تماس با ما دی 91 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
سرور اختصاصی
سرور اختصاصی

خلیج فارس بار دیگر دشمن را بلعید:

جلسه مسئولین و دست اندر کاران نشریات بسیجی، در محل حسینیه فاطمه الزهرا میدان سپاه، برگزار گردید. دراین جلسه شاعر شعر معروف: جاده و اسب مهیا است، بیا تا برویم، سخنرانی کرد. وی با اشاره به آیه: الرحمن علم القران، گفت فقط با مهربانی میتوان به آموزش توفیق یافت. وی همچنین با اشاره به آیه: الرحمن علی العرش استوی، گفت : فقط با رحمانیت میتوان تسلط پیدا کرد. و این برخلاف دکترین نظامی غرب است، که فکر می کند: با نظامیگری میتوان امپراطوری ایجاد کرد. وی همچنین نظریه جدید ارائه کرد که: در قران همیشه از آخر به اول می رسیم: یعنی هدف گذاری و نتیجه گیری، باید از همان ابتدا مشخص باشد : خلق الموت و الحیات. به همین معنی است. یعنی خداوند مرگ را، همچون پدیده ای، ابتدا آفرید بعد زندگی را به  وجود آورد. پس مرگ موجود است نه معدوم. و سلسله ای از زنجیره حیات است . در انتهای جلسه دو تن از همکاران نشریه همشهری، را جع به خبر نویسی مطالبی گفتند، و یک فیلم خبری از غرق شدن بالگرد بزرگ آمریکایی، هنگام فرود در عرشه ناو جنگی را، نشان دادند و از همه خواستند خبر آن را بنویسند : به گزارش خبر نگار ماهین نیوز: یک بالگرد بزرگ آمریکایی هنگام نشستن بر عرشه ناو جنگی، سقوط کرد و به میان آب های نیلگون خلیج فارس،افتاد. تا زمان ارسال خبر، هیچ نیروی کمکی به منطقه اعزام نشد. و کلیه سرنشینان آن غرق شدند. و بال های هلیکوپتر هم شکسته شد. چند نفری هم که در عرشه بودند، دست و پاچه شده بودند. و سرگردان بودند. کشتی های دیگر هم، در فاصله دور نظاره گر بودند : این است که قران می گوید: ما رمیت اذ رمیت! اگر نیروهای ایرانی می خواستند، چنین هلیکوپتر کبرا را سرنگون کنند. چه مقدار امکانات می خواست؟ ولی باد توانست لحظه ای هلیکوپتر را، در کنار عرشه جابجا کند، که به میان آب ها افتاد.!

Persian Gulf again swallow the enemy:
The meeting involved officials and issues mobilization, in the Fatemeh Zahra Hosseinieh Field Army, was held. At this meeting a famous poet: road horses are ready, come to the front of the speaker. Referring to the verse: Alam al-Rahman, the kind you can only find success in education. He also pointed to the verse: A. Rahman Alrsh Stowe said Mercy can only be dominate. This is contrary to military doctrine West, who thinks: the militarization of the empire can be created. He also presented a new theory that the Quran always the first to reach the end: ie, targeted and results should be clear from the beginning: Creation and Hayat Alamut. This is significant. The Lord"s death as a phenomenon, created the first life created. So death is not destroyed. And a series of chain life. At the end of the meeting, two colleagues Citizen Journal, writing about what he said to J, and a great American film, news of the sinking of the helicopter landing on the deck of a warship, they showed all the news and write: The Journalist Mahin News: Great American helicopter while sitting on the deck of a warship, he fell to the azure waters of the Persian Gulf, Aqtad. Sent time, no reinforcement was sent to the region. All occupants drowned. And helicopter wings were broken. The few people who were on the deck, arm and leg had been. And had a wander. Other ships, stood at a distance: The Koran says that we Rmyt Rmyt Az! If you wanted to Iranian forces, to overthrow the helicopter Kobra. Asked how much the facilities? But the moment the helicopter could wind up on the deck to move the water to the left.!

الخلیج الفارسی مرة أخرى ابتلاع العدو:
وعقد اجتماع للمسؤولین المعنیین وتعبئة القضایا، فاطمة الزهراء فی الحسینیة المیدانی للجیش. فی هذه الجلسة الشاعر الشهیر: الخیول الطریق جاهزة، تأتی فی مقدمة السماعة. مشیرا إلى قوله تعالى: الرحمن علم، وهذا النوع یمکنک أن تجد فقط النجاح فی التعلیم. کما أشار إلى قوله تعالى:. الرحمنستو قال الرحمة لا یمکن إلا أن الهیمنة. هذا یتعارض مع العقیدة العسکریة الغربیة الذی یرى: یمکن إنشاء عسکرة الإمبراطوریة. کما قدم نظریة جدیدة أن القرآن دائما أول من یصل إلى النهایة: أی استهداف ویجب أن تکون النتائج واضحة منذ البدایة: خلق الحیاة وآلموت. وهذا أمر مهم. بموت الرب کظاهرة، أنشأ الحیاة الأولى التی تم إنشاؤها. حتى لا یتم إتلاف الموت. وسلسلة من سلسلة الحیاة. فی نهایة الاجتماع، اثنین من زملائه مجلة المواطن، الکتابة عن ما قاله لJ، وفیلم الأمیرکی العظیم، والأخبار من غرق هبوط المروحیات على متن سفینة حربیة، وأظهروا جمیع الأخبار والکتابة: و الصحفی ماهین أخبار: المروحیة الأمریکیة الکبرى بینما کان یجلس على سطح سفینة حربیة، سقط إلى المیاه الزرقاء للخلیج الفارسی، . تم إرسال الوقت، إرسال أی تعزیزات إلى المنطقة. غرق جمیع الرکاب. وتحطمت مروحیة أجنحة. وکان عدد قلیل من الناس الذین کانوا على الذراع، والساق کان سطح السفینة. وکان لیهیمون على وجوههم. سفن أخرى، وقفت على مسافة: إن القرآن یقول أننااز! إذا أردت القوات الإیرانیة، لإسقاط مروحیة الکبرى. طلب کم مرافق؟ ولکن لحظة یمکن أن تصل الریاح هلیکوبتر على سطح السفینة لنقل المیاه إلى الیسار.!

Basra Körfezi dü?man? yeniden yutmak:
Toplant? kat?lan yetkilileri ve Fatemeh Zahra Hosseinieh Saha Ordusu sorunlar? mobilizasyon, yap?ld?. Bu toplant?da ünlü bir ?air: yol atlar haz?r, hoparlörün ön geliyor. Ayet de?inen: Alam al-Rahman, sadece e?itimde ba?ar?y? bulabilirsiniz tür. Ayr?ca ayette i?aret etti: A. Rahman Alrsh Stowe Mercy sadece hakim edilebilece?ini söyledi. Imparatorlu?un militarizasyonu olu?turulabilir: Bu san?yor askeri doktrini Bat? ayk?r?d?r. O da Kuran"?n her zaman ilk sonuna ula?mak için yeni bir teori sundu: yani, hedef ve sonuçlar? ba?tan itibaren net olmal?d?r: Yarat?l?? ve Hayat Alamut. Bu da önemlidir. Bir fenomen olarak Rab"bin ölüm, olu?turulan ilk hayat? yaratt?. Yani ölüm yok edilmez. Ve zincir ömrü bir dizi.Gazeteci Mahin Haberler: Bir sava? gemisi güvertesinde otururken Great American helikopter, o Basra Körfezi, Aqtad aras?nda masmavi sular?na dü?tü. Zaman Gönderilmi?, hiçbir takviye bölgeye gönderildi. Tüm yolcular bo?uldu. Ve Helikopter kanatlar? k?r?k. Güverte, kol ve bacak vard? birkaç ki?i olmu?tu. Ve bir dola?mak vard?. Di?er gemiler, uzaktan gözlüyordu: Kur"an ki Rmyt Rmyt Az diyor! E?er helikopter Kobra devirmek için, ?ran güçleri isteseydim. Ne kadar imkanlar? Sorular? Ama ?u an helikopterin sola su ta??mak için güverteye kadar rüzgar olabilir.!

 


تاریخ : جمعه 91/10/29 | 4:1 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

کسروی قران می سوزاند

به گزارش بهزاد صبوری خبرنگار ماهین نیوز: دکتر غفوری فرد، که بمناسبت سالگرد شهادت نواب صفوی، در جمع جامعه اسلامی ورزشکاران، سخنرانی می کرد گفت: بنده خودم با روش کسروی آشنا بودم. و برخی دوستان حتی جلسات آن ها هم می رفتند. کسروی هم سید بود وهم اینکه تحصیلکرده و با سواد. و قاضی دادگاه. ابتدا آدم خوبی بود. ولی بعدا در مجامع ومحفل داخلی خودش، جمع که می شدند، مفاتیح الجنان و نهج الیلاغه را با مسخره می خواندند، و این امر به گوش نواب صفوی رسید. از نجف آمد و با اینها بحث کرد. ولی نتیجه نداد که هیچ، بعد از آن، آن ها از روی لجبازی، چند مورد هم به آتش سوزی قرآن دست زدند. و سید احمد کسروی با کتابهایی که نوشت، و سخنرانی هایی که کرد، معلوم شد دست بردار نیست. لذا نواب راهی جز ترور او ندید. و شخصا به او تیراندازی کرد. البته دراین ترور کسروی زخمی شد و نمرد. که بعدا بقیه کار را تمام کردند. وی گفت: حتی کسروی خود ادعای پیغمبری هم کرد. اما این امر از سوی ایه الله بروجردی، چندان جدی گرفته نشد. ولی امام خمینی همان موقع نواب را تایید کرد. و مقام معظم رهبری هم بارها تاکید کرده که: نواب صفوی در ایشان تاثیر زیادی داشته است. دکتر غفوری فرد، خطاب به ورزشکاران حاضر در حسینیه امام سجاد، خیابان میرزای شیرازی تهران گفت: نواب صفوی نه تنها درایران، با اینکه عمر کوتاهی داشت، تاثیر زیادی گذاشت، به طوری که ایده های امروز جمهوری اسلامی، دقیقا همان سخنان نواب صفوی است. بلکه در مصر با سخنرانی در دانشگاه الازهر کرد، اخوان المسلمین را تحت تاثیر قرار داد. و حتی باعث شد که: یاسر عرفات به فلسطین و مبارزات آن بپیوندد. و ساز مان فتح و آزادیبخش فلسطین را، پایه گذاری کند. وی همچنین به نقل از یکی از دوستان دورش، که روز محاکمه مامور نواب بوده، نقل کرد که: شهید نواب و دوستانش از مرگ نمی ترسیدند، و در پای چوبه دار می گفتند: رسول الله به خواب من آمده و گفته: به ربع قرن نمی کشد که، انتقام خون تو گرفته خواهد شد. این مراسم ماهی یکبار تکرار می شود.

Kasravi Quran burning
The patience B. Mahin Reporter News: Dr. Ghafouri Fard, marking the anniversary of the martyrdom of Navab Safavi, the sum of the athletes spoke told myself I was familiar with Kasravi. And even meeting some friends that went together. Kasravi was also both the educated and literate SM. And judge. First was a good person. But later in his inner Vmhfl assemblies, which were collected, and the Nahj Alylaghh Aljnan Mafatib a fun read, and this came to the ears of Navab Safavi. And with all the talk of Najaf. But the result was not any, then it is out of stubbornness, took some time to fire the Quran. And S. Ahmad Kasravi wrote the books, and speeches that he is not turned away. Since the assassination of Nawab way he did. He personally shot. Kasravi"s assassination was injured in the course Nmrd. All they had to do the rest later. He said even his Kasravi claimed to be a prophet. But this is from Ayatollah Boroujerdi, was not taken seriously. But Imam Nawab confirmed the same time. And the supreme leader has also repeatedly emphasized that they had great influence on the Navab Safavi. Dr. Ghafouri-Fard, told the athletes at Hosseinieh Imam Sajjad Mirza Shirazi Avenue, Tehran said Navab Safavi, not only in Iran, although short-lived, had a great effect, so that the idea of
??an Islamic Republic, Navab Safavi"s remarks is exactly . But in a speech at Al-Azhar University in Egypt, the Muslim Brotherhood influenced. And even caused: Yasser Arafat and the Palestinian campaign to join it. Fatah and the Palestine Liberation of our construction, is established. He also quoted from a friend around, the day trial was vice officer, saying that: Shaheed Nawab and his friends are not afraid of death, and hanged, saying: Allah"s Apostle came and told me to sleep: a quarter century That does not, you will be revenge. This ceremony is repeated once a month.

 

کسراوی القرآن حرق
صبر مراسل ماهین. أخبار: الدکتور غفوری فارد، بمناسبة الذکرى السنویة لاستشهاد صفوی، تحدث مجموع الریاضیین قلت لنفسی أننی کنت على درایة کسراوی. وتلبیة حتى بعض الأصدقاء الذین ذهبوا معا. وکان کسراوی أیضا کلا من المتعلمین والمتعلمات. والقاضی. وکان أول شخص جید. ولکن فی وقت لاحق فی المجالس لهالداخلیة، والتی تم جمعها، ونهج البلاغة للقراءة متعة، وهذا جاء إلى آذان صفوی. ومع کل الحدیث عن النجف. ولکن النتیجة لم تکن وجدت، فمن من العناد، استغرق بعض الوقت لإطلاق القرآن. وکتب أحمد کسراوی S. الکتب، والخطابات التی لا التفت بعیدا. منذ اغتیال نواب طریقة فعل. أطلق النار شخصیا. أصیب اغتیال کسراوی فی الحرکة الوطنیة للاصلاح بالطبع. کان کل ما لتفعل بقیة فی وقت لاحق. قال له حتى کسراوی ادعى انه نبی. ولکن من آیة الله بوروجردی هذا، لم تؤخذ على محمل الجد. لکنه أکد الإمام نواب نفس الوقت. والمرشد الأعلى کما أکد مرارا أن لدیها تأثیر کبیر علىصفوی. وقالت طهران الدکتور غفوری فارد، وقال للریاضیین فی سجاد الحسینیة الإمام شارع الشیرازی میرزا، صفوی، لیس فقط فی إیران، على الرغم من لم یدم طویلا، کان له أثر کبیر، حتى أن فکرة الجمهوریة الإسلامیة، تصریحاتصفوی هو بالضبط . ولکن فی کلمة ألقاها فی جامعة الأزهر فی مصر، الإخوان مسلم یتأثر. وتسبب ذلک: یاسر عرفات والحملة الفلسطینیة للانضمام الیه. تم تأسیس حرکة فتح وتحریر فلسطین من البناء لدینا، و. کان یوما للمحاکمة کما نقل من صدیق حولها، نائب ضابط، قائلا: الشهید نواب وأصدقائه لسنا خائفین من الموت، وشنق، وقال: الله والرسول جاء وقال لی فی النوم: أ ربع قرن أن لا، وسوف تکون الانتقام

. ویتکرر هذا الحفل مرة کل شهر.

 

Kesrevi Kuran yakma
Sab?r B. Mahin Muhabir Haberler: Dr Ghafouri Fard, Navab Safavi un ?ehadeti y?ldönümü, sporcular?n toplam? Ben Kesrevi a?ina kendim söyledim konu?tu. Ve hatta birlikte gitti baz? arkada?lar toplant?. Kesrevi ayr?ca e?itimli ve ayd?n SM hem de oldu. Ve yarg?ç. Öncelikle iyi bir insand?. Ama daha sonra toplum ve tahsil Nahj Alylaghh Aljnan Mafatib e?lenceli bir okuma, ve bu Navab Safavi ve kulaklar? ba?lanm??t? onun iç daire, üzerinde. Ve Necef tüm konu?ma ile. Ama sonuç, daha sonra inatç?l?k d???nda, herhangi Kuran? ate? için biraz zaman ald?. Ve S. Ahmed Kesrevi kitaplar, ve memleketinden uzakta aç?k olmad???n? konu?malar? yazd?. Nawab yol suikast yana yapt?m. Bizzat vurdu. Kesrevi suikast? ders Nmrd yaraland?. Bütün bunlar daha sonra kalan?n? yapmak zorunda. Hatta onun Kesrevi bir peygamber oldu?unu iddia söyledi. Ama bu Ayetullah Boroujerdi gelen, ciddiye al?nmayan edilir. Ancak ?mam Nawab ayn? zamanda teyit etmi?tir. Ve dini lideri de defalarca onlar Navab Safavi üzerinde büyük etkisi oldu?unu vurgulad?. Dr Ghafouri-Fard, Hosseinieh ?mam Sajjad Mirza ?irazi Avenue sporcular söyledim, Tahran Navab Safavi k?sa ömürlü olmas?na ra?men, bir ?slam Cumhuriyeti fikri, Navab Safavi sözlerini tam olarak, böylece büyük bir etkisi vard?, sadece ?ran"da da de?il, dedi . Ama M?s?r"daki El-Ezher Üniversitesi"nde yapt??? konu?mada, Müslüman Karde?ler etkilemi?tir. Ve hatta neden: Yaser Arafat ve kat?lmak için Filistin kampanyas?. Fetih ve in?aat Filistin Kurtulu?, kurulmu?tur. Diyerek ?ehid Nawab ve arkada?lar? ölümden korkmuyor, ve idam: Allah Resûlü geldi ve uyku bana dedi ki: O da etraf?nda bir arkada??mdan al?nt?, günlük deneme söyleyerek, yard?mc?s? subayd? çeyrek yüzy?l de?il o, intikam olacak. Bu tören ayda bir tekrarlan?r.

 


تاریخ : پنج شنبه 91/10/28 | 11:26 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

تشویش اذهان با اعلام آلودگی هوا

همانطور که وزیر بهداشت سابق ،با گفتن اینکه آب تهران آلوده است، بسیاری از مردم را روانه بیمارستان کرد. و بسیاری از شرکت های آب معدنی دار، که اغلب مال اطراف لاریجان هستند، پولدار نمود. حالا با رفتن او مامور هواشناسی، این کار را می کند. هزاری هم باد بیاید و باران، باز هم همانروز می گوید: از فردا الاینده داریم! گویا تا حالا نداشتیم! و این امر تازه ای است. که اینطور ذهن مردم را ملتهب می کند. و مردم را به بیمارستان می فرستد. زیرا تلقین یکی از راه های بیماری است. و او با گفتن این حرف، و تکرار آن برخی مردم را دچار عصبیت کرده. و آن ها را از ترس واهی مرگ: براثر آلودگی هوا، به بیمارستان می فرستد. علاوه براینکه: برای رفع آلودگی هوا، باید عنصر: سوخت مازوت و نفت سیاه در شوفا‍ژ خانه ها را، درنظر گرفت. که هیچ ربطی به ترافیک ندارد. و با این کار غلط، باعث رو در رویی هرچه بیشتر، پلیس بامردم می گردد، که در آستانه انتخابات نمیتوان، آن را بدون غرض دانست.
Opinion of the Air Pollution

As a former health minister, saying that the water is contaminated with Tehran, many people go to the hospital. Many mineral water company, in which most of mine are around Larijan, be honest. Now Barftn his meteorological officer, the job is. Thousands of wind and rain come again, same day, says the contaminants have tomorrow! It already did! This is new. That is so inflamed the public mind. Sends people to hospital. Because the context is one of the ways the disease. And he said these words, and repeated some of the people who suffer from nervousness. And the false fear of death: because of air pollution, the hospital sends. Also entered: the elimination of air pollution, the elements of fuel oil and fuel oil in heating homes, were considered. It has nothing to do with traffic. Wrong with it, cause it supernatant further on, the police are with other people, not the election, it will be unbiased.
رأی تلوث الهواء

وزیرا الصحة السابق، قائلا ان تلوث المیاه مع طهران، کثیر من الناس تذهب إلى المستشفى. کثیر من شرکات المیاه المعدنیة، والتی کان معظم من الألغام حوالی Larijan، ان نکون صادقین. الآن انه ذاهب للأرصاد الجویة موظف، والعمل هو. الآلاف من الریح والمطر یأتی مرة أخرى، نفس الیوم، یقول الملوثات یکون غدا! فعلت بالفعل! هذا هو الجدید. هذا هو التهاب وبالتالی فإن ذهن الجمهور. یرسل الناس الى المستشفى. لأن السیاق هی واحدة من طرق هذا المرض. وقال هذه الکلمات، وکرر بعض الناس الذین یعانون من العصبیة. والخوف من الموت کاذبة: بسبب تلوث الهواء، ویرسل المستشفى. دخلت أیضا: اعتبرت القضاء على تلوث الهواء، وعناصر من زیت الوقود وزیت الوقود فی تدفئة المنازل. فإنه لا علاقة له مع حرکة المرور. خطأ فی ذلک، والسبب أنه طاف على مزید، والشرطة هی مع أشخاص آخرین، ولیس الانتخابات، سیکون من غیر متحیزة.


Hava Kirlili?i Görü?ü

Su Tahran ile kontamine oldu?unu söyleyerek eski bir sa?l?k bakan? olarak, birçok insan hastaneye gidin. Benim en Larijan etraf?nda olan birçok maden suyu ?irketi, dürüst olmak. ?imdi o Meteoroloji Memur gidiyor, i?. Rüzgar ve ya?mur Binlerce yine gel, ayn? gün, kirletici yar?n var diyor! Zaten yapt?m! Bu, yeni. Bu halk?n kafas?nda öyle iltihapl?. Hastaneye insanlar gönderir.Ba?lam hastal?k yollar?ndan biri olmas?d?r. Ve o bu sözleri söyledi, ve sinirlilik muzdarip baz? insanlar tekrarlad?. Ve ölüm korkusu yanl??: çünkü hava kirlili?i, hastane gönderir. Ayr?ca girdi: hava kirlili?inin ortadan kald?r?lmas?, fuel oil ve kalorifer evlerde yak?t elemanlar?, kabul edildi. Bu trafik ile ilgisi yoktur. Onunla Yanl??, fazla üzerine süpernatant neden, polisin di?er insanlara de?il, seçim ile vard?r, o tarafs?z olacak.


تاریخ : چهارشنبه 91/10/27 | 6:34 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

انقلابیون جهان بیدار باشند! پا برهنگان پاپوش دوز نشوند!

شعار ملت ایران، به رهبری امام خمینی ره، در قبل از پیروزی انقلاب ،حاکمیت پابرهنگان بود. یعنی مستضعفین روی زمین حاکم شوند. ولی این شعار باید خوب تبیین شود: چرا که پا برهنگان دیروز، به پاپوش دوزان امروز تبدیل نشوند. و پا برهنگان امروز، فردا برای مردم خود پاپوش درست نکنند. حاکمیت مستضعفین یا: همان پا برهنگان، در واقع باید: پایان هرنوع برهنگی و پا برهنگی باشد. نه اینکه پا برهنگان دیروز، دارای کفش شوند و بقیه را از کفش داشتن منع کنند. در اوایل انقلاب اسلامی که، تازه کاخها بدست انقلابیون افتاده بود، در 23 بهمن 1357 ببعد، بنده نگهبان کاخ گلستان، بعدا کاخ مرمر شدم، تعدای از دوستان هم آنجا بودند. چند روزی که گذشت، دیدم که یک یخچال نیست ! به دوستم گفتم: فلان جا یخچال بود، نیست ! گفت: به درد اینجا نمی خورد، من بردم خانه! امروز هم می خواهم: این تلویزیون را ببرم ! من هاج واج ماندم، او که خود را به عنوان انقلابی جازده، و رئیس نگهبانان هم بود،چطور با این کار ها، اسمش هم نگهبان شده بود؟ چند روز بعد هم خبر آوردند: که یک باند وحشتناک قاچاق تریاک، را کشف کردند. ولی وقتی انقلابیون، به در خانه میریزند. از یک جای دیگر، تعدادی به عنوان مامور میایند، و انقلابیون را می گیرند! این بود که: بنده دیدم خطرناک است، ولذا قاطی این باند ها نشدم، ولی آن ها به قول خودشان زدند و بردند! اما این اموال اگر وفا داشت، به همان شاهنشاه وفا می کرد، که برایش زحمت هم کشیده بود! و فکر نمی کنم برای این ها هم وفا کند. لذا انقلابیون سراسر جهان از مصر و بحرین تا ایرلند، از آمریکا و تبت تا عربستان،  اگر به اسلام و امام علاقمندند، باید دندان طمع را بکشند. و سالم زندگی کنند. و انشا الله بعد از پیروزی هم، سالم باشند و باخدا.

Revolutionaries of the world are waking up! Nudity toe shoes are not dose!
The slogan of the Iranian people, under the leadership of Imam Khomeini, the revolution before, the rule was barefoot. The oppressors will dominate the land. But the motto should be a good explanation: nudity yesterday"s feet because the shoes does not make it today. Nudity feet today and tomorrow for its people, not just shoes. Or deprived of sovereignty: the leg nudity, in fact: at any nudity is nudity and feet. Yesterday nudity rather foot, shoe and others prohibited from having to shoe. At the beginning of the revolution, the revolutionaries had palaces fresh, stabilized in 23 Persian dates Bahman 1357, the guard I Golestan Palace, Marble Palace later I had a number of friends there. A few days passed, I noticed that there is a fridge! I told my friend: X where the refrigerator was not! Said the pain was not here, I"d take home! Today I want: I want this TV! I stayed Hodge phonemes, which he personated himself as a revolutionary, and was head of the guards, how they work, whose name was also a security guard? A few days later came the news: a terrifying gang smuggling opium discovered. But when the revolutionaries, to the shed at home. From one another, as many officers come and are revolutionaries! Was that I saw is dangerous, and therefore these bands do not mix, but they went and did their own words! But if the property were fulfilled, the king had to promise that he had taken the trouble! And I do not think this is also untrue. The revolutionaries all over the world from Egypt and Bahrain to Ireland, the U.S. and Saudi Arabia, Tibet, if you are interested in Islam and Imam must kill greedy teeth. And healthy living. Shah Allah and the victory, both healthy and with God.

 

الثوار فی العالم والاستیقاظ! أحذیة اصبع القدم لیست جرعة العری!
شعار الشعب الإیرانی، تحت قیادة الإمام الخمینی، قبل الثورة، کان سیادة حافی القدمین. سوف تسیطر على الأرض الظالمین. ولکن ینبغی أن یکون شعار تفسیرا جیدا: قدم أمس العری بسبب جرعة الأحذیة لا تجعل من الیوم. قدم العری الیوم وغدا لشعبها، ولیس مجرد حذاء. أو یحرم من السیادة: وعری الساق، فی الواقع: فی أی عری هو العری والقدمین. العری أمس القدم بدلا، والأحذیة وغیرها ممنوعین من الحاجة إلى الحذاء. فی بدایة الثورة، کان الثوار قصور جدیدة، استقرت فی 23 بهمن التاریخ الفارسی 1357، وأنا حارس قصر کلستان، قصر الرخام فی وقت لاحق کان لی عدد من الاصدقاء هناک. لاحظت مرور أیام قلیلة، أن هناک ثلاجة! قلت یا صدیقی: X الثلاجة حیث لم یکن! وقال ألم یکن هنا، فما استقاموا لکم فاستقیموا اتخاذ المنزل! الیوم أرید: أرید هذا التلفزیون! وبقیت الصوتیات هودج، التینفسه بأنه ثوری، وکان رئیسا للحرس، وکیف تعمل، واسمه أیضا حارس أمن؟ وبعد بضعة أیام جاء الخبر: عصابة لتهریب الأفیون اکتشفت مرعبة. ولکن عندما الثوار، إلى سقیفة فی المنزل. عن بعضها البعض، والعدید من الضباط الثوریین یأتی وهی! وکان ما رأیته هو خطیر، وبالتالی هذه العصابات لا یختلطون، ولکن ذهبوا وفعل بکلماته! ولکن إذا تم الوفاء الممتلکات، کان الملک لوعد انه قد اتخذت عناء! وأنا لا أعتقد أن هذا هو أیضا غیر صحیح. الثوار فی جمیع أنحاء العالم من مصر والبحرین الى ایرلندا والولایات المتحدة والمملکة العربیة السعودیة، والتبت، ویجب إذا کنت مهتما فی الإسلام والإمام قتل الأسنان الجشع. والحیاة الصحیة. شاه الله وانتصار، سواء صحیة ومع الله.

Dünyan?n Devrimciler uyan?yor! Ç?plakl?k burunlu ayakkab?lar doz de?il!
?ran halk?n?n slogan?, ?mam Humeyni önderli?inde, devrimden önce, kural yal?nayak idi. Zalimlerin arazi hakim olacak. Ayakkab? doz bugün yapamazs?n?z çünkü ç?plakl?k dünkü ayaklar?: Ama slogan? iyi bir aç?klama olmal?d?r. Ç?plakl?k ayaklar? bugün ve insanlar için yar?n de?il, sadece ayakkab?. Bacak ç?plakl?k, asl?nda: Ya egemenlik yoksun herhangi bir ç?plakl?k de ç?plakl?k ve feet. Dün ç?plakl?k yerine ayak, ayakkab? ve ayakkab? zorunda yasak di?erleri. Devrimin ba??nda, devrimciler 23 Farsça tarih Bahman 1357, bekçi ben Golestan Saray?, Marble Palace sonra ben orada arkada?lar bir dizi vard? stabilize taze saraylar vard?. Birkaç gün geçti, ben bir buzdolab? oldu?unu fark ettim! Ben arkada??ma söyledim: X buzdolab? de?ildi nerede! A?r? burada de?ildi söyledi, eve al?rd?m! Bugün istiyorum: Ben bu TV istiyorum! Ben onun bir devrimci olarak kendini personated Hodge sesleri, kald? ve ad?n? da bir güvenlik görevlisi oldu?unu korumalar? ba?kan?, nas?l çal???r, de?il mi? Birkaç gün sonra haber geldi: korkunç bir çete kaçakç?l??? afyon ke?fetti. Ama ne zaman evde döken devrimciler. Birbirlerinden, birçok subay gelip gibi devrimciler! Ben gördüm oldu tehlikelidir ve bu nedenle bu bantlar? kar??maz, ama onlar gitti ve kendi ifadeleriyle yapt?m! Mülkiyet yerine Ama e?er, kral bela ald???n? söz vard?! Ve bu da do?ru oldu?unu sanm?yorum. Tüm M?s?r ve Bahreyn ve ?rlanda, ABD ve Suudi Arabistan, Tibet dünyada devrimciler, sen ?slam ve ?mam ilgilenen varsa açgözlü di?leri öldürmek gerekir. Ve sa?l?kl? ya?am. ?ah Allah ve zafer, sa?l?kl? ve Tanr? ile hem de.

 


تاریخ : سه شنبه 91/10/26 | 7:55 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

طرح  فراملی  انتقال  پایتخت

هوای تهران آلوده است، و هواشناسی هم مانند وزیر بهداشت سابق، بر طبل تشویش اذهان می کوبد.

 اما واقعا اگر در فکر اصولی هستند، باید تهران را از پایتختی معاف کنند. و شهر جدیدی برای آن در نظر بگیرند، مانند: نیویورک که برای واشنگتن درست شده بود. البته این بحث 50 شصت سال پیش، هم بود که سخت سر را، رامسر کردند. و چالوس را نوشهر ، و اخیرا هم که دهه 50، شهر رباط کریم، قرار بود جور پایتختی را بکشد. اما پیشنهاد من اصولی تر از این حرف ها است: باید پایتخت را از نو ساخت. با آخرین اسلوب معماری، و در جایی کاملا بکر و دست نخورده. بر اساس مکان یابی بهترین جا برای پایتخت، کویر لوت است. که امکان توسعه را در حد نیاز و فراتر از آن را دارد. البته براساس مطالعات کویر شناسی، که در استرالیا و مغرب انجام شده ، لایه ضخیمی از سنگ باعث می شود: تا آب که در تمام لایه ها نفوذ می کند، نتواند از آن بالا بیاید . حالا اگر مانند استرالیا حفره ای استوانه ای، در میان این لایه سنگی، حفاری شود. آب به میزان کافی فوران خواهد زد. طرح کلی شهر هم براساس منطقه بندی خواهد بود: منطقه مسکونی ، تجاری ، اداری، نظامی - فرودگاههای بین المللی و داخلی  ، پایانه های مسافرتی ، فضاهای سبز ، فرهنگی ، ورزشی ، مذهبی ، دانشگاهی و غیره .. راه های ارتباطی هم باید همه: بر اساس آخرین دستاورد های: فنی و هنری و علمی باشد .  ظرفیت جمعیتی بر اساس سه: مقطع 2 و10و 30میلیونی باشد. که در کوتاه مدت 2 میلیون نفر ، مبان مدت   برای 10 ،و در دراز مدت 30میلیون نفر در نظر باشد. اکو سیستم مناسب برای دفع فاضلاب، پسماند های تر و خشک ، آرامستان ها و گورستان ها،  به همین نسبت جا یابی شوند، کلیه مشکلات دیده شوند: مخصوصا آماده سازی برق و تلفن و گاز ..

Project delivery of transnational capital
Tehran air pollution, and weather, as well as former health minister, the drum pounds opinion.
 
But really if you think they are appropriate, they should be exempt from the capital, Tehran. The new city should consider, such as: New York to Washington was made. However, this 50 sixty years ago, it was hard to make, they Ramsar. The Branch Noshahr, and most recently as the 50"s, Rabat Karim, was the capital pull together. But I propose a more principled than this talk is to build a new capital. The latest style of architecture and the place is completely untapped. The best place for capital allocation, a Lut desert. Possible development is the level of need and beyond. The desert geology studies, conducted in Western Australia, a thick layer of rock makes up the water will penetrate all the layers, it does not come up. Now if such a cylindrical cavity Australia, between the layers of rock to be excavated. Of enough water will erupt. According to the city"s general plan, zoning: residential areas, commercial, administrative, military - international and domestic airports, terminals, travel, green spaces, cultural, sports, religious, academic, etc... All the communication should be: based on the latest achievements: technical and scientific art. Capacity crowd on Tuesday: section 2 is 10 and 30 million. The short duration of 2 million bases long for 10, and in the long run is 30 million. Ecosystem suitable for sewage disposal, dry waste, cemeteries are finding their place in this way, all problems are seen: preparation, especially electricity, gas and telephone.

 

تسلیم المشروع لرأس المال عبر الحدود الوطنیة
طهران تلوث الهواء، والطقس، وکذلک الوزیر السابق الصحة، ورأی جنیه طبلة.
 
ولکن إذا کنت حقا تعتقد أنها مناسبة، ینبغی أن تکون معفاة من العاصمة طهران. وینبغی النظر فی المدینة الجدیدة، مثل: نیویورک إلى واشنطن کان. ومع ذلک، وهذا منذ 50 سنة 60، کان من الصعب جعل، فإنها رامسار. کان بلد جدیده فرع، وکان آخرها منصب 50، الرباط کریم، عاصمة سحب معا. ولکن أقترح أکثر مبدئیة من هذا الکلام هو بناء عاصمة جدیدة. أحدث طراز من الهندسة المعماریة، والمکان هو غیر مستغلة تماما. أفضل مکان لتخصیص رأس المال، صحراء لوط. إمکانیة وضع هو مستوى الحاجة وخارجها. الدراسات الجیولوجیة الصحراویة، التی أجریت فی أسترالیا الغربیة، طبقة سمیکة من الصخور تشکل المیاه سوف تخترق کل الطبقات، فإنه لا تأتی. الآن إذا أن مثل هذه الحفریات تجویف أسطوانی أسترالیا، وبین طبقات الصخور. سوف تندلع من الماء ما یکفی. وفقا للخطة العامة للمدینة، وتقسیم المناطق: المناطق السکنیة والتجاریة والإداریة والعسکریة - المطارات الدولیة والمحلیة، والمحطات، والسفر، مساحات خضراء، والثقافیة والریاضیة والدینیة والأکادیمیة، وما إلى ذلک .. یجب أن تکون جمیع الاتصالات: استنادا إلى أحدث الإنجازات: الفن التقنی والعلمی. حشد القدرات یوم الثلاثاء: الباب 2 هو 10 ملیون و30. قصر مدة 2 ملیون قواعد طویلة لمدة 10، وعلى المدى الطویل هو 30 ملیون نسمة. النظام الإیکولوجی مناسبة لتصریف میاه المجاری، والنفایات الجافة والمقابر تجد مکانها بهذه الطریقة، وینظر کل المشاکل: إعداد والکهرباء خصوصا والغاز والهاتف.

.

 

 Ulusötesi sermayenin Proje teslimi
Tahran hava kirlili?i ve hava, yan? s?ra eski sa?l?k bakan?, davul kilo görü?ü.
 
Ama onlar uygun oldu?unu dü?ünüyorum gerçekten, onlar ba?kent Tahran"da muaf olmal?d?r. New York ve Washington yap?ld?: Yeni bir ?ehir gibi dü?ünmelisiniz. Ancak, bu 50 altm?? y?l önce, onlar yapmak Ramsar zordu. ?ube Noshahr, ve en son 50, Rabat Karim gibi, sermayenin bir araya çekin oldu. Ama bu tart??ma yeni bir ba?kent in?a etmek daha ilkeli öneriyorum. Mimarisi ve yeri son stili tamamen ke?fedilmemi? oldu?unu. Sermaye tahsisi için en iyi yer, bir Lut çöl. Olas? geli?tirme ihtiyac? ve ötesinde seviyesidir. Bat? Avustralya, kaya kal?n bir tabaka yap?lan çöl jeolojisi çal??malar?, su tüm katmanlar? nüfuz edecek kadar yapar, o kadar gelmiyor. ?imdi kaya katmanlar? aras?nda böyle bir silindirik bo?lu?u Avustralya, kaz?lan takdirde kabul edilecektir. Yeterince su patlayacak. ?ehrin genel plan?, imar göre: ticari, idari, askeri yerle?im alanlar?, - uluslararas? ve yerli havaalanlar?, terminaller, seyahat, ye?il alanlar, kültürel, sportif, dini, akademik, vs .. Tüm ileti?im olmal?d?r: Teknik ve bilimsel sanat: son ba?ar?lar? dayanmaktad?r. Sal? günü Kapasite kalabal?k: bölüm 2 10 ve 30 milyon. Uzun 10 üslerine ve uzun vadede 2 milyon ki?i için Kvnah, 30 milyon oldu?unu. Kanalizasyon, kuru at?k için uygun Ekosistem, mezarl?klar bu ?ekilde yerini buluyor, tüm sorunlar? görülür: haz?rl?k, özellikle de elektrik, gaz ve telefon.

 


تاریخ : دوشنبه 91/10/25 | 11:3 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

اتحاد ایرلند یعنی اتحاد تمام جهان

ایرلندی ها توانستند، پرچم انگلیس را پایین بکشند، و برای خود پرچم مستقلی داشته باشند. بلافاصله صدای وحدت ایرلند هم به گوش رسید. اما پیر استعمار انگلیس، از این صدا خوشش نیامد. و در صدد آشوب و بهم ریختن آن در آمد. گرچه این خبر کوتاه است، ولی دنیایی معنی در آن است. یعنی اینکه اگر استعمار انگلیس بگذارد، همه دنیا در صلح و آشتی و وحدت به سر می برند. و هرگونه جنگ در جهان ازبین می رود. سلطه انگلیس از ابتدا برپایه: اختلاف بیانداز و حکومت کن، بوده است. یعنی برای اینکه، انگلیسی ها بتوانند برجهان حکومت کنند. آن را دچار اختلاف کردند. در طول تاریخ بین ملت ها، مرزی وجود نداشت. چه زمان داریوش و کورش بزرگ، چه در زمان اسلام و چه در زمان های معاصر. در همه این زمان ها هر گروه در هر کجا که بودند، زندگی می کردند. و در کنار هم بودند. فقط گاه گاهی براثر رشد جمعیت و کمبود زمین، جنگی در می گرفت. و بخشی به تسلط گروهی در می آمد. اما مثلا در ایران باستان، کشور مصر در عین حال که نامش مصر بود، ولی تابع ایران بود. عربستان هم جزیی از ایران بود. همه اینها در حکومت زمان امام علی ، یا حتی در زمان امویان و عباسیان هم یکپارچه بودند. در قرون معاصر تا صفویه وقاجاریه، جهان تابع ایران بود. و زبان رسمی مکاتبات فارسی بود. اگر هم از عربی استفاده می شد، ایرانیان آن را می نوشتند. تا اینکه انگلیسی ها در حکومت ایران، در اواسط قاجاریه نفوذ کردند. و با پاره پاره کردن ایران، مرزها را تعیین نمودند. دشمنی آنها تا آنجا بود که: حتی ملیت ها را هم دوگانه کردند: سیستان بخشی به ایران، و بخشی به پاکستان داده شد. یا مانند کره، ویتنام و ایرلند:  به شمالی و جنوبی تقسیم شدند. لذا ایرلندی ها بدانند: اگر آنها بتوانند به وحدت برسند، یعنی توپخانه تفرقه انداز  انگلستان، از کار افتاده و دوران وحدت جهان، زیر نظر ایران فرارسیده. چراکه کلمه ایرلند، یعنی سرزمین ایرانی ها.

Irish unity of the world unite
Irish could draw down the British flag, and to have their own independent flag. Immediately there was heard the sound of Irish unity. But the old British colonial rule, did not like the sound. And seeks chaos and it was throwing me. Although the story is short, but it means the world. If that means putting British colonialism, peace and unity in the world to live. Any conflict in the world is destroyed. England dominated the first basis: divide and rule, respectively. The order, the British government could have Global. It was divided. In the history of nations, there is no boundary. When Darius and Cyrus, both in Islam and in the contemporary times. In all this time, each group wherever they lived. And were together. Only occasionally due to population growth and land scarcity, war was on. And was part of the control group. But like in ancient Egypt while the Egyptian name, but was a function of. Saudi Arabia was part of Iran. All this time the government of Imam Ali or even at the time of the Umayyad and Abbasids were also integrated. In recent centuries, the Safavids and Qajars, Iran was the world. Persian was the official language of communication. If you were using the Arabic, Persian wrote it. English until the Iranian government were influential in the early Qajar era. Ripped off with Iran to determine their borders. Their hostility was so far that even the dual nationalities were: provinces of Iran, and was part of Pakistan. Or like Korea, Vietnam and Ireland: the northern and southern groups. The Irish know: If they cannot reach unity, the British artillery divisive, the disabled and the unity of the world, come under Iran. Because the Irish word, the Iranian territory.

 

الأیرلندیة حدة توحد العالم
یمکن سحب الایرلندیة العلم البریطانی، وأن یکون علمها المستقلة. هناک على الفور سمع صوت الوحدة الایرلندیة. لکن الحکم الاستعماری البریطانی القدیم، لم أکن أحب الصوت. ویسعى الفوضى ورمی انها لی. على الرغم من أن القصة القصیرة، ولکنه یعنی العالم. إذا کان ذلک یعنی وضع الاستعمار البریطانی والسلام والوحدة فی العالم للعیش فیه. یتم إتلاف أی صراع فی العالم. سیطر إنجلترا أساس الأولى: فرق تسد، على التوالی. النظام، یمکن للحکومة البریطانیة لدیها العالمی. تم تقسیمها. فی تاریخ الأمم، لا توجد حدود. عندما داریوس وسیروس، سواء فی الإسلام أو فی الأزمنة المعاصرة. فی کل هذا الوقت، کل مجموعة أینما کانوا یعیشون. وکانت معا. إلا لماما بسبب النمو السکانی وندرة الأراضی، وکان الحرب على. وکان جزءا من مجموعة المراقبة. ولکن کما هو الحال فی مصر القدیمة فی حین أن اسم المصریة، ولکن کان وظیفة. کانت المملکة العربیة السعودیة جزء من إیران. کل هذا الوقت تم دمج أیضا حکومة الإمام علی، أو حتى فی وقت الأمویین والعباسیین. فی القرون الأخیرة، وکان الصفویین والقاجاریین، وإیران فی العالم. وکان الفارسی اللغة الرسمیة للاتصال. إذا کنت تستخدم اللغة العربیة، الفارسیة کتب علیه. الإنجلیزیة حتى الحکومة الإیرانیة، کانت مؤثرة فی عهد القاجاریین فی وقت مبکر. انفصل مع إیران لتحدید حدودها. وکان عدائهم حتى الآن أنه حتى جنسیة مزدوجة هی: محافظات إیران، وکان جزءا من باکستان. أو مثل فیتنام وکوریا وأیرلندا: المجموعات الشمالیة والجنوبیة. الایرلندی أعرف: اذا لم یتمکنوا من الوصول إلى وحدة وطنیة، والمدفعیة البریطانیة للانقسام والمعوقین ووحدة العالم، وتأتی فی إطار إیران. لأن کلمة الأیرلندیة، والأراضی الإیرانیة.

Dünyan?n birle?in ?rlandal? birli?i
?rlandal? ?ngiliz bayra?? a?a?? çekmek olabilir ve kendi ba??ms?z bayra?? var. Hemen ?rlandal? birlik sesi duyuldu. Ama eski ?ngiliz sömürgesi, ses gibi de?ildi. Ve kaos istiyor ve bana at?yordu. Öykü k?sa, ama dünya anlam?na gelse de. Ya?amak için dünyadaki ?ngiliz sömürgecili?i, bar?? ve birlik koyarak demekse o. Dünyan?n herhangi bir çat??ma yok edilir. S?ras?yla, böl ve yönet: ?ngiltere"nin ilk temelini hakim. Sipari?, ?ngiliz hükümeti Küresel olabilir. Bu bölündü. Milletler tarihinin, hiçbir s?n?r yoktur. Ne zaman ?slam ve ça?da? zamanlarda hem Darius ve Cyrus. Bütün bu süre içinde, her grubun ya?ad?klar? yerde. Ve birlikteydik. Sadece arada bir nüfus art??? ve arazi k?tl??? nedeniyle, sava? oldu. Kontrol grubun bir parças? ve idi. Ama M?s?r ad? ise antik M?s?r, gibi ama bir i?levi oldu. Suudi Arabistan, ?ran parças?yd?. Bütün bu zaman ? Ali, veya hatta Emeviler ve Abbasilerin zamanda hükümet da entegre edildi. Son yüzy?llarda, Safeviler ve Kacar, ?ran dünya oldu. Farsça ileti?im resmi dil oldu. E?er Arapça kullan?l?rken olsayd?, Farsça yazd?. ?ran hükümeti kadar ?ngilizce, erken Kaçar döneminde etkili olmu?tur. Kendi s?n?rlar?n? belirlemek için ?ran ile ripped off. ?ran iller ve Pakistan parças? oldu: Onlar?n dü?manl?k kadar bile ikili milletten idi. Yoksa Kore, Vietnam ve ?rlanda gibi: kuzey ve güney gruplar?. ?rlandal? biliyor: Onlar birlik ula?am?yorsa, bölücü ?ngiliz topçu, özürlü ve dünya birli?i, ?ran alt?nda geldi. Çünkü ?rlandal? sözcü?ü, ?ran topraklar?nda.

 


تاریخ : یکشنبه 91/10/24 | 10:30 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

امام رضا ع تشکیلات چند لایه داشت: لایه روئین آن: اعزام مبلغ بود. یعنی گروهی را تربیت کرده بود که ، بطور علنی به اقصا نقاط جهان می فرستاد، تا ضمن اعلام علنی احکام تشیع ، مردم را به اجرای احکام نورانی تشیع  ترغیب کنند. این گروه خود بر دودسته بودند : کسانی که اجازه مناظره با معاندین را داشتند، و کسانی که فقط مبلغ بودند. برخلاف این لایه ، گروه و یا سازمانی معین فرموده بود تا: اخبار موردنیاز را از اندرونی و مجالس دشمن، به دست اورند. بطوریکه همیشه این اخبار، به روز بود. گروه سوم، گروه داعی یا دعوت کنند یا مرتبطین بودند. آن ها وسیله فراخوان مردم بودند. و کار جارچی های حکومتی را انجام میدادند. وقتی تعدادی از این ها در مرو بودند. حاکم همه آن ها را دستگیر کرد، که به زندان بفرستد. گروه دوم به امام اطلاع دادند. و امام حاضر شد و با برادر خواندن همه آن ه،ا باعث نجات شان شد . لذا اکنون پس از سالها از آن واقعه می بینیم که: همه جای ایران امام زاده است. و همه خود را برادر امام رضا، یا در واقع فرزند امام موسی کاظم، معرفی کرده اند. ممکن است 35 تن از آنان واقعا برادر امام رضا ع، و فرزند موسی ابن جعفر باشند. ولی بقیه به اعتبار گفته خود ابوالحسن، و استدلال ایشان به آیه: ( انما المومنون اخوه ) مومنان برادران یکدیگر هستند، خود را برادر امام رضا، و نهایتا فرزند امام موسی کاظم نامیدند. البته تعدادی هم از نوادگان هستند. یعنی فرزند فرزندان امامان، همانطور که امام حسین را، فرزند پیامبر می خوانند. در حالیکه ایشان نوه پیامبر است. حتی تمام امامان فرزندان حضرت رسول، یا فرزندان علی ع، و یا ابن الزهرا گفته شده اند. بهر حال پراکندگی و فراوانی امام زادگان، که اغلب از زمان امام حسین و مخصوصا، بعد از شهادت ایشان شروع شد، نشان تشکیلات وسیع و طبقه بندی شده ائمه، برای زنده نگاه داشتن دین خدا بوده است. و راز موفقیت ابقا شیعه هم، درهمین انواع تشکیلات، سری و علنی بوده است.  

Establishment of Imam Reza AS
Imam Reza was the multi-layer structure: the passive layer layers: the amount sent. The group had risen, sent around the world to openly to the public notice provisions of the Shia, the Shia encourage light sentence. These were of two categories: those who had allowed this rancorous debate, and those who had only the sum. Unlike the film, said it was given to a group or organization: News of the courtyard and houses the enemy needed to get. So often the news of the day. Third, group or interface between Dai or were invited. Call it by the people. Beadle did government work. When some of these were in Marv. Master of them all arrested, sent to prison. The second group were informed Imam. And the present Imam and brother read all of it, was the cause of their salvation. So now, years after the event, we see that all parts of Iran, Imam
Children. Imam Reza and his brother, or the son of Imam Musa Kazim, have been introduced. It really is the brother of Imam Reza 35 of them, and their son, Moses ibn Ja"far. But the rest of his statements validate Hasan and his reasoning for each verse, believers are brothers, the brother of Imam Reza, the son of Imam Musa Kazem finally called. However, there are a number of grandchildren. The child, children, imams, as Imam Hussein, the Prophet"s son called. While he is the grandson of the Prophet. Even all the Imams of the Prophet"s children or the children of Imam Ali, and Bin Al have been told. Shia retention and success, the same types of organizations, and the public have been set. 

إنشاء الإمام الرضا AS
وکان الإمام الرضا هیکل متعدد الطبقات: الطبقات طبقة السلبی: کمیة المرسلة. الفریق قد أثیرت، أرسلت جمیع أنحاء العالم لعلنا لأحکام إشعار الجمهور من الشیعة، والشیعة تشجیع الحکم المخفف. کانت هذه من فئتین: أولئک الذین سمحت هذه المناقشة الحاقدة، وأولئک الذین لدیهم فقط المبلغ. على عکس الفیلم، وقال أنه تم إعطاء إلى مجموعة أو منظمة: أخبار فناء المنازل والعدو اللازمة للحصول على. فی کثیر من الأحیان على الأخبار من الیوم. ودعی ثالث أو جماعة أو واجهة أو بین دای. یطلق علیه من قبل الشعب. لم بیدل عمل الحکومة. عندما کانت فی بعض هذه مرو. ماجستیر منهم اعتقلوا کل شیء، أرسلت إلى السجن. وأبلغ المجموعة الثانیة الإمام. وقراءة الإمام الحاضر وشقیق کل من هو، هو سبب الخلاص. حتى الآن، سنوات بعد وقوع الحدث، ونحن نرى أن جمیع أجزاء من إیران، الإمام زاده. أدخلت الإمام الرضا وشقیقه أو ابن الإمام موسى الکاظم. هو حقا شقیق الإمام الرضا 35 منهم، وابنهما، وموسى بن جعفر. لکن بقیة تحقق من صحة تصریحاته حسن، وعقله عن کل آیة، المؤمنون إخوة، شقیق الإمام الرضا، ابن الإمام موسى کاظم دعا فی نهایة المطاف. ومع ذلک، هناک عدد من الأحفاد. والأطفال، والأطفال، والأئمة، والإمام الحسین، ودعا ابن النبی. بینما هو حفید النبی. حتى لقد قیل کل الأئمة الأطفال النبوی، أو أبناء الإمام علی، و آل بن. ومع ذلک، فإن توزیع ووفرة الإمام ذریة الإمام الحسین الذی أکثر من مرة، وخاصة بعد وفاته بدأ تنظیم واسع وتصنیف الأئمة، لأن الله هو الحفاظ على الإیمان. تم تعیین الشیعة الاحتفاظ والنجاح، نفس أنواع المنظمات، والجمهور.

?mam R?za Kurulmas? AS
Pasif tabaka tabaka: ?mam R?za"n?n çok katmanl? yap?s? oldu miktar?n? gönderdi. Grup kald?rd? aç?kça ?ii kamu duyurusu hükümlerine dünyada gönderdi, ?ii hafif bir ceza öneririz. Bu kin tart??maya izin vermi?ti olanlar, ve sadece sum vard? olanlar: Bu iki kategori vard?. Filmin aksine, bir grup veya kurulu?a verildi?ini söyledi: avlu ve evlerin Haberler dü?man? almak gerekiyordu. Bu yüzden s?k s?k günün haberleri. Dai aras?nda veya Üçüncü olarak, grup veya arayüz davet edildi. Ki?i taraf?ndan aray?n. Müba?ir hükümetin çal??ma yapt?. Bunlardan baz?lar?n? Merv ya?arken. Bunlar?n Master tüm tutukland? cezaevine gönderildi. ?kinci grup ?mam bilgilendirilmi?tir. Ve bugünkü ?mam ve karde?i, hepsini okudum onlar?n kurtulu? neden oldu. Yani ?imdi, y?l olaydan sonra görüyoruz ki, ?ran"?n tüm parçalar?, ?mam Zadeh. ?mam R?za ve karde?i, ya da ?mam Musa Kaz?m o?lu ortaya konmu?tur. Gerçekten onlar? ?mam R?za 35 karde?i ve o?ullar?, Musa ibn Cafer oldu?unu. Ama onun tablolar?n kalan? Hasan do?rulamak ve her ayet için onun ak?l, müminlerin karde?, ?mam R?za, nihayet denilen ?mam Musa Kaz?m o?lu karde?i vard?r. Bununla birlikte, torunlar? bir vard?r. Çocuk, çocuklar, imamlar, ?mam Hüseyin gibi, Peygamber o?lu denir. O Peygamber torunu iken. Peygamber çocuklar?, ya da ?mam Ali ve ?bn Al çocuklar?n bile bütün imamlar söylendi. Ancak, ço?u zaman, özellikle ölümünden sonra Allah için, kapsaml? organizasyon ve ?mamlar s?n?fland?r?lmas? ba?lad? yavrular ?mam, ?mam Hüseyin, da??l?m? ve bollu?u inanç tutuyor. ?ii tutma ve ba?ar?, kurulu?lar?n ayn? tip ve kamu kurulmu?tur.

 


تاریخ : شنبه 91/10/23 | 7:18 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

داروی پارکینسون (تسبیحات حضرت زهرا س )

 در بدن انسان 206 قطعه استخوان وجود دارد، که با 630 عدد ماهیچه، حرکت می کنند. تعدادی از آن ها، بر اثر مرور زمان حالت شرطی پیدا می کنند. که نمونه آن: حرکت بی اختیار انگشتان در دوران کهنسالی است، که از آن بعنوان پارکینسون، یاد می شود. برای درمان این بیماری، درمان خانگی ، از بین بردن افسردگی، انجام حرکات معین و به دست گرفتن برخی اشیا، توصیه شده است. این درحالی است که سال ها پیش، تسبیح اختراع شده است. با ذکر تسبیحات و در دست گرفتن تسبیح، این بیماری به راحتی مدیریت می شود. هرچند که به نظر می رسد، برای افرادی که از زمان زودتری، این کار را شروع کرده اند، هرگز بیماری پارکینسون، به سراغ شان نیامده است. فقهای شیعه فرموده اند: در تعقیبات نماز، در دست داشتن تسبیح ی که: از تربت حسینی درست شده، حتی بدون ذکر گفتن، دارای ثواب است.

 امام باقر(ع) هم فرمود: «خداوند به وسیله ذکری، بهتر از تسبیح فاطمه(س) که: هر روز بعد از نماز خوانده می شود، عبادت نشده است.

این یعنی بکار گرفتن انگشتان: حداقل روزی 5 بار، همراه با صحبت کردن باخدا که: باعث ایجاد آرامش روحی و رفع افسردگی می شود.

 

Parkinson"s drugs (Hallelujah Zahra SA)
  There are 206 bones in the human body parts, muscles with 630 numbers will move. Some of them, over time, they become conditioned state. Sample: the spontaneous movement of the finger is old age, which as Parkinson remembered. For treatment, home treatment, eliminate depression, and to take certain actions to certain objects is recommended. Yet years ago, invented the Rosary. Rosary beads and take a note of this disease can be managed easily. However, it seems that, for the first time, this work has begun, never Parkinson"s disease, has not come to them. Shia jurists have stated: the pursuit of prayer, the rosary, which is in charge of Torbat Hosseini made
, even without the telling, it is a reward.
  Imam Baqir (AS) said: "Allah mentions the best of the Rosary of Fatima (SA) that is read every day after prayers, worship is not.
The use of the finger: at least 5 times a day, along with talking with God that leads to mental relaxation and relieve depression.
 

 

بارکنسون المخدرات (سبحان الله زهرة SA)
 
هناک206 عظمة فی جسم الإنسان أجزاء والعضلات فی 630 الأرقام سوف تتحرک. البعض منهم، مع مرور الوقت، فإنها تصبح الدولة مکیفة. العینة:حرکة عفویة من الاصبع هو الشیخوخة، والتی کما تذکر بارکنسون. ویوصى للعلاج علاج المرضى فی المنازل، والقضاء على الاکتئاب، واتخاذ إجراءات معینة لبعض الکائنات. بعد سنوات، اخترع الوردیة. یمکن أن تدار حبات المسبحة وتأخذ علما بهذا المرض بسهولة.ومع ذلک، یبدو أن، للمرة الأولى، وهذا العمل بدأ، أبدا مرض بارکنسون، لم یأت لهم.الفقهاء الشیعة وقال: السعی للصلاة، والوردیة، والتی هی المسؤولة عن حسینی تربت بها، حتى من دون قول، بل هو مکافأة.
 
قال الإمام الباقر (ع): "الله یذکر أفضل الوردیة فاطمة (SA) التی یتم قراءتها کل یوم بعد صلاة والعبادة لیست کذلک.
استخدام الاصبع: على الأقل 5 مرات فی الیوم، جنبا إلى جنب مع الحدیث مع الله الذی یؤدی إلى الاسترخاء الذهنی وتخفیف الاکتئاب.

Parkinson ilaçlar (Hallelujah Zahra SA)
  630 say? ile insan vücut parçalar?, kaslarda 206 kemik hareket edecektir vard?r. Baz?lar?, zaman içinde, onlar klimal? devlet haline. Örnek: parmak kendili?inden hareket Parkinson hat?rlad? ya?l?l?k oldu?unu. Tedavi, evde tedavi için, depresyon ortadan kald?rmak ve belirli nesnelere belirli eylemleri almak için tavsiye edilir. Oysa y?llar önce, Tesbih icat. Tespih boncuk ve bu hastal???n bir not almak kolayca idare edilebilir. Ancak, ilk kez, bu i? Parkinson hastal???, onlara gelmedi asla ba?lad?, gibi görünüyor. ?ii hukukçular belirtti?imiz: dua pe?inde, Torbat Hosseini sorumlu tespih bile söylemeden, yap?lan, bir mükâfat vard?r.
  ?mam Bâk?r (as) ?öyle buyurmu?tur: "Allah namaz?ndan sonra, ibadet de?ildir her gün okunan Fatima Tesbih (SA) en iyi söz.
Parmak kullan?m?: zihinsel rahatlama yol açar ve depresyon rahatlatmak Tanr? ile konu?urken birlikte en az 5 kere a gün.

 

 


تاریخ : جمعه 91/10/22 | 7:46 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

ببارد یا نبارد

امروز آسمان تهران هم، در شک و تردید بود که:  ببارد یا نبارد؟

اگر نبارد، مردم فریاد شان بلند است که: چرا نمی بارد! هوا کثیف و آلوده است، آب ها ذخیره ندارد، قحطی و کمبود منابع آب است ! اما اگر ببارد چه؟ همه بازار تعطیل می شود، مردم راهی خانه های خود می شوند، دیگر کسی به فکر تفریح و پول خرج کردن نیست. بازار کساد می شود. وبازاریان متضرر! می گویند: یک نفر از خدا خواست که: یک روز به جای او باشد! و خداوند اجازه فرمود: ایشان از بالا به بندگان نگاه کرد، دید: کشاورزی زمین را شخم زده و منتظر باران است. و خشمگین که: چرا باران نمی آید. کمی آن طرف تر: کاسبی رشته هایی از خمیر بریده و پهن کرده تا خشک شود. و با غضب به هوا نگاه می کند که: مبادا بادی بارانی بیاید و همه رشته های اورا نابود کند! واز خدا می خواهد تا باران نیاید. برگشت و به خدا گفت: خدایی ترا است و مابنده توایم. با این بنده ها نمی شود سروکله زد! (و ماقدروالله حق قدره) حالا مردم آنقدر پررو هستند که: همه گناهان را به گردن خدا می اندازند، هیچ. گناه نکرده راهم، به حساب خدا می نویسند: باران ببارد: یک گناه برای خدا. نبارد بازهم یک گناه برای خدا! و مردم همیشه طلبکار از خدا! اگر پول فراوان شود، می گویند: حجم نقدینگی بالارفت ! یک گناه برای جمهوری اسلامی می نویسند. اگر حجم نقدینگی کم شد: می گویند: پول که دست مردم نیست! مردم را گدا کردند! اینهم باز گناه برای جمهوری اسلامی.از نظر آن ها اسلام خودش مشکل است! اگر اسلام ازبین برود، همه مشکلات حل می شود! ولی وقتی به شان می گویید انکار می کنند! اینهم معجزه اسلام در قرن بیست ویکم است که: دشمنانش اینقدر احمق هستند که: همیشه به تناقض گویی می افتند. و حرف دیروز یادشان می رود. و بر عکس آن را امروز می گویند. وهیچ به روی خود هم نمی آورند

 These fall rains
Tehran today is sky, which was in doubt: fall rains or not?
If it rains, people whose cry is raised: Why does not! Dirty and polluted air, no water supply, famine and water shortages! But what if you fall? All markets are closed; people are way to their homes, others who think spending money is fun. The market is sluggish. And merchants lose! Say, one person asked God that one day instead of him! Let the Lord God said to the servants, he looked up, he saw: Agricultural land is plowed and waiting for rain. And angry that it does not rain. Further: businesses have a broad range of cut and paste to dry. And look at that air rage: Lest coming rain and wind fields to kill him! And God wants to avoid the rain. Back and God told you to God and we are your servants. I cannot beat this deal! Now people are so cheeky that God put the blame all sins, no. Sin is not the way to write God: rain: a sin to God. Non rain stills a sin to God! People always creditor of God! If money is plentiful, say, liquidity went up! Islamic Republic of Iran is a sin to write. If liquidity was low: they say that money is not the people! People were beggars! Sin open era to the Islamic Republic. Than Islam itself that is the problem! If Islam is destroyed, all problems will be solved! But when they refuse to tell them! Miracle of Islam in the twenty-first century is an era that enemies are so stupid that fall always seems to paradox. She is the letter yesterday. On the contrary, it is called today. No it’s not on their

هذه الامطار سقوط
طهران الیوم هو السماء، الذی کان فی شک: سقوط الأمطار أو لا؟
اذا هطل المطر، یظهر الأشخاص الذین صرخة: لماذا لا! هواء قذر وملوث، لا إمدادات المیاه والمجاعة ونقص المیاه! ولکن ماذا لو کنت تقع؟ یتم إغلاق کافة الأسواق، والناس هی وسیلة إلى دیارهم، والبعض الآخر الذین یعتقدون إنفاق المال هو متعة. السوق الراکد. والتجار تخسر! طلب شخص واحد یقول، والله أن یوم واحد بدلا منه! رأى ترک الرب الإله قال للخدام، وقال انه نظرت إلى أعلى، فی: غیر محروث الأراضی الزراعیة وتنتظر المطر. وغاضب التی لم تسقط الأمطار. مزید: الشرکات لدیها مجموعة واسعة من قطع ولصق لتجف. وننظر فی أن الغضب الهواء: لئلا المجالات الأمطار والریاح القادمة لقتله! والله یرید تجنب المطر. وقال مرة أخرى والله لک الله ونحن عبیدک. لا أستطیع أن تغلب على هذه الصفقة! الآن الناس صفیق حتى ان الله وضع اللوم الذنوب جمیعا، لا. الخطیئة لیست الطریقة لکتابة الله: المطر: خطیئة إلى الله. لا تزال هذه خطیئة إلى الله! الناس دائما دائن الله! إذا کان المال هو وفیرة، ویقول، ذهب السیولة! جمهوریة إیران الإسلامیة هو خطیئة الکتابة. إذا کانت منخفضة السیولة: ویقولون ان المال لیس الشعب! کان الناس المتسولین! عصر الخطیئة مفتوحة للجمهوریة الاسلامیة. غیر الإسلام نفسه هذه هی المشکلة! إذا تم تدمیر الإسلام، سیتم حل جمیع المشاکل! ولکن عندما ترفض أن نقول لهم! معجزة الإسلام فی القرن الحادی والعشرین هو عصر أن أعداء أغبیاء بحیث یبدو دائما أن سقوط التناقض. هی الرسالة أمس. على العکس من ذلک، ویسمى الیوم. فی أی لیس على من

 

Bu sonbahar ya?murlar?
Sonbahar ya?murlar? veya de?il: Tahran bugün ?üpheye gökyüzü, nedir?
Ya?mur ya?arsa, kimin ç??l??? insanlar ortaya ç?kar: de?il Neden! Kirli ve kirli hava, su temini, açl?k ve su s?k?nt?s?! Ama ne dü?ersem? Tüm Piyasalar?n kapal? oldu?u, insanlar?n evlerine bir yoldur, para harcama dü?ünüyorum di?erleri e?lenceli. Piyasa durgun. Ve tüccarlar kaybetmek! Say, bir ki?inin kendisi yerine bir gün Tanr? istedi! Rab Tanr? kullar?na dedi edelim, o yukar? bakt?, gördü: Tar?m topra?? sürmeye ve ya?mur bekliyor. Ve ya?mur olmad??? k?zg?n. Dahas?: i?letmelerin kesim geni? bir yelpazesi var ve kurumaya yap??t?r?n. Ve bu hava öfke bakabilirsiniz geliyor ya?mur ve rüzgar alanlar? Lest onu öldürmek için! Ve Tanr? ya?mur önlemek istiyor. Geri ve Tanr? size söyledim ve sizin kullar?y?z. Bu anla?ma beat olamaz! ?imdi insanlar Allah"?n hay?r, bütün günahlar? suçu o kadar ars?z. Günah Tanr? yazmak için bir yol de?ildir: Ya?mur: Tanr?"ya bir günah. Bu Tanr? hala bir günah m?! Tanr?"n?n ?nsanlar her zaman alacakl?! Para bol ise, diyelim ki, likidite kadar gitti! ?ran ?slam Cumhuriyeti yazmak için bir günaht?r. Likiditenin dü?ük olsayd?: para insanlar oldu?unu söylüyorlar! ?nsanlar dilenci oldu! ?slam Cumhuriyeti Sin aç?k dönemi. Sorundur ?slam"?n kendisi Daha! ?slamiyet ar?zalanmas? durumunda, bütün sorunlar çözülecektir! Ama onlara reddediyorum zaman! Yirmi birinci yüzy?lda ?slam"?n Mucizesi dü?manlar? sonbahar zaman bir paradoks gibi görünüyor o kadar aptal oldu?unu bir dönemdir. Dün harfidir. Aksine, günümüzde olarak adland?r?l?r. Onlar?n üzerine hiçbir

 


تاریخ : پنج شنبه 91/10/21 | 7:9 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

اسامی معکوس

یکی از نشانه های مهم تمدن و فرهنگ بشری، نامگذاری است. یعنی هر نام برای خود، هویت مستقل، و تاریخ و فرهنگ جداگانه دارد. بر همین اساس هم، ضدیت برای آن به وجود می آید. یعنی معمولا، مبتکران هر اسم، از نام گذاری نظر خاصی داشته اند، ولی بعدا قوم جدید، باگرایش های جدید که می آیند، سعی میکنند آن را ازبین ببرند. و اگر نشد، آن را تغییر ماهیت دهند، و به هویت خودشان نزدیک تر کنند! مثلا :وقتی حضرت آدم روی زمین آمد، لباس برتن نداشت، و برگ انجیری برخود گذاشت. این نشان می دهد که: هبوط حضرت آدم، در جای کویری یا بیابانی نبوده است. بلکه جایی مثل: جمهوری آذربایجان و لنکران، بوده باشد که: درختان انجیر کهنسالی دارد. لذا باکی یعنی گریه کننده است. که آن را دگرگونه باکو می خوانند. وجه تسمیه اش هم این است که: حضرت آدم که از بهشت بیرون رانده شد. سالها گریه کرد تا، توبه اش قبول شد. و باکی یعنی بسیار گریه کننده . جالب تر از آن شهر دمشق است. نام اصلی دمشق: شام و سوریه را شامات می گفتند. ولی صلیبی ها آن را، شهر مساجد نامگذاری کردند:

 The mosques

که معرب آن دمشق شد. نامی که برای مسکو

Mosque

هم انتخاب شد . البته بعدا کمونیست ها، در همه این شهرها، باتغییر حروف الفبا یا تلفظ، سعی کردند: مساجد را در این شهر ها تخریب و انباری درست کنند. و نام شهر مساجد را، به استانبول دادند. نام گذاری شهر های دیگر هم همینطور است: مثلا در کردستان اغلب روستا ها و شهر ها ترکی است (مرز باشماخ ، نام اصلی مهاباد که ساوبلاغ بود) و در آذربایجان همه شهر ها فارسی ! (تبریز، ارومیه ، میاندواب)....

Reverse names
One of the most important signs of human civilization, is named. I.e., each named for its independent identity, history and culture are separate. Accordingly, the opposition to it is created. Usually the creator of the names of participants have been named, but then new people, new trends are coming, they try to kill it. And if not, it will change in nature, and are closer to their own identity! For example, when Adam was on the ground, did not wear clothes, and put fig leaf itself. This shows that the fall of Adam in the desert rather than desert or not. But where such Lankaran, Azerbaijan Republic, was that fig trees are old. It is afraid of the crying. Baku metamorphic read it. Its appellation is: Adam was expelled from Paradise. Cried the years, his repentance will be accepted. And afraid of the far cry. Damascus is more interesting than that. The original name of Damascus: Syria and said Damascus Syria. However, the Crusaders, the city was named for the mosque:
 
The mosques
Mrb that it was in Damascus. The name of the Moscow
Mosque
the time was chosen. Later, communists, in all the towns, change of alphabet or spelling, tried: the destruction of mosques in the city and they are stored properly. The name of the mosque came to Istanbul. The same goes for other cities named: for example, most of the villages and towns in Turkish Kurdistan (Bashmakh border, the creation Savblagh original name), and in all the cities of the Persian Azerbaijan! (Tabriz, Uremia, and Miandoab)....

عکس أسماء
یدعى واحد من أهم علامات الحضارة الإنسانیة. أی کل عین لالمستقل التاریخ والهویة والثقافة منفصلة. وفقا لذلک، یتم إنشاء معارضة لها. عادة الذین وردت أسماؤهم خالق أسماء المشارکین، ولکن الناس فوق جدید، والاتجاهات الجدیدة القادمة، أنها محاولة لقتله. وإذا لم یکن کذلک، فإنه سیتم تغییر فی الطبیعة، وأقرب إلى هویتهم! على سبیل المثال، عندما کان آدم على الأرض، ولیس ارتداء الملابس، ووضع ورقة التین نفسها. هذا یدل على ان سقوط آدم فی الصحراء بدلا من الصحراء أم لا. ولکن أین کان نکران هذا القبیل، أذربیجان الجمهوریة، أن أشجار التین القدیمة. کانت خائفة من البکاء. باکو المتحولة قراءتها. تسمیة لها هی: طرد آدم من الجنة. بکى سنوات، سیتم قبول توبته. ویخاف من کل البعد. دمشق هو أکثر إثارة للاهتمام من ذلک. وقالت سوریا ودمشق سوریة: الاسم الأصلی من دمشق. ومع ذلک، فإن الصلیبیین، وکان اسمه فی المدینة لبناء المسجد:
 
المساجد
أنه کان فی دمشق. اسم موسکو
مسجد
وقد تم اختیار ذلک الوقت. فی وقت لاحق، حاول الشیوعیون، فی کل المدن، وتغیر من الأبجدیة أو الهجاء و: تدمیر المساجد فی المدینة ویتم تخزینها بشکل صحیح. اسم المسجد، وجاء الى اسطنبول. الشیء نفسه ینطبق على مدن أخرى اسمه: على سبیل المثال، فإن معظم القرى والبلدات فی کردستان الترکیة (الحدود، واسمإنشاء الأصلی)، وفی جمیع مدن أذربیجان الفارسیة! (تبریز، أورمیا،) ....

 

Adlar? Ters
Insan uygarl???n?n en önemli i?aretlerinden biri, olarak adland?r?l?r. Yani, kendi ba??ms?z kimli?i, tarihi ve kültürü için adland?r?lm?? her ayr?d?r. Buna uygun olarak, kar?? kar?? olu?turulur. Genellikle kat?l?mc?lar?n isimleri yarat?c?s? seçildi, ancak daha sonra yeni insanlar, yeni trendler onlar öldürmeye çal???n, geliyor. Ve e?er, do?ada de?i?tirmek ve kendi kimli?ine daha yak?n olacak! Örne?in, Adam zemin üzerinde iken, elbise giymek, ve incir yapra?? kendisi koymad?. Bu gösteriyor ki oldukça çöl veya daha çölde Adem sonbahar. Ama nerede böyle Lenkeran, Azerbaycan Cumhuriyeti, incir a?açlar? eski oldu. Bu a?lama korkuyor. Bakü metamorfik okudum. Onun unvan ?udur: Adam from Paradise s?n?rd??? edildi. Y?l Cried, onun tevbesi kabul edilecektir. Ve bamba?ka korkuyor. ?am bundan daha ilginç. ?am orijinal ad?: Suriye ve ?am Suriye söyledi. Ancak, Haçl?lar, kentin cami için seçildi:
 
Camiler
?am oldu?unu Mrb. Moskova ad?
Cami
Zaman seçilmi?tir. ?ehirde camilerin y?k?lmas? ve düzgün saklan?r: Daha sonra, komünistler, bütün kasabalarda, alfabe veya yaz?m de?i?tirmek denedim. Caminin ad?, ?stanbul"a geldi. Ayn? adl? di?er ?ehirler için de geçerlidir: Örne?in, Türk Kürdistan? (Bashmakh s?n?r, yarat?l?? Savblagh orijinal ad?), ve Pers Azerbaycan"?n tüm ?ehirlerinde köy ve kasabalar?n ço?u! (Tebriz, Urmiye, M??ndo?b) ....

 


تاریخ : چهارشنبه 91/10/20 | 10:39 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>