تماس با ما بهمن 1388 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

فرار به عقب تا به کی ؟

در قضیه هسته ای ایران سالهاست که سیاست دفاعی شده فرار به عقب ! آیا جهانیان منطق سرشان نمیشود یا ما تصور می کنیم درست نقطه مقابل غرب باید حرکت کنیم؟ منطق حکم می کند کسی که احتمال دارد به بمب اتم دست پیدا کند هیچوقت خطر کسی را که انبارهای او پراز بمب اتم است  را ندارد. اما نمیدانیم چرا برخی فکر می کنند دنیا منطق ندارد و این را نمیفهمد. مگر اینکه تصور کنیم دنیا همان فاکس نیوز است و بس ! و یا اینکه نماینده ایران در آژانس مانند آن کسانی هست که می گویند لازم نیست ما فکر کنیم هرچه آمریکا یا فاکس نیوز گفت ما آنرا تکذیب می کنیم! این فرار به عقب هیچگاه تمامی ندارد یعنی ما هرچه بگوییم که بمب اتم نمیسازیم آنها می گویند احتمال دارد بسازید و این دور باطل سی سال دیگر از فرصت را از دیپلماسی ایران خواهد گرفت باید در مقابل این حرکت ایستاد و یکبار برای همیشه گفت اگر ایران بمب اتم هم بسازد که میتواند بسازد آنرا بر علیه ظالمان بکار خواهد گرفت.   

 

Escape back to whom?
In case Iran"s nuclear defense policy has for years to escape back! Logic of the world or whether we think their heads are not just point to the West should move? Is reasonable to someone who is likely to acquire an atomic bomb to someone who never risk his warehouse atomic bomb is not. But do not know why some think this world has no logic. Unless we imagine the world is the Fox News enough! And that the Agency"s representative in Iran, such as those that say it does not need us to think America Any or Fox News said it denies to us! This escape back that we never All Any nuclear weapon say that they say is likely to make and cancel out other opportunities to thirty years of diplomacy will be stopped against movement once and for all if he bombs Iran atoms that can make time to build it against the unjust will be used.

الهروب والعودة إلى من؟

فی حالة ایران النووی السیاسة الدفاعیة منذ سنوات من الفرار والعودة! المنطق فی العالم أو ما إذا کنا نعتقد رؤوسهم لیست مجرد نقطة على ان الغرب یجب ان تتحرک؟ من المعقول لشخص هو المرجح للحصول على قنبلة ذریة لشخص أبدا خطر له مستودع براسور القنبلة الذریة لیست کذلک. ولکن لا أعرف لماذا یظن البعض فی العالم لا یوجد منطق وهذا ما لم نکن نتصور أن العالم فوکس نیوز بما فیه الکفایة! وأن ممثل الوکالة فی إیران ، مثل تلک التی تقول انه لا حاجة لنا للتفکیر أمیرکا أو أی شبکة فوکس نیوز قالت انها تنفی لنا! هذا لا الفرار والعودة جمیعا أننا أبدا أن أقول إن قنبلة ذریة أی أنهم یقولون ، من المرجح أن یجعل ویلغی فرص أخرى لثلاثین عاما من الجهود الدبلوماسیة سیتم وقف ضد الحرکة مرة وإلى الأبد إذا کان قنابل ایران الذرات التی یمکن أن تجعل من الوقت لبناء مثل هذه الأسلحة ضد الظالم وسوف تستخدم
تاریخ : جمعه 88/11/30 | 11:11 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

دروغهایی بنام شب شعر!

دروغگوها وخیالپردازان در دانشکده فنی گردهم آمدند تا خزب منحله سبز را جانی دوباره بخشند ودر قالب طنز وشعر به نابودی اسلام کمر همت ببندند!

یکی همه حرفها را میزد وبعد هم می گفت دستهایم در زنجیر است ودهانم بسته ! او که از کمال صدیقی به هیلا رسیده بود نه تنها در دستانش زنجیر حتی یک النگو هم نبود! ویا کسی که از آبروی پیامبر وهجرت مبارک ایشان مایه گذاشت تا فرار مغزها را تقدیس کند وسر بر استان انگلیس بساید ودم برای اسراییل تکان دهد ونیروهای جاسوس انان را بعنوان پناهنده سیاسی تامین کند! ویا همو که با طنز خود خاطره انقلابیون عقب افتاده را که نتوانستند با شاه مبارزه کنند الان تازه بفکر افتادند اشعار سال 56 را بعنوان امروز جابزنند! ای امیر کبیر چه خیانتها که بنام تو نمی شود! راست می گویند بی وارثی بهتر از بد وارثی است !

Lies called Poetry Night!
Liar in the Faculty of Engineering Vkhyalprdazan Khzb Mnhlh together to give the green again And at Johnny format Humor Vshr back efforts to discourage the destruction of Islam!
& After all played one professional said the chain is in the hands Vdhanm package! Sadighi to the perfection he Haile reached only Dstansh chain was not even a bracelet! Or dignity of the Prophet who Mubarak Vhjrt He said the brain drain the whey to sanctify the Vsr Bsayd Vdm British province to move Vnyrvhay spy for Israel as they provide a political refugee! Hmv or the memory of his revolutionaries retarded humor that failed to fight the now new self Shah fell today as the 56 poems in Jabznnd! Amir Kabir"s what you called that treason can not be! بی say right heir inherits bad is better!

 

 

یکمن دعا الشعر لیلة!

کذاب فی کلیة الهندسة Vkhyalprdazan Khzb Mnhlh معا لإعطاء الخضراء مرة أخرى وجونی فی شکل فکاهة Vshr العودة الجهود المبذولة للحد من تدمیر الإسلام!

وبعد کل شیء لعبت واحدة من سلسلة المهنیة وقال هو فی أیدی Vdhanm حزمة! Sadighi إلى الکمال الذی تم التوصل إلیه إلا انه هایلی سلسلة Dstansh لم یکن حتى سوار! أو کرامة النبی الذی مبارک Vhjrt واشار الى ان هجرة الأدمغة ومصل اللبن إلى تقدیس Vsr Bsayd Vdm المقاطعة البریطانیة للتحرک Vnyrvhay جاسوسا لإسرائیل لأنها توفر لاجئا سیاسیا! Hmv أو ذاکرته الثوریین المتخلفین النکتة التی فشلت فی محاربة الآن الجدیدة الذاتی شاه الیوم حیث انخفض 56 فی القصائد Jabznnd! أمیر کبیر ما کنت طالب بأن الخیانة لا یمکن أن یکون! بی یقول الحق وریث یرث السیئ أفضل!


تاریخ : پنج شنبه 88/11/29 | 8:37 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

malek soleimani ke abrha be farma n oust

 

ملک سلیمانی که ابرها به فرمان اوست !

برخلاف تصور عده ای که فکر می کنند فجر آفرینان آنان هستند فجرآفرین واقعی کسی است که حتی ابرهای آسمان به دستور او در یوم الله 22بهمن نمی بارند واین حادثه حتی در نمازجمعه های تهران قابل رویت است که چگونه تا نماز جمعه برقرار است هوا گرم وآفتابی است وبلافاصله بعد ازآن باران رحمت الهی می ریزد.... بدانید این انقلاب را چند نفر یا چند گروه بوجود نیاوردند که طلب ارثیه می نمایند بلکه خداوند گاری که میئاند نور خود را چگونه بیافشاند وفتنه گران را چگونه رسوا کند...

 

Malek Soleimani that clouds his command!
Unlike the notion that some think they are Fjrafryn Festival Frynan real person that even the clouds of heaven in order Yom Allah Persian date 22 Bahman Barnd not even Wayne نمازجمعه Tehran"s event is visible that is how to establish warm Friday Prayers is Vaftaby Vblafaslh after rain offense Ryzd divine mercy .... How many people know this revolution did not create several groups that are heritage must seek God but jolt the light Myyand Byafshand Vftnh How expensive is how blatant ...

 

 

اشتباه بزرگ تحلیل تاریخی : آنها بردند یا ما دادیم؟

استعمار کلمه مطلوبی نیست اما این کلمه دارای دوران افتخار است آن زمان که بمعنای واقعی یعنی عمران و آبادانی بود ودولتهای ایران افتخار می کردند که احنبی ها را اورده اند تا برای آنها کار کنند! وکشو ررا آباد کنند.. حال یک بررسی جدید شود یک کار خبری وخبرنگاری : آیا این ایران بود که آمریکا وانگلیس و المان را بوجود آورد وبزرگ کرد یا آنها بودند؟

از زمان شاه عباس صفوی ما شاهد هستیم که این ایران است که باکمکهای مالی به انگلیس آنها را رشد می دهد وبلافاسله وقتی احساس می کند انگلیسیها پررو شده اند به سراغ فرانسه یا پرتغال و در عصر نیم پهلوی اول به سراغ المان ونیم پهلوی دوم به سراغ آمریکا با این توجیه که آنها دورتر هستند ونمیتوانند آزار برسانند میرود! ودرجموری اسلامی که فهمیده آنها نمک نشناسند همه را رها کرده است وآنها به این بحران دچار شده اند؟

Big mistakes historical analysis: they took or gave us?
Word colonialism is not desirable, but this word is with pride that when the real meaning Bmnay Civil and prosperity of the Vdvlthay Ahnby proud that they have brought to the work for them! .. They Vkshv Rra Abad Now a new study to be a Photo Vkhbrngary work: that of whether the U.S. and Germany formed Vanglys Vbzrg or to them?
Shah Abbas of Safavid Iran, which we are the UK financial Bakmk·hay they will grow to feel British when Vblafaslh Prrv have come to France or Portugal in the first Pahlavi era to come half German half Pahlavi to come the United States with justification that they are away Vnmytvannd join harassment goes! Vdrjmvry of salt that they understood the release of all Nshnasnd Vanha have suffered this crisis?

 


تاریخ : یکشنبه 88/11/25 | 7:59 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

برخلاف تصور عده ای که فکر می کنند فجر آفرینان آنان هستند فجرآفرین واقعی کسی است که حتی ابرهای آسمان به دستور او در یوم الله 22بهمن نمی بارند واین حادثه حتی در نمازجمعه های تهران قابل رویت است که چگونه تا نماز جمعه برقرار است هوا گرم وآفتابی است وبلافاصله بعد ازآن باران رحمت الهی می ریزد.... بدانید این انقلاب را چند نفر یا چند گروه بوجود نیاوردند که طلب ارثیه می نمایند بلکه خداوند گاری که میئاند نور خود را چگونه بیافشاند وفتنه گران را چگونه رسوا کند...


تاریخ : پنج شنبه 88/11/22 | 3:22 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

ژاپنی ها برای کار میمیرند درایران هم باید بمیرند!

گزارشگر جوان وخام رادیو تجارت می گوید که در ژاپن 22 درصد نیروی کار برای جدیت درکارشان برسرکار میمیرند ولی درایران نمی میرند! حتی کارشناس برنامه هم هی میخواهد این گزارشگر را متوجه رویاپردازی در مورد ژاپن وتحقیر روابط کار دریران بازدارد ولی ایشان همچنان با لب ولوچه آویزان ایرانی را بیکار وبیعار قلمداد می کند وژاپن را سرآمد. معلوم نیست این اقایان که حتی یکبار هم ژاپن نرفته وازدور دست برآتش دارند چطور به خود حق می دهند در رسانه ملی اینگونه کیان اسلامی را مورد هجمه قراردهند


تاریخ : دوشنبه 88/11/12 | 11:24 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

هر چهلمی معجزه نمی دهد!

برای  کشف رموز انقلاب اسلامی هرکس  به یک راهی متوسل شدند عده ای آنرا زاییده دموکراسی کارتری دانستند برخی نیز نتیجه اقدامات مک کارتیسم میدانستند وتعدادی هم انرا معلول  زورگویی های پرولتاریا واستالینیزم ... اما دیدیم که همه آنها به درک واصل شدتد وانقلاب اسلامی ماند وبالید. ومعنی آن این بود که اگر آنها قدرت داشتند انقلاب اسلامی را بوجود بیاورند یک فکری به حال خودشان می کردند که بمانند.

اکنون نیز آمریکا از راه رسیده های به انقلاب پیوسته تصور می کنند رمز وراز پیروزی در شب چهلمها ویا ایام الله است ! اما اینها بدانند ایام الله از انقلاب اسلامی آبرو گرفتند نه اینکه برعکس باشد وبرای پیروزی انقلاب اسلامی همه عوامل لازم بود  اینهم یکی از عوامل بود . اما همه وسیله بودند. هدف اصلی وعامل اصلی  که همه ما در زندگی شخصی نیز آنرا فراموش می کنیم خداوند قادر ومتعال است که می خواست در عصر ارتباطات وفضا وماهواره اسلام را عزیز کند .. حالا آقایان سوسول های دختر باز که خیابان را با اکس پارتی شان عوضی می گیرند ومیخواهند بجای هذیانهای نیمه شب الله اکبر بگویندبدانند  به هرعامل دیگری تکیه کنند شکست می خورند زیرا مشیت الهی بر افشا نور است وجهل وتاریکی همه مردنی وفانی هستند..

  

Every fortieth miracle does not!
Islamic Revolution secrets to discover a way everyone resorted to some democracy born Carter knew it the result of some actions Vtdady knew it, Mac Kartysm disabled by Zvrgvyy Vastalynyzm Proletariat ... But we saw that they understand all of
واصل Shdtd Vanqlab remained Vbalyd. Vmny it was if they had the power to bring the Islamic Revolution created an intellectual that they are their own stay.
Now also reached America through the notion of continuous revolution to victory password Vraz fortieth night, or say is! But say they know the Islamic Revolution were prestige that will not be contrary Vbray Islamic Revolution"s victory was all the necessary factors Aynhm was one of the factors. But all were through. Vaml main goal that all of our personal lives, we forget that it is God who wanted to be able Vmtal era of Islam"s connections to Vfza Vmahvarh .. Now men have to rely on another defeat Hraml eat because of the will of God is revealing light Vjhl Vfany Vtaryky are all dying ..

 

 


تاریخ : یکشنبه 88/11/11 | 9:4 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

میراث ضدمیراث فرهنگی

میراث فرهنگی ایران همه از خداجویی وخدا محوری است ولی متولیان میراث فرهنگی متاسفانه همگی دندان تیز کرده اند تا این را تخریب کنند. همه کارشناسان میراث فرهنگی آنقدر از میراث ایران ناراحت هستند که درهیچ مصاحبه ای از این میراث بخوبی باد نمی کنند واکثرا سعی می کنند با نمادپاسارگاد یا تخت جمشید یک نوع ضدیت کام با مذهب را ترویج کنند . اخیر در مصاحبه یکی ازاین کارشناسان با رادیو تجارت ماشاهد هجمه عظیم ایشان به جمهوریت ونظام ما بودیم ایشان پرفسور مابانه ومثل همه غرب زده ها آمریکای شمالی را همه دنیا دانسته ورادیو تجارت را با رادیو صدای آمریکا یکی دانسته وگفت: مادرایران برای دسترسی به مسئولین امکان نداریم درحالیکه منظورش این بود که یعنی درآمریکا بخش خصوصی محترم است وهروقت بخواهد میتواند به کنگره رفته وبار ییس جمهور یا رییس دیوان یا حتی فرمانداران ملاقات کند! عجیب اینان برای غرب رویاهایی دارند که اصلا وجود خارجی ندارد وبا این رویاها تمام نظام وجمهوریت واسلام را زیر سوال می برند همین چند روز پیش در خیابان حجاب بدترین کشف حجاب را بنام میراث فرهنگی وگردشگری کردند ومعلوم نیست این میراث مرعشی ومشایی راه به کجا میبرد...

Zdmyras Cultural Heritage
Iran"s cultural heritage is central to all of Khdajvyy Vkhda holders essentially cultural heritage, but unfortunately all have sharp teeth as this can destroy. All experts of heritage and cultural heritage so upset that Drhych interview this heritage well wind do not try to Vaksra Nmadpasargad or Persepolis with an anti-type palate to promote religion. A recent radio interview with one of these experts massive trade Mashahd Hjmh He had his republican Vnzam We all West fire professor Mabanh Vmsl Game in North America known Vradyv all world trade with the Voice of America radio knowledge Vgft: Madrayran not possible to access authorities Mnzvrsh This means that while the private sector in America is respected Vhrvqt he can go to Congress or Obama court Vbar Yys president or governors to meet! They have strange dreams for the West that does not exist at all cholera this dream all the واسلام Vjmhvryt system might question a few days before unveiling the worst street veil called Vgrdshgry cultural heritage is to Vmlvm Heritage Marashi Vmshayy this way being where. ..

 


تاریخ : شنبه 88/11/10 | 8:40 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

مدیرمسئول خبرگزاری ماهین نیوز در روز سه شنبه مورخ 6/11/88 با استاد علی طالبلو در زمینه مشکلات سینمایی وچگونگی راهکارهای برون رفت از ان ملاقات وگفتگو کردند. دراین ملاقات امکانات شهرک سینمایی بسیار کم وغیر قابل استفاده برای فیلمهای فاخر وتاریخی عنوان شد زیرا شهرکهای سینمایی اغلب کنار اتوبانها ساخته شده اند ومظاهر شهری از آلودگی صوتی وغیره فضای مناسبی را تهیه نمی کند . اما درعین با توجه به اینکه درغرب همه این امکانات است وهالیوود تمام لوکیشن هارادارد ولی پست مدرنیزم پشت این مدرنیزه راهم شکسته چرا که همه لوکیشنهای عظیم بلااستفاده مانده وسینمای امروز حتی برای ساخت فیلمهای تاریخی هم با کامپیوتر همه صحنه هارا بدقت می سازد مثلا برای فیلم سیصد که یک فیلم تاریخی ضد ایرانی است اصلا لوکیشنی وجود ندارد وهمه صحنه ها بازاسزس کامپیوتری وانیمیشن است !

 

افتتاح باشگاه ورزشی کوثر

باحضور پیشکسوتان وهنرمندان خانه سینما ،بازرس انجمن صنفی بازیگران تلویریون وسینمای ایران واعضا فدراسیونها ازجمله : آقایان علیزاده ، اکبر غفاری وعلیرضا یامی ، باشگاه ورزشی کوثر افتتاح گردید این افتتاجیه بوسیله پیشکسوت کشتی کچ ایران آقای ستار هریس معروف به فیروز انجام شد.

 

هنر در خدمت خیانت!

بعداز آنهمه رسوایی در جریان انتخابات اکنون حمید فرخ نژاد از بلندگوی جشنواره فیلمی را به نمایش گذاشته که یک مامور گمنام امام زمان طی یک پروسه عشقی به سازمان خود خیانت می کند وبه جمع خبرنگاران می پیونددواین پیام روشن هنر درخدمت خیانت است که هم به حرفه خبرنگاری توهین می کند وهم هنر رافقط موقعی مشروع میداند که اقدامات ضد امنیت انجام دهد!

 

ازنظر کارشناس رادیوتجارت جهان یعنی آمریکای شمالی!

بازاریابی مدرن دنیا استفاده از هنرهفتم یا دنیای رسانه هاست اما بقول کارشناس رادیوتجارت اکنون دنیا ( یعنی آمریکا) به این نتیجه رسیده که دیگر تلویزیون وسینما یا رسانه های جمعی راه کار مناسبی برای ارتباط بامشتری نیستند بلکه مشتری علاقمند است ویژگیهای فردی او مورد توجه قرار گیرد لذا اکنون جهان( یعنی آمریکا) بسویی میرود که شرکتها بجای آگهی دادن به رسانه ها خودشان با مکاتبه یا حضوری با مشتریان تماس برقرار می کنند واین بازار یابی پست مدرن است. عجیب است دادو بیدا د هزاران ساله تجارت درایران وراه ابریشم اکنون بنام پست مدرنیزم بازاریابی مطرح میشود وجالب است کارشناس برای جلوگیری از انتقال فکر به این موضوع کلیه روشهای بازرایابی چندهزار ساله ایرانی با یک کلمه سنتی آنهم با لفظ تحقیر آمیز تخطئه می کند.

 

 

محمود هجرت

ملاقات مدیرمسئول خبرگزاری ماهین با محمود هجرت یکی از اساتید روزنامه نگاری در دفتر خبرگزاری انجام شد ایشان که در دهه اول انقلاب اسلامی سردبیر شب روزنامه کیهان بودند موفق شدند چهارمین روزنامه رسمی ایران را بنام نامه ایران راه اندازی نمایند ایشان همچنین قول دادند که باهمکاری آقای حسن فتحی به یاری خبرگزاری ماهین نیوز بشتابند...


تاریخ : چهارشنبه 88/11/7 | 8:11 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

اگر غرب هم فمینیست نباشد رادیو تجارت آنرا فمینیست می کند!

برخی کارشناسان را رادیو تجارت معلوم نیست از کدام قوطی عطاری پیدا می کند! یکی از آنها که ساعت 6 پنجم بهمن 88 راجع به اقتصاد خانواده صحبت می کرد گفت بااینکه درغرب هیچ مطلبی راجع به تفاوتهای مدیریت زن ومرد در خانواده ندیدم ولی از یک روانشناس پرسیدم که زنها بهتر مدیریت خانواده دارند یا مردها ایشان با دلایل زیادی گفت زنها بهترند! ازقدیم گفته اند وقتی عقل نباشد جان درعذاب است همین است تا دیروز که ادعا می کردند غرب فمینیست است وما باید از آنها یاد بگیریم حالا که غرب دست برداشته اینها ول کن نیستند آنهم از رسانه رسمی که دانشگاه جمهوری اسلامی محسوب می شود..

 

If the West is not the feminist feminist radio business is it!

برخی کارشناسان را رادیو تجارت معلوم نیست از کدام قوطی عطاری پیدا می کند! Some trade experts Radio is unknown Which grocery cans should be! یکی از آنها که ساعت 6 پنجم بهمن 88 راجع به اقتصاد خانواده صحبت می کرد گفت بااینکه درغرب هیچ مطلبی راجع به تفاوتهای مدیریت زن ومرد در خانواده ندیدم ولی از یک روانشناس پرسیدم که زنها بهتر مدیریت خانواده دارند یا مردها ایشان با دلایل زیادی گفت زنها بهترند! One of them is the fifth in the Persian month Bahman 6 to about 88 families spoke economy said nothing about the west although differences seen in the family management Vmrd woman, but a psychologist asked women or men are better family management reasons he said many women feel better ! ازقدیم گفته اند وقتی عقل نباشد جان درعذاب است همین است تا دیروز که ادعا می کردند غرب فمینیست است وما باید از آنها یاد بگیریم حالا که غرب دست برداشته اینها ول کن نیستند آنهم از رسانه رسمی که  دانشگاه جمهوری اسلامی محسوب می شود.. Azqdym said Drzab When John is not reason why the claim was until yesterday is West وما feminists must learn from them now that the West not by the discard these Nhm removed from the official media of the Islamic Republic is considered ..

 

 

 

 

Iran; member or observer present?

 

در حالیکه ایران با 6 پیشنهاد مشخص در اجلاس شانگهای شرکت کرد، هنوز هم به عنوان ناظر در جلسات حاضر میباشد که به نظر میرسد اثرگذاری آن از بسیاری از اعضاء بیشتر است. 6, while Iran suggested specific meeting participated Shanghai still present as observers at meetings is that it seems to impact many more members are. اجلاس شانگهای در واقع مجمع اعضای اثرگذار در اقتصاد آسیا است. Members of the Assembly meeting in Shanghai in the economy affecting Asia.

 

آسیا، مجامع اقتصادی گوناگونی دارد؛ از جمله اکو که شامل ایران، افغانستان و پاکستان و برخی از کشورهای مستقل و آسیای میانه میباشد. Asia, due to various economic; the ECO, including Iran, Afghanistan and Pakistan and some CIS countries are independent.

 

«آ سه آن» که ترکیبی از کشورهای جنوبشرقی آسیای به مرکزیت اندونزی و مالزی است. "A Tuesday that" the combination of Southeast Asian countries, Indonesia and Malaysia is centrality.

 

شورای همکاری خلیج فارس نیز گرچه یک مجمع ظاهراً سیاسی است، ولی بیشتر کاربرد اقتصادی دارد؛ حتی کشورهای عربی، پیشنهاد پول عربی داده بودند که هنوز موافقت نشده است؛ اما به حال، همه و همه به دنبال طرحهای جدید اقتصادی و بالا بردن درآمدها فعالیت میکنند. Although the Persian Gulf Cooperation Council also apparently a political convention, but more economic use of even Arab countries, had been suggested that Arab money has not been agreed yet but are, all new projects to enhance economic and income make Activity .

 

البته سازمانهای بینالمللی هم وجود دارند که کشورهای آسیایی در آن عضو هستند؛ مثلاً اپک یک مجموعه نفتی است که غالب اعضای آن، کشورهای آسیایی هستند و موثرترین عضو آن، یعنی عربستان، ایران و عراق در آسیا واقع شدهاند و با نگرشی به مجامع اقتصادی دیگر، تقش ایران در بسیاری از آنان برجستهتر است. Of course there are international organizations that are members of the Asian countries; for example, APEC is a collection of oil most of its members, Asian countries are the most effective members, namely Saudi Arabia, Iran and Iraq are located in Asia and other economic communities Reviewing , Tqsh Iran is leading many of them.

 

آسیا به مانند یک قاره کهن، دارای سابقه بسیار طولانی در اقتصاد و تجارت و تولید و امور جمعی است. Like an ancient continent of Asia, with a very long history in economics and business is production and collective affairs. شاید اولین اتحادیهها را اتحادیه جاده ابریشم میتوان گفت؛ یعنی تمامی کشورهای حاشیه این جاده از ابتدا تا انتها در یک امر مشترک بودند: تجارت آزاد با کمال امنیت و آسایش، یعنی مسیر جاده ابریشم کاملاً امن نگه داشته میشد و تاجران در رفتوآمد آن امنیت کامل داشتهاند. Perhaps the first Silk Road Union Union can be said, ie, all the countries of margins beginning to end this road in a matter were common: free trade with perfect security and comfort, the Silk Road route, ie kept completely secure and complete security of business people in Rftvamd have.

 

شاید قرارداد نوشتهشدهای هم در این زمینه وجود داشته که کشورهای همجوار جاده ابریشم با امضای آن توافقنامه به مفاد آن عمل میکردهاند و یا این قرارداد، نانوشته بوده و همه میدانستند چه باید بکنند و یا اصولی را اعلام کرده بود و همه به آن احترام میگذاشتند. Perhaps the Nvshthshdhay contract exists in this field that the neighboring countries of Silk Road agreement signed Mykrdhand to its content or operation of this contract, blank and knew what all young people tobacco or principles announced and left the all the respect.

 

ایران بهدلیل وسعت ایالات و ؟؟؟ The extent of states and due? آن، بیشترین مسیر طولانی این جاده را در درون خود جای میداده و یا در واقع، جاده ابریشم شامل سه قسمت مهم بوده است؛ قسمت ابتدایی، قسمت انتهایی، قسمت میانی. The highest long journey to the road instead of inside Mydadh or in fact, the Silk Road, including three important has been the primary destination, tail end, middle part. در واقع چین، اهمیت خود را در مبدا بودن این جاده یافته بود؛ یعنی همیشه میدانستند که جاده ابریشم از چین شروع میشود! In fact, China, the importance of their being the source of this road was found, ie, always knew that the Silk Road from China begins! و همینطور انتهای آن هم زیاد مهم نبود، زیرا همه میدانستند همه راهها به رم ختم میشود؛ اما اصل موضوع این بود که جاده ابریشم، مخصوصاً در دوره هخامنشیان، بیشترین پیشرفت خود را مدیون ایران بوده است. Similarly, the high end and it was not important, because all knew all roads lead to Rome is, but this was the primary topic of the Silk Road, especially in the Achaemenid period, owes most of its progress has been. آسیا چه به لحاظ تاریخی که اشاره شد و چه به لحاظ جغرافیایی، امروزه کاملاً به ایران وابسته است. What Asia Historically noted how Geographically, today is totally dependent on Iran. ایران در مرکز آن قرار گرفته و با اینکه بسیار کوچکتر از قرون گذشته است؛ ولی چون همه راههای بین شرق غرب و شمال جنوب آن از راه ایران میگذرد؛ لذا ایران کوتاهترین وسیله و راه تجارت و یا در واقع، ترانزیت کالا است. Located in the center of it and that is very smaller than centuries past, but because all roads between East and West and North South passed through Iran, so Iran and shortest trade route or by the fact, is the transit of goods.

 

دریای عمان، خلیجفارس، دریای مازندران؛ هر سه از لحاظ اقتصادی برای حملونقل دریایی کالاها اهمیت فوقالعادهای دارند. Sea of Oman, Persian Gulf, Caspian Sea; the three economically important goods for Marine Transport are wonderful. اهمیت خلیجفارس بهقدری زیاد است که گلوگاه تجارت جهانی هم محسوب میشود. Importance of the Persian Gulf is high gorge Bhqdry world trade is also considered. در حال حاضر، ما شاهد حضور همه قدرتها در آبهای بینالمللی آن هستیم، وجود ناوهای آمریکایی یا انگلیسی، فقط جهت تامین امنیت کشتیهای تجاری است و معیار و مکیال جهان هم محسوب میشود. At present, we attend all the power in international waters, we are Navhay American or English, only for security of ships and commercial criteria and is considered the world Mkyal.

 

امروزه سوال از اینکه شرق، غرب و شمال جنوب یعنی چه، زیاد پیچیده نیست؛ شرق جهان کجاست؟ Question today that East, West and North South, ie what, not too complex; East Where is the world? و غرب آن کجاست و معیار این شرق و غرب کجاست؟ Where is the criteria and the West and East and West Where is this? کجاست که مرکز زمین است و شرق و غرب با آن سنجیده میشود و دقت در این موضوع نشان میدهد که خلیجفارس یا ایران مرکز جهان است. Where is the center of the earth and the East and West it is measured and carefully in this topic shows that the Persian Gulf or the center of the world. این البته فقط جغرافیایی نیست، ولی مقصود در اینجا همین مسئله جغرافیایی، مهم است؛ یعنی جهتیابی جهان از روی خلیجفارس است؛ یعنی شرق جهان، شرق خلیجفارس است و غرب آن، غرب جهان! This course is not only geographical, but meaning the same problem here, geographical, is important, ie, navigation of the world is on the Persian Gulf, ie, East Europe, East and West of the Persian Gulf, the West world! شمال آن، شمال جهان و جنوب آن، جنوب جهان. Its northern, north and south of the world, South world. علت تجزیه ایران هم، اهمیت فوقالعاده آن بوده است؛ زیرا ایران دارای سرزمینهای نفتخیز بوده است و این طمع استعمار را برانگیخته بوده که طی سالهای اخیر، دو قطعه از آن را به بهانهای کرد و بعد از تاسیس سازمان ملل، به نام قانون و سازمان ملل آنها را تجزیه و هر کدام را به یک کشور تبدیل کرد. The analysis of the cause, it is extremely important because Iran has Nftkhyz land was raised and the greed of colonialism, which during recent years, two pieces of it to be an excuse and then established the United Nations, the name of law and Nations and their analysis to each into a country. آخرین ماجرای آن، بحرین است که تا همین اواخر، جزء ایران بود و با یک توطئه جدا شد و همه آنها به خاطر نفت بود و حتی بعد از انقلاب اسلامی هم میخواستند خوزستان را به نام عربستان جدا کنند و نفت آن را استعمارگران راساً استخراج کنند و با این حرکت همیشه بهعنوان یک خطر، ایران را تهدید میکند و هرگاه ایران دچار کوچکترین مسئلهای میشود، تجزیهطلبی مطرح میشود و مانند شمشیر دیمقرین بر بالای گردن ایران است. Last Christmas it was Bahrain who until recently, had any of a separate conspiracy, and all of them to oil and even after the Islamic Revolution to the Khuzestan wanted to Saudi oil and the isolated colonists to extract itself and always move as a threat, Iran and threatening to suffer if Iran is the smallest issue, such as sword and Tjzyhtlby comes on top of the neck Dymqryn Iran. در واقع فرصتسوزی در پیشرفت ایران، بهوسیله تهدید قومیتگرایی صورت میگیرد. In fact Frstsvzy in progress, the ambassador of Qvmytgrayy threat. اکنون در سیستان و بلوچستان ما شاهد بودیم که در مسئله هستهای، چه مقدار مسایل قومیتی و ترور و وحشت ایجاد کردند و یا اخیراً در مقابل وحدت مردم در انتخابات، خواستههای غیرمدنی به عنوان؟؟؟ Now in Sistan and Baluchestan, we were the nuclear issue, issues of ethnicity and how much to create terror and panic and the unity of people in recent elections, demands a Ghyrmdny? مدنی مطرح شدند. To be more civil. قبول رای اکثریت فراموش شد و اقلیت، خواستار حاکم شدن بودند و با اینکه هیچگونه بهانه یا مدرکی برای رد اعداد نداشتند، فقط به دلیل تمایلات شخصی، تصور تقلب و امثال آن را در جامعه پراکنده میکردند تا مردم از این پیشرفت، احساس ناراحتی کنند و این امر، باعث تخریب و آشوب شده و از هرگونه پیشرفت جلوگیری میکند و این بهدلیل حضور ایران با پیشنهادهای بزرگ در نشست شانگهای انجام میشد تا آن را تحتالشعاع قرار دهد Forget and accept majority minority, were called to the ruling and that no reason or evidence not in the numbers, just because of personal desires, imagine the fraud and the like scattered in society, people lived to this progress, their discomfort and This caused chaos and destruction and prevent any progress due the presence of this great meeting with suggestions of Shanghai as it was to surround the

 

سید احمد حسینی ماهینی Seyed Ahmad Hosseini Mahyny

 

+ نوشته شده در سه شنبه دوم تیر 1388ساعت 9:35 توسط سید احمد حسینی | + Written on Tuesday, the second Persian date

Mahin News reporter receives honorary News Mahin interested can cooperate with Tehran 77516111 Niloofar Alley Spring No. 7 South Second Floor

 


تاریخ : دوشنبه 88/11/5 | 8:49 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
Mahn News reporter receives honorary News Mahyn interested can cooperate with Tehran 77516111 Niloofar Alley Spring No. 7 South Second Floor
تاریخ : دوشنبه 88/11/5 | 8:31 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>