تماس با ما دی 1388 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

 

براساس تعریف طبیعی روابط کار که بعدا در غرب تئوریزه نیز شد هرنوع اخلاق حرفه ای واپسگرایی تعریف شد وهرنوع فساد ودروغ وارتشا یک ارزش محسوب گردید. یعنی کسی که میخواست مشغول بکار شود باید از زندگی خانوادگی واعتقادات شخصی ووجدانی دست می شست ودر ادامه آن درایران نیز به کمک مطبوعات زتجیره ای طوری تبلیغ شد که مثلا هردختری می خواست وارد شرکتی شود پیش ذهن وتصورات اولیه ویا بهتر بگوییم تلقینی او این بود که باید همه چیز را که در خانواده فراگرفته دور بریزد وبرعکس هم اگر کسی می خواست استخدام کند ولو اینکه آدم معتقدی بود تصور می کرد باید در شرایط استخدامی موارد دینی ومذهبی را دور بریزد. اکنون موقع آن رسیده که وزارت کار ودیگر ارگانهای مسئول یک باز تعریفی از شرایط استخدام وروابط کار ارایه دهند و آن را تا اجرای کامل پیگیری کنند تا فقط نوشته بروی کاغذ نباشد


تاریخ : چهارشنبه 88/10/30 | 8:36 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

 آقای مصباحی مقدم که خودش را کارشناس اقتصادی جازده وچند سالی ایت ماله کشی اسلامی را براقتصاد بحران زده غرب پیشه خود ساخته اخیرا گیر داده اختیارات رییس جمهوری در شورای پول واعتبار وهنوز مثل عقب افتاده های اقتصادی ایرانی که فقط کپی برداری از اقتصاد آمریکارا بلد هستند از تخصص شورای پول واعتبار صحبت می کند ومنظورش این است که رییس جمهوری دارای چنین تخصصی نیست!اولا بنا بگفته امام جعفر صادق ع پول قوام زندگی است وبه سادگی نباید درکف افراد سفیه قرارگیرد تا با اصراف وتبذیر آن راهدر دهند. ورییس جمهور یک مملکت اگر صلاح وفساد را که هرروز در گیر ان است تشخیص ندهد شورای پول که درپول غلط میزنند درک خواهند کرد؟ آنهاییکه اگر شنای شیر وعسلشان در جکوزیها وپارتی های شبانه خوب عمل نکند با قلنج گرفته نمیتوانند سرکار حاضر شوند با رییس جمهوری که فقط با حقوق استادی گذران می کند یک جور صلا ح مملکت را تشخیص می دهند؟

ثلنیا کدام تخصص؟ آیا رئنئیسی از دست اساتید آمریکایی ویا ترجمه کتب تازه تالیف آنها که هنوز امتحان خودرا پس نداده تخصص است؟ این را گوگل براحتی انجام میدهد! فقط کافیست شما روی این جمله را ترجمه کن کلیک کنید!

ثالثا در سی سال گذشته این تخصص ها چه تخم دوزرده ای کرده اند جز اینکه دلاررا که در همه جای دنیا سرافکنده است درایران سرفراز نگهداشته اند؟وارزش پول ملی را درمقابل ارزهای بیگانه تا یکملیون برابر کاهش داده اند؟

حالا که گلوگاه دشمن دردست است چرا بدست این آقایان باید رها شود؟  


تاریخ : دوشنبه 88/10/28 | 9:22 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

 آن اقتصادی است که بدون بانکداری باشد زیرا به تجربه ثابت شده که عامل اصلی بحرانهای اجتماعی واقتصادی بانکها هستند. امروزه در هیچ کجای جهان نیست که عانمانها براباد نرفته باشد وزندگیها نابودنشده باشد که یک گوشه آن ویا عامل اصلی آن بانکها باشند. درایران عامل اصلی طلاق ? میلیون زن بیوه همین بانکها هستند چرا که وام دادن بهره ای برای ازدواج ابتدا کاررا خیلی شیرین می کند ولی هنگام باز پرداخت قسطها زندگی ها از هم می پاشد. بسیاری از ضغلها در جهان با بانکداری ارتباط دارد یعنی وام گیرندگان با امیدهای واهی با دریافت وامهای کلان زندگی وکار خود را بنا می کنند ولی دیری نمی پاید که دیو بهره ها ودیرکردها وجریمه ها از راه می رسد وآنان را از هرچه زندگی است فراری می دهد. اکثر ورشکستگیهای شرکتهای بزرگ بایت همین وامهای با سود بیش از بیست درصداست .ورشکستگیهای افراد درقرون بعد از قرون وسطی در دوران تاجران ونیزی همه برای ربا وبانکداری با ربا بوده است ولی مردم اروپا وآمریکا برای فرار ازاین مخصمه بانکداری مدرن را ایجاد کردند ولی نتیجه اش ر ا الان براحتی در اقتصاد نابود شده آنها می بینیم. ما باید با تمسک به قرض الحسنه قرآنی بانکداری را هدایت کنیم والا همان خواهد شد که می شود...

تاریخ : جمعه 88/10/25 | 9:43 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

 

اقدام صداو سیما برای مناظره بسیار اقدام خوبی است اما مشروط بر آنکه ساده انگاری نباشد زیرا دعوت از افراد مسئله دار مانند علی مطهری یا کواکبیان که در برزخ اپوزیسیون می سوزند راه را برای شهرت هرچه بیشتر انان وایفای نقش بیشتر باز می کند . همه میدانیم که انها برای قانع شدن نمی آیند بلکه برای فضا سازی برای ?? بهمن تلاش می کنند. البته به لطف خداوند این فضا سازی آنها همانند فضاسازی هایشان برای ?? آبان و?? آذر وعاشورا به تمام شدن کارخودشان منجر می شود اما همیشه که نباید خداوند جور ساده اندیشی برخی مسدولان را بکشد. آیا فقطباید شانسی وبراثر یک تصادف نامه رسان  اسناد ونامه های سران فتنه به سفارت انگلیس بدست پلیس ونیروهای امنیتی بیافتد؟ تاکی باید روی کمکهای خداوند برای پوشش توهمات استفاده کرد؟


تاریخ : پنج شنبه 88/10/24 | 9:26 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

این روزها همه می خواهند با کت وشلوار دیگران داماد شوند هرجا می روی صحبت وام است کمبود نقدینگی وتنها کسی که میتواند این کمبود نقدینگی را برطرف کند دولت است!.دولت هم اگر پول داشت کسری بودحه اش را جبران میکرد. واقعا این تئوری سازان اقتصاد ایران که فقط کارشان کپی برداری از اساتید آمریکایی است وفقط میخواهند سرکوفت بزنند به اقتصاد ما این چه تخم لقی است در همه تحلیلهای اقتصادی در رسانه ها حتی در مصاحبه اشخاص وارد کردند . اینها تورم ورکود را باهم مطرح می کنند! اجتماع نقیضین می کنند وخجالت هم نمی کشند! همه چیز را بهم میریزند تا بگویند اقتصاد ایران بیمار است ! اما آنها نمیبینند که همین اقتصاد بظاهر بیمار در دوران رکود جهانی رونق خود را می گذراند! ونمیتوانند باور کنند درحالیکه کارخانجات خودروسازی درجهان ورشکسته می شوند درایران زاد وولد می کنند ویا بانکها همینطور ویا تولیدات صنعتی وفلزات سنگین .. این است که مردم را به شورش علیه دولت تحت نام وام گرفتن یا ایچاد نقدینگی ! وامی دارند بطوریکه همه ذهنیتها این است که هرطور شده باید از دولت وام گرفت!


تاریخ : چهارشنبه 88/10/23 | 8:42 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

چزوه تجلیل سیاسی اینجانب در سال 1361مدرسه عالی شهید مطهری

تحلیل سیاسی یکی از مسائل مورد علا قه ی مردم است. درکوچه وبازار،دراتوبوس درپیاده رو،برسرکلاس وهرکوی وبرزن هر کس خود رادرمقام هیئت دولت ا حساس کرده ودرتحلیل مسا ئل سیاسی داخلی وخارجی اظهار نظر کرده وراه حل ارائه می دهند. ازنظر آنها اگر شرکت واحد کمی دیر درسر صف حاضر شود موضوع یک بحث سیا سی داغ است ویا اگر درصف نان، نان کمی دیر پخته شود،زمینه ی یک بحث جدی در حد کا بینه پایه ریزی می شود واین شدت علا قه ی مردم به بحث سیا سی حکا یت از جو سیا سی آ زا د دارد که هرکس می تواند حرف خود را بزند وهرآ سمانی را به ریسمانی بند کند.اما واقعا" تحلیل سیاسی چیست؟ وتحلیل گران کدامند؟

در تعریف تحلیل یک تعریف محتوایی ویک تعریف کاربردی وجود دارد. در تحلیل محتوایی میگویند: از کلمه حل بوجود امده یعنی بررسی مشکل سیاسی وارائه یک راه حل برای آن مشکل

مشکل نیز دردو حالت ایجادمیشود: الف- عقب ماندگی ازهدف..ب- انحراف از ان مثلا" اگرآمدن اتوبوس بیش از پانزده دقیقه طول کشید ویا اگراتوبوس درحین حرکت از مسیر خارج شد برای مسافر مشکل ایجاد شده است.اما اگر کسی مشکل رابیان کرد وراه حل ارائه ننمود تحلیل انجام نداده است.

در تعریف کاربردی گفته میشود:ایجاد ارتباط بین پدیده های سیاسی را تحلیل میگویند یعنی هرحادثه سیاسی اتفاق افتاد بلافاصله رابطه ان باحوادث موجود بررسی وکشف شود. فرضا" اگر اتوبوس دیر امد چه ارتباطی بامدیریت کشور دارد؟ یا اگر فلان وزیر عوض شد چه ارتباطی با سخنرانی هیلاری کلینتون داشته است؟ وقس علیهذا....(به همین ترتیب)

اگرکشف ارتباط دو پدیده هاسیاسی بصورت واقعی باشد انرا"علم" تحلیل سیاسی نامند وگرنه به تحلیل سیاسی عامیانه یا "ابکی"موصوف میسازند.

تحلیل گرسیاسی ازنظر علمی کسی است که پدیده های سیاسی راشناخته وارتباط انها رابطریق علمی بدست اورد.

این تحلیل گران برسه دسته تقسیم میشوند: تحلیل گران گذشته نگر، تحلیل گران روز مرهّ،تحلیل گران اینده نگر.

 

تحلیل گران گذشته نگر:

از نظر روانشناختی برخی افراد درسنین خاصی تثبیت شده ویا به آن دوران "بازگشت" می کنند که هردو این حرکت از نظرتربیتی وروانشناسی رشد یک انحراف روانی محسوب می شود تحلیل گران سیاسی نیز گاه دچار چنین حالتی می شوند. همه چیزرا درعصر طلائی حاکمیت گذشته ی دوریا نزدیک دانسته وبقیه را نمی پذیرند.به طور مثال بسیاری ازتحلیل گران از دیدگاه دکتر مصدق مسائل را بررسی می کنند وهر کس را امروز بخواهند خوب وارسی نمایند سعی می کنند مشابهی درآن دوران برایش پیدا کنند. ویا بسیاری از تحلیل گران همیشه شرایط دوران انقلاب را در تصورداشته وهرگز حاضر نیستند به خود بقبولانند که پس از27 سال تغییرات زیادی رخ داده است.

 

تغییرات چیست؟

 

هر حاکمیتی به شکل سازمان یافته عمل می کند وخارج از عناصر خود رابه دیده ی بد می نگرد وآن را دشمن یا عامل نفوذی می داند. دراین حالت حاکمیت دچار انجماد است اما دراثر مرور زمان وازدست دادن موقعیت خود تغییراتی در آن ا تفاق می افتد وبراثراین تغییرات برخی عنا صرفرصت می یابندتا درآن نفوذ کنند...

اما پس ازمدتی دوباره حالت فریز وانجماد دست می دهد.

برخی این حالت را انحصارطلبی سیاسی می خوانند.اما واقعیت یک پدیده ی سیاسی چنین است چون " باز بودن " فضای سیاسی ، یا درب تشکیلات ،زیانهای جبران ناپذیری به تشکیلات وارد می کند.

لذا درتغییرات تنها برخی ازعناصر حساب شده می توانند داخل شوند. واین تغییرات به نفع رشد سازمان سیاسی است.

 

مرور زمان ، عامل مهم تغییرات

 

مرور زمان باعث پیدایش افکارواندیشه های جدید می شود. وکسانی که وابستگی به دنیای گذشته داشته باشند قادر به تحلیل وبررسی این وضع نمی شوند. به طورمثال اکنون درک مسائل جوانان برای بسیاری مشکل است.آنها نمی دانند این جوانها چه می خواهند ناچار فقط آنها را تبرئه کرده ویا نادان می خوانند.درحالیکه حضرت علی علیه السلام می فرماید:فرزند زمان خویشتن باشید!

 

تحلیل گران روزمره

برخی برای رهایی ازگذشته نگر بودن به زمان حال می اندیشند وفقط اخبار روز را تحلیل می کنند. این دسته را تحلیل گران روزمره یا " اخبارگران "ویا " اخباریه " می نامند. تفسیر سیاسی وتحلیل سیا سی های روزنامه ، رادیو وتلویزیون ورسانه - - های خبری همه ،ازاین دسته هستند. مشخصه ی عمده این روش آ ن است که مرور زمان آن را باطل می کند.یعنی تحلیل گران با مراجعه به تحلیل های گذشته خود بسیاری از اشتباهات را درآن می یابند واگر قدرت می داشتند کلا" آنها را محو و نابود می کردند. روزمرگی نام دیگری دارد وآن نان را به نرخ روز خورده است.

 

تحلیل گران آینده نگر

 

چنانچه بتوان تحلیلی ارائه نمود که چراغ راه آینده باشد وهرچه زمان جلوتر رود درستی آن مشخص تر شود این نوع تحلیل را تحلیل آینده نگر می نا مند. آینده بسیار دور نزد خداوند وانبیاء وصلحا است. (معاد) اما آینده نزدیکتررا می توان با اندیشه به دست آورد. که قال المعصوم (ع) هرکسی درآینده کارخود (ونتیجه ی آن) اندیشه نکند به خطا رفته است. (مضمون جمله ) . اکنون به طور مثال وقتی نامه ی حضرت امام (ره) به گورباچف را بررسی می کنیم می بینیم که بسیار حرفهای ناگفته درآن بود که امروزآشکار شده است . پیش بینی آینده تحلیل باروش های گوناگون بدست می آیدکه درادامه این بحث هاخواهد آمد.به شکل زیر دقت کنید تا تفاوت بین سه نوع تحلیلگر سیاسی را دریابید:

 

 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * الف- الناس اشبه بملوکهم من ابائهم. مردم به روسای سیاسی خود شبیه ترندتابه پدرومادرشان- امیر مؤمنان(ع)

 

ب- جزوه تحلیل سیاسی ازانتشارات مدرسه عالی شهید مطهری سال60 سید احمد حسینی ماهینی

 

پ- روانشناسی- دکترعلی اکبر سیاسی

 

تحلیل خبری

 

در این روش بادریافت خبر وبررسی ان ورجوع به سابقه واجزاء خبر اقدام به کشف تاریخچه، بررسی وضعیت وپیش اینده مینماید،با توجه به این که محور زمان بسیار مهم است . این محور را به صورت یک خط در نظر می گیریم که از دو سو به انتها ی گذشته وآینده به صورت بی نهایت ادامه دارد ونقطه ی میانی آن را زمان صفریا زمان حال نام می گذاریم: شکل شماره 2.

هرچه در گذشته بیشتر غور کنیم آینده را بهتر می توانیم پیش بینی کنیم وهرچه به زمان صفر نزدیک تر باشیم آ ینده را کمتر می توانیم پیش بینی نمائیم ،یعنی هرچه تحقیق ما ریشه دارتر باشد قادربه پیش بینی دورتر بوده و هرچه " بی ریشه " تر باشد دچارسردرگمی بیشتری می شود.ولذا کسانیکه در حوزه تحلیل سیاسی آینده نگر هستند باید مطالعات زیادی داشته باشند با اینحال اگر پیش بینی آنان درست آز آب نیامد نباید خودشان دست بکار شوند! زیرا اکثر بحران سازان همان بحران شناسانی هستندکه پیش بینی شان درست از آب درنیامده .وچون معتقدند ان الحیوه عقیده وجهاد بر عقیده خود پافشاری میکنند!

 

خبر چیست ؟

 

برخی در تعریف خبر گفته اند " موضوعی که شنیدنش جالب باشد " یا گفته اند (الخبر یتحمل الصدق والکذب) خبرموضوعی است که احتمال صدق وکذب دارد. وبرخی گفته اند خبربه معنی تازه ها می باشد وهرچه تازه ترباشد ماهیت خبری بهتری دارد وخبر گذشته یک خبر مرده است. برخی نیز گفته اند شاره ی اختصاری به چهار جهت ( = جنوب = غرب = شرق = شمال) است یعنی مطالبی از چهارگوشه ی جهان جهت اطلاع بقیه ی افراد.

 

اجزای خبر :

 

هرخبر دارای 7 جزء است 3 جزء ک و3 جزء چ ویک منبع خبری.

= کی - نشان ازعامل خبر ا ست.

 

= کی - نشان اززمان خبر ا ست.

 

= کجا - نشان ازمکان خبر ا ست.

 

= چه - نشان ازماهیت ا ست.

 

= چرا - نشان ازهدف وغایت خبر ا ست.

 

= چگونه - نشان از روش وطریق ا نجام می باشد.

 

منابع خبری معمولا"یکی از اجزاءخبر را تغییرمیدهند.ازاینرو امپریالیسم خبری سعی داردبدون اینکه مردم بفهمندیکی ازاجزاء خبر دستکاری کند. وتشخیص ان هم چندان مشکل نیست چون با توجه به هدف استکبار وامپریالیسم براحتی میتوان تشخیص داد که کدام عنصررامعکوس نموده است واین وظیفه تک تک تحلیل گران خبری است که بر اساس منابع خبری امپریالیسمی اطلاعات ضدامپریالیستی خبر خود را کسب مینمایند

خبر که یک پیام از سوی پیام دهنده بسوی پیام گیرنده نیز محسوب میشود خبرمعمولا"دربطن خود حامل ضد خبرنیز می باشد. بدین معنی که پخش یاچاپ یاارسال یک خبر بمعنی دریافت مفهوم موردنظر مخبرتوسط خبر گیرنده نیست. بلکه ممکن است گیرنده خبر همیشه معکوس آن رادریافت کند.

بطور مثال مردمی که در انگلستان از فشار زندگی، سختی کار، بیکاری وفقر، عدم تامین اجتماعی نداشتن امنیت جانی به تنگ امدند مسلما" گوش به اخبار بنگاه سخن پراکنی بی بی سی نمیدهند. واین ساده اندیشی یک تحلیل گرخبری است که ازانعکاس خبر بی بی سی ناراحت شود.یا حتی از آن خوشحال شود. ومشابه آن، درحالی که بیکاری درآمریکا غوغا می کند، خانواده ها ازترس اعتیاد وفحشاء ،قادر به زندگی عادی نیستند وبدهکاری وحضور بی موقع دولت امریکا در جهان گلوی انان را فشار میدهند، چه کسی به اخبار شبکه های آمریکای گوش میدهد؟ ویا اگرگوش دهدچه کسی تضمین میکند همان منظور ارسال کننده خبر رامی پذیرد؟ مسلم است اینطورنیست .

 

اینست که گفته میشود امپریالیسم خبری حامل ضد خبر نیز میباشد، اینرو ضد امپریالیست هاهرچند دارای تشکیلات خبری وسیعی نیستند ولی پیامشان بروشنی برای مردم قابل درک است دیده شده که صاحب نظران خبر درصداوسیماازاین ساده اندیشی برخوردارند وتصور میکنند چون کشورهای جهان سوم دارای تجهیزاتی مانند خبر نگاری رویتر ،تاس، وامسال ان نیستند پس مغلوب هستند. درحالی که بعینه میبینند مردم ازکوچکترین اخبار ایران درسراسر جهان با خبرهستند وتصور نمیکنندعلت اینست پس در اخبار شبکه های امپریالیستی ویروس ضد خبر بسیار فعال ترازخودخبراست.

 

روش تعمیق خبر.

 

همانطور که ملاحظه شد هرچه خبر دارای عمق تاریخی وتاریخچه ای بیشتری باشد قابلیت پیش بینی بیشتری دارد. حال چه روش هایی جهت تعمیق خبر وجود دارد؟

یکی ازروش های تهیه ارشیو منظم موضوعی است.

با داشتن ارشیو موضوعی به سرعت میتوان خبر دریافتی را پرورش داد وتحلیل کرد. فرض کنید حملات اخیر ارامنه به منطقه ی فیضولی را دراخبارمی شنویم حال اگر به آرشیو مراجعه کنیم می بینیم قراراست ریاست جمهوری اسلامی ایران ازجمهوری آذربایجان دیدار کند.کمی دورتربرویم می بینیم درلحظه ی دیدار وزیر محترم خارجه نیز چنین حادثه ای تکرارشد. به خوبی از این دو سابقه روشن میشود که هدف این است که "ارتباط با ایران" عامل این بدبختی ها معرفی شوند وسعی در ایجاد اختلال در روابط ایران با جمهوری آذربایجان است.با کمی تحقیق بیشتر معلوم می شود ارامنه نیزدراین تصمیم گیری دخیل نیستند یعنی سردمداران آن همگی ادعا می کنند کنترل از دست ما خارج است لذا درمی یابیم این استعمار است که درپس پرده مخفی است ودرصدد است یک جنگ مذهبی به شکل جنگهای صلیبی به راه افتد. استعمارکه در گذشته ازدرگیری قومی وملی طرفی نبست اکنون به سراغ درگیریهای فرقه ای ومذهبی رفته است تا ا ز یکسو ملل مسلمان ومسیحی را تضعیف نماید وازسوی دیگر مذهب را عامل جنگ وبدبختی معرفی کند تا با از میان بردن مذهب بتواند حاکمیت زور وسلطه ی خود را برقرار نماید. این است که درتحلیل خبری باید به تحلیل عوامل خبر، شناخت ضد خبر،وتعمیق آن خبرپرداخت تا بتوان از آن نتیجه ای شایسته به دست آورد.

 

امپریالیسم خبری و ویروس ضد خبر

 

سفر دوره ای ریاست محترم جمهوری اسلامی به کشور های اسیای میانه ثابت کرد که امپریالیسم خبری ازنوع شرقی یاغربی آن نتوانسته است کوچکترین تاثیری بر عقاید اسلامی مردم این کشور هابگذارند. واین امردورازانتظاربود چون که بسیاری تصور میکردند مردم تمامی گفته های رادیوهاودستگاه های تبلیغاتی رامیپذیرند اما ثابت شده که اینطور نیست مردم استقلال فکری خودراحفظ میکنند.

 

اولین بار آشنائی باویروس ضدخبر

 

این امرکه امپریالیسم خبری دربطن خود، ضد خبررا حمل میکند مورد قبول تمام ارگانهای خبری میباشد زیرا انها میدانند که مردم از خبرهرانچه راکه بخواهند استفاده میکنند نه انچه راکه گوینده خبر میخواهد. این استقلال فکری گیرنده خبر بار اول برای نگارنده درسفر اندونزی درسال 1359 اشکار شد. اندونزی بزرگترین وپرجمعیت ترین کشوراسلامی جهان است که غالبا" مورد غفلت قرار میگیرند. درآن سال گروه حسن نیت ازسوی جمهوری اسلامی اسلامی بسوی کشور مزبور اعزام شد. این گروه تبیین مواضع دولت (شهید رجائی ) درمقابل بنی صدر را نیز به عهده داشت. ولی هنگامی که به این کشور ظاهرا" دورافتاده رفتند تمامی مردم آن کشور ازواقعیت آن طور که درایران مطرح ومورد بحث بود آگاهی کامل داشتند ونیاز به توضیح اضافی نبود. وقت هیئت هم به بازدید وملاقات می گذشت. واین امر یک موضوع را ثابت می کرد وآن اینکه اگرچه ایران هیچ گونه وسائل تبلیغی نداشت ولی اخبارش درآنجا حضور فعال داشت .این اخبارازچه کانالی به دست آنان می رسید؟ ازکانال امپریالیسم خبری! اما درشکل ضد خبر. واین ویروس ضد خبر بود که تمامی تحلیل گران سیاسی را دچار شگفتی کرده بود. ذهن ابزارگرای اینان درمقابل ماهواره های خبری ، تلکس ،فاکس و... ودیگر امکانات خبر گزاریها مرعوب می- - شد وهیچ تصوری ازانتقال صحیح اخبار ایران نداشتند.

 

" مکانیسم ضد خبر "

 

ضد خبر چگونه عمل می کند؟ "مردم" به عنوان گیرنده ی خبر،دارای استقلال فکری هستند.این استقلال را هیچکس قادر نیست از آنان بگیرد. اگرحتی گرز سنگین بر بالای سر آنان باشد. اما داخل مغز آنان راتغییر نمی دهد. ممکن است به زور اسلحه وترس،از گفتن وبه زبان جاری کردن آن خودداری کنند. اما فکرشان را عوض نمی کنند.از اینرومحرمانه ترین اخبار را مردم مطلع هستند.فقط اگر نام محرمانه داشته باشد

 


تاریخ : سه شنبه 88/10/22 | 11:5 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

آیا فولاد میتواند اراده هارا بشکند؟

سالهاست که بیشترین جمعیت جهان در غزه حمع شدند وبا محاصره همهجانبه اسراییل زندگی خودرا بطور عادی می گذرانند و اخیرا مصر می خواهد با ایجاد دیوار فولادی این زندگی را از آنان بگیرد اما ایجاد دیوار فولادی در برابر اراده بالاتر از فولاد این مردم هیچ تاثیری ندارد وفقط باعث رسوایی بیشتر اعراب خائن می شود. آنهاییکه تاکنون توانسته اند 12 هزار تونل را حفر کنند میتوانند فولاد را هم ذوب کنند وبجای تونل خاکی از تونل فولادی استفاده کنند! همه فولادها هم سوراخ پذیر هستند وبراحتی میتوانند درمقابل اراده ملت جهان سر تسلیم فرود آورند..چراکه جهانیان همه در صف واحدی برای زنده ماندن ملت مقاوم غزه آرزوی موفقیت می کنند وتنها این سیه رویان عرب یهودی خواه هستند که میخواهند ملتی را نابود سازند اما عاقبت پیروزی از آن ملتهاست چه ملت الحوثی در عربستان وجه غزه وچه افغان وعراقی و..  


تاریخ : سه شنبه 88/10/22 | 12:39 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

کارشناس اقتصادی وبانکی درروز 5شنبه صبح از رادیو تجارت مطالبی را مطرخ کرد که اگر از رادیو آمریکا ویا تحلیلگران اقتصادی اسراییل گفته میشد کمتر حمله به اسلام میشد.وی هرنوع سودی را دراسلام حرام میدانست وآنرا مخالف خدا می گفت وبرای بانکداری نوین تاریخ 400 ساله ویا دوهزار ساله تهیه می کرد وتعریف بانکداری را جمع آوری وجوه سرگردان برای سرمایه گذاری میدانست! باید دانست که دراسلام هرنوع سودی حرام نیست بلکه سود بدون کار وزحمت وبه صرف داشتن پول  ربا محسوب می شود ونیز تاریخ بانکداری بدون ربا حداقل به زمان پیامبر اسلام میرسد لذا از 400 سال بیشتر قد مت دارد.علاوه براین براساس شواهد تاریخی ونیز آیات قرانی بانکداری با ربا وبدون ربا همیشه بوده ورقیب یکدیگر هم بوده اند. پیامبران الهی مردم را به کار وکوشش دعوت می کردند واول از همه خودشان کارهای سخت یدی را انجام میدادند واز سود بدون زحمت بیزار بودند وبرعکس ضد پیامبران مایل بودند شکم گنده کنند وتکیه دهند وبا سرمایه خود بدون کار وزحمت ثروت اندوزی کنند. کاری که بانکداری نوین به اصطلاح ایشان انجام میدهد همین دومی است . او پول مردم را به عنوان پول سرگردان می شناسد ولی خودش میداند این پولها به جان صاحبان پول بستگی دارد وبا حیله وتبلیغات باید از چنگ آنان بیرون بیاورد واز سوی دیگر هیچکدام از سرمایه گذاریهای بانکها بر روی تولیدات وکار ارزشی نبوده بلکه بیشتر بدنبال درآمدهای نجومی ودر آمدزا حتی از طریق پولشویی وغیره بودند که بالاترین این روشها در بانکداری سویس است که بانکداران برای  تمام خلافکاران  امانت دار خوبی هستند


تاریخ : پنج شنبه 88/10/17 | 11:3 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

.:تدوین "دومان" از نیمه گذشت
بیش از نیمی از تدوین فیلم تلویزیونی "دومان" به کارگردانی کریم رجبی و تهیه‌کنندگی هایده رزم‌آور تمام شد.
به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری "دومان" به کارگردانی کریم رجبی که از اواسط آذر آغاز شده بود، به تازگی به پایان رسیده است. بیش از 60 درصد تدوین فیلم توسط فرشاد خدایی انجام شده است، خدایی صداگذاری فیلم را نیز برعهده دارد، ساخت موسیقی توسط امیر سفری آغاز شده است.
علی طالب لو، غلامرضا اصانلو، داود خورشیدی، حوریه امیری، امیر زالی‌زاده، ابوالفضل سرلک، آتنا قدسی، امیر سفری، فاطمه فدایی، حسین عابدپور، محمد رضایی، کاظم داوری‌نسب، علیرضا علی‌زاده و کیانوش گرامی بازیگران این فیلم هستند که به زودی و با پایان مراحل فنی از یکی از شبکه‌های سیما پخش خواهد شد.
"دومان" با مضمونی اجتماعی داستان زندگی جوانی 27 ساله به همین اسم را روایت می‌کند که همراه مارال همسرش در شهر اصفهان زندگی می‌کنند، مارال به مریضی ناعلاج مبتلا می‌شود و دومان به اجبار برای مداوای او دست به اقداماتی می‌زند که اورا درگیر مشکلاتی می‌کند...
سایر عوامل این فیلم تلویزیونی عبارتند از نویسنده: جعفر اقبال‌پور، مشاور فیلمنامه: مجید وحیدیان، بازنویسی: کریم رجبی، مدیر تصویربرداری: دانیال معتمدزاده، صدابردار: فرامرز مختاری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: مهدی جوادی‌مقدم، انتخاب بازیگر: امیر زالی زاده، مدیر تولید: امیرحسین عنایتی، طراح صحنه و لباس: سجاد معتمدزاده، منشی صحنه: شهین رجبی، طراح گریم: آتش حقیقی، مدیر تدارکات: ایمان افشار، جانشین تولید: محمد افشار، عکاس: دلاور دوستانیان، روابط عمومی: حمزه اکراد، مجری طرح: سیمانگاران هنر، سرمایه گذار: حسین عابدپور.


منبع:

 


تاریخ : دوشنبه 88/10/14 | 3:51 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

عباس جهانبخش

 زندگینامه  

عباس جهانبخش در سال 1332 در شهر قم متولد شد. وی فارغ التحصیل علوم بانکداری می باشد. آغاز بازی وی در سینما از سال 1369 و که با تهیه کنندگی فیلمی به نام «عشق و مرگ» به کارگردانی «محمدرضا اعلامی» بود.

فیلم شناسی :   بازیگر (?) / تهیه کننده (?) / سرمایه گذار (?) / صدابردار (?) / امور فنی صدا (?) / دستیار صدابردار  (?)
 فیلم شناسی :   بازیگر   تهیه کننده   سرمایه گذار   صدابردار   امور فنی صدا   دستیار صدابردار  

 1. بازیگر  : (?)مورد
  (????)(????)

  ? -  بیا با من (????)
  ? -  چشمهایم برای تو (????)
  ? -  دایان باخ (????)
  ? -  دادستان (????)
  ? -  دو نیمه سیب (????)
  ? -  دیدار در استانبول (????)
  ? -  عشق و مرگ (????) فیلم شناسی :   بازیگر   تهیه کننده   سرمایه گذار   صدابردار   امور فنی صدا   دستیار صدابردار  

 1. تهیه کننده  : (?)مورد
  (????)(????)

  ? -  آرزوی بزرگ (????)
  ? -  بیا با من (????)
  ? -  عشق و مرگ (????) فیلم شناسی :   بازیگر   تهیه کننده   سرمایه گذار   صدابردار   امور فنی صدا   دستیار صدابردار  

 1. سرمایه گذار  : (?)مورد
  (????)

  ? -  چشمهایم برای تو (????)
  ? -  دایان باخ (????) فیلم شناسی :   بازیگر   تهیه کننده   سرمایه گذار   صدابردار   امور فنی صدا   دستیار صدابردار  

 1. صدابردار  : (?)مورد
  (????)

  ? -  خانه خراب (????) فیلم شناسی :   بازیگر   تهیه کننده   سرمایه گذار   صدابردار   امور فنی صدا   دستیار صدابردار  

 1. امور فنی صدا  : (?)مورد
  (????)

  ? -  زیر پوست شب (????) فیلم شناسی :   بازیگر   تهیه کننده   سرمایه گذار   صدابردار   امور فنی صدا   دستیار صدابردار  

 1. دستیار صدابردار  : (?)مورد
  (????)

  ? -  تجاوز (????)


تاریخ : دوشنبه 88/10/14 | 3:44 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>