العالم، وجهات نظر جمیع الأطراف المعنیة للاستخدام. وأفضل وأعلى مستوى إعداد وتنفیذ المشاریع.

لبناء منشأة، والتی ینبغی أن ترکز فی نفس البقیع، والتی تعقد فی مکتب طهران المؤقت، ولقد تم نشر الموظفین مؤسس، أعدت الإذن اللازم والتأکد من وجودها.

أولئک الذین یخططون أو المهتمین فی: المساعدة التقنیة والمعماریة أو القانونیة، ویمکن أیضا مقر اعادة اعمار البقیع، وتقع فی ساحة فاناک طهران فی الزاویة الشمالیة غاندی الرجوع رقم 2 وحدة 3. أو عن طریق الاتصال 33166179 و09120836492 الاتصال معهم. الأموال فی الوقت الراهن لیس لدیها، ومن الواضح بعد العمل والحصول على التصاریح اللازمة، وسوف یبدأ العمل. ولکن الناس فی جمیع أنحاء العالم یمکن أن عفویا، والأهداف المنشودة وإذا کان نجاح یتحقق فی سیاق حملتهم. وتشمل المواقع المؤقتة ل 


تاریخ : چهارشنبه 95/10/8 | 9:51 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر