تماس با ما بهار 96 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
صبا

همانطور که میدانیم : تلاوت قران ایرانی ها از روی تلاوت مصری ها بود، که در قرن گذشته از طریق گرامافون، یا نوار ضبط صوت به دستشان می رسید، و از روی آن تمرین می کردند. البته در ایران هم در مکتب خانه ها، یا بر سر مزار فوت شدگان، تلاوت قران انجام می شد ولی، مانند کتابت قران، مورد هجوم فرهنگی قرار گرفت، و به فراموشی سپرده شد. هجوم فرهنگی را آل سعود، به کمک وهابیون آغاز کردند. آنها برای اینکه بهانه ای برای: تخریب قبور ائمه داشته باشند، گفتند شیعه دین دیگری دارد! و کتاب و قران آن جدا است، لذا عرب زدگان! قرآن بایسنقری یا تجویدی را کنار گذاشتند، و به قران طه عثمان روی آوردند. و تلاوت کنندگان هم، برای اینکه بتوانند در عرصه بین المللی مطرح شوند، از عبدالباسط شروع کردند. اخیرا مرکز رشد فناوری های مجازی سعی دارد: کتابت قران را دوباره به ایران اسلامی برگرداند، لذا تحت عنوان پروژه ساده نویسی و ساده خوانی، فونت های جدیدی طراحی کرده بنام خط نوین قرانی واضح، ولی نتوانسته از دایره طه عثمان فرار کند! بهر حال قدم مثبتی است که: امیدها به آن بسته است تا بتواند قران بایسنقری و: طاهر خوشنویس را زنده کند. اما مهمتر از کتابت، قرائت یا تلاوت قران است. زیرا کتابت را فقط کاتبان می توانند! ولی تلاوت به عهده همه است. همه مسلمانها  مامورند روزی 10بار، حداقل سوره فاتحه و سوره های کوچک را در: نمازهای یومیه بخوانند چه کتابت بدانند و چه بی سواد باشند. اما تلاوت ایرانی یا مصری و ترکیه یک ایراد اساسی دارد: و آن خالی بودن از احساس است. یعنی شدت توجه به ظاهر و: بیان صحیح مخارج حروف باعث شده تا از معانی قران غافل باشند. ولذا با اینکه قران، سخن گفتن خدا با انسان است، اصلا آن را متوجه نمی شوند! و فقط برای ثواب گوش می دهند. در حالیکه ما در روایات زیاد می خوانیم که: همین صوت و لحن و تلاوت با احساس قران، مردم را جذب می کرد. و مسلما اعراب بدوی هم، با زبان ادبی قران آشنایی کمی داشتند، ولی احساس تلاوت کننده در بیان قران، آنها را متوجه و مجذوب می کرد. زیرا اعراب بدوی زبانشان با: عربی مبین فرق می کرد. مردم مصر هم مانند مردم عراق، زبان دیگری داشتند و بعدا زبان عربی را انتخاب کردند، و لذا بیشتر کلمات آنها عربی فصیح است! که  به قران نزدیکتر است. در حالیکه عربی خود عربستان، اصلا با قران قابل مقایسه نیست. لذا تلاوت مصری بیشتر متوجه درست ادا کردن و: زیبا کردن کلمات است. به همین دلیل برای انها ایات رحمت و بشارت با: ایات عذاب و تهدید تفاوتی ندارد. به همین دلیل باید به دنبال تلاوتی با احساس بود. مانند دکلمه در زبان و ادبیات دیگر، در قران هم استفاده شود. میتوان نرم افزاری را طراحی نمود تا: از سیگنالهای کروموزمی استفاده کرده، صوت داودی را جمع اوری کند! مانند گل کوزه گری که: صدای کوزه گر را، چون گرامافون ضبط می کند. کنار چاه کوفه صدای مناجات و: تلاوت قران امیرالمومنین را باز سازی کرد. و یا با سیمولیشن روش جدیدی در: تلاوت طراحی نمود که کلمات را با زبان اشاره، بطور دقیق به مخاطب منتقل کند. مثلا وقتی صحبت از جهنم و عذاب الهی است، لحن ترسنده باشد. و دستها به کمک لحن جهنم را نشان دهند. و هنگامی هم که صحبت از: نعمات الهی و بهشت است، حالت خوشی به صدا داده شود! زبان بدن به کمک قاری بیاید، تا مردم دقیقا متوجه شوند در: بهشت چه چیزهایی هست و خوشحال شوند. حتی مانند سینمای شش بعدی، نسیم بهشت هم در فضا پخش شود...

Iranian recitation plan

As we know, the recitation of the Iranian Qur"ans was based on Egyptians" recitation, which they received in the last century through gramophones, or tapes, and practiced. In Iran, of course, the recitation of the Qur"an was carried out either in the schools or at the tomb of the dead, but, like the writing of the Quran, was invaded by culture and was forgotten. Al-Saud began the cultural invasion, with the help of the Wahhabis. They said that Shi"ism has another religion in order to have an excuse for: the destruction of the graves of the Imams. And the book and the Qur"an are separate, so the Arabs! The Qur"an left the Bazinqiri or Tajvidi, and turned to the Qur"an of Ta"ha Uthman. And the recitement started from Abdul Baset in order to be able to come up internationally. Recently, the Center for the Development of Virtual Technologies has been trying to turn the book of the Quran back to Islamic Iran, so, under the name of simple programming and simple reading, it designed new fonts called the new Quranic line but could not escape the circle of Ta"ha Uthman! However, it is a positive step: the hopes are closed so that it can revive the Qur"an and: revive the calligrapher. But more important than writing, reading, or reciting the Qur"an. Because your book can only be scribes! But the recipe is for everyone. All Muslims are required to read 10 times a day, at least Surah al-Fatiha and small surahs in: prayers for whatever they know or illiterate. But the Iranian, Egyptian or Turkish recipe has a fundamental objection: it is empty of feeling. That is, the intensity of attention to appearance and: the correct expression of the cost of the letters has led to the neglect of the meaning of the Qur"an. Therefore, although the Qur"an is God"s talk with human beings, they do not understand it at all! And they only listen for rewards. While we read in many narratives, the same voice, tune and recite the Qur"an, attracted people. And, of course, primitive Arabs were also familiar with the literary language of the Quran, but the reciprocal feelings of the Qur"anic expression made them understand and fascinate. Because the primitive Arabs differed from their Arabic language. The Egyptian people, like the Iraqi people, had another language and later they chose Arabic, and therefore most of their words are Arabic. Which is closer to the Qur"an. While the Saudi Arabic itself is not comparable to the Quran at all. Therefore, Egyptian recitation is more about realizing and: beautiful words. For this reason, for the sake of mercy and good news, there is no difference between agony and threat. For this reason, you should seek a recipe with a feeling. Like the poem in other languages ??and literature, it is also used in the Qur"an. You can design software to: use chromosomal signals to collect dao dots! Like a jar of pottery: It"s a potter"s voice, because it records the gramophone. Along the wells of Kufa, the voice of prayers and: rebuilding the Qur"an of Amir al-Momenin. Or with a new method in Simulations: It was designed to translate the words into the target language accurately to the audience. For example, when speaking of hell and doom, the tone is terrifying. And show your hands with Hell"s Tone. And when it comes to divine blessings and paradise, the mood is to be called! The language of the body comes with the help of Qari, so that people will know exactly what they are and what to do with the paradise. Even as a sixth cinema, the breeze of Paradise is also spread in space...

خطة یقرأ الإیرانیة

کما نعلم: القرآن الإیرانی تلاوة تلاوة من المصریین، الذین فی القرن الماضی الفونوغراف، أو المسجل جاء لهم، وأنها تمارس ذلک. وبطبیعة الحال، فی المدارس، أو قبر المتوفى، تلاوة القرآن، ولکن، مثل القرآن، وکان الغزو الثقافی، وکان ینسى. الغزو الثقافی آل سعود، بدأ الوهابیون للمساعدة. أنها تجعل ذریعة لتدمیر أضرحة الأئمة وقال دین الشیعة! وتتم إزالة کتاب القرآن، والعربیة المنکوبة ! Baisonghor أو عن طریق الفم التخلی عن القرآن، وتحولت القرآن عثمان طه. وتلاوة من المشارکین، بحیث یمکن أن تثار فی الساحة الدولیة، بدأ عبد. مرکز تحاول أن تنمو التقنیات الافتراضیة: rasm عاد مرة أخرى إلى إیران، أنها بسیطة وسهلة القراءة فی إطار هذا المشروع، مصممة خطوط جدیدة خط جدید یسمى اضحة القرآنیة، ولکن لا یمکن الهروب من دائرة عثمان طه! ومع ذلک، خطوة إیجابیة: مغلق نأمل أن Baisonghor والکنیسة: الحیاة الخط النقی. ولکن معظم من الکتابة والقراءة أو قراءة القرآن. فقط لأنه لا یمکن الکتبة کتابک! لکن تلاوة مسؤولیة الجمیع. أمر جمیع المسلمین 10 مرات فی الیوم، على الأقل سورة الفاتحة وسورة صغیرة: الصلوات الخمس وقراءة الکتاب لمعرفة ما أمیون. لکن إیران أو مصر وترکیا یقرأ الخلل الأساسی: کان فارغا من الشعور. شدة ظهور والتعبیر لا یدرکون من التکلفة الصحیحة من الحروف المکونة لمعانی القرآن. وذلک مع القرآن، والله على التحدث مع البشر، لم یدرک ذلک! ومجرد الاستماع إلى مکافأة. بینما العدید من التقالید نقرأ أن صوت ونبرة وتلاوة القرآن الشعور، سوف ینجذب الناس. وبالتأکید کان البدو أیضا الألفة قلیلا مع اللغة الأدبیة للقرآن، لکنها لا تشعر تلاوة القرآن، وسوف یفهم ویکون فتنت. لأن البدو بألسنتهم: التعبیر العربی کان مختلفا. المصریون، مثل الشعب العراقی، لغة أخرى، ومن ثم اختارت اللغة العربیة، وبالتالی هی کلمات أکثر بلاغة اللغة العربیة! وهو أقرب إلى الکنیسة. فی حین العربیة السعودیة، والقرآن لا یقارن. ویقرأ المصریة کلما أدرکت یتحدث فقط من: الکلمات الجمیلة. حتى بالنسبة لهم، وآیات الرحمة والأخبار الجیدة: علامات نهایة العالم والتهدید لا یختلف. لهذا السبب کنت بحاجة لقراءة مع شعور. کما یتلى فی لغة أخرى، وتستخدم فی القرآن الکریم. یمکن للبرنامج أن تکون مصممة ل: استخدام الکروموسومات من الإشارات، أقحوان صوت جمع! مثل الطین الفخاری هذا الصوت الفخاری، کما سجل الحاکی. الکوفة بشکل جید مع صوت الهتاف: علی إعادة بناء القرآن. أو طریقة جدیدة لمحاکاة فی تصمیم یقرأ الکلمات فی لغة الإشارة، بدقة تنقل إلى الجمهور. على سبیل المثال، عندما یتم معاقبتهم فی الجحیم، لهجة تخاف. والیدین للمساعدة فی إظهار ضبط الجحیم. وعندما یتحدث عن نعمة الله والسماء، والصوت هو جید! قاری لغة الجسد للمساعدة، حتى یعرف الناس بالضبط فی ما هو السماء وتکون سعیدا. حتى فی السینما ستة الأبعاد، الجنة نسیم فی الهواء ...

?ran Ya Pey??mb?r! Qur"ani plan

Bildiyimiz kimi ?ran Quran tilav?ti öt?n ?srin fonoqraf, v? ya maqnitofon onlara g?l?n misirlil?r, oxunmas? v? onlar t?crüb?. ?lb?tt?, m?kt?bl?r, v? ya m?rhum m?zar? Quranda kimi m?d?ni i??al idi v? unudulmu?, Quran oxuyan, lakin. S?ud M?d?niyy?t i??al, vahabil?r köm?k etm?y? ba?lad?. Onlar imam?n q?birl?rinin da??d?lmas? üçün b?han? ?i? din edib olun! V? kitab Quran ç?xar?l?r, ?r?b qap?lm??! Baisonghor ya ?ifahi Quran t?rk, v? Osman Taha Quran çevirdi. onlar beyn?lxalq al?md? günd?m? edil? bil?r ki, i?tirakç?lar?n oxunmas?, Abdul ba?lad?. Center virtualla?d?rma texnologiyalar? inki?af çal???r: Rasm yenid?n ?rana qay?d?b, bu layih? ç?rçiv?sind? oxumaq üçün sad? v? asand?r, yeni fonts yeni x?tt Quran ayd?n deyil?n n?z?rd? tutulmu?dur, lakin dair? Osman Taha kaçamad?! Lakin, bir müsb?t add?m: t?miz x?tt h?yat: bu ümid Baisonghor v? kils?si ba?l?d?r. Amma yaz? ?n oxumaq v? ya Quran oxuyan. Sad?c? kitab ilahiyyatç?lar bil?rsiniz, çünki! Lakin bütün m?suliyy?ti oxuyan. Bütün müs?lmanlar 10 d?f? bir gün, ?n az? sur?si Fatih? v? sur? kiçik ?mr günd?lik be? namaz v? savads?z n? bilm?k kitab oxuyun. Amma ?ran v? ya Misir v? Türkiy? fundamental qüsur oxuyan: bu hissi bo?dur. görünü?ü v? ifad? intensivliyi Quran m?nalar? t??kil ed?n h?rfl?rin düzgün d?y?ri x?b?rsiz. insanlar il? dan??maq Quran, Allah il? bel?, d?rk etm?yib! V? yaln?z mükafat qulaq asmaq. çox ?n?n?l?ri is? biz v? Quran hissi oxuyan s?s v? ton, insanlar c?lb olunacaq ki, oxumaq. And olsun ki, B?d?vil?r d? Quran ?d?bi dili il? az tan?? idi, lakin Quran oxunmas? hiss, onlar ba?a dü??c?kl?r v? heyran. öz dill?ri il? b?d?vil?r Çünki: ?r?b ifad? f?rqli idi. Misirlil?r, ?raq insanlar kimi, sonra ba?qa bir dil v??r?b dili seçdi v? buna gör? d??r?b daha f?sah?tli sözl?ri! Hans? kils?si daha yax?nd?r. S?udiyy??r?b olsa da, Quran müqayis? deyil. göz?l sözl?r: Misir Ya Pey??mb?r! Qur"ani daha m?n dan??an h?yata keçirilir. Bel? ki, onlar üçün, m?rh?m?t v? müjd? ay?l?ridir: Apocalypse ?lam?tl?ri v? t?hlük? f?rqli deyil. Siz hissi il? oxumaq laz?md?r gör?. ba?qa dild? oxundu?u kimi, Quranda istifad? olunur. proqram t?rtib edil? bil?r: siqnallar?n Xromosom istifad? s?s chrysanthemum toplamaq! bir val kimi dulusçunun gil dulus s?s kimi. Kufa d? ataraq s?si il?: Ali Quran yenid?n. V? ya dizayn simulyasiya yeni bir üsul d?qiq, i?ar? dili sözl?r oxuyan tama?aç?lara çatd?rmaq. Bu C?h?nn?m c?zaland?r?l?r M?s?l?n, ton qorxur. V??ll?ri ?ou tune c?h?nn?m köm?k edir. Allah?n v? göyl?rin b?r?k?ti b?hs zaman, s?s yax??! Qari b?d?n dili n?f?r m?hz göy n? bilirik, bel? ki, yard?m v? xo?b?xt olmaq üçün. H?tta alt? ölçülü kino kimi, Paradise Breeze hava edir ...

 

 


تاریخ : چهارشنبه 96/3/31 | 11:38 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

عده ای تصور می کنند: قدس فقط یک مسجد مخروبه و متروکه در فلسطین اشغالی است! و می گویند چرا امام خمینی فرموده: روز قدس روز اسلام است. از نظر اینها باید آن قطعه زمین هم، مانند بقیه فلسطین اشغالی تحویل اسرائیل دهیم! تا همه گرفتاریها حل شود و: جهان روی صلح ببیند. اما این فقط یک خیال خام است، زیرا که آنها به زمین های گرفته شده کفایت نمی کنند. آنها از نیل تا فرات اولین هدفشان بود، ولی در پروتکل های مخفیانه و محرمانه خودشان، همه جهان را می خواهند آنهم بدون انسان. اگر دقت کنیم بسیاری از کارخانجات اسلحه سازی و: قاچاق مواد مخدر و عتیقه جات، همه صهیونیستی هستند. زیرا برنامه آنها فتح جهان بدون مزاحم است. و هر کس حتی همکیشان خود را، که با این ایده مخالف باشند، دشمن خود میدانند که باید از بین برود. آنها سلاحهایی طراحی کرده اند که: براثر انفجار بطور هوشمند، فقط دنبال انسان رفته و او را از بین می برد. به خانه ها و اموال آسیبی نمی رساند. برخی از این سلاحها شیمیایی است، و از تئوری بیو تروریسم استفاده می کنند تا: با پخش این گاز های سمی، فقط انسانها بمیرند و شهر ها با تمام امکانات، بطور سالم به دستشان بیافتد. این نسل کشی برای آنان جشن و شادی است، و روزی که قادر شوند همه بشریت را نابود کنند، شادمانی شان کامل خواهد شد. نمونه اولیه آن شهرک سازی در: زمین های فلسطینیان هست. البته آنها مدعی خرید این زمین ها می باشند! بله ممکن است از اعراب و آل سعود، خیانت سرزده و زمین ها را بنام اعراب، خریداری و به صهیونیست ها فروخته باشند. ولی این دلیل فریب مردم است نه خرید زمین یا ملک. در حالیکه ما می بینیم اصلا سندی ارائه نمی دهند، و نیازی به ارائه هم نمی بینند! زیرا هر روز لودر و بولدوزر هست که: خانه ها و مزارع فلسطینیان را تخریب، و بر روی این خرابه ها شهرک می سازند. و فقط به همین جا ختم نمی شود، در عربستان هم آل سعود یهودی ، همه بناهای تاریخی اسلامی را تخریب کرده: و شهر سازی و راهسازی و اتوبان ایجاد می کنند. در همه جای دنیا هم همینطور هست: داعش و طالبان و القاعده، مزدوران آنها هستند تا همه املاک و: مستغلات و سرزمین های اسلامی،  و حتی غیر اسلامی را به زور گرفته، و مردم آنجا را از بین ببرند. می بینیم در اولین قدم، گورستانهای دسته جمعی درست می کنند، نوزادها و کودکان را می کشند و: آثار تاریخی را تخریب کرده از بین می برند. آل سعود که در یمن کشتار روزانه راه انداخته، و از طریق بمباران و ایجاد مصنوعی بیماریهای وبا و غیره، درصدد نابودی مردم یمن هستند! در بحرین و عراق و سوریه وضع بهتر از این نیست. در ایران و اروپا و آمریکا هم، دست از این جنایت ها برنمی دارند. هر روز تیراندازی هر روز بمب گذاری و: حمله به مرزها ادامه دارد. تعویض ولیعهد آن هم در آستانه روز قدس، نشان می دهد: صهیونیزم و ارتجاع، به مرحله ای از جنون رسیده اند که: با زندگی مخالف هستند! هر زنده ای را دشمن خود می دانند. و این جنون آنها باید قبل از هر اقدامی، از بین برود و الا هر روز شاهد کشتار و: وحشت و جنگ خواهیم بود. چنانچه ولیعهد جدید سوسمار خوارها،  باز هم اعلام کرده ایران را میدان جنگ می کند! لذا باید مطمئن بود که قدس فقط: یک نقطه روی نقشه نیست، بلکه مانعی در مقابل نسل کشی و نابودی بشریت هست.   ماهین نیوز ، ستاد بازسازی بقیع و ائتلاف بزرگ ورزش ایران، از همه مردم دنیا که دوست ندارند قتل عام شوند، می خواهد که در این راهپیمایی شرکت نمایند. و مانع شهرک سازی و تجاوز و نسل کشی آنها شوند، این شر را در نطفه خفه کنند و: اسرائیل را از روی زمین محو نمایند.

Day of the Quds Day everyone

Some people think: Quds is just a desolate mosque occupied in Palestine! And they say why Imam Khomeini said: The day is the day of Islam. In terms of this, we must give that piece of land, like the rest of the occupied Palestine, to Israel! To solve all the troubles and to see the world on peace. But this is just a raw imagination, because they are not enough to take the land. They were their first goal from Nile to Euphrates, but in their secret and confidential protocols, they want the whole world without human being. If we look at the fact that many weapons factories: drug trafficking and antiquities are all Zionist. Because their plan is to conquer the world without disturbing. And anyone, even their own, who oppose this idea, knows their enemy to be eliminated. They have designed weapons that: By blasting smartly, they just follow the man and destroy him. It does not harm homes and property. Some of these weapons are chemical, and they use the theory of bio-terrorism, so that, with the release of these poisonous gases, only humans die and the cities will endure them with all the abilities. This genocide is celebration and joy for them, and the day they can destroy all humanity, their happiness will be complete. The prototype of the settlement is Palestine. Of course, they claim to buy these lands! Yes, it is possible that Arabs and Al Saud would buy the intrusive treachery and lands in the name of the Arabs and sell them to the Zionists. But that"s the reason people are deceiving, not buying land or property. While we do not see it at all, they do not need to submit! Because every day there is a loader and a bulldozer that destroys the houses and fields of the Palestinians, and settle settlements on these ruins. And it just does not end there, in Saudi Arabia, al-Saud, a Jewish one, has destroyed all Islamic monuments: urbanization, road construction and highways. It is also everywhere in the world: ISIL and the Taliban and al-Qaeda are their mercenaries to force all real estate: real estate, Islamic lands, and even non-Islamic countries, and destroy the people there. We see, in the first step, creating mass graves, killing newborns and children and destroying historical monuments. Al Saud, who has launched daily killing in Yemen, and by bombing and artificially creating cholera and so on, seeks to destroy the Yemeni people! In Bahrain, Iraq and Syria this is not better. In Iran, as well as in Europe and the United States, they do not stop these crimes. Every day shooting each day bombing and: the invasion of the borders continues. The replacement of the crown prince on the eve of Qods Day shows that Zionism and reaction have reached a stage of madness: they are opposed to life! Everyone knows their enemy. And this madness must be eliminated before any action, and every day we will witness the killing and: horror and war. As the new crown prince of the Lizard Eaters, again declared Iran to be the battlefield! So make sure that Jerusalem is not just a point on the map, but an obstacle to the genocide and destruction of humanity.

Mahin News, the Baghi Reconstruction Team and the Great Sport Coalition of Iran, ask all the people of the world who do not want to be massacred, to participate in the rally. And to prevent settlements and rape and genocide, to stifle this evil in a fountain, and to remove Israel from the earth.

یوم بیوم القدس

بعض الناس یعتقدون: مسجد القدس مجرد المتهالکة والمهجورة فی الأراضی الفلسطینیة المحتلة! وأقول لماذا قال الخمینی: یوم القدس هو یوم الإسلام. یجب أن تکون هذه هی نفس قطعة الأرض، مثل بقیة الأراضی الفلسطینیة المحتلة سلمت إسرائیل القیام به! من أجل حل جمیع المشاکل والعالم یرى السلام. لکن هذا لیس سوى وهم، لأنها لم تکن کافیة الأرض. الهدف الأول من النیل إلى الفرات، ولکن فی بروتوکولات سریة وسریة أنفسهم، فإن کل العالم سیکون دون الرجل. إذا نلاحظ کیف المصنع العدید من الأسلحة وتهریب المخدرات والتحف، وجمیع الصهیونیة. لأنها تخطط لغزو العالم دون مزعج. وأی شخص، حتى زملائک، الذین یختلفون مع هذه الفکرة، تعرف عدوک التی یجب القضاء علیها. لقد صممت الأسلحة التی انفجار ذکیة، وانه مجرد النظر الرجل یدمر. المنازل والممتلکات دون أن یصاب بأذى. بعض من هذه الأسلحة الکیمیائیة، ونظریة الإرهاب البیولوجی الأعلى: تلعب هذه الغازات السامة، یموت الناس فقط والمدینة مع جمیع وسائل الراحة، سلیمة یحدث لهم. هذه الإبادة الجماعیة هی احتفال بالنسبة لهم، ویوم واحد تکون قادرة على تدمیر البشریة جمعاء، وفرحتهم تکتمل. النموذج الأولی من المستوطنات على أراضی الفلسطینیین أیضا. وزعموا أنهم لشراء هذه الأرض! نعم قد العرب والسعودیین والخیانة تدخلی والأراضی کعرب، یتم شراؤها وبیعها الصهاینة. ولکن هذا هو خداع الناس لا تشتری الأراضی أو العقارات. بینما نحن لا توفر أی دلیل، ولا نرى أن هناک حاجة لتقدیم! لأن کل یوم هناک لوادر والجرافات التی تهدم البیوت والمزارع الفلسطینیة، وعلى أنقاض مدنهم. وفقط لم تتوقف عند هذا الحد، فی سعود یهودی السعودیة وجمیع الآثار الإسلامیة دمرت: والمدینة والطرق السریعة البناء وخلق. ونحن نرى فی الخطوة الأولى، والمقابر الجماعیة صحیحة والرضع والأطفال لقتل وتدمیر المعالم تدمیر. أطلقت آل سعود فی الیمن المذابح الیومیة، من خلال القنابل وخلق الاصطناعی الکولیرا وغیرها من الأمراض، فی محاولة لتدمیر شعب الیمن! فی البحرین، العراق، سوریا، فإن الوضع لیس أفضل. إیران وأوروبا وأمریکا، هذه الجرائم لا تتوقف عند هذا الحد. کل یوم، کل یوم من التفجیر واطلاق النار على الحدود لا یزال مستمرا. تاج محل ذلک عشیة یوم القدس، العرض: الصهیونیة والرجعیة، قد وصلت إلى مرحلة من الجنون التی تعارض الحیاة! کل الذین یعیشون عدوهم. وهذا الجنون لدیهم لاتخاذ أی إجراء، وإلا کل یوم لتقتل وتدمر: الإرهاب والحرب تسیر. إذا کان أکلة ولی العهد سحلیة جدیدة، وقال أیضا ساحة المعرکة إیران! لذلک، یجب أن نعرف أن القدس مجرد نقطة على الخریطة، ولکن هناک عقبة فی وجه الإبادة الجماعیة وتدمیر الإنسانیة .

ماهین أخبار الموظفین البقیعوإعادة بناء التحالف الریاضة الکبرى لجمیع الناس فی العالم الذین لا یحبون القتل، وسوف یشارک فی الرالی. ومنع مستوطناتهم والعدوان والإبادة الجماعیة، وهذه الشر مقروض فی مهدها وإسرائیل سوف تزول من على وجه الأرض.

Qüds Günü Günü

B?zi insanlar hesab: Qüds m?scid yaln?z bir sökük v? i??al edilmi? F?l?stin ?razil?rind? t?rk! Xomeyni bildirib niy? V? de: Qüds Günü ?slam günüdür. Bu ?srail t?slim i??al olunmu? F?l?stin ?razisind? qalan kimi torpaq eyni parça olmal?d?r! bütün ç?tinlikl?r h?ll v? dünyada sülh görür üçün. onlar kifay?t q?d?r torpaq deyil, çünki Lakin bu, yaln?z bir illüziya deyil. F?rat, lakin gizli v? m?xfi protokollar? Nil ilk m?qs?di özl?ri, bütün dünya insan olmadan ola bil?r. biz sionist narkotik v? ?ntiq, bütün neç? silah fabriki v? qaçaqmalç?l??? mü?ahid? edin. onlar annoying olmadan dünya f?th etm?yi planla?d?r?r?q, çünki. V? fikri il? raz? h?r k?s, h?tta fellow, aradan qald?r?lmal?d?r dü?m?n bilir. Onlar partlay?? a??ll? silah dizayn, v? o, yaln?z insan m?hv axtar?r. Ev v? ?mlak salamat. bu kimy?vi silahlar?n b?zi v? bio-terror up n?z?riyy?si: bütün ??raiti il? bu z?h?rli qaz oyna, insanlar yaln?z ölm?k v? ??h?r, bütöv onlara ba? verir. Bu soyq?r?m onlar üçün qeyd edir v? bir gün bütün insanl?q m?hv ed?, onlar?n sevinc tam olacaq. F?l?stinlil?r d? torpaq ya?ay?? m?nt?q?l?rinin prototip. Onlar bu torpaq almaq üçün iddia! B?li ?r?bl?r kimi ?r?bl?r v? S?udiyy?lil?r, x?yan?t müdaxil? v? torpaq al?b v? Sionistl?r sat?l?r bil?r. Amma bu torpaq v? ya ?mlak almaq insanlar aldatma edir. Baxmayaraq biz h?r hans? bir sübut yoxdur v? t?klif ehtiyac görmür?m! h?r gün, çünki orada yükl?yicil?r v? F?l?stin evl?ri v? t?s?rrüfatlar? v? onlar?n ??h?rl?rin xarabal?qlar? üz?rind? da??tmaq buldozer. V? yaln?z S?udiyy? S?ud y?hudi, bütün ?slam abid?l?ri m?hv orada dayand?rmaq verm?di: ??h?r v? ?ose tikinti v? yarad?r. H?r yerd? eyni: öldürm?k Real v? ?slam torpaqlar?, h?tta qeyri-islam güc v? orada insanlar: ISIS v? Taliban v? ?l-Qaid?, onlar bütün ?mlak agentl?ri. Biz ilk add?m bax kütl?vi m?zar öldürm?k körp?l?r v? u?aqlar, do?ru v? abid?l?ri m?hv m?hv. Y?m?nd? Al Saud Y?m?n xalq?n? m?hv etm?y? çal???r, bomba v? v?ba v? dig?r x?st?likl?rin süni yarad?lmas? vasit?sil?, bir günd?lik q?r??n ba?lay?b! B?hreyn, ?raq, Suriya, v?ziyy?t yax?? deyil. ?ran v? Avropa v? Amerikada bu cinay?tl?r orada dayand?rmaq deyil. H?r gün s?rh?dd? bombing v? at?? hücum h?r gün davam edir. Crown Qüds günü, ?ou ?r?f?sind? ?v?z: Sionizm v? reaksiya, h?yat qar?? d?lilik m?rh?l?sin? çatm??d?r! H?r onlar?n dü?m?n ya?ay?r. Onlar bu d?lilik öldürm?k v? m?hv etm?k üçün h?r gün ba?qa h?r hans? bir h?r?k?t v? ya etm?k: terror v? müharib? gedirdi. yeni v?li?hdi k?rt?nk?l? yey?nl?r varsa, ?ran?n döyü? dedi! Buna gör? d?, siz x?rit?d? Qüds ki, yaln?z bir nöqt?y? bilm?lidir, lakin soyq?r?m qar??s?nda bir mane? v? insanl?q m?hv var.

Mahin News Personal Baqi v? q?tl kimi deyil, dünyan?n bütün insanlar?n idman böyük koalisiya yenid?n qurulmas?, onlar mitinq i?tirak ed?c?k. V? onlar?n q?s?b? v? t?cavüz v? soyq?r?m? qar??s?n? almaq, bud v? ?srail nipped bu pis yerd?n m?hv edil?c?k.

 

 

 


تاریخ : چهارشنبه 96/3/31 | 12:59 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

آیا عربستان عقب نشینی می کند؟

با استقبال گرم از حیدر العبادی، به نظر می رسد که عربستان برای میانجی با ایران، فرش قرمز پهن کرده است و: از مواضع قبلی خود عدول کرده است. اما این فقط یک فریب و یا توطئه است. زیرا آل سعود پدر خوانده داعش است که: تا دروازه های بغداد آمده بودند، و میخواستند حکومت مستقر در آن، یعنی همین آقای حیدر العبادی را سرنگون کنند. هنوز هم خیابان های بغداد، هر روز شاهد انفجار خود رو های بمب گذاری شده، از سوی عربستان است! بارها دولت عراق این موضوع را گفته و: سفیر عربستان را هم احضار کرده است. آیا واقعا همه اینها باید فراموش شود؟ البته حیدر العبادی ممکن است از اینکه: هم عربستان و هم ایران، از او استقبال رسمی به عمل آوردند! دچار این اشتباه شود و: همه خیانت های آل سعود را فراموش کند. به همین دلیل رهبر انقلاب اسلامی در دیدار خود، این نکته را یاد آور شد که: هیچگاه فریب آمریکا و اذناب او را درمنطقه نخورید. معنی این سخن این است که: آنها می خواهند زمینه ضربه بیشتری فراهم کنند. به عبارت بهتر: آل سعود با سرگیجه ای که از حمله موشکی ایران گرفت، دنبال خرید زمان است. و شایعاتی مبنی بر میانجیگری عراق را، بر سر زبان ها انداخته است تا ایران را، دچار انفعال کند و موضعگیری ها را تضعیف نماید. موضع اصلی پرتاب این موشک، کمک به دولت سوریه برای تسلط ارتش بر آن مناطق بود. زیرا که ارتش سوریه بلافاصله وارد: دیرالزور شد و آن را آزاد کرد. اما دو تحلیل دیگر ارائه شد که درست برعکس یکدیگر بود: از طرف یک نشریه روسی اعلام شد که: سیلی را داعش خورد، تا صدای آن را دیگران بشنوند. ولی از سوی بی بی سی گفته شد: که ایران به سوریه حمله کرد! و چون تبلیغات صهیونیستی امپریالیستی و ارتجاعی(عبری  عربی غربی) در بخشی از: دولت ایران موثر تر است، لذا موضع گیری سخنگوی وزارت خارجه، در جواب بی بی سی بود که گفت: حمله موشکی ایران به دیرالزور، با هماهنگی دولت سوریه بود، یعنی ایران به سوریه حمله نکرده است. تقریبا آنهایی که خوشحال شدند، نظریه نشریه روسیه را داشتند، و آنهایی که ناراحت شدند یا سکوت کردند، به نظریه بی بی سی پای بند بودند. بنابر این برای افزایش این شکاف، آل سعود از نخست وزیر عراق دعوت کرد: تا به آنجا برود و با استقبال از او، خواهان فراموشی گذشته ها شد. این امر اما در ایران اثر معکوس گذاشت: زیرا ساکتین و ناراحت ها هم، خوشحالی خود را اعلام کردند. با هشدار های بموقع رهبری، نقشه آل سعود را در انجام توطئه های جدید هم عقیم شد. یکی از این توطئه ها، تجزیه عراق و سوریه و حتی ایران است که: در این میان از پتانسیل اکراد استفاده می شود: برای کردهای عراق، بحث همه پرسی و: برای کردهای سوریه و ترکیه و: حتی ضدانقلاب های ایرانی هم، افزایش کمک های تسلیحاتی در نظر دارند. که در ادامه فرمایشات مقام معظم رهبری، به این موضوع هم پرداخته شد که : ایران با هرگونه رفراندوم، برای تجزیه عراق مخالف است. در حالیکه عربستان شدیدا به دنبال: حمایت از کردهای عراق برای: همه پرسی جدایی طلبانه است. بارزانی هم باید هوشیار باشد: اگر دولت عراق وحشد الشعبی نبودند، داعش یک نفر از پیشمرگه ها را زنده نمی گذاشت. و حالا این صحیح نیست که: پیشمرگه ها از ورود ماموران دولتی عراق، به اقلیم کردستان جلوگیری کنند. و یا کرد های سوریه سلاح از آمریکا قبول کنند و یا پ ک ک و پژاک حملات خود را برعلیه ارتش ترکیه و مرزداران ایران افزایش دهند.

Saudi Arabia retreats?

Warmly welcomed by Heydar al-Abadi, it seems that Saudi Arabia has red carpet for mediating with Iran and has left its previous positions. But this is just a deception or conspiracy. Because Al Saud is the father of ISIS: they came to the gates of Baghdad, and they wanted to overthrow the government of that same Mr. Heydar al-Abadi. Still, the streets of Baghdad are blaming the bombings every day from Saudi Arabia! Many times the Iraqi government has said this and summoned the Saudi ambassador. Do all these things really have to be forgotten? Of course, Haidar al-Abbadi may have been honored with both Saudi Arabia and Iran! To make this mistake and forget all the betrayals of al-Saud. For this reason, the Supreme Leader of the Islamic Revolution in his meeting remarked that: Never deceive the United States and do not get him into the area. The meaning of this is that: they want to provide more impact. In other words: Al Saud, with a dizzy missile attack, is looking to buy time. And rumors that the Iraqi mediation has been spurred over Iran to weaken its positions. The main objective of launching the missile was to help the Syrian government control the area. Because the Syrian army immediately arrived: Deirazor was released and released. But two other analyzes were presented, which were exactly the opposite: a Russian publication was announced that: It was a slaying ISIS, to hear its voice heard by others. But the BBC was told: Iran attacked Syria! And since Zionist imperialist and reactionary Zionist (Western Arabic Hebrew) is more effective in part: the Iranian government, the State Department spokeswoman said in response to the BBC that Iran"s missile attack was in Deirul Zur, in coordination with the Syrian government, That is, Iran has not attacked Syria. Approximately those who were pleased had the theory of the Russian press, and those who were upset or silent followed the BBC"s theory. Therefore, to increase this gap, Al Saud called on the Prime Minister of Iraq to go there and welcome him, demanding the oblivion of the past. This has, however, been reversed in Iran, because the silent and sad ones also expressed their joy. With timely warnings of leadership, Al Saud"s plans for new conspiracies were also stifled. One of these conspiracies is the breakdown of Iraq, Syria and even Iran: among them, the potential of Arak is used: for the Kurds of Iraq, the referendum: for the Syrian and Turkish Kurds and: even the Iranian counter-revolution, the increase in aid Weapons are considering. Following on the orders of the Supreme Leader, the issue was also addressed: Iran is opposed to any division into Iraq by any referendum. While Saudi Arabia is struggling to: support the Iraqi Kurds for: a separatist referendum. Barzani must also be alert: if the Iraqi government and al-Sha"be were not, ISIS would not have survived one of the Peshmerga. And now it"s not true that the Peshmerga will prevent Iraqi government officials from entering the Kurdish climate. Or Syrian Kurds will accept weapons from the United States or PKK and PJAK will increase their attacks against the Turkish Army and border guards in Iran.

الخلوات السعودیة؟

ترحیب حار من حیدر العبادی، ویبدو أن المملکة العربیة السعودیة للتوسط مع إیران، وعلى السجادة الحمراء: رحیل من مواقعها السابقة. ولکن هذا هو مجرد خدعة أو مؤامرة . ISIS لأن بیت والد سعود الذی جاء إلى أبواب بغداد، وعلى أساس أن الحکومة ترید الإطاحة السید حیدر العبادی. لا تزال شوارع بغداد والقنابل ذاتیة الدفع تنفجر کل یوم، والمملکة العربیة السعودیة! وقالت الحکومة العراقیة مرارا انها وسفیر المملکة العربیة السعودیة استدعت. هل حقا کل ما یجب أن تنسى؟ حیدر العبادی، بالطبع، من الممکن أن کلا من المملکة العربیة السعودیة وإیران، وقال انه أعطى الترحیب الرسمی! وهذا خطأ وجمیع الکفر من آل سعود ننسى. هذا هو السبب فی قائد الثورة الإسلامیة فی الاجتماع، لوحظ أنه لم خدع أمریکا وازناب لتناول الطعام فی المنطقة. وهذا یعنی أنهم یریدون توفیر المزید من المناطق تضررا. وبعبارة أخرى: آل سعود مع هجوم صاروخی ایرانی الدوخة الذی کان یبحث لکسب الوقت. وشائعات عن وساطة العراق الى اللغات إیران القیت، یؤثر ویضعف موقفهم. الموقف الرئیسی للإطلاق، ومساعدة الحکومة السوریة من أجل الهیمنة العسکریة فی المنطقة. لأن الجیش السوری على الفور: دیر الزور وتحریرها. ولکن تحلیلا جدیدا، وهو ما یتناقض مع بعضها البعض: من مجلة الروسیة أعلنت أن ISIS صفعة ضرب، وانها لم تعد تسمع صوت. لکن مراسل بی بی سی قال إن إیران وسوریا غزا! ولأن الدعایة الصهیونیة من الإمبریالیة والرجعیة (العبریة الغربیة عربی) من جانب الحکومة الإیرانیة أکثر فعالیة، والموقف من المتحدث باسم وزارة الخارجیة، ردا على بی بی سی، الذی قال الصاروخ مهاجمة إیران إلى دیر الزور، وذلک بالتنسیق مع الحکومة السوریة، ان ایران لم تهاجم سوریا. تقریبا کل أولئک الذین کانوا سعداء، وکان نظریة المنشورات الروسیة، وأولئک کانوا مستائین أو الصمت، وکان لا بد لنظریة هیئة الاذاعة البریطانیة. لذلک، لزیادة الفجوة، دعا السعودیین رئیس الوزراء: للذهاب ونرحب به، ونرید أن ننسى الماضی. ولکن فی إیران، وکان له تأثیر عکسی: کما هادئة ومریحة وکذلک، أعلن سعادتهم. مع القیادة الإنذارات فی الوقت المناسب، وقد أحبطت الخریطة آل سعود فی مؤامرات جدیدة. واحدة من هذه المؤامرات، وتفکک العراق وسوریا وحتى إیران، فی خضم الأکراد المحتمل استخدامها لأکراد العراق، استفتاء للأکراد فی سوریا وترکیا وحتى الثورة المضادة فی إیران، إلى زیادة المساعدات والأسلحة تدرس. أن المرشد الأعلى، وقد نوقشت هذه المسألة أیضا إیران مع أی استفتاء، یعارض تقسیم العراق. بینما السعودیة تبحث یائسة للحصول على دعم من أکراد العراق ل: استفتاء الانفصالی. یجب أن تکون على علم بارزانی: إذا کانت الحکومة العراقیة و حشد الشعبی، إیزیس لیس على قید الحیاة والبشمرکة مئة. والآن هو لیس صحیحا أن قوات البشمرکة دخلت الحکومة العراقیة، وتجنب اقلیم کردستان. أو الأسلحة السوریة من حزب العمال الکردستانی وحزب الحیاة الحرة أمریکا تقبل أو هجماته ضد الجیش وحرس الحدود الترکیة لزیادة إیران.

S?udiyy? retreats?

Haider al-Abadi bir isti xo?, ?ranla vasit?çilik S?udiyy??r?bistan? görünür v? q?rm?z? xalça onlar?n ?vv?lki mövqel?rd?n gedi?. Amma bu yaln?z bir oyun v? ya sui-q?sd edir. ISIS çünki House Ba?dad?n qap?lar? g?lib v? hökum?t a?mas? Mr Haider al-Abadi ist?yirdi ki, ?sas?nda idi Saud ata edir. H?l? Ba?dad küç?l?ri, özüyeriy?n bomba h?r gün partlayan, S?udiyy??r?bistan?! ?raq hökum?ti d?f?l?rl? S?udiyy??r?bistan? s?firi ça??r?ld? etmi?dir bildirib. Bu unudulmamal?d?r ki, h?qiq?t?n varm?? Haider al-Abadi, ?lb?tt?, mümkün S?udiyy??r?bistan? v? ?ran, h?m d? o r?smi qar??lanma verdi! Bu s?hv v? S?ud Palatas?n?n bütün v?fas?zl?q unutmaq deyil. görü?d? ?slam ?nqilab?n?n lideri, o sah?d? yem?k Amerika v? Aznab aldadaraq heç vaxt qeyd olunub gör?. Y?ni onlar daha hit sah?l?ri t?min etm?k ist?yirik dem?kdir. Ba?qa sözl?: vaxt almaq üçün axtar?r ba?gic?ll?nm? ?ran raket hücumu il? S?ud House. ?ran?n at?lan dill?r? üz?rind? vasit?çilik ?raq ?ayi?l?r t?sir v? öz mövqeyini sars?d?r. rayon h?rbi üstünlük üçün Suriya hökum?tini köm?k ba?lanmas? ?sas mövqe. Deyr Ezzor v? azad d?rhal Suriya ordusu çünki. Amma bir-birin? f?rqli idi yeni t?hlili: Rusiya jurnal art?q s?s e?itm?k ki, ISIS yumruq vurdu?unu aç?qlad?. Lakin BBC ?ran, Suriya i??al bildirib ki! V? ?ran hökum?tinin hiss?si imperialist v? mürt?ce (Hebrew Western ?r?b) Sionist t?bli?at daha s?m?r?li, çünki, Xarici ??l?r Nazirliyinin sözçüsü mövqeyi raket Suriya hökum?ti il? koordinasiya Deyr Ezzor üçün ?rana hücum dedi BBC, cavab olaraq, ?ran Suriya hücum deyil. Dem?k olar ki, bütün xo?b?xt olanlar, Rusiya ?s?rl?rin bir n?z?riyy? idi v? dilxor v? ya sükut ed?nl?r, onlar BBC n?z?riyy?sin? ba?l? idi. Buna gör? d?, f?rqi art?rmaq, S?udiyy?lil?r Ba? nazir d?v?t getm?k v? salamlay?ram ona keçmi? unutmaq ist?yir?m. , El?c? d? sakit v? rahat öz xo?b?xtlik elan Lakin ?ran, bu ?ks t?sir göst?rmi?dir. vaxt?nda siqnallar r?hb?rliyi il? yeni sah?l?rind? House S?ud x?rit? qar??s?n? ald? edilmi?dir. Bu sui-q?sdl?r biri, ?raq v? Suriya, v? h?tta ?ran da??lmas?, yard?m art?rmaq üçün ?raq kürdl?ri, Suriya, Türkiy? v? ?ran h?tta ?ks-inqilab kürdl?r üçün referendum üçün istifad? potensial kürdl?rin ortas?nda olan silah n?z?rd?n keçirir. ali lideri ki, m?s?l? d?, h?r hans? bir referendum ?rana müzakir? ?raq? bölünm?si ?leyhin? idi. separatç? referendum S?udiyy? na?lacl?qdan üçün ?raq kürdl?ri d?st?k axtar?r baxmayaraq. B?rzani x?b?rdar olmal?d?r: ?raq hökum?ti v? Hshd deyil shaabi, Isis olan pe?m?rg?l?ri sa? olmasayd?. ?ndi Pe?merge qüvv?l?rinin ?raq hökum?ti Kürdüstan Regional qar??s?n? almaq daxil ki, do?ru deyil. Yoxsa PKK v? PJAK Amerika Suriya silah q?bul v? ya Türk ordusu v? s?rh?d qar?? hücumlar ?ran art?racaq.

 

 


تاریخ : چهارشنبه 96/3/31 | 12:9 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

کوههای ایران موشک می زاید!

برخلاف عربستان و داعش و آمریکا و اسرائیل، که کوه شان موش می زاید! کوههای ایران پر از موشک است، که دو نمونه آن از سر زمین کردنشینان ایرانی، به سمت داعش شلیک شد، و همه دنیا را متعجب ساخت. حالا چرا اسرائیل و صهیونیست ها، یا همان آل سعود و آمریکا به موش علاقمندند؟ و ایرانی ها به موشک، خود ریشه تاریخی دارد. همانطور که میدانیم سه دین بزرگ توحیدی: بنام اسلام و مسیحیت و یهودیت در جهان شناخته شده است. البته ادیان دیگر هم هست، ولی جریان ساز و نقش آفرین نیست. در بین این سه دین هم، یک تفاوت اساسی هست: دین یهود یا یهودیان، بیشتر به دنیا و مال اندوزی و ربا خواری، پول دوستی و زر پرستی معروف هستند. مسیحیان بر عکس آن از: دنیا گریزان و آسمان گرا و معنویت نگر می باشند. اسلام هم به دنیا و هم به آخرت اهمیت می دهد. امام جعفر صادق می فرماید: برای دنیا چنان کوشش کن که گویی: صد سال دیگر زنده هستی و: برای آخرت چنان توشه اندوز که: گویی همین فردا بسوی آن خواهی رفت. پیامبر اسلام هم فرمود( الدنیا مزرعه الاخره) دنیا مزرعه و کشتزار آخرت است. از این مقدمه استفاده می شود که: برای صهیونیست ها بعد اقتصادی مهم است، و در ادبیات ما به موش تعبیر شده اند. موش در ادبیات ما مال اندوز است، و اشرفی(سکه های طلا) ها را بدون اینکه بداند: دارای چه مصرفی است ذخیره می کند. ادبیات صهیونیستی هم این را پذیرفته، لذا در والت دیزنی و داستان های میکی موس، یا تام و جری به موش اهمیت زیادی داده شد. در ایران هم شهر موشها یا مدرسه موشها ساخته شد، موش ها، مفهوم یهودی سرگردان هستند، که در جاهای کثیف زندگی می کنند، ولی دارای ذخایر غنی هستند. ولذا شهر موش ها، همان ارض موعود یا سرزمین اسرائیل است. اما در مسیحیت، رهبانیت و دوری از دنیا آنها را به: صلح و دوستی نزدیکتر کرده است. و ایدئولوژی مسیحیان واقعی، این است که اگر دشمن یک سیلی به تو زد، طرف دیگر صورت را پیش ببر! البته نظر حضرت مسیح ع این بوده که: در اثر این عمل، دشمن خجالت می کشد و: از همان سیلی اول هم عذر خواهی می کند. ولی مسیونر ها برعکس معنی می کردند: که یعنی استعمار انگلیس و آمریکا و اسرائیل را، راحت بگذارید! اگر بخشی از سرزمین شما را اشغال کردند، بقیه را نیز به آنها بدهید. لذا به همین دلیل آنها از موش می ترسند، و به گربه احترام می گذارند! مخصوصا اینکه بدانیم موش ها، عامل طاعون بودند و سالها اروپا را، در مصیبت درگیر کرده بودند. اما در ایران اسلامی بعد از انقلاب، ایدئولوژی وسط تایید شد. به همین دلیل ایرانی ها با اینکه: گربه های زیبایی داشتند، و موش های آنها چندان کثیف هم نبودند، به موشک علاقمند شدند! که موجودی ساخت دست انسان بود. این موشک ها در درون کوهها، و زیر زمین ها انبار شدند تا روزی که: اجازه سخن گفتن به آنها داده شود. و امروز به چند تای آنان، اجازه سخن داده شد! فناوری موشک از سال ها پیش در ایران وجود داشت، زیرا که ایرانی ها می خواستند: خیلی سریع عقب ماندگی تسلیحاتی خود را جبران کنند، لذا ساخت سلاح سبک یا سنگین، دامنه وسیعی از امکانات و اطلاعات را می خواست، و همیشه هم باید دنباله رو دیگران باشند. اما موشک ها به سرعت تکثیر می شدند، و ابعاد و کارایی آنها بیشتر می شد. اکنون در همه استانها و حتی: همه شهر های ایران زاغه های موشک وجود دارد.  

Iran missile mountains of waste!

Unlike Saudi Arabia and the Islamic State of America and Israel, that their mountain rat gives birth! Mountains of Iran with missiles, two samples of the earth Iranian Kurdistan, the Islamic State was fired, and the whole world by surprise. Now why Israel and Zionism, or the House of Saud and America to mice interested? And Iranian missiles, its historical roots. As we know, great monotheistic three religions: Islam, Christianity and Judaism as is known in the world. Of course, other religions also, but not mainstream and role-playing. In between these three religions together, there is a fundamental difference: Judaism or Jews, most of the world and avarice and usury, money-worshiping friends are famous and gold. Christians see that the world is elusive and sky is oriented and holistic spirituality. Islam gives importance to the world and the hereafter. Imam Ja"far al-Sadiq says to the world that effort now as if a hundred years to live life and to the life saving luggage so that if they wanted to go tomorrow. The Prophet of Islam said () farm and field world hereafter. This introduction is used that is important economically for the Zionists, and in our literature have been translated into mice. Mice in our literature are avarice, and Ashrafi (gold coins) without knowing: What is the consumer saves. Zionist literature also accepted, so the story of Walt Disney and Mickey Mouse or Tom and Jerry the mouse was of great importance. In Iran in mice or rats school was built, the rats, the Wandering Jew, who live in dirty places, but has rich reserves. And so in mice, the Promised Land or the Land of Israel. But in Christianity, monasticism and avoid their world: peace closer. And real Christian ideology, is that if the enemy was a slap in the face to you, on the other hand, if the pre-Tiger! It was the view of Jesus as: the effect of this action, the enemy is ashamed and the same as the first slap his apologies. But the missionary had the opposite meaning: that the British and America and Israel, comfortable place! If a part of the land you occupied, the rest also to give them. So that"s why they are afraid of mice, and cats respect! Especially knowing the mice, and the years of plague in Europe, was involved in the disaster. But in Iran after the revolution, the ideology was confirmed. That"s why the Iranians that the cats were beautiful, and mice so dirty they were, the Rocket became interested in! The creature was man-made. The missiles in the mountains, and basements were stored until permission is given to speak to them. And today some of them, they were given permission to speak! Missile technology for years in Iran, because the Iranians wanted a quick retardation weapons compensate, the construction of small arms or heavy, wide range of features and information wanted, and always have trail the others. But the missiles were quickly reproduced, and the size and efficiency increased. All in all provinces and all cities in Iran missile caches there.

الجبال صواریخ إیران من النفایات !

على عکس المملکة العربیة السعودیة ودولة الإسلامیة لأمریکا وإسرائیل، أن الفئران الجبلیة تلد! جبال إیران بصواریخ عینتین من الأرض کردستان الإیرانیة، الدولة الإسلامیة أطلق، والعالم کله على حین غرة. الآن لماذا إسرائیل والصهیونیة، أو آل سعود وأمریکا على الفئران المهتمة؟ والصواریخ الإیرانیة، جذورها التاریخیة. وکما نعلم، کبیرة السماویة الثلاث الأدیان: الإسلام والمسیحیة والیهودیة کما هو معروف فی العالم. وبطبیعة الحال، الدیانات الأخرى أیضا، ولکن لیس التیار ولعب الأدوار. فی ما بین هذه الدیانات الثلاث معا، هناک فرق جوهری: الیهودیة أو الیهود، معظم دول العالم والبخل والربا، والأصدقاء، عبادة المال هی مشهورة والذهب. یرى المسیحیون أن العالم بعید المنال، وموجهة السماء، وروحانیة شاملة. الإسلام یعطی أهمیة للعالم والآخرة. یقول الإمام جعفر الصادق للعالم أن الجهود الآن کما لو مائة سنة لیعیش الحیاة والأمتعة إنقاذ الحیاة بحیث إذا أرادوا أن تذهب غدا. قال نبی الإسلام () المزرعة والحقل الآخرة العالم. وتستخدم هذه المقدمة التی من المهم اقتصادیا للصهاینة، وفی أدبنا ترجمت فی الفئران. الفئران فی أدبنا هو جشع، والأشرفی (العملات الذهبیة) من دون معرفة: ما هو یوفر للمستهلک. تقبل الأدب الصهیونی أیضا، لذلک کان الماوس قصة والت دیزنی ومیکی ماوس أو توم وجیری من أهمیة کبیرة. فی إیران فی الفئران أو الجرذان المدرسة بنیت، والفئران، وتجول یهودی الذین یعیشون فی أماکن قذرة، ولکن لدیها احتیاطیات غنیة. وذلک فی الفئران، وأرض المیعاد أو أرض إسرائیل. ولکن فی المسیحیة، الرهبنة وتجنب عالمهم: السلام أقرب. والأیدیولوجیة المسیحیة الحقیقیة، هو أنه إذا کان العدو صفعة فی وجه لک، من ناحیة أخرى، إذا ما قبل النمر! وکانت وجهة نظر یسوع: تأثیر هذا العمل، والعدو هو بالخجل ونفس صفعة الأولى اعتذاره. ولکن المبشر کان المعنى الآخر: أن المکان بریطانیا وأمریکا وإسرائیل ومریحة! إذا کان جزء من الأرض التی المحتل، والباقی أیضا لاعطائهم. ولهذا السبب أنهم یخافون من الفئران، واحترام القطط! مع العلم خصوصا الفئران، وسنوات من الطاعون فی أوروبا، کان ضالعا فی الکارثة. ولکن فی إیران بعد الثورة، تم تأکید أیدیولوجیة. هذا هو السبب فی أن الإیرانیین أن القطط کانت جمیلة، والفئران القذرة حتى أنهم کانوا، أصبح صاروخ مهتما! کان مخلوق من صنع الإنسان. تم تخزین الصواریخ فی الجبال، والطوابق السفلیة حتى یتم إعطاء إذن للتحدث إلیهم. والیوم البعض منهم، إلا أنهم أعطوا الإذن بالکلام! تکنولوجیا الصواریخ لسنوات فی إیران، لأن الإیرانیین یریدون أسلحة التخلف سریعة تعویض، وبناء الأسلحة الصغیرة أو الثقیلة، مجموعة واسعة من المزایا والمعلومات أراد، ودائما یکون درب الآخرین. ولکن الصواریخ کانت تتکرر بسرعة، وزیادة حجم وکفاءة. جمیع فی جمیع المحافظات وجمیع المدن فی مخابئ الصواریخ الایرانیة هناک.

tullant?lar?n ?ran raket da?lar!

 

S?udiyy??r?bistan? v? Amerika ?slam Dövl?ti v? ?srail f?rqli olaraq, onlar?n da? rat do?um verir! raketl?ri il? ?ran da?lar?, yerin ?ran Kürdüstan iki nümun?l?ri, ?slam Dövl?ti at?? v? bütün dünya sürpriz oldu. ?ndi niy? ?srail v? sionizm, v? ya S?ud v? siçan Amerika House maraql?? ?ran raketl?ri, onun tarixi kökl?ri. Bildiyimiz kimi, böyük s?mavi üç din: ?slam, xristianl?q v? y?hudilik dünyada tan?n?r kimi. ?lb?tt? ki, dig?r dinl?r d? deyil, ?sas v? rol. birlikd? bu üç dinl?r aras?nda, bir fundamental f?rq var: Qaxudi ya y?hudi, dünya v? tamahkarl?q v? s?l?mçilik ?n pul ibad?t dostlar? m??hur v? q?z?l var. Xristianlar dünya tutulmaz v? göy yönümlü v? vahid m?n?viyyat oldu?unu görürük. ?slam dünya v? axir?t ?h?miyy?t verir. ?mam C?f?r ?l-Sadiq ki s?y indi dünyada deyir yüz il ya?amaq kimi v? h?yat q?na?t baqaj onlar sabah getm?k ist?yirdi ki. ?slam Pey??mb?r () t?s?rrüfat v? sah? dünya bundan sonra. Bizim ?d?biyyat Mice bilm?d?n avarice v???r?f (q?z?l pul) edir: istehlakç? saxlay?r n?dir. Sionist ?d?biyyat d? q?bul, bel? ki, Walt Disney v? Mickey Mouse v? ya Tom v? Jerry hekay? siçan böyük ?h?miyy?t k?sb edirdi. ?randa siçan v? ya siçovullar?n m?kt?b çirkli yerl?rd? ya?amaq siçovullar?n, Wandering y?hudi, in?a, lakin z?ngin ehtiyatlar? var. V? siçanlarda, V?d Torpaq ?srail Land. Amma v? xristianl?q, rahiblik onlar?n dünya qar??s?n? almaq: sülh yax?n. V? real Christian ideologiya oldu?unu dü?m?n dig?r t?r?fd?n, siz qar??s?nda bir yumruq idi, pre-Tiger ?g?r! bu h?r?k?tin t?siri dü?m?n x?cal?tli v? ilk yumruq onun üzr kimi eyni: kimi ?sa görünü?ü idi. Amma missionary ?ks m?nas? var idi: ?ngilis v? Amerika v? ?srail, rahat yer! torpaq hiss?si i??al olunmu?, h?mçinin qalan onlara. Bel? ki, onlar siçan qorxur niy? ki, v? pi?ik hörm?t! Xüsusil? siçan bil?r?k v? Avropada v?ba il f?lak?t c?lb edilib. Amma inqilabdan sonra ?ran, ideologiya t?sdiq edilmi?dir. Onlar bel? çirkin cats göz?l idi ki ?ranl?lar, v? siçan, Rocket maraql? oldu niy? ki! m?xluq süni idi. icaz? onlara dan??maq verilir q?d?r da?larda raketl?r, v? zirz?mil?r saxlan?l?r. Bu gün onlardan b?zil?ri onlar dan??maq üçün icaz? verildi! ?ranl?lar tez geriliyi silah kompensasiya ist?yirdi, çünki ?randa ildir Missile texnologiya, kiçik silah v? ya xüsusiyy?tl?rini v? m?lumat a??r, geni? tikinti ist?yirdi v? h?mi?? c???r var ba?qalar?. Lakin raketl?r tez t?krar edilmi?, ölçüsü v? s?m?r?lilik artm??d?r. Bütün orada ?ran raket önbelle?e bütün illerde v? bütün ??h?rl?rd?.


تاریخ : سه شنبه 96/3/30 | 12:16 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

در ایران حزب هست یا نیست؟

تحلیلگران سیاسی در ایران دو دسته هستند: کسانی که گوش شنوا دارند و: حرف ملت را می شنوند و :کسانی که گوش شنوا ندارند و: فقط حرف خود را می زنند. از نظر قانون خلقت، گروه اول برنده هستند. زیرا خداوند برای هر بشری، دو تا گوش داده و یک زبان. یعنی دو برابر گفته خودمان، باید آماده شنیدن باشیم. کلمه حزب در قران هم آمده، و این هماهنگی خلقت با: کتابت را نشان می دهد. از نظر قران دو حزب در دنیا وجود دارد: و مردم اگر در یکی عضو نشوند، در آن دیگری عضو هستند! حزب الله حزب اصلی است و: حزب الشیطان در مقابل آن. بنابر این در قران، تضاد صوری نیست، که مثلا یک عده ای عضو حزب دموکرات باشند، و عده ای حزب جمهوریخواه! ولی وقتی به قدرت رسیدند، همان روش همدیگر را دنبال کنند. بلکه تضاد این دو حزب ذاتی است. یعنی خداوند مشحصات اعضا حزب الله را بیان کرده، و گفته چون برخدا توکل می کنند، و لیدر آن ها خدا است، پس پیروز دائمی هم هستند. اما اگر این افراد توکل برخدا نکنند، جزو حزب الشیطان هستند. زیرا شیطان رهبر کسانی است که: از خدا دور افتاده اند. حالا این دور افتادن ممکن است: بصورت بت پرستی خود پرستی یا دیگر پرستی باشد! که همه اینها همان شیطان پرستی است. و اینها رستگار و راه یافته نخواهند شد، ولیدرشان شیطان است. بنابر این در ایران حزب الله وجود دارد، و رهبر آن هم خداوند متعال است، و کسانی که اوامر او را اجرا کنند. بنابر این رهبر حزب الله، باید از سوی خدا تعیین شود. و خداوند می فرماید ما اگر بر: فرشتگان هم نبی بفرستیم، بصورت فرشته و از جنس همانها خواهد بود. لذا برای انسانها هم رهبری از: جنس خودشان برمی گزینیم. بحث مهم ما در مسئله دموکراسی، و رای گیری در همین جا است. انسان ها بر دو دسته اند: یا پیامبران را از سوی خدا می دانند، که ادیان توحیدی هستند. یا آن را منکر هستند: پیامبران را دروغگو و با ادعای دروغ می شمرند! که حزب الشیطان هستند. مسلمین معتقدند که پیامبر اسلام، از سوی خدا برگزیده شده، اما در ادامه  دودسته می شوند، برخی می گویند پیامبر نه ارثی دارد و نه وارثی! با رفتن او همه چیز تمام شد و مردم، خودشان باید رای گیری کنند و انتخاب کنند. برخی هم معتقدند پیامبر، هم ارث داشته مانند باغ فدک، و هم وارث مانند دخت گرامی و پسرعمو شان. یعنی مقامات حزبی حضرت زهرا س و امام علی ع، از سوی خدا تعیین شده است. دسته اول می گویند رای مردم بود که حضرت علی را انتخاب کرد. در واقع امامت را با خلافت یکی می دانند، و به قول ایت الله جوادی آملی: برخی از غدیر صحبت می کنند، ولی فکرشان سقیفه ای است! در روز غدیر پیامبر اسلام، از جانب خدا حضرت علی را، بعنوان جانشین خود معرفی کرد. ولی در سقیفه بنی ساعده، جانشین پیامبر کس دیگری معرفی شد، آنهم با رای سه نفر! یعنی جمهوری در کار نبوده، لذا در ایران  جمهوری با اسلامی گفته می شود، یعنی هم باید نظری از سوی خدا و: امام زمان و جانشین امام زمان باشد، و هم رای جمهور مردم. لذا کسانی که می گویند: در ایران حزب نیست گوش شنوا ندارند، زیرا این شعار را هرگز نمی شنوند که: مردم می گویند حزب فقط حزب علی، رهبر فقط سید علی، البته قبلا هم می گفتند: حزب فقط حزب الله، رهبر فقط روح الله. که آنموقع هم شنیده نمی شد، و روشنفکران مانند بت پرستان قدیم، دنبال حزب دست ساز بشری بودند! یا مثل  برخی سکولار های اسلامی امروزی، گروه چند نفری خودشان  را حزب الله میدانند.

Iran is party or not?

Political analysts in two categories: those who have ears to hear: what people hear and those who listen not only to their own words. The law of creation, the first group are the winner. For the Lord for every man, two ears and one tongue. Twice told ourselves, we must be prepared to hear. Party word in the Koran, and the harmony of creation: writing the show. In the Qur"an there are two parties in the world: people if you are not a member, it is no longer a member! Hezbollah"s main party and the Party of Satan in front of it. Thus, the Qur"an is not a formal contradiction, for example, a group of the Democratic Party, and some Republicans! But when they came to power, the same procedure will follow each other. It is an inherent conflict between the two parties. Specifications of Hezbollah members expressed the LORD, and said, because trust in God, and God is their leader, then they are permanent victory. But if these people do not trust in God, they are the party of Satan. Because Satan is the leader of those that have fallen away from God. A fall off may be: just idolatry is self-worship or worship! That all the Satanists. And they will prosper and spread, and their leader the devil. So in Iran, Hizbullah, and its leader is the Almighty God, who orders him to run. According to the leader of Hezbollah, must be determined by God. And if our Lord says: Angels send the prophet, just an angel and will be of the same sex. It also led to people of their own sex would not account for. Important discussion on the issue of democracy and voting is here. Human beings are divided into two categories: either the prophets from God knows, they are monotheistic religions. Or deny it are false prophets and false claims are counting! Satan"s party. Muslims believe that Muhammad was chosen by God, but in the following two categories, some say the messenger is not hereditary and not heir! He was all over and people go, and they should vote their choice. Some believe that the Prophet had also inherited such as gardens FADAK, and our daughter and heir, like their cousins. The party officials Zahra SA and Imam Ali, God has been set. The first say that Ali chose the popular vote. In fact Imamate and caliphate one knows, and the words of Ayatollah Javadi Amoli: Some of Ghadir speak, but their minds are Saqifa! On the day of Ghadir, the Prophet of Allah Hazrat Ali as his successor announced. But saqifah, successor of the Prophet else was introduced, however, by a vote of three! The Republic there was, therefore, Iran"s Islamic Republic has said that the idea of ??God and should be: Imam Imam and the successor is, and vote for the president. Therefore, those who say Iran party to listen do not, because this motto to never hear people say the only party of Ali, the leader of the only Ali, of course, already said: the only Hizbullah leader only spirit Allah. Which then was not heard, and intellectuals like the ancient pagans, were looking to the human hand! Or like some of today"s secular Islamic group Hezbollah, few people know themselves.

إیران طرف أم لا؟

محللون سیاسیون فی فئتین: أولئک الذین لدیهم آذان تسمع: ما یسمع الناس وأولئک الذین یستمعون لیس فقط لحد تعبیرهم. قانون الخلق، المجموعة الأولى هی الفائز. لأن الرب لکل رجل واثنین من آذان ولسان واحد. وقال مرتین أنفسنا، یجب أن نکون على استعداد للاستماع. کلمة حزب فی القرآن الکریم، والانسجام الصنع: کتابة العرض. فی القرآن الکریم هناک طرفین فی العالم: الناس إذا لم تکن عضوا، فإنه لم یعد عضوا! الحزب الرئیسی لحزب الله وحزب الشیطان أمامه. وهکذا، فإن القرآن هو لیس تناقضا الرسمی، على سبیل المثال، قامت مجموعة من الحزب الدیمقراطی، وبعض الجمهوریین! ولکن عندما جاء إلى السلطة، فإن الإجراء نفسه یتبع بعضها البعض. وهو الصراع الکامن بین الطرفین. أعربت مواصفات أعضاء حزب الله الرب، وقالت، لأن الثقة فی الله، والله هو زعیمهم، ومن ثم فهی انتصار دائم. لکن إذا کانت هذه الناس لا یثقون فی الله، هم حزب الشیطان. لأن الشیطان هو زعیم تلک التی سقطت بعیدا عن الله . A من سقوط قد تکون: مجرد عبادة الأصنام هی عبادة الذات أو العبادة! أن جمیع عبدة الشیطان. وأنها سوف تزدهر وتنتشر، وزعیمهم الشیطان. حتى فی إیران وحزب الله وزعیمه هو الله سبحانه وتعالى، الذی یأمر له بالترشح. ووفقا لزعیم حزب الله، یجب أن یحدده الله. وإذا یقول ربنا: الملائکة إرسال النبی، فقط ملاکا وستکون من نفس الجنس. کما أدى إلى الناس من الجنس الخاصة بهم لن تشکل. مناقشة هامة بشأن مسألة الدیمقراطیة والتصویت هنا. وتنقسم البشر إلى فئتین: إما أنبیاء من الله وحده یعلم، فهی الأدیان السماویة. أو ینکر ذلک هم أنبیاء کذبة والادعاءات الکاذبة ویعول! حزب الشیطان. ویعتقد المسلمون أن محمدا اختاره الله، ولکن فی الفئتین التالیتین، البعض یقول ان رسول لیس وراثی ولیس ولی العهد! وکان فی جمیع أنحاء ویذهب الناس، ویجب أن یصوت اختیارهم. یعتقد البعض أن النبی کان قد ورث أیضا مثل الحدائق فدعق، وابنتنا وریث، مثل أبناء عمومتهم. مسؤولی الحزب الزهراء SA والإمام علی، وقد وضع الله. ویقول أولا أن علی اختار التصویت الشعبی. فی الواقع الإمامة والخلافة أحد یعرف، وکلام أیاتولاه جافادی آملی: بعض الغدیر الکلام، ولکن عقولهم ,و سقیفه  یوم الغدیر، ونبی الله الإمام علی کما أعلنت خلفه. لکن سقیفة بنی ساعدة، خلفا للنبی آخر وقدم، ومع ذلک، بأغلبیة ثلاثة! کان هناک، لذلک، وقال جمهوریة الجمهوریة الاسلامیة الایرانیة ان فکرة الله، وینبغی أن یکون: الإمام الإمام والخلف هو، والتصویت للرئیس. لذلک، أولئک الذین یقولون حزب إیران للاستماع لا، لأن هذا الشعار أبدا یسمع الناس یقولون إن الطرف الوحید علی، زعیم علی فقط، بالطبع، سبق وقال: زعیم حزب الله الوحید روح فقط الله. أی بعد ذلک لم یسمع، والمثقفین مثل الوثنیین القدماء، کانوا یبحثون على ید الإنسان! أو مثل بعض من الجماعة الإسلامیة العلمانیة الیوم حزب الله، قلة من الناس یعرفون أنفسهم.

?ran partiya v? ya deyil?

E?itm?y? qula?? olanlar: insanlar e?itm?k n? v? yaln?z öz sözl?rin? qulaq asmaq ed?nl?r iki kateqoriyada Siyasi analitikl?r. yarad?l?? qanunu, ilk qrup qalib var. h?r bir insan?n, iki qulaqlar? v? bir dild? R?bbi üçün. Iki d?f? biz e?itm?k haz?r olmal?d?r özümüzü bildirib. Party Quranda söz v? yarad?lmas? harmoniya: ?ou yaz?l?. Quranda iki t?r?f dünyada var: Bir üzv deyil ?g?r insanlar, art?q üzvüdür! Hizbullah?n ?sas partiya v? onun qar??s?nda ?eytan?n Party. Bel? ki, Quran bir formal ziddiyy?t, m?s?l?n, Demokrat Partiyas?n?n bir qrup v? b?zi Respublikaç?lar! onlar hakimiyy?t? g?l?n zaman, eyni prosedur bir-birin? olacaq. Bu iki t?r?f aras?nda bir xas münaqi??dir. Hizbullah üzvl?rinin Features R?bb bildirib v? deyib ki, Allaha çünki inam v? Allah onlar daimi q?l?b?, onlar?n liderdir. Bu insanlar Allaha etibar etm?yin, ?g?r Lakin, onlar ?eytan?n firq?sidirl?r. ?eytan Allahdan üz dü?mü?dür ki, bu liderdir, çünki. A pay?z off ola bil?r: yaln?z bütp?r?stlik özünü ibad?t v? ya ibad?t edir! bütün Satanists edir. Onlar nicat v? yaymaq v? onlar?n lideri ?eytan olacaq. Bel? ki, ?ran, Hizbullah v? onun lideri çal??t?rmak üçün ona ?mr yenilm?z qüvv?t sahibi Allahd?r. Hizbullah lideri gör?, Allah t?r?find?n mü?yy?n edilm?lidir. V? R?bb bel? deyir ?g?r: Angels pey??mb?r, yaln?z bir m?l?k gönd?rir v? eyni cinsd?n olacaq. O, h?mçinin hesab deyil, öz cinsi xalq?na ç?xard?. demokratiya v? s?sverm?nin m?s?l? il? ba?l? ?h?miyy?tli müzakir? burada. ?nsan iki kateqoriyaya bölünür: ya Allah bilir pey??mb?rl?r, onlar s?mavi dinl?r. Yoxsa yalanç? pey??mb?rl?r v? saxta iddialar say?lmas? inkar! ?eytan?n t?r?f. Müs?lmanlar M?h?mm?d Allah t?r?find?n seçilmi? ki, lakin a?a??dak? iki kateqoriyaya b?zi pey??mb?r deyil irsi v? varisi dem?k! O, bütün üz?rind? idi v? insanlar getm?k, v? onlar seçim s?s laz?md?r. B?zi Pey??mb?r d? bel? ba?lar F?d?k v? onlar?n ?miu?a?? kimi q?z? v? varisi kimi miras ki, inan?ram. partiya s?lahiyy?tlil?ri Z?hra SA v? ?mam ?li, Allah mü?yy?n edilmi?dir. ilk Ali m??hur s?s seçdi ki. ?slind? imam?t v? xilaf?t bir bilir, Ay?tullah Cavadi Amuli sözl?ri: Q?dir b?zi dan??maq, lakin onlar?n ?üurunda Saqifa var! Q?dir günü Allah Hz ?li Pey??mb?r varisi olaraq aç?qlad?. Lakin S?qif?, Pey??mb?rin varisi ba?qa üç s?sl?, lakin tan?d?ld?! ?mam ?mam varisi prezident v? s?s: Republic, buna gör? d?, ?ran ?slam Respublikas?n?n Allah ideyas? v? olmal?d?r ki, bildirib var idi. bu ?üar? n?f?r ?li t?k partiya, yaln?z ?li lideri dem?k e?itm?k heç vaxt, çünki Ona gör? d?, ?ran partiya dey?nl?r, deyil dinl?m?k, ?lb?tt?, art?q qeyd: yaln?z Hizbullah lideri yaln?z ruh Allah. sonra hans? e?itdim deyil, v? q?dim bütp?r?st kimi ziyal?lar, insan t?r?fd?n arad???n?z! V? ya bu gün düny?vi ?slam qrupu Hizbullah b?zi kimi, bir neç? n?f?r özl?rini bilir.

 

 


تاریخ : دوشنبه 96/3/29 | 12:5 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

طرح سالمسازی استادیوم ها برای حضور خانواده ها

استادیوم ها از نظر هایی هنوز آماده پذیرش خانواده ها، و مخصوصا خانم ها نیستند و با توجه به سابقه: استادیوم امجدیه در روز افتتاحیه: در دهه 1300در زمین امجدالدوله که: جوانان دختر و پسر را باهم، و بصورت مختلط دعوت کرده بودند، و آنها هم در قرطی بازی کم نگذاشته بودند، خاطره بدی برای حضور زنان، در ورزشگاه فوتبال شد و علما ناراحت شدند. البته در همان سالها، بقیع یعنی آرامگاه چهار امام معصوم و کربلا را، آل سعود تخریب کرد ولی علما ناراحت نشدند! و رگ غیرتشان بر نخواست، و هنوز هم یا جرات نمی کنند: به آن تخریب اعتراض کنند و یا: می ترسند آل سعود مکه شان را قطع کند! و جیک نمی زنند. وقتی شاهی عربلو آیه صریح قران را، در مورد دیه و شهادت زنان باطل کرد، و اجتهاد در مقابل نص نمود، آنها کجا بودند؟ بهرحال این علما باید بدانند که: زنان ایران خودشان حجاب را انتخاب کردند، و الان هم با گذشت چهل سال، از انتخاب صریح آنها، از سیاهی رنگ آن و گرما و حرارت آن در تابستان خسته نشدند، لذا رفتن آنها به استادیوم هم برای نجابت و: حجاب آنان ایرادی نخواهد داشت. و قرطی بازی چند نفر نباید: مانع گردش و تفریح همه شود، این قرطی بازی ها در مردان و پسران جوان هم هست. ولی هیچ گاه مانع حق حضور آنان در استادیوم نشده است. یک نیمچه علمایی هم فتوا داده که: در مورد حضور زنان در استادیوم آتش به اختیار عمل خواهیم کرد! مگر چه اتفاقی می افتد؟ آیا داعش به بهارستان حمله می کند؟ یا آل سعود بقیع را بدتر تخریب می کند. سوراخ دعا را گم کردید! و در زمین دشمن بازی می کنید. بیایید و بر زنان ایران احترام بگذارید، و این حق را برایشان قائل شوید، آنها خودشان میتوانند جلوی فساد را بگیرند، تازه اگر مفسده ای داشته باشد. نمونه این کار در کنار دریا اتفاق افتاده، و آسمان هم به زمین هم نیامده! حضور زنان در کنار دریا، با طرح سالمسازی هیچ مفسده ای ندارد، و اگر هم تعدادی فاسق هم، تجاهر به فسق کردند، به مجازات خود می رسند و: این تعداد را نباید به همه زنان تسری داد، و همه زنان را فاسقه دانست که: دنبال فرصت هستند تا مفسده ایجاد کنند! این تفکر علاوه بر فرعی بودن نسبت به تخریب بقیع، خداوند در قران هم چنین کسان را لعن فرموده. کسانی که به زنان مومنه نسبت ناروا بدهند، و یا در مورد آنان سوء ظن داشته باشند، اینها از افکار جاهلیت است. ما وقتی در میان مجلس و یا شورای شهر، شاهد حضور زنان هستیم، که بسیار به تحکیم مبانی انقلاب اسلامی هم کمک می کنند، چرا باید حسرت تماشای فوتبال را از آنان بگیریم؟ یا لا اقل فوتبال را اینهمه تبلیغ نکنیم، و صورت مسئله را پاک کنیم! خیلی ساده میتوان با جداسازی درب ها، و محل نشستن آنها زمینه را آماده کرد. استادیوم آزادی که درهای متعدد دارد، و هر کدام به اتوبان جداگانه ای باز می شود. حتی میتوان سه قسمت کرد و بجای: آبی قرمز، محل خانواده ها، مجرد های مرد و زن، را تعیین نمود. افرادی اگر بخواهند با همسر و فرزندان خود بروند، نه تنها نباید مانع شد بلکه باید این امر مبارک را، مددکار امنیت اجتماعی بیشتری دانست. زیرا حضور زنان و کودکان، نیازمند رعایت بیشتر اصول اخلاقی بین: ورزشکاران و ورزش دوستان خواهد شد. و درنهایت سلاح تبلیغاتی دشمن را هم کند خواهد کرد. بدیهی است اگر معدود خلافکاری هم ، سوء استفاده کنند، باید با دست قانون مجازات شوند.

Stadiums directions consists of purifying plan for the family

Stadiums terms are still open to families, and especially women are not given the record: Stadium Amjadiyeh on the opening day at the 1300 Earth Amjdaldvlh that young boys and girls together and mixed had asked, and they were not too busy to play low, bad memory for women in football stadiums and scholars were upset. At the same time, the tomb four Imam Baqi and Karbala, Al Saud destroyed, but scientists were not disappointed! And their zeal vessel did not, and still do not, or dare to protest or destroyed: their fear of Saud Mecca to stop! And Jake do not. When one verse of the Quran, about Diego and the testimony of women withdrew, and the Ijtihad against Nass, where were they? However, these scholars should know that Iranian women themselves Veil elected, and now over forty years, from the explicit, from black and heat in summer tired not, therefore, going to the stadium for decency and veil them will be wrong. And not many people crowded game: preventing the flow of leisure all, the busy men and boys games as well. But never prevented their attendance at the stadium is not right. Also issued roving scholars that the presence of women in stadiums fire authority will act! What happens? Is Isis Parliament attack? Or worse destroy Baqi Al Saud. Pray hole to lose! And the enemy of play. Let"s respect the rights of Iranian women, and make sure it"s right for them, they can take to prevent corruption, if corruption have. Example of this occurred in the sea, land and sky come together! The presence of women at the seaside, with directions consists of purifying no corruption there, and if the number of corrupt too, displays of debauchery, the punishment would be achieved and the number should not be all women extended, and all the women bad knew : looking for opportunities to create evil! In addition to the destruction of the idea of ??being sub-Baqi, the Quran also says whoever curses. Those who do not trump the female believers, or have suspicions about them, this opinion is ignorance. When we in the Assembly or City Council, we are women, which is to consolidate the foundations of the Islamic Revolution and help, why should we take them long to watch football? Or at least we do not advertise so much football, and if we remove it! You can simply by separating doors, and seating areas to prepare them. Stadium freedom that has multiple doors and each separate highway opens. Even the three parts, and instead of blue, red, area families, unmarried male and female, to be determined. People if they wanted to go with his wife and children, not only should not be prevented but it"s a happy worker is more social security. Because the presence of women and children, requires greater respect for ethical principles between athletes and sports will love. And ultimately will slow enemy propaganda weapon. Obviously, if a few wrongdoing, abuse should be punished by the law.

 

الاتجاهات الملاعب تتکون من خطة تنقیة للأسرة

حیث الملاعب لا تزال مفتوحة للأسر، وخاصة النساء لا تعطى السجل: ملعب الامجدیه فی یوم الافتتاح فی الأرض الامجد الدوله  1300 أن الأولاد والبنات الصغار معا، ویخلط طلبت، و لم تکن مشغولة جدا للعب منخفضة، وذاکرة سیئة عن النساء فی ملاعب کرة القدم وکان العلماء بالضیق. وفی الوقت نفسه، قبر الإمام أربعة البقیع وکربلاء، آل سعود دمرت، ولکن العلماء لا بخیبة أمل! ولم سفینتهم الحماس، ولا یزالون لا، أو یجرؤ على الاحتجاج أو دمرت: خوفهم من سعود مکة لوقف! وجیک لا. عندما انسحبت آیة واحدة من القرآن، عن دییغو وشهادة المرأة، وأین هم؟ ومع ذلک، یجب أن یعرف هؤلاء العلماء أن النساء الإیرانیات أنفسهم الحجاب انتخبت، والآن أکثر من أربعین عاما، من صریح، من الأسود والحرارة فی الصیف متعب لذلک، لا یذهب إلى الملعب للیاقة والحجاب منهم سوف یکون من الخطأ. والکثیر من الناس لا مزدحمة اللعبة: منع تدفق السیاح کل شیء، والرجال مشغول والفتیان الألعاب کذلک. ولکن لم یمنع حضورهم فی الملعب لیس صحیحا. کما أصدر علماء متنقل أن وجود المرأة فی السلطة الملاعب النار ستعمل! ماذا یحدث؟ هو الهجوم على البرلمان إیزیس؟ أو ما هو أسوأ تدمیر الباقی آل سعود. صلاة حفرة لتفقد! والعدو من اللعب. دعونا احترام حقوق النساء الإیرانیات، وتأکد من انها حق لهم، التی یمکن اتخاذها لمنع الفساد، وإذا کان الفساد لدیها. مثال على ذلک ما حدث فی البحر والبر والسماء معا! وجود المرأة على شاطئ البحر، مع الاتجاهات یتکون من تنقیة لا الفساد هناک، وإذا کان عدد فاسدة جدا، یعرض الفجور، لن یتحقق العقاب، وینبغی ألا یکون عدد امتدت جمیع النساء، وجمیع النساء الفاسق أعرف : تبحث عن فرص لخلق الشر! بالإضافة إلى تدمیر فکرة أن تکون دون الباقی، ویقول القرآن أیضا من الشتائم. أولئک الذین لا رابحة المؤمنین الإناث، أو لدیک شکوک حول لهم، وهذا الرأی هو الجهل. عندما کنا فی مجلس الجمعیة أو مدینة، نحن النساء، والتی هی لترسیخ أسس الثورة الإسلامیة والمساعدة، لماذا ینبغی أن نأخذ منهم وقتا لمشاهدة کرة القدم؟ أو على الأقل نحن لا یعلنون الکثیر من کرة القدم، وإذا کنا إزالته! یمکنک ببساطة عن طریق فصل الأبواب، ومناطق للجلوس لإعدادهم. حریة الملعب الذی لدیه أبواب متعددة، ولکل طریق منفصل یفتح. حتى الأجزاء الثلاثة، وبدلا من الأزرق والأحمر وعائلات المنطقة، من الذکور غیر المتزوجین والإناث، یحدد لاحقا. الناس إذا أرادوا أن یذهب مع زوجته وأولاده، ولیس فقط لا ینبغی أن یمنع لکنه عامل سعید هو الأمن أکثر الاجتماعی. لأن وجود النساء والأطفال، ویتطلب مزید من الاحترام للمبادئ الأخلاقیة بین الریاضیین والریاضة سوف الحب. وفی نهایة المطاف سوف یتباطأ الدعایة سلاح العدو. من الواضح، إذا کان عدد قلیل من مخالفات، یجب أن یعاقب سوء المعاملة من قبل القانون.

Stadionlar istiqam?tl?ri ail? üçün t?mizl?yici plan ibar?tdir

Stadionlar ??rtl?ri h?l? ail? üçün aç?qd?r, v? xüsusil? qad?nlar rekord verilmir: Stadium Amjadiyeh aç?l?? gününd? 1300 Earth Amjdaldvlh birlikd? g?nc o?lanlar v? q?zlar, v? qar???q xahi? etmi?di ki, onlar futbol stadionlar? qad?nlar üçün a?a??, pis yadda? oynamaq üçün çox m???ul idi v? aliml?r k?d?rli idi. Eyni zamanda, m?zar? dörd ?mam Baqi v? K?rb?la, Al Saud m?hv, lakin elm m?yus deyil! Saud M?kk? onlar?n qorxu dayand?rmaq üçün: Onlar?n qeyr?t g?mi yoxdur, v? ya etiraz etm?k v? ya m?hv c?sar?t h?l? yox idi, v?! V? Jake deyil. Diego v? qad?nlar?n ifad?l?rinin haqq?nda Quran bir ay?, geri zaman, harada onlar idi? Lakin, bu aliml?r ?ran qad?nlar özl?rini Veil ?d?b üçün stadiona gedir, yor?un deyil, buna gör? d? yayda qara v? istilik, aç?q olan, indi q?rx il ?rzind? seçilmi? v? bilm?lidir ki, v? onlara yanl?? olacaq örtük. V? bir çox insanlar oyun dolu bütün m???ul ki?i v? o?lanlar oyun h?mçinin istirah?t ax?n? qar??s?n? almaq. Amma stadionda öz olmay?b do?ru deyil qar??s? heç vaxt. H?mçinin stadionlar yan??n hakimiyy?ti qad?nlar?n i?tirak? ç?x?? ed?c?k ki, uçan aliml?ri n??r! N? olar? Isis TBMM hücum edir? V? ya pis Baqi Al Saud m?hv. itirm?k de?ik dua! V? oyun dü?m?n. ?ran qad?nlar?n hüquqlar?na hörm?t ed?k v? bu onlar üçün do?ru ?min olun, onlar korrupsiya varsa, korrupsiyan?n qar??s?n? almaq üçün ed? bil?r. Bu nümun? bir araya g?l?r?k d?niz, torpaq v? göy meydana! istiqam?tl?ri il? D?niz? qad?nlar?n i?tirak?, heç bir korrupsiya var t?mizl?yici ibar?tdir v? Pornoqrafiya say? da poz?unluq ekran c?za nail olunacaq v? say? olmamal?d?r ?g?r bütün qad?nlar?n uzad?la v? bütün qad?nlar Fasqh bilirdi : pis yaratmaq üçün imkanlar axtar?r! sub-Baqi olan fikir m?hv ?lav?, Quran da qar??? kim deyir. Bu r?y c?hal?t qad?n mömin boru deyil, v? ya onlar haqq?nda ?übh?l?ri olanlar var. Zaman M?clisin ya ??h?r ?uras?, biz qad?nlar niy? biz onlara futbol izl?m?k üçün uzun almaq laz?md?r, ?slam ?nqilab?n?n v? yard?m ?saslar?n? gücl?ndirm?k olan var? V? ya ?n az? biz çox futbol reklam yoxdur v? biz bunu aradan qald?r?lmas?! Siz sad?c? qap?lar? ay?ran v? haz?rlamaq sah?l?ri oturma bil?r. Stadium çox qap? var azadl?q v? h?r bir ?ose aç?r. , ?v?zin?, mavi, q?rm?z?, sah? ail?l?ri, subay ki?i v? qad?n H?tta üç hiss?d?n t?yin olunacaq. onlar h?yat yolda?? v? u?aqlar? il? getm?k ist?yirdi insanlar yaln?z mane olunmamal?d?r, lakin o, bir xo?b?xt i?çi daha sosial t?hlük?sizlik var. qad?n v? u?aqlar?n i?tirak? Çünki idmanç?lar v? sevgi idman aras?nda etik prinsipl?r? daha çox hörm?t t?l?b edir. V? n?tic?d? dü?m?n t?bli?at silah yava? olacaq. Ayd?nd?r ki, bir neç? zal?m ?g?r sui-istifad? qanunla c?zaland?r?lmal?d?r.

 

 


تاریخ : یکشنبه 96/3/28 | 12:46 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

استفاده از زبان بدن در قرآن

استقبال بی نظیر مردم از نمایشگاه قران، طی 15روز چنان بود که مسئولین را خسته کرده بود! شاید هم برای برگزاری نمازعید فطر، آنجا را زودتر از موعد تعطیل کردند. اما یک موضوع باقی ماند و آن: استفاده بیشتر از هنر برای تفهیم قرآن. البته هنر خطاطی و خوشنویسی، سالهاست دین خود را اداکرده است. اما هنر تئاتر نیاز به کوشش بیشتری دارد. ایرانی ها به دلیل اینکه زبان عربی، زبان دوم آنها است در استفاده از: زبان بدن قابلیت کافی از خود نشان نمی دهند. این البته الهام گرفته از سخنان مقام معظم رهبری، در ابتدای ماه رمضان امسال است. مثلا وقتی قاری بین المللی آیات عذاب یا رحمت را می خواند، در صوت و لحن او تفاوتی احساس نمی شود! حتی جملات سوالی یا خبری را یک جور می خوانند. مانند کسی که با موبایل حرف می زند. او نیازی به میمیک یا زبان بدن ندارد، چون مخاطب او را نمی بیند. در حالیکه اگر ترجمه آیات را فهمیده و دقت شود، آیات سوالی را باید سوالی خواند، و آیات خبری را خبری و تعجب آور را تعجبی: مثلا وقتی خدا می فرماید آیا فکر می کنید: داستان اصحاب کهف و رقیم عجیب است؟ مسلما وقتی سر بریده امام حسین ع، آن را تلاوت می کرد: طنین صدایش با قاری های ما تفاوت داشته است، که آنهمه اثر گذاشته. لذا باید قاریان قران علاوه بر شناخت: گام های و نت های موسیقایی، به میمیک و پانتومیم هم آشنایی داشته باشند. البته اینها حرام نیست! فقط اسمش عوض شده، قبلا به آن می گفتند فن خطابه! فن خطابه استفاده از تمام ظرفیت بدن، در تفهیم مطالب به مخاطب است. میمیک حرکات صورت، بدون دست و پا می باشد. زنان محجبه و اغلب  روحانیون، از این فن استفاده می کنند، ولی نام آن را نمی دانند. کسانی که دکلمه می کنند، یا شعر را با احساس می خوانند، از زبان بدن استفاده می کنند، بدون اینکه نام آن را بدانند. دکلمه ترکیب پانتومیم و سخنرانی است. یعنی اگر کسی شعر را متوجه نشود، از وضعیت تغییر دست و پا و: رنگ چهره و غیره، به موضوع پی می برد. زیرا پانتومیم زیر بنای مکالمات ناشنوایان است. با توجه به این توضیحات میتوان گفت: لحن پیامبر در خواندن قران، چنان با احساس و استفاده از زبان بدن و میمیک صورت بود که: مردم را مسحور می کرد و: به همین برخی ها او را شاعر و: برخی نیز ساحر می گفتند. استاد بیان، دکتر علی شریعتی هم همینطور بود. هرکس حسینیه ارشاد می رفت گویا: مسحور شده بیرون می امد. زیر وبم صدا و بازی با اصوات، چنان ماهرانه صورت می گرفت که: کسی اصلا خسته نمی شد. و شما می بینید که بلافاصله، تئاتر هم به حسینیه ارشاد راه پیدا می کند، و کتاب ابوذر غفاری او به نمایش تبدیل می شود. اغلب رهبران جهان هم همینطور بودند، نمونه آن یاسر عرفات بود که وقتی صحبت می کرد، میکروفن را گم می کرد! یا وقتی استاد فخرالدین حجازی، صحبت می کرد شایع کرده بودند: چند بار هواپیماهای عراقی فکر کرده بودند رادار است! لذا لازم است که تئاتر، کمی بیشتر به قران نزدیک شود، قاریان قران هم با تئاتر مهربانتر باشند. یادم هست یکی از هنرمندان تئاتر و تلویزیون، گفته بود فردوسی استاد دکوپاژ است! یعنی با شعر هایش چنان صحنه ها را، زیبا و کامل توصیف می کند، که نیازی به فیلمنامه نویسی نیست. در حالیکه منشا الهام او قرآن است و: قران چنان موزون است که اعراب بدوی را مجذوب خود می کرد. و این ایات نباید یکنواخت تلاوت شود.  باید از همه اعضا و جوارح، برای رساندن پیام وحی استفاده نمود. مخصوصا در ایران که مردم عربی نمی دانند، با حرکات دست و بدن قاری به موضوع پی ببرند.

The use of body language in the Quran

Benazir welcomes people of Quran Exhibition, within 15 days so that the authorities had exhausted! Perhaps prayers for Eid al-Fitr, the place was shut down prematurely. But one thing remained: the use of art to understand the Quran. Of course, the art of calligraphy and calligraphy, have your religion is do. The theater requires more effort. Iranians because the Arabic language, a second language in use: your body language capabilities are not sufficient. This is of course inspired by the words of the leader, at the beginning of the month of Ramadan this year. For example, when the international reader reads the signs of the Apocalypse or mercy, in the tone of his voice and not feel the difference! Read a small news item or even sentences. Sounds like someone is talking. He does not have to mimic or body language, because he did not see the audience. Certainly, when the severed head of Imam Hussein (AS), it is recited that the tone of his voice was different with our reader that all those affected. Therefore, in addition to knowledge of Quran recites: steps and musical notes, to mimic and pantomime would be familiar. Of course, these are not forbidden! Only the name has changed, said earlier rhetoric! Oratory use all our capacity, in understanding the content to the audience. Mimic facial movements, hands and toes. Clergymen veiled women and most of the technology they use, but do not know its name. Those who recite, or sing lyrics with feeling, the body language they use, without having to know the name of it. Reciting combination of mime and speech. This means that if someone does not understand poetry, the situation changed hands and feet: complexion etc., realizes. For infrastructure pantomime conversations deafness. According to this explanation, we can say: the tone of the Prophet in the Qur"an, as Feeling and using body language and mimic for the people will enchant you and: So some of his poet, and some as a sorcerer said. Master said, doctor Ali Shariati was the same. Everyone was telling Guidance religious site: enchanted came out. Monotony sound and play with sounds, took so skillfully that he was not tired at all. And you see that immediately, theater finds ways to Islamic religious site, and e Abuzar Ghaffari he turns to display. World leaders had too often, for example, when Yasser Arafat spoke, the microphone was missing! Or when the master Fakhr al-Din Hijazi spoke were common: Iraqi aircraft had thought many times radar! Therefore, the theater, a little more close to the Koran, the Koran reciters are kinder to the theater. I remember one of the theater and television, said University Professor Decoupage is! That his poetry with such scenes, beautiful and full descriptions, which do not scriptwriting. While his inspiration from the Quran, and the Quran is so harmonious that fascinated the Bedouins. And recite these verses should be uniform. To all organs, used to deliver the message. Especially in Iran that people do not know Arabic, hand and body movements to realize Qari.

استخدام لغة الجسد فی القرآن الکریم

بینظیر ترحب أهل القرآن للمعارض، خلال 15 یوما حتى یتسنى للسلطات قد استنفدت! ربما صلاة عید الفطر المبارک، وقد تم إغلاق المکان قبل الأوان. لکن شیئا واحدا بقی: استخدام الفن لفهم القرآن. بطبیعة الحال، فإن فن الخط والخط العربی، ساهم دینهم لسنوات عدیدة. المسرح یتطلب المزید من الجهد. الإیرانیون لأن اللغة العربیة، لغة ثانیة فی الاستخدام: قدرات لغة الجسم لیست کافیة. وهذا بالطبع مستوحاة من کلمات الزعیم، فی بدایة شهر رمضان المبارک لهذا العام. على سبیل المثال، عندما یقرأ القارئ الدولی علامات نهایة العالم أو رحمة، فی نبرة صوته وعدم الشعور الفرق! قراءة خبر صغیر أو حتى الجمل. یبدو وکأنه شخص یتحدث. ولیس من الضروری أن تحاکی أو لغة الجسد، لأنه لا یرى الجمهور. بالتأکید، عندما الرأس المقطوع الإمام الحسین (ع)، یتلى أن نبرة صوته کانت مختلفة مع قارئ لدینا، أن جمیع المتضررین. لذلک، بالإضافة إلى معرفة القراء القرآن: خطوات والنوتات الموسیقیة، لتقلید وإیمائیة ستکون مألوفة. بالطبع، هذه لیست ممنوعة! وقال فقط تم تغییر اسم الخطاب فی وقت سابق! الخطابة استخدام کل قدراتنا فی فهم المحتوى إلى الجمهور. تقلید حرکات الوجه والیدین والقدمین. رجال الدین محجبات النساء ومعظم التکنولوجیا التی یستخدمونها، ولکن لا أعرف اسمها. أولئک الذین یقرأ، أو الغناء کلمات مع الشعور، ولغة الجسد التی یستخدمونها، دون الحاجة إلى معرفة اسم ذلک. قراءة الجمع بین التمثیل الصامت والکلام. هذا یعنی أنه إذا کان شخص ما لا یفهم الشعر، تغیر الوضع الیدین والقدمین: بشرة وما إلى ذلک، یدرک. لإجراء محادثات فن التمثیل الإیمائی البنیة التحتیة الصمم. وفقا لهذا التفسیر، یمکننا أن نقول: لهجة النبی فی القرآن الکریم، والشعور، واستخدام لغة الجسد وتقلید للشعب سوف سبى لک و: حتى بعض من الشاعر له، وقال البعض بأنه ساحر. وقال سید، کان الطبیب علی شریعتی نفسه. الجمیع کان یقول موقع دینی التوجیه: السحر خرج. رتابة الصوت واللعب مع الأصوات، واستغرق ذلک بمهارة أنه لم یکن متعبا على الإطلاق. وترى أن على الفور، والمسرح یجد السبل لموقع دینی إسلامی، والبرید أبوزار غافاری یلتفت أحد لعرضهم. زعماء العالم قد کثیر من الأحیان، على سبیل المثال، عندما تحدث یاسر عرفات، المیکروفون کان فی عداد المفقودین! أو عندما کان سید تحدث فخر الدین حجازی مشترک: الطائرات العراقیة قد فکر عدة مرات الرادار! ولذلک، فإن المسرح، قلیلا أقرب إلى القرآن الکریم، وقراء القرآن وریاض الأطفال إلى المسرح. وقال أتذکر واحدة من المسرح والتلفزیون الاستاذ فی جامعة تزیین السطح مع الأشکال غیر! أن شعره مع مثل هذه المشاهد، والأوصاف الجمیلة والکاملة، التی لا کتابة السیناریو. فی حین إلهام له من القرآن، والقرآن هو متناغم بحیث فتنت البدو. ویقرأ ینبغی أن تکون هذه الآیات موحد. إلى جمیع الأجهزة واستخدامها لتسلیم الرسالة. خصوصا فی إیران أن الناس لا یعرفون العربیة والید وحرکات الجسم لتحقیق قاری .

Quran b?d?n dili istifad?

hakimiyy?t can? ki, bel? Benazir 15 gün ?rzind? Quran S?rgisi n?f?r alq??lay?r! B?lk? Ramazan Bayram? üçün dualar, yer vaxt?ndan ?vv?l ba?lan?b. Amma bir ?ey qal?b: inc?s?n?t istifad? Quran anlamaq üçün. ?lb?tt? ki, x?tt v? x?ttatl?q s?n?ti, onlar?n din bir çox ill?r üçün qatq? t?min etdi. teatr daha çox s?y t?l?b edir. ?ranl?lar ?r?b dilind? istifad? ikinci dil, çünki sizin b?d?n dili imkanlar? kifay?t deyil. Bu Ramazan ay? bu il ba??nda lider sözl?ri ilham ?lb?tt?. M?s?l?n, beyn?lxalq oxucu onun s?s tonu il?, Apocalypse v? ya m?rh?m?t ?lam?tl?ri deyilir v? f?rq hiss deyil! kiçik x?b?r madd? v? ya h?tta cüml?l?ri oxumaq. kims? dan???r kimi s?sl?nir. o tama?aç? görm?dim, çünki O, t?qlid v? ya b?d?n dili yoxdur. ?lb?tt?, ?mam Hüseyn (?) k?silib r?hb?ri onun s?s tonu bütün bu t?sir ki, bizim oxucu il? f?rqli oldu?unu oxundu?u zaman. Buna gör? d?, Quran reciters bilik ?lav?: taklit add?mlar v? musiqi qeydl?ri, v? pantomima tan?? olacaq. ?lb?tt? ki, bu qada?an deyil! Yaln?z ad? d?yi?di, ?vv?ll?r ritorika dedi Natiqlik tama?aç?lara m?zmun anla?ma, bütün gücü istifad? edin. üz h?r?k?tl?ri, ?ll?ri v? ayaq taklit. Ruhanil?r qad?nlar hicabl? v? onlar istifad? texnologiya ?n, lakin onun ad?n? bilmir?m. Bunun ad?n? bilm?k olmadan oxusun, v? ya hissi, onlar istifad? b?d?n dili il? lyrics oxumaq ed?nl?r. mim v? söz birl??m?si oxuyan. Bu kims? poeziya anlamaq deyils?, v?ziyy?t ?ll?ri v? ayaqlar? d?yi?ib o dem?kdir ki: d?ri, v? s h?yata keçirir. infrastruktur pantomima söhb?t karl?q üçün. Feeling kimi Quranda Pey??mb?rin ton, v? istifad? b?d?n dili v? insanlar ovsunlamaq v? ed?c?k taklit: Bu ??rh? gör?, dem?k olar, onun ?air Bel? ki, b?zi, v? bir sehrbazd?r kimi b?zi bildirib. Master h?kim ?li ??ri?ti eyni idi bildirib. H?r k?s R?hb?rlik dini sayt izah edilmi?dir: ovsunlu ç?xd?. Monoton s?s v? s?sl?r il? oynamaq, bel? m?har?tl? o, bütün yor?un idi ki, etdi. V? d?rhal teatr ?slam dini sayta yollar?n? tap?r v? e Abuz?r Ghaffari o keçirm?k çevrilir ki, gör?c?ksiniz. Yasser Arafat dan??ark?n Dünya liderl?ri çox tez-tez, m?s?l?n, mikrofon itkin idi! Fakhr al-Din Hijazi dan???b master ümumi zaman v? ya ?raq t?yyar? d?f?l?rl? radar fikir idi! Buna gör? d?, Quran bir az daha yax?n teatr, Quran reciters teatra u?aq var. M?n teatr v? televiziya biri xat?rlay?ram Universitetinin professoru Decoupage bildirib! ssenari deyil bel? s?hn?l?ri, göz?l v? tam t?sviri, onun poeziya edir. Quran v? Quran onun ilham bel? ah?ngdar olsa b?d?vil?r heyran edir. Bu ay?l?r vahid olmal?d?r oxusun. bütün orqanlara, mesaj çatd?rmaq üçün istifad? olunur. Xüsusil? ?ran xalq? ?r?b bilmir?m ki, ?l v? b?d?n h?r?k?tl?ri Qari h?yata keçirm?k.

 

 


تاریخ : شنبه 96/3/27 | 12:34 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

گردشگری جنگی

گرایش های بین رشته ای علوم انسانی، و دیگر علوم هر روز بیشتر می شود و: گردشگری نیز یکی از این رشته ها است. کویر نوردی آخرین دستاورد گردشگری بود، که گردشگران را به دیدن زیبایی های کویری از جمله: آسمان صاف زمین های بکر و دست نخورده، اکوسیستم خاص آن دعوت می کرد. اما امروزه با ظهور داعش و: کنش های فراوانی که در منطقه و جهان بروز کرد، علم گردشگری جنگی مانند سینمای جنگی با: ژانر مخصوص خود بروز و ظهور پیدا کرد. مهمترین پدیده این روند سفر دوره ای: ترامپ برای ایجاد یک جنگ جدید بود. که ترن اور آن بالای 480میلیارد دلار بود. اما جذب نیروها توسط داعش، شکل تکامل یافته این گردشگری است: مجموعه ای از جوانان پرشور که هیچ کجا نرفته اند، ولی دوست دارند تمام جهان را ببینند و: بامردم و روش زندگی آنها آشنا شوند. یک پزشک عراقی گفته که: اغلب داعشی های اروپایی ختنه نشده اند! این به معنی آن است که بحث: ایدئولوژی و حکومت اسلامی و شام و عراق مطرح نیست، بلکه آنها برای ماجراجویی یا بهتر بگوییم: برای گردشگری جنگی آمده اند. چون روش های سنتی گردشگری، جواب گوی نیاز های آنان نبوده و: هیجان لازم را نداشته، لذا به این روش روی آورده اند.  روش کلاسیک و سنتی گردشگری کاملا خسته کننده و کم تحرک است. تورلیدر می آید و یک مشت کلمات شابلون شده را، تحویل می دهد بعد نوبت خوردن و خوابیدن می رسد! انواع اطعمه ها و اشربه ها تبلیغ می شود، بعد هم معلوم می شود اکثر گردشگران، سن بالا هستند و بعلت چربی و فشار خون و: امراض پیری و سالخوردگی هیچکدام از آنها را نمی توانند استفاده کنند. نوبت گردش می رسد، راهنما همه را جمع می کند و: به زبان شکسته بسته که نه انگلیسی است، و نه زبان محلی، صحبت هایی می کند ولی سالمندان توریست، که بجای سرای سالمندان، ترجیح داده اند که به تور ملحق شوند! حتی نای ایستادن ندارند، چه برسد به گوش دادن! راهنما خود را جر می دهد: تا بفهماند این مجسمه نماد قهرمانی فلان جنگ است، ولی توریست ها برای خود راه می روند، و عکس می گیرند و یا چیزی سفارش می دهند. خسته کنندگی گردشگری و توریسم کلاسیک، در هنگام ثبت نام هم عذاب آور است: پاسپورت ویزا سفارت هرکدام عذابی جداگانه اند، بعد هم معلوم می شود وعده هواپیمای: فرست کلاس، تبدیل به اتو وحشت می شود. و یا هتل های پنج ستاره، به یک آپارتمان مشترک با اهالی می رسد. در حالیکه گردشگری جنگی، هیچکدام از این گرفتاری ها را ندارد! فقط کافی است یکبار در یکی از جلسات سخنرانی: وابستگان داعش وارد شود، بدون ویزا و پاسپورت و بطور رایگان، شما را به سرزمین های افسانه ای مورد دلخواهتان می فرستند! در آنجا اقامت می کنید و: اطلاعاتی را جمع آوری می کنید که برای خودتان هم جالب است. بعد هم به سرزمین دیگری می روید، با زبان ایما و اشاره با مردم: کوچه وبازار حرف می زنی، دلت باز می شود. اصلا نیازی به مترجم نیست! سه کلمه سلام خدا حافظ و اینجا کجاست را، که یاد بگیری بقیه هم با زبان بین المللی اشاره! حل می شود. آقابالاسری هم نیست که: یه شما بگوید اینجا برو آنجا نرو! فلان حرف را بزن یا چیزی نگو، یا چرا اشتباه گفتی! نهایتا داعش یک اسلحه هم به شما می دهد، چیزی که آروز داشتید فقط یکبار لمس کنید! چون همیشه در گیم نت ها دیده بودید! اگر چند نفر را هم با آن کشتید، یا منفجر کردید! سکه های شما بیشتر می شود. و خون خود را هم اضافه می کنید.

War tourism

Trends interdisciplinary humanities, and sciences every day and Tourism is also one of the strings. The last achievement was climbing desert tourism, tourists to see the beauty of the desert, including: clear sky pristine land, it would invite particular ecosystem. Today, with the advent of ISIS: a lot of action that occurred in the region and the world, tourism science of war as a war theater with its own genre finds expression. This is the most important phenomena of the tour: Trump to create a new war. The train over the top it was $ 480 billion. An Iraqi doctor said that most European ISIL not been circumcised! This means that the ideology of the Islamic State of Iraq and Syria and not for adventure or rather: have been fighting for tourism. Because the traditional way of tourism, not exactly fulfilling their needs and excitement do not therefore have turned to this method. Classic and traditional tourism is quite boring and sedentary. Tour leader comes a bunch of template"s words, delivered then comes eating and sleeping! Nye can not even stand up, let alone listen! Help yourself except that: to understand this statue is a symbol of winning such a war, but their tourists to walk and pose or what order the day. Tourism boring classic, when you sign up as agonizing: Passport Visa separate punishment for each embassy ??then turns out to be a promise plane: First Class, has become a horror to be ironed. Or five-star hotel, an apartment is shared with the community. While tourism war, none of these problems does! Just once in one of the lectures dependence Isis is entered without a visa and passport are free, you send the item to the land of the legendary! And stay there: to collect information that is interesting for you. Next time you go to another country, the language of gestures with people: talking and market streets, opens your heart. I do not need an interpreter! Three words and here is Hello Goodbye, who pointed learn the rest of the international language! Dissolved. Who"s not: I tell you do not go here, go there! Some fans say or do not say, or why did you wrong! Finally, a gun Isis also gives you something that you wish only one touch! Because the notes were always in the game! If several people are killed by it, or you"ll explode! The more coins you. And add their own blood.

السیاحة حرب

الاتجاهات الإنسانیة المشترکة بین التخصصات والعلوم کل یوم والسیاحة هی أیضا واحدة من السلاسل. تحقیق آخر کان تسلق السیاحة الصحراویة السیاح لرؤیة الجمال فی الصحراء، بما فی ذلک: سماء صافیة الأرض البکر، فإنه یدعو بیئی معین. وهذا هو أهم الظواهر الجولة: ترامب الى اثارة حرب جدیدة. القطار فوق الجزء العلوی کان 480000000000 $. بل تجنید  ISIS ضعت هذا النوع من السیاحة: مجموعة من الشباب المتحمسین الذین ذهبوا فی أی مکان، ولکن مثل کل العالم أن یرى: الجمهور وتعلم طریقتهم فی الحیاة. وقال طبیب عراقی أن معظم ISIL الأوروبی لم الختان! وهذا یعنی أن أیدیولوجیة الدولة الإسلامیة فی العراق وسوریا ولیس للمغامرة أو بالأحرى: تقاتل للسیاحة. لأن الطریقة التقلیدیة فی السیاحة، ولیس بالضبط الوفاء لا وبالتالی تحولت احتیاجاتهم والإثارة إلى هذا الأسلوب. السیاحة الکلاسیکیة والتقلیدیة مملة جدا والمستقرة. زعیم جولة یأتی حفنة من الکلمات القالب، ثم یأتی تسلیمها الأکل والنوم! جولة روبن یصل، ومساعدتهم على جمع وکسر حزمة لغة أخرى غیر اللغة الإنجلیزیة، ولیس باللغة المحلیة، وتحدث، ولکن السیاح المسنین، بدلا من التمریض المنازل، وکان یفضل الانضمام إلى جولة! نای لا تستطیع حتى الوقوف، ناهیک عن الاستماع! مساعدة نفسک باستثناء ما یلی: أن نفهم هذا التمثال هو رمز للفوز مثل هذه الحرب، ولکن سائحیها على المشی وتشکل أو ما تأمر الیوم. السیاحة مملة الکلاسیکیة، وعندما قمت بالتسجیل المؤلمة على النحو التالی: جواز السفر فیزا عقوبة منفصلة لکل السفارة، ثم تبین أن طائرة وعد: الدرجة الأولى، سیتم تحویلها إلى الذعر الحدید. أو فندق خمس نجوم، ویشارک شقة مع المجتمع. بینما الحرب السیاحة، فإن أیا من هذه المشاکل لا! مرة واحدة فقط فی واحدة من الاعتماد المحاضرات یتم إدخال إیزیس بدون تأشیرة وجواز سفر أحرار، یمکنک إرسال هذا البند إلى أرض الأسطوری! والبقاء هناک: لجمع المعلومات التی هی مثیرة للاهتمام لنفسک. المرة القادمة التی تذهب إلى بلد آخر، لغة الإیماءات مع الناس: الحدیث والشوارع السوق، ویفتح قلبک. أنا لست بحاجة إلى مترجم! وهنا ثلاث کلمات مرحبا وداعا وأین بقیة الوقت لتعلم اللغة تلمیح الدولی! المنحل. الذی لیس: أقول لک لا تذهب هنا، الذهاب إلى هناک! بعض المشجعین یقول أو لا یقول، أو لماذا هل صحیح! وأخیرا، بندقیة إیزیس یمنحک أیضا ما کنت ترغب فقط لمسة واحدة! لأن کانت تلاحظ دائما فی اللعبة! إذا عدة أشخاص قتلوا به، أو سوف تنفجر! لمزید من النقود لک. وإضافة دمائهم.

War turizm

 

Trends f?nl?raras? humanitar v? elml?r h?r gün v? Turizm da strings biridir. son nailiyy?t o cüml?d?n s?hra göz?llik görm?k s?hra turizm, turist qalxmaq: aç?q s?ma prisitine torpaq, bu xüsusi ekosistemi d?v?t edir?m. Bu gün ISIS g?li?in?: öz janr il? müharib? teatr kimi regionda v? dünyada ba? vermi? f?aliyy?t bir çox müharib? turizm elm ?ksini tap?r. Bu tur ?n mühüm hadis?l?ri edir: Trump yeni müharib? yaratmaq. üstünd?n qatar bu $ 480 milyard dollar oldu. ?raq h?kim Avropa ???D sünn?t edilmi?dir ki, dedi! turizm? mübariz? edilmi?dir: Bu, mac?ra v? ya ?raq v? Suriya ?slam Dövl?ti ideologiya v? dem?kdir. Turizm ?n?n?vi ??kild?, çünki m?hz onlar?n ehtiyaclar? v? h?y?can buna gör? d? bu metodu çevrilmi?dir deyil yerin? deyil. Klassik v??n?n?vi turizm olduqca dar?xd?r?c? v? oturaq edir. Tour lideri g?lir v? ?ablonun sözl?ri bir d?st? t?slim Sonra yem?k v? yuxu g?lir! Round Robin onlara toplamaq köm?k v? ingilis deyil dil paketi deyil, yerli dil, dan???q q?rmaq, g?lib, lakin ya?l? turistl?r, daha evl?rin? bak?m daha tur qo?ulmaq üstünlük! Nye h?tta aya?a Dursun dinl?y? bilm?z! Bu heyk?l bel? bir müharib? qalib r?mzidir anlamaq üçün, lakin onlar?n turistl?r g?zm?k v? yarad?r v? ya gün n? sifari? etm?k: ki, istisna olmaqla özünüzü köm?k edir. h?r s?firliyinin Passport Visa ayr?-ayr? c?za, sonra bir söz t?yyar? olmaq ç?x?r: siz iztirabl? qeydiyyatdan klassik, qazma Turizm First Class, ütülü olmal?d?r bir d?h??t olmu?dur. V? ya be? ulduzlu otel, m?nzil icma il? payla??l?r. turizm müharib? olsa da, bu probleml?rin heç biri yoxdur! Yaln?z bir d?f? mühazir?l?r as?l?l?q bir Isis viza v? pasport pulsuz olmadan daxil edilir, siz ?fsan?vi torpaq madd? gönd?r! V? orada qalmaq: özünüz üçün maraql? m?lumat toplamaq üçün. Ba?qa bir ölk?y? getm?k Növb?ti d?f?, insanlarla gestures dili: söhb?t v? bazar küç?l?rd?, ür?k aç?r. M?n t?rcüm?çi laz?m deyil! Burada üç söz Hello Goodbye v? harada beyn?lxalq dil ipucu öyr?nm?k üçün vaxt qalan var! ?rimi?. Kim deyil: M?n burada getm?k yoxdur dem?k, orada getm?k! B?zi azarke?l?ri dem?k v? ya dem?k deyil, v? ya niy? yanl?? idi! N?hay?t, bir gun Isis da siz? yaln?z bir touch arzu ?ey verir! qeydl?r oyun h?mi?? idi, çünki! bir neç? n?f?r t?r?find?n öldürül?n, v? ya ?g?r partlay??a s?b?b olacaq! daha çox pul siz. V? h?tta qanlar?n? ?lav? edin.


تاریخ : جمعه 96/3/26 | 3:38 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

دبیر کل محترم  سازمان ملل متحد

 عالیجناب آنتونیو گوترش

با سلام و احترام

به استحضار عالی میرساند:

اینجانب سید احمد حسینی، یکی از نوادگان امام سجاد، علی ابن الحسین ع مدفون در آرامگاه بقیع در مدینه منوره هستم که مدرک آن پیوست می باشد. همانطور که مستحضرید، آل سعود اقدام به تخریب آرامگاه و: آثار تاریخی آن  نموده است و نه تنها این مقبره بلکه موارد زیادی قابل ارائه است. به دفعات متعدد اقدام به درخواست بازسازی، ترمیم و مرمت این مقبره تاریخی، و اثر ارزشمند را به کشور عربستان سعودی داده ام، که متاسفانه مقامات عربستانی، نه تنها پاسخ متقن و مشخصی به این درخواست نداده اند، بلکه حتی از اعطای ویزا برای مراجعه و: نقشه برداری از این اثر تاریخی را که: اعلام نموده ام شخصا حاضرم تمامی این هزینه ها متقبل کنم، ممانعت نموده اند. عدم توجه مسئولین سعودی به مقبره هاو: آثار تاریخی و باستانی از این دست، بر کسی پوشیده نبوده و نیست. حتی با توجه به مستندات تاریخی، شواهد و قرائن، مقامات سعودی اصرار بر مخروبه ماندن این دست: از آثار ارزشمند تاریخی که بخشی از تاریخ بشریت است، را دارد، و به هیچ عنوان هم حاضر به پاسخگویی و :جبران خسارات وارده به این آثار ارزشی را ندارند. به نظر می رسد دولتمردان سعودی از: عهده حفظ و پاسداشت: آثار تاریخ و با ارزش این چنینی بر نیامده و: حتی حاضر به همکاری برای حفظ آن با: هزینه های شخصی هم نیستند. علاوه بر آن آمرین آن طبق کنوانسیون های بین المللی، مجازات تخریب آثار تاریخی که با آدم ربایی برابر دانسته شده است، بایستی مجازات شوند.نخستین بار در تاریخ نظام عدالت کیفری بین المللی، در سال گذشته در دادگاه لاهه، جرایم علیه میراث فرهنگی نزد: یک محکمه بین المللی به عنوان جرایم جنگی، برعلیه یکی از فرماندهان گروه انصار الدین، وابسته به القاعده، مطرح گردید. لذا وحدت رویه اقتضا می کند بر علیه آل سعود نیز مطرح گردد، زیرا تخریب این بناها و آرامگاه ها، از منظر مذهبی و هویتی و تاریخی، برای جهانیان مهم بوده و هست. به گفته دادستان لاهه ، تخریب چنین بناهایی می تواند: اثرات غیرقابل جبرانی بر ساختار های اجتماعی: یک جامعه داشته باشد. و ریشه های یک ملت را تخریب سازد.

 لذا نظر آن جناب را به کنوانسیون های زیر جلب می نماید:

 کنوانسون 1954 در رابطه با حفاظت از میراث فرهنگی، در برابر صدمات ناشی از جنگ.

کنوانسیون 1970 در مورد اتخاذ تدابیر به منظور جلوگیری از ورود، صدور و انتقال غیر قانونی مالکیت اموال فرهنگی – تاریخی

کنوانسیون 1972 در مورد حفاظت از میراث فرهنگی و طبیعی جهان.

کنوانسیون 1995 درباره اعاده اموال فرهنگی قاچاق و مسروقه

از آنجایی که آثار تاریخی و آرامگاهها، از جمله اموال ارزشمند است که نه تنها به ملت ها، بلکه به تمامی بشریت تعلق دارد، فقدان هر یک از این اموال بسیار ارزشمند، از طریق تنزیل وضعیت، یا از میان رفتن آنها، موجب فقر میراث کلیه ملل جهان خواهد شد. بخش هایی از این اموال را می توان: به علت ویژگیهای استثنایی شان، دارای ارزش والای جهانی دانست، بدین لحاظ شایسته حفاظت ویژه ای در برابر: مخاطراتی که به طرزی فزاینده آنها را تهدید می کنند، هستند. مجازات تخریب کنندگان در عصر حاضر، توسط اسناد بین المللی، به عنوان یکی از راهکارهای حمایت از : این میراث گرانبها می باشد. لذا انتظار می رود آن جناب دستور بررسی، رسیدگی موضوع، تسهیل برای بازسازی، مجازات عاملان و جبران خسارات وارده را صادر فرمایید. در نهایت خواسته بحق ما این است: یک دادگاه بین المللی بررسی :جنایات جنگی برای آل سعود تشکیل شود.

با تشکر

سید احمد حسینی

رئیس ستاد بازسازی آرامگاه بقیع

رونوشت : ، ریاست محترم شورای امنیت سازمان ملل متحد

 برای استحضار و بررسی

 

Secretary-General of the United Nations

 Rev. Antonio Gvtrsh

Greetings and Regards

Higher bring to your notice:

I Seyyed Ahmad Hosseini, a descendant of Imam Sajjad, Imam Ali Ibn Al Hussein is buried in the Tomb of Baqi in Medina"m proof of it is attached. As you know, the Saudis attempted to destroy the tombs and monuments and not only the tomb but it has a lot to offer. On numerous occasions to request reconstruction, restoration of the tomb of historical and valuable work in Saudi Arabia have, unfortunately Saudi authorities, not only call certain and specific to this question have left, but even granting visas to visit and: mapping of the monument that have declared themselves ready to bear all the costs I have prevented. Saudi authorities are paying attention to the tombs and monuments and antiquities of this kind is not a secret. Even according to historical documents, evidence, Saudi officials insisted on the ruins survive this kind of valuable historical monuments that are part of the history of mankind, is, and by no means willing to accountability and compensation for damages to the works no value. It seems the authorities Arabia: the preservation and protection of monuments and this suggests is not valued and even refused to cooperate to keep its costs are not personal. In addition, officers according to international conventions, the punishment for the destruction of monuments that have been equated with kidnapping must be punished. The first time in the history of international criminal justice system, last year in The Hague, crimes against cultural heritage to an international court for war crimes, against one of the leaders of Ansar al-Din al-Qaeda, was raised. It demands unity against the House of Saud also be considered, because the destruction of the monuments and tombs, from the perspective of religious identity and history, and is important to the world. According to the prosecutor of the Hague, the destruction of such buildings can be: irreversible effects on the social structure of a society. And the roots of a nation destroyed.

 Therefore, it seems dear to draw the following convention:

 1954 Convention relating to the protection of cultural heritage in times of war injuries.

1970 Convention on measures to prevent the import, export and transfer of ownership of cultural property illegally - Historical

1972 Convention on the Protection of the World Cultural and Natural Heritage.

1995 Convention on the restoration of cultural property and trafficking in stolen

Since the monuments and tombs, including valuable property is not only the nation, but to all of humanity belongs, absence of this property highly valued by discounting the situation, or the elimination of causes of poverty heritage All nations of the world will be. Parts of this property can be: Due to their exceptional properties, has been outstanding universal value, as such worthy of special protection against: risks that increasingly threaten their way, they are. Recent demolition punishment in the present age, by international instruments, as one of the ways to support this heritage is precious. It is expected that Mr. Grammar, consideration of the matter, facilitate reconstruction, punish the perpetrators and reparations issued the check. Finally, it is our legitimate demands an international tribunal to investigate: war crimes for the House of Saud are formed.

Thanks

Seyed Ahmad Hosseini

Chief of Staff reconstruction Baqi Cemetery

Transcript: President of the UN Security Council

 To notice and review

الأمین العام للأمم المتحدة

 القس أنطونیو Gvtrsh

تحیة واحترام

أعلى ألفت نظرکم إلى:

أنا سید أحمد حسینی، وهو سلیل الامام السجاد، ودفن الإمام علی بن آل حسین فی مقبرة البقیع فی Medina"m دلیل على تعلق علیه. کما تعلمون، حاول السعودیون لتدمیر المقابر والآثار ولیس فقط القبر ولکن لدیها الکثیر لتقدمه. فی مناسبات عدیدة لطلب إعادة إعمار وترمیم قبر العمل التاریخی وقیمة فی المملکة العربیة السعودیة و، السلطات السعودیة للأسف، دعوة لیس فقط بعض ومحددة على هذا السؤال لم یقم، ولکن حتى منح تأشیرات دخول للزیارة و: رسم الخرائط من النصب التی أعلنت عن نفسها على استعداد لتحمل جمیع التکالیف لقد منعها. یدفعون السلطات السعودیة الانتباه إلى المقابر والمعالم والآثار من هذا النوع لیس سرا. حتى وفقا للوثائق التاریخیة والأدلة وأصر المسؤولون السعودیون على أنقاض البقاء على قید الحیاة هذا النوع من الآثار التاریخیة القیمة التی هی جزء من تاریخ البشریة، هو، وبأی حال من الأحوال على استعداد لالمساءلة والتعویض عن الأضرار التی لحقت أعمال لا قیمة له. ویبدو أن السلطات العربیة السعودیة: صون وحمایة الآثار وهذا یشیر إلى عدم الکرام وحتى رفض التعاون للحفاظ على تکالیفها لیست شخصیة. وبالإضافة إلى ذلک، وضباط وفقا للاتفاقیات الدولیة، یجب أن یعاقب عقوبة تدمیر الآثار التی تم تتساوى مع الخطف. لأول مرة فی تاریخ نظام العدالة الجنائیة الدولیة، فی العام الماضی فی لاهای، والجرائم ضد التراث الثقافی لمحکمة دولیة بتهمة ارتکاب جرائم حرب، ضد واحد من قادة أنصار الدین لتنظیم القاعدة، وأثیرت. ویطالب الوحدة ضد آل سعود أیضا النظر، لأن تدمیر الآثار والمقابر، من منظور الهویة الدینیة والتاریخ، ومهم للعالم. ووفقا لممثلی الادعاء فی لاهای، وتدمیر هذه المبانی یمکن أن یکون: آثار لا رجعة فیها على البنیة الاجتماعیة للمجتمع. ودمرت جذور الأمة.

 ولذلک، یبدو العزیز رسم الاتفاقیة التالیة:

 اتفاقیة عام 1954 المتعلقة بحمایة التراث الثقافی فی أوقات إصابات الحرب.

اتفاقیة عام 1970 بشأن التدابیر الرامیة إلى منع استیراد وتصدیر ونقل ملکیة الممتلکات الثقافیة بطریقة غیر مشروعة - التاریخیة

1972 اتفاقیة حمایة التراث العالمی الثقافی والطبیعی.

1995 اتفاقیة ترمیم الممتلکات الثقافیة والاتجار فی مسروقة

منذ الآثار والمقابر، بما فی ذلک الممتلکات القیمة لیس فقط للأمة، ولکن لجمیع الإنسانیة ینتمی، وغیاب هذه الخاصیة ذات قیمة عالیة من خلال خصم الوضع، أو القضاء على أسباب الفقر التراث فإن جمیع دول العالم أن یکون. أجزاء من هذا العقار یمکن أن یکون: نظرا لخصائصها استثنائیة، کانت قیمة عالمیة استثنائیة، على هذا النحو تستحق حمایة خاصة ضد: المخاطر التی تهدد بشکل متزاید طریقهم، هم. العقاب الأخیرة هدم فی العصر الحاضر، من خلال الصکوک الدولیة، باعتبارها واحدة من الطرق لدعم هذا التراث ثمین. ومن المتوقع أن السید النحو والنظر فی هذه المسألة، وتسهیل إعادة الإعمار ومعاقبة الجناة وجبر الضرر إصدار الشیک. وأخیرا، فإنه من مطالبنا المشروعة محکمة دولیة للتحقیق فی جرائم الحرب لبیت آل سعود تتشکل.

شکر

سید أحمد حسینی

رئیس الأرکان اعادة اعمار البقیع مقبرة

نص: رئیس مجلس الأمن الدولی

 لاحظت والمراجعة

Birl??mi? Mill?tl?r T??kilat?n?n Ba? katibi

 Rev. Antonio Gvtrsh

Greetings v? hörm?t

Ali sizin bildiri? g?tirm?k:

Bu ?lav? olunur I Seyid ?hm?d Hüseyni ?mam S?ccad n?slind?n, ?mam ?li ibn Al Hüseyn Medina"m sübut Baqi Türb?si d?fn edilir. Bildiyiniz kimi, S?udiyy?lil?r türb? v? abid?l?ri v? yaln?z m?zar? m?hv c?hd, lakin bu t?klif çox ?ey var. çox hallarda yenid?n qurulmas? t?l?b etm?k d? S?udiyy? ?r?bistan? tarixi v? qiym?tli i? m?zar? b?rpa t??ssüf ki S?udiyy? hakimiyy?ti deyil, yaln?z mü?yy?n v? bu suala konkret z?ng var yazmay?blar, h?tta ziyar?t viza verilm?si v? m?n mane olan bütün x?rcl?ri da??y?rlar özl?rini haz?r elan abid? mapping. S?udiyy? hakimiyy?ti bu cür türb? v? abid?l?ri v? eserleri diqq?t bir sirr deyil. H?tta tarixi s?n?dl?r, d?lill?r? gör?, S?udiyy? r?smil?ri xarabal?qlar? israr b???r tarixind? bir hiss?sidir qiym?tli tarixi abid?l?ri, bu cür v? heç ya?amaq i?l?ri ziyana gör? cavabdehlik v? kompensasiya etm?k ist?y?n dem?kdir heç bir d?y?ri. Bu m?qam?nda Arabia görünür: abid?l?rin qorunmas? v? mühafiz?si v? bu d?y?rli v? h?tta x?rcl?ri ??xsi deyil saxlamaq ?m?kda?l?qdan imtina deyil göst?rir. Bundan ?lav?, ?m?kda?lar? beyn?lxalq konvensiyalar, c?za gör? adam o?urlu?u il? b?rab?r edilmi? abid?l?rin m?hv c?zaland?r?lmal?d?r. Haaqa beyn?lxalq cinay?t ?dliyy? sisteminin, öt?n ilin tarixind? ilk d?f?, müharib? cinay?tl?ri üçün beyn?lxalq m?hk?m?y? m?d?ni irsin? qar?? cinay?tl?r, ?nsar ?l-Din ?l-Qaid? liderl?rind?n biri qar?? qald?r?l?b. dini ??xsiyy?t v? tarixi bax?m?ndan abid?l?ri v? türb? m?hv v? dünya üçün vacibdir, çünki O, h?mçinin hesab edil? S?ud Palatas?n?n qar?? birlik t?l?b edir. Haaqa prokuroru gör?, bel? binalar?n m?hv ola bil?r: bir c?miyy?tin sosial strukturu haqq?nda dönm?z effektl?ri. V? bir mill?tin kökl?ri m?hv.

 Buna gör? d?, a?a??dak? Konvensiyan? ç?km?k üçün ?ziz görünür:


تاریخ : پنج شنبه 96/3/25 | 1:25 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

عمر دوباره در شب قدر

اینکه می گویند شب قدر از: هزار ماه بهتر است، به این معنی است که هرکاری در این شب انجام دهیم، با ضریب هزارماه حساب می شود. هزارماه حدود 83.3سال میشود، که تقریبا حد بالای عمر: متوسط انسان در زمان ماست. البته اگر کسی 84سال عمر کند، معمولا 15سال اول دوران کودکی است، و چون به سن تکلیف نرسیده و: از نظر عقلی نیز بالغ نشده است، جزو زندگی واقعی حساب نمی شود! از آنطرف، تقریبا از سن هفتاد سالگی ببعد هم، از حیض انتفاع می افتد! و عمر مفید او 53سال باقی می ماند. معمولا در یک دید، گاهی به اندازه یک چشم بهم زدن است. می گویند: حضرت نوح هزار و اندی سال عمر کرد، وقتی عزرائیل سراغ او آمد، از او درخواست کرد: اجازه دهد از آفتاب به سایه برود، عزرائیل اجازه داد و بعد از او پرسید: تو جندین نسل را دیدی و هزار سال عمر کردی، بنظرت چطور گذشت؟ حضرت نوح فرمود به اندازه: همین که از آفتاب به سایه رفتم! یعنی عکس قضیه هم درست است، اگر انسان 84سال هم عمر کند، گویا همان یک شب را عمر کرده است. زیرا انسان همان لحظه است: گذشته ها گذشته و آینده هم نیامده. بنابر این میتوان گفت خداوند در هر سال، یک فرصت طلایی به انسان میدهد تا عمر دوباره داشته باشد. و بداند که امشب او از هزار شب بهتر است. البته برخی چون عمر معاویه 83سال بود، تعبیر کردند یک شب قدر، از کل عمر زندگی معاویه بهتر است. واین معنی هم نزدیک است. زیرا که 83سال معاویه، همه در دوز و کلک و دروغ و ظلم و ستم سپری شد. اگر انسان معمولی در شب قدر، این کار ها را نکند از معاویه بهتر می باشد، و یقینا برنده زندگی است، و در حیات جاوید نزد خدا روسفید بوده، از نعمت های الهی بهره مند می شود. اما اگر در این یک شب هم غافل باشد، یا در خواب بماند و: برای روزی و آینده خود برنامه ریزی نکند، شاید از معاویه هم بدتر شود! زیرا زندگی سلسله علت ها است: مثلا اگر حضرت آدم دانه گندم را نمی خورد، و از بهشت بیرون رانده نمی شد، همه ما اینهمه گرفتاری نداشتیم، و مشکل اشتغال و مسکن و! هر روز ما را در گیر خود نمی کرد. ما هم اگر یک تصمیم بزرگ نگیریم، و شب قدر خود را گم کنیم، ممکن است برای بقیه عمر خود، و بازماندگان خود بدبختی و: اسباب زحمت فراهم کنیم. یکی از نویسندگان می گوید: اگر خسرو پرویز نامه پیامبر را پاره نمی کرد، و به مذاکره تن می داد! شاید اعراب به ایران حمله نمی کردند. یا اگر خوارزمشاه فنون مذاکره را بلد بود! چند بازرگان را نمی کشت، مغول ها به ایران حمله نمی کردند. و اگر برجام هم نبود، آمریکا به ایران حمله می کرد. ما همیشه تاوان بزرگی: در مقابل اعمال کوچک داده ایم! مردم تبریز عصبانی شدند و: گریبایدوف را کشتند، بعد روسها آمدند تفلیس و آذربایجان را قفقاز را برای خود برداشتند. مگر جنگ اول جهانی هم با یک بهانه سخیف آغاز نشد؟ این است که در شب قدر، انسان فرصت دارد یک عمر دوباره، از خدا بگیرد و: افسوس کم کاری های گذشته را نخورد. گاهی یک نقطه عطف، سرازیری را به سربالایی و: سربالایی را به سرازیری تبدیل می کند. شب قدر چنین شبی است و: ما باید اگر در حال سقوط هستیم، خود را نجات دهیم. البته برخی ها گفته اند که شب قدر، سه شب است: شب نوزدهم تعیین سرنوشت، شب  بیست و یکم تایید و: شب بیست و سوم تصویب آن است. اما قرآن، آن را یک شب و حتی پاسی از شب می داند! به اندازه ای که قران بر قلب پیامبر نازل شد.

Life again in the Night of Power

They say much of the night: a thousand months is better, it means that whatever we do in the evening, by a factor of a thousand months is calculated. Thousand a month is about 83.3 years, which is almost as high as life: The average man in our time. Of course, if someone is 84 years of age, usually 15 years of childhood, and when he reached the age of puberty and of the rational mind is not mature, the account is not real life! From the other side, almost seventy years of age since the time of menstruation profit falls! He remains useful life of 53 years. Usually in a vision, sometimes as much as a blink of an eye. Said: Nuh thousand years, when Azriel slipped and he came up, asked her: let the sun into the shadows go, Azriel allowed and then asked him: Thou Several generations of view and thousand-year-old, sounds mind-numbingly how was? Nuh said much the same thing that I went from sun to shade! The opposite is also true, if a man is 84 years old, if the same has a night life. Because man is the moment: the past and the future, not the past. So we can say that the Lord each year, a golden opportunity to see the old man again. And know that tonight he is better than a thousand nights. Some 83 years since Al Omar, was interpreted as a Night of Destiny is better than a whole lifetime Muawiyah. This means closer together. For 83 years, Al, all in Cabal, lies and oppression were spent. If the common man on the night of power, so it is better not to Muawiyah, and certainly winning life, and eternal life with God was exonerate the divine blessings will benefit. But if this is a surprise night or stay in bed for a day and not planning their future, perhaps Al is even worse! Because life is a series of causes: for example, if it was not Adam"s seed, and were not driven out of paradise, we did not have so many problems, and the problem of employment and housing! Every day we will not get stuck in. If we do not take a big decision, and we lost the night of power, it is possible for the rest of your life, and your survivors misfortune: to provide inconvenience. One of the authors says Khosrow Parviz if a prophet is not torn, and the negotiation of the contract! Perhaps the Arabs would not attack Iran. Or, if you knew the techniques of negotiation Khwarazmshah! A few businessmen not kill, the Mongols did not attack Iran. And if it was not Brjam, America would attack Iran. We always pay great: the small actions we have! The people were angry and Tabriz: Grybaydvf killed, Tbilisi came after Russian Caucasus and Azerbaijan took for himself. But the First World War did not begin with a cheap excuse? This is the Night of Power, one has the opportunity of a lifetime again, and not God: Alas less work and did not last. Sometimes a turning point, downhill to uphill and: uphill to downhill turns. Night of Qadr is a night and we should be falling if we save ourselves. Some have said that the Night of Power, three-night night nineteenth-determination, the night of the twenty-first confirmation: the night of the twenty-third of its adoption. But the Koran, it"s a late night and even half knows! The extent to which the Quran was revealed to Prophet Heart.

الحیاة مرة أخرى فی لیلة القدر

یقولون لیلة القدر: ألف شهر هو أفضل، وهو ما یعنی أن کل ما نقوم به فی المساء، قبل عامل من ألف شهر یحسب. آلاف فی الشهر حوالی 83.3 عاما، والذی یکاد یصل إلى الحیاة: الرجل العادی فی عصرنا. وبطبیعة الحال، إذا کان شخص ما 84 عاما من العمر، عادة 15 سنوات الطفولة، وعندما وصل إلى سن البلوغ والعقل الرشید لیست ناضجة، والحساب لیس الحیاة الحقیقیة! من الجانب الآخر، ما یقرب من سبعین عاما من العمر منذ زمن السقوط الربح الحیض! انه لا یزال العمر الإنتاجی من 53 عاما. عادة فی الرؤیة، وأحیانا بقدر غمضة عین. قال: نوح ألف سنة، عندما تجاوز عزرئیل وانه جاء، سألها: لندع الشمس إلى الظل تذهب، سمح عزرئیل ثم سأله: أنت عدة أجیال من الرأی، وکان ألف سنة والأصوات العقل بتخدیر کیف کان؟ وقال نوح الکثیر من الشیء نفسه الذی ذهبت من الشمس إلى الظل! والعکس صحیح أیضا، إذا کان الرجل هو 84 سنة، إذا کان نفس وحیاة اللیل. لأن الإنسان لحظة: الماضی والمستقبل، ولیس الماضی. لذا یمکننا القول أن الرب کل عام، فرصة ذهبیة لرؤیة الرجل العجوز مرة أخرى. ونعرف أن هذه اللیلة هو أفضل من ألف لیلة. نحو 83 عاما آل عمر، وقد تفسر على أنها لیلة القدر خیر من العمر کله معاویة بن أبی سفیان. وهذا یعنی معا. ل83 عاما، القاعدة، کل فی کابال، وأنفق الکذب والظلم. إذا کان الرجل العادی فی لیلة القدر، ولذلک فمن الأفضل عدم معاویة بن أبی سفیان، وبالتأکید الفوز الحیاة، وکانت الحیاة الأبدیة مع الله تبرئة سوف النعم الإلهیة الاستفادة منها. ولکن إذا کان هذا هو لیلة مفاجأة أو البقاء فی السریر لمدة یوم ولا تخطط مستقبلهم، وربما القاعدة هو أسوأ من ذلک! لأن الحیاة هی سلسلة من الأسباب: على سبیل المثال، إذا لم یکن نسل آدم، ولم طردوا من الجنة، لم یکن لدینا الکثیر من المشاکل، ومشکلة العمل والسکن! کل یوم ونحن لن تتعثر فی. إذا لم نتخذ قرار کبیر، وفقدنا لیلة القدر، فمن الممکن لبقیة حیاتک، والناجین بک مصیبة: توفیر إزعاج. واحدة من الکتاب یقول خسرو برویز إذا لم یتم ممزقة نبیا، والتفاوض على العقد! ربما أن العرب لن تهاجم إیران. أو، إذا کنت تعرف تقنیات التفاوض  Khwarazmshah! بعض رجال الأعمال لا تقتل، فإن المغول لن تهاجم إیران. وإذا لم یکن Brjam، فإن أمیرکا مهاجمة إیران. نحن ندفع دائما کبیرة: الإجراءات صغیرة لدینا! کان الناس غاضبون وتبریز: Grybaydvf قتل، جاء تبلیسی بعد تولی الروسیة القوقاز وأذربیجان لنفسه. ولکن الحرب العالمیة الأولى لم تبدأ عذر رخیصة؟ هذا هو لیلة القدر، واحد لدیه فرصة العمر مرة أخرى، ولیس الله: للأسف أقل عمل ولم یدم. فی بعض الأحیان نقطة تحول، إلى أسفل إلى شاقة و: شاقة إلى انحدار المنعطفات. لیلة القدر هی لیلة، ونحن یجب أن یسقط إذا کان لنا أن ننقذ أنفسنا. وقال البعض أن لیلة القدر، ثلاث لیال لیلة التاسع عشر تقریر، لیلة تأکید الحادی والعشرین: لیلة الثالث والعشرین من اعتماده. لکن القرآن، انها لیلة وحتى وقت متأخر من اللیل یعلم! إلى الحد الذی أنزل فیه القرآن على النبی القلب.

Q?dr gec?si yenid?n Life

Onlar gec? çox deyirl?r: min aydan yax??d?r, biz min aydan bir amil, ax?am n? olursa olsun hesablan?r dem?kdir. Bizim zaman orta man: Thousand bir ay h?yat kimi dem?k olar ki, yüks?k t?xmin?n 83.3 il,. kims? ad?t?n ya?? 84 il, u?aql?q 15 ildir v? o, yetkinlik v? s?m?r?li a??l ya??na çatd?qda yetkin deyil, ?g?r, ?lb?tt?, hesab real h?yat deyil! Dig?r t?r?fd?n, ayba?? m?nf??t dü?ür vaxtdan ya? dem?k olar ki, yetmi? il! O, 53 il faydal? olaraq qal?r. Ad?t?n bir göz bir blink kimi b?z?n çox görm?, il?. Dedi: Nuh min il Azriel kaymas? v? o, g?lib ona xahi? zaman: kölg?l?r daxil gün??, Azriel icaz? v? sonra soru?dum getm?k ili: fikir S?n neç? n?sill?ri v? min il idi , a??llara z?r?r nec? oldu s?sl?r? Nuh m?n kölg? gün?? getdi eyni ?ey çox dedi! Bir adam 84 ya??nda, eyni bir gec? h?yat varsa qar?? da do?rudur. keçmi? v? g?l?c?k deyil, keçmi?: man an deyil. Bel? ki, biz Lord h?r il q?z?l fürs?t yenid?n qoca görm?k dem?k olar ki. O, min gec? daha yax?? oldu?unu ax?am bilirik. Destiny Night bütün ömür Müaviy? daha yax??d?r kimi 83 il Al Omar b?ri, ??rh olundu. Bu s?x dem?kdir. 83 ildir ki, Al, komplo bütün, yalan v? zülm x?rcl?nib. hakimiyy?ti gec? ümumi insan, bel? ki, Müaviy? daha yax?? deyil, v??lb?tt? ki, h?yat qalib, v? Allah il??b?di h?yat ilahi b?r?k?t faydalanacaq b?ra?t etdi. bu bir sürpriz gec? v? ya onlar?n g?l?c?k planla?d?rma bir gün yataq qalmaq v??g?r Lakin, b?lk? Al h?tta pis deyil! h?yat s?b?bl?ri bir s?ra Çünki: bu Ad?min toxum deyil, c?nn?t did?rgin deyil, ?g?r, m?s?l?n, biz bir çox probleml?r, v? m???ulluq v? m?nzil problemi yox idi! biz vurulmu? almaq deyil h?r gün. biz böyük bir q?rar q?bul etmir v? biz güc gec? itirilmi? varsa, bu sizin h?yat istirah?t üçün mümkündür v? xilas müsib?t: Narahatç?l??a t?min etm?k. mü?llifl?rind?n biri pey??mb?r c?r?q v? müqavil? dan???qlar halda Xosrov P?rviz deyir! B?lk??r?bl?r ?rana hücum olard?. V? ya, dan???qlar Khwarazmshah texnika bil?ydil?r! Bir neç? i? adamlar? monqollar ?rana hücum etm?yib, öldürm?k deyil. Bu Brjam deyil, ?g?r, Amerika ?rana hücum ed?c?k. Biz h?mi?? böyük öd?m?k: kiçik t?dbirl?r var! Rusiya Qafqaz v? Az?rbaycan özü üçün ald? Tbilisi g?ldi h?lak Grybaydvf: insanlar q?z?bli v? T?briz olmu?dur. Lakin Birinci Dünya müharib?si ucuz b?han? il? ba?lamaq deyil? az i? Alas v? sürm?di: Bu yenid?n bir ömür boyu imkan? var, v? Allah?n Q?dr gec?si edir. növb? a?a?? da?a: B?z?n bir dönü? nöqt?si, a?a?? da?a v?. Q?dr Gec?si gec? v? biz özümüzü xilas ?g?r biz dü??n edilm?lidir. B?zi bildirib ki, Power, üç gec? gec? XIX t?yin, iyirmi birinci t?sdiq gec? Night: q?bul iyirmi üçüncü gec?. Amma Quran, bir gec? v? ax?am bilir h?tta gec daxil! d?r?c?d? Quran Pey??mb?r ür?k v?hy etdi.

 

 


تاریخ : چهارشنبه 96/3/24 | 12:38 صبح | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>