تماس با ما مهر 91 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
مجله هاست ایران
مجله هاست ایران
رکورد زدن اعراب در شبکه‌های غیراخلاقی

روزنامه اسکاتلندی "ترین" فاش کرد، شبکه های غیراخلاقی بسیاری از ثروتمندان و سرمایه گذاران عرب را به خود جلب کرده به صورتی که آنها با دراختیار گرفتن مالکیت 320 شبکه غیراخلاقی فقط در ماهواره های اروپایی، صدها میلیون یورو در این زمینه سرمایه گذاری کرده اند.

بر اساس این گزارش، ثروتمندان عرب اکنون به رقیب جدی سرمایه گذاران صهیونیست که فقط 30 شبکه غیراخلاقی دارند، تبدیل شده اند؛ و به نظر می‌آید در این بین فقط جوانان عرب هدف گرفته شده اند، چراکه حتی مخاطب شبکه های غیراخلاقی صهیونیستی بیشتر کشورهای عربی هستند.

تاریخ : سه شنبه 91/7/25 | 8:4 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

آزمونی برای آزادی و دموکراسی غربی  

برای یکبار هم شده آزادی باید محک بخورد

همه دم از آزادی می زنند از فرانسه چماق بدست تا انگلیس ملکه پرست و آمریکای خر نشان

همه می گویند ما طرفدار آزادی هستیم

به پیامبر توهین می شود می گویند آزادی بیان است

برای یکبار هم شده دنیای استکبار آزادی را به محک بگذارد

کافی است در کشور خودشان اعلام کنند

که رهبر معظم  انقلاب اسلامی  یا رئیس جمهوری ایران به میان مردم می آیند

و یا اجازه دهند که چنین کاری بشود

 آیا چنین کاری خواهند کرد؟ مسلما نه

زیرا می دانند که آنها حتی در میان کاخ نشینان خودشان هم محبوبیت ندارند

ولی رهبران ایران بمب هوادار و زلزله تجمع هستند

و لذا می بینیم دموکراسی و آزادی غربی

درهمان گام اول مردود هستند

Test for freedom and democracy in West
Once the benchmark for the freedom to eat
All of freedom turns tail sticks out from France to England and America, the queen fashioned donkey show
We all say we"re pro-freedom
Insulting the Prophet is to say, freedom of expression
Once the benchmark for world arrogance freedom to leave
Sufficient in themselves to declare
Supreme Leader of the Islamic Revolution, the Iranian president to the people coming
Or permit such work to be
  Whether this will work? Certainly not
because they know they are not popular even among the palace dwellers themselves.
But Iran"s leaders are gathering and Earthquake Bombs pro
and therefore see Western democracy and freedom
the first steps are the same failed

 

اختبار من أجل الحریة والدیمقراطیة فی الغرب
مرة واحدة معیارا لحریة لتناول الطعام
جمیع الحریة یتحول إلى الذیل العصی من فرنسا إلى إنجلترا وأمریکا، ملکة حمار عرض الطراز
نقول نحن جمیع المؤیدة للحریة
إهانة النبی هو القول، وحریة التعبیر
مرة واحدة معیارا لحریة الغطرسة العالم لمغادرة
کافیة فی حد ذاتها لاعلان
المرشد الأعلى للثورة الإسلامیة، والرئیس الإیرانی إلى الشعب القادمة
أو تصریح عمل لکی تکون هذه
 
ما إذا کان هذا العمل؟ بالتأکید لا
لأنهم یعرفون أنها لیست شعبیة حتى بین سکان القصر أنفسهم.
لکن قادة إیران هی جمع والزلازل القنابل برو
وانظر لذلک الدیمقراطیة الغربیة وحریة
الخطوات الأولى  هی نفسها فشلت  

Test pour la liberté et la démocratie dans l"Ouest
Une fois que le point de référence pour la liberté de manger
Tout tourne bâtons de la liberté de la queue hors de France à l"Angleterre et l"Amérique, le spectacle âne reine façonné
Nous disons tous que nous sommes pro-liberté
Insulter le Prophète-à-dire, la liberté d"expression
Une fois le point de référence pour la liberté de quitter l"arrogance mondiale
Suffisent à eux seuls à déclarer
Guide suprême de la Révolution islamique, le président iranien pour les gens qui viennent
Ou permettre qu"un tel travail est
  Que ça va marcher? Certainement pas
Parce qu"ils savent qu"ils ne sont pas populaires, même parmi les habitants eux-mêmes du palais.
Mais les dirigeants de l"Iran sont des bombes de collecte et de tremblement de terre pro
Et donc voir la démocratie occidentale et la liberté
Les premières étapes sont les mêmes échoua

???????????
????????
?????????????????,??????
???,??????
?????,????
??????????????
????????
?????????,??????
???????,
 ????????????
????????????,?????????????
????????????????
??????????
???????????

 

 

Bat?"da özgürlük ve demokrasi için test
Özgürlük için kriter yemek için bir kez
Özgürlük Bütün Fransa, ?ngiltere ve Amerika, kraliçe moda e?ek göstermek için kuyruk sopa ç?k?yor
Hepimiz yanl?s? özgürlük oldu?unu söylüyor
Hakaret Peygamber, söylemek ifade özgürlü?üdür
Dünyan?n kibir özgürlük için kriter b?rakmak kez
Bildirmek için kendilerini yeterli
?slam Devrimi"nin Ruhani Lider geliyor, insanlara ?ran cumhurba?kan?
Yoksa bu i?in olmas? için izin
  Bu çal??acakt?r olsun? Kesinlikle
Çünkü biliyorlar onlar bile saray sakinlerine aralar?nda popüler de?il.
Ancak ?ran liderleri yanl?s? toplama ve Deprem Bombalar vard?r
Ve bu nedenle Bat?l? demokrasi ve özgürlük bak?n
Birinci ad?m ba?ar?s?z ayn?d?r

 

 


تاریخ : سه شنبه 91/7/25 | 7:42 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

بانکها تاجر خوبی نیستند

بانکها خود را همه کاره میدانند جون پول مردم  دستشان است

یک روز می گویند ما وکیل مردم و سپرده گذاران هستیم

یک روز می گویند بانکها موسسات غیرانتفاعی نیستند

اما هردو آنها غلط است زیرا وکیل مردم در سرمایه گذاری کار خانجات هستند و بورس سهام

موسسات غیرانتفاعی هم نیستند زیرا جز ضرر هیچ چیز دیگر ندارند

بانکهای با سابقه زیاد در اروپا و آمریکا را می بینیم

که پس از سالها حکومت الان محتاج مالیات مردم فقیر هستند

 تا روی پای خود بایستند

درایران هم وضع بهتر از این نیست اگر سوبسید ها و کمک های مالی دولت نباشد

 هیچ بانکی نمیتواند روی پای خود بایستد

بانکها در تمام پروژه هایی که وارد شدند جز دروغ و دغل هیچ کاری نکردند و سند سازی شیوه رسمی آنهاست

Merchant banks are well
The banks know their versatile hands people"s money is June
People say that one day our lawyer and depositors are
One day, they say banks are private institutions
But both are wrong
Counsel because people are investing stock
holder  work.
Non-profit organizations are not
They are nothing but loss
Databases with a great history in Europe and the United States see
After years of poor government now requires that taxes are
  Up on their feet
The situation in Iran is not better than no government subsidies and grants
  No bank can stand on its own
Banks in all the projects that were
  Did nothing but lies and dishonest
And proof of formal methods is

 

البنوک التجاریة بشکل جید
البنوک تعرف تنوعا أیدیهم أموال الناس الآن فی شهر یونیو
یقول الناس أن یوم واحد محامینا والمودعین هی
یوم واحد، ویقولون البنوک هی مؤسسات خاصة
لکن کلاهما خاطئ
محامی لأن المنازل فی الاستثمار فی الأسهم.
المنظمات غیر الربحیة لیست
أنها لیست سوى الخسارة
قواعد البیانات التی لها تاریخ کبیر فی أوروبا والولایات المتحدة انظر
بعد سنوات من سوء الحکم یتطلب الآن أن الضرائب هی
  حتى على أقدامهم
الوضع فی إیران لیست أفضل من عدم وجود الدعم الحکومی والمنح
  لا یمکن لبنک تقف على قدمیها
البنوک فی جمیع المشاریع التی کانت
  لم یفعل شیئا سوى الأکاذیب وغیر شریفة
والدلیل على الطرق الرسمیة هو

 

Tüccar bankalar? de vard?r
Bankalar insanlar?n para onlar?n çok yönlü eller June biliyorum
?nsanlar bir gün bizim avukat ve mevduat oldu?unu söylemek
Bir gün, bankalar özel kurumlar oldu?unu söylüyor
Ama her ikisi de yanl??
Evlerde stok yat?r?m? içerisindeyiz Avukat çünkü.
Kar amac? gütmeyen kurulu?lar de?ildir
Onlar ancak kay?p bir ?ey de?ildir
Avrupa ve Amerika Birle?ik Devletleri"nde büyük bir geçmi?i olan veritabanlar?
Kötü hükümet y?l sonra art?k bu vergi olmas?n? gerektirir
  Kendi ayaklar? üzerinde Yukar?
?ran"daki durum hiçbir hükümet sübvansiyonlar? ve hibeler daha iyi de?ildir
  Hiçbir banka kendi üzerinde durabilen
Olan tüm projelerde Bankalar
  Ama yalanlar ve dürüst olmayan bir ?ey mi
Ve biçimsel yöntemler kan?t?d?r

 


تاریخ : دوشنبه 91/7/24 | 9:15 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

بخاطر یک روسری

کسانی هستند که بخاطر یک روسری تمام ارزشهای اسلامی را زیر پا می گذارند، که هیچ ایران را یک جامعه بسته میدانند و می گویند در ایران  آزادی نیست. برای اینها آزادی یعنی اینکه بتوانند روسری شان را بردارند! مملکت و دین و آئین شان را می فروشند و پشت سر همه بد می گویند و از همه شاکی هستند که چرا نمی توانند قرتی  بازی و  روسپیگری بکنند. آنها نمیدانند یک زمانی دراین کشور همه چیز آنطور که آنان می خواستند بود.  ولی مردم آن را نخواستند و بیرون انداختند.  و حالا هم اجازه نمی دهند که باز گردد.  آنها بدانند که در حسرت چنین روزی خواهند مرد. زیرا که سی و سه سال است بر این مرده گریه می کنند.  چه شده ؟ اگر در ایران به نظر آنها دونفر بیشتر بد حجاب شده اند،  در دنیا میلیون ها نفر به حجاب گرایش پیدا کرده اند. خداوند چیزی را که عزیز کند شما سگ کی باشید ؟

For a Scarf
A scarf for all those who violate Islamic values
??, which they know nothing of a closed society is freedom in Iran. Freedom means being able to remove their headscarves for them! Country and sell their religion and say that behind all the evil and all that, why can not complain Qrty game and do prostitution. They do not know a time when this country was all about the way they wanted. But people did not want it thrown out. And now that they do not allow returns. They know that they will die someday regret this. Thirty-three years since the dead cry. What? If in their opinion, are two of the most evil women in the world, millions of people have found the dress trend. Dear God, what is it when you have a dog?

لوشاح
وشاح لجمیع أولئک الذین ینتهکون القیم الإسلامیة، التی لا تعرف شیئا عن مجتمع منغلق هی الحریة فی إیران.الحریة تعنی القدرة على إزالة الحجاب بالنسبة لهم! البلد وبیع دینهم ویقولون أن وراء کل شر، وأنه کل شیء، لماذا لا یشکو عبة  والقیام الدعارة.انهم لا یعرفون الوقت الذی کان هذا البلد کل شیء عن الطریقة التی یرید. لکن الناس کانوا لا یریدون ذلک طرد. والآن أنهم لا تسمح العوائد.انهم یعرفون انهم سیموتون یوما ما نأسف لهذا. ثلاثة وثلاثین عاما على صرخة القتلى.ماذا؟ إذا کان فی رأیهم، وهما من أکثر النساء الشر فی العالم، وقد وجدت الملایین من الناس فی الاتجاه اللباس.عزیزی الله، ما هو عندما یکون لدیک کلب؟

Bir E?arp için
Onlar kapal? bir toplum hakk?nda hiçbir ?ey bilmiyorsun ?slami de?erleri ihlal eden herkes için bir e?arp ?ran"da özgürlük. Özgürlük onlar için ba?örtüsünü ç?karmak için güçlü olmak demektir! Ülke ve dinlerini satmak ve bütün kötülük ve bütün bu arkas?nda, neden Qrty oyunu ?ikayet ve fuhu? yapamaz söylüyorlar. Onlar bu ülkede istedikleri yolu hakk?nda bir kez bilmiyorum. Ama insanlar d??ar? at?l?r istemiyordu. Ve ?imdi onlar döner izin vermez. Onlar bu pi?man birgün ölecek biliyorum.Ölü a?lamak yana Otuz üç y?l. Ne? Kendi görü?üme göre, dünyan?n en kötü iki kad?n iseniz, milyonlarca insan elbise e?ilimi bulduk. Sevgili Tanr?, E?er bir köpek varsa nedir?

Pour une écharpe
Un foulard pour tous ceux qui violent les valeurs islamiques, dont ils ne connaissent rien d"une société fermée, c"est la liberté en Iran. La liberté, c"est être capable d"enlever leur foulard pour eux! Pays et vendre leur religion et leur dire que derrière tout le mal et tout ça, pourquoi ne pas se plaindre et de faire jeu Qrty la prostitution. Ils ne savent pas un moment où ce pays était tout au sujet de la façon dont ils le voulaient. Mais les gens ne veulent pas le jeter dehors. Et maintenant qu"ils ne permettons pas des retours. Ils savent qu"ils vont mourir un jour regretter. Trente-trois ans après le cri de mort. Quoi? Si, à leur avis, sont deux des femmes les plus mal dans le monde, des millions de personnes ont trouvé la tendance robe. Mon Dieu, qu"est-ce que quand vous avez un chien?

 


تاریخ : یکشنبه 91/7/23 | 7:40 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

آیا مادر ها همانطور که می گویند مهربانند؟

من به محبت مادری شک کردم

همان موقع که دیدم

مادری به خاطر حفظ تناسب اندام از بچه دار شدن جلوگیری می کند

 یا آنموقع که برایرسیدم به  قرار هایش وجود فرزندش را انکار می کند

یا آن موقع که به کودکش به دروغ می گوید پدرت مرده است

 یا آن زمان که برای زهر چشم گرفتن

نمی گذارد بچه ها در عروسی عمویشان شرکت کنند

آیا مادر مهربان است

یا مادر های جوان اینطور بی رحم هستند؟


تاریخ : چهارشنبه 91/7/19 | 10:16 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

انها استقبال های ما را نمی بینند دشمنان ما این همه جمعیت را دربیرجند نمی بینند

همین جمعیت در تهران هم جمع می شوند  هر جمعه در نماز جمعه و درهر مناسبتی

اگر حتی رهبر معظم انقلاب اسلامی به  قلب اروپا یا آمریکا هم برود

همین گونه از او استقبال خواهد شد امتحان آن راحت است است

کافی است یک روز ا ز ایشان دعوت شود در نیویورک یا در لندن و پاریس

خواهید دید که نه اوباما و نه مرکل و نه هیچکس دیگر به اندازه ایشان هوادار ندارد

در کشورهای اسلامی یا حتی در کشورهای بودایی هم وضع بهتر از این است

بروید و از اینهمه تبلیغات منفی خجالت بکشید

They do not welcome our

Our enemies do not see all the people in Birjand

These people are gathered in Tehran

Every Friday at Friday Prayers

And every occasion

Even if the Supreme Leader of the Islamic Revolution

Go to the heart of Europe or America

He will be equally welcomed

It is convenient test

Enough to be invited for a day from New York

Or in London and Paris

You will see that neither Obama nor she nor anyone else as much as they are pro-

In Islamic countries, or even in Buddhist countries, the situation is better than

Shame all these ads go negative

 

 

انهم لانرحبدینا

أعدائنالاترى کلشخص فیبیرجاند

وتجمعهؤلاء الناسفی طهران

کل یوم جمعة فیصلاة الجمعة

وکل مناسبة

حتى لو کانالمرشد الأعلى للثورة الإسلامیة

انتقل إلىقلب أوروباأو أمریکا

سیتمرحببالتساوی

فمنالاختبارمریحة

بما یکفی لتکوندعوةلیوم واحدمن نیویورک

أوفی لندنوباریس

سترى أنلاأوباماولاهی ولاأی شخص آخربقدر ماهیمؤیدة لل

فی البلدانالإسلامیة، أوحتى فی البلدانالبوذیة، فإن الوضع أفضل من

العارکل هذهالإعلاناتتذهبالسلبیة

Onlar bizim aram?za almay?z

Dü?manlar?m?z Birjand tüm insanlar? görmüyorum

Bu insanlar Tahran"da topland?k

Cuma Namaz? Her Cuma

Ve her f?rsatta

Bile ?slam Devrimi"nin Ruhani Lider

Avrupa veya Amerika kalbi git

O e?it kabul edilecektir

Bu uygun testidir

New York"ta bir gün için davet edilmesi için yeterli

Veya Londra ve Paris"te

Sen Obama ne de o ne de bir ba?kas? ne olduklar? kadar yanl?s? göreceksiniz

?slam ülkelerde, ya da hatta Budist ülkelerde durum daha iyi

Tüm bu reklamlar?n olumsuz gitmek Utanç

 

???????

???????????????????

??????????

???????????

??????

???????????

??????????

??????

???????

???????????

????????

????,??????,???????????,??????

??????,???????,???

 


تاریخ : چهارشنبه 91/7/19 | 9:39 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

آنها داشته های ما را نمی بینند

سیاهنماها که چشم خود را برهمه چیز بسته اند نمیتوانند شادی ما را ببینند یا ثروتمندی ما را و یا حتی دوستی های مارا

الان در جهان 122 کشور عضو جنبش غیرمتعهد ها هستند که رئیس آنها ایران است

57 کشور عضو کنفرانس اسلامی هستند و امثال آنها که همه ایران را قبول دارند ولی دولتمردان آمریکا و وابستگان انها می گویند ایران منزوی است ! الان در تهران 7و نیم میلیونی 3 میلیون خودرو وجود دارد یعنی هر 2 نفر یک خودرو دارد 4 میلیون خانه  و مغازه وجود دارد یعنی هر خانواده ایرانی بطور متوسط یک خانه و مغازه دارد ئلی آنها همه اینها را نمی بینند و میگیویند ایرانیها فقیر شده اند! اگر اینهمه خود رو و اینهمه مغازه و موتور و خانه مال ایرانیها نیست پس همه اینها از اجنه هستند؟ از موقعی که تحریم را شروع کرده اند مردم ایران بالاترین مصرف ها را دربین تمام کشورها دارند آب مصرفی ایران 2 برابر میانگین جهانی است روغن ، گوشت ، برنج همه و همه درایران دو تا چند برابر جهانی مصرف می شود اینها به کجا می رود! آیا اینهمه مرغها را فقط یک نفر می خورد؟ اینهمه گوشتها را اجنه می خورند؟ واقعا  باید به کوری اینان ایمان آورد و مانند امام سجاد ع گفت الحمد لله الذی جعل اعداونا من الحمقا : شکر خدا که دشمنان ما را از احمقها قرار داد

They do not see us having the

they borne things that your eyes are closed
We are not rich or happy to see us, or even our friends


In the non-aligned movement are now 122 member countries
The chief of them is

57 countries are members of the Islamic Conference
And the like, which all agree Iran
But U.S. officials say its affiliates
 
Iran is isolated!
 
Tehran now 7 and a half million
 
There are 3 million cars
 
It is a car every 2 people
 
There are 4 million homes and shops
 
It means that the average Iranian family has a house and shop
But they do not see all
And say Iranians are poor!
 
If you own so many and so many shops and engine house
Iranians are not mine after all the goblins?
Since sanctions have begun
People of all nations are among the highest consumers
 
Of water 2 times the world average is
 
Oil, meat, rice, all the world is consumed in Iran two to several times
 
Where are they?
 
But until there is only one person eat?

But the goblins eat meat?
They really need to blind faith
 
Imam Sajjad as, like I said,:
 
Thank God that our enemies were idiots

 

 

أنهم لا یرون لنا وجود

الأشیاء التی تنتقل عن طریقأن یتم إغلاق عینیک
نحن لسنا أغنیاء أو سعیدة لرؤیة لنا، أو حتى أصدقائنا


فی حرکة عدم الانحیاز الآن البلدان الأعضاء 122
رئیس لهم هو

57 دولة هی أعضاء فی المؤتمر الإسلامی
وما شابه ذلک، والتی نتفق جمیعا على ایران
لکن مسؤولین امریکیین یقولون الشرکات التابعة لها
 یتم عزل إیران!
 
طهران الآن 7 و نصف ملیون
 
هناک 3 ملایین سیارة
 
کانت سیارة کل الناس 2
 
هناک 4 ملیون منزل والمحلات التجاریة
 
فهذا یعنی أن متوسط ??عدد افراد الاسرة الإیرانی لدیه منزل ومتجر
لکنها لا ترى کل
ویقول الإیرانیون هم من الفقراء!
 
إذا کنت تملک الکثیر من المتاجر والمنازل والکثیر من محرک
الإیرانیون لیسوا الألغام بعد کل العفاریت؟
منذ بدأت العقوبات
الناس من جمیع الأمم من بین أعلى المعدلات المستهلکین
 
من الماء 2 مرات من المتوسط ??العالمی هو
 
النفط واللحوم والأرز ویتم استهلاک کل العالم فی إیران أسبوعین إلى عدة مرات
 
أین هم؟
 
ولکن حتى یکون هناک شخص واحد فقط أکل؟
لکن العفاریت أکل اللحوم؟
أنها حقا بحاجة إلى الإیمان الأعمى
 
سجاد والإمام، کما قلت، د:
الحمد لله ألذی جعل  أعداء نا من الحمقا

Onlar bize sahip görmüyorum

Onlar gözlerini kapal? oldu?undan mutlaka kar??lanacakt?r
Biz bile bizim arkada?lar bizi görmek için zengin ya da mutlu de?il, ya


Ba?lant?s?zlar Hareketi"nin y?l?nda 122 üye ülkeler art?k
Bunlardan ?efi

57 ülke ?slam Konferans? üyesi olan
Ve tüm ?ran kat?l?yorum, hangi gibi
Ancak ABD"li yetkililer i?tiraklerinin söylüyor
  ?ran izole edilir!
  ?imdi Tahran 7 buçuk milyon
  3 milyon araba vard?r
  Bir araba her 2 ki?i
  4 milyon ev ve dükkanlar vard?r
  Bu ortalama ?ranl? ailenin bir ev ve dükkan var demektir
Ama hepsi görmüyorum
Ve söz ?ranl?lar kötü!
  E?er bu kadar çok ve çok say?da dükkan ve motor evin sahipseniz
?ranl?lar tüm goblinler sonra benim de?il mi?
Yapt?r?mlar ba?lad? yana
Tüm uluslar?n ?nsanlar yüksek tüketiciler aras?nda
 Dünya ortalamas? olan su 2 kez
  Ya?, et, pirinç, tüm dünya defalarca ?ran"?n iki tüketiliyor
  Onlar nerede?
  Ama kadar sadece bir ki?i yemek var m??
Ama goblinler et yemek?
Onlar gerçekten kör inanç gerekir
  Dedi?im gibi ?mam, gibi Sajjad:
  Dü?manlar?m?z aptal oldu?unu ?ükür

 


تاریخ : سه شنبه 91/7/18 | 10:20 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

فیه یغاث الناس و فیه یعصرون

بالاخره عرضه تقاضا خوب است یانه ؟

اقتصاد دانان ما فقط بلدند پز غرب را بدهند و کلمه  قدیمی (در کشورهای پیشرفته) را روزی هزار بار صبح و ظهر وشب تکرار کنند و هیچوقت هم از این تکرار ها خسته نمی شوند. ولی تا ما یک حرفی می زنیم می گویند تکراری است ! قدیمی است! مانند بجه هایی که تازه از شهرستان آمده هنوز لهجه شان عوض نشده ولی به اصرا خود را بچه ناف تهران می گویند اقتصاد دانان ما و استادان غربی شان که هنوز قلم تئوری هایشان خشک نشده خود را صاحب همه نوع نظریه درست میدانند و بقیه را رد می کنند وقتی لازم باشد باد در غبغب می اندازند و می گویند آقا دولت تاجر خوبی نیست همه را به دست بازار بسپارد تا عرضه و تقاضا خودش تعادل ایجاد کند! بعد که عرضه و تقاضا همه چیز را گران کرد و داد مردم در آمد میایند می گویند دولت باید روی قیمت ها کنترل داشته باشد و حتی برخی می گویند باید قیمت ها را تثبیت کند یعنی عرضه و تقاضا کشک . پول نفت سوبسید بازاریها شود تا قیمت را بالا نبرند! بالاخره ما نفهمیدیم حرف این آدم های بی ریشه چیست

Supply, demand, whether it be good?
We only know how to lose west boiled economists
  and long term (in developed countries), the
  repeated thousands of times a day, morning and afternoon to night
  And never tired of the repeats are not
. But we have to say a word
  Is repeated! Old!
Like children who have just come from the city
still have not changed their accents
Asra but your kids are saying Tehran cord
Our economists and their Western masters
Pen ink is not yet dry on their theory.
Just think of your own ideas of all kinds
  the rest are rejected
when is enough wind to make double chin and say,
  Sir; the Government is not good business for everyone to leave the market
  to balance supply and demand creates its own!
  The supply and demand that everything be expensive
And the people came
they come
  The government should have control over prices
Some even say
The prices will stabilize
  Demand and supply of whey
. Oil Subsidy money in the bazaar
to raise prices!
We finally understood what the words of this man without roots

 

العرض والطلب، سواء کانت جیدة؟
نحن نعرف فقط کیف لانقاص والاقتصادیین المغلی الغربیة
  وعلى المدى الطویل (فی البلدان المتقدمة)، فی
  کرر آلاف المرات فی الیوم، صباحا وبعد الظهر لیلة
  ولم یمل من تکرار لیست
. ولکن علینا أن نقول کلمة
  ویتکرر! العمر!
مثل الأطفال الذین خرجوا للتو من مدینة
لا تزال لم تتغیر لهجاتهم
لکن طهران تصر على الاطفال السری فی القول
لدینا خبراء الاقتصاد وأسیادهم الغربیة
حبر القلم لم تجف على نظریتهم.
مجرد التفکیر فی الأفکار الخاصة بک لجمیع أنواع
  ورفض بقیة
عندما ینتهی بما یکفی لجعل الذقن المزدوجة ویقول:
  سیدی الرئیس، الحکومة لیست تجاریة جیدة للجمیع لترک السوق
  لتحقیق التوازن بین العرض والطلب یخلق تلقاء نفسها!
  العرض والطلب أن کل شیء أن تکون مکلفة
وجاء الشعب
أنها تأتی
  یجب على الحکومة السیطرة على الأسعار
یقول البعض حتى
ارتفاع أسعار الاستقرار
  العرض والطلب على مصل اللبن
. النفط المال الدعم فی البازار
 لرفع الأسعار!
أخیرا فهمنا معنى تلک الکلمات من هذا الرجل من دون جذور

 

 

Iyi olsun, arz talep?
Biz sadece Bat? ha?lanm?? ekonomistler kaybetmek nas?l bilmek
  Ve uzun vadede (geli?mi? ülkelerde),
  Kez tekrarlanan binlerce gece bir gün, sabah ve ö?leden sonra
  Ve tekrarlar yorgun asla de?ildir
. Ama biz bir kelime Znym söylemek zorunda
  Tekrarlan?r! Eski!
Sadece ?ehir gelmi? çocuklar gibi
Hala kendi aksan de?i?medi
Ancak Tahran, umbilikal çocuklar söylüyorlar ?srar
Bizim ekonomistler ve onlar?n Bat?l? ustalar
Kalem mürekkep teoriyi henüz kuru de?ildir.
Hemen her türlü kendi fikirler
 Kalan? reddedilir
Yeterince çift çene yapmak ve söylemek rüzgar oldu?unda,
  Herkesin pazar? terk etmek için Efendim, Hükümet iyi bir i? de?il
  Arz ve talep dengesini kendi yarat?r! Için
  Her ?ey pahal? olmas? arz ve talep
Ve ki?i geldi
Geldiler
 Hükümet fiyatlar? üzerinde kontrol olmal?d?r
Hatta baz?lar? söylüyorlar
Fiyatlar stabilize olacakt?r
  Talep ve peyniralt? suyu temini
.Çar?? Petrol Sübvansiyon para
  Fiyatlar? yükseltmek Nbrnd!
Biz nihayet kökleri olmadan bu adam?n ne sözlerini anlad?m

 

 


تاریخ : شنبه 91/7/15 | 10:6 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

دیجیتال همان دجال است

خصوصیات کسی که قبل از ظهور آقا ظاهر می شود با خصوصیات دیجیتال یکی است زیرا دیجیتال از دریچه واحد یعنی یک چشم به جهان نگاه می کند و چون مردم آن زمان نمیتوانستند مفاهیم را درست درک کنند آن را به شکل انسان می پنداشتند حتی اگر انسان هم فرض شود ما در تمام بازی های رایانه ای قهرمانان را یک چشم می بینیم و چشم دیگرشان معمولا نقاشی نمی شود و تصور کودکانه این است که چشمش زیر موهای بلندش مخفی است دیجیتال همان کاری را می کند که از دجال انتظار داریم خانواده ها را   از هم می پاشد و کودکان را شستشوی مغزی می دهد

اصول اخلاقی را به وحشیگری تبدیل می کند

و کشتار وسیع بشر را توصیه می کند

Digital is the Antichrist
Characters who appeared before Sir
Appearance of one"s digital properties.
  Because of a digital single lens eye sees the world
  Since that time, people could not understand the true meaning
  It assumed the form of man
  Even if a man is supposed
We all see eye to computer games heroes
  And his eyes are not usually painted
  And the notion that children"s eyes hidden under long hair
  Digital is the same thing that we expect from the Antichrist
  Families to break apart
And children are brainwashed
Ethics to brutality makes
And the vast destruction of Human recommends

 

الرقمیة هو المسیح الدجال
الشخصیات التی ظهرت قبل السیر
ظهور خصائص واحد الرقمیة.
  بسبب العین عدسة واحدة یرى العالم الرقمی
  ومنذ ذلک الوقت، یمکن أن الناس لا یفهمون المعنى الحقیقی
  یفترض شکل رجل
  حتى لو من المفترض رجل
نرى کل عین لأبطال ألعاب الکمبیوتر
  ولا عینیه باللون عادة
  وفکرة أن عیون الأطفال مخبأة تحت الشعر الطویل
  الرقمیة هو الشیء نفسه الذی نتوقعه من المسیح الدجال
  لتحطیم الأسر
والأطفال هم غسیل دماغ
الأخلاق لوحشیة یجعل
وتدمیر واسعة لحقوق الإنسان توصی

Dijital Deccal
Efendim kar??s?na ç?kt? Karakterler
Ki?inin dijital özelliklerinin görünmesi.
  Çünkü bir dijital tek lens gözün dünya görür
  O zamandan beri, insanlar gerçek anlam?n? anlayamad?k
  Bu adam ?eklinde kabul
  Bir adam gerekiyordu bile
Hepimiz bilgisayar oyunlar? kahramanlar göze bak?n
  Ve gözleri genellikle boyal? de?il
  Ve çocuklar?n gözleri uzun saç alt?nda gizli oldu?u görü?ünü
  Dijital biz Deccal bekledikleri ayn? ?eydir
  Aileler bozmaya
Ve çocuklar y?kanm?? vard?r
Vah?etine Etik yapar
Ve ?nsan büyük y?k?m önerir

 


تاریخ : پنج شنبه 91/7/13 | 2:17 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

One day should be a public meeting will be
Volatility in the currency market and the market closing
Hashemi"s arrest is the result of children
This shows how far they will go to your family and personal interests.

یک روزی باید این رویارویی علنی می شد که شد
تلاطم در بازار ارز و بسته شدن بازار نتیجه دستگیری فرزندان هاشمی است و این نشان می دهد که آنها برای منافع شخصی و خانوادگی خود تا کجا پیش م
یروند

 

یجب أن یکون یوم واحد جلسة علنیة سوف یکون
التقلب فی سوق العملات وإغلاق السوق
اعتقال الهاشمی هو نتیجة للأطفال
وهذا یدل على مدى سیذهبون لعائلتک والمصالح الشخصیة.

 

Bir gün halka aç?k bir toplant? olacak olmal?d?r
Döviz piyasas?nda volatilite ve piyasa kapan??
Ha?imi tutuklanmas? çocuklar?n sonucudur
Bu, aileniz ve ki?isel ç?karlar? için ne kadar ileri gidebilece?ini gösteriyor.

 


تاریخ : چهارشنبه 91/7/12 | 5:7 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>