تماس با ما مهر 92 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
ابزار بهینه سازی سایت
ابزار بهینه سازی سایت

ما از هرگونه قیام، جنگ و اقدام مسالمت آمیز، برعلیه دولت های جبار جهان، دفاع می کنیم.

خداوند، به کسانی که: بر آن ها ظلم شده، اجازه همه گونه: دفاع داده است. از یک فریاد بلند :( لاَّ یُحِبُّ اللّهُ الْجَهْرَ بِالسُّوَءِ مِنَ الْقَوْلِ إِلاَّ مَن ظُلِمَ) تا اجازه حمل اسلحه :(اذن للذین یقاتلون بانهم ظلموا و ان الله علی نصرهم لقدیر) و حتی کشتن و: کشته شدن و:این نشان میدهد که :حق اعتراض به هر شکل، برای مردم وجود دارد و: تحقیر و تمسخر ، یا تبلیغات منفی در مورد آن ها، نباید مردم را از: اعتراض کردن باز دارد.

ما از یکسو از: مردم غرب و عرب می خواهیم که: نترسند و قیام کنند. و از سوی دیگر، به شما دولتمردان هشدار می دهیم: دولت های جبار دنیا بدانند که: مردم از آن ها نمی ترسند و: به زودی بر علیه آن ها قیام خواهند. صبر مردم اروپا و آمریکا حدی دارد. آن ها نمی توانند هر روز با:مسالمت به خیابان ها بیایند و: شعار دهند. یک روزی صبر آن ها، تمام خواهد شد و:دستان خالی آن ها به: مشت گره کرده تبدیل خواهد شد. اگر باز هم کنار نرفتید و: بر ظلم خود اصرارداشتید. آن وقت خواهید دید که: دیگر دست آن ها خالی نیست! بلکه مانند انسان های عاقل، اسلحه به دست گرفته و: در میان کاخ ها، به دنبال شما می گردند. و پول های خود را که: شما بر باد داده اید، از شما می خواهند! اگر به آن ها ندهید، آن کاخ ها را، بر سر شما خراب خواهند کرد. شما بدانید: هرچه قدر، شب تاریک بلند باشد، بالاخره روز خواهد شد. و شما هرچه هوا را، ابری کنید، یک روز ابرها، تمام خواهند شد و: کنار خواهند رفت. در قران کریم، مثال های فراوانی است از: کسانی که ثروت های مردم را، برای خود بر می داشتند و: فکر می کردند همیشه زنده و: پایدار خواهند ماند! ولی اکنون عبرت تاریخ شده اند. وقتی حضرت محمد ص، بدنیا آمد، کاخ  کسری  شکاف برداشت. و هنوز هم این ایوان مدائن، در تیسفون نزدیکی بغداد عراق، که روزی پایتخت ایران بزرگ بود،  با آن طاق های شکسته، برای عبرت همه موجود است. آتشکده زرتشتی ها، در آذر بایجان خاموش شد. جایی که آذر پادگان، یعنی ستاد فرماندهی آتش پرستان، شده بود و: آتش آن خاموشی نداشت، ناگهان خاموش شد! و آذر پادگان، به آذر بی جان تبدیل شد! یعنی آتش آن، جان خود را از دست داد. آیا شما نمی خواهید پند بگیرید؟ کجا رفتند هیتلر ها؟ کجایند صدامیان و: کجا خواهند رفت آل سعود و آل یهود؟

Sacred Violence

We all rebellion, war and the peaceful against tyrant governments of the world, we defend.

God, to those who are oppressed by it, let all the defense has. A loud shout of : (a) allow weapons ) and even kill : death and this shows that the right to protest in any way , for the people there : humiliation and ridicule , or negative publicity about them , people should not take the object is open .

We hand, the West and the Arab people ask: do not be afraid and resurrection. On the other hand, the authorities warn you: Orion governments around the world to know that people are not afraid of them: soon will rise up against them. Wait so are the people of Europe and America. It cannot be every day with peace and take to the streets: their slogans. One day they wait, all will be well: empty handed them to: become clenched fist. If you still: have not been out and on its injustice submitted. Then you will see that the other is empty! But as a wise man, took up arms, and in the palaces, you are looking for. And your money that you’ve squandered, since you want! If they do not, then the house on your head will be destroyed. You know: no matter how many, is the long dark night, it will be updated. The more air you take, Cloudy, a day of clouds, all will be: removed. The Quran has many examples of wealthy people who, on their own and think they live forever: will remain stable! But now we have the history lesson. When the Prophet Muhammad, pbuh,: was born, cracked fraction House. And still the porch Ctesiphon, near Baghdad, Iraq in Ctesiphon, which was once the capital of Iran, with its broken arch, to learn all there is. Zoroastrian fire temple:, in December Azerbaijan off. December barracks where the headquarters fire-worshipers, were: the fire was quenched, suddenly turned off! And December quarters, in December became a life! The fire lost their lives. If you: do not want to remember? Where did Hitler s? Ian and Saddam Where: Where will the House of Saud and Al- Semitism?

العنف المقدس

نحن جمیعا التمرد والحرب و سلمیة ضد الحکومات طاغیة من العالم ، ونحن ندافع عنها.

الله ، لأولئک الذین یعانون من الظلم به، والسماح للجمیع الدفاع لدیه . صیحة مدویة من : ( أ) السماح الأسلحة ) و حتى قتل : الموت و هذا یدل على أن الحق فی الاحتجاج بأی شکل من الأشکال ، للناس هناک : الإذلال والسخریة ، أو الدعایة السلبیة عنهم ، الناس لا ینبغی أن تأخذ الکائن مفتوحا.

نحن من جهة، و الغرب و الشعب العربی نسأل: لا تخافوا وقیامته . من ناحیة أخرى ، فإن السلطات یحذرک : الحکومات أوریون فی جمیع أنحاء العالم أن تعرف أن الناس لیسوا خائفین منهم : قریبا سوف ترتفع ضدهم . انتظر حتى هم الناس من أوروبا وأمریکا . لا یمکن أن یکون کل یوم مع السلام و النزول الى الشوارع : شعاراتهم . یوم واحد الانتظار ، جمیع سیکون جیدا : خالی الوفاض لهم : تصبح القبضة. إذا کنت لا تزال لم أخرج و على الظلم قد أصر . ثم سترى أن الآخر هو فارغة! ولکن کرجل حکیم ، حملوا السلاح ، وعلى القصور ، وأنت تبحث عنه. والمال الخاص بک الذی کنت قد أهدرت ، وبما انک ترید! إذا لم یفعلوا ذلک، ثم سیتم تدمیر المنزل على رأسک . کنت أعرف: بغض النظر عن عدد ، هی لیلة طویلة فی الظلام ، وسیتم تحدیثه. والمزید من الهواء الذی تتخذ، غائم، یوم السحب ، سوف تکون جمیع : إزالة . القرآن له أمثلة کثیرة من الأثریاء الذین ، من تلقاء أنفسهم و یعتقدون أنهم یعیشون إلى الأبد : سوف تبقى مستقرة ! ولکن الآن لدینا درس التاریخ . عندما ولد النبی محمد ، علیه الصلاة والسلام ، ، وتصدع جزء البیت . ومازال المدائن الشرفة، قرب بغداد ، العراق فی المدائن ، التی کانت یوما ما عاصمة لإیران ، مع کسر اللدود ، لمعرفة کل ما هناک هو . الزرادشتیة النار على المعبد ، فی دیسمبر آذربیجان  قبالة . ثکنة دیسمبر حیث مقر عبدة النار ، هم: و تطفأ النار ، وتحولت فجأة ! و أرباع دیسمبر، فی کانون الأول أصبحت الحیاة! النار ، فقدوا حیاتهم . إذا کنت لا ترید أن تذکر ؟ حیث فعله هتلر ق؟ إیان وصدام أین : أین سوف آل سعود و آل للسامیة ؟ .

kutsal ?iddet

Hepimiz isyan , sava? ve dünyan?n zalim hükümetlere kar??bar??ç?l , biz savunmak .

Tanr? , onun taraf?ndan ezilen olanlara , tüm savunma vard?r sa?lar. Bir yüksek sesle ba??rmak : ( a) silah izin ) ve hatta öldürmek : a?a??lama ve alay , ya da onlar hakk?nda olumsuz tan?t?m , : orada insanlar için , herhangi bir ?ekilde protesto hakk?n? ölüm ve bu gösterileri insanlar nesne aç?k almamal?d?r .

Biz el , Bat? ve Arap insanlara sormak : korkuyor ve dirili? olmay?n . Öte yandan , yetkililer sizi uyar?r : insanlar onlardan korkmuyoruz oldu?unu bilmek dünya çap?nda Orion hükümetler : yak?nda onlar? kar?? yükselecek . Bekleyin çok Avrupa ve Amerika insanlard?r. Bar?? her gün olmas? ve sokaklara alamaz : kendi sloganlar? . Onlar bekleyin Bir gün , her ?ey iyi olacak : bo? onlara teslim : s?k?l? yumruk haline . E?er hala olmam??t?r ve adaletsizlik üzerinde ?srar olsayd? . Sonradi?er bo? oldu?unu göreceksiniz ! Ama ak?ll? bir adam olarak , silah ald? ve saraylarda , arad???n?z . ?stedi?iniz bu yana Ve para , israf ettik ! Onlar yoksa , o zaman ba??n?z?n üzerindeev yok edilecek . Biliyor musun : , uzun karanl?k gece kaç olursa olsun , bu güncellenecektir. Sizidaha fazla hava , Bulutlu , bulutlar bir gün , tüm olacakt?r : kald?r?ld? . Kur"an-? Kerim , kendi ve sonsuza kadar ya?amak dü?ünüyorum zengin insanlar?n pek çok örnek vard?r : stabil olacakt?r ! Ama ?imdi biz tarih dersi var . Peygamberimiz , sav , do?du?unda, fraksiyon Evi k?r?k . Ve hala Ba?dat yak?nlar?ndasundurma Ctesiphon , Ctesiphon Irak , hepsi orada ö?renmek için , onun k?r?k kemer ile , bir kez ?ran"?n ba?kenti oldu . Aral?k Azarbayjan off Zerdü?t yang?n tap?nak , . Merkezi yang?n ibadet , örneklemini Aral?k k??la :yang?n söndürülmü? , aniden kapal? ! Aral?k çeyrek , Aral?k ay?nda bir hayat oldu ! Ate? , hayat?n? kaybetti . Hat?rlamak istemiyorsan?z ? Nerede Hitler"in s mi ? Ian ve Saddam Nerede: Nerede Saud ve Al - Semitizm Meclisi mi?

 Sacred Violencia
Tenemos toda rebelión , la guerra y la paz contra los gobiernos tiránicos del mundo , defendemos .
Dios , a los que son oprimidos por ella, dejar que toda la defensa tiene . Un fuerte grito de : ( a) permitir que las armas ) e incluso matar : la muerte y esto demuestra que el derecho a protestar de alguna manera , por la gente de allí : la humillación y el ridículo , o la publicidad negativa acerca de ellos, la gente no debe tomar el objeto está abierto.
Nos lado, el oeste y el pueblo árabe preguntan: no tengas miedo y la resurrección . Por otra parte , las autoridades advierten : los gobiernos Orion todo el mundo debe saber que la gente no tiene miedo de ellos, pronto se levantará en contra de ellos . Espera también lo son los pueblos de Europa y América. No puede ser cada día con paz y salir a la calle : sus consignas . Un día esperan, todo irá bien : vacío se los entregó a : convertirse en puño cerrado . Si usted todavía no ha salido y su injusticia había insistido . Entonces se verá que la otra está vacía ! Pero como un hombre sabio, tomó las armas , y en los palacios , que está buscando . Y el dinero que usted ha desperdiciado , ya que usted quiere ! Si no lo hacen , entonces se destruye la casa de su cabeza. Ya sabes : no importa cuántos, es la larga y oscura noche , que se actualizará . La mayor cantidad de aire que usted toma, nublado , día de nubes , todo será: eliminado. El Corán tiene muchos ejemplos de gente rica que , por su propia cuenta y creen que viven para siempre : se mantendrá estable ! Pero ahora tenemos la lección de historia . Cuando el Profeta Muhammad, la paz sea con él , nació , agrietado fracción House. Y sigue siendo el Ctesifonte porche, cerca de Bagdad , Irak, en Ctesifonte , que una vez fue la capital de Irán , con su arco roto , para aprender todo lo que hay . Templo del fuego de Zoroastro , en diciembre Azarbayjan off . Cuarteles diciembre en la sede de adoradores del fuego , fueron: el fuego se apagó de repente apaga ! Y trimestres diciembre , en diciembre se convirtió en una vida! El fuego , perdieron la vida . Si no quieres recordar ? Cuando lo hizo Hitler s ? Ian y Saddam Dónde : Dónde estará la Casa de Saud y Al -semitismo ?


تاریخ : سه شنبه 92/7/30 | 11:30 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

تفنگ دردست مومن: تنها راه رهایی مردم غرب،جنگ مسلحانه هدفدار است، نه ترورهای کور .

غرب امروز، به تفنگداران مومن، نیاز دارد تا: با جنگ مسلحانه در شهرها و: روستاها، نظامیان خود را، بر سرجایش بنشاند. نظامیانی که: بعد از جنگ دوم جهانی ، تنها حاکمان جهان شدند. چه در شوروی کمونیست، که دیوار آهنین بر: سراسر مرز خود کشیده بود و: چه اروپا که مشت آهنین داشت. و چه آمریکا که: دست آهنی دارد. همه و همه گویای این است که: مردم این کشورها ، زیر بار چکمه های نظامیان، جان باختند و صدایشان درنیامد. اصولا غرب وحشی، حرفی برای گفتن نداشت و: برای همین منظور، فقط با تکیه بر سلاح، بر جهان حکم فرمایی می کرد. از کینگ کنگ ها تا: یانکی ها، همگی فقط دندان نشان می دادند. از فاشیست های: اروپایی گرفته تا: استالین یست های روسی. از چرچیل انگلیسی و: روزولت آمریکایی تا: انجلا مرکل امروز آلمان و: پرنسس انگلیس. اولاند فرانسوی و اوبامای آمریکایی! همگی در لایه ای از: زور و اسلحه مخفی شده اند. اف بی آی آمریکا، خشن ترین پلیس جهان و: ام آی فایو انگلیس، وحشی ترین شکنجه گران هستند. و مردم در اروپا و آمریکا، ترجیح می دهند به دروغ: خود را خوشبخت نشان دهند، تا مبادا اسیر زندان این پلیس های: بدتر از اشویتس شوند. هنوز کار خانه های اسلحه سازی، در غرب و حتی دربین اعراب و عبری ها، حرف اول را می زنند و: احزاب و رئیس های ساخته پرداخته آنان، همیشه بر سر کار هستند. اشخاص میانه رویی مثل: کندی فقط چند روز، دوام می اورند و بعد هم، با همان اسلحه کشته می شوند! وقتی رئیس جمهور یک ابر قدرت، در برابر اسلحه بدوشان و: هفت تیر کشان، امنیت ندارد از مردم عادی، چه انتظاری میتوان داشت ؟ اما همه این معادلات، وقتی به هم می خورد که: ایمان و اعتقاد به میدان بیاید. کسی که به روز معاد، اعتقاد دارد و خداوند را می پرستد، از مردن نمی ترسد و: از شکنجه هراسی ندارد. لذا نیاز امروز: غرب و عرب و عبری ها، همه ایمان واقعی است. فرق ایمان واقعی و: غیر واقعی هم در: همین جا به سادگی معلوم میشود. مومن واقعی از: مرگ نمی ترسد و: از شکنجه شکنجه گران، هراسی ندارد و: برای نهیه فیلم یا سریال هم، مبارزه نمی کند. او برای خدا و: برای رهایی مردم، مبارزه می کند: مردمی که سال ها است، کار می کنند و در آمد شان به: جیب صاحبان کار خانه های: اسلحه سازی و مواد مخدر فروشی، می رود. لذا ما این دکترین را، دکترین تفنگ در دست مومن، می نامیم و از: همه مردم غرب می خواهیم، یکبار برای همیشه، به سلطه نظامیان، نه بگویند .. 

: being faithful rifle: the only way to liberate the West has been targeted by armed conflict, not blind assassinations.

West today, pious Corps needs to: the armed conflict and cities: villages, its army, takes over gone. The troops after World War II were the only rulers of the world. Although the Soviet Communists, that the iron curtain: and the border was drawn to what Europe was an iron fist. And the United States that has iron hands. This indicates that all the people of this country under military boots, and his voice died in was found. Basically, Wild West had to say: For this purpose, relying only on the arms of rule by the world. From King Kong to: Yankees all just teeth showed. The fascists: From Europe: Russian Stalin filled. Churchill and the British: American Roosevelt: Germany’s Angela Merkel: Britain"s Princess. Hollande French and American Obama! All the layers of force and weapons are hidden. U.S. FBI and the most aggressive police: MIT FAO Britain’s most brutal torturers are. People in Europe and the U.S., preferring to lie: to show their happiness, lest the police and imprisonment: they are worse than Auschwitz. Home weapon yet, even among the West and the Arab- Hebrew, the first word they do: made ??president of the parties and they are always on the job. Moderate parties like Kennedy just a few days, and then they survive, are killed with the same weapon! When the president of a superpower, and take up arms against: gun strap, not the security of ordinary people , what can we expect ? But all these equations together when there is faith, and faith comes to the fore. The Last Judgment, who believes and worships God, not afraid of dying: not afraid of the torture. So for today: The West and the Arab and Hebrew, all faith is real. Difference between real faiths: the unreality: the place is simply unknown. The true believer: not afraid of death from torture torturers, and not be afraid: for packages formulated a movie or TV series, do not fight. His God: for the emancipation of the people, fighting people who, for years, they work and their income: the pockets of the owners of the house: weapons and drug sales, is. Therefore, the doctrine , the doctrine of guns in the hands of the faithful , and called all the people of the West will once and for all , to the military rule , do not tell .

 کونها بندقیة المؤمنین : الطریق الوحید لتحریر الغرب ، واستهدف من النزاعات المسلحة ، ولیس الاغتیالات أعمى .

الغرب الیوم ، فیلق تقی یحتاج إلى: یأخذ القرى ، جیشها ، ذهب أکثر : النزاع المسلح والمدن. القوات بعد الحرب العالمیة الثانیة ، کان الحکام فقط من العالم . على الرغم من أن الشیوعیین السوفییت ، أن الستار الحدیدی : والحدود ولفت إلى ما کانت أوروبا بقبضة من حدید . والولایات المتحدة التی لدیها ید الحدید . هذا یشیر إلى أن کل الناس فی هذا البلد تحت الأحذیة العسکریة ، و صوته توفی فی وجد . فی الأساس ، والغرب المتوحش ، وکان یقول : لهذا الغرض ، والاعتماد فقط على الأسلحة من حکم العالم . من کینغ کونغ إلى: یانکیز أظهر جمیع الأسنان فقط . الفاشیین : من أوروبا : الروسیة ستالین شغلها. تشرشل و البریطانیة : روزفلت الأمریکی : المستشارة الألمانیة أنجیلا میرکل : الأمیرة البریطانیة . هولاند الفرنسیة والأمریکیة أوباما ! یتم إخفاء کافة طبقات القوة والأسلحة . الولایات المتحدة مکتب التحقیقات الفدرالی ، والشرطة الأکثر عدوانیة : التعذیب الأکثر وحشیة منظمة الأغذیة والزراعة بریطانیا هی . الناس فی أوروبا والولایات المتحدة ، وفضلت أن یکذب : لاظهار سعادتهم ، خوفا من الشرطة والسجن : هم أسوأ من أوشفیتز . سلاح المنزل حتى الآن ، حتى بین الغرب و بین العرب و العبریة ، الکلمة الأولى یفعلون : أدلى الرئیس من الطرفین، و أنها دائما ما تکون على رأس العمل . الأحزاب المعتدلة مثل کینیدی بضعة أیام فقط ، وبعد ذلک البقاء على قید الحیاة ، وقتل مع السلاح نفسه ! عندما رئیس دولة عظمى ، و حمل السلاح ضد: مخبأ تیر ، ولیس أمن الناس العادیین ، ماذا یمکن أن نتوقع ؟ ولکن کل هذه المعادلات معا عندما یکون هناک الإیمان ، والإیمان یأتی فی المقدمة . یوم القیامة ، الذی یعتقد ویعبد الله ، لا یخاف من الموت : لا أخاف من التعذیب . لذلک لهذا الیوم : الغرب و العرب و العبریة ، کل الإیمان هو حقیقی . الفرق بین الإیمان الحقیقی: غیر واقعیة : المکان غیر معروف ببساطة . المؤمن الحقیقی : لست خائفا من الموت من التعذیب التعذیب ، و تخافوا : حزم وضعت فیلم أو مسلسل تلفزیونی ، لا نقاتل . الله له : من أجل انعتاق الشعب ، ومحاربة الناس الذین ، لسنوات ، وأنها تعمل و دخلها : جیوب أصحاب المنزل : الأسلحة و مبیعات المخدرات ، هو . ولذلک، فإن عقیدة ، عقیدة البنادق فی أیدی المؤمنین ، و دعا جمیع أبناء الغرب سوف مرة واحدة وإلى الأبد، إلى القاعدة العسکریة ، لا تخبر

sad?k tüfek olmak :Bat? kurtarmak için tek yolu , silahl? çat??ma de?il, kör suikast taraf?ndan hedeflenmi?tir.

Bat? bugün , dindar Kolordu gerekiyor : silahl? çat??ma ve ?ehirler: köyler , ordusunu , üzerinde gitti al?r . ?kinci Dünya Sava??"ndan sonraasker , dünyan?n tek hükümdard?. Demir perde oldu?u Sovyet Komünistler , her ne kadar : ve s?n?r Avrupa ne çizilmi? oldu bir demir yumruk oldu . Ve Amerika Birle?ik Devletleri bu demir elleri var . Bu, tüm askeri bot alt?nda bu ülkenin insanlar? , ve sesi bulundu öldü gösterir . Sadece dünya taraf?ndan kural kollar?na dayanarak , bu amaçla : Temel olarak , Wild West , demek zorunda kald? . King Kong ve: Yankees hepsi sadece di? gösterdi . Fa?istler : Avrupa"dan : Rus Stalin doldurdu. Churchill ve ?ngiliz : Amerikan Roosevelt : Almanya"n?n Angela Merkel : ?ngiltere"nin Prenses . Hollande Frans?z ve Amerikan Obama ! Kuvvet ve silah tüm katmanlar? gizlidir . ABD FBI ve en sald?rgan polis : MIT FAO ?ngiltere"nin en ac?mas?z i?kence vard?r . Avrupa ve ABD"de insanlar , yalan tercih : mutluluklar?n? göstermek için , polis ve hapis diye : Onlar Auschwitz daha kötüdür . Ana hatta Bat? ve Arap - ?brani , yapt?klar? ilk kelime aras?nda henüz silah , : taraflar?n yap?m? ba?kan? vei? her zaman vard?r. Kennedy gibi ?l?ml? partiler sadece birkaç gün , ve sonra da hayatta , ayn? silahla öldürüldü ! Bir süper güç ba?kan? ve silah kar?? çekerken : Tir önbellek , ne s?radan insanlar?n güvenlik bekleyebilirsiniz ki? Ama bütün bunlar bir araya denklemler inanç var ve inanç ön plana ç?k?yor . Son Yarg? , kim inan?yor ve ölmekten korkmuyorum ibadet Tanr? , :i?kence korkmuyorum . Yani bugün için :Bat? ve Arap ve ?branice , tüm inanç gerçek. Gerçek inanç aras?ndaki fark :gerçekd??? : yer sadece bilinmemektedir. Gerçek mümin : i?kence i?kence ölüm korkuyor , ve de?il korkmay?n : Bir film ya da TV dizisi formüle paketleri için , kavga yok . Onun Tanr? : insanlar?n kurtulu?u için , y?l boyunca , çal??t?klar? , insanlar ve gelir mücadele : evin sahiplerinin cepler : silah ve ilaç sat?? vard?r. Bu nedenle, doktrin ,sad?k elinde silah doktrini ve söyleme , askeri kural , Bat?"n?n tüm insanlar olacak kez ve herkes için ça??rd?

 Kuwa mwaminifu bunduki : Njia pekee ya kuikomboa Magharibi , imekuwa walengwa na migogoro ya silaha , si kipofu mauaji.
Magharibi leo, Corps wacha Mungu anahitaji : vita na miji vijiji, jeshi lake , inachukua zaidi wamekwenda. Askari baada ya Vita Kuu ya II , walikuwa watawala tu ya dunia. Ingawa Wakomunisti wa Urusi, kwamba pazia ya chuma ; na mpaka ulitolewa kwa nini Ulaya ilikuwa ngumi ya chuma . Na Marekani ambayo ina mikono ya chuma. Hii inaonyesha kwamba watu wote wa nchi hii chini ya buti za kijeshi, na sauti yake alikufa Drnyamd . Kimsingi, Wild West , alikuwa na kusema : Kwa lengo hili, kutegemea tu juu ya mikono ya utawala wa dunia. King Kong kutoka kwa: Yankees wote meno ilionyesha tu . Fascists : Kutoka Ulaya : Kirusi Stalin kujazwa. Churchill na Uingereza : American Roosevelt : Ujerumani Angela Merkel : Uingereza Princess. Hollande Kifaransa na Marekani Obama! Tabaka yote ya nguvu na silaha ni siri . Marekani FBI , na polisi fujo zaidi : MIT FAO Uingereza wengi kikatili watesaji ni. Watu wa Ulaya na Marekani , wakipendelea uongo : kuonyesha furaha yao , wasije polisi na kutupwa gerezani ni mbaya zaidi kuliko Auschwitz. Nyumbani silaha bado, hata kati ya Magharibi na ya Kiarabu Kiyahudi, neno la kwanza nini: made ??rais wa vyama na wao ni siku zote juu ya kazi. Wastani vyama kama Kennedy siku chache tu , na kisha wao kuishi, ni kuuawa na silaha sawa! Wakati rais wa superpower, kubeba bunduki na nyavu bunduki usalama ni si watu wa kawaida , nini tunaweza kutarajia? Lakini equations haya yote pamoja wakati kuna imani , na imani anakuja mbele. Hukumu ya Mwisho , ambaye anaamini na kuabudu Mungu, si hofu ya kufa : si hofu ya mateso. Hivyo kwa ajili ya leo: Magharibi na Kiarabu na Kiebrania, imani yote ni ya kweli. Tofauti kati ya imani ya kweli : unreality : mahali ni tu haijulikani. Muumini wa kweli : si hofu ya kifo kutoka kwa watesaji mateso, na kuwa na hofu : kwa fedha yaliyoandaliwa mfululizo movie au TV, wala kupigana. Mungu wake kwa ajili ya ukombozi wa watu , mapigano watu ambao , kwa miaka , wanafanya kazi na mapato yao : mifuko ya wamiliki wa nyumba: silaha na mauzo ya madawa ya kulevya, ni. Kwa hiyo, mafundisho , na mafundisho ya bunduki katika mikono ya waaminifu , na kuitwa watu wote wa Magharibi mapenzi mara moja na kwa wote, kwa utawala wa kijeshi, usimwambie.


تاریخ : دوشنبه 92/7/29 | 7:13 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

ریاضت اقتصادی برای: دولت های اروپا!نه برای ملت ها؟

 مردم اروپا و أمریکا، باید قیام مسلحانه بکنند و: زالو صفت ها را بکشند و: اموال أن ها را، بین مردم تقسیم کنند. زیرا مردم، صاحبان اصلی این: ثروت ها هستند. بحران بدهی و بیکاری، همه زاییده عملکرد: همین دولت ها است. آن ها جنگ را به: ایران تحمیل کردند و: برای ادامه  آن، هزینه های زیادی را پرداختند. آن ها امنیت اسرائیل را، مهم دانستند :و اموال زیادی به آن، کمک کردند. آن ها در عراق و افغانستان، وارد شدند و: علاوه بر کشتن مردم آنجا، هزینه های زیادی هم، در آنجا انجام دادند. همه این ها از :جیب مردم و: مالیات آنها بود. مالیات کسانی که: با زحمت زیاد، برای خود شغلی درست کرده بودند و: در آمدی کسب می کردند. اگر این حماقت ها را نمی کردند، هنوز هم اقتصاد قوی داشتند. ولی با این کار ها، پول مردم را هدر دادند و: آن ها در واقع: در چاه توالت ریختند! و نابود کردند. نه کسی میتواند آن ها را، برگرداند و نه کارگر و: کارمندی هست که: باز مالیات بدهد! و نه کسی که پولی دارد، حاضر است دوباره، به آن ها بدهد! تا در چاهها بریزند. برای جاوگیری از: افزایش بحران و: بدهیهای دولتی در غرب، فقط یک راه وجود دارد: آن هم جراحی این: غده های سرطانی است. و هرچه زودتر، باید این کار انجام گیرد. و الا آنان یاد گرفته اند تا: با وعده و وعید، مردم را فریب بدهند و: پول آن ها بگیرند و: برای اسرائیل خرج کنند! و یا به مزدورانی که: در عراق ، افغانستان و پاکستان، مردم را می کشند: بپردازند. یک حساب سرانگشتی، نشان میدهد هر: شهروند غربی، برابر تمام دستمزد خود، در طول عمرش، از ثروت بانک ها ، کارخانجات وادارات دولتی، سهم دارد ! لذا ابتدا باید از: کاخ ها شروع کرد: کاخ سفید، کاخ الیزه و کاخ ناتینگهام و.. برای یکبار هم که شده، مردم بیاندیشند چرا باید: آن ها بیکار باشند ولی، دولتمردان آن ها، در کاخ ها شراب بنوشند و: زن های زیبا، در بغل کنند؟ و جشنهای مختلف بگیرند؟ فقط مردم غرب نیستند که: باید این فکر را داشته باشند، مردم عرب هم، باید از خود سوال کنند: در حالیکه آن ها، بیکار هستند چرا؟ باید بندر بن سلطان در: حمام شیر شنا کند و: با دلار سیگار خود را، روشن کند؟ و چرا دیگر سران عرب، در بحرین و عربستان ، قطر و امارات و..آنقدر می خورند که: شکم هایشان باد کرده ؟آیا راه حل آن است که: بترسند و ندیده بگیرند تا: هر روز وضع بدتر شود؟ یا اینکه اراده کنند و: کلنی هایی تشکیل دهند و: ثروت های خود را پس بگیرند؟ و اگر آن ها مقاومت کردند، با ضربه شمشیر یا :گلوله تفنگ، به زندگی ننگین آنان، خاتمه دهند؟ وَسَیَعْلَمُ الَّذِینَ ظَلَمُوا أَیَّ مُنْقَلَبٍ یَنْقَلِبُونَ

Austerity for: governments of Europe, not for the nation?

 People in Europe and America, the armed uprising and do: kill leeches and attributes: their possessions, the people are divided. The public owners of the wealth are. Debt crisis and unemployment, all born Practice: why governments. The war to Iran and imposed: the more it costs too much to pay. The Israeli security, considered important: a large property, it helped. In Iraq and Afghanistan, entered besides killing people there, spent a lot of time, he did. All in the pockets of the people: to tax them. Those taxes: With hard work, self- employment was created: the income they earn. If this did not: fool them, still had a strong economy. But in so doing, wasting public money and it’s actually in the toilet went well! And: destroyed. No one can see it, and return not working: employee there that pay tax again! No one who has money and is willing to re - take it! Wells to: crumble. Of the Jav: Increase Crisis: Government debt in the West, there is only one way: it surgery: a cancerous tumor. And soon, it should be done. Otherwise they have learned with promises to deceive people and make money and take it: for Israel to Spend! Or as mercenaries in Iraq, Afghanistan and Pakistan, kill people: pay. A thumb, every show: Citizen of the West, against all his wages during his life, wealth, banks, factories, government offices, to share! We must first of palaces began the White House, the Elise Palace and the Palace of Nottingham. For once, people think why should it be unemployment, but the rulers in palaces and drink wine: beautiful women on their arms? And various festivals take? Not just the West that must have thought, the Arab people should ask themselves: but they, because they are unemployed? Bandar bin Sultan to: Milk Baths and Swimming: his cigarettes with dollars to clarify? And why other Arab leaders in Bahrain and Saudi Arabia, Qatar, UAE and eat... So that their stomach puffy? Whether the solution is: fear not to take every day is worse? Or they will: to form colonies and wealth take back their? And if they fought with swords or injury: Gun shots, their shameful life, to end?

التقشف للحکومات من أوروبا ، ولیس للأمة ؟

 الناس فی أوروبا وأمریکا، و الانتفاضة المسلحة و القیام به: قتل العلق والصفات: ممتلکاتهم ، وتنقسم الشعب . أصحاب العامة لل ثروة هی . أزمة الدیون والبطالة ، کل الممارسة ولد : لماذا الحکومات . الحرب على إیران و فرض : کلما یکلف کثیرا على الدفع. الأمن الإسرائیلیة ، التی تعتبر هامة : خاصیة کبیرة، و ساعد . فی العراق و أفغانستان ، ودخلت إلى جانب قتل الناس هناک ، قضیت الکثیر من الوقت ، وقال انه . کل ما فی جیوب الناس: لفرض ضرائب علیها. هذه الضرائب : مع العمل الشاق ، تم إنشاؤها التوظیف الذاتی : دخل یکسبونه . إذا لم یؤد هذا خداع لهم ، وکان لا یزال اقتصاد قوی . ولکن فی القیام بذلک ، وإهدار المال العام وانها فی الواقع فی المرحاض على ما یرام ! ودمرت . لا أحد یمکن أن نرى ذلک ، و العودة لا تعمل : موظف هناک أن یدفع ضریبة مرة أخرى! لا أحد لدیه المال و على استعداد ل إعادة أعتبر! الآبار ل تنهار . من JAV : زیادة الأزمات : الدیون الحکومیة فی الغرب ، هناک طریقة واحدة فقط : فهی الجراحة : ورم سرطانی . وقریبا، ینبغی أن یتم ذلک . وإلا تعلموه مع وعود لخداع الناس و کسب المال، و أعتبر : لاسرائیل ل قضاء! أو کمرتزقة فی العراق وأفغانستان و باکستان ، وقتل الناس : دفع . الإبهام ، کل عرض : مواطن من الغرب ، ضد کل ما قدمه من الأجور خلال حیاته ، والثروة ، والمصارف والمصانع و المکاتب الحکومیة ، للمشارکة! یجب علینا أولا من القصور بدأ البیت الابیض و قصر الالیزیه وقصر نوتنغهام . لمرة واحدة ، الناس یعتقدون لماذا ینبغی أن تکون البطالة ، ولکن الحکام فی القصور و شرب الخمر : النساء الجمیلات على أذرعهم ؟ واتخاذ مختلف المهرجانات ؟ لیس فقط الغرب أن یجب أن یکون الفکر ، ینبغی أن الشعب العربی أن یسألوا أنفسهم : لکنهم ، لأنهم عاطلون عن العمل ؟ بندر بن سلطان إلى: حمامات الحلیب والسباحه : سجائره مع الدولارات ل توضیح ؟ ولماذا زعماء عرب آخرین فی البحرین والمملکة العربیة السعودیة وقطر و الإمارات العربیة المتحدة و تناول الطعام .. بحیث بهم منتفخ البطن إذا کان الحل هو: ؟ لا تخف أن تأخذ کل یوم هو أسوأ من ذلک؟ أو أنها سوف : لتشکیل مستعمرات والثروة اتخاذ ظهورهم ؟ و إذا قاتلوا بالسیوف أو الإصابة: الطلقات الناریة ، وحیاتهم المشینة ، ل ینتهی؟

Ulus için Avrupa hükümetleri , de?il kemer s?kma ?

 Avrupa ve Amerika"da insanlar , silahl? ayaklanma ve yap?n: sülükler ve özelliklerini öldürmek : kendi e?yalar?n? , insanlar ayr?l?r. Zenginlikkamu sahipleridir. Borç krizi ve i?sizlik , tüm dünyaya Uygulama: neden hükümetler . ?ran ve empoze için sava? :daha fazla ödemek için çok fazla maliyeti . Önemli kabul?srail güvenlik , : büyük bir mülk , o yard?mc? oldu . Irak ve Afganistan"da , orada insanlar? öldürmek yan? s?ra girilen çok zaman geçirdim , o yapt? . Insanlar?n ceplerinde Tüm : onlar? vergi için . Bu vergileri: s?k? çal??ma ile , serbest meslek olu?turuldu : kazand?klar? gelir . Bu onlar? aptal olmasayd?, yine de güçlü bir ekonomi vard? . Ama bunu yap?yor kamu para harc?yorsun ve tuvalete asl?nda iyi gitti ! Ve yok . Kimse görebilir ve çal??m?yor iade : i?çi bulunmad??? tekrar vergi ödemek ! Para vard?r ve hiç kimse yeniden çekmek için istekli oldu?unu ! Çökmeye Wells . Art?? Kriz :Jav Bat? Devlet borç , tek bir yol vard?r : bu cerrahi : kanserli bir tümör . Ve yak?nda , bu yap?lmal?d?r . Aksi takdirde insanlar? aldatmak ve para kazanmak ve almak için sözler ile ö?rendim : ?srail geçirmek için için ! Yoksa Irak, Afganistan ve Pakistan paral? asker olarak , insanlar? öldürmek : ödemek . Bir ba?parmak , her gösteri : hayat? , zenginlik , bankalar , fabrikalar , devlet daireleri , payla?mak s?ras?nda bütün ücret kar?? Bat? Vatanda?? , ! Önce sarayBeyaz Saray ,Elysee Saray? ve Nottingham Saray? ba?lad? gerekir . Bir kere , insanlar neden i?sizlik olmas? gerekti?ini dü?ünüyorum , ama saray ve içecek ?arap yöneticileri : kollar?nda güzel kad?n ? Ve çe?itli festivaller almak ? Sadece dü?ünmü? olmal? Bat? ,Arap halk? kendilerine sormak gerekir: ama i?siz onlar , çünkü ? Süt Banyo ve Yüzme : için Bandar bin Sultan dolar ile yapt??? sigara aç?kl??a kavu?turmak için ? Ve neden Bahreyn ve Suudi Arabistan , Katar , Birle?ik Arap Emirlikleri ve yemek di?er Arap liderleri .. onlar?n mide kabar?k çözüm olsun ki : her gün almak de?il korku kötü? Ya da olacak : koloniler ve zenginlik onlar?n geri almak olu?turmak için ? Ve k?l?ç ya da yaralanma ile mücadele ise: Silah sesleri , onlar?n utanç verici ya?am , sonuna kadar ?

 Ukali kwa serikali za Ulaya, si kwa ajili ya taifa?
 
Watu wa Ulaya na Marekani, uasi wa kutumia silaha na kufanya : kuua ruba na sifa: mali zao , watu ni kugawanywa. Wamiliki wa mali ya umma ni. Mgogoro wa madeni na ukosefu wa ajira , kila Mazoezi kuzaliwa : kwa nini serikali. Vita na Iran na kutokujua : zaidi ni gharama sana kulipa. Usalama wa Israel , kuchukuliwa muhimu: mali kubwa, ni kusaidiwa. Katika Iraq na Afghanistan , aliingia Licha ya kuua watu huko, alitumia muda mwingi , alifanya hivyo. Wote katika mifuko ya watu: ya kodi yao. Wale kodi: Pamoja na kazi ngumu , kujiajiri viliumbwa : mapato wanayopata . Kama hii si mjinga yao, bado alikuwa na uchumi imara. Lakini kwa kufanya hivyo , kupoteza fedha za umma na ni kweli katika choo akaenda vizuri ! Na kuharibiwa. Hakuna mtu anaweza kuona, na kurudi si kazi : mfanyakazi pale kwamba kulipa kodi tena! Hakuna mtu ambaye ana fedha na ni nia ya re- kuchukua ni! Visima kubomoka. Ya Jav : Ongezeko Mgogoro : madeni ya Serikali katika nchi za Magharibi , kuna njia moja tu : ni upasuaji: tumor cancerous. Na hivi karibuni, ni lazima yafanyike . Vinginevyo wao wamejifunza na ahadi kudanganya watu na kufanya fedha na kuchukua ni : kwa Israel Tumia ! Au kama mamluki katika Iraq, Afghanistan na Pakistan , kuua watu kulipa. Gumba, kila show: Mwananchi wa Magharibi , dhidi ya mshahara wakati wa uhai wake , utajiri , benki , viwanda, ofisi za serikali, kushirikisha wake wote! Ni lazima kwanza ya majumba alianza White House , Palace Elysee na Palace ya Nottingham. Kwa mara moja, watu wanafikiri nini ni kuwa ukosefu wa ajira, lakini watawala katika majumba na kunywa divai : nzuri wanawake juu ya mikono yao ? Na matamasha mbalimbali kuchukua? Si tu West kwamba lazima kuwa na mawazo , watu wa Kiarabu wanapaswa kujiuliza , lakini wao , kwa sababu wao hawana ajira ? Bandar bin Sultani : Bathi Maziwa na Swimming : sigara yake kwa dola kufafanua ? Na kwa nini nyingine za Kiarabu viongozi katika Bahrain na Saudi Arabia, Qatar , UAE na kula .. ili tumbo zao puffy Kama ufumbuzi ni :? Usiogope kuchukua kila siku ni mbaya? Au wao mapenzi: kuunda makoloni na utajiri kuchukua nyuma yao? Na kama walipigana na mapanga au kuumia : Gun shots , maisha yao ya aibu, ya mwisho?


تاریخ : یکشنبه 92/7/28 | 8:31 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Haja ya kushiriki : uasi wa kutumia silaha kwa : West

Mashariki , kila uasi wao, na upinzani hasi, lakini kuleta ushindi: Katika Magharibi, si mafanikio : ni lazima kuwa na awamu ya kijeshi. Hasi upinzani: uasi na amani: maandamano ya amani kutoka Gandhi Muda Mahmatma Kupambana : miaka Uingereza utawala wa kikoloni ilianza. Baada ya uhuru wa Pakistan , njia inaweza kutumika. Kabla ya Mapinduzi ya Kiislamu nchini Iran, ingawa kulikuwa na makundi ambayo walikuwa walidhani uasi wa kutumia silaha, migogoro ya silaha , lakini ilisababisha mauaji. Mawe ya amani ya Imam Khomeini , Mapinduzi ya Kiislamu , na ufumbuzi ilitumika. Hivyo nchi nyingi, ikiwa ni pamoja na Misri , Bahrain, na mataifa ya Ulaya na Marekani, Canada iliyopitishwa mbinu hii , lakini hadi sasa bado wamefanikiwa. Kwa mfano, katika Misri, na chama cha Muslim Brotherhood , kutoka mwanzo, na Sayyid Qutb na Hassan al-Bannah , mwanzilishi wa wengine, ni mapambano ya silaha , lakini hadi sasa , hata katika jeshi la Misri , mdhamini wake ya kuwa. Katika Bahrain , hali ni mbaya zaidi. Au kati ya mataifa ya Ulaya na Marekani . Je, ni sababu ? Ni rahisi sana: nchi ambazo walikuwa ushindi kwa njia ya amani , wote wawili adui na rafiki , walikuwa taifa moja . Gandhi Mhmatma Njia ya kupata ushindi juu ya Uingereza ukoloni , ilikuwa kwamba ushindi wa jeshi la Uingereza , India cheated, ilihusisha: , au majeshi ya Iran tangu mwanzo, waliokuwa pamoja wanamapinduzi katika siku za nyuma yake tena, kushtakiwa kwa wanamapinduzi , kujitolea na mashahidi wa Mapinduzi alikuwa. Lakini katika Bahrain , jeshi Saudi kwamba mapambano na : Hivyo hakuna motisha kwa kushirikiana. Au katika Misri , Israeli kwamba ni moja kwa moja kushiriki . Nchini Marekani na Ulaya , si watu wa kijeshi , show ilikuwa si ??zaidi. Na polisi au nguvu za kijeshi walikuwa daima mbele ya watu. Hivyo, katika kesi hii, njia si jibu amani, Tu kama Palestina, Mahmoud Abbas kuwa na inayojulikana kwa miaka: . Kuangalia kwa njia ya amani . Lakini Israeli ni silaha na meno , hata pamoja na kuwepo kwa Wapalestina, ana tatizo ! Njia pekee ya kushinda katika nchi za Magharibi AFC au West machafu ! Upinzani: ni uasi wa kutumia silaha. Ni mmoja mmoja kwanza na Baadaye pamoja : Qur"ani anasema , bunduki dhidi ya bunduki, na jicho kwa jicho Mtrhast . Kwa sababu ya mafundisho ya Yesu Kristo kama mmoja alisema kuzaa kesi yako : Mwingine kofi chini kwa miaka ni kwamba mbali na ni ujinga.

 

شرقی ها، تمام قیام های خود را، با مقاومت منفی، به پیروزی رساندند ولی: غربی ها دراین خصوص، موفق نبوده اند و: لذا باید وارد فاز نظامی شوند. مقاومت منفی یا: قیام صلح جویانه و: راهپیمایی مسالمت آمیز، از زمان مهماتما گاندی، برای مبارزه با :استعمار پیر انگلیس، شروع شد. بعد پاکستان برای استقلال خود، از این روش استفاده کرد. در ایران قبل از انقلاب اسلامی، با اینکه گروه هایی بودند که: به قیام مسلحانه فکر می کردند، ولی مشی مسلحانه آنها، نهایتا به ترور انجامید. امام خمینی نیز از ورش مسالمت جویانه، برای پیروزی انقلاب اسلامی، استفاده کرد و جواب گرفت . لذا بسیاری از کشورها، از جمله مصر و بحرین ، کشورهای اروپایی و: ملت آمریکا و کانادا، این روش را درپیش گرفتند، ولی تا کنون موفق نشده اند. مثلا در مصر، با اینکه حزب اخوان المسلمین، از ابتدا ، توسط  سید قطب و حسن البنا، دیگر  بنیان گذاران، برای مبارزات مسلحانه بوده است، ولی تاکنون حتی نتوانسته، در میان نظامیان مصری هم ، حامیانی برای خود داشته باشد. در بحرین، وضع از این هم بدتر است. یا در میان ملت های: اروپایی و آمریکایی . علت چیست؟ خیلی موضوع ساده است: در کشورهایی که: روش مسالمت آمیز پیروز شد، دشمن و دوست هردو، از یک ملت بودند. یعنی روش مهماتما گاندی برای پیروزی: بر استعمار انگلیس، برای این پیروز شد که: ارتش انگلیس را ، هندی های فریب خورده، تشکیل می دادند و:یا در ایران، ارتشی ها از ابتدا، با انقلابیون بودند و: در گذشته خود بارها، به اتهام همراهی با انقلابیون، شهدایی را تقدیم: انقلاب کرده بودند. اما در بحرین، ارتش عربستان است که: می جنگد و:لذا هیچ انگیزه ای برای همکاری ندارد. یا در مصر، اسرائیل است که: مستقیما دخالت می کند . در آمریکا و اروپا نیز، نظامیان هرگز به مردم خود ،روی خوش نشان ندادند. و پلیس یا نیروی نظامی، همیشه در برابر مردم بودند. لذا دراین موارد، روش مسالمت جویانه جواب نخواهد  داد.درست مانند فلسطین اشغالی، که محمود عباس سال هاست به :دنبال روش مسالمت جویانه است. ولی اسرائیل تا دندان مسلح ، اصلا با موجودیت فلسطینی ها، مشکل دارد! لذا تنها روش پیروزی در: میان ملت های غربی یا: غرب آلوده! مقاومت و: قیام مسلحانه است. آن هم ابتدا به  صورت فردی و: بعدا به صورت جمعی ،:چنانچه قران می فرماید : یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَنُواْ خُذُواْ حِذْرَکُمْ فَانفِرُواْ ثُبَاتٍ أَوِ انفِرُواْ جَمِیعًا. در غرب وحشی، قانون تفنگ در برابر تفنگ، و:چشم در برابر چشم مطرحاست. زیرا از تعالیم حضرت مسیح ع، که می فرمود: صورت خود را جلو بیاورید تا: سیلی دیگری بزنند، سال ها است که:  دور شده و: آن را مسخره می کنند.  

Need to engage: armed uprising for: West

 

East, all their uprising, with negative resistance, but to bring victory: in the West, has not been successful: it must be a military phase. Negative resistance: revolt and peaceful: a peaceful march from Gandhi Mahatmas Time to Fight: An old British colonial rule began. After the independence of Pakistan, the method can be used. Before the Islamic Revolution in Iran, although there were groups that were thought to arm insurrection, armed conflict, but they ultimately led to the assassination. Peaceful stone of Imam Khomeini, the Islamic Revolution, and the solution was used. So many countries, including Egypt, Bahrain, and the European nations and the United States, Canada adopted this approach, but so far have not succeeded. For example, in Egypt, with the Muslim Brotherhood party, from scratch, by Sayyid Qutb and Hassan al-Banna, founder of others, is the armed struggle, but so far, not even in the Egyptian army, its sponsor to be. In Bahrain, the situation is even worse. Or among nations: European and American. What is the cause? It is very simple: the countries that were victorious in a peaceful manner, both enemy and friend, were one nation. Gandhi Mahatmas the way to victory on British colonialism, was the victory that the British army, Indian cheated, consisted of:, or Iranian armies from the beginning, who were with revolutionaries in his past again, charged with revolutionaries, dedicated to the martyrs of the revolution had been. But in Bahrain, the Saudi army that fights and: So there is no incentive to cooperate. Or in Egypt:, Israel that is directly involved. In the U.S. and Europe, not military people, the show was not over. And police or military force was always before the people. So, in this case, the method will not answer peaceful. , Just like Palestine, Mahmoud Abbas have known for years: looking for a peaceful way. But Israel is armed to the teeth, even with the existence of the Palestinians, has a problem! The only way to win in the AFC west or The West contaminated! Resistance: is the armed insurrection. It individually first and later collectively: the Koran says, the gun against gun, and an eye for an eye Thrust. Because of the teachings of Jesus Christ as the one said to bring forth your case: Another slap down for years is that far away and it is ridiculous.

 

الحاجة إلى إشراک : انتفاضة مسلحة ل : الغربیة

 

الشرق ، کل ما لدیهم الانتفاضة ، مع المقاومة السلبیة ، ولکن لتحقیق النصر: وفی الغرب ، لم تکن ناجحة : یجب أن تکون المرحلة العسکریة . المقاومة السلبیة : ثورة وسلمیة : مسیرة سلمیة من غاندی الوقت للقتال : وبدأ الحکم الاستعماری البریطانی القدیم . بعد استقلال باکستان ، ویمکن استخدام هذه الطریقة. قبل الثورة الإسلامیة فی إیران ، وإن کانت هناک مجموعات التی کان یعتقد إلى العصیان المسلح ، والصراع المسلح ، ولکنها أدت فی نهایة المطاف إلى اغتیال . وقد استخدم الحجر السلمیة الإمام الخمینی والثورة الإسلامیة ، والحل . لذلک العدید من البلدان ، بما فی ذلک مصر والبحرین و الدول الأوروبیة والولایات المتحدة ، کندا اعتمدت هذا النهج، ولکن حتى الآن لم تنجح . على سبیل المثال ، فی مصر ، مع حزب الإخوان مسلم ، من نقطة الصفر ، من قبل سید قطب و حسن البنا ، مؤسس الآخرین ، هو الکفاح المسلح ، ولکن حتى الآن ، ولا حتى فی الجیش المصری ، الراعی لها أن تکون. فی البحرین ، فإن الوضع أسوأ من ذلک . أو بین الأمم : الأوروبیة والأمریکیة . ما هو السبب ؟ وهو بسیط جدا : ، کان کل عدو و صدیق ، و البلدان التی انتصروا بطریقة سلمیة أمة واحدة . غاندی الطریق إلى النصر على الاستعمار البریطانی ، وکان النصر الذی الجیش البریطانی ، خدع الهندی ، یتألف من : ، أو الجیوش الإیرانیة منذ البدایة ، والذین کانوا مع الثوار فی ماضیه مرة أخرى ، اتهم مع الثوار ، ومکرسة لشهداء الثورة قد تم. لکن فی البحرین ، الجیش السعودی أن یحارب و : حتى لا یکون هناک أی حافز للتعاون. أو فی مصر ، إسرائیل التی تشارک مباشرة . فی الولایات المتحدة و أوروبا ، والناس لیس عسکریا ، کان العرض لم ینته بعد. و کانت الشرطة أو القوة العسکریة دائما أمام الشعب . لذلک ، فی هذه الحالة ، الأسلوب لن یجیب السلمیة ، تماما مثل فلسطین ، ویعرف محمود عباس لسنوات : تبحث عن وسیلة سلمیة . لکن إسرائیل مدججین بالسلاح ، حتى مع وجود الفلسطینیین ، لدیه مشکلة ! الطریقة الوحیدة للفوز فی الاتحاد الآسیوی الغربیة أو الغرب الملوثة ! المقاومة : هو عصیان مسلح . لأول مرة بشکل فردی و جماعی فی وقت لاحق : إن القرآن یقول ، وبندقیة ضد بندقیة ، والعین ل العین. بسبب تعالیم یسوع المسیح بوصفه واحدة قال فی طرح قضیتک : صفعة أخرى لأسفل لسنوات هو أن بعیدا وأنه أمر مثیر للسخریة .

Me?gul gerekiyor : için silahl? ayaklanma : Bat?

 

Do?u , tüm olumsuz direnci ayaklanma , ancak zafer getirmek için : Bat?da , ba?ar?l? olmam??t?r : bir askeri a?amas? olmal?d?r . Negatif direnç : isyan ve huzurlu : Gandi Mahmatma Time bar??ç?l bir yürüyü? Mücadele : Eski bir ?ngiliz sömürgesi ba?lad? . Pakistan ba??ms?zl???n? sonra , yöntem kullan?labilir. ?ran ?slam Devrimi"nden önce , orada silahl? ayaklanma , silahl? çat??ma dü?ünülen gruplar vard? , ama her ne kadar onlar sonuçta suikast yol açt?. ?mam Humeyni"nin huzurlu ta? , ?slam Devrimi ve çözüm kullan?lm??t?r . M?s?r , Bahreyn ve Avrupa ülkeleri ve Amerika Birle?ik Devletleri de dahil olmak üzere birçok ülkede , bu nedenle , Kanada bu yakla??m? benimsemi? , ancak ?u ana kadar ba?ar?l? olamad?k . Örne?in , M?s?r"da , Müslüman Karde?ler parti ile , s?f?rdan , Seyyid Kutup, Hasan el-Benna , ba?kalar?n?n kurucusu taraf?ndan silahl? mücadeledir , ama ?imdiye kadar , hatta M?s?r ordusu , onun sponsor olmak de?il . Bahreyn ,durum daha da kötüdür . Ya da uluslar aras?nda : Avrupa ve Amerika . Nedeni nedir? Çok basit : bar??ç?l bir ?ekilde galip olan ülkelerin , dü?man ve arkada?? , hem de bir millet idi . Yine geçmi?te devrimcilerle vard? ba??ndan beri , ya da ?ran ordular? , : Gandi Mhmatma ?ngiliz üzerinde zafer için yol sömürgecilik ,?ngiliz ordusu , Hint hile , olu?an bu zaferi oldu , devrimciler suçlanan Devrim olmu?tu ?ehitleri adanm?? . Ancak Bahreyn ,Suudi ordusunun bu kavgalar ve : Yani i?birli?i için hiçbir te?vik yoktur . Ya da M?s?r"da , ?srail do?rudan dahil oldu?unu . ABD ve Avrupa , askeri de?il insanlar , gösteri üzerinde de?ildi . Ve polis ya da askeri güç halk?n önünde her zaman vard?. Yani, bu durumda , yöntem huzurlu cevap vermez , sadece Filistin gibi , Mahmud Abbas y?llard?r tan?yoruz : . Huzurlu bir yol ar?yoruz . Ama ?srail bile Filistinlilerin varl??? ile , di?lere silahl? , bir sorun var! AFC Bat? veyaBat? kazanmak için tek yol kirlenmi? ! Direnç :silahl? ayaklanma oldu?unu. Ayr? ayr? ilk ve daha sonra toplu olarak : Kur"an , silah kar?? silah ve bir göz Mtrhast için bir göz diyor . Biri olarak ?sa Mesih"in ö?retilerinin çünkü durum meydana getirmek için söyledi : Ba?ka bir o kadar uzakta y?ld?r a?a?? tokat ve saçma .

 


تاریخ : یکشنبه 92/7/28 | 10:58 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

  

Iranian government negotiators, not only in glass palaces themselves are enclosed. To the people: they come to Europe and America. We the people of the United States and Europe, and we know their some parts of Iran: equality with them. , Even your brother, too, has shown. As in Iran, expect the president’s popular, watch closely. , We do not like: They only: behind glass LCD to watch! He and other leaders of the government, this time can be critical to support us. We again: Obama and the president: or anyone else can do nothing. Obama tries just a few days remaining presidential, pass with caution. But we stay: The misery of debt crisis, unemployment and lack of economic growth. As Imam Khomeini, the revolution, the army did not ignore, this time for the victory of the Islamic World Mission, one must not ignore. Especially: educated people and cultures: the United States and Europe. Some of Iran"s leaders, who are older and still in the atmosphere superpower America and Europe, and their evolution: they do not believe that Europe and the United States, the superpower it has been crossed! And the course of the curve, the decline of their power, is on the wane. They think in the U.S. economic crisis, and the trick is Black! Or think of: on hand will be soon! But one must know that this is wrong. May be in Israel, thousands of atomic bombs should be! But no longer: the fear of a nuclear bomb! See the Lebanese Hezbollah, not an atomic bomb, much more powerful than Israel that: battle of the thirty- three days, it is just an example! Camp this month : Wahhabis with advanced weapons by Saudi Arabia and Israel in Lebanon"s internal borders , the Ranger force of four thousand people , but true : Sayed Hassan myself : offensive operations against their commander , took charge of all the four thousand people to send and understand : their atomic bomb , took the booty ! We see Pakistan: bombs, but no, it does not use and hopefully all Pakistanis to Tehran. Oil all over the world, up to twenty years, but all of it, every day, and new reserve is discovered. It is the grace of God: The Iranians should be proud to have, just asked: his ship, in this turbulent world, to save.

مفاوضو الحکومة الإیرانیة ، ولیس فقط فی القصور الزجاج أرفقت أنفسهم . للشعب : أنها تأتی إلى أوروبا وأمریکا . نحن شعب الولایات المتحدة و أوروبا ، ونحن نعرف من جانبها : . المساواة معهم ، وحتى أخیک ، أیضا ، أظهرت . کما هو الحال فی إیران ، نتوقع الشعبیة، و تراقب عن کثب ، نحن لا نحب الرئیس : هم فقط : وراء زجاج LCD لمشاهدة! وقال انه و غیره من قادة الحکومة، یمکن هذه المرة أن تکون حاسمة لدعم لنا . ونحن مرة أخرى : أوباما و الرئیس : أو أی شخص آخر ، تستطیع أن تفعل شیئا . أوباما یحاول مجرد بضعة أیام المتبقیة الرئاسیة ، وتمریر بحذر . ولکن نبقى : إن بؤس أزمة الدیون والبطالة و انعدام النمو الاقتصادی . کما قال الإمام الخمینی ، الثورة ، الجیش لم یتجاهل ، وهذه المرة لانتصار بعثة العالم الإسلامی ، یجب على المرء ألا یتجاهل . خصوصا : المتعلمین و الثقافات : الولایات المتحدة و أوروبا . بعض من قادة إیران، الذین هم من کبار السن ومازال فی الغلاف الجوی القوة العظمى أمریکا و أوروبا ، وتطورها : أنهم لا یعتقدون أن أوروبا والولایات المتحدة ، القوة العظمى وقد عبرت علیه! و مسار منحنى ، وتراجع قوتها ، هی فی طریقها إلى الزوال . کانوا یعتقدون فی الأزمة الاقتصادیة الأمریکیة ، و الحیلة هی الأسود ! أو التفکیر فی : على الید سیکون قریبا! ولکن یجب على المرء أن یعرف أن هذا غیر صحیح . قد یکون فی إسرائیل ، یجب أن آلاف القنابل الذریة أن یکون! ولکن لم یعد : الخوف من القنبلة النوویة ! رؤیة حزب الله اللبنانی ، ولیس قنبلة ذریة ، أقوى بکثیر من أن إسرائیل : معرکة الأیام الثلاثة والثلاثین ، وهی مجرد مثال ! مخیم هذا الشهر : استغرق العملیات الهجومیة ضد قائدهم ، مسؤولا عن کل ألف أربعة : الوهابیین مع أسلحة متطورة من المملکة العربیة السعودیة وإسرائیل فی حدود لبنان الداخلیة ، وقوة الحارس من أربعة آلاف شخص ، ولکنه حقیقی : السید حسن نفسی استغرق القنبلة الذریة، و الغنیمة : الناس لإرسال و فهم! ونحن نرى باکستان : قنابل ، ولکن لا، انها لا تستخدم ، ونأمل کل الباکستانیین الى طهران . النفط فی جمیع أنحاء العالم ، وتصل إلى عشرین عاما ، ولکن کل ذلک ، کل یوم ، یتم اکتشاف احتیاطیات جدیدة . هو نعمة من الله : یجب على الإیرانیین أن نفخر بأن لدینا ، فقط أسأل : سفینته ، فی هذا العالم المضطرب ، لإنقاذ .

?ran hükümeti müzakereciler , cam saraylar kendilerini içine de?il sadece . Insanlara : Onlar Avrupa ve Amerika"ya geliyor . Biz Amerika Birle?ik Devletleri ve Avrupa , ve biz onun bir parças? biliyorum halk? : . Onlarla e?itlik , Hatta karde?i de göstermi?tir . . ?ran"da oldu?u gibi , ba?kan?n popüler , yak?ndan izlemek , Biz sevmiyorum bekliyoruz : Sadece Onlar : cam LCD arkas?nda izlemek için ! O ve hükümetin di?er liderleri , bu kez bize destek için kritik olabilir . Yine biz : Obama veba?kan : veya ba?kas? , hiçbir ?ey yapamaz . Obama sadece ba?kanl?k kalan birkaç gün çal???r , dikkatli geçmek . Ama biz kalmak : borç krizi , i?sizlik ve ekonomik büyüme eksikli?isefalet . ?mam Humeyni , devrim , ordunun ?slam Dünyas? Misyon zaferi için , bu kez göz ard? etmedi olarak, bir göz ard? etmemesi gerekir . Özellikle : e?itimli insanlar ve kültürler : Amerika Birle?ik Devletleri ve Avrupa . ?ran"?n liderleri baz?lar? , kim eski ve hala atmosfer süper güç Amerika ve Avrupa"da , ve evrim : Bu ??Avrupa ve Amerika Birle?ik Devletleri ,süper güç o geçti oldu?unu inanm?yorum ! Ve e?ri , kendi güç dü?ü? , seyriazalmakta oldu?unu. Onlar ABD"nin ekonomik kriz dü?ünüyorum ve hile Siyah var! Veya dü?ünüyorum : taraftan yak?nda olacak ! Ama bir bu yanl?? oldu?unu bilmeniz gerekir . ?srail"de olabilir , atom bombas? binlerce olmal?! Ama art?k : Bir nükleer bomba korkusu ! Otuz üç gün sava? , sadece bir örnek: ?srail"in çok daha güçlüLübnan Hizbullah de?il, bir atom bombas? , görün! Camp Bu ay: Sayed Hassan kendime : Suudi Arabistan ve ?srail"in Lübnan"da iç s?n?rlar? içinde , dört bin ki?inin Ranger gücü , ama gerçek ile geli?mi? silahlarla Vahabiler onlar?n komutan? kar?? sald?r? operasyonlar? , tüm dört bin sorumlu oldu göndermek ve anlamak için insanlar : kendi atom bombas? ,ganimet ald?! Biz Pakistan bak?n : bombalar , ama hay?r, kullanmaz ve Tahran"a umar?m tüm Pakistanl?lar?n . Tüm dünyada petrol , yirmi y?la kadar , ama her ?eyi , her gün , yeni rezervler ke?fedilir. Bu Tanr?"n?n lütfu olan :?ranl?lar için gurur duymas? gerekti?ini , sadece soruyorum: Bu çalkant?l? dünyada gemisi , kaydedin.

 مذاکره کنندگان، در کاخهای شیشه ای

دولت ایران و مذاکره کنندگان، نباید فقط در کاخهای شیشه ای، خود را محصور کنند. باید به میان مردم: اروپا و آمریکا بیایند. زیرا ما ملت آمریکا و اروپا هم، خود را بخشی از ایران میدانیم و: با آن ها برابریم.حتی برادری خود را هم، نشان داده ایم . همانطور که در داخل ایران، انتظار دارند: رئیس جمهور محبوب را، از نزدیک ببینند .ما نیز دوست نداریم: ایشان را فقط: از پشت شیشه های: ال سی دی تماشا کنیم! ایشان و دیگر رهبران دولت ایران، میتوانند دراین زمانه بحرانی، تکیه گاه ما باشند. ما می دانیم دیگر از: دست رئیس جمهور اوباما و: یا هیچکس دیگر، کاری بر نمی آید. اوباما فقط سعی می کند: چند روز باقیمانده ریاست جمهوری را، با احتیاط بگذراند. ولی ما می مانیم و: بدبختی های بحران و بدهی، بیکاری و عدم رشد اقتصادی!. همانطور که امام خمینی ره، در پیروزی انقلاب اسلامی، نقش ارتش را نادیده نگرفت، در این زمان هم برای: پیروزی رسالت جهانی اسلام، هیچکس را نباید نادیده گرفت. علی الخصوص: مردم فرهیخته و با فرهنگ: آمریکا و اروپا . البته برخی از رهبران ایران، مسن هستند و هنوز در: حال و هوای ابرقدرتی آمریکا و اروپا، سیر می کنند و: باور نمی کنند که اروپا و آمریکا، از آن ابرقدرتی عبور کرده اند! و سیر منحنی آن ها، نزولی است و قدرت شان، رو به افول است. آن ها فکر می کنند: بحران های اقتصادی آمریکا، سیاه بازی و کلک است! و یا اینکه فکر می کنند: بزودی بر طرف می شود! اما باید دانست که: این اشتباه است. ممکن است اسرائیل، هزاران بمب اتم داشته باشد! ولی دیگر زمانی نیست که: مردم از بمب اتم بترسند! می بینیم حزب الله لبنان، با اینکه بمب اتم ندارد، بسیار پر قدرت تر از: اسرائیل است که :جنگ های سی و سه روزه، فقط یک نمونه آن است! همین ماه قبل اردوگاهی از: وهابیون با سلاح های پیشرفته، توسط عربستان و اسرائیل، در مرز داخلی لبنان، با چهار هزار نفر نیروی رنجر، درست کردند ولی: سید حسن شخصا: فرماندهی عملیات حمله علیه آنان را، بعهده گرفت و همه چهار هزار نفر را، به درک فرستاد و: بمب های اتمی آنان را، به غنیمت گرفت ! پاکستان را می بینیم که: بمب اتم دارد ولی: هیچ استفاده ای از آن نمی کند، و امید همه پاکستانی ها، به تهران است. نفت تمام دنیا، حداکثر تا بیست سال دیگر، تمام می شود ولی در ایران، هر روز ذخایر تازه ای کشف می شود. لذا عنایت خداوند با ایران است و: ایرانی ها نباید دچار غرور شوند، و فقط بخواهند: کشتی خود را، در این دنیای پرتلاطم ، نجات دهند.


Mazungumzo serikali ya Iran , si tu katika majumba kioo wenyewe ni iliyoambatanishwa . Watu: wao kuja Ulaya na Marekani. Sisi watu wa Marekani na Ulaya , na tunajua sehemu yake ya : . Usawa pamoja nao, Hata ndugu yako , pia, umeonyesha . Kama katika Iran , wanatarajia rais maarufu , kuangalia kwa karibu, Sisi si kama : . Wao tu : nyuma ya kioo LCD kuangalia! Yeye na viongozi wengine wa serikali, wakati hii inaweza kuwa muhimu kwa msaada kwetu. Sisi tena : Obama na rais : au mtu mwingine, wanaweza kufanya chochote. Obama anajaribu siku chache tu iliyobaki urais, kupita kwa tahadhari. Lakini sisi kukaa: msiba wa mgogoro wa madeni , ukosefu wa ajira na ukosefu wa ukuaji wa uchumi. Kama Imam Khomeini , mapinduzi , jeshi hakuwa kupuuza , wakati huu kwa ajili ya ushindi wa Misheni ya Kiislamu ya Dunia, ni lazima mtu si kupuuzia . Hasa : elimu ya watu na tamaduni : Marekani na Ulaya. Baadhi ya viongozi wa Iran , ambao ni wakubwa na bado katika superpower anga ya Kaskazini na Ulaya , na mageuzi yao: hawaamini kwamba Ulaya na Marekani, superpower imekuwa shilingi! Na bila shaka ya Curve , upungufu wa nguvu zao , ni juu ya wane. Wanafikiri katika mgogoro wa uchumi wa Marekani , na hila ni Black! Au kufikiria : kwa upande itakuwa hivi karibuni ! Lakini mtu lazima kujua kwamba hii ni sahihi. Inaweza kuwa katika Israeli , maelfu ya mabomu atomia lazima! Lakini hakuna tena : hofu ya bomu ya nyuklia ! Kuona Hezbollah wa Lebanon , si bomu la atomiki , mengi na nguvu zaidi kuliko Israeli kwamba: vita ya siku thelathini na tatu , ni mfano tu ! Kambi ya mwezi huu: Mawahhabi na silaha ya juu na Saudi Arabia na Israel katika mipaka ya Lebanon ndani, nguvu mgambo ya watu elfu nne, lakini ni kweli: Sayed Hassan mwenyewe: oparesheni dhidi ya Kamanda wao, alichukua malipo ya kila elfu nne watu kutuma na kuelewa : bomu atomia zao , alichukua ngawira ! Tunaona Pakistan: mabomu, lakini hakuna, haina matumizi , na pengine kila Wapakistani na Tehran. Mafuta duniani kote , hadi miaka ishirini , lakini kila kitu, kila siku, akiba mpya ni kugundua . Ni neema ya Mungu: Wairani wanapaswa kujivunia kuwa, kuuliza tu : meli yake , katika dunia hii misukosuko , kuokoa.

 


تاریخ : جمعه 92/7/26 | 3:47 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Kuishi bila ya Jimbo
Watu wa Marekani wanapaswa kuwa na tabia ya kuishi bila ya serikali. Ni kweli kwamba Congress na rais alikubali, uliongezwa kwa miezi miwili , lakini watu wa Marekani, na wanajua kwamba miezi miwili, hali itakuwa mbaya zaidi . Lakini watu hawa ni tofauti. Kuzorota kwa hali ya kuzorota kwa kiasi kikubwa: Hali ni . Watu: salama katika kisiwa katika bahari ya WAVY umma, kujenga kwa wenyewe. Na hii ni rahisi sana: inatosha kunukuu Wairani, mkia yao ya bomba mkia, si kwa kuunganishwa ! Ya maafa yote ya watu wa Marekani kwamba kujua Mungu wao na serikali: kwa siku yako, kuangalia kwake. Wakati huo kipagani, ilipita ! Nini mwamba mbao sanamu, na sanamu ya nyama na ubinadamu ! Eid al-Adha kati ya dini , maana yake ni sawa . Wote walidhani kwamba : mtoto juu ya mikono : wazazi wake ni, kama si dunia kuwa ya mwisho wangu! Lakini Mungu : Ibrahimu kwamba kitu : S Ismail katika : utoto : jangwani bila maji nyasi , na majani ya kuchukua : Elimu hili Hazrat Ismail , mbali kutoka yoyote vigezo : elimu na desturi za kijamii, kufanyika. Mungu wa manabii kutoka miongoni mwa watoto , yatima, wake wote kuchagua nini ni kwamba Mtume wa Uislamu , baba yake kabla ya kuzaliwa , waliopotea na nini wale kama vile Yesu , walizaliwa bila ya baba . Na wale kama Musa, na akaanguka mbali na wazazi wao : Nyumba ya Farao uliongezwa . Wao wote upendo mama zao , alikuwa na vidonda : kufanya si hisia. Hata ingawa Ibrahimu , watu walikuwa nzuri na manabii wa Mungu , basi Mungu , kama ilivyokuwa : E. moja kwa moja: yeye ni chini . Badala ya kuanza na anga bluu : Dunia mkubwa na na mawazo safi : Mungu ni kubwa. Na chini ya usimamizi wa moja kwa moja ya Mungu, ni elimu. Iran pia ni mara nyingi kuchukuliwa baba na ufalme wake : walitaka husuru watu , mara wao wenyewe. Watu wa Mungu, juu ya mambo yote kuchukuliwa, akaondoka dhidi yao. Nina chakula kwamba hakuna mtu juu ya Mungu haina : kujaribu mpango wa elimu ya Mungu , na kutembea kutoka Qur"ani kwa ajili ya uongozi : matumizi yake ya kazi. Sasa, Mungu watu wa Marekani : kuwa wao itakuwa kwamba serikali ni mwongo, na nje . Wa nchi hiyo kwa siku chache : furaha yake, dunia kuchoma katika moto wa vita. Na kuuza silaha zaidi na usalama wa Israeli , kufanya udhuru. Kwa hiyo, watu wanapaswa kuweka tumaini lao kwa Mungu na kwa familia na malezi koloni za mitaa, kwa watu wake, kujenga ajira . Kwa mujibu wa Uislamu , wakulima hazina : wao ni juu ya ardhi : kwamba hazina wanapaswa kulipa kipaumbele. Kuuza bidhaa yao kwa serikali. Ni wanaweza kusambaza kati yao wenyewe. Na kutoka kwa mpango wowote au: kuuliza serikali kuizuia , si viongozi wa serikali. Na .. Hii ilikuwa njia ya kwamba Gandhi nchini India, yeye kushinda: Mao China. Japan na Urusi , ni wito kujitosheleza na kujitegemea kuwekwa.

زندگی بدون دولت

مردم آمریکا باید: به زندگی بدون دولت، عادت کنند. درست است که :توافق کنگره و رئیس جمهور، دو ماه دیگر تمدید شد، ولی مردم آمریکا، بدانند و میدانند که: دو ماه دیگر، وضع دولت، بدتر خواهد شد. ولی مردم فرق می کنند. یعنی خراب شدن وضع دولت، به معنی خراب شدن: وضع مردم نیست. مردم میتوانند : یک جزیره امن، در میان دریای: پر طلاطم دولتی، برای خود بسازند. و این بسیار ساده است: کافی است به قول ایرانی ها، دم خودرا به دم شیر، گره نزنند! تمام بدبختی های برخی: از مردم آمریکا این است که: دولت را خدای خود میدانند و: برای روزی خود، به دست او نگاه میکنند. در حالی که زمان بت پرستی، سپری شده! چه بت های چوبی وسنگی، و چه بت های: گوشتی و انسانی ! عید قربان در میان ادیان، به همین معنی است. همه فکر می کردند که: کودک باید زیر دست: پدر و مادرش باشد، واگر نباشد، دنیا به آخرمی رسد! ولی خداوند به: حضرت ابراهیم امر کرد که: اسماعیلش  را در: سنین کودکی به: بیابان بی و آب و علف، ببرد و رها کند تا :بدینوسیله تربیت حضرت اسماعیل، به دور از هر گونه متغییر های: تربیتی و اجتماعی مرسوم، انجام پذیرد. خداوند همه انبیا خود را، از بین کودکان بی سرپرست، انتخاب کرده: چه آن هایی که چون: پیامبر اسلام، پدر خود را قبل از تولد، از دست دادند و: چه آن هایی که مانند: حضرت عیسی ع، بدون پدر بدنیا آمدند. و چه آن هایی که: مثل حضرت موسی، از پدر مادر خود دور افتادند و: درکاخ فرعون پرورش یافتند. البته همه انها محبت مادری را، داشتند تا ضایعه: عاطفی نداشته باشند. حتی با اینکه حضرت ابراهیم، از افراد خوب و انبیا الهی بودند، باز نظر خدا، بر آن قرار گرفت که: اسماعیل مستقیما: زیر نظر ایشان نباشد. بلکه از ابتدا با آسمان آبی و: زمین گسترده رو به رو باشد و: با اندیشه های ناب :خدایی بزرگ شود. و زیر نظر مستقیم الهی، تربیت شود. در ایران هم غالبا، پادشاهان خود را پدر مردم میدانستند و: می خواستند مردم را مطیع خود، بار بیاورند. لذا مردم که خدا را، بالاتر از همه چیز میدانستند، برعلیه آنان قیام کردند. حالا ر‍زیمی دارند که: هیچکس را، بالاتر از خدا نمی داند و: سعی دارند براساس: برنامه تربیتی خدا، گام بردارند و: از قران برای راهنمایی: عملکرد خود استفاده کنند . اکنون، خدا به مردم آمریکا: رو کرده و:از آنان می خواهد که: این دولتمردان دروغ گو را، رسواکنند. دولتمردانی که: برای چند روز: عیش و نوش خود، دنیا را در آتش جنگ می سوزانند. و برای فروش بیشتر اسلحه ، امنیت اسرائیل راٍ، بهانه می کنند. لذا مردم باید به خدا توکل کنند و: با تشکیل کلنی های خانوادگی و: محلی،  برای افراد خود، اشتغال ایجاد نمایند. براساس دستور اسلام، کشاورزان گنج های: روی زمین هستند و: باید که به این گنج ها، توجه کنند. محصولات خود را به دولت نفروشند. بلکه میان خود توزیع کنند. و از هرگونه معامله یا: در خواست کمک از دولت، خود داری کنند، ماموران دولتی را راه ندهند. و.. این روشی بود که: گاندی را درهند، پیروز کرد و: مائو را درچین. ‍ژاپن و روسیه هم، اسم آن را خود کفایی یا: خود اتکایی گذاشتند.

Living without a State

The American people should have to live without government habits. It is true that Congress and the president agreed , was extended for another two months , but the American people , and they know that two months , the state will worsen . But people are different. The deterioration of the situation to deteriorate significantly: the situation is. People: safe on an island in the sea of public wavy, build for themselves. And this is very simple: it is sufficient to quote the Iranians, their tail to tail tap, not to knit! Of all the misfortunes of the American people that know their God and the government: for your day, look to him. While the pagan time, elapsed! What rock wooden idol, and the idol of meat and humane! Eid al-Adha among religions, the meaning is the same. All thought that: The child on hands: his parents are, if not the world be my last! But God : Abraham that thing : S Ishmael in : childhood : the desert without water, grass , and leaves to take up : Education hereby Hazrat Ishmael , far from any variables : education and social custom , carried out . God of all his prophets from among the children, orphans, choose what it is that the Prophet of Islam, his father before birth, lost and what those such as Jesus, were born without a father. And those that like Moses, and fell away from their parents: House of Pharaoh was raised. They all love their mothers, had lesions: do not emotional. Even though Abraham, the people were nice and the prophets of God, then God, as it were: E. straight: he is under. Rather than beginning with the blue sky: Earth’s massive and with pure thought: God is great. And under the direct supervision of God, is education. Iran is also often considered the father and his kingdom: they wanted to subjugate the people, times themselves. The people of God, above all things considered, rose up against them. I have a diet that no one: above God does not: try the program educational God, and walk from the Quran for guidance: its functional use. Now, God the American people: the have of them would be that the government is the liar, to expose. Statesmen that for a few days: his mirth, the world burn in the fires of war. And to sell more weapons to Israel"s security, make excuses. Therefore, people should put their trust in God and with family and colony formation: local, for his people, to create jobs. According to Islam, farmers treasure: they are on the ground: that the treasures should pay attention to. Sell ??their products to the government. It can distribute among them. And from any deal or: to ask the government to withhold, not the government officials. And.. This was the way that Gandhi in India, he wins: Mao"s China. Japan and Russia, it"s called self sufficiency and self reliance laid.

الذین یعیشون من دون دولة

یجب أن یکون الشعب الأمریکی أن یعیش دون عادات الحکومة . صحیح أن الکونغرس والرئیس المتفق علیها، تم تمدیدها ل شهرین آخرین ، ولکن الشعب الأمیرکی ، و أنهم یعرفون أن مدة شهرین ، فإن الدولة سوف تزداد سوءا. ولکن الناس تختلف . تدهور الوضع فی التدهور بشکل کبیر : هو الوضع. الناس : آمنا على جزیرة فی بحر مائج العامة ، وبناء لأنفسهم . و هذا هو بسیط جدا : یکفی أن أقتبس من الإیرانیین ، وذیل على ذیل الحنفیة، لا أن یحبک ! من کل المصائب للشعب الأمریکی أن یعرف الله و الحکومة : لیومک ، أن ننظر إلیه . فی حین أن الوقت الوثنیة ، انقضت ! ما المعبود خشبیة الصخور ، و المعبود من اللحوم وإنسانیة ! عید الأضحى بین الأدیان ، والمعنى هو نفسه. نظن جمیعا أن : الطفل على الیدین : الدیه ، إذا لم یکن فی العالم یکون تقریری الأخیر ! لکن الله : إبراهیم أن الشیء: S اسماعیل فی : الطفولة : الصحراء من دون ماء ، والعشب ، ویترک لتناول : التعلیم هنا حضرة اسماعیل ، بعیدا عن أیة متغیرات : التعلیم و العادات الاجتماعیة ، نفذت . الله لجمیع أنبیائه من بین الأطفال ، والأیتام ، واختیار ما هو علیه أن نبی الإسلام ، والده قبل المیلاد ، فقدت و ما هی تلک مثل یسوع ، ولدوا من دون أب . وتلک التی مثل موسى ، و سقطت بعیدا عن والدیهم : أثیرت بیت فرعون . أنهم جمیعا یحبون أمهاتهم ، وکان آفات : لا العاطفی . على الرغم من إبراهیم ، کان الشعب لطیف وأنبیاء الله ، ثم الله ، کما انها کانت :التوالی: هو تحت . بدلا من بدایته مع السماء الزرقاء: و الأرض واسعة النطاق و مع الفکر النقی: الله أکبر . و تحت إشراف مباشر من الله ، هو التعلیم. و أیضا غالبا ما تعتبر إیران الآب و ملکوته : انهم یریدون إخضاع الشعب ، وأحیانا أنفسهم . شعب الله ، فوق کل الأمور فی الاعتبار ، انتفض ضدهم . لدی نظام غذائی أن لا أحد فوق الله لا : محاولة البرنامج التعلیمی الله ، و سیرا على الأقدام من القرآن الکریم للتوجیه : استخدامه وظیفیة. الآن ، والله الشعب الأمریکی : إن لدیهم منها سیکون ان الحکومة هو کاذب ، لفضح . الدولة التی لبضعة أیام : طرب له ، العالم یحترق فی نیران الحرب . و إلى بیع المزید من الأسلحة لأمن إسرائیل ، وجعل الأعذار . ولذلک ، یجب على الناس وضعوا ثقتهم فی الله و مع العائلة و تشکیل مستعمرة : المحلیة ، لشعبه، لخلق فرص عمل . وفقا للإسلام ، والمزارعین کنز : هم على أرض الواقع : أن الکنوز یجب الالتفات إلیها. بیع منتجاتها للحکومة . فإنه یمکن توزیعها فیما بینهم . و من أی صفقة أو : أن أطلب من الحکومة أن حجب ، ولیس المسؤولین الحکومیین. و .. وکانت هذه هی الطریقة التی غاندی فی الهند ، وقال انه الفوز : ماو الصین . الیابان و روسیا ، وانه دعا الاکتفاء الذاتی و الاعتماد على الذات وضعت.

Bir devlet olmadan ya?amak

Amerikan halk? hükümeti al??kanl?klar? olmadan ya?amak olmal?d?r . Bu , Kongre ve ba?kan kabul do?rudur iki ay daha uzat?ld? , ancak Amerikan halk?n?n ve iki ay , devlet daha da kötüye biliyorum. Ama insanlar farkl? . Durumun bozulma önemli ölçüde bozulmaya :durumdur. ?nsanlar : Güvenli kamu dalgal? denizinde bir adada , kendileri için in?a . Ve bu çok basit: kuyruk musluk ?ranl?lar , kendi kuyruk al?nt? yapmak yeterli de?il, örme için ! Onlar?n Tanr? ve hükümet biliyorum Amerikan halk?n?n tüm talihsizlikler : gün için , ona bak . ,Pagan süre geçtikten iken ! Ne kaya ah?ap idol ve et ve insani biridol ! Dinler aras?nda Kurban Bayram? , anlam? ayn?d?r. Tüm dü?ündüm : ellerde Çocuk : dünya benim son olmayacak e?er anne ve babas? vard?r ! Ama Tanr? : ?brahim o ?ey : S ?smail : Çocukluk : su , çim olmadan çöl , ve almak için b?rak?r : E?itim burada uzak Hz ?smail , herhangi bir de?i?ken : e?itim ve sosyal özel , gerçekle?tirdi. Çocuklar , yetim , aras?ndan bütün peygamberlerin Allah do?umdan önce ?slam , babas?n?n Peygamber , bu ?sa gibi bu , babas?z do?mu? ne kaybetti ve ne oldu?unu seçin . Ve Musa gibi , ve bu ebeveynleri uzak dü?tü : Firavun House of yeti?tirildik . Hepsi lezyonlar vard? , anneleri seviyorum : duygusal yok . ?brahim , insanlar güzel ve oldu?u gibi daha sonra Tanr?"n?n peygamberlerinin , Tanr? , olsa da : E. düz : O alt?ndad?r. Dünya"n?n büyük ve saf dü?ünce ile : yerine mavi gökyüzü ile ba?layan daha Allah büyüktür . Ve Allah"?n do?rudan denetimi alt?nda , e?itimdir . ?ran da s?k s?k babas? ve onun krall???n? kabul edilir : Onlar insanlar , zaman kendilerini boyun e?dirmek istiyordu . Tanr?"n?n insanlar , her ?eyi kabul yukar?da , onlara kar?? ayakland?lar . Program?n e?itim Tanr? deneyin ve rehberlik için Kur"an-? Kerim yürüme : fonksiyonel kullan?m? Tanr? yukar?da kimsenin olmad??? bir diyet var . ?imdi , Tanr? Amerikan halk?na :bunlar?n sahip hükümet ortaya ç?karmak için yalanc? oldu?unu olacakt?r. Devlet bir kaç gün için o : onun ne?e ,dünya sava??n?n yang?nlarda yakmak. Ve ?srail"in güvenli?i için daha fazla silah satmak için , özür dilemek . Bu nedenle, insanlar Allah"a ve aile ve koloni olu?umu ile tevekkül gerekir : yerel , onun insanlar için , istihdam yaratmak için . ?slam , çiftçilerin hazine göre : Onlar yere bas?yor : hazineleri dikkat etmelidir ki . Hükümete ürünlerini satmak . Bu kendi aralar?nda da??tabilirsiniz . Ve herhangi bir anla?ma ya da gelen : hükümet ,hükümet yetkilileri de?il kesintisi sormak . Ve .. Mao"nun Çin : Bu ??Hindistan"da Gandi , o kazanmakyoluydu . Japonya ve Rusya , koydu kendi kendine yeterlilik ve kendine güven denir .

 


تاریخ : پنج شنبه 92/7/25 | 7:59 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
تئاتر نقطه امید به نفع خیریه رعد شرق برگزار می شود زمان: جمعه 26 مهرماه ساعت: 17 مکان: سالن همایش مجتمع نیکوکاری رعد 09121123896
زیباترین روزهارا شایسته ات می دانم . زیرا اندیشه ات جز به زیبایی نمی اندیشد جشن عید سعید قربان مبارک .

 

عید سعید قربان، جشن تقرب عاشقان حق مبارک گروه طراحان مایار محیط آبادی

سلام. بمناسبت عید قربان چهارشنبه از ساعت یازده صبح الی هفده عصر جشنی با حضور جمعی از هنرمندان و اجرای موسیقی بوسیله خوانندگان ، در محیطی خانوادگی بصرف ناهار برگزار می شود.? تالار یاقوت کارگرتقاطع جمهوری...ورودیه20هزار تومان ...

عیدسعید قربان برشما و خانواده محترمان مبارک بادخادم همیشگی شما علی بابایی

درسته یه روزفراموش میکنی ویه روز فراموش میشی،ولی فراموش شدگان، فراموش کنندگان را فراموش نمی کنند.(یا ناجی )@ عید مبارک اقامحمدی

کعبه را گفتم تو از خاکی من از خاک?جرا باید بدور تو بگردم؟?ندا آمد?تو با پا آمدی باید بگردی ?برو با دل بیا تا من بگردم ?عید قربان مبارک?ارادتمند سهیلی پور

 

خدای مهربان!خواندمت پاسخم دادی.به تو تکیه کردم نجاتم دادی.به تو پناه آوردم کفایتم کردی.خدای من!چگونه ناامید باشم در حالی که تو امیدمنی.?(فرازی از دعای عرفه)پیشاپیش عیدسعیدقربان مبارکباد.

 


تاریخ : پنج شنبه 92/7/25 | 9:57 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Kukuza Uchumi anayependwa
 
Kuondoa ruzuku !
Haraka watu katika mifuko yao, wao wanaona bei ya mafuta, hasira zaidi ! Kuangalia kujaza : fedha katika mifuko yao ni! Mwenyekiti wa Tume ya Uchumi anasema ukosefu wa ajira na mfumuko wa bei tu na kuondoa ruzuku kutoweka! Labda miaka thelathini, ukosefu wa ajira imekuwa ruzuku Haya mambo alikuwa tumeendelea hivyo mbali ya kuwa napenda kusema : ! Kama tatu wa decile juu kuondokana na mbili na tatu chini decile , tutakuwa na haki! Sasa wanasema bajeti yetu kama vile deciles saba , juu deciles tatu lazima tu kuondolewa. Kisha wanasema : tatu deciles ya juu ni kusema : Sisi inaweza haja ya kuwa , lakini sehemu yetu ya mapato ya mafuta . Na lazima tuliyopewa. Chini tatu deciles kufanya wenyewe . Waziri wa fedha anasema ruzuku ni kweli watu pia! Tunajua kwamba kila tunasema , sisi si ruzuku : Ishara juu ya kuwa au la, hatuna ushahidi wa kutosha kwa kupata ruzuku ! Sasa, idadi ya watu kuchukua ruzuku, jinsi ya kuja ? Hii kasoro na takwimu mfumo wa habari. Na hakuna mtu kosa. Anasema kama si ruzuku , wao ni maumivu! Inavyoonekana maumivu ni maumivu! Tu maumivu yao na maumivu tu kuchukua faida ya kwamba: ndani. Ruzuku lazima aliongeza mujibu wa sheria. Sheria kwa miaka kadhaa kutokana na: serikali dhaifu wamekuwa wakisubiri kwa . Sheria hii ni ya msingi ya Kiislamu haki na Alavi Katika Uislamu yaani maisha ya Mtume wakati, Ali alikuwa ruzuku. Osman alichukua , kama walivyofanya familia zao. Hivyo waungwana , ni ya kidini? Maisha au Ottoman ? Wakati umefika kwa Mungu, ili kuhakikisha kwamba gharama ni si safari zao za kigeni. Kama Shah aliuliza gharama za usafiri wa kigeni, na usambazaji wa njia hii. Ukweli kwamba mapato ya mafuta ni mali ya watu wote. Na watu, na hekima kujua: nini cha kufanya na hayo. Nini watu ni kila mahali , lakini wao ni heri. Lakini wakati mgawanyo wa fedha za umma , inapaswa kuwa hayupo ? Na wengine kuamua Sasa, kama Mohammed na Ali na wanapaswa kutoa ruzuku ya fedha :? Ambapo dola! Si kwamba wanatumia dola , na kama dhamira : kuchukua nje ya gharama za usafiri , na kutoa reli ! Madai ni ya msingi ya uchumi anayependwa ! Alieleza na haki ! Dola hautakuwa nafuu, kwa sababu hawawezi kukidhi upungufu. Ni haki ya watu ya dola, bei ya juu kwa umma, na kuuza ya mfumuko wa bei kwa njia hii: sindano uchumi na gharama kubwa ya kujenga. Sanaa kwa gharama, kwa kuwa ni muhimu. Sababu anayependwa uchumi anasema bei ya juu na kufanya watu kufikiri: kuna zaidi ya utajiri ! Na ajira umepanda . Na kila kitu! Njia rahisi ya sindano ya gharama kubwa, ili kuzuia Kushuka kwa thamani ya dola. Obama na Amerika ya kujifunza: si kuongeza madeni: serikali hatimaye kuufunga chini ! Hali isipokuwa gharama ghali na hakuna matunda , nini ?

ترویج اقتصاد پوپولیستی برای حذف یارانه ها!

اینکه بی واسطه، مردم با جیب خودشان، در آمد نفت را احساس کنند، خیلی ها را عصبانی کرده! و به دنبال پرکردن: جیب هایشان از این نقدینگی هستند! رئیس کمیسیون اقتصادی می گوید: بیکاری و گرانی فقط: با خذف یارانه ها، از بین می رود! لابد سی سالی که، یارانه نبوده بیکاری هم نبوده!این سخنان تا آنجا پیشرفت کرده که: اول می گفتند: اگرسه دهک بالا را حذف کنیم،و سه دهک پایین را دوبرابر کنیم، عدالت برقرار می شود! حالا می گویند: بودجه ما به اندازه همان هفت دهک است، و سه دهک بالا فقط باید حذف شود. بعد هم می گویند: سه دهک بالایی ها می گویند: ممکن است ما نیاز نداشته باشیم، ولی این سهم ما از در آمد نفت است. و باید به ما داده شود. خودمان آن را به سه دهک پایینی می دهیم. وزیر اقتصاد هم می گوید: خیلی بیش از جمعیت واقعی یارانه می گیرند! ما که هرچی سراغ می گیریم، می گویند : ما یارانه ای نداریم و: نامنویسی هم نمی شود و یا: ما مدارک کافی برای دریافت یارانه نداریم! حالا این جمعیت اضافه یارانه بگیر، از کجا آمده اند؟ این نقص سیستم اطلاعات و آمار است. و تقصیر کسی نیست. می گوید اگر یارانه نقدی ندهیم، آن را به یک دردی می زنیم! گویا درد مردم درد نیست ! فقط درد خودشان درد است!تازه آقایان دست پیش گرفته اند که: پس نیافتند. یارانه ها طبق قانون باید اضافه شود. قانونی که چندین سال است به علت: سستی دولتی ها معطل مانده است. و این قانون براساس عدالت اسلامی و علوی است: در صدر اسلام یعنی: زمان پیامبر و عمر و علی، یارانه ها بوده است. زمان عثمان آن را، به فامیل هایشان دادند. حالا این آقایان، به چه مذهبی هستند؟ عمری یا عثمانی؟ بیایند برای خدا هم شده، اینقدر به فکر تامین :هزینه های سفرهای خارجی شان نباشند. که مانند ناصرالدین شاه، بخواهند هزینه های سفر خارجه را، از این راه ها تامین کنند. این واقعیت است که: در آمد نفت، متعلق به همه مردم است. و مردم خودشان، عقل دارند و میدانند: با آن چکار کنند. چظور همه جا مردم، ولی نعمت هستند. ولی وقت تقسیم بیت المال، باید غایب باشند؟ و دیگران برای ان تصمیم بگیرند؟حالا اگر واقعا:محمدی و علوی و هستند، باید یارانه ها را نقدا بدهند: آن هم به دلار! نه اینکه دلارها را خودشان خرج کنند، وبه عنوان حق ماموریت و:هزینه سفرهای خارج بردارند، و به مردم ریال بدهند! اقتصاد پوپولیستی برهمین اساس است! توجیه و توجیه! دلار را نمی گذارند ارزان شود، چون نمی توانند کسر بودجه را تامین کنند. آن ها دلار را که حق مردم است، به بالاترین قیمت به خود مردم، می فروشند و: از این راه تورم را به: اقتصاد تزریق کرده و: گرانی را ایجاد می کنند. اصلا هنر ایجاد گرانی، برای آن ها اهمیت دارد. زیرا اقتصاد پوپولیستی می گوید: گرانی ایجاد کنید تا: مردم فکر کنند: ثروتشان زیاد شده است! و اشتغال بالا رفته است. و همه چیز هست!  راحت ترین راه تزریق گرانی هم، جلوگیری از کاهش ارزش دلار است. از اوباما و آمریکا یاد بگیرند: بدهی دولت را افزایش ندهند و:نهایتا دولت را تعطیل کنند! دولتی که به جز: هزینه و گرانی ثمری ندارد، به چه درد می خورد؟

Promoting Economic Populist

 To remove the subsidy!

The immediate people in their pockets, they feel the oil price, the angrier! Looking to fill: the cash in their pockets are! Chairman of the Economic Commission says unemployment and inflation only with eliminating subsidies disappears! Maybe thirty years, unemployment has been subsidized! These things had progressed so far that I would say: If three of the top deciles eliminate double and triple bottom deciles, we will be justice! Now they say our budget as much as seven deciles, the top three deciles should just be removed. Then they say: three upper deciles are saying: We may not need to be, but our share of oil revenues. And must be: given to us. Bottom three deciles do it ourselves. The finance minister says subsidy is real people too! We know that whatever we say, we are not subsidized: Sign up to be or not, we do not have enough evidence to get subsidies! Now, take the subsidies population, how come? This defect: and statistics information system. And: no one’s fault. Says if not subsidies, they’re a pain! Apparently the pain is pain! Only there: own pain and the pain are just taking advantage of that: the inside. Subsidies should be added according to law. Law for several years due to: weak governments have been waiting for. This law is based on Islamic justice and Alavi in Islam i.e. the Prophet"s life time, Ali was the subsidy. Osman took it, as did their families. So gentlemen, what are religious? Life or: ottoman? The time has come for God, so to ensure that costs are not their foreign trips. Like Shah asked foreign travel expenses, to supply this way. The facts that oil revenues belong to all people. And the people, and wisdom to know: what to do with it. What people is everywhere, but they are blessed. But when the division of public funds, should be absent? And others: to decide? Now, if Mohammed and Ali and they should give cash subsidies: where the dollar! Not that the dollars they spend, and as the mission: take out travel costs, and to give the Rials! The claim is based populist economics! Explained and justified! The dollar will not be cheap, because they cannot meet the deficit. It is the right of people to dollars, the highest price to the public, and the selling of inflation in this way: Injection economy and expensive to create. Art at a cost, for it is important. Because populist economics says high prices to make people think: there is more wealth! And employment has gone up. And everything! The easiest way: to expensive injections, to prevent the devaluation of the dollar. Obama and America to learn: not to increase the debt: The government eventually shut down! State except the expensive cost and no fruit, what"s the?

تعزیز الشعبویة الاقتصادیة لإزالة الدعم !

الشعب فوری فی جیوبهم ، وأنهم یشعرون أسعار النفط ، والمزید من الغضب ! تبحث ل ملء : النقدیة فی جیوبهم هی ! رئیس اللجنة الاقتصادیة یقول البطالة والتضخم فقط مع دعم القضاء یختفی ! ربما ثلاثین عاما ، وقد تم مدعومة البطالة شهدت هذه الأشیاء تقدمت حتى الآن أن وأود أن أقول : إذا کان ثلاثة من العشر الأعلى القضاء المزدوج والثلاثی العشیری أسفل ، وسنکون العدالة ! الآن یقولون میزانیتنا بقدر سبعة أعشار ، ینبغی أن یکون مجرد إزالة الجزء العلوی ثلاثة أعشار . ثم یقولون : ثلاثة أعشار العلوی یقولون : نحن قد لا تحتاج إلى أن تکون ، ولکن حصتنا من عائدات النفط . ویجب أن تعطى لنا . فرق القاع الثلاثة الأعشار نفعل ذلک بأنفسنا . ویقول وزیر المالیة الدعم هم أشخاص حقیقیون أیضا! ونحن نعلم أن کل ما نقول ، نحن لسنا المدعومة : سجل فی أن تکون أو لا ، ونحن لم یکن لدیک ما یکفی من الأدلة للحصول على الدعم ! الآن ، واتخاذ السکان الإعانات ، کیف یحدث ذلک؟ هذا عیب وإحصاءات نظام المعلومات. و خطأ أحد. یقول إن لم یکن الدعم ، انهم الألم! ویبدو أن الألم هو الألم! فقط ألم بهم والألم هو مجرد الاستفادة من ذلک : فی الداخل. وینبغی أن یضاف الإعانات وفقا للقانون . القانون لعدة سنوات بسبب : تم حکومات ضعیفة تنتظر . ویستند هذا القانون على العدالة الإسلامیة و علوی فی الإسلام أی وقت حیاة النبی ، وکان علی الدعم . استغرق عثمان ، کما فعل أسرهم . لذلک أیها السادة ، ما هی دینیة ؟ الحیاة أو العثمانی ؟ لقد حان الوقت لأن الله ، وذلک ل ضمان أن التکالیف لیست رحلاتهم الخارجیة . مثل شاه طلب نفقات السفر إلى الخارج ، لتزوید هذا الطریق. حقیقة أن عائدات النفط تنتمی إلى کل الناس . والشعب ، والحکمة أن تعرف : ماذا تفعل معها. ما یقوله الناس فی کل مکان ، لکنها المبارکة . ولکن عندما تقسیم الأموال العامة ، وینبغی أن تکون غائبة ؟ وغیرهم أن تقرر الآن، إذا کان محمد وعلی وأنها یجب أن تعطی الإعانات النقدیة :؟ حیث الدولار ! لا أن الدولارات التی تنفق ، و باسم بعثة : إخراج تکالیف السفر ، وإعطاء القضبان ! وتستند المطالبة الاقتصاد الشعوبیة ! شرحه وتبریره ! الدولار لن تکون رخیصة ، لأنهم لا یستطیعون مواجهة العجز . فمن حق الناس إلى دولارات ، وهو أعلى سعر للجمهور ، وبیع التضخم فی هذه الطریقة: الاقتصاد حقن ومکلفة لخلق. فن بتکلفة ، لأنه هو المهم. وذلک لأن الاقتصاد الشعوبیة یقول أسعار عالیة لجعل الناس یعتقدون : هناک المزید من الثروة ! والعمالة قد ارتفعت . و کل شیء! أسهل طریقة ل حقن باهظة الثمن ، لمنع انخفاض قیمة الدولار . أوباما و أمریکا لتعلم : عدم زیادة الدیون : الحکومة تغلق فی النهایة الطریق ! الدولة ما عدا تکالیف باهظة الثمن ولیس الفاکهة ، ما هو ؟

Ekonomik Halkç? te?vik

 Sübvansiyon kald?rmak için !

Ceplerindehemen insanlar,petrol fiyat? ,daha k?zg?n ! Doldurmak isteyen : ceplerindenakit var! Ekonomik Komisyonu Ba?kan? sadece ortadan kald?rarak Te?vikli i?sizlik ve enflasyon yok diyor ! Belki otuz y?l , i?sizlik sübvanse edilmi?tir Bunlar ?imdiye kadar söyleyebilirim ilerledi vard? : ilk ondal?k üç çift ve üç ki?ilik alt ondal?k ortadan kald?rmak , biz adalet olacak! ?imdi bizim bütçe yedi deciles kadar , ilk üç deciles sadece kald?r?lmas? gerekti?ini söylüyorlar . Sonra dediler ki: Biz olmas? gerekmez , ancak petrol gelirlerinin pay?m?z? : Üç üst deciles söylüyor. Ve bize verilmelidir . Alt üç deciles kendimiz yapmak . Maliye Bakan? sübvansiyon çok gerçek insanlar oldu?unu söylüyor ! Biz dersen , biz sübvanse olmad???n? biliyorum: olmak için kaydolun veya , biz sübvansiyonlar almak için yeterli delil yok de?il ! ?imdi , gelip nas?l ,sübvansiyonlar nüfus almak ? Bu kusur ve istatistik bilgi sistemi . Ve hiç kimse suçu . De?il sübvansiyonlar , onlar bir a?r? oldu?unu söylüyor ! Görünü?e göre a?r? a?r? ! Iç : sadece kendi a?r? veac? o yararlanarak . Sübvansiyonlar yasaya göre eklenmelidir . Nedeniyle birkaç y?ld?r Hukuk : zay?f hükümetler bekliyoruz . Bu yasa ?slam yani Peygamber"in hayat? zaman?nda ?slam adalet ve Alavi dayan?r , Alisübvansiyon oldu . Aileleri oldu?u gibi Osman , ald? . Beyler Peki , dini nelerdir? Ya?am ya da Osmanl? ? Zaman çok maliyetler, yabanc? gezileri de?ildir emin olmak için , Allah için geldi . ?ah gibi bu ?ekilde tedarik , yabanc? seyahat giderleri sordu . Petrol gelirleri tüm insanlara ait olmas? . Ve insanlar , ve bilgelik bilmek : onunla ne yapmak . ?nsanlar?n her yerde , ama mübarek bulunmaktad?r. Ama ne zaman kamu fonlar?n?n bölümü , yok olmal?d?r? Ve di?erleri karar ?imdi , Muhammed ve Ali ve nakit sübvansiyon vermek gerekiyorsa : ? Nerede dolar ! Dolar onlar harcamak ve misyon olarak de?il : seyahat masraflar? ç?karmak ve Rails vermek için ! Iddia popülist ekonomi dayan?r! Aç?klamas? ve hakl? ! Onlar aç??? yerine getiremiyor çünkü dolar , ucuz olmayacak . Enjeksiyon ekonomi ve olu?turmak için pahal? : ?nsanlar?n dolar , halka en yüksek fiyat , ve bu ?ekilde enflasyon sat?? hakk?d?r . Bir maliyetle Resimler , bunun için çok önemlidir. Popülist ekonomi nedeniyle yüksek fiyatlar insanlar? dü?ündürmek için diyor ki: daha fazla zenginlik var! Ve istihdam artt? . Ve her ?ey ! Dolar?n de?er kaybetmesi önlemek için pahal? enjeksiyon için en kolay yolu , . Obama ve Amerika ö?renmek için :borç art?rmak için de?il : Hükümet sonunda kapat?ld? ! Pahal? maliyet ve hiçbir meyve d???nda devlet ,nedir?


تاریخ : دوشنبه 92/7/22 | 7:55 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Maambukizi ya upendo sinema !
Inzi, mnyama ni daima juu ya maambukizi ya jeraha wamekuwa kufika. Ni inaweza: kuwa chanya na nzi dhamira : kuonyesha yake pointi mazingira magumu : mlango wa vijiumbe maradhi, mwili tu ana tafakari rahisi Mshairi Saadi hata kwamba alikuwa pia matumaini , na tamaa ya kutoa inzi COM. , anasema kwamba mzushi kuona marafiki, wao kuruka pande zote pipi ! Inzi, hata kama wao kukaa karibu donut. Saadi ni rafiki wa indirection . Guys kwamba ni kubwa mno mwizi : guy nyuma! Kudanganya kiongozi msafara , wasije kutupa nje . Kuonyesha rafiki yako . Na tu wakati kwamba alikuwa salama nyuma ya kiongozi wao. Kwenda nje ya majambazi ni kwenda ! Kazi yetu katika Ghana hii : hakuna Saadi mshairi , wakati Ghana: Likizo ya Saadi mshairi, sehemu hii si. Ya watu , wanyama , inzi annoying kwamba : uchafu, uchafu wanaweza kukaa Majeraha na sinema, Asghar Farhadi , filamu ni. Tu kufuata maambukizi ni hivyo ni kubwa na hii si nia ya kuwa na somo. Ambao walisema si kuumwa njia: Kane ! Vile ni matakwa ya asili. . Maambukizi ya kwamba hakuna inaonekana akili, akili ni kuchemsha Heavy masuala ya maadili kwamba ni kushughulikia hakimu, mazishi ni kahaba , na kama kahaba ni hatia. Dhambi kwamba Mungu ni aibu juu Mullah na : kuchukua heshima ya mtu : kwa sheria takatifu : ni cover: guys kwenda: harufu mbaya na uchafu chini ya sod, na kujiondoa : Hebu sema kuona! Inaweza , ndani yake nyeusi : ni hivyo: . Picha nyeusi, moyo mweusi wajitakase Kidini mbinu katika kesi hiyo, iwapo tabia ya wasio na hatia : Nini mistari msingi ad mashirika yasiyo ya . Qur"ani inasema : ewe Mtume , uwaambie watu u Gaby ! Credulity kusema kwamba Mtume , wewe bora ( ) wito katika nyakati za ujinga, na kitu ilikuwa ya kawaida : maalum bendera makahaba, alichukua juu ya mlango wake . Wakati mjumbe kuletwa habari kwamba mtu Muislamu kuingia nyumba, kwanza Mtume mwenyewe, uchunguzi unaendelea , kuzuiwa. Lakini kwa sababu mtu alisisitiza, Imamu Ali , Afisa juu ya udongo wake : Yeye hatua polepole, walikwenda upande walipo fika nyumbani, macho yake kufungwa: aliingia: chumba ilikuwa mwishoni mwa na : nyuma na aliniambia kuwa mtu katika chumba , niliona Mtume alisema: Vema ! Sasa , waungwana , kwamba kila mikia ya faragha ! Kwa nini kufanya sinema yao , hivyo ni binafsi? Sababu ya uongo : kudai na anarudi yao wenyewe kwamba kusema faragha kwa wenyewe na wengine kwa ajili ya , si ni pamoja ! Siri, siri ni Mfalme! Wengine si watu na lazima sinema.

سینمای عفن فرهادی!

مگس، حیوانی است که: همیشه بر سر زخم های: عفونت کرده می نشیند. اینکه ممکن است: نیت مگس مثبت باشد و:منظور او نشان دادن نقاط آسیب پذیر و: ورودی میکروب ها، به بدن باشد فقط، یک ساده اندیشی است.حتی سعدی شاعر که: خیلی خوش بین بوده، و خواسته کام مگس ها رابدهد، گفته :این دغل دوستان که می بینی، مگسانند گرد شیرینی ! یعنی مگس حتی اگر،دور شیرینی هم بنشیند. از نظر سعدی دغل دوست است. از آن دوستانی که :هم شریک دزد هستند و: هم رفیق قافله! برای اینکه قافله سالار را گول بزنند، که مبادا آن ها را بیرون بیاندازد. خود را رفیق نشان می دهند. و درست همان موقع که: قافله سالار از آنان مطمئن شد. بیرون میروند و: به دزدها خبر می دهند! ما کاری به این ژانر: سعدی شاعر نداریم!چون که ژانر: مگس بودن در شعر سعدی، به این اپیزود نمی آید. از نظر مردم، مگس حیوان آزار دهنده ای است که: بر روی کثافت ها ، زخم ها و چرک ها می نشیند، سینمای اصغر فرهادی هم، چنین سینمایی است. فقط دنبال عفونت ها می گردد تا: آن را بزرگ کند و: این نه از سر عمد که: از سر نداشتن سوژه است. که گفته اند: نیش عقرب نه از ره: کین است ! اقتضای طبیعتش چنین است. عفونت هایی که: به ذهن هیچکس نمی رسد، در ذهن او غلیان دارد.موضوعات سنگین اخلاقی که: از نظر شرع پرداختن به آن ها، تشییع فاحشه محسوب شده :و در حد همان فاحشه گناه دارد. گناهانی که: خدا هم شرم دارد بر:ملا کند و:آبروی کسی را ببرد و:شرع مقدس به دنبال: لاپوشانی آن است و: این آقایان می روند و: از زیر خروارها گند و کثافت، بیرون می کشند و: می گویند بیا ببین ! البته این ها شاید، از درون سیاه خود: آن ها باشد تا: با این سیاه نمایی ها، دل سیاه خود را تطهیر کنند.روش دینی در این گونه موارد، چه در رفتار معصومین و: چه آیات قرآنی، بر مبنای عدم تبلیغ است. قرآن می فرماید: ای پیامبر، مردم به تو ساده لوح می گویند! به آن ها بگو ساده لوحی پیامبر، برای شما بهتراست (وَ مِنْهُمُ الَّذینَ یُؤْذُونَ النَّبِیَّ وَ یَقُولُونَ هُوَ أُذُنٌ قُلْ أُذُنُ خَیْرٍ لَکُمْ یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَ یُؤْمِنُ لِلْمُؤْمِنینَ وَ رَحْمَةٌ لِلَّذینَ آمَنُوا مِنْکُمْ وَ الَّذینَ یُؤْذُونَ رَسُولَ اللَّهِ لَهُمْ عَذابٌ أَلیمٌ ) فاحشه بودن در زمان جاهلیت، امری مرسوم بود و: زنان روسپی پرچم مخصوصی، بر بالای سردر خود می زدند. وقتی به پیامبر خبر آوردند که: مرد مسلمانی وارد چنین خانه ای شده، ابتدا پیامبر شخص را، از ادامه تفحص، منع کرد. ولی براثر اصرار آن مرد، حضرت علی ع را، مامور بر رسی کرد و: ایشان با قدم های آهسته، به آن سمت رفت و: وقتی به آن خانه رسید، چشمان خود را بست و: وارد شد و: دست به انتهای اتاق زد و: برگشت و فرمود: من کسی را در آن اتاق، ندیدم پیامبر فرمود: احسنت! حالا این آقایانی که: همه دم از حریم خصوصی! می زنند چرا در فیلم هایشان، اینقدر خصوصی می شوند؟ علتش  به همان دروغگویی و: پرمدعایی خودشان، برمی گردد که: می گویند حریم خصوصی ، فقط برای خودشان است و: دیگران را، شامل نمی شود! حریم آن ها، حریم سلطان است! وبقیه داخل آدم نیستند و: باید فیلم شوند.

Infection love movies!

Flies, the animal is always on wound infection having been arriving. It may: be positive and flies intent: to show his vulnerable points: the entrance of microbes, the body only has a simple reflection. Poet Saadi even that was too optimistic, and the desire to give COM flies, says that the imposter friends nose, rounded flys have cookies! The fly, even if they sit around the donut. Saadi is a friend of indirection. The guys that are too Thief: The guy behind! Deceive the caravan leader, lest they throw out. Show your friends. And just: when that was safe behind their leader. Go out to the robbers are going! Our work in this genre: no poet Saadi, when the genre: Holiday of the poet Saadi, this episode is not. Of people, animals, annoying flies that: the dirt, the dirt can sit Wounds and cinema, Asghar Farhadi, the film is . Just follow the infection is so it is great and this is not the intention of having the subject. Who said they did not sting the way: Kane! Such is the nature requirement. Infections that nobody seems to mind, the mind is boiling. Heavy moral issues that it is addressing the judge , the funeral is a whore : and as the prostitute is guilty . Sins that God is a shame on the Mullah and : take someone"s dignity : for holy law : it is the cover : The guys go : the stench and dirt under the sod , and pull out : Let"s say see ! It may, within its black: it is so : a black picture , the black heart to sanctify themselves . Religious approach in such cases, whether the behavior of Innocents: What verses based on the non- ad. The Quran says : O Prophet , tell the people u Gaby ! Credulity to say that the Prophet, you better ( ) call in times of ignorance, and the thing was common: a special flag prostitutes, took over its entrance. When the messenger brought news that a Muslim man enters a house, first the Prophet himself, the investigation continues, be prevented. But because the man insisted , the Imam Ali , Officer on his clay : He steps slowly , went to the side when they reached home , his eyes closed : entered : the room was at the end of and : back and told me that someone in the room, I saw the Prophet said: Well done ! Now, gentlemen, that all the tails of privacy! Why make their movies, so they are private? The reason for the lying: a claim with their own returns that say privacy for themselves and others for , are not included ! Their privacy, privacy is King! The rest are not people and should be movies.

 

عدوى أحب الأفلام!

الذباب ، والحیوان هو دائما على عدوى الجرح قد تصل . فإنه قد : أن تکون إیجابیة والذباب نیة: لاظهار له نقاط الضعیفة : مدخل المیکروبات ، وهی الهیئة لیس لدیها سوى انعکاس بسیط الشاعر سعدی حتى أن کان متفائلا جدا ، والرغبة فی إعطاء الذباب. ، ویقول ان النصاب أصدقاء الأنف ، تقریبذبابدیک ملفات تعریف الارتباط ! الطایر، حتى لو کانوا یجلسون حول دونات . سعدی هو صدیق غیر المباشرة. الرجال التی هی اللص أیضا : الرجل وراء! خداع زعیم القافلة ، حتى لا یتعرضوا ل رمی بها. مشاهدة أصدقائک. و فقط عندما یکون ذلک آمنا وراء زعیمهم . الخروج إلى اللصوص ذاهبون ! عملنا فی هذا النوع : لا الشاعر سعدی ، عندما النوع : دیکورات و الشاعر سعدی ، وهذه الحلقة لیست کذلک. من الناس ، والحیوانات ، والذباب مزعج أن : التراب، و التراب یمکن أن یجلس الجراح و السینما ، أصغر فرهادی ، والفیلم هو . فقط اتبع العدوى حتى أنه لشیء رائع و هذا لیس فی نیة من وجود الموضوع. الذین قالوا إنهم لم اللدغة الطریقة : کین ! هذا هو الشرط الطبیعة. . الالتهابات التی لا أحد یبدو إلى الذهن ، والعقل هو غلیان القضایا الأخلاقیة الثقیلة أنها معالجة القاضی ، الجنازة هو عاهرة : و کما البغی هو مذنب . الخطایا بأن الله هو عار على الملا و : أخذ کرامة شخص ما : ل قانون الکریم: وهو الغطاء : إن الرجال الذهاب : الرائحة الکریهة والأوساخ تحت الهیئة العامة للسدود ، وسحب : دعونا نقول نرى! قد ، ضمن السوداء لها : ومن ذلک : . صورة سوداء ، قلب أسود لتقدیس أنفسهم النهج الدینی فی مثل هذه الحالات ، ما إذا کان السلوک الأبریاء : ما الآیات استنادا إلى عدم إعلان . یقول القرآن : یا أیها النبی قل الشعب یو غابی ! أخذ العاهرات علم خاص ، على مدخلها : سذاجة القول بأن النبی ، وکنت أفضل ( ) مکالمة فی أوقات الجهل ، والشیء کان شائعا . عندما أحضر رسول صحفی ان رجل مسلم تدخل بیتا ، أولا النبی نفسه ، لا یزال التحقیق ، أن یمنع . ولکن لأن الرجل أصر ، الإمام علی، المدیر على الملاعب الرملیة له : ذهب و الخطوات ببطء ، إلى الجانب عندما وصلت المنزل، مغلقا عینیه : دخلت : کانت الغرفة فی نهایة و : الظهر و قال لی أن شخصا ما فی الغرفة، رأیت النبی قال : أحسنت ! الآن ، أیها السادة ، أن کل ذیول الخصوصیة ! لماذا جعل أفلامهم ، بحیث تکون خاصة ؟ لا یتم تضمین دعوى مع العوائد الخاصة بها التی یقول الخصوصیة ل أنفسهم والآخرین لل ، : سبب الکذب ! خصوصیاتهم ، والخصوصیة هو الملک ! بقیة الناس لیست و ینبغی أن تکون الأفلام.

 

Enfeksiyon filmleri seviyorum !

Sinekler ,hayvan yara enfeksiyonu her zaman aç?kt?r gelmesi olmu?tur . Bu olabilir : olumlu ve niyet uçar : onun zay?f noktalar?n? göstermek için : . Mikroplar?n giri?inde , vücudun sadece ?air Sadi çok iyimser oldu?unu da basit bir yans?mas? vard?r ve COM sinekler vermek arzusu ,taklitçi arkada? burun , Mgsan çerezler yuvarlak oldu?unu söylüyor ! Onlar halka oturup bilesinek , . Saadi yönlendirme bir arkada??m . Arkas?ndaki adam : çok Thief olan çocuklar! Onlar d??ar? atmak diye , kervan lideri aldatmas?n. Arkada?lar?n?za göstermek . Ve bu liderleri arkas?nda güvenli oldu?unu sadece zaman . Soyguncular için d??ar? ç?kmak olacak ! Bu tür çal??malar?m?z :?air Saadi Holiday , bu bölüm de?il : bu türün yok ?air Sadi , . Kir , kir Yaralar ve sinema , Asghar Farhadi oturup ,film : . Insanlar, hayvanlar , rahats?z edici sinek bunun Sadece enfeksiyon takip bu yüzden büyük ve bukonuda sahip bir niyeti yoktur oldu?unu. Kane : Kim?ekilde ac? söyledi ! Böyle bir hatan?n bir gerekliliktir. . Kimse akla görünüyor Enfeksiyonlar , zihin kayn?yor A??r ahlaki sorunlar? bu yarg?ç ele oldu?unu , cenaze bir fahi?e : ve fahi?e suçlu oldu?u gibi . Birinin onuru almak : kutsal hukuk için : bu örtü :adamlar gidin: mezarda pis koku ve kir ve çekin : Tanr?Molla utanç ve oldu?unu günahlar? Diyelim görün! Bu , onun siyah içinde olabilir : bu böyledir : . Siyah bir resim , kutsal kendilerinesiyah kalp gibi durumlarda Dini yakla??m , ister Innocents davran???n? : Ne ayetler olmayan reklam? dayal? . Kur"an-? Kerim diyor ki: Ey Peygamber , insanlara u Gaby söyle! Peygamber , daha iyi ( ) cehalet zamanlarda ça?r? ve bir ?ey ortak oldu?unu söylemek safl?k : özel bir bayrak fahi?e , onun giri? devrald? . Haberci Müslüman bir adam bir eve girmek haber getirdi?inde , ilk Peygamber kendisi , soru?turma devam ediyor , önlenebilir . Adam ?srar etti çünkü Ama ,?mam Ali , onun kil Sorumlusu : eve ula?t???nda o yava? yava? ad?m , yan gitti , gözlerini kapatt? : girdi : odan?n sonunda oldu ve : Aferin : geri ve banaodada birinin söyledim,Peygamber ?öyle dedi gördüm ! ?imdi , beyler , bu gizlilik tüm kuyruklar? ! Neden kendi film yapmak , bu yüzden özeldir ? Yalan nedeni : için kendileri ve ba?kalar? için gizlilik söylemek kendi döner , bir iddia dahil de?ildir ! Onlar?n gizlilik, gizlilik King! Geri kalan insanlar de?ildir ve film olmal?d?r .

 


تاریخ : یکشنبه 92/7/21 | 7:27 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Njia pekee ya kuokoa Marekani, wametangaza kufilisika. Kufilisika yake: kosa na udanganyifu!
Biashara sheria ni : Kama alishindwa mfanyabiashara, mapato na matumizi , kiasi , au : madeni yake ilizidi mali yake walikuwa. Na kulipa wao wote, hata matumaini ya kupunguza isingekuwa alitangaza bankrupt na kutoka kuvuta -biashara : mali yake , hakimu inaweza kumaanisha: idadi ya wadai na kipaumbele wanaweza kugawanywa .
Kufilisika katika Wikipedia, ni hufafanuliwa au kufilisika ya mfanyabiashara : kampuni ya biashara , ni kushindwa kulipa madeni yake na : haina kutekeleza ahadi zake . Katika suala la vile bankrupt au insolventa : wakopeshaji au kusema. Kufilisika na kanuni, na Wafanyabiashara tu ni pamoja na : kuwa na uwezo wa kulipa watu wa kawaida : madeni yao si wao kuitwa " insolventa " alisema .
Sasa, Amerika ni bankrupt Miaka : au ni insolventa. Wakati kuwataka viongozi wa : mamlaka kwa ajili ya kuweka juu ina aliingia awamu ya hatari. Lazima ni kushindwa kufanya : kumwambia kosa mfanyabiashara Sheria katika kesi zifuatazo: . Kufilisika , kosa ni alitangaza kwanza, kama kwamba kitatokea au binafsi gharama: gharama ya nyumba yake , katika nyakati ya kawaida , yeye faida isiyo ya kawaida , imekuwa Pili, ni kwamba mtafiti wa mji mkuu wa mfanya biashara , kiasi kikubwa alitumia juu : shughuli kwamba , katika biashara ya kimila , uwongo au faida , chini ya mkataba, kama ni Tatu: Kama unataka : kuchelewesha kufilisika yake , ununuzi au ya juu : chini ya mauzo ya : Quotes ni updated , au kama unataka tu vitu kuwa ni nje ya fedha, kutumika kwa: kutoa nyanja ya elimu , kama kwamba ya kukopa au : iliyotolewa na wewe au wengine; Nne, kama moja ya wadai wako , basi kuacha , tarehe na preferred juu ya wengine: yeye walidai kulipwa ! Katika kesi zote nne, katika Amerika , na watu wa serikali, ni thabiti ! Kwanza, kwa sababu ya Marekani ya matumizi ya kijeshi , katika alikuja juu yake! Na zaidi ya madeni yake : Gov kulipwa! Na .. Kwa hiyo, tahadhari: statesmen ya Kaskazini: kwamba Marekani mapema kufutwa atakuwa hili Hague pia kuulizwa: mamlaka ya Marekani , kosa : kufilisika , alikamatwa na adhabu kama ni. Yote mali ya White House, Congress, na Serikali , watu wa Marekani, kwa kupasuliwa .

تنها راه نجات آمریکا، اعلام ورشکستگی است. آن هم ورشکستگی: به تقصیر و تقلب!

در قانون تجارت هست که: اگر تاجری نتوانست، دخل وخرج خود را، میزان کند یا: بدهی های او بیش از دارایی هایش شد. و امکان باز پرداخت همه آن ها را، نداشت و امیدی هم به: کاهش آن نمی رفت، باید اعلام ورشکستگی کند و: از تجارت کنار بکشد و: دارایی های خود را، به داوری معرفی کند تا: به نسبت سهم طلبکاران و: اولویت آنها تقسیم شود.

ورشکستگی در ویکی پدیا، اینطور تعریف شده است:وَرشِکَستِگی حالت یک تاجر یا: شرکتی تجاری است که: از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شده و: نمی‌تواند تعهدات خودرا عملی کند. در اصطلاح به این چنین افراد ورشکسته، معسر و: یا مفلس می‌گویند. ورشکستگی و مقررات آن، تنها دربرگیرنده? بازرگانان می‌شود و: چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت: بدهی خود نباشند، اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.

اکنون آمریکا، سال ها است که ورشکسته و: یا معسر شده است. ولی اصرار سردمداران و: دولتمردان آن برای: برپا نگهداشتن آن، وارد مرحله خطرناکی شده است. که باید آن را ورشکستگی به: تقصیر بگوییم.طبق قانون ،تاجر در موارد ذیل: ورشکسته به تقصیر، اعلان می‌شود:اولا:در صورتی که: محقق شود مخارج شخصی یا: مخارج خانه‌ی مشارالیه، در ایام عادی بالنسبه، به عایدی او فوق‌العاده، بوده است؛ ثانیا:در صورتی که: محقق شود که: تاجر نسبت به سرمایه‌ی خود، مبالغ عمده صرف: معاملاتی کرده که: در عرف تجارت، موهوم یا نفع آن، منوط به اتفاق، محض است!ثالثا: اگر به قصد :تأخیر انداختن ورشکستگی خود، خریدی بالاتر یا: فروشی نازلتر از: مظنه‌ی روز کرده باشد، یا اگر به همان قصد، وسایلی که: دور از صرفه است، به کار برده تا: تحصیل وجهی نماید، اعم از این که: از راه استقراضی یا: صدور برات یا: به طریق دیگر باشد؛رابعا:اگر یکی از طلبکارها را، پس از تاریخ توقف، بر سایرین ترجیح داده و: طلب او را پرداخته باشد،! هر چهار مورد، در مورد آمریکا و عملکرد: مردان دولتی آن، منطبق است! زیرا اولا مخارج نظامی امریکا، بیش از در آمد او بوده! و بیشترین بدهی خود را به: رژیم صهیونیستی پرداخت کرده! و .. لذا ضمن هشدار به: دولتمردان آمریکا به: اینکه هرچه زودتر آمریکا را منحل نمایند، بدینوسیله از دادگاه لاهه نیز، در خواست می شود : مسئولین آمریکایی را، به جرم :ورشکستگی به تقصیر، دستگیر و به مجازات سنگین، برسانند. وتمام اموال کاخ سفید، کنگره و فرمانداری ها را، بین مردم آمریکا، تقسیم کنند.  

 

The only way to save America, have declared bankruptcy. Its bankruptcy: the fault and fraud!

Business law is: If you failed businessman, its income and expenditure, the amount, or: his debts exceeded his assets were. And to pay all of them, not even the hope of reducing it would not be declared bankrupt and from the pull -commerce: its assets, the judge may refer to: the proportion of creditors and priority they can be divided.

Bankruptcy in Wikipedia, it is defined or bankruptcy of a trader: trading firm, is unable to pay its debts and: does not implement its commitments. In terms of such bankrupt or insolvent: or lenders say. Bankruptcy and regulations, and Businessmen only include: being able to pay the ordinary people: their debts are not they called “insolvent " is said.

Now, America is bankrupt years: or is insolvent. While urging the: leaders of: the authorities for keeping up it have entered a dangerous phase. Should it fail to do: tell the fault? Law merchant in the following cases : bankruptcy, the fault is declared first, if that will happen or personal expenses : expenses of his house , in relatively normal times , he gains the supernatural , has been Secondly, the researcher is that of merchant capital , large sums spent on : transactions that, in customary trade, fictitious or benefit , subject to the agreement , as is the Third: if you want to : delaying its bankruptcy , purchasing or higher : lower sales of : Quotes are updated , or if you just want items that are out of money , used to : provide educational aspect , whether that of borrowing or : issued to you or to the other ; Fourthly, if one of your creditors , then stop dates , and preferred over others : he demanded to be paid ! In all four cases, in America, and the men of the state, is consistent! Firstly, because America’s military spending, in came over him! And most of its debt: Gov paid! And.. Therefore, a caution: Statesmen of America: that America sooner dissolved shall hereby Hague also be asked: the American authorities, the offense: bankruptcy, was arrested and punishment as is. All the property of the: White House, Congress, and the Government, the people of America, to split.

 

السبیل الوحید لإنقاذ أمریکا ، قد أعلنت إفلاسها . الإفلاس : الخطأ والغش !

قانون العمل هو : إذا فشلت رجل الأعمال ، والدخل و الإنفاق ، ومقدار ، أو : تجاوزت دیونه کانت ممتلکاته . ودفع کل منهم ، ولا حتى على أمل الحد لن اعلان افلاسها ومن التجارة سحب : أصولها ، یجوز للقاضی الرجوع إلى: نسبة الدائنین والأولویة ویمکن تقسیمها .

الإفلاس فی ویکیبیدیا ، ویعرف ذلک أو إفلاس التاجر : شرکة تجاریة ، غیر قادر على دفع الدیون و الخمسین: لا تنفیذ التزاماتها . من حیث مثل الإفلاس أو الإعسار : المقرضین أو القول. الإفلاس والأنظمة ، و رجال الأعمال وتشمل فقط : ومن قال دیونها لیست أسموه " المعسر " : أن تکون قادرة على دفع الناس العادیین .

الآن ، وأمریکا هی سنوات المفلسة : أو معسرا . بینما حث قادة : السلطات ل مواکبة قد دخل مرحلة خطیرة . یجب أن تفشل فی القیام : قول خطأ التاجر القانون فی الحالات التالیة : . الإفلاس ، یتم التصریح عن خطأ الأول ، إذا کان ذلک سیحدث أو النفقات الشخصیة : نفقات منزله ، فی الأوقات العادیة نسبیا ، وقال انه ربح خارق ، وقد ثانیا ، الباحث هو أن رأس المال التاجر ، مبالغ کبیرة تنفق على : المعاملات التی ، فی التجارة العرفی ، وهمیة أو منفعة ، رهنا بموافقة ، کما هو ثالثا: إذا کنت ترغب فی: تأخیر فی الإفلاس ، وشراء أو أعلى: انخفاض مبیعات : یتم تحدیث الاسعار ، أو إذا کنت ترغب فقط العناصر التی هی من أصل المال ، وتستخدم ل : توفیر الجانب التعلیمی ، سواء کان ذلک من الاقتراض أو : أصدرت تجاهک أو تجاه الآخر ؛ رابعا ، إذا کان أحد الدائنین الخاص بک ، ثم توقف التواریخ، و یفضل على غیره: طالب أن تدفع ! فی جمیع الحالات الأربع ، فی أمریکا ، ورجال الدولة ، ویتسق ! أولا ، لأن الإنفاق العسکری الأمیرکی ، فی جاءوا له! ومعظم دیونها : الحکومة الإلکترونیة تدفع ! و .. ولذلک، فإن الحذر : رجال الدولة من أمریکا : أن أمریکا یجب هنا لاهای أیضا أن یطلب عاجلا حل : السلطات الأمریکیة، و جریمة : الإفلاس ، واعتقل والعقاب کما هو. جمیع ممتلکات البیت الابیض والکونغرس ، وحکومة ، وشعب أمریکا ، لتقسیم .

Amerika kurtarmak için tek yolu , iflas ilan etti . Onun iflas :hata ve sahtekarl?k !

?? yasas?d?r : E?er i?adam? ba?ar?s?z olursa , kendi gelir ve gider , miktar? , ya da : onun borçlar?n? onun varl?k vard? a?t?. Ve bile hepsi , bu iflas ilan olmaz azalt?lmas? umut veçekme -ticaret ödeme : varl?klar? , hakime sevk edebilir : alacakl?lar ve öncelik oran? onlar ayr?labilir .

Wikipedia iflas , bu tan?ml? veya bir tüccar iflas edilir : ticaret firmas? , borçlar?n? ve ödeme edemiyor : taahhütlerini uygulam?yor. Bu iflas ya da iflas aç?s?ndan : veya kredi söylüyorlar. ?flas ve düzenlemeleri ve ??adamlar? sadece ?unlard?r:s?radan insanlar ödemek için güçlü olmak : borçlar?n? onlar " iflas " olarak adland?r?lan de?ildir söyleniyor.

?imdi , Amerika iflas y?ld?r : ya da iflas etmi? oldu?unu. Liderleri ça??ran ise : uydurarak için yetkililer bu tehlikeli bir döneme girmi?tir . Bunu yapmak için ba?ar?s?z :hata söyle a?a??daki durumlarda Hukuk tüccar : . Iflas ,ar?za , ilk ilan edilir ne ya da olacak e?er ki?isel harcamalar : evinin giderleri , nispeten normal zamanlarda , o do?aüstü kazan?r , ?kincisi olmu?tur , ara?t?rmac? ticari sermaye , büyük miktarda harcanan olmas?d?r : E?er isterseniz: geleneksel ticaret , hayali ya da yarar ,anla?maya tabi olarak Üçüncü olan , i?lemler: alt sat?? : onun iflas , sat?n alma veya daha yüksek geciktirmek T?rnaklar güncel , ya da sadece para d???nda ö?eleri istiyorsan?z , için kullan?l?r : e?itim yönü sa?lamak , ister borçlanma o ya : size ya da di?er verilen , alacakl?lar biri , daha sonra tarih durdurmak , ve di?erleri üzerinde tercih e?er Dördüncüsü , : o ödenecek talep ! Dört durumlarda , Amerika"da ve devletin erkeklerde , tutarl? ! ?lk olarak, çünkü Amerika"n?n askeri harcamalar? , onun üzerine geldi! Ve borç ço?u : Gov ödenen ! Ve .. Bu nedenle , bir uyar? : Amerika Devlet Adamlar? : Amerika er çözünmü? burada Lahey de istenecektir ki :Amerikal? yetkililer ,suç : iflas , tutukland? ve ceza gibidir . Beyaz Saray mülkiyet , Kongre ve Hükümet , Amerika halk? , bölmek . Tüm

 


تاریخ : شنبه 92/7/20 | 9:6 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>