سفارش تبلیغ
سرور مجازی ‌هاست ایران

فرهنگستان حتی زورش به ایران خود رو هم نمی رسد

فرهنگستان حتی زورش به ایران خود رو هم نمی رسد

ایران خودرو یا سای÷ا ویا دیگر صنایع کشورمان اینقدر که هزینه می کنند برای زبان انگلیسی برا ی زبان فارسی اصلا هزینه نمی کنند وآنرا کسر شان خود میدانند چرا فرهنگستان زور ش به اینها نمی رسد؟لابد معادل ÷یدا نمی کنند مثلا جی ال ایکس !


نوکر کراواتی

همایشهای بین المللی این روزها زیاد شده گردشگری بهداشت غزه وغیره اما جالب است بدانید همه شخصیتهای مهمان وقتی به ایران میرسند یک نفس راحت می کشند وکراوات را باز می کنند اما نوکیسه های مترجم یا همراه با کراوات آنهم با گره های دوبله که اصلا خون به مغزشان نرسد ظاهر می شوند!


خود مختاری بوکردستان !

خیلیها دوست دارند سفر هاشمی به عراق را یک نوع خود مختاری ایشان تعبیر کنند بخصوص اینکه ایشان قبل از سفر خط ونشان برای دولت هم کشید ولی همانطور که جلال طالبانی از خودمختاری تابعیت آمریکا منظور ش بود اینان هم راه به بیراهه میبرند


» نظر

اولین دوره جام جهانی ورزشهای زور خانه ای

باحضور آقای امیر حسینی دبیر کل فدراسیون ملی ورزشهای زور خانه ای کشور و آقای سید هادی عربی
دبیر کل فدراسیون ملی ورزشهای زور خانه ای وکشتی پهلوانی جمهوری آذر بایجان اخرین مراحل برگزاری اولین دوره جام جهانی ورزشهای زور خانه ای در باکو که با حضور ?? کشور جهان برگزار می شود مورد ارزیابی قرار گرفت
بگزارش ماهین نیوز این مسابقات در تاریخهای ?? تا ?? اسفند ماه سال جاری انجام خواهد شد وکشورهای نپال عراق ایران جمهوری آذربایجان افغانستان تاجیکستان سوریه چین تایپه اندونزی پاکستان آلمان لیتوانی نیجریه تانزانیا اوگاندا و آفریقای جنوبی وپرتوریکو وایلات متحده تیم ورزشی خواهند داشت ونمایشها ومراسم ویژه برگزار خواهد شد که طی آن برترین های سال 2008 معرفی خواهند شد
» نظر

ایران باید ابرقدرت واقعی باشد نه پوشالی

 

امام جمعه موقت تهران گفت ما حمایت از مظلومین را چه در غزه ویا در عربستان در دستور کار داریم ?? درصد مردم عربستان شیعه هستند وجرا دولت عربستان حقوق آنها را محترم نمی شمارد ومی گذارد تا وهابیون از خدا بی خبر همه آنها را اذیت کنند

ماهین نیوز : این نشان میدهد که ایران از تصورات اشتباه ابرقدرت بودن بدون حمایت از دیگران بیرون آمده زیرا ابر قدرت بودن فقط برای خود یک خواب وخیال است وابر قدرت واقعی کسی است که مظلومین جهان وجود اورا در کنار خود حس کنند وقتی کسانی می گویند ایران قدرت اول منطقه است یا قدرت اول جهان است ولی به بهانه خطوط مرزی هیچ کمکی به مظلومین جهان جز شعارهای توخالی نمی کنند این نقض غرض است .


» نظر

Changing the alphabet in Iran part of civilization is necessary

Changing the alphabet in Iran part of civilization is necessary

When we went to the Iran part of civilization we saw that they speak other and write others! For examples in turkey they speak in Turkish but wrote in English in Turkmenistan they speak do but in Tajikistan they speak Persian but write in Russia alphabet. In Iraq and Kurdistan they speak in Persian but write in Arabic. We must come back to origin and they must learn Persian to write and read. And it is very easy: they have many books in her library and even in stone wrote or wall in past. Especially in her ancient and historical place they can find all Persian written. For example in Istanbul we saw much more of Persian line in based and Charsh?r. Charsh?r mean in Farsi and Persian only. It means the four lion! In Em?nono we saw much. They wrote in all walls in Persian.

How we can change?

We can began from level one in first class

We can begin to teach all children in first class by Iranians books and Persian alphabet. Iran accepted all these expensive as we do in Afghanistan. They benefit from Iranian books in first then they continue to all classics and all students in Afghanistan can speak and write in Farsi. Some people in Afghanistan wanted to change it to the other like Arabic or Pashto or English but when people low her cultural the governments must save it.

 

Only way for saving the world

We saw the people in critical stage and they loose all they save in Money and her life

It is obvious that Iranian can help people in this problem. Iranian have power economy and they have not any crisis and problem because all people benefit Iran oil in past. Today if they accepted that Iran is only super power that can help them so they must do all thing Iranians do: they must break all banks and other company that help the capital system and established new system up on Islamic gharzol hasane. Credit family or home bank that not need to benefit and only established for help poor people

 

Today when the Obama acknowledge and accepted that her name was Hussein he must do as Hussein. In America and in  Iran we have Hussein day that people can feed free food in all time and they went to mosque  and speak about Imam Hussein and then know what happened for Hussein and what he do .Then they learn what do they and what is the task in today. Today all people must do all Hussein do in past.

اولین دوره جام جهانی ورزشهای زور خانه ای  

باحضور آقای امیر حسینی دبیر کل فدراسیون ملی ورزشهای زور خانه ای کشور و آقای سید هادی عربی

 دبیر کل فدراسیون ملی ورزشهای زور خانه ای وکشتی پهلوانی جمهوری آذر بایجان اخرین مراحل برگزاری اولین دوره جام جهانی ورزشهای زور خانه ای  در باکو که با حضور ?? کشور جهان برگزار می شود مورد ارزیابی قرار گرفت

بگزارش ماهین نیوز این مسابقات در تاریخهای ?? تا ?? اسفند ماه سال جاری انجام خواهد شد وکشورهای نپال عراق ایران جمهوری آذربایجان افغانستان تاجیکستان سوریه چین تایپه اندونزی پاکستان آلمان لیتوانی نیجریه تانزانیا اوگاندا و آفریقای جنوبی وپرتوریکو وایلات متحده تیم ورزشی خواهند داشت ونمایشها ومراسم ویژه برگزار خواهد شد که طی آن برترین های سال 2008 معرفی خواهند شد

دیسکو در کنار مزار شهدا

شهدایی که در دانشگاه صنعتی امیر کبیر دفن شدند این سعادت را داشتند که هنگام دفن بامراسم سرخپوستی دیسکوبرخی از  دانشجویان که شعر یار دبستانی را می خواندند همراه باشند

 

 


» نظر

Chang?ng the alfabe t?n Iran? part of c?v?z?lat?on ?s necessary

Chang?ng the alfabe t?n Iran? part of c?v?z?lat?on ?s necessary

When we went to the Iran? part of c?v?l?zat?ons we saw that they speak other and wr?te others! For example ?n turkye they speak ?n turk?sh but wrute ?n engl?sh ?n turkamanestan they speak do but ?n taj?kestan they speak pers?an but wr?te ?n russ?a alfabeta. In ?raq? and kurdestan they speak ?n pers?an but wr?te ?n arab?c. We must come back to or?g?n and they must learn pers?an to wr?te and read. And ?t ?s very easy: they have many boks ?n her l?bary and even ?n ston wr?te or wall ?n past. Espec?ally ?n her anc?ent and h?stor?cal place they can f?nd all pers?an wr?ten. For example ?n ?stanbul we saw much more of pers?an l?ne ?n baz?d and charsh?r. Charsh?r mean ?n fars? and pers?an only. It means the four l?on! In em?nono we saw much . they wrote ?n all wall ?n pers?an.

How we can change?

We can began from level one ?n f?rst class

We can began to teach all ch?ldren ?n f?rst class by Iran?an boks and pers?an alfabet. Iran accepted all these expenc?eve as we do ?n afghan?stan. They benef?ed from ?ran?an boks ?n f?rst then they count?nue to all classesç and all student ?n afghan?atan can speak and wr?te ?n fars?. Some peopel ?n Afghan?stan wanted to change ?t to the other l?ke arab?c or pashtow or engl?sh but when peopel low her cultural the governments must save ?t.

Only way for sav?ng the world

We saw the people in crytical stage and they loose all they save ?n Money and her l?fe

It ?s obv?ous that Iranian can help people ?n th?s problem. Iran?an have power economy and they have not any crysys and problem because all peopel benef?t Iran o?l ?n past . today ?f they accepte that ?ran ?s only super power that can help them so they must do all th?ng Iran?an do: they must break all banks and other company that help the cap?tal system and establ?shed new system up on ?slam?c gharzol hasane . cred?t fam?lly or home bank that not need to benef?t and only establ?shed for help poor people


» نظر
احبار قدیمی تر
آبان 1387
آذر 1387
مهر 1387
شهریور 1387
مرداد 1387
تیر 1387
خرداد 1387
اردیبهشت 1387
فروردین 1387
اسفند 1386
بهمن 1386
دی 1386
آذر 1386
آبان 1386
مهر 1386
شهریور 1386
مرداد 1386
تیر 1386
خرداد 1386
اردیبهشت 1386
دی 1387
بهمن 1387
فروردین 1388
اسفند 1387
اردیبهشت 88
اردیبهشت 1388
خرداد 1388
تیر 1388
مرداد 1388
شهریور 1388
مهر 1388
آبان 1388
دی 1388
بهمن 1388
اسفند 1388
فروردین 1389
اردیبهشت 1389
خرداد 1389
تیر 1389
مرداد 1389
مرداد 89
شهریور 89
مهر 89
آبان 89
آذر 89
دی 89
بهمن 89
اسفند 89
فروردین 90
اردیبهشت 90
خرداد 90
تیر 90
بهمن 88
مرداد 90
شهریور 90
مهر 90
آبان 90
آذر 90
دی 90
بهمن 90
اسفند 90
فروردین 91
اردیبهشت 91
خرداد 91
تیر 91
مرداد 91
شهریور 91
مهر 91
آبان 91
آذر 91
دی 91
بهمن 91
اسفند 91
فروردین 92
اردیبهشت 92
خرداد 92
تیر 92
مرداد 92
شهریور 92
مهر 92
آبان 92
آذر 92
دی 92
بهمن 92
اسفند 92
فروردین 93
آبان 87
اردیبهشت 93
اردیبهشت 89
خرداد 93
تیر 93
مرداد 93
شهریور 93
مهر 93
آبان 93
آذر 93
دی 93
بهمن 93
اسفند 93
فروردین 94
اردیبهشت 94
خرداد 94
تیر 94
مرداد 94
شهریور 94
مهر 94
پاییز 94
زمستان 94
بهار 90
بهار 95
تابستان 95
پاییز 95
زمستان 95
بهار 96
تابستان 96
پاییز 96