تماس با ما بهمن 91 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

به گزارش سید محمد علی موسوی خبرنگار ماهین نیوز، به مناسبت شب ولادت امام حسن عسکری ع مراسم شادی در مسجد صاحب الزمان واقع در اختیاریه شمالی برگزار گردید. خطیب مجلس نیز ضمن روایاتی از امام حسن عسکری به این موضوع اشاره کرد که: بدترین سوزاننده در جهنم آن است که: انسان ببیند در خانه ای در بهشت که خدا برای او در نظر گرفته بود، شایستگی اسکان نداشت، و کس دیگری به جای او اسکان یافته است!  دراین مراسم همچنین افتتاح حوزه علمیه استبصاریه و نیز تشکیل کلاسهایی برای بانوان اعلام شد.


تاریخ : دوشنبه 91/11/30 | 10:52 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

همایش طب سنتی در برج میلاد برگزار خواهد شد

براساس گزارش  محمد مهدی حقانی خبرنگار ما هین نیوز

با هماهنگی به عمل آمده قرار است باشگاه طب سنتی تشکیل گرد و برای این منظور از همه دست اندر کاران طب سنتی دعوت می شود در همایشی که به همین منظور در برج میلاد برگزار خواهد شد شرکت نمایند برای اطلاعات بیشتر 33166179تماس حاصل فرمایید


تاریخ : دوشنبه 91/11/30 | 10:50 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

سوبسید مستقیم و غیر مستقیم

بسیاری از نقادان سوبسید مستقیم و یارانه نقدی، گویا اصلا اقتصاد نخوانده اند و دراین دنیا نیستند! آنها می گویند: ما یارانه را به مردم ندهیم به تولید بدهیم ! گویا دراین سی و چند سال غیر ازاین می کردند!این یک تئوری سرمایه سالاری است ک: حتی سوبسید را به سرمایه دار بدهند! یا وام های کلان به عنوان تولید، به سرمایه دار بدهند. ولی به مردم فقیر حتی، وام عادی هم ندهند! فقط به این دلیل که : سرمایه دار دارد، و میتواند پس بدهد! حرفی که هرگز محقق نمی شود! و هیچ سرمایه داری، وام گرفته شده را پس نداده است ! اگر هم تعدادی از اقساط را پرداخته، فقط به این دلیل بوده که وام بیشتری بگیرد. و خود را خوش حساب نشان دهد. اکنون 50هزار تومان که به مردم بطور مستقیم می دهند، آن ها را کور کرده ،چشم دیدن این را هم ندارند. آیا اینها نمی دانند که 50 هزار تومان، از بخش تولید به دست مردم میرسد؟ یعنی از افزایش قیمت برق است؟ این یعنی اینکه قبلا سوبسید، به تولید برق می دادند! و منتقدین یعنی این را نمی دانند؟ و یا خود را به خریت زده اند؟ بیایید کمی از دروغ پردازی دست بردارید. اگر خودتان حافظه ندارید، مردم حافظه دارند: تا دیروز همین شماها بودید که می گفتید: چرا دولت دست روی قیمت ها می گذارد؟چرا عرضه و تقاضا را دست کاری می کند؟ چرا قیمت ها را ثابت نگه میدارد؟ این روش کمونیستی است ! در غیر کمونیستی، باید قیمت ها را رها کند تا: بازار عرضه و تقاضا قیمت ها را تعیین نماید! حالا چطور شده طرفدار تثبیت قیمت ها، و یا کنترل آن شده اید؟ یعنی شما کمونیست بشوید اشکال ندارد؟ دیگران نباید کمونیست شوند؟ یا اینکه می خواهید سوار بر موج نارضایتی هایی که: خود ایجاد کرده اید، شوید؟ و شعار کی بود؟ کی بود؟ من نبودم را، سر دهید؟ در دوره فوق لیسانس مالی که درس می خواندم، صبح تا شب به ما می گفتند: عرضه و تقاضا باید قیمت را تعیین کند! و قیمت ها باید مثل بازار بورس نفت آمریکا، بالا پایین برود. حالا که قیمت ها بالا و پایین می رود، همان ها منتقد شده اند ،و یادشان رفته چه می گفتند!وجدان علمی که ندارید. لا اقل کمی وجدان انسانی داشته باشید. 

Direct and indirect subsidies

Many critics of subsidies and direct cash subsidy, though I have not read, and in this economy, not born! They say we give subsidies to the production happen! This was apparently thirty-some years of this; this is a democracy with a capital theory: Even a capitalist subsidy to pay! Or the production of large loans to pay capital. But even the poor people, not a regular loan! Just because that is capitalist, and it gives back! Letter that will never be realized! And no capital loans after it has been! If the number of installments paid, just because that would lend more. Welcome your account and show. Now 50 dollars to make people directly, they have a blind eye does not see it. Do they not know that 50 dollars, from manufacturing to reach people? The increase in the price of electricity? This means that previously subsidized, were used to produce electricity! And the critics do not know this? Or have their stupidity? Let"s take a little bit of the hands of liars. If you do not have a memory, the memory until yesterday was the same guys that said, because the government makes the price? Because the supply and demand does work? Why keep prices stable? It is a communist! The non-communist left to the prices: supply and demand determines prices! Now how popular fixed price and you have control? Communists do not you get it wrong? Others are not communists? Or do you want to ride the wave of discontent that you create, you? When was the slogan? Who? It was not me, sir, please? Graduate course that studied finance, told us that night: supply and demand determine the price! Oil prices and the stock market like the U.S., the top goes down. Now that the price goes up and down, as they are critical, and forgotten what they said! Conscience, not scientific. Have at least a little bit human consciousness.

 

 

الإعانات المباشرة وغیر المباشرة

العدید من النقاد من الدعم المباشر والدعم النقدی، على الرغم من أننی لم أقرأ، وفی هذا الاقتصاد، ولدت لا! یقولون نعطی إعانات للإنتاج یحدث! وکان هذا على ما یبدو الثلاثین عاما من بعض هذه، وهذا هو الدیمقراطیة مع نظریة رأس المال: وحتى إعانة الرأسمالی أن یدفع! أو إنتاج قروض کبیرة لدفع رأس المال. ولکن حتى الفقراء، ولیس على قرض العادیة! لمجرد أن الرأسمالیة هی، وأنه یعطی مرة أخرى! الرسالة التی لن تتحقق! ولم یکن هناک قروض رأس المال بعد ذلک! إذا کان عدد الأقساط المدفوعة، لمجرد أن ذلک تقدم أکثر من ذلک. نرحب حسابک وتظهر. الآن 50 دولارا لجعل الناس مباشرة، لدیهم البصر لا یرى ذلک. ألم یعلموا أن 50 دولار، من التصنیع للوصول إلى الناس؟ الزیادة فی أسعار الکهرباء؟ هذا یعنی أن الدعم المالی من قبل، واستخدمت لإنتاج الکهرباء! والنقاد لا یعرفون ذلک؟ أو لدیک غباءهم؟ دعونا نلقی قلیلا من أیدی الکذابین. إذا لم یکن لدیک ذاکرة، کانت الذاکرة حتى أمس اللاعبین نفسها التی قال، لأن الحکومة یجعل الثمن؟ لأن العرض والطلب یعمل؟ لماذا المحافظة على استقرار الأسعار؟ بل هو الشیوعیة! الیسار غیر الشیوعی للأسعار: العرض والطلب تحدید أسعار! کیف الآن بشعبیة سعر ثابت، وکان لدیک السیطرة؟ الشیوعیون لا تحصل علیه الخطأ؟ البعض الآخر لیس کذلک الشیوعیین؟ أو ترید أن ترکب موجة من السخط التی تقوم بإنشائها، ألیس کذلک؟ عندما کان الشعار؟ من؟ لم یکن لی، یا سیدی، من فضلک؟ بالطبع الدراسات العلیا التی درست التمویل، وقال لنا فی تلک اللیلة: العرض والطلب تحدید السعر! أسعار النفط وسوق الأوراق المالیة مثل الولایات المتحدة، وأعلى وتنخفض. الآن أن السعر یذهب صعودا وهبوطا، کما هی الحاسمة، ونسی ما قال! الضمیر، ولیس العلمی. على الأقل قلیلا قلیلا الوعی البشری.

Do?rudan ve dolayl? sübvansiyonlar

Sübvansiyonlar ve do?rudan nakit deste?i Birçok ele?tirmen, ben okumak de?il, ve bu ekonomide, do?mam?? olsa! Onlar biz üretim gerçekle?mesi sübvansiyon vermek demek! Bu görünü?te oldu otuz baz?lar? bu y?l, bu bir sermaye teorisi ile bir demokrasidir: ödemek için bile kapitalist bir sübvansiyon! Veya büyük kredilerin üretim sermaye ödemek. Ama bile yoksul insanlar, normal bir kredi! Kapitalist ve geri verir diye! Edilmesi asla gerçekle?meyecek Mektubu! Ve sonra hiçbir sermayesi kredileri olmu?tur! Taksit say?s?na ödediyseniz, daha fazla ödünç verirdim çünkü. Hesab?n?z Ho?geldiniz ve gösterir. ?imdi 50 dolar ki?i do?rudan, onlar kör bir gözü görmüyor sahip olmak. Onlar üretim 50 dolar, insanlara ula?mak oldu?unu bilmiyor musunuz? Elektrik fiyat art???? Bu daha önce sübvanse, elektrik üretmek için kullan?lan anlam?na gelir! Ve ele?tirmenler bu bilmiyorum? Yoksa onlar?n aptall??? var? En yalanc?lar?n elinde biraz alal?m. Bir bellek yoksa, düne kadar bellek hükümetin fiyat yapar çünkü, dedi ayn? adamlar vard?? Arz ve talep i?i için mi? Neden fiyatlar? sabit tutmak? O bir komünist! Fiyatlar? komünist olmayan sol: arz ve talep fiyatlar? belirlemek! ?imdi ne kadar popüler sabit fiyat ve kontrol sizde? Komünistler bunu yanl?? anlamay?n? Di?erleri komünistler de?il mi? Yoksa size, olu?turdu?unuz ho?nutsuzluk dalga binmek istiyorsun? Slogan? ne zaman oldu? Kim? Ben de?ildim, efendim, lütfen? Finans okudu Lisansüstü dersi, bize o gece anlatt?: talep ve fiyat belirlemek! Petrol fiyatlar? ve ABD gibi borsa, yukar?dan a?a?? gider. ?imdi kritik, ve onlar! Vicdan, bilimsel de?il söylediklerini unutmu? gibi fiyat? yukar? gider ve a?a??, o. En az?ndan biraz insan bilinci var.

Direkte en indirekte subsidies
Baie kritici van subsidies en direkte kontant subsidie, alhoewel ek nog nie gelees het nie, en in die ekonomie, nie gebore! Hulle sê ons gee subsidies aan die produksie gebeur! Dit was blykbaar-en-dertig "n paar jaar van hierdie, dit is "n demokrasie met "n kapitale teorie: Selfs "n kapitalistiese subsidie ??te betaal! Of die produksie van groot lenings om kapitaal te betaal. Maar selfs die arm mense, nie "n gereelde lening! Net omdat dit is kapitalistiese, en gee dit terug! Brief wat nooit gerealiseer word! En geen kapitale lenings nadat dit! As die aantal paaiemente betaal, net omdat dit meer sou leen. Welkom om u rekening en wys. Nou 50 dollars te maak mense direk, hulle het "n blinde oog nie sien dit. Hulle weet nie dat 50 dollars, van vervaardiging mense te bereik? Die toename in die prys van elektrisiteit? Dit beteken dat voorheen gesubsidieer is, is gebruik om elektrisiteit op te wek! En die kritici nie weet nie? Of hul onnoselheid? Kom ons neem "n bietjie van die hande van die leuenaars. As jy nie "n geheue, die geheue tot gister was dieselfde ouens wat gesê het nie, want die regering maak die prys? Omdat die vraag en aanbod werk? Waarom hou pryse stabiel? Dit is "n kommunis! Die nie-kommunistiese links na die pryse: vraag en aanbod bepaal pryse! Nou hoe gewild vaste prys, en jy beheer? Kommuniste jy kry nie is dit verkeerd? Ander nie kommuniste? Of wil jy die golf van ontevredenheid wat jy skep, moet jy om te ry? Wanneer was die slagspreuk? Wie? Dit was nie my, meneer, asseblief? Voorgraadse kursus wat bestudeer finansies, het ons daardie nag: vraag en aanbod bepaal die prys! Olie pryse en die aandelemark soos die VSA, die top gaan. Nou dat die prys gaan op en af, soos hulle is van kritieke belang, en vergeet wat hulle gesê gewete, nie wetenskaplike. Ten minste "n bietjie menslike bewussyn

 


تاریخ : یکشنبه 91/11/29 | 11:56 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

   نفت برای همه

در مدیریت جهانی، مالکیت حق همه مردم است. و مردم مجاز هستند: از همه مواهب الهی بهره مند شوند. بنا بر این، برخلاف سرمایه داری که : معادن را حق سرمایه داران می داند، و یا لیبرالیزم که: حق فردی می گوید. همه: حق دارند از ثروت خدا دادی، به میزان مساوی  استفاده کنند. حق تصرف بر آن ها، برای همه مساوی است. هرکس به دلیل اینکه هست، باید مالک باشد. و سهم همه باید مساوی باشد. لذا اگر در یک گوشه جهان چاه نفتی است، انفال حساب شده و: متعلق به همه می باشد. اگر معدن طلا یا مس وجود دارد، و یا اگر آب نوشیدنی گوارا است، و یا حتی هوای پاکیزه است، متعلق به همه است . در نظام سرمایه داری هم ممکن است این حرف زده شود، ولی وقتی صحبت ارزش یا قیمت، پیش می آید، همه این حرف ها پوچ می شود. یعنی کسی که پول ندارد، هیچ حقی ندارد! و کسی که سرمایه دار است: همه حقی دارد! او حتی میتواند مانند برده داری یا فئودالیته، زنان و همسران دیگران را به کنیزی ببرد. فقط به این دلیل که پول دارد. و میتواند آن ها را در خانه ای مجلل جای دهد. و یا در خودوریی آخرین سیستم سوار کند. کسی که سرمایه ندارد حتی نباید کار هم بکند! چون همه چیز به سرمایه مربوط می شود. و کار کار گر هم متعلق به سرمایه دار است. و به کار گر به میزانی دستمزد میدهند: تا زنده باشد و بتواند کار کند! از معادن و ذخایر الهی نیز، نمی تواند استفاده کند! چون  حتی پول کرایه ماشین ندارد، که بتواند به این معادن سر بزند! در ایران همه آن ها، در قالب سهام عدالت بین همه توزیع شده، ولی حاکمیت سرمایه، باعث شده که همه و یا اغلب سهامداران، سهام خود را برای به دست آوردن پول، بفروشند. واکنون دوباره همان سرمایه داران، صاحب اصلی انفال شده اند. لذا باید سود سهام را، غیر قابل فروش یا غیر قابل واگذاری کنند. نه خود سهام را ، چون مالکیت سهام ،چیزی عاید سهامدار نمی کند. این سود سهام است که مالکیت می آورد. وقتی همه معادن در دنیا ، یک کاسه شد و بین 7 میلیارد بشر تقسیم شد. سهام هرکس معلوم میشود. و لزومی ندارد حتی برگه سهام، منتشر شود. بلکه هرکس به این دلیل که وجود دارد، سهامدار است. و میتواند در هر ماه، سود را مطالبه کند. و سود همه یکسان خواهد بود.  

Oil for All

In the world of management, ownership rights to all people. And people are allowed of all divine gifts to benefit. Therefore, unlike capitalism that capitalist knows the right resource, or liberalism that says the right person. All: God-given right to wealth, equal to the amount of use. A lien on it, is equal for all. Because whoever it is, must be the owner. All contributions should be equal. So if you are in a corner of the world"s oil wells, calculated Anfal: All of is. If there is a mine of gold or copper, or a refreshing drink of water, or even air is clean, belongs to everyone. It may be time to talk of capitalism, but when talking about the value or price of, arises, all this talk is absurd. A person, who has no money, has no right! Capital and who is there all right! He cans even Feudality like slavery, slave women and their husbands to take others. Just because the money is. And can do it at home instead of a luxury. Or vehicle-mounted system will last. Even someone who has no money do not work together! Because everything is related to money. And if the work is owned by the capitalist. And to work if the wages are: to be alive and able to work! Mines and deposits of the Divine cannot use! Even money is because car hire, which can take over the mines! All of them, in the form of equity shares distributed among all but the rule of capital, which has caused all or most of the shareholders to acquire their shares for cash, sell. Now back to the capitalists, owners are Anfal. Therefore, dividends, non-transferable and cannot be sold. Rather than shares, such as stock ownership, it does not shareholder profits. This property makes the dividend. When all mines in the world and between 7 billion human was divided into a bowl. Everyone is out of stock. And need not even stock form, to be published. Everyone but due to the fact there is a shareholder. And in any month, the interest is charged. All profits will be the same.

النفط للجمیع

فی عالم إدارة حقوق الملکیة، لجمیع الناس. ویسمح للناس من جمیع الهدایا الإلهیة للاستفادة. وبالتالی، فخلافا الرأسمالیة أن الرأسمالیین یعرف الحق الموارد، أو اللیبرالیة التی تقول الشخص المناسب. جمیع: وهبها الله الحق فی الثروة، أی ما یعادل کمیة الاستخدام  . A لیان على ذلک، هو المتساویة للجمیع. لأن کل من هو، یجب أن تکون المالک. یجب أن تکون جمیع المساهمات متساویة. حتى إذا کنت فی زاویة من آبار النفط فی العالم، وتحسب الأنفال: کل من هو. إذا کان هناک منجم من الذهب أو النحاس، أو شراب منعش من الماء، أو الهواء حتى نظیفة، ملک للجمیع. قد یکون الوقت قد حان للحدیث للرأسمالیة، ولکن عندما نتحدث عن قیمة أو ثمن، ینشأ، کل هذا الکلام سخیف. والشخص الذی لیس لدیه المال، ولیس له الحق! رأس المال والذی هو هناک کل الحق! وانه یمکن  حتى النساء مثل الرق الرقیق، وأزواجهن لاتخاذ غیرها. لمجرد أن المال هو. ویمکن القیام بذلک فی المنزل بدلا من ترفا. أو سوف مرکبة محمولة على نظام آخر. حتى الشخص الذی لا یوجد لدیه المال لا تعمل معا! لأن کل شیء مرتبط بالمال. وإذا کانت تمتلکها فی العمل من قبل الرأسمالیة. وإذا کان للعمل الأجور: أن یکون على قید الحیاة وقادرة على العمل! یمکن الألغام ودائع الإلهیة لا تستخدم! المال حتى یرجع تأجیر السیارات، والتی یمکن الاستیلاء على الألغام! کل منهم، فی شکل أسهم موزعة على جمیع ولکن حکم بیع رأس المال، والذی تسبب فی کل أو معظم المساهمین لشراء أسهم من أجل المال. الآن عودة إلى الرأسمالیین، هم أصحاب الأنفال. لذلک، لا یمکن أن أرباح الأسهم وغیر قابلة للتحویل ویتم بیعها. بدلا من الأسهم، مثل ملکیة الأسهم، فإنه لا أرباح للمساهمین. هذه الخاصیة یجعل أرباح. عندما تم تقسیم کل الألغام فی العالم، والإنسان بین 7 بلایین فی وعاء. الجمیع هو من المخزون. ولیس من الضروری حتى شکل الأوراق المالیة، والتی ستنشر. ولکن الجمیع یرجع ذلک إلى حقیقة أن هناک مساهمین. وفی أی شهر، یتم حساب الفائدة. فإن جمیع الأرباح تکون هی نفسها  .

 Olie vir Almal
In die wêreld van die bestuur, eienaarskap regte aan alle mense. En die mense van alle goddelike gawes tot voordeel van toegelaat. Daarom, in teenstelling met kapitalisme dat kapitaliste weet die regte bron, of liberalisme wat sê dat die regte persoon. Almal: God-gegewe reg om rykdom, wat gelyk is aan die bedrag van gebruik. "N retensiereg op dit, is gelyk vir almal. Want wie dit is, moet die eienaar wees. Alle bydraes moet gelyk wees. So as jy in "n hoek van die wêreld se oliebronne, bereken Anfal: Al is. As daar is "n myn van goud en koper, of "n verfrissende drankie van water, of selfs lug is skoon, behoort aan almal. Is dit dalk tyd om te praat van die kapitalisme, maar al hierdie praat wanneer jy praat oor die waarde of prys van ontstaan, is absurd. "N persoon wat geen geld het nie, het geen reg! Kapitaal en wat is daar alles reg! Hy kan selfs Fyvdalyth soos slawerny, slawe vroue en hul mans om ander te neem. Net omdat die geld is. En kan doen dit by die huis in plaas van "n luukse. Of die laaste Khvdvryy stelsel gemonteer is. Selfs iemand wat geen geld het nie saam te werk! Want alles is in verband met geld. EN indien die werk is die eiendom deur die kapitalis. En om te werk as die loon is: om te leef en in staat is om te werk! Myne en deposito"s van die Goddelike kan dit nie gebruik nie! Selfs geld is omdat motor huur, wat kan neem oor die myne! Almal van hulle, in die vorm van ekwiteitsaandele onder almal verdeel, maar die reël van kapitaal, wat het veroorsaak dat alle of die meeste van die aandeelhouers hul aandele vir kontant te verkry, te verkoop. Nou terug na die kapitaliste, eienaars Anfal. Daarom, dividende, nie-oordraagbaar nie en kan nie verkoop word nie. Eerder as aandele, soos voorraad eienaarskap, is dit nie aandeelhouer wins. Hierdie eienskap maak die dividend. Wanneer al die myne in die wêreld, en tussen 7 miljard mens is verdeel in "n bak. Almal is uit voorraad. En hoef nie selfs voorraad vorm, om gepubliseer te word. Almal, maar as gevolg van die feit dat daar "n aandeelhouer. En in enige maand, word die rente gehef word. Alle winste sal dieselfde wees.

Hepsi için ya?

Tüm insanlar için yönetim dünyas?nda, mülkiyet haklar?. Ve insanlar?n yarar?na tüm ilahi hediyeler verilir. Bu nedenle, kapitalizmden farkl? kapitalistlerin do?ru kaynak veya do?ru ki?i diyor liberalizmin bilir. Tümü: Tanr? taraf?ndan verilen kullan?m miktar?na e?it, zenginlik hakk?. Üzerine bir haciz, herkes için e?ittir. Kim olursa olsun Çünkü, sahibi olman?z gerekir. Tüm kat?l?m e?it olmal?d?r. E?er Enfal hesaplanan dünya petrol kuyular? bir kö?esinde yer al?yor Yani: Her oldu?unu. Alt?n veya bak?r bir may?n veya su serinletici bir içecek, hatta temiz hava varsa, herkese aittir. Kapitalizmin konu?mak için zaman olabilir, ancak do?ar, de?eri veya fiyat? hakk?nda konu?urken, tüm bu tart??ma çok saçma. Paras? yok bir ki?i, hakk? bulunmamaktad?r! Sermaye ve herkese hakk? yoktur! O bile ba?kalar?na çekmek için kölelik, köle kad?nlar ve kocalar? gibi Fyvdalyth yapabilirsiniz. Para diye. Ve ev yerine bir lüks de yapabilirsiniz. Veya araca monte edilmi? sistem sürecek. Hatta hiç paras? olan biriyle birlikte çal??mak yok! Her ?ey para ile ili?kili olmas? nedeniyle. Ve i? kapitalist aitse. Ücretler Ve e?er çal??mak için: canl? ve i?e muktedir! ?lahi Madenleri ve mevduat kullanamazs?n?z! Hatta para madenlerini ele alabilir araba kiralama, çünkü! Hepsi, hisse senedi ?eklinde tüm aras?nda da??t?lan ancak tüm veya hissedarlar?n ço?u nakit paylar?n? almaya neden olan sermaye iktidar?n?n, satmak. ?imdi geri kapitalistlere, sahipleri Enfal vard?r. Bu nedenle, devredilemez temettü ve sat?lamaz. Aksine böyle bir hisse sahibi olarak hisse, yerine, hissedar kar de?il. Bu özellik temettü yapar. Tüm dünyada may?n ve 7 milyar aras?nda insan bir kase ayr?l?nca. Herkes hisse senedi d???nda oldu?unu. Ve yay?nlanmas?, hatta stok formu gerekmez. Herkes ancak hissedar oldu?u gerçe?inden kaynaklanmaktad?r. Ve herhangi bir ayda, faiz tahsil edilir. Tüm karlar ayn? olacakt?r.

 


تاریخ : شنبه 91/11/28 | 11:59 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر


Vandag, die eienaar van ander private eiendom, aandele mark of spekulasie is nodig, want vandag is, het aan die einde van die era van demokrasie, is die mensdom regeer. Patriargale man sê: "n man wat besluite moet maak vir die res! Nou is die aantal wit kraag moet genoem het burokrate. En as jy "n kapitalistiese met: kapitalisme en ekonomiese liberalisme genoem word. As kommunisme gedeel moet word! Maar die goddelike wet van Islam: dié van die mensdom: die menslike natuur. Dit is omdat eiendomsreg is menslike. Want God is die ware eienaar. En God het aan die mens gegee as sy opvolger. Die vervanging van een persoon, nie twee individue. Maar alle mense. Almal wat "n reg het om asem te haal. Het eiendomsreg. Is dit nie dat "n paar kapitaliste in die naam van sy superieure intelligensie om te weet van die eienaar. As kapitalisme sê elders in die verdeling van rykdom, besluit. Of dit erken die staat se reg om te besluit. Soos hy sê sosialisme. In kort, alle mense gelyke regte van eienaarskap, wat nie genoem in die VN as well. Fundamentele regte is nie gesien in die Weste en die Ooste. Fundamentele regte, openbare onderwys, openbare gesondheid, en so is oorweeg, maar die eienaarskap van die skool, die smaak: hulle het "n persoonlike of nasionale en plaaslike borg. Ander woorde: Elke mens word gebore, die reg om te lewe en hul klere en behuising, eiendom regte is nodig. Die eiendom, het voorrang bo alle regte. As iemand besit geen ander regte sou nutteloos wees. Jy sê jy wil om te eet nie, maar waar jy kan nie eet nie. Nou is die kapitalistiese oogpunt, behalwe die kapitaliste, almal parasiete! Kapitaliste soos parasiete verbonde aan die romp! Terwyl hy in die Islamitiese stelsel, die kapitaliste is: die knoop deurgehaak en leuen het die eienaar van die eiendom van ander. Maar nog erger is diewe en parasiete. Dit verskil van kapitalistiese met: dit is net "n swak: Hy ken sy eie geld aan ander, maar dit is die armes.

ثروت جهانی (ثروت ملل)

امروزه  دیگر ثروت جهان مالک خصوصی،اشتراکی ، بازاری یا سوداگری لازم ندارد، زیرا که امروز، عصر انسان سالاری به پایان رسیده ، انسانیت حاکم می باشد.  انسان سالاری یا هیومانیسم می فرماید: یک عده انسان ،باید برای بقیه تصمیم بگیرند! حالا این عده یقه سفید ها باشند: نام بورکرات ها دارند. و اگر سرمایه دار ها با شند: کاپیتالیزم یا لیبرالیزم اقتصادی نام می گیرند. و اگر اشتراکی باشد کمونیسم نام دارد! اما اسلام و آیین الهی به: انسانیت اهمیت می دهد: به فطرت انسان ها. یعنی انسان چون موجود است حق مالکیت دارد. زیرا که مالک اصلی خدا است. و خداوند هم به انسان مقام جانشینی خود بخشیده. و این جانشین یک شخص، دو شخص نیست. بلکه همه انسان ها هستند. همه آن هایی که حق نفس کشیدن دارند. حق مالکیت هم دارند. اینطور نیست که یک عده به نام سرمایه دار، خود را صاحب هوش برتر بدانند. همانطور که کاپیتالیزم می گوید : بجای دیگران در تقسیم ثروت، تصمیم بگیرند. یا دولت ها حق تصمیم گیری را از آن خود بدانند. همانطور که سوسیالیزم می گوید. بطور خلاصه، همه مردم جهان از حق مالکیت مساوی برخوردارند .که  در اساسنامه سازمان ملل هم به آن اشاره نشده است! در حقوق اساسی غرب و شرق هم دیده نشده است. در حقوق اساسی، آموزش همگانی، بهداشت عمومی و امثال آن مورد توجه بوده، ولی مالکیت را به مکاتب، یعنی سلیقه های: شخصی یا ملی و منطقه ای سپرده اند. بعبارت بهتر: هر انسانی که متولد میشود، برای حق حیات و مسکن و پوشاک خود، نیاز به حق مالکیت دارد. یعنی حق مالکیت ،برتمام حقوق اولویت دارد. و اگر کسی مالک نباشد، بقیه حقوق شعاری بیش نخواهد بود. مثل اینکه بگوییم شما حق خوردن غذا دارید، ولی جایی که بتوانید غذا بخورید به شما ندهند. هم اکنون از دیدگاه سرمایه داری، بجز سرمایه داران، همه لومپن هستند ! یعنی مانند انگل هستند: که به دامن سرمایه داران چسبیده اند ! درحالیکه در نظام اسلامی، این سرمایه داران هستند که: با کلک و دروغ صاحب اموال دیگران شدند. و از لمپن هم بدتر بلکه دزد هستند. زیرا فرق یک سرمایه دار با: یک فقیر فقط دراین است که :او مال دیگران را مال خود می داند، ولی فقیر چنین کاری نمی کند.

World Wealth (Wealth of Nations)

Today, the owner of other private property, share market or speculation is needed because today, ended the era of democracy, humanity is ruled. Patriarchal man says: a man who should make decisions for the rest! Now the number of white collar must have called bureaucrats. And if you are a capitalist with: capitalism and economic liberalism are called. If communism is to be shared! But the divine law of Islam: that of humanity: the human nature. That is because property rights are human. Because God is the real owner. And God has given to man as his successor. The substitution of one person, not two individuals. But all humans. All those who have a right to breath. Have ownership rights. Is not that a few capitalists in the name of his superior intelligence to know the owner. As capitalism says elsewhere in the division of wealth, decide. Or it recognize the state"s right to decide. As he says socialism. In short, all people have equal ownership rights. Which is not mentioned in the UN Charter as well? Fundamental rights have not been seen in the West and the East. Fundamental rights, public education, public health, and so was considered, but the ownership of the school, the taste: they have a personal or national and regional security deposit. Other words: Every human is born, the right to life and their clothing and housing, property rights are needed. The property has priority over all rights. If someone owns no other rights would be worthless. You say you like to eat, but where you cannot eat food. Now the capitalist point of view, except the capitalists, all is parasites! Capitalists like parasites attached to the skirt! While in the Islamic system, the capitalists are: the trick and lie became the owner of the property of others. But even worse are thieves and parasites. It differs from capitalist with: this is just a poor: He knows his own money to others, but it does the poor.

الثروة العالم (ثروة الأمم)

الیوم، هناک حاجة صاحب الملکیة الخاصة الأخرى، أو سوق الأسهم المضاربة لأنه الیوم، انتهت حقبة من الدیمقراطیة، ویحکم البشریة. الرجل الأبویة یقول: رجل یجب اتخاذ قرارات لبقیة! الآن یجب أن یکون دعا عدد البیروقراطیین ذوی الیاقات البیضاء. وإذا کنت مع الرأسمالیة: وتسمى الرأسمالیة واللیبرالیة الاقتصادیة. إذا الشیوعیة هی التی سیتم تقاسمها! لکن القانون الإلهی للإسلام: أن البشریة: طبیعة الإنسان. ذلک لأن حقوق الملکیة هی الإنسان. لأن الله هو المالک الحقیقی. ولقد أعطى الله للإنسان خلیفة له. استبدال شخص واحد، ولیس اثنین الأفراد. ولکن کل البشر. جمیع أولئک الذین لدیهم الحق فی التنفس. لدیک حقوق الملکیة. لیس أن الرأسمالیین القلیلة فی اسم ذکائه المتفوق لمعرفة المالک. کما یقول فی مکان آخر الرأسمالیة فی تقسیم الثروة، أن یقرر. أو أنها تعترف بحق الدولة لاتخاذ قرار. کما یقول الاشتراکیة. باختصار، کل الناس لدیهم حقوق ملکیة متساویة.، والتی لم یرد ذکرها فی میثاق الأمم المتحدة، وکذلک! لم ینظر الحقوق الأساسیة فی الغرب والشرق. واعتبر الحقوق الأساسیة، والتعلیم العام، والصحة العامة، وهکذا، ولکن ملکیة المدرسة، وطعم: لدیهم ودیعة الأمن الشخصی أو الوطنی والإقلیمی بعبارة أخرى: ولادة کل إنسان، والحق فی الحیاة وملابسهم والإسکان، وهناک حاجة إلى حقوق الملکیة. الممتلکات، له الأولویة على جمیع الحقوق. اذا کان شخص ما یملک لن تکون حقوق أخرى لا قیمة لها. یقول لک هل ترغب فی تناول الطعام، ولکن حیث لا یمکن تناول الطعام. الآن نقطة الرأسمالی للعرض، إلا الرأسمالیین، وکلها الطفیلیات! الرأسمالیین مثل الطفیلیات التی تعلق على تنورة! بینما فی النظام الإسلامی، والرأسمالیین هی: خدعة وکذبة أصبح صاحب ممتلکات الآخرین. ولکن أسوأ لصوص والطفیلیات. فهو یختلف عن الرأسمالیة مع: هذا هو مجرد الفقراء: إنه یعرف ماله الخاص للآخرین، ولکنه الفقراء.

Dünya Varl?k (Wealth of Nations)

Bugün, demokrasi dönemi sona erdi çünkü bugün, di?er özel mülkiyet, sermaye piyasas? veya spekülasyon sahibi gereklidir, insanl?k yönetiliyor. Ataerkil adam diyor ki: kalan? için kararlar gereken bir adam! ?imdi beyaz yakal? say?s?n? bürokratlar aram?? olmal?. Ve kapitalist bir iseniz: kapitalizm ve ekonomik liberalizm denir. Komünizm payla??lmas? için ise! Fakat ?slam"?n ilahi yasan?n: ?nsan do?as?: insanl???n o. Mülkiyet haklar?, insan olmalar?ndand?r. Tanr?"n?n gerçek sahibi oldu?u için. Ve Tanr? onun halefi olarak insana vermi?tir. Bir ki?i de?il, iki ki?inin ikamesi. Ama bütün insanlar. Nefes hakk?na sahip herkese. Mülkiyet haklar? var. Onun üstün zeka ad?na bir kaç kapitalistlerin sahibi bilmek de?il mi. Kapitalizmin ba?ka zenginlik bölümü de söyledi?i gibi, karar. Yoksa karar devletin hakk?n? tan?r. O sosyalizm diyor. K?sacas?, bütün insanlar?n e?it mülkiyet haklar?. Yan? BM ?art?"nda belirtilen de?il var! Temel haklar Bat? ve Do?u"da görülmemi?tir. Böylece Temel haklar, kamusal e?itim, kamu sa?l???, ve kabul edilir, ama okul, tat sahipli?ini edildi: Onlar bir ki?isel ya da ulusal ve bölgesel güvenlik depozitosu var. Di?er bir deyi?le: Her insan do?ar, hayat?n? ve onlar?n haklar? için bar?nak ve giyim, mülkiyet haklar? ihtiyaç vard?r. Mülkiyet, tüm haklar? üzerinde önceli?e sahiptir. Birisi sahibi ise ba?ka hiçbir hak de?ersiz olacakt?r. E?er yemek gibi söylüyorlar, ama yemek yemek de?il nerede. ?imdi bak?? kapitalist noktas?, kapitalistler d???nda bütün parazitler vard?r! Etek ba?l? parazitler gibi Kapitalistler! ?slami sistemin iken, kapitalistler: hile ve yalan ba?kalar?n?n mülkiyet sahibi oldu. Ama daha da kötüsü h?rs?zlar ve parazitlerdir. Bu, kapitalist farkl?d?r: bu sadece bir kötü: O ba?kalar? için kendi paras?n? bilir, ama kötü yapar.

 


تاریخ : جمعه 91/11/27 | 8:9 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

پدر مادر، شما، متهم ید:

احکام نورانی اسلام، در سادگی و ازدواج آسان است. ولی این روز ها ما شاهد ازدواج های پرخرج هستیم. که شالوده آن لجبازی پدر و مادر ها است. آن ها که خود، هنگام ازدواج پر کاهی هم نداشتند، الان هر کدام بر سر جوانان خود می کوبند که: باید ثروتمند شوند، بعد ازدواج کنند! سادگی ازدواج خودشان، برایشان عقده شده! و حالا عقده ها را بر سر جوانان خودشان خالی می کنند. نتیجه آن هم بالا رفتن سن ازدواج است. البته این چیزی است که: برای آرامش وجدان خودشان می گویند. ولی واقعیت چیز دیگری است : بسیاری از جوانان که ازدواج نمی کنند، روبه سوی خود ارضایی آورده اند. و این بیماری آنان را چنان افسرده و پریشان حال کرده که: خود را برای هرکاری ناتوان می بینند. و در حالیکه پیرمردان، برخی چند تا زن رسمی، و چند دوست دختر غیر رسمی دارند. اینان احساس می کنند که: حتی قادر به پیدا کردن یک همسر هم نیستند. و این سرخوردگی آنان را، تا مرز خود کشی یا دیگر کشی می برد. و حتی ممکن است به اعتیاد،  نیز منتهی شود.عده ای دیگر به دوستی های خیابانی روی آورده اند: و از ترس پدر و مادر و نیروی انتظامی، فقط در مکان های خلوت با یکدیگر هستند. و در انظار عمومی یا نزد پدر و مادرشان، جانماز آب می کشند! عده ای نیز معتقد به زندگی مشترک بدون ازدواج هستند. بسیاری از آنان بصورت زوج اما بدون از دواج شرعی، در یک خانه مخصوصا در شمال شهر تهران  با هم زندگی می کنند.عده ای از آنان به ازدواج با سگ روی آورده اند! و از سگ همچون همسران خیالی خود، لذت می برند. و با آن خودشان را ارضا می کنند. عده ای نیز به پیر تر ها ،علاقه نشان می دهند: دختران دنبال پیرمردهای پولدار هستند. و پسران به دنبال پیرزن های ثروتمند! زیرا پیران، هم احترام می گذارند، هم صاحب رفاه هستند. و هم خیلی زود خواهند مرد. و ماترک کافی به جای خواهند گذاشت. و در تمام این گناه ها، پدر و مادر های عقده ای، متهم اصلی هستند

 Parents, youshouldsuspect:

Luminous ordinances of Islam, the marriage of simplicity and easy. But these days we are sumptuous marriage. Its foundation is the headstrong parents. Those who, when marriage was no straw, just smash each on our youth that we are rich, and then they are married! Simplicity of their marriage, they are obsessed! And now the heart of the young people themselves is empty. The age of marriage. This is something that is called for calm their consciences. But the reality is different: many people who are not married, are faced by Masturbation. And their disease had been so depressed that his inability to see anything. And while the old man, some woman, some formal, some are informal girlfriend. They feel that they are not even able to find a wife. And their frustration, to the border of suicide or suicide takes longer. And even abuse of the lead. Others on the street are friendly: and fear of parents and the police, in quiet places with each other. And in public or with their parents, prayer rug draw water! Some also believe that cohabitation. And their imaginary dog, like spouses, enjoy. And are satisfied with themselves. Some of the older, sexy show girls who are looking for rich elders. Looking for old rich boys! The elders, respect each other, they are being possessed. And will die soon. And legacy will suffice instead. And all this guilt, the parent of a node, the main accused

الآباء، یجب أن تشک::

المراسیم مضیئة للإسلام، والزواج من بساطة وسهولة. ولکن فی هذه الأیام ونحن زواج باذخ. تأسیسها هو عنید الآباء. الذین إذا لم یکن الزواج من القش، وسحق کل یوم فقط شبابنا أننا الغنیة، ثم یتزوجن! بساطة زواجهما، التی هی هاجس! والآن قلب الشباب أنفسهم فارغة. سن الزواج. هذا هو الشیء الذی یسمى لتهدئة ضمائرهم. لکن الواقع مختلف: تواجه الکثیر من الناس الذین لیسوا متزوجین، من خلال الاستمناء. وکان مرضهم کان الاکتئاب بحیث عدم قدرته على رؤیة أی شیء. وبینما الرجل العجوز، وبعض النساء، وبعض الرسمیة، وبعضها صدیقة الرسمیة. أنهم یشعرون بأنهم لیسوا حتى تتمکن من العثور على زوجة. وإحباطهم، إلى حدود الانتحار أو الانتحار وقتا أطول. . وحتى الإساءة للقیادة الآخرین فی الشارع ودیة: والخوف من الآباء والأمهات والشرطة، فی أماکن هادئة مع بعضها البعض. وأمام الملأ أو مع والدیهم، سجادة صلاة سحب المیاه! یعتقد البعض أیضا أن المعاشرة.والکلب وهمیة، مثل الزوجین، والتمتع. وراضون عن أنفسهم. بعض کبار السن والفتیات مثیر عرض الذین یبحثون عن شیوخ الغنیة. أبحث عن الأولاد الغنیة القدیمة! شیوخ، واحترام بعضهم البعض، ویجری امتلاکها. وسوف یموت قریبا. وسوف ترکة تکفی بدلا من ذلک. وهذا کله الشعور بالذنب، والد عقدة، اتهم الرئیسیة

 

Ebeveynler,?üpheliolmal?d?r:
?slam"?n Luminous yönetmeliklere, sadelik ve kolay bir evlilik. Ama bu gün biz görkemli evlili?i vard?r. Kurulu?undan dikba?l? anne ve babas?. Evlilik hiçbir saman iken, sadece biz zengin oldu?unu bizim gençlik her ?ut bulunanlar, daha sonra evli! Onlar?n evlilik Basitlik, onlar saplant?! Ve ?imdi gençlerin kendi kalbi bo?. Evlilik ya??. Bu onlar?n vicdanlar?n? yat??t?rmak için denir ?eydir. Ama gerçek farkl?d?r: evli olmayan birçok ki?i, Mastürbasyon ile kar?? kar??yay?z. Ve onlar?n hastal?k yeteneksizli?i ?ey görmek için o kadar depresif olmu?tu. Ve ya?l? adam, bir kad?n, baz? resmi, baz? gayri k?z iken. Onlar bile bir e? bulmak mümkün olmad???n? hissediyorum. Ve intihar s?n?r?na hayal k?r?kl???, ya da intihar daha uzun sürer. . Ve hatta kur?un kötüye sokakta Di?erleri dostu: ve birbirleri ile sakin yerlerde anne ve polis korkusu,. Ve kamu ya da ebeveynleri ile, seccade su çekmek! Baz?lar? da bu birliktelik inan?yoruz. Ama evde özellikle Tahran"?n kuzeyinde yasal Çiftler olmadan onlardan bir çift birlikte ya?amak., Bir köpek evlenmek için gitti Baz? kime! Ve onlar?n hayali köpek, e?leri gibi, tad?n? ç?kar?n. Ve kendilerini memnun. Büyük, sexy show Baz? k?zlar zengin büyükleri ar?yoruz. Eski zengin çocuklar için ar?yorsunuz! Büyükleri, birbirlerini sayg?, onlar sahip edilmektedir. Ve yak?nda ölecek. Ve eski yerine yeterli olacakt?r. Ve tüm bu suçluluk duygusu, bir dü?ümün ebeveyni, ana suçlad?

 Ouers, indien u vermoed:
Luminous verordeninge van Islam, die huwelik van eenvoud en maklik. Maar hierdie dae het ons weelderige huwelik. Sy stigting is die koppige ouers. Diegene wat, wanneer die huwelik was geen strooi, net elke smash op ons jeug wat ons is ryk, dan is hulle getroud is! Eenvoud van hul huwelik, is dit "n obsessie! En nou is die hart van die jong mense hulself is leeg. Die ouderdom van die huwelik. Dit is iets wat genoem word vir kalmeer hulle gewete. Maar die werklikheid is anders: baie mense wat nie getroud is nie, is die gesig gestaar deur Masturbation. En hul siekte was so depressief dat sy onvermoë om iets te sien. En terwyl die ou man, "n vrou, "n paar formele, sommige informele vriendin. Hulle voel dat hulle nie eers in staat om "n vrou te vind. En hulle frustrasie, tot by die grens van selfmoord of selfmoord langer neem. En selfs van ander misbruik van die leiding op die straat is vriendelik en vrees van die ouers en die polisie, in stil plekke met mekaar. En in die openbaar of met hul ouers, gebed rug trek water! Sommiges glo ook dat saamwoon. Maar "n paar van hulle, sonder wettige paartjies, veral in die noorde van Teheran in "n huis saam te leef, van wie sommige het gegaan oor "n hond om te trou.! En hul denkbeeldige hond, soos gades, geniet. En is tevrede met hulself. Sommige van die ouer, sexy show meisies wat op soek is vir "n ryk ouderlinge. Op soek na ou ryk seuns! Die oudstes, respek vir mekaar, is hulle besit. En sal binnekort sterf. En nalatenskap in plaas daarvan sal volstaan. En al hierdie skuld, die ouer van "n node, die hoof daarvan beskuldig dat

 


تاریخ : پنج شنبه 91/11/26 | 10:37 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Ten spyte van "n aanbod van "n huwelik!
Gee my "n reeks vrae word gevange geneem. En Hy my sou antwoord wat wys trou hy met die groot massa is baie ontoepaslik geklee vroue of vroue of mans sê verbygangers het "n lag, en selfs onwettige verhoudings is nie belangrik nie! Jesus as hul godsdiens, die godsdiens van Moses, die vrede op haar! Vkhlas sê. Maar daar is net genoeg: die godsdiens van Mohammed PBUH, die woord te kom! Dan is alles "n misdaad! Dit klop selfs minnaars, sou die huwelik "n onwettige daad! Getroude en nie-getroude vroue, almal mans, haar broer verbygangers! Lees. Mahram mans en vroue aan die alsiende oog, suster! Dit is nie duidelik wat beveel het om die broers en susters om te trou? Satan kan net so "n wet slaag! Dit was in die Koran dat vroue bedek hulle verbygangers bestel. Vzynt en sy skoonheid nie, maar vir haar man om aan te toon. Maar in teenstelling, die ergste ontmoeting met haar man. En die beste reëling vir swinger manne doen Ave. Gedrag, sodat hulle weet dat dit alle prostitute, en na dat dit naby is, trek water en gebed mat dat ons "n goeie vrou! Die daarheen moet weet: Daar is mense wat net broer: "n Pdrya wees "n moeder. Elke vrou wat mans eerder as graag, sê sy is ons suster! En "n man wat vroue hou, om dit te sê is ons broer. As dit so is, is die hele Koran verander. Hulle sê dat vroue is meer bereid is om te skuif na halal Haram! As jaar Bgvbkhnd boks, ek voel nie skaam of skuldig. Maar sodra sê: kry "n tydelike wagwoord, wat jy kan lees die tyd, maar dit was die ergste vloek! Onmiddellik vir ons vertel dat vroue nie! Dink nie sleg oor ons! Dit beteken dat God verbied halal kennis en halal nie God nie. Maar jy moet weet: die skoonheid en jeug, dit is die gawe van God. En die sonde God, mors nie hierdie gawe.

 


پیشنهاد ازدواج امری خلاف !

در سریال بامن حرف بزن از زندانی سوالی می شود. و او جوابی میدهد که: نشان میدهد: در خواست ازدواج جرم بزرگی است !اگر زنان بسیار بدحجاب یا بی حجاب باشند، یا با مردان نامحرم بگو بخند داشته، و حتی روابط نامشروع باشد، مهم نیست! عیسی ع به دین خود، موسی ع به دین خود، ! می گویند وخلاص. ولی این جا فقط کافی است: از دین محمد ص، یک کلمه به میان بیاید! آن وقت همه چیز جرم محسوب می شود! وحتی خواستگاران را کتک می زنند، در خواست ازدواج یک عمل نامشروع می شود! زن شوهر دار وغیر شوهر دار، همه مردان نامحرم را برادر خود! می خواند. و مرد نامحرم هم همه زنان  را به چشم خواهری می بیند! معلوم نیست این عقد خواهر و برادری را چه کسی دستور داده؟ فقط شیطان میتواند چنین قانونی بگذراند! زیرا در قرآن دستور داده شده که: زنان خود را از نامحرم بپوشانند. وزینت و زیبایی خود را، فقط برای شوهرشان نشان دهند. اما این ها برعکس، با بدترین وضعیت با شوهر روبرو می شوند. و بهترین آرایش ها را ،برای خیابان و مردان هوسران انجام میدهند. طوری رفتار می کنند که همه آن ها روسپی بدانند، و بعد که به آن ها نزدیک می شوند، جانماز آب بکشند که: ما زن خوبی هستیم ! از انطرف هم باید بدانیم: خواهر و برادر فقط کسانی هستند که: از یک پدریا یک مادر باشند. نه اینکه مردان از هر زنی خوششان آمد، بگویند او خواهر ما است! و یا زنان از هر مردی خوششان آمد، بگویند این برادر ما است. اگر چنین باشد باید تمام آیات قران عوض شود. نقل است که می گویند زنان به حرام راضی ترند تا حلال ! اگر سال ها باکسی بگوبخند داشته باشند، اصلا احساس شرم یا گناه نمی کنند. ولی همینکه بگویند: بیاید یک کلمه صیغه ،هم بین خودتان بخوانید، گویا بدترین فحش به آن ها داده شده! فوری می گویند ما از آن زن ها نیستیم! در باره ما خیال بد نکنید ! این یعنی: حرام خدا را حلال دانستن، و به حلال خدا عمل نکردن. در حالیکه باید بدانند: این زیبایی و جوانی، هدیه خداوند به آنان است. و با معصیت خدا، این هدیه را ضایع نکنند.

Despite an offer of marriage!

Give me a series of questions to be imprisoned. And he would answer that shows he married the great mass is very inappropriately dressed women or women, or men tell passers have a laugh, and even illicit relations is not important! Jesus as their religion, the religion of Moses, peace be upon her! They get it. But there is just enough: the religion of Muhammad PBUH, the word to come! Then everything is a crime! It even beat suitors; the marriage would be an illegal act! Married and non-married women, all men, her brother passers! Read. Mahram men and women to the all seeing eye, sister! It is not clear who ordered the siblings to marry? Satan can only pass such a law! It was ordered in the Quran that women cover their passers. And decorate their beauty, but for her husband to show. But in contrast, the worst encounter with her husband. And the best arrangement for swinger men doing Ave. Behavior so that they know it all prostitutes, and after that it is near, draw water and prayer rug that we"re a good woman! The thither should know: There are people who only sibling of a father or a mother to be. Every woman who liked men rather than, say she is our sister! And any man who liked women, to say this is our brother. If so, the entire Quran is changed. They say that women are more willing to move to Halal Haram! Laugh if you say you have a box for years, I do not feel ashamed or guilty. But once say: get a temporary password, you can read the time, though it was the worst curse! Immediately tell us that women are not! Do not think badly about us! This means God forbid Halal knowledge and Halal not God. But you should know: the beauty and youth, it is the gift of God. And sin God, do not waste this gift. 

على الرغم من محاولة للزواج !

أعطنی سلسلة من الأسئلة للسجن. وقال انه یظهر أن الإجابة تزوج السواد الاعظم هو غیر لائق جدا یرتدی النساء أو النساء، أو الرجال اقول لها المارة یضحکون، والعلاقات غیر المشروعة حتى لیس مهما! یسوع دینهم، دین موسى، صلى الله علیه ولها! أن یحصلوا علیها. ولکن هناک ما یکفی: دین محمد علیه الصلاة والسلام، وکلمة للحضور! ثم کل شیء هو جریمة! حتى أنها تغلبت الخاطبین، فإن الزواج یکون عملا غیر قانونی! المتزوجین والمتزوجات من النساء غیر، وجمیع الرجال، المارة شقیقها! قراءة. الرجال والنساء محرم للأخت جمیع رؤیة العین،! لیس من الواضح الذی أمر الأشقاء على الزواج؟ یمکن تمریر الشیطان إلا مثل هذا القانون! صدر أمر فی القرآن أن تغطی المرأة المارة بها. وتزیین جمالها، ولکن لزوجها أن تظهر. ولکن فی المقابل، فإن أسوأ لقاء مع زوجها. وأفضل ترتیب للرجال مقلاع القیام افی. السلوک بحیث أنهم یعرفون کل شیء المومسات، وبعد أن من القریب، وسحب المیاه الصلاة البساط أننا امرأة طیبة! ینبغی أن نعرف الى هناک: هناک أناس الأخوة فقط من الأب أو الأم أن یکون. کل امرأة تحب الرجال بدلا من، یقولون إنها الشقیقة! والرجل الذی یحب أی النساء، لقول هذا هو أخونا. إذا کان الأمر کذلک، یتم تغییر کامل القرآن الکریم. یقولون أن المرأة أکثر استعدادا للانتقال إلى حلال وحرام! تضحک إذا أنت تقول لدیک مربع لسنوات، وأنا لا أشعر بالخجل أو بالذنب. ولکن أقول مرة: الحصول على کلمة مرور مؤقتة، یمکنک أن تقرأ ذلک الوقت، على الرغم من أنه کان أسوأ لعنة! أقول على الفور لنا أن المرأة لا! لا أعتقد سیئة عنا! یعنی لا سمح الله معرفة الحلال والحلال الله لا. ولکن یجب أن نعرف: الجمال والشباب، هو عطیة من الله. والخطیئة الله، لا تضیعوا هذه الهدیة.

Evlenme teklifi ra?men!

Beni hapse gereken bir dizi soru ver. Ve o büyük kitle çok uygunsuz giyinmi? kad?nlar ya da kad?n, ya da erkek geçenler bir kahkaha var söyle, ve hatta yasad??? ili?kilerin önemli de?il evli gösteriyor ki cevap verecek! Din, Musa"n?n dini olarak ?sa, bar?? onun üzerine olsun! Anlad?lar. Ama sadece orada yeterli: Muhammed Aleyhisselâm, kelimenin dini gelmek! Sonra her ?ey bir suçtur! Hatta talipleri yendi, evlilik yasad??? bir hareket olacakt?r! Evli ve evli olmayan kad?nlar, bütün erkekler, karde?i geçenler! Okuyun. Tüm gören gözü, karde?ine mahram erkekler ve kad?nlar! Bu karde?ler evlenmek emrini kimin aç?k de?il mi? ?eytan yaln?zca böyle bir yasa geçebilir! Bu kad?nlar?n geçenler kapsamas? Kuran"da emredildi. Ve onlar?n güzelli?i süslemeleri, ama kocas? göstermek için. Ama aksine, kocas? ile kötü kar??la?ma. Ve Ave yap?yor swinger erkekler için en iyi düzenlemedir. Hepsi fahi?e bunu biliyorum ve bundan sonra yak?n Davran???, böylece biz iyi bir kad?n oldu?unu su ve seccade çizin! Oraya bilmeli: bir baba ya da olmak bir annenin tek karde? insanlar vard?r. Erkeklerden ziyade sevdim her kad?n, o bizim karde? oldu?unu söylüyorlar! Ve bunu söylemek için kad?n sevdim herhangi bir adam, bizim karde?imiz. Bu durumda, tüm Kuran de?i?tirilir. Onlar kad?nlara helal haram ta??mak için daha istekli oldu?unu söylüyor! E?er y?l için bir kutu var derseniz gül, ben utan?yorum ya suçlu hissetmiyorum. Ama bir kez söyleyece?im: geçici bir ?ifre almak, size zaman okuyabilir, bu kötü laneti olsa! Derhal kad?nlar olmad???n? söyle! Hakk?m?zda kötü dü?ünmeyin! Bu Tanr? korusun helal bilgi ve helal de?ildir Tanr? anlam?na gelir. Ama bilmelisin ki: güzellik ve gençlik, Tanr?"n?n arma?an?d?r. Ve günah Allah"a, bu hediyeyi bo?a harcamay?n.


تاریخ : چهارشنبه 91/11/25 | 12:49 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

Tevergeefs probeer om te gee
Goedkoper, goedkoper om te onderhou, of stabiliseer pryse, die poging is nutteloos. Omdat inflasie is noodsaaklik vir die groei en vooruitgang, en die meer pryse kunsmatig konstant gehou moet word, is erger, want soos "n veer, wanneer dit hoog gehou, almal van "n skielike spronge en vergoed vir hul agterlikheid nie, . Nou sien ons dat hul pryse skielik word twee keer! Maar trek nie uit die mark, en kopers is nog steeds in die ry! Of die feit dat alles is duur, kopers en verkopers, die pryse is nog steeds wag vir meer! Die rede hiervoor is baie duidelik: dit is nie die skuld van die Islamitiese Rewolusie, en is nie verwant aan die sanksies! Definisie: ekonomie, verspreiding van beperkte hulpbronne onder onbeperkte behoeftes, byvoorbeeld: Die aarde is nie hoog, maar die bevolking is hoog. Die prys van grond gaan Omdat die vraag is steeds elke dag, maar die aanbod is beperk. Ja, in alle gebiede: kos en klere, selfs munte en valuta. Diegene wat dink hulle weet die geld is waardeloos Iran: Iraanse geldeenheid is nie beperk nie net ons tyd: die dag wanneer die geldeenheid van die dinar en dirham, een dag op "n tyd Abbasi Snar! Dit was voor die aangesig van die Koran! Ek sê dat die Koran, die Koran, was vir hom baie belangrik om te spot: selfs die koning vereer: die Koran en die huidige Sahebgharanieh Tehran tyd, die plek was Sahbqran Toe was dit die moeite werd om die Koran, en nie die. Foto van sanksies eerder as revolusie! Later was dit "n Abbasid, te, en nadat die pennie val, en Snar, King was dertig, of selfs sanksies: die Islamitiese revolusie het nie! Selfs wanneer "n amptenaar van die Iraanse Rial, of die dollar, die tien duisende het gekom om te beteken! So sien ons dat ekonomiese ontwikkeling nie hoef niks te doen met die dinge wat hulle sê. Ekonomiese ontwikkelinge in die wette van fisika. Naamlik: geofysica is verwant aan, maar nie geo Plytyk! Selfs as in sommige lande, is die koers wat vasgestel is vir sommige kommoditeite, die regering boetes, of orgaan van die immobiliseerder: die straf is dieselfde subsidie. Wat later verskyn op "n begroting, en inflasie verdubbel hul shows. Die staatsubsidie ??aan die behoefte om meer inkomste te belas of verbruik is olie, en dit maak in inkomste, eerder as net die basiese dinge, subsidieer verbruik.

ارزان شدن، ارزان نگه داشتن و یا ثابت ماندن قیمت ها، تلاش بی فایده است. زیرا تورم ذاتی رشد و پیشرفت است، و هرچه بیشتر قیمت ها، به طور مصنوعی ثابت نگهداشته شوند، بدتر است زیرا: مانند یک فنر، وقتی زیاد نگهداشته شود، یک باره می پرد و جبران همه عقب ماندگی های خود را، انجام می دهد. اکنون ما می بینیم که : قیمت خود رو، ناگهان دوبرابر می شود! ولی کشش بازار خود را از دست نداده، و خریداران همچنان در صف هستند! و یا با اینکه همه چیز گران می شود ، خریداران و فروشندگان، همچنان در انتظار بیشتر شدن قیمت هستند! دلیل این امر بسیار واضح است: نه تقصیر انقلاب اسلامی است، و نه مربوط به تحریم می شود!  بنا بر تعریف: اقتصاد توزیع امکانات محدود، بین نیاز های نامحدود است ، مثلا : مقدار زمین زیاد نمی شود، ولی جمعیت زیاد می شود. لذا قیمت زمین بالا می رود !زیرا تقاضا هر روز بیشتر می شود، اما عرضه محدود است. در همه زمینه ها اینطور است: خوراک و پوشاک حتی سکه و پول . کسانی که فکر می کنند پول ایران بی ارزش شده بدانند : پول ایران فقط به زمان ما محدود نمی شود: روزی واحد پول ایران دینار بوده روزی درهم شده یک روز صنار بوده یک زمان عباسی ! و قبل از آن ها هم قران بوده ! الان که به مسخره قران می گویند، زمانی قران، برای خودش خیلی مهم بوده : حتی پادشاه افتخار می کرده که: صاحب قران است و صاحبقرانیه فعلی تهران هم، محل سکونت آن صاحبقران بوده است .آن موقع که قران از ارزش افتاد، نه از تحریم خبری بوده ونه از انقلاب اسلامی! بعدا که یک عباسی جای آن را گرفت، همینطور،و بعد که آن هم از سکه افتاد، و صنار، سی شاهی آمد، بازهم از تحریم یا :انقلاب اسلامی خبری نبود! حتی موقعی که ریال واحد رسمی ایران شد، و یا زمانی که تومان، معنی ده هزار روی کار آمد ! بنابر این می بینیم که :تحولات اقتصادی ربطی به این چیزها که می گویند ندارد. تحولات اقتصادی قانونی فیزیکی است. یعنی: به ژئو فیزیک مربوط است، نه ژئو پلیتیک! اگر حتی در برخی کشورها، نرخ برخی کالاها ثابت است، جریمه آن را دولت، یا ارگان ثابت نگهدارنده میدهد: این جریمه همان سوبسید است. که بعدا در بودجه ظاهر شده، و تورم دو برابری خود را نشان می دهد. زیرا دولت برای سوبسید دادن، نیاز به گرفتن مالیات بیشتر، و یا مصرف در آمد نفت دارد، و این امر باعث می شود تا: در آمد ها، بجای صرف مسائل زیربنایی، مصرف سوبسیدی پیدا کند.  

Trying in vain to give

Cheaper, cheaper to maintain, or stabilize prices, the effort is useless. Because inflation is essential for growth and advancement, and the more prices to be artificially kept constant, is worse because, like a spring, when it is held high, all of a sudden jumps and compensate for their backwardness, does . Now we see that their prices have suddenly become twice! But do not pull out of the market, and buyers are still in the queue! Or the fact that everything is expensive, buyers and sellers, the prices are still waiting for more! The reason is very clear: it is not the fault of the Islamic Revolution, and is not related to the sanctions! Definition: economics, distribution of limited resources among unlimited needs, for example: The earth is not high, but the population is high. The price of land goes up! Because demand is increasing every day, but the supply is limited. Yes in all areas: food and clothing, even coins and currency. It was before the Quran! I say that to mock the Koran, the Koran, was very important to him: even the king has honored: the Qur"an and the current Sahebgharanieh Tehran time, the location was Sahbqran. Then it was worth the Koran, not the Photo of sanctions rather than revolution! Later it was an Abbasid, too, and after that the coin Fall, and Sanar, King was thirty, or even sanctions: the Islamic revolution did not! Even when an official of the Iranian Rial, or the dollars, tens of thousands came to mean! So we see that economic development does not have anything to do with the things they say. Economic development is physic  law. I.e.: Geophysics is related to, but not geo Politic! Even if in some countries, the rate is fixed for some commodities, the government fines, or organ of the immobilizer: the penalty is the same subsidy. Which later appeared on a budget, and inflation doubled their shows. The government subsidy to the need to tax more income or consumption is oil, and it makes up in revenue, rather than just basic stuff, does subsidize consumption.

 

تحاول عبثا أن یعطی

أرخص وأقل تکلفة للحفاظ على، أو استقرار الأسعار، وجهد لا طائل منه. لأن التضخم أمر ضروری للنمو والتقدم، وأن تکون أکثر المعلوماتإخفاء أبقى مصطنع ثابتة، هو أسوأ لأنه، مثل فصل الربیع، عندما عقدت عالیة، کل من یقفز فجأة وتعویض تخلفهم، هل . الآن نرى أن أسعارها أصبحت فجأة مرتین! ولکن لا تنسحب من السوق، والمشترین لا تزال فی قائمة الانتظار! أو حقیقة أن کل شیء مکلف، المشترین والبائعین، والأسعار لا تزال تنتظر أکثر! والسبب واضح جدا: فهو لیس خطأ للثورة الإسلامیة، ولیس له علاقة العقوبات! تعریف: الاقتصاد وتوزیع الموارد المحدودة بین احتیاجات غیر محدودة، على سبیل المثال: إن الأرض لیست عالیة، ولکن السکان مرتفعة. أسعار الأراضی ترتفع! لأن الطلب یتزاید کل یوم، ولکن العرض محدود. نعم فی جمیع المجالات: الغذاء والکساء، والنقود المعدنیة وحتى العملات.وکان ذلک من قبل القیرآن! کان الموقع القیرآن والوقت الحالیطهران، ثمأنه کان یستحق القیرآن، ولیس: أقول للسخریة أن القیرآن، والقیرآن، من المهم جدا له: حتى الملک وتکریم. الصورة من العقوبات بدلا من الثورة! وکان فی وقت لاحق والعباسی، أیضا، وبعد أن انخفض بنس، وصنارالملک وثلاثین، أو حتى العقوبات: الثورة الإسلامیة لا! حتى عندما مسؤول من الریال الإیرانی، أو على دولار، وعشرات الآلاف جاء لیعنی! لذلک نرى أن التنمیة الاقتصادیة لا یملک أی علاقة مع الأشیاء کما یقولون. التطورات الاقتصادیة فی قوانین الفیزیاء. ویرتبط الجیوفیزیاء، ولکن لابیل تیکالجغرافیة: أی! حتى إذا کان فی بعض البلدان، یتم إصلاح معدل لبعض السلع، والغرامات الحکومیة، أو جهاز من أجهزة منع الحرکة: عقوبة هو نفس الدعم. التی ظهرت فی وقت لاحق على المیزانیة، والتضخم تضاعف عروضهم. الدعم الحکومی للحاجة إلى فرض الضرائب على الدخل أو الاستهلاک أکثر هو النفط، وتشکل فی الإیرادات، بدلا من الاشیاء الأساسیة فقط، لا دعم الاستهلاک.

Vermek için bo?una çal???yor

Daha ucuz, daha ucuz korumak veya fiyatlar? stabilize etmek için, çaba i?e yaramaz. Enflasyon nedeniyle, bir bahar gibi, yüksek tutuldu?unda, aniden tüm atlar ve onlar?n geri kalm??l?k telafi yapar büyüme ve geli?me için gerekli olan ve daha fiyatlar? yapay olarak sabit tutulmal?d?r, kötüdür Çünkü . ?imdi onlar?n fiyatlar aniden iki kez olmu?tur görüyoruz! Ama pazar çekin ve al?c?lar kuyrukta hala yok! Yoksa her ?ey pahal? olmas?, al?c? ve sat?c?, fiyatlar hala daha bekliyor! Nedeni çok aç?k: ?slam Devrimi"nin suçu de?il, ve yapt?r?mlar? ile ilgili de?ildir! Tan?m?: ekonomi, örne?in s?n?rs?z ihtiyaçlar aras?nda s?n?rl? kaynaklar?n, da??t?m: toprak yüksek de?ildir, ancak nüfusun yüksek. Talep her geçen gün artmaktad?r Çünkü arazi fiyat! Kadar gider, ama arz s?n?rl?d?r. G?da ve giyim, hatta sikke ve para: tüm alanlarda Evet. ?ran para sadece bizim zaman s?n?rl? de?ildir: Onlar para de?ersiz ?ran oldu?unu biliyorum sananlar günün zaman dinar ve dirhem para birimi, bir süre Abbasi Snar az bir gün! Bu Kur"an önceydi! Hatta kral onur vard?r: Ben onun için çok önemliydi Kuran, Kur"an, alay etmek demek Kur"an ve güncel Sahebgharanieh Tahran saati, yeri Sahbqran oldu Sonra, Kur"an de?er de?ildi. devrim yerine yapt?r?mlar?n Foto?raf! Daha çok, bir Abbasi oldu ve bundan sonra kuru? dü?tü ve Snar, Kral otuz, hatta yapt?r?mlar oldu: ?slam devrimi de?il mi! ?ran riyali, ya da dolar resmi, onbinlerce anlam?na geldi bile! Bu yüzden ekonomik kalk?nma dedikleri ?eyler ile ilgisi yok oldu?unu görüyoruz. Fizik yasalar?na Ekonomik geli?meler. Ie: Jeofizik ile ilgili de?il, jeo Plytyk oldu?unu! Hatta baz? ülkelerde ise bu oran immobilizer baz? mallar, hükümet para cezalar?, veya organ için sabittir: ceza ayn? sübvansiyon oldu?unu. Hangi sonra bir bütçe ç?kt? ve enflasyon gösterileri kat?na. Daha fazla gelir veya tüketim vergilendirmek ihtiyac? devlet sübvansiyonu ya? oldu?unu ve yerine sadece temel ?eyler d???nda, gelir olu?turan, tüketimi sübvanse etmez.

 


تاریخ : سه شنبه 91/11/24 | 12:36 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

<!-- /* Font Definitions */ @font-face {font-family:"Cambria Math"; panose-1:2 4 5 3 5 4 6 3 2 4;} @font-face {font-family:Calibri; panose-1:2 15 5 2 2 2 4 3 2 4;} /* Style Definitions */ p.MsoNormal, li.MsoNormal, div.MsoNormal { mso-style-parent:""; margin-top:0in; margin-right:0in; margin-bottom:10.0pt; margin-left:0in; line-height:115%; font-size:11.0pt; font-family:"Calibri","sans-serif";} .MsoChpDefault {} .MsoPapDefault { margin-bottom:10.0pt; line-height:115%;} @page WordSection1 {size:8.5in 11.0in; margin:1.0in 1.0in 1.0in 1.0in;} div.WordSection1 {page:WordSection1;} -->

 
Vandag, elke sekonde wat verbygaan, is daar "n nuwe blad datum nie. Maar die goddelose en arrogant, maar die mense en verdruktes nasies en verdruk word. Vandag is die wêreld se top-down beheer is: wat tot gister nie hoog vandag gehad het, diegene wat haar en die res van die eerste wêreld, derde wêreld om te lees geweet. Vandag is: die bestaan ??van die water druppels, en sal bydra tot die liggaam van die nasie. Een keer in sy opdraande geskiedenis, vertrek agter almal trots. Die profete, wat was die kaalvoet rewolusie, herhaal word en "n swak miserabele mense wat tweede-klas burgers is, en is nie oorweeg of nie "n vry man vandag, onregverdig doodmaak. Tesourie plunderaars, binne en buite, is geleë in veilige grense. Selfs die geskiedenis van die revolusionêre voorbereiding vir hulle vaders, is in die voorhoede. Volgens die geskiedenis, die Amir as gelowiges vandag is te stroomaf bevoordeel. Hy het gesê woorde juweel: die wêreld twee dae: "n dag teen jou, en goeie dag aan jou gebaar. So as gister was onregverdig om voordeel te trek van die wêreld, draai dit, vandag is die eens onderdruk. Maar hulle verdruk die klank as dit ook, toe hy by die plek kom, het hulle optree soos hul voormalige onderdrukkers, het God loer vir hulle, en dan neergestort het hulle in die klip. Ons sien: die voormalige Shah van Iran 18 paleise in Sa"d Abad: vir hulle kinders, die Niavaran en ander plekke sowel gebou het. Maar uiteindelik is dit het gekom en gegaan. Diegene wat gekom het om sy plek, waar jy kan staatmaak op, en ons behoort op te tree. Datum waarop dit sal pret wees. Gaan net waar hy gaan. As die wêreld is om te word mitten gesê Amir gelowiges as die mense wat kom neer op die post moet as konflik wreedheid bly. Anders sou dit onregverdig lot wees.

تاریخ سازی به سبک انقلاب اسلامی!

امروزه هر ثانیه که می گذرد، تاریخ ورق تازه ای می خورد. اما نه به دست ستمکاران و مستکبران، بلکه به دست مردم و ملت های مظلوم و تحت ستم . امروز دنیا شاهد بالا پایین شدن است: کسانی که تا دیروز بالا بودند، امروز دیگر بالا نیستند، آن هایی که خود را جهان اول میدانستند و بقیه را، جهان سومی می خواندند. امروز شاهد هستند که :قطره قطره وجودشان آب می شود، و به بدنه ملت ها اضافه می شود. تاریخ یکبار دیگر در سربالایی خود، همه مستکبران را پشت سر می گذارد. انقلاب انبیا، که انقلاب پابرهنه ها بوده، تکرار می شود و مردم بدبخت بیچاره ای که: شهروندان دست دوم محسوب، و یا اصلا جزو آدمی زاد حساب نمی شدند، امروزه حساب، از گروه ناجوانمردان می کشند. غارتگران بیت المال، در داخل و در خارج ،دیگر در حاشیه امن قرار ندارند. حتی سابقه تراشی انقلابی برای پدران شان، نیز جلو دار مردم نیست . روند تاریخ براساس گفته: امیر مومنان‌ ع، امروز به نفع پایین دستی ها است. ایشان در کلمات گوهر بارشان گفته اند : دنیا دو روز است :روزی برعلیه تو و روزی به نفع تو. لذا اگر تا دیروز دنیا به نفع ستمگران بود، نوبتی هم باشد، امروز نوبت مظلومان است. اما مظلومان هم بگوش باشند : اگر آن ها هم وقتی به جایگاه رسیدند، مثل ظالمان قبلی خود عمل کردند، خداوند در کمین آن ها بوده، و به موقع سرشان را به سنگ خواهد کوبید. ما می بینیم : در ایران شاه سابق 18 کاخ در سعد آباد ساخته بود: برای فرزندان خود، در نیاوران و مکان های دیگر هم داشت. ولی عاقبت آن ها را گذاشت و رفت. کسانی که جای او آمدند، اگر تکیه بر همان جا بزنند، و همانطور رفتار کنند. تاریخ با آن ها شوخی نخواهد داشت. درست به همانجایی که او رفت می رود . در دنیا هم اگر انقلاب می شود، به فرموده امیر مومنان ع مردم غربال می شوند، افراد پایین دست به پست هایی می رسند، باید همان گونه ظلم ستیز باقی بمانند. والا سرنوشت ظالمان را خواهند داشت.

   History of Islamic style!

Today, every second that passes, there is a new sheet date. But the wicked and arrogant, but the people and oppressed nations and oppressed. Today the world"s top-down control is: who up until yesterday had not high today, those who knew her and the rest of the first world, third world to read. Today are: existence of water drops, and will add to the body of the nation. Once in its uphill history, leaving behind all proud. The prophet, which was the barefoot revolution, is repeated and a poor miserable people that are second-class citizens, and were not at all part Human  account today, the account of unjustly kill. Treasury looters, inside and outside, are located in secure borders. Even the history of revolutionary preparation for their fathers, is in the vanguard. According to historical trends: Amir"s favor is downstream. His words said: the world is two days: one day against you, and good day to you. So if yesterday was unjust to benefit the world, turn it, today is the once oppressed. But they oppressed the sound if it, too, when he came to the place, they act like their former oppressors, God had been lurking for them, and then crashed them into the stone. We see: the former Shah of Iran had built 18 palaces in Sa"d Abad: for their children, the Niavaran and other places as well. But eventually it came and went. Those who came to his place, where you can rely on and we should act. Date it will be fun. Just go where he goes. If the world is to be mitten said Amir believers as the people, who come down to the post should remain as conflict cruelty. Otherwise it would be unjust fate.

 

 

تاریخ الطراز الإسلامی!
الیوم، کل ثانیة تمر، وهناک عمومیة جدیدة. ولکن الأشرار والغطرسة، ولکن الناس والمظلومین والمضطهدین الأمم. الیوم فی العالم من أعلى إلى أسفل السیطرة هو: من کان حتى الامس یست عالیة الیوم، أولئک الذین یعرفونها وبقیة العالم الأول، العالم الثالث للقراءة. الیوم هی: وجود قطرات الماء، وسوف تضیف إلى جسد الأمة. مرة واحدة فی تاریخها شاقة، تارکین وراءهم کل الفخر. ویتکرر الأنبیاء، والتی کانت الثورة حافی القدمین، والفقراء بؤسا التی مواطنین من الدرجة الثانیة، أو لم یکن الشخص لم یکن على حساب مجانی الیوم، حساب قتل ظلما. وتقع الخزانة اللصوص، من الداخل والخارج، فی حدود آمنة. حتى تاریخ إعداد الثوریة لآبائهم، هو فی الطلیعة. وفقا للاتجاهات التاریخیة: صالحهو المصب. قال کلمات تحمل جوهرة: العالم یومین: یوم واحد ضدک، ویوم جید لک. حتى إذا کان ظالما أمس أن نفید العالم، تحویله، والیوم هو المظلوم مرة واحدة. ولکنها قد صوت المظلومین إذا کان، أیضا، عندما جاء إلى المکان، انهم یتصرفون مثل مضطهدیهم السابقین، تم رصد وتقص الله لهم، ومن ثم تحطمت لهم فی الحجر. ونحن نرى: أن شاه إیران السابق کان قد بنى القصور فی 18 آباد سعد: لأبنائهم، وأماکن نیافاران وغیرها أیضا. ولکن فی نهایة المطاف جاء وذهب. أولئک الذین جاؤوا إلى مکانه، حیث یمکنک الاعتماد على، ویجب علینا أن نعمل. الآن سوف تکون ممتعة. اذهبوا حیث یذهب. إذا کان العالم هو ان المؤمنین القفاز وقال عامر الشعب الذی ینزل إلى آخر ینبغی أن یظل کما القسوة الصراع. وإلا فإنه سیکون مصیر الظالم.

?slam tarz? Tarihi!
Bugün, geçen her saniye, orada yeni bir levha tarihtir. Ama kötüler ve kibirli, ama insanlar ve ezilen uluslar ve ezilen. Bugün dünyan?n yukar?dan a?a??ya kontrolü: yukar? düne kadar bugün yüksek olmasayd?, kim onu
ve okumak için birinci dünya, üçüncü dünyan?n geri kalan? bilenlerin. Su damlas? varl??? ve milletin vücut katacak: Bugün vard?r. Bir kez onun yoku? tarihinin, tüm gurur geride b?rakarak. Yal?nayak devrim peygamberler, tekrarlanan ve yoksul sefil ikinci s?n?f vatanda? olan insanlar, ya da bir ki?i, haks?z yere öldürmek ve hesab?na bugün ücretsiz bir hesap de?ildi. Hazine ya?mac?lar, içinde ve d???nda, güvenli s?n?rlar? içinde yer almaktad?r. Babalar? için devrimci haz?rl?k bile tarihi, öncü oldu?unu. Tarihsel e?ilimler göre: Amyrmvmnan lehine a?a?? oldu?unu. Dünyan?n iki gün: biri sana kar?? gün ve size iyi günler O sözler ta? ta??yordu söyledi. Dün dünyan?n yarar?na haks?z olsayd? Yani, bugün bir kez ezilen, çevirin. Ama ses ezilen o da, o yere geldiklerinde, onlar?n eski zalimlere böyle davran?rsam, Allah onlar için gizlenen ve daha sonra ta? içine dü?tü olmu?tu. Biz bkz: hem kendi çocuklar?, Niavaran ve di?er yerler için: ?ran eski ?ah Sa"d"?n Abad 18 saraylar in?a etmi?ti. Ama sonunda o geldi ve gitti. Güvenebilece?iniz kendi yerine geldi, ve biz hareket etmeliyiz yapanlar. E?lenceli olacak Tarihi. O nereye gidiyor Just go. Dünyan?n mitten edilecekse yaz?lan inmesi insanlar olarak Amir inananlar çat??ma zulüm olarak kalmas? gerekti?ini söyledi. Aksi takdirde haks?z kaderi olurdu.

 


تاریخ : یکشنبه 91/11/22 | 9:34 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

انقلاب اسلامی جهان

امروزه باید به جای انقلاب اسلامی ایران ، انقلاب اسلامی جهان را نوشت. زیرا که دیگر این لنقلاب،فقط متعلق ایران نیست، و جهان صاحب آن است . بنده در سال 1359 که همراه هیات به کشورهای: هند، اندونزی، سنگاپور و تایلند، رفتم. در اندونزی که بیش از همه اقامت کردیم، با مردم آن جا از نزدیک ملاقات می کردیم، با تمام تبلیغاتی که آمریکائی ها، با زنان نیمه عریان و دادن شکلات، و امثال آن می کردند، همه مردم ، عکس امام خمینی از ما را می خواستند. یکی از هنرمندان ماهر اندونزی، با رگه های پوست موز، عکس امام را در قاب بزرگی، طراحی و نقاشی کرده بود. موقع تحویل آن گفت : این قاب را به امام خمینی هدیه می دهم. از طرف من به ایشان بگویید: اگر بقول بنی صدر محبوبیت امام خمینی، در ایران یکی دو میلیون کم شده است. اما در اینجا 140میلیون اضافه شده است! حالا هم اگر برخی از ایرانی ها، فکر می کنند محبوبیت انقلاب اسلامی، در ایران کم شده است، باید بدانند دهها برابر در جهان اضافه شده است! روز 22 بهمن جهان نشان خواهد داد :که تا چه میزان بر این مسئله اتفاق نظر دارد. لذا ما از مردم دنیا می خواهیم که تماشا گر نباشند، و در این روز به خیابان ها بیایند.هر قدم آنان تیری است به قلب دشمنی که :نمی خواهد حضور آن ها را باور کند. دشمن در سرمستی دوران طفولیت قرن نوزدهم خود، باقی مانده و در رویاهای جوانی قرن بیستم ، در هپروت خود سیر می کند. اما مردم وارد قرن بیست و یکم شدند. تمام اتفاقات آن را قبول دارند. در حالیکه دشمنان آن را یک اتفاق ساده می پندارند. و اصلا آن را نمی بینند، و شاید هم نمی خواهند ببینند. گروه سبز ،نارنجی، سرخ ، بنفش وسفید، همه در روزهای انقلاب خودشان بودند، همه چیز را دیده اند. ولی اکنون آن را انکار می کنند. ولی انکار آنان پستی خودشان را می رساند. زیرا اگر آن واقعیت وجود نداشت، امروز ما شاهد: بهار عربی و اسلامی در منطقه، و بیداری جهانی در نهضت 99 درصد نبودیم. اگر آن موقع آن حوادث ساخته و پرداخته کسان دیگری بود. الان دامن خودشان را نمی گرفت : آنکه دائم هوس سوختن ما می کرد کاش می آمد و از دور تماشا می کرد!

Islamic Worldrevolution

Today, instead of the Islamic Revolution in Iran, saying the Islamic world. Because of this revolutionary, not just Iran, and the owner of it. In 1359, I accompanied a delegation countries: India, Indonesia, Singapore and Thailand, I went. Wanted. One of the most skilled artists in Indonesia, with veins of banana peel, a large framed picture of the Imam, who was painting. Timely delivery, said the panel would present Imam. From me to tell them if Bani-Sadr"s popularity according to Imam Khomeini, Iran has one or two million low. But there are 140 million plus! Now if some Iranians think of the popularity of the Islamic Revolution in Iran is low, you should know ten times the world has been added! 22 Bahman will show the world: that is what the consensus is on this issue. Ecstasy his childhood enemy in the nineteenth century, early twentieth century remain in dreams, in your Hprvt sails. But people were entering the twenty-first century. All events are accepted. While opponents see it as a simple thing. And did not see it, and maybe they do not want to see. Group of green, orange, red, purple and white, all the days of their revolution, they have seen everything. But now they deny it. But their denial would mail them. Because if it were not true, today we saw: Spring Arab and Islamic region, and 99 percent did not cause the global awakening. If the events of that time were made by others. It was not their skirts: the constant burning desire that we wish we could come and watch from afar!

العالم الإسلامی

الیوم، بدلا من الثورة الإسلامیة فی إیران، قائلا ان العالم الاسلامی. وبسبب هذا الثوری، إیران فقط لا، وصاحب ذلک. عام 1359، رافقت الوفد من البلدان: الهند وإندونیسیا وسنغافورة وتایلاند وذهبت. فی إندونیسیا، ومعظم إقامتنا، التقینا مع الناس هناک وثیقة، مع کل الدعایة التی الأمریکیین، مع نساء شبه عاریات إعطاء الشوکولاتة، وحتى، لجمیع الناس، ونحن صورة الإمام الخمینی أراد. واحد من الفنانین الأکثر مهارة فی إندونیسیا، مع عروق من قشر الموز، صورة کبیرة مؤطرة الإمام، الذی کان یرسم. التسلیم فی الوقت المناسب، وقال الفریق سیقدم الإمام. من لی أن أقول لهم إذا شعبیة بنی صدر وفقا لالإمام الخمینی، ایران لدیها بین ملیون أو ملیونی منخفضة. ولکن هناک 140 ملیون دولار بالاضافة الى! الآن إذا کان بعض الإیرانیین التفکیر فی شعبیة للثورة الإسلامیة فی إیران منخفض، یجب أن نعرف تمت إضافة عشر مرات العالم! و22 بهمن تظهر للعالم: هذا هو ما توافق على هذه المسألة.نشوة العدو طفولته فی القرن التاسع عشر، أوائل القرن العشرین لا تزال فی الأحلام، فی أشرعة الخاصإلا أن الناس کانوا یدخلون القرن الحادی والعشرین. یتم قبول کافة الأحداث. بینما یرى معارضون بأنها شیء بسیط. ولم یر ذلک، وربما أنها لا ترید أن ترى. مجموعة من الأخضر والبرتقالی والأحمر والأرجوانی والأسود، کل أیام ثورتهم، التی شهدت کل شیء. ولکن الآن انهم ینفون ذلک. ولکن إنکارهم البرید لهم. لأنه إذا لم یکن صحیحا، رأینا الیوم: الربیع العربی والمنطقة الإسلامیة، و 99 فی المئة لم تتسبب فی الصحوة العالمیة. إذا ما طرحت الأحداث فی ذلک الوقت من قبل الآخرین. لم یکن التنانیر منهم: الرغبة الشدیدة المستمرة التی نحن نتمنى أن یأتی ومشاهدة من بعید

?slam Dünyas?

Bugün, bunun yerine ?ran ?slam Devrimi"nin, ?slam dünyas?n?n söyleyerek. Çünkü bu devrimci, sadece ?ran ve onun sahibi. 1359, ben bir heyet e?lik ülkeler: Hindistan, Endonezya, Singapur ve Tayland, ben gittim. Endonezya"da, ço?u bizim kalmak, biz yar? ç?plak kad?n çikolatalar veren ve ile Amerikal?lar, bu nedenle, tüm insanlar?n, biz ?mam Humeyni görüntü oldu?unu bütün propaganda, yak?n orada insanlar ile bir araya geldi istedi. Muz kabu?u damarlar? ile Endonezya en yetenekli sanatç?lardan biri, resim yap?yordum ?mam, büyük bir çerçeveli resim. Zaman?nda teslimat, panel ?mam sunaca??n? söyledi. Bani Sadr popülerlik ?mam Humeyni göre bana bunlar? söylemek itibaren, ?ran"?n dü?ük bir veya iki milyon var. Ama 140 milyon art? vard?r! Baz? ?ranl?lar ?ran ?slam Devrimi"nin popülerlik dü?ünüyorum dü?ükse ?imdi, on kere dünyaya eklendi bilmeli! 22 Bahman dünyaya gösterecektir: o uzla?ma bu konuda budur. Yani biz olmad???n? seyrettik dünyay?, ve gün içinde sokaklara gelmek. Dü?man kalbine kur?un her ad?mda onlara inanmak istemiyor. Ecstasy onun çocukluk dü?man? ondokuzuncu yüzy?lda, yirminci yüzy?l?n sizin Hprvt yelkenler, rüya kal?r. Ama insanlar, yirmi birinci yüzy?lda girme. Tüm olaylar kabul edilir. Rakipler basit bir ?ey olarak görürken. Ve onu görmedim, ve belki de görmek istemiyorum. Ye?il, turuncu, k?rm?z?, Grup mor ve beyaz, onlar?n devrimin bütün gün, her ?eyi gördük. Ama ?imdi onlar bunu inkar. Ama onlar?n inkar posta onlar? istiyorum. Bahar Arap ve ?slam co?rafyas?na ve yüzde 99 küresel uyan?? neden olmad?: bu do?ru olmasayd?, bugün gördüm. O zaman olaylar? di?erleri taraf?ndan yap?lmam??sa. Onlar?n etekler de?ildi: biz uzaklardan gelip izlemek isterdim sürekli yanan bir arzu!

 

Islamitiese wêreld
Vandag, in plaas van die Islamitiese Rewolusie in Iran, sê die Islamitiese wêreld. As gevolg van hierdie revolusionêre, nie net Iran, en die eienaar van dit. In 1359, het ek saam met "n afvaardiging lande: Indië, Indonesië, Singapoer en Thailand, ek het. In Indonesië, die meeste van ons verblyf, het ons ontmoet met mense naby daar, met al die propaganda dat die Amerikaners, met die half-naakte vroue gee sjokolade, en so het hulle, van alle mense, ons is die beeld van Imam Khomeini wou hê. Een van die mees bekwame kunstenaars in Indonesië, met are van piesangskil, "n groot geraamde foto van die Imam, wat verf. Tydige aflewering, het gesê die paneel Imam sal bied. Van my om dit te sê as Bani-Sadr se gewildheid volgens Imam Khomeini, Iran het een of twee miljoen lae. Maar daar is 140 miljoen plus! Nou as sommige Iraniërs dink van die gewildheid van die Islamitiese Rewolusie in Iran laag is, moet jy weet tien keer die wêreld is bygevoeg! 22 Bahman sal die wêreld wys: dit is wat die konsensus is oor hierdie kwessie.Ecstasy sy kinderjare vyand in die negentiende eeu, die vroeë twintigste eeu in drome bly, in jou Hprvt seile. Maar die mense is die invoer van die twintigste eeu. Alle gebeure word aanvaar. Terwyl teenstanders sien dit as "n eenvoudige ding. En het nie dit sien, en miskien is hulle nie wil hê om te sien. Groep van groen, oranje, rooi, pers en wit, al die dae van hul revolusie, het hulle gesien alles. Maar nou ontken hulle dit. Maar hul ontkenning sou hulle pos. Want as dit was nie waar nie, vandag het ons gesien: Lente Arabiese en Islamitiese streek, en 99 persent het nie veroorsaak dat die globale ontwaking. As die gebeure van daardie tyd is gemaak deur ander. Dit was nie hulle rompe: die konstante brandende begeerte dat ons wens ons kon van ver af kom en kyk!

 


تاریخ : جمعه 91/11/20 | 10:32 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>