تماس با ما آبان 92 - پایگاه خبری ماهین نیوز
سفارش تبلیغ
هاست ایران
هاست ایران

 اکنون تاریخ شما را می خواند!

ای فرانسویان، چرا اجازه میدهید که: یک نفر به نمایندگی شما، تاریخ فرانسه را به: افتضاح بکشد. ملتی که خود را، مهد آزادی میداند، اکنون  در بند یک: کوتوله سیاسی صهیونیست باشد. شاید آغاز گر همه آزادی خواهی ها و: یا قانون گرایی ها ،از فرانسه باشد و: این خوب نیست که : پایان آن تراژیک و غم انگیز باشد، و خط بطلانی بکشد به: تمام ادعاهای تاریخی گذشته خود. همه استادان حقوق، در ایران وسایر کشورها، افتخار می کنند که: قانون اساسی فرانسه، پایه و اساس همه قوانین جهان است . در حالی که در همین اروپا، هنوز انگلستان نتوانسته، خود را از بند سلطنت رها کند و: همه مردم آنجا بنده و رعیت یک پادشاه هستند. و همه باید گرسنه و بیکار باشند تا: یک شاهزاده خانم و: یا ملکه سیر باشند! همه باید در استخدام: یک نفر باشند و به حرف های: او گوش بدهند. کسانی که در کاخ ها و: قصر ها زندگی می کنند. مگر می توانند به فکر: مردم کوخ نشین ها باشند. و اکنون فرانسوا اولان،می خواهد همین کار را بکند! او نیز می خواهد از روش: سلطنتی استفاده کند. او می خواهد با: پشتیبانی صهیونیست ها، خود و خانواده خود را، از بیکاری و سرگردانی نجات دهد! ولو اینکه هزاران فرانسوی، بیکار و گرسنه باشند. البته این هم خود، یک توهم است! زیرا اسرائیل یا آمریکا، دیگر توان کمک به: فرانسه را ندارند. آن ها اگر میتوانستند کاری بکنند، برای خودشان انجام میدادند! وضع وخیم اقتصادی آمریکا و: بدهی های کلان آن ها به ایران، هرگز اجازه نمی دهد که آن ها، منطقی فکر کنند چه رسد به: اسرائیل که امید به کمک های مالی: چنین کشوری دارد! کوری شود :عصا کش کور دیگر! کشوری که خود مشکل دارد،  به امید کشور دیگری که: مشکل بیشتری دارد، دل بسته است . و از آن بدتر که: فرانسه بخواهد به اسرائیل و: کمک های آن دل بسته باشد. حوزه یورو، بخاطر همین کارها شکست خورد و: در حال فروپاشی است. زیرا همه آن ها، به امید واهی بودند! شرکت در جنگ، برعلیه مسلمانان و: کشتار وسیع آنان نمی گذارد: زندگی آن ها، به خوشی بگذرد. خون به ناحق ریخته شیعیان، در سراسر جهان، روزی به جوش می آید و: آن روز همین روزها است. ملت فرانسه میداند که: خونی که در 1400سال پیش، از امام حسین ع ریخته شد، هنوز تازه است و: هر روز در سراسر جهان، هواخواه بیشتری پیدا می کند. مبادا آن هایی که می فهمند، با کسانی که نمی فهمند، در یک آتش بسوزند! فرانسوا اولان ، داغ است و نمی داند چه می کند ولی ،دیری نخواهد پایید و: همه چیز درست برعکس، خواسته آنان اتفاق خواهد افتاد. چنانچه حضرت زینب س، خواهر امام حسین ع در: مجلس یزید گفت: درست است که: شما ظاهرا پیروز شدید ولی، بزودی به سزای: اعمال خود خواهید رسید!در زمان پدر امام حسین ع، هم لحظه ای پیش آمد که نیاز به داوری: بین حضرت علی ع و: معاویه پدر یزید، شد . آن موقع هم ، نا داوری یکی از داوران بنام: ابو موسی اشعری که، حضرت علی او را به حکمیت خود، انتخاب کرده بود، باعث انحراف در برنامه های: حکومت حضرت علی شد ولی، ایشان با قدرت تمام بر: کشوری که معادل 51کشور فعلی بود، مدیریت می نمود...

 

O, French people do not let that become a political dwarf,

 

 Now you can read on!

 

The French, because they allow a person to represent you, the French history: awful pull. Nation itself as the cradle of liberty, now paragraph: Zionism is a political dwarf. Perhaps the beginning of all freedom and: or rule of law, of France, and this is not good that the end is tragic and sad, and the invalidation of the kills all its historical claims. All law professors in other countries are proud that the French constitution is the foundation of all law. While the Europe, yet England failed, leaving the throne to his ward and all the people there are a king and peasant slave. And all you have to be hungry and unemployed: a princess and either queen or garlic! Everyone should hire a person to talk to and he will listen. House and those who: live in palace. Unless they think people are slums. And now Ulan Francois wants to do it! He is also the method used by the Royal. He wants to support the Zionists themselves and their families, the unemployed and wandering save! Even though: thousands of French are unemployed and hungry. The course itself is an illusion! Israel or America, we can help others: France, no. If they could do anything, he did! America and the dire economic situation: the huge debts that Iran will never allow that, let alone a logical thought: Israel hopes the funding: it is a country! Corey is: stretching blind cane anymore! A country that has its own problems, in the hope of another country that is more difficult, Dell closed. And it"s worse than that: France, Israel and wants to help its heart is closed. Euro area, and failed to do so: the collapse. For all, it was a false hope! Participation in the war against Muslims: their mass killing does not: the life, the joy away. Shed blood unjustly Shiites across the world, the day comes to a boil and it is around this time of day. French people know those 1400 years ago, the blood of Imam Husain AS was shed, is still fresh every day around the world, further aficionado. Those who do not, those who do not know burn in a fire! Ulan Francoise, hot and knows how to be a parent, and will not: everything is just the opposite, they want to happen. If Q Hazrat Zainab , the sister of Imam Husain AS at : Yazd said is true : You apparently did prevail , but soon punished : his actions will be reached when the father of Imam Husain AS , the moment came to Arbitration between AS and Hazrat Ali : Al Yazd "s father , was . At that time , the ill- judged one of the judges called Abu Musa Ash’ari that Hazrat Ali his arbitration , the choice was a diversion programs: the rule of Hazrat Ali , but he strongly : the country is equivalent to 51 countries was present , he manages ...

 

الشعب الفرنسی ، لا تدع أن یصبح قزم سیاسی ،

 

الآن یمکنک أن تقرأ على!

 

الفرنسیین ، لأنها تسمح للشخص لتمثیلکم ، و التاریخ الفرنسی : سحب فظیعة . الأمة نفسها بأنها مهد الحریة ، والآن الفقرة : الصهیونیة هی قزم سیاسی . ربما بدایة کل حریة و : أو سیادة القانون ، من فرنسا ، و هذا لیس جیدا ان نهایة مأساویة وحزینة، و إبطال یقتل جمیع المطالبات التاریخیة . جمیع أساتذة القانون فی بلدان أخرى ، فخورون بأن الدستور الفرنسی ، هو أساس کل قانون . فی حین أن أوروبا ، بعد فشل إنجلترا ، وترک العرش ل وارد له وجمیع الناس هناک الملک والعبد الفلاحین . وکل ما علیک أن تکون الجیاع و العاطلین عن العمل : أمیرة و ملکة إما أو الثوم ! یجب على الجمیع استئجار شخص لاجراء محادثات مع وانه سیتم الاستماع . منزل وأولئک الذین : یعیش فی قصر . ما لم یفکر الناس هی الأحیاء الفقیرة . و الآن أولان فرانسوا ، یرید أن یفعل ذلک ! وهو أیضا الطریقة المستخدمة من قبل الدیوان الملکی . انه یرید لدعم الصهاینة أنفسهم وأسرهم ، و توفیر العاطلین عن العمل و تجول ! على الرغم من الآلاف من الفرنسیة ، عاطلون عن العمل والجیاع . و بالطبع فی حد ذاته هو مجرد وهم ! إسرائیل أو أمریکا ، ونحن یمکن أن تساعد الآخرین : فرنسا ، لا. إذا أنها یمکن أن تفعل أی شیء ، وقال انه فعل ! أمریکا والوضع الاقتصادی المتردی : دیون ضخمة أن إیران لن تسمح أبدا أن ، ناهیک عن التفکیر المنطقی : تأمل إسرائیل فی التمویل : أنها بلد ! کوری هو: تمتد قصب أعمى بعد الآن! بلد لدیه مشاکله الخاصة ، أملا فی بلد آخر وهذا هو أکثر صعوبة ، أغلقت دیل . وانها أسوأ من ذلک: فرنسا وإسرائیل و یرید أن یساعد مغلق قلبها . منطقة الیورو ، و فشلت فی القیام بذلک : انهیار . للجمیع ، کان أملا کاذبا ! المشارکة فی حرب ضد المسلمین : القتل کتلتها لا : الحیاة ، والفرح بعیدا . سفک الدماء بغیر حق الشیعة فی جمیع أنحاء العالم ، وهو الیوم یأتی لیغلی و أنه فی هذا الوقت من الیوم. الشعب الفرنسی تعرف أن قبل 1400 سنة ، دم الامام الحسین سال AS، لا تزال حیة کل یوم فی جمیع أنحاء العالم، مما الهاو . أولئک الذین لا ، وأولئک الذین لا یعرفون ، وحرق فی النار! أولان فرانسواز ، والساخنة ویعرف کیف یکون أحد الوالدین ، و سوف لا: کل شیء هو عکس ذلک تماما ، وأنها ترید أن یحدث . إذا س حضرة زینب ، أخت الإمام الحسین کما فی : قال یزید صحیحا: أنت على ما یبدو لم تسود ، ولکن یعاقب قریبا : سیتم التوصل تصرفاته عندما AS، جاءت لحظة والد الإمام الحسین إلى التحکیم بین AS و الإمام علی : أبی الیزید ، وکان . فی ذلک الوقت ، سوء الحکم على أحد القضاة دعا أبو موسى الأشعری أن حضرة علی التحکیم له ، کان الخیار ل برامج تحویل : حکم الإمام علی ، لکنه بقوة : البلد ما یعادل 51 بلدا کان حاضرا ، وقال انه یدیر ...

 

Frans?z halk?n?n , siyasi bir cüce haline izin vermeyin

 

 ?imdi okumaya devam edebilirsiniz !

 

Frans?z , bir ki?i sizi temsil izin çünkü , Frans?z geçmi?i: korkunç çekme . Ulus art?k özgürlük be?i?i , paragraf olarak kendini : Siyonizm politik bir cüce . Belki de tüm özgürlük ba?lang?c? ve : veya hukukun üstünlü?ü, Fransa , ve bu son trajik ve üzücü bu iyi de?il , ve en geçersiz tüm tarihsel iddialar? öldürür . Di?er ülkelerde Tüm hukuk profesörleri , Frans?z Anayasas? , tüm hukukunun temel oldu?unu gurur duyuyoruz . Avrupa ise , henüz ?ngiltere onun ko?u?unatahta b?rakarak ve tüm insanlar bir kral ve köylü köle vard?r , ba?ar?s?z oldu. Ve aç ve i?siz olmas? tüm : bir prenses ve kraliçe veya sar?msak ya ! Herkes konu?mak ve o dinleyecek bir ki?i i?e gerekir . Ev ve kim : sarayda canl? . Insanlar?n gecekondu oldu?unu dü?ünüyorum sürece . Ve ?imdi Ulan Francois , bunu yapmak istiyor! Ayr?ca, Royal taraf?ndan kullan?lan bir yöntemdir. O Siyonistler kendileri ve aileleri ,i?siz ve dola??p kaydetmek destek istiyor! Frans?z binlerce i?siz ve aç olmas?na ra?men . Tabii kendisi bir yan?lsamad?r ! ?srail ya da Amerika , biz ba?kalar?na yard?m edebilirsiniz : Fransa, no . Onlar bir ?ey yapabilece?ini , o yapt?! Amerika ve korkunç ekonomik durum : ?srailfon umut : bir ülke olan ?ran , mant?kl? bir dü?ünce ?öyle dursun buna izin asla büyük borçlar? ! Corey olan : Art?k kör kam??? germe ! Kendi sorunlar? olan bir ülke , daha zor ba?ka bir ülkenin umuduyla , Dell kapal? . Fransa, ?srail ve kalp kapal? yard?m istiyor : ve bu daha kötü . Euro Bölgesi , ve bunu yapmak için ba?ar?s?z oldu: çökü?ü . Tüm için , bu yanl?? bir umut oldu! Müslümanlara kar?? sava?ta Kat?l?m : kitlesel öldürme de?il :ya?am , sevinç uzak . Haks?z yere kan dünyada ?iiler döken , günün bir raddeye geliyor ve günün bu saatinde civar?ndad?r. Frans?z halk?n?n 1400 y?l önce , ?mam Hüseyin"in kan AS döken , hala dünyada her gün , daha merakl? taze oldu?unu biliyorum . Bilmeyenler , bilmiyorum edenler , ate?e yakmak ! Ulan Francoise , s?cak ve olmayacak bir ebeveyn olmak için nas?l bilir ve : her ?eyi onlar ne istedi?iniz , tam tersi . Q Hz Zainab , az AS ?mam Hüseyin"ink?z karde?i ise : Yezid dedi do?rudur: görünü?e göre hüküm yoktu , ama yak?nda cezaland?r?l?r : ?mam Hüseyin"in babas? , ?u an Tahkim geldi AS zaman onun eylemleri ula??lacakt?r AS ve Hz Ali aras?nda : Al Yezid babas? oldu . O zaman , yarg?çlar?nkötü karar bir Hazreti Ali onun tahkim , seçimi bir sapt?rma programlar? oldu?unu Ebu Musa E?"ari seslendi: Hazreti Ali üstünlü?ü , ama güçlü :ülke 51 ülke e?de?erdir mevcuttu , o yönetir ...

El pueblo francés , no permiten que se convierten en un enano político ,
Ahora se puede leer en !
Los franceses, ya que permiten a una persona para que lo represente , la historia de Francia : horrible tirón. Como la cuna de la libertad , ahora párrafo Nación : El sionismo es un enano político . Tal vez el principio de toda libertad y : o Estado de Derecho, de Francia, y esto no es bueno que el final es trágico y triste, y la invalidación de la mata a todas sus reivindicaciones históricas . Todos los profesores de derecho en otros países, están orgullosos de que la Constitución francesa , es el fundamento de toda ley. Mientras que la Europa, sin embargo, Inglaterra no pudo , dejando el trono a su protegido y todo el pueblo hay un rey y esclavo campesino . Y todo lo que tienes que tener hambre y desempleados : una princesa y ya sea grande o ajo! Todo el mundo debería contratar a una persona con quien hablar y que va a escuchar . Casa y los que : viven en palacio. A menos que la gente piensa son tugurios. Y ahora Ulan Francois, quiere hacerlo ! También es el método utilizado por la Real . Quiere apoyar a los sionistas ya sus familias , con los puños en paro y errante ! A pesar de que miles de franceses, están desempleados y hambrientos . El curso en sí es una ilusión ! Israel o Estados Unidos, que pueden ayudar a los demás : Francia, no. Si podían hacer nada , que lo hizo! Latina y la grave situación económica : las enormes deudas que Irán nunca permitirá que , por no hablar de un pensamiento lógico : Israel espera que la financiación : es un país! Corey es: estirar la caña de ciego más! Un país que tiene sus propios problemas , con la esperanza de otro país que es más difícil, Dell cerró . Y peor que eso : Francia, Israel y quiere ayudar a su corazón está cerrado . Zona del euro , y no lo hizo : el colapso . En general, fue una falsa esperanza ! La participación en la guerra contra los musulmanes : el asesinato en masa no: la vida, la alegría de distancia . Derramar sangre injustamente chiíes de todo el mundo , el día empiece a hervir , y es en esta época del día . Los franceses saben que hace 1400 años, la sangre de Imam Hussain AS fue derramada , aún está fresco cada día en todo el mundo , más aficionado . Los que no , los que no saben, quemaduras en un incendio ! Ulan Francoise , caliente y sabe cómo ser un padre, y no : todo lo que es justo lo contrario , que quieren que suceda . Si Q Hazrat Zainab , la hermana del Imam Hussain En: Yazid dijo es verdad : Evidentemente, usted no prevalecieron , pero pronto castigado : se alcanzará sus acciones cuando el padre de Imam Hussain AS, llegó el momento de Arbitraje entre AS y Hazrat Ali : El padre de Al Yazid , fue . En ese momento, el imprudente uno de los jueces llamados Abu Musa Ashari que Hazrat Ali el arbitraje, la elección fue un programas de desvío : el Estado de Hazrat Ali , pero firmemente : el país es equivalente a 51 países estaba presente , se las arregla


تاریخ : چهارشنبه 92/8/29 | 7:35 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
 در حدود ده روز گذشته بانک مرکزی اتحادیه اروپا نرخ سود بانکی را از نیم درصد به 0.25 درصد کاهش داد.
در حال حاضر در ایران ما نتوانسته ایم نرخ سود بانکی را حتی به حداقل ده درصد برسانیم و این سود بانکی در بانک های دولتی و خصوصی بین بیست الی سی درصد در حال حاضر در نوسان است.
پ.ن:بعضا فکر می کردم چرا وضعیت اقتصادی ایران امکان رشد و رقابت با اقتصادهای جهانی را ندارد شاید یکی از دلایل این نرخ های عجیب سود بانکی باشد که با توجیه تورم در حال افزایش است. حال بماند که چالشی به نام «ربا» در این نوع سودهای بانکی هنوز پابرجاست....

این هم سود بانکی برخی کشورها:
عراق 15.00
ترکیه 6.75
تاجیکستان 13.50
آمریکا 0.50
ونزوئلا 28.50
عربستان 2.50
کره جنوبی 3.00
عمان 1.98
ژاپن 0.10
البته این سودهای فوق بین 2007 تا 2011 می باشد و احتمال کمتر بودن ان ها نیز متصور است.

تاریخ : چهارشنبه 92/8/29 | 7:34 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
تاریخ : سه شنبه بیست و هشتم آبان 1392 | 15:27 | نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

Abu Musa Ashari , sí o no ?
Algunas personas piensan : Abu Musa Ashari , ficción histórica : hace unos 1.400 años ! Pero ellos no saben que la locura humana : la codicia o el fraude , es una constante : el siglo 21 humana , no es más que antes, por lo menos ! Creemos que todas las historias y leyendas , historias de nuestro propio en el mismo momento y lugar donde estamos! Para engañar a sí mismos oa otras personas que no es realista o : historial de llamadas. La historia del Imam Hussain AS, es uno de esos casos . Los tiranos y opresores , inténtalo con tarifas exorbitantes , demuestran un pequeño incidente en un rincón del planeta es tan grande ! Y debe ser olvidado ! Esta es tal vez la clave de la opresión o bien: no es tanto conocer a alguien. Imam Hussein , como si su lugar en nuestros corazones, eres un buen hombre. Pero si fuera el enemigo , la naturaleza nos ha dado . Imam Husain que ya no tenemos que odiar o amar a nosotros, y el rendimiento : Un meme es una ellas. ¿Quién no amenazar a las personas que participan en el duelo por el Imam Hossein . Pero todos los que son injustos , que habría un día como Imam Hussein en orden: de pie contra los opresores . Y los que son piadosos , Dios quiere : como Imam Hussain lo más honestamente : aman a Dios . Por el contrario , también es un tonto . Los que están siguiendo la matanza : quieren engañar a la gente , al igual que la historia de Muawiyah , Yazid y Abu Musa Ashari ser olvidado. Debido al engaño y la astucia : ya debería tenerlo! Y si es alguien que conocen , no se deje engañar . Incluso Trucos internet y moderna de hoy , simplemente , las personas se están aprovechando . Según los abogados , el único medio de ataque es diferente! Pronto , la intención es la misma que las últimas malas intenciones . En el caso de un Irán nuclear puede repetirse Abu Musa Ashari ! Y no se puede repetir . La replicación de Abu Musa Ashari , diciendo que la gente está cansada de los altos precios, las sanciones que se han agotado : América y el amor : los que están interactuando con el mundo! Necesitamos más de ellos , lo que quieren hacer . En el caso de Abu Musa Ashari , Imam Ali dijo a la gente : son musulmanes , debemos escuchar . Aunque Amr , fue determinada por Muawiya , insistió en : Imam Ali , Abu Musa Ashari ser elegido. Mientras Imam Ali AS, Malek para el trabajo, que conocía bien . Pero la gente de allí , dijo Malek y extremista Extreme ! Individual debe ser moderado , cuando Abu Musa Ashari , fue a arbitraje, Amr , simplemente usarlo , diciendo : Es mejor vamos a despedir a tanto Khalifa ! Fue a Abu Musa dijo : A medida que el anillo de su dedo en Orem, Imam Ali , y no hice caso : girar Mrvas que dijo : En cuanto al anillo, ya que Muawiya lugar : he instalado Ali ! Sobre la cuestión nuclear, los chinos tienen su propio mercado , tomaría : se votó a favor de comprar el Mar Caspio a los rusos , los activos bloqueados a América , Francia , la fábrica de Peugeot , la propia fábrica a Irán Noticias Inglés ! Y así sucesivamente ... Pero vamos a ver después de tanto sacrificio , abrieron sus personajes , intentará de nuevo! Abu teorema nos dice : Aún así , el acreedor será demasiado Por ello, sólo destruir el Islam ! .

ابو موسی اشعری، آری یا نه؟

برخی تصور می کنند: ابوموسی اشعری، داستانی تاریخی و: مربوط به 1400سال پیش است! اما آن ها نمی دانند که حماقت بشری و: طمع یا فریب کاری، امری همیشگی است و: بشر قرن 21 اگر، بیشتر از گذشته آن را نداشته باشد، کمتر ندارد! به اعتقاد ما، همه داستان ها و افسانه ها، داستان خود ما است در: همین زمان و مکان که هستیم! برای فریب خود یا دیگران است که: آن را غیر واقعی یا: تاریخ گذشته می گوئیم. داستان امام حسین ع، یکی از آن نمونه ها است. ظالمان و ستمگران تاریخ، سعی دارند با: پرداخت هزینه های گزاف، ثابت کنند یک حادثه کوچک و: در گوشه ای از: این سیاره بسیار بزرگ بوده! و باید فراموش شود! شاید بتوان همین را، رمز بین ستمگر بودن یا: نبودن خود و:یا دیگران بدانیم. امام حسین ع اگر، در قلب ما جای داشت، ما آدمی نیکو کار هستیم. ولی اگر با او دشمن شدیم، یعنی ذات ما ایراد دارد. زیرا حسین ع که: ما را مجبور به این کار نمی کند، نفرت یا دوست داشتن ما، به عملکرد ها و: الگوهای رفتاری ایشان است. کسی مردم دنیا را تهدید نمی کند که: در عزاداری امام حسین ع شرکت کند. ولی همه آن هایی که: ستمگر نیستند، آرزو دارند روزی مانند: امام حسین بتوانند در: مقابل ستمگران بایستند. و آن هایی که خدا پرست هستند، از خدا می خواهند تا: مثل امام حسین ع خالصانه به: خدا عشق داشته باشند. برعکس آن، در حماقت نیز این طور است . کسانی که زیر و رو می کشند و: می خواهند مردم را فریب دهند، دوست دارند داستان معاویه ، یزید و ابوموسی اشعری ها فراموش شود. زیرا هر فریب و حیله ای که: می خواهند بزنند، قبلا آن ها زده اند! و اگر کسی سرگذشت آنان را بداند، فریب نخواهد خورد. حتی کلاهبر داری های: اینترنتی و فوق مدرن امروزی هم، فقط از سادگی مردم، سوء استفاده می کنند. و به قول حقوق دانان، فقط ابزار جرم فرق می کند! و الا، نیت ها همان نیت های پلید گذشتگان است. در قضیه هسته ای ایران هم، ممکن است ابوموسی اشعری تکرار شود! و ممکن است تکرار نشود. زمینه های تکرار ابوموسی اشعری، آن است که بگوییم: مردم از گرانی ها خسته شده اند، از تحریم به ستوه آمده اند و: آمریکا را دوست دارند و: می خواهند که: با دنیا تعامل داشته باشند! لذا باید هرچه آن ها، می خواهند انجام دهیم . در قضیه ابوموسی اشعری هم، مردم به امام علی گفتند: آن ها هم مسلمان هستند، باید به حرف آن ها گوش بدهیم. با اینکه عمرو عاص، از سوی معاویه تعیین شد، اصرار داشتند از سوی: حضرت علی ع، ابوموسی اشعری انتخاب شود. در حالیکه امام علی ع، مالک اشتر را برای این کار، مناسب میدانست. ولی مردم حاضر در آن جا گفتند: مالک اشتر، تندرو و افراطی است! باید فردی معتدل بیاید، وقتی ابوموسی اشعری، برای حکمیت رفت، عمرو عاص، از سادگی او استفاده کرد و گفت: بهتر است ما، هر دو خلیفه را عزل کنیم! ابوموسی رفت و گفت: همانطور که این انگشتر را، از انگشت خود در می اورم، حضرت علی ع،را عزل می کنم و:نوبت عمروعاص که شد گفت: همانطور که این انگشتر را، به دست می کنم، معاویه را به جای: علی ع نصب می کنم!  در قضیه هسته ای هم، باید بازار خود را در اختیار چینی ها، قراردهیم تا: رای مثبت آن ها را بخریم، دریای مازندران را به روسها،  اموال بلوکه شده را به آمریکا، کارخانه پژو را به فرانسه، کارخانه ایران خود رو را به انگلیسی ها! و امثال آن... ولی خواهیم دید بعد از اینهمه فداکاری، آن ها باز حرف خود را، تکرار خواهند کرد! قضیه ابوموسی به ما می گوید: حتی بعدا، طلبکار هم خواهند شد!زیرا هدف آن ها، فقط نابودی اسلام است.  

 Abu Musa Ash’ari:, yes or no?

Some people think: Abu Musa Ash’ari, historical fiction: about 1400 years ago! But they do not know that human folly: greed or fraud, it is a constant: the human 21st century, it is no: more than before, not less! We believe all the stories and legends, stories of our own at the same time and place where we are! To deceive themselves or others that it is unrealistic or: call history. The Story of Imam Hussein AS is one of those instances. Tyrants and oppressors on, try with exorbitant fees, prove a small incident in a corner of the planet is so great! And should be forgotten! This is perhaps the key to the oppressive either: it’s not either know someone. Imam Hussein as if his place in our hearts, we’re a good man. But if he were the enemy, the nature has given us. Imam Husain that because we do not have to hate or love us, and performance: A meme is a them. Who does not threaten people who participate in mourning for Imam Hussein? But all those who are unjust, they would one day like Imam Hussein in order: to stand against oppressors. And those who are pious, God want to: like Imam Hussein AS honestly: they love God. In contrast, it is also a fool. Those who are following the killing: they want to deceive people, like the story of Muawiyah, Yazid and Abu Musa Ash"ari be forgotten. Because of deception and cunning: they should already have it! And if it’s someone they know, will not be deceived. Even Tricks Internet and modern today, just simply, people are taking advantage. According to lawyers, the only means of offense is different! Soon, the intent is the same as the past evil intentions. In the case of a nuclear Iran may be repeated Abu Musa Ash’ari! And :may not be repeated. Replication of Abu Musa Ash’ari, saying that people are tired of high prices, the sanctions have been exhausted: America and love: they that are interacting with the world! We need more of them, they want to do. In the case of Abu Musa Ash’ari, Imam Ali said to the people: they are Muslim, we should listen. Although Amr was determined by Muawiyah, insisted on: Imam Ali, Abu Musa Ash"ari be chosen. While Imam Ali AS, Malek for the job, he knew well. But the people there said Malek, and Extreme Extremist! Individual should be moderate, when Abu Musa Ash’ari, went to arbitration, Amr, simply use him, saying: It is better we will both dismiss Khalifa! Went to Abu Musa said : As the ring from his finger in Orem , Imam Ali , and I dismissed it : turn Mrvas who said: As for the ring , as I Muawiyah instead : I installed Ali ! On the nuclear issue, the Chinese have their own market, would take up: it voted to buy the Caspian Sea to the Russians, the blocked assets to America, France, the Peugeot factory, the factory itself to Iran English News! And so on ... But we"ll see after so much sacrifice, they opened their characters, will try again! Abu theorem tells us: Even then, the creditor will be too! Because of it, just destroy Islam.

أبو موسى الأشعری ، نعم أم لا؟

بعض الناس یعتقدون : أبو موسى الأشعری ، الخیال التاریخی : منذ حوالی 1400 سنة ! لکنهم لا یعرفون أن حماقة الإنسان : الجشع أو الاحتیال ، بل هو ثابت: القرن 21 الإنسان ، فإنه لیس أکثر من ذی قبل ، ولیس أقل! ونعتقد أن کل القصص و الأساطیر والقصص من جانبنا فی نفس الوقت و المکان الذی نحن فیه ! لخداع أنفسهم أو غیرهم أن من غیر الواقعی أو : تاریخ الدعوة . قصة الإمام الحسین AS، هی واحدة من تلک الحالات. الطغاة و الظالمین ، فی محاولة مع الرسوم الباهظة ، إثبات حادث صغیر فی زاویة من هذا الکوکب هو عظیم جدا! و یجب أن تنسى ! ولعل هذا هو المفتاح ل القمعیة إما: لیست معرفة إما شخص . الإمام الحسین کما لو مکانه فی قلوبنا ، نحن رجل جید. ولکن لو کان العدو ، وقد أعطى لنا الطبیعة. الإمام الحسین ذلک لأننا لم یکن لدیک إلى الکراهیة أو الحب لنا ، والأداء : میمی هو لهم . الذی لا یهدد الناس الذین یشارکون فی حداد على الامام الحسین . ولکن جمیع أولئک الذین هم غیر عادلة ، فإنها یوم واحد مثل الإمام الحسین من أجل : الوقوف ضد الظالمین . وأولئک الذین هم الأتقیاء ، والله ترید : مثل الإمام الحسین AS بصراحة : أنهم یحبون الله . فی المقابل ، بل هو أیضا أحمق . أولئک الذین أعقاب مقتل : انهم یریدون خداع الناس ، مثل قصة معاویة بن أبی سفیان ، یزید و أبو موسى الأشعری أن ینسى . بسبب الخداع والمکر : ینبغی أن لدیهم بالفعل ! و اذا کان شخص یعرفونه ، لن تضلوا . حتى الخدع الإنترنت والحدیثة الیوم ، ببساطة ، الناس یستغلون . ووفقا للمحامین ، الوسیلة الوحیدة لل جریمة هو مختلف! قریبا، و القصد من ذلک هو نفس النوایا الشریرة الماضی . فی حالة وجود إیران نوویة یمکن ان تتکرر أبو موسى الأشعری ! و قد لا تتکرر . تکرار أبو موسى الأشعری ، قائلا تعبوا أن الناس من ارتفاع الأسعار، قد استنفدت العقوبات : أمریکا والحب : فهی التی یتم التفاعل مع العالم ! نحن بحاجة إلى المزید منهم ، انهم یریدون ان یفعلوا . فی حالة أبو موسى الأشعری ، قال الإمام علی إلى الشعب : هم مسلم ، وینبغی أن نستمع . على الرغم من أن عمرو ، کان مصمما من قبل معاویة بن أبی سفیان ، وأصر على : الإمام علی ، أن یتم اختیار أبو موسى الأشعری . بینما الإمام علی AS، مالک لهذا المنصب ، وقال انه یعرف جیدا . ولکن الناس هناک وقال مالک ، والمتطرفة المتطرفة! ینبغی أن یکون الفرد المعتدل ، أبو موسى الأشعری عندما ذهب إلى التحکیم ، عمرو ، ببساطة استخدام له ، قائلا: إنه هو أفضل ونحن على حد سواء اقالة خلیفة ! ذهب إلى أبی موسى قال : وبما أن خاتم من إصبعه فی أوریم ، الإمام علی ، و أنا رفضت ذلک: تحویل عمروعاص  الذی قال : أما بالنسبة لل حلقة ، وأنا معاویة بدلا من ذلک: أنا رکبت علی ! حول المسألة النوویة ، فإن الصین لدیها سوق خاصة بهم، و ستتناول : انها صوتت لشراء بحر قزوین الى الروس ، والأصول منعت ل أمریکا ، وفرنسا، و مصنع بیجو ، والمصنع نفسه إلى إیران أخبار اللغة الإنجلیزیة! وهلم جرا ... ولکن سنرى بعد الکثیر من التضحیة ، فتحوا شخصیاتهم ، و حاول مرة أخرى ! أبو نظریة یقول لنا: حتى ذلک الحین، فإن الدائن یکون أیضا من جراء ذلک، فقط تدمیر الإسلام !

Ebu Musa E?"ari , evet mi hay?r m??

Baz? insanlar dü?ünüyorum: Ebu Musa E?"arî , tarihsel kurgu : yakla??k 1400 y?l önce ! Ama insan ç?lg?nl?k bilmiyorum : açgözlülük ya da doland?r?c?l?k , bir sabittir : insan 21. yüzy?lda , o art?k eskisinden daha de?il, daha az ! Hepimiz hikayeler ve efsaneler , kendi hikayeleri biz ayn? zamanda ve yerde inan?yorum! Arama geçmi?i : bu gerçek d??? veya oldu?unu kendileri veya ba?kalar? aldatmaya . ?mam Hüseyin AS , The Story of bu örnekleri biridir . Üzerine zorbalar ve zalimlerin , gezegenin bir kö?esinde küçük bir olay o kadar büyük kan?tlamak , fahi? ücretler ile deneyin ! Ve unutulmamas? gerekir ! Onun da kimse bilmiyor : Bu ??belki de ya da bask?c? anahtar?d?r . ?mam Hüseyin kalbimizde yerini gibi , iyi bir adams?n . O dü?man olsayd?,do?an?n bize verdi . Bize nefret ya da sevmek zorunda , ve performans çünkü ?mam Hüseyin bu : Bir mem bir onlar. Kim ?mam Hüseyin için yas kat?lmak insanlar tehdit etmez . Ama bütün haks?z olanlar , onlar için ?mam Hüseyin gibi bir gün olur : zalimlere kar?? durmak . Ve dindar olanlar , Allah"a istiyorum : AS dürüst ?mam Hüseyin gibi : Allah"?n seviyorum. Buna kar??l?k, ayn? zamanda bir aptal. Olanlaröldürülmesi ?unlard?r : Onlar insanlar? aldatmak istiyorum , Muaviye , Yezid ve Ebu Musa E?"arî hikayesi gibi unutulacak . Çünkü aldatma ve kurnaz : zaten bu olmal?! Onlar tan?d???n?z birisini Ve e?er , aldat?lmak olmayacakt?r. Hatta hileci ?nternet ve modern bugün , sadece basit , insanlar yararlan?lmaktad?r. Avukatlar göre , suçun tek yolu farkl?d?r ! Yak?nda ,niyet geçmi?te kötü niyetli ayn?d?r . Nükleer bir ?ran durumunda Ebu Musa E?"arî tekrarlanabilir ! Ve tekrar olabilir. Ebu Musa E?"arî ço?altma , insanlar?n yüksek fiyatlar yorgun söyleyerek ,yapt?r?mlar tükendi?i : Amerika ve sevgi : o dünya ile etkile?im vard?r ! Biz onlar? daha fazla ihtiyac?m?z var , onlar yapmak istiyorum . Ebu Musa E?"arî durumunda , ?mam Ali halka ?öyle dedi : Müslüman , biz dinlemeliyiz . Amr , Muaviye ile belirlendi ra?men , ?srar etti : ?mam Ali , Ebu Musa E?"arî seçilebilir . Bu i? için ?mam Ali AS , Malek , o da biliyordu da . Ama insanlar Malek , ve Extreme Extremist dedi ! Bu ikimiz de Halife görevden olacakt?r iyidir : Bireysel Ebu Musa E?"arî , diyerek , sadece onu kullanmak , tahkim , Amr gitti?inde , ?l?ml? olmal?d?r ! Ebu Musa gitti dedi ki: Ben yerine Muaviye gibi , halka gelince : dedi Mrvas açmak :Orem , ?mam Ali onun parmak yüzük , ve bunu reddetti gibi: Ben Ali yüklü ! Nükleer konusunda,Çin kendi pazar var , almak olacakt?r: bu Ruslar için Hazar Denizi sat?n almak olarak , Amerika"yabloke varl?klar? , Fransa , Peugeot fabrika , ?ran"afabrika kendisi ?ngilizce Haber ! Ve daha neler ... Ama biz yine çal??aca??z , çok kurban sonra , kendi karakterleri aç?ld? görürsünüz ! Ebu teoremi söyler : O zaman bile , alacakl? da olaca?? için bunun , sadece ?slam yok ! .


تاریخ : چهارشنبه 92/8/29 | 7:33 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
تاریخ : چهارشنبه بیست و نهم آبان 1392 | 19:15 | نویسنده : سید احمد حسینی ماهینی

 قبل از انقلاب اسلامی و: در سال 1353-4 ما، در دانشگاه تهران در: دانشکده مدیریت، درسی داشتیم به نام: توسعه اقتصادی ! استاد غرب زده ما، مانند بسیاری دیگر از غرب زدگان، که حتی امروز هم، از دهانشان نمی افتد. ایران را کشوری عقب افتاده، لقب می داد که: به زور تبلیغات ، به نام کشورهای در حال توسعه! تغییر نام داده است! و آنقدر این کلمات را، تکرار می کرد: مثل امروز رادیو اقتصاد! که حال آدم به هم می خورد! و می گفت: شکاف بین ایران و: کشورهای پیشرفته! هر روز بیشتر می شود. چون آن ها سوار: بنز آخرین سیستم هستند و: ما الاغ سوار هستیم! بنده با اجازه ایشان، با اینکه فقط دانشجوی سال دوم بودم و: هنوز رسم نبود: پروژه یا کنفرانس بدهم،  خواستم پروژه ای بدهم. بعد از کلی تحقیقات، یک برگ خلاصه تهیه کردم و: مثل اعلامیه های سیاسی: آن موقع، بین دانشجوها پخش کردم. آنموقع یادم است، تازه سازمان مجاهدین خلق، متلاشی شده بود و: خیانت وحید افراخته، بر سر زبان ها بود! وقتی چند تا از آن ها را، در جا مهری مسجد: دانشگاه تهران گذاشتم و: چند تا هم به دیواره دانشکده فنی، نصب کردم. فردای آن روز بجای آن،یک اعلامیه دیدم نوشته بود: ما گروه مهدویون هستیم! اگر شما هم نجات پیدا کردید، بیایید باهم وصل شویم!. موضوع پروژه من، این بود که: کمونیزم و امپریالیزم، به نقطه اوج خود رسید ند و:( طبق اصل کمال کل شی اول زواله) از این ببعد در حال: نزول خواهند بود! و جهان سوم رشد می کند. استقبال از این نظریه، بقدری زیاد بود که: به تحقیقات بیشتر دست زدم و: بیداری جهان سوم را به تجدید حیات اسلامی و: به زمان سید جمال الدین و بعد: به سلسله روحانیت: شهید مدرس و آیه الله کاشانی رساندم. البته این حرف ها، الان ساده است ولی، آن موقع مخصوصا در سطح دانشگاه تهران، خیلی مهم بود. بعد این ها را، جزوه کردم. پسر آیه الله غفاری، مرا به مسجد ش دعوت کرد و: سه شب، شبهای قدر  ماه رمضان را، پای تخته سخنرانی کردم و: موضوع را با: منحنی های لازم توضیح دادم. البته بعد ، در مسیر مسجد، شناسایی و دستگیر شدم و: جزوه مرا هم، به ساواک بردند و: از من توضیح خواستند و.. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، با انرژی بیشتری آن را تحقیق و: تالیف نمودم و: در مدرسه عالی شهید مطهری، تدریس کردم و: جزواتی نیز منتشر شد. در این دوران ،همه کوشش من این بود که: ریاضیات را در تحلیل تاریخی، وارد کنم و لذا، رشد و افول کمونیزم و امپریالیزم را، درقالب نمودار نشان دادم و: بعد محوری با :خط مستقیم نشان دام که: محور قم به قدس بود و یا: محور تهران تل آویو! که بعدا معروف شد به اینکه: راه قدس از کربلا می گذرد.تحلیل بنده از: انقلاب های مهم جهان نشان میداد که: آن ها به میزان قدرت خود، در انقلاب اسلامی، اثر معکوس و بازدارنده خواهند داشت. یعنی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، ما، در گیر کمونیزم و: جنبش های غیر اسلامی بودیم. بعدا درگیر جنگ تحمیلی:با امپریالیزم شدیم و: اکنون در مقابل صهیونیزم قرار داریم . نحوه حرکت انقلاب اسلامی هم، دایره های موجی بود. یعنی ابتدا انقلاب در درون مرزها، با کمونیزم در گیر شد.(جنگ: خلق ها یا قومیت ها) سپس در مرزها، با امپریالیزم جنگید(جنگ ملت ها یا: ایران و اعراب) و اکنون در خارج از مرزها، با صهیونیزم هست(جنگ ادیان یا مذاهب). و این پرسپکتیو در خط مستقیم،نشان داد: انقلاب اسلامی توانسته، مسیر قم تا قدس را پاکسازی کند و:به مرزهای اسرائیل برسد و: از این زمان، با مقاومت اسرائیل در: برابر مسئله هسته ای: صلح آمیز ایران، پاکسازی کامل داخل اسرائیل آغاز شده است. پیام روشن رهبری معظم در دیدار با فرماندهان بسیج، و نیز نطق نماینده کلیمیان ایران در: مجلس شورای اسلامی ،نشان  نقطه پایانی صهیونیزم است.

 Qom in central Jerusalem, the last station!

 Before the Islamic Revolution in 1353-4 years we, at Tehran University: School of Management, had lesson called: Economic Development! Professor West hit us, like so many other victims of the West, even today, do not fall out of their mouths. Iran underdeveloped country, gave the title: ad force, the developing countries! Renamed! And so these words, he repeated: Radio economy like today! Now Adam, who also eats! And the said gap between Iranian: developed countries! Every day: more and more. Because they ride: Mercedes latest system and we’re riding the ass! He permitted me, even though I was only a sophomore and still not draws a project or conference; I wanted to do a project. After much research, I bought a sheet and summary: As Political Declaration: Then I spread among students. Back then I remember, fresh MEK, was crushed and: Betrayal Afrakhteh Waheed was the language! When several of them in the mosque, where M: Tehran University and gave a few to the wall, Faculty of Engineering, was installed. Instead, the next day, I had written a statement: We are a group Mahdavion! If you survive, you get to connect with each other. This project, I was: communism and imperialism have reached their peak and are henceforth: will sink! And the Third World grows. Welcoming the idea, so it was great to get knocked further research: the Islamic revival and awakening the world to the time after Jamaluddin: Clergy series: teacher and martyr Ayatollah Kashani went. But these words, but here is simple, especially when the Tehran University, was important. After this, the document said. Son of Ayatollah Ghaffari , SH invited me to the mosque and three nights , so the nights of Ramadan , blackboard lecture I : issue with curves need explaining . But then, in the mosque, was arrested and identified: my notes, the SAVAK taken from me and wanted to explain. But after the Islamic Revolution, with its higher energy research: authorship and I: The martyr Motahari High School, I taught in: Booklets are also released. At this time , all my efforts were: mathematics in historical analysis , I entered and therefore , the growth and decline of communism and imperialism , frame diagram and I : the core with a straight line indicating that the animals : Qom in central Jerusalem and either : axis Tehran Tel Aviv ! Which later: became known as the road to Jerusalem passes through Karbala. Servant of the major revolutions showed that the extent of its own powers, the Islamic Revolution, and the deterrent effect will be reversed. After the Islamic Revolution, we are involved in Communism and movement was non- Muslim. Then engaged in war with imperialism and got: Now we are in front of the Zionism. How to move the Islamic Revolution was a spate circles. Within the boundaries of the first revolution, was involved with Communism. (War peoples or ethnic groups), then the borders, fight imperialism (or the nations: Iran and Arabs) and now abroad, is a Zionist (war of religions or faiths). And this perspective in a straight line, showed: The Islamic Revolution succeeded, clearing the way to Qom to Jerusalem: the Israeli border and the reaches of time, the strength of Israel: the nuclear issue: Iran"s peaceful, completely clearing the Israel started. .

 

قم فی وسط القدس ، المحطة الأخیرة!

 قبل الثورة الإسلامیة فی 1353 حتی 4 سنوات ونحن ، فی جامعة طهران : کلیة الإدارة ، وکان یسمى الدرس : التنمیة الاقتصادیة ! ضرب أستاذ الغرب لنا ، مثل هذا العدد الکبیر من الضحایا الآخرین من الغرب ، حتى الیوم ، لا تسقط من أفواههم . إیران بلد متخلف ، أعطى عنوان: قوة الإعلان ، و البلدان النامیة ! إعادة تسمیة ! و حتى هذه الکلمات ، کرر : الاقتصاد رادیو مثل هذا الیوم ! الآن لدیک لتناول الطعام! و قال الفجوة بین الإیرانی : البلدان نموا ! کل یوم أکثر وأکثر. لأنها رکوب : أحدث نظام مرسیدس ونحن رکوب الحمار! فأذن لی ، رغم أننی کنت فقط فی السنة الثانیة لا تزال غیر و رسم مشروع أو مؤتمر ، أردت أن تفعل مشروع . بعد الکثیر من البحث ، واشتریت ورقة و ملخص : کما الإعلان السیاسی : ثم أنا انتشار بین الطلاب. فی ذلک الوقت أتذکر ، مجاهدی خلق الطازجة ، وسحقت و : خیانة وحید الافراخته ، کانت اللغة ! عندما العدید منهم فی المسجد ، حیث  تم تثبیت جامعة طهران ، وقدم عدد قلیل من الجدار ، کلیة الهندسة ، . بدلا من ذلک، فی الیوم التالی ، کنت قد کتبت بیان: نحن مهدویون المجموعة ! إذا کنت البقاء على قید الحیاة ، لتحصل على التواصل مع بعضهم البعض . هذا المشروع ، وکنت : الشیوعیة والإمبریالیة ، وصلت إلى ذروتها وهی الآن فصاعدا : سوف تغرق ! وینمو العالم الثالث . وإذ ترحب بفکرة ، لذلک کان کبیرا للحصول على مزید من البحوث طرقت : الصحوة الإسلامیة و الصحوة العالم إلى الوقت بعد جمال الدین : رجال الدین السلسلة: المعلم و الشهید آیة الله کاشانی ذهب . ولکن هذه الکلمات ، ولکن هنا هو بسیط ، وخصوصا عندما جامعة طهران ، کان من المهم . بعد ذلک، قالت الوثیقة . نجل آیة الله الغفاری ، دعا SH لی للمسجد وثلاث لیال ، لذلک لیالی رمضان ، والسبورة محاضرة أنا : المسألة مع منحنیات تحتاج شرح. ولکن بعد ذلک ، فی المسجد ، واعتقل وحددت : ملاحظاتی ، السافاک مأخوذة من لی وأراد أن أشرح. ولکن بعد قیام الثورة الإسلامیة ، مع ارتفاع أبحاث الطاقة : التألیف و I: للشهید مطهری مدرسة ثانویة، درست فی : یتم الإفراج أیضا کتیبات . فی هذا الوقت ، کانت کل جهودی : الریاضیات فی التحلیل التاریخی ، ودخلت ، وبالتالی ، فإن النمو و تراجع الشیوعیة والإمبریالیة ، مخطط الإطار و أنا : جوهر مع خط مستقیم مما یدل على أن الحیوانات : قم فی وسط القدس و إما: محور طهران تل أبیب ! الذی أصبح لاحقا یعرف باسم الطریق إلى القدس یمر عبر کربلاء . أظهرت خادم الثورات الکبرى أن قوة الثورة الإسلامیة ، و الأثر الرادع سیتم عکسه. بعد الثورة الإسلامیة ، ونحن ماضون فی الشیوعیة والحرکة کانت غیر مسلم . ثم انخرطت فی حرب مع الإمبریالیة وحصلت : نحن الآن أمام الصهیونیة . کیفیة نقل الثورة الإسلامیة ، کانت الدوائر موجة . داخل حدود الثورة الأولى ، کان متورطا مع الشیوعیة ( الشعوب الحرب أو المجموعات العرقیة ) ، ثم الحدود ، ومحاربة الامبریالیة . ( أو الأمم : إیران والعرب )، والآن فی الخارج ، هو الصهیونی ( حرب الأدیان أو العقائد ) . و هذا المنظور فی خط مستقیم ، وأظهرت : نجحت الثورة الإسلامیة، یمهد الطریق إلى مدینة قم إلى القدس : الحدود الاسرائیلیة و الروافد من الوقت ، وقوة اسرائیل : القضیة النوویة : إیران السلمیة ، وتطهیر تماما بدأت إسرائل  . .

 

Kudüs"ün merkezinde Kum , son istasyonu!

 1353-4 y?l içinde ?slam Devrimi"nden önce Tahran Üniversitesi"nde biz : Ekonomik Kalk?nma : Yönetim Fakültesi, sözde ders vard? ! Profesör Bat? Bat?"n?n pek çok di?er kurbanlar gibi , bizi vurmak , bugün bile , kendi a?z?ndan dü?mez . Reklam gücü , geli?mekte olan ülkeler: ?ran az geli?mi? ülke , ba?l?k verdi! Renamed ! Ve bu sözleri bu yüzden , diye tekrarlad? : Radyo ekonomisi bugün gibi ! ?imdi yemek zorunda ! Geli?mi? ülkeler: ve ?ran aras?ndaki bo?lu?u dedi ! Her geçen gün daha fazla . Mercedes son sistem ve biz e?ek sürme konum : onlar binmek için ! O sadece bir ikinci s?n?f ö?rencisi olmas?na ra?men , bana izin ve hala bir proje veya konferans çizmek de?il , bir proje yapmak istedim . Kadar ara?t?rma yapt?ktan sonra , ben bir levha ve özeti sat?n ald? : Siyasi Deklarasyonu gibi: Sonra ö?renciler aras?nda yay?ld?. O ben , taze MEK hat?rlamak , ezilmi? ve oldu : Betrayal Afrakhteh Waheed ,dil oldu! M burada , camide onlar? birkaç zaman : , Tahran Üniversitesi ve duvar , Mühendislik Fakültesi için birkaç verdi kuruldu . Bunun yerine , ertesi gün , ben bir aç?klama yazm??t? : Biz bir grup Mhdvyvn vard?r! E?er hayatta ise, birbirleriyle ba?lamak için olsun . Bu proje , ben : komünizm ve emperyalizm , bundan sonra doru?a ula?m?? ve olan var : batar ! Ve Üçüncü Dünya büyür . Fikri memnuniyetle kar??layan , bu yüzden daha fazla ara?t?rma çald? almak için harikayd? : Cemaleddin sonra zaman?slami canlanma ve uyan?? dünya : Ruhban serisi: ö?retmen ve ?ehit Ayetullah Kashani gitti . Ama bu sözleri , ama burada Tahran Üniversitesi , önemli , özellikle basit . Bundan sonra , belge söyledi . Konu e?rileri aç?klayan gerekir ile : Ayetullah Ghaffari o?lu , SH nedenle Ramazan , tahta ders Igece ,cami ve üç gece için beni davet etti . Ama sonra , camide , tutukland? ve tespit edilmi?tir : notlar?m? ,SAVAK benden al?nan ve aç?klamak istedim . Ama ?slam Devrimi"nden sonra , onun yüksek enerji ara?t?rma ile : yazarl?k ve :?ehit Motahari Lisesi , ben ö?retilen : Kitapç?klar da serbest b?rak?l?r . ?u anda , tüm çabalar? vard? : tarihsel analizi matematik , Bu nedenle girdi ve , komünizm ve emperyalizm , çerçeve diyagram? ve büyüme ve dü?ü? : gösteren düz bir çizgi ile çekirdek buhayvanlar : Kudüs"ün merkezinde Kum ve ya : Eksen Tahran Tel Aviv ! Hangi daha sonra Kerbela ile Kudüs geçer yol olarak tan?nd? . Önemli devrimlerin Servant ?slam Devrimi"nin gücü vecayd?r?c? etkisi tersine dönecek gösterdi . ?slam Devrimi"nden sonra , biz Komünizm dahil ve hareket gayrimüslim idi vard?r . Daha sonra emperyalizmle sava? yapan ve var : ?imdiSiyonizm önünde bulunmaktad?r . ?slam Devrimi ta??mak için nas?l bir ya?murundan daireler oldu . . Ilk devrimin s?n?rlar? içinde , (Sava? halklar?n ya da etnik gruplar ) , daha sonra s?n?rlar? , mücadele emperyalizm komünizm ile yer ald? : ?imdi yurt d???nda ( ya da uluslar ?ran ve Araplar ) ve ( bir Siyonist olan din veya inanç sava?? ) . Ve düz bir çizgide Bu aç?dan , gösterdi :?slam Devrimi Kudüs"e Kum için önünü , ba?ar?l? :?srail s?n?r ve zamanula??r , ?srail"in gücü :nükleer sorunu : ?ran"?n bar??ç?l , tamamen takas ?srail ba?lad?. .

 


تاریخ : چهارشنبه 92/8/29 | 7:32 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

 

 

 

 

 

 

 

برای نشان دادن: قدرت مقابله با تحریم و: تحقیر تحریم کننده ها!

در حالیکه صدای دشمنان، هر روز بلند تر می شود و:برای تحریم مردم ایران، برنامه های بیشتری می دهند! ایرانیان با یک مانور: عظیم تدارکاتی، نشان دادند که: با همه گرانی ها و تحریم ها، نمی گذارند برنج و گوشت، نان و روغن، از سفره ایرانی ها کم شود! امسال پرشور تر از: سال های قبل، هیات های مذهبی، مانور عظیم و: جهانی عاشورایی خود را، نشان دادند. از محله منهتن نیویورک گرفته تا: شانزه لیزه پاریس و:چین و روسیه و:جاهای دیگر، همه در تسخیر: غذاهای نذری ایرانیان و: شیعیان جهان بود. مسیحی و مسلمان ، بودایی و کلیمی، شیعه و سنی بر سر: سفره امام حسین ع مهمان بودند. و این رسمی است که: خود امام حسین به ما یاد داد. ایشان که:شاهزاده خانم ایرانی همسرش بود، با وقار تمام با :مردم رفتار می کرد و: از آنان پذیرایی می نمود و: حتی بر سر سفره فقیران، می نشست از طعام آنان، تناول می کرد و: بعد آن ها را به مهمانی دعوت می نمود. رسم مهمان نوازی ایرانیان، از حضرت ابراهیم ع، به آنان به ارث رسیده. البته همه انبیا الهی، مهمان نواز بودند و: هرگاه غذایی می پختند، به تمام همسایه ها ندا میدادند تا: بیایند و از غذا بخورند. واصولا تک خوری و: تنها خوردن را دوست نداشتند و: همیشه بر سر سفره خود، میهمان دعوت می کردند.یکی از انبیا الهی گویا، در حال غذا خوردن بود، گرسنه ای بوی غذا را می شنود،و با خدا می گوید: کاش منهم این غذا را داشتم! خدا ندا می دهد و: پیامبر را مواخذه می کند . از آن ببعد، این پیامبر الهی هر وعده غذا، با صدای بلند همه را، به مهمانی دعوت می کرد. تا خدا از: غفلت او گذشت کند. این سفره چند نفره، فقط در میان ایرانیان رشد کرد و: امروز به سفره های: صدها میلیونی تبدیل شده است. به هر بهانه ای، باید غذا داد و: مهمان دعوت کرد حتی در ماه رمضان! کیفیت و یا: کمیت غذا هم، مهم نیست. پیامبر فرمود: مهمانی بدهید ولو به: یک دانه خرما باشد. زیرا هم سفره بودن، وحدت آفرین است و: علاقه و محبت را به: یکدیگر زیاد می کند.حضرت علی ع ،خود، نان جو می خورد ولی، دستمزد کار خود را، به پسرانش میداد تا: در مهمانسرای بزرگ مدینه، به همه غذا بدهند. هم اکنون هم در مهمانسرای: امام رضا ع در مشهد، همواره به مهمانان: غذای گرم و : رایگان می دهند. در کلیه شهرهای مهم زیارتی، مانند کربلا و نجف هم، همینطور است. عراقی ها بعد از صدام ،بنام البرکه یا برکات، غذاهای رایگان و نذری، مخصوصا در ایام محرم وصفر می دهند . اگر چنین نبود، چه گروه یا سازمانی؟ میتوانست 7میلیون زائر: امام حسین را، روزانه تغذیه کند؟ همه زائرانی که: پای پیاده می آیند، دیده اند که قدم به قدم، نان و خرما و: انواع غذاها به میزان کافی، تقدیم می شود. شاید امام حسین ع از: فرمول های پیچیده: صف و ستاد یا: صف و نوبت یا حتی ترانسپورتیشن! چیزی نداند که، میداند! ولی همه هواداران خود را ، سازماندهی دقیق کرده. بطوری که هیچکس گرسنه یا: تشنه و یا بی خانمان نمی ماند. رمز اقتصاد مقاومتی هم، همین است. حالا آمریکا و اروپا، ایران را تحریم کنند! خودشان ضرر می کنند! درایران هم فقط رئیس روسا، ضرر می کنند. همان هایی که گردن کج می کنند و: تحریم ها را ظالمانه می خوانند! فکر می کنند: تحریم عادلانه! هم وجود دارد!آن ها فقط به فکر: چنج کردن :دلار های خودشان هستند! والا مردم از :تحریم خبر ندارند و: اصلا آن را نمی بینند! وزندگی خودشان را می کنند.اصلا  دولت های آمریکا و اروپا را، داخل آدمیزاد نمی دانند! که به تحریم آن ها اهمیت بدهند ! زیرا می دانند که: خود آن ها، نان شب ندارند و: این پزهای عالی! از جیب های خالی آن ها است تا:کسی متوجه نشود.زیرا کسی که: از امام حسین ع برید، حتی گندم ری را هم نخواهد خورد!.

Exercise: Integrated Logistics

To demonstrate the power and the sanctions to deal with: a total contempt sanctions!

While the sound of enemies, each day becomes longer and for sanctions against the Iranian people, make more plans! Iranian exercises: Massive preparations showed that all sanctions are expensive and do not have rice, meat, bread and oil, the Iranians table is low ! This more intense the previous year’s clerical staff, great maneuverability: the world you’re Ashura, respectively. Manhattan neighborhood to New York: Champs Elysees Paris: China and Russia: elsewhere, capturing the entire foods Iranian vow: Shia world. Christian, Muslim, Buddhist and Jewish Shiites and Sunnis over: the table was a guest of Imam Hussein AS. It is official: Imam Hussein taught us. Him that his wife was an Iranian princess, with all the dignity of people would behave: they are welcome and even poor on the table, sat the food they eat, and after it to Parties be invited. Iranian tradition of hospitality:, as the Prophet Abraham, to who inherited. Of course, all the prophets of God, they were hospitable and whenever baked food, all the neighbors would call up: come and eat. Vasvla single room and just did not like to eat and always on your table, guests were invited. Apparently one of the prophets of God, the food, the smell of food hungry hears, and God says : I wish I loved this dish ! And God called the Prophet to the task. Since then, the prophet of God for each meal, with all the loud, was invited to a party . To God: He neglected to pass. This table multiplayer only grew among Iranians today to table: hundreds of millions has become. Any excuse to eat that: Even the Ramadan invited guests! Or quality: quality of food, it does not matter. The Prophet said: Give a feast even a palm seed is. Because of the table, is unifying: the affection: Too much to each other. Hazrat Ali himself, but ate barley bread, your wages, and gave to his sons: Big House in Medina Guest, to all of their food . Already at the hotel: Imam Reza in Mashhad, always guests: hot food: free will. Pilgrimage in all major cities such as Karbala and Najaf, it is. Iraq after Saddam Hussein called Baraka or blessing, free and votive foods, especially in Muharram and Safar are . If not, what group or organization? 7 million pilgrims could Imam Hussein, the daily feed? All pilgrims who come on foot, have seen that step , bread and dates : enough food , are presented . Perhaps Imam Hussein AS the complex formulas: or brought: queue and queue or even transportation! Who knows anything, he knows! But all his fans, has the exact organization. So that no one is hungry or : do not stay hungry or homeless . The key strength of the economy is the same. Now America and Europe, to sanction Iran ! They are harmless! Limited: only by the directors, their loss. The ones that are crooked neck and sanctions are reading an outrage! Think: Sanctions fair! There are also ... They just think: change: the dollars themselves! Otherwise people: Sanctions do not know: I do not see it ! There: own lives. Did the governments of America and Europe, the Human do not know! The sanctions, which can matter! Because they know that their own, and not bread: The Poses awesome! It is the empty pockets: Who does not understand. Because: one of Imam Hussein AS, you will not even have time to eat wheat Ray.

التمرین: الخدمات اللوجستیة المتکاملة

للتدلیل على قوة و عقوبات للتعامل مع: مجموعه عقوبات ازدراء !

فی حین أن الصوت من الأعداء ، ویصبح کل یوم لفترة أطول و لفرض عقوبات على الشعب الایرانی ، وجعل المزید من الخطط ! تمارین الإیرانی : أظهرت الاستعدادات الضخمة التی کل العقوبات غالیة الثمن ولیس لدیهم الأرز واللحوم و الخبز والزیت ، والجدول الإیرانیین منخفض ! هذا أکثر کثافة السنوات السابقة الموظفین الکتابیین ، القدرة على المناورة الکبرى: العالم عاشوراء الخاص ، على التوالی . حیمنهتن إلى نیویورک : الشانزلیزیه باریس : الصین و روسیا : فی مکان آخر ، واستولت على جمیع الأطعمة النذر الإیرانیة : العالم الشیعی . وکان الجدول نزیل الإمام الحسین AS : مسیحی ، مسلم ، بوذی والشیعة والسنة الیهودیة أکثر . فمن المسؤول : الإمام الحسین علمنا . له ان کانت زوجته و الأمیرة الإیرانیة ، مع کل کرامة الناس تتصرف بشکل : هم موضع ترحیب ، وحتى الفقراء على الطاولة، و جلس الطعام الذی یأکلونه ، و بعد ذلک إلى الأطراف سیدعى . التقلید الإیرانی من الضیافة ، کما قال النبی إبراهیم ، الذی ورثت . بالطبع ، کل أنبیاء الله ، وکانوا مضیاف و کلما الأغذیة المخبوزة ، فإن کل الجیران استدعاء : یأتی و یأکل: غرف مفردة و فقط لم ترغب فی تناول الطعام و دائما على الجدول الخاص بک ، ودعی الضیوف على ما یبدو واحد من أنبیاء الله ، والغذاء، و رائحة الطعام یسمع جائع ، و یقول الله تعالى : اتمنى لو کان لدی هذا الطبق ! و دعا الله النبی لهذه المهمة. ومنذ ذلک الحین ، نبی الله لکل وجبة ، مع کل بصوت عال ، دعیت إلى حفل . إلى الله : انه لتمریر المهملة . هذا الجدول متعددة نمت فقط بین الإیرانیین الیوم إلى الجدول : مئات الملایین أصبح . أی عذر لتناول الطعام ما یلی: حتى الضیوف المدعوین لشهر رمضان ! أو نوعیة : نوعیة الطعام ، لا یهم . قال النبی : إعطاء ولیمة حتى بذرة النخیل . بسبب الجدول ، هو توحید : المودة : الکثیر جدا من بعضها البعض الإمام علی نفسه ، ولکن یأکلون خبز الشعیر ، راتبک ، وأعطى لأبنائه : البیت الکبیر فی المدینة المنورة ضیف، إلى کل من طعامهم . بالفعل فی الفندق : الإمام الرضا فی مشهد ، ودائما الضیوف : الطعام الساخن : الإرادة الحرة . الحج فی جمیع المدن الرئیسیة مثل کربلاء والنجف ، هو علیه. العراق بعد صدام حسین دعا برکة أو نعمة، و الأطعمة الخالیة و نذری ، وخاصة فی محرم وصفر هی . إذا لم یکن کذلک، ما جماعة أو منظمة ؟ 7 ملایین الحجاج یمکن الإمام الحسین ، و العلف الیومی ؟ جمیع الحجاج الذین یأتون مشیا على الأقدام، وقد شهدت تلک الخطوة ، والخبز والتمر : ما یکفی من الغذاء ، یتم عرض . ربما الإمام الحسین AS الصیغ المعقدة : أو مرفوعا: قائمة الانتظار و الانتظار أو حتى وسائل النقل! شخص یعرف أی شیء ، لأنه یعلم ! ولکن کل ما قدمه من المشجعین ، لدیه تنظیم على وجه الدقة. بحیث لیس هناک من هو جائع أو : لا یبقى جائع أو بلا مأوى . قوة رئیسیة من الاقتصاد ، هو نفسه. الآن أمریکا و أوروبا ، لفرض عقوبات على إیران ! فهی غیر مؤذیة ! محدود فقط من أعضاء مجلس الإدارة ، خسارتهم. تلک التی هی ملتویة العنق والعقوبات هی القراءة مثیر للغضب ! فکر عادل العقوبات ! وهناک أیضا ... انهم مجرد التفکیر : تغییر : الدولار أنفسهم! وإلا الناس : العقوبات لا أعرف: أنا لا أرى ذلک! حیاتهم الخاصة . هل حکومات أمریکا و أوروبا، و الإنسان لا أعرف! العقوبات ، والتی یمکن أن یهم! لأنهم یعرفون أن الخبز الخاصة بهم ، ولیس : هذا هو کوک ممتازة ! فمن جیوب فارغة : الذی لا یفهم لأن واحدا من الإمام الحسین، أنک لن تضطر حتى وقت لتناول الطعام رای القمح .

Egzersiz : Entegre Lojistik

Toplam hor yapt?r?mlar : ile ba?a ç?kmak için güç veyapt?r?mlar göstermek için !

Dü?manses ise , her gün uzun olur ve?ran halk?na kar?? yapt?r?mlar , daha planlar yapmak ! ?ran egzersizleri : Massive haz?rl?klar tüm yapt?r?mlar pahal? ve pirinç, et, ekmek ve ya? yok gösterdi , ?ranl?lar tablo dü?üktür ! Bu daha yo?un daha önceki y?llarda büro personeli, büyük manevra kabiliyeti : s?ras?yla dünya sizin A?ure , . Champs Elysees Paris : Çin ve Rusya : Manhattan New York"a ba?ka bir yerde , tüm g?dalar ?ran yemini yakalama : ?ii dünya. H?ristiyan , Müslüman , Budist ve üzerinde Yahudi ?iiler ve Sünniler :tablo ?mam Hüseyin bir konuk AS oldu . Bu resmi olan : ?mam Hüseyin ö?retti . Ona e?i davran?r insanlar?n tüm onuru ile , bir ?ran prenses oldu : onlar , kar??lama ve masaya bile kötü yedikleri yemek oturdu , ve sonra Taraflara davet . Hz ?brahim gibi misafirperverlik ?ran gelene?i , miras kime . Tabii ki, Tanr?"n?n bütün peygamberlerin , onlar misafirperver ve ne zaman pi?mi? g?da , tüm kom?ular? kadar ça??r?r : gelip yemek . Vasvla : tek ki?ilik oda ve sadece yemek gibi de?ildi ve her zaman masada konuklar Tanr?"n?n peygamberlerinin biri , g?da , aç duyar yemek kokusu Görünü?e göre davet ve Allah diyor edildi . : Ben bu yemek olsayd?! Ve Tanr?göreve Peygamber ça??rd?. O zamandan beri , her yemek için Tanr?"n?n peygamberi , tüm yüksek sesle ile , bir partiye davet edildi . Tanr?"ya : O geçmek ihmal . Bu tablo çok sadece tabloya bugün ?ranl?lar aras?nda büyüdü : yüz milyonlarca haline gelmi?tir . Herhangi bir bahane bu yemek : Hatta Ramazan davetliler ! Veya kalite : g?da kalitesi , hiç önemli de?il . Peygamber dedi ki : hatta bir avuç tohum bir ziyafet verin . Hz Ali kendisi birbirlerine çok fazla , ama arpa ekmek yedik , maa??n?zdan ve o?ullar? verdi : .Sevgi : tablonun nedeni , birle?tirici olan Medine ?ehrindeki Big House, Tüm bunlar?n g?da . Zaten otelde : Me?hed ?mam R?za , her zaman misafir : s?cak yemek : özgür irade . Bu Kerbela ve Necef gibi tüm büyük ?ehirlerde Hac , öyle. Irak Saddam Hüseyin sonras? özellikle Muharrem ve Safar olan da , Baraka veya nimet , ücretsiz ve adak g?dalar denir . E?er de?ilse , ne grup ya da kurulu? ? 7 milyon hac? ?mam Hüseyin ,günlük yem olabilir ? Yeterli g?da , sunulmaktad?r : yürüyerek gelen tüm hac?lar , ad?m , ekmek ve tarih oldu?unu gördük . Belki de ?mamkarma??k formüller AS Hüseyin : ya getirdi : hatta kuyruk ve kuyruk veya ta??ma ! Bir ?ey Kim bilir , o bilir! Ama onun hayranlar? , tam organizasyona sahiptir . Yani hiç kimse aç ya da oldu?u : aç ya da evsiz kalmay?n . Ekonominin en önemli gücü , ayn?d?r. Yapt?r?m ?ran"a ?imdi Amerika ve Avrupa , ! Bunlar zarars?zd?r ! Sadece yönetim , onlar?n kayb? ile s?n?rl?d?r . Çarp?k boyun ve yapt?r?mlar olanlar bir öfke okuyorsunuz! Dü?ünün : Yapt?r?mlar adil ! De vard?r ... Onlar sadece dü?ünüyorum: de?i?tirin:dolar kendilerini ! Aksi takdirde insanlar : Yapt?r?mlar bilmiyorum : Ben görmüyorum ! Kendi hayatlar?n? . , ?nsan Amerika ve Avrupa hükümetleri bilmiyorum muydunuz ! Önemli olabiliryapt?r?mlar , ! Bu mükemmel bir a?ç? oldu?unu : kendi de?il, ekmek biliyorum çünkü ! Bu bo? cepler oldu?unu : . Anlam?yor ?mam Hüseyin biri AS , hatta bu?day Ray yemek için vaktim yok çünkü.

Zoezi: Integrated Logistics

Kuonyesha nguvu na kukabiliana na vikwazo : jumla ya dharau vikwazo !

Wakati sauti ya adui, kila siku inakuwa tena na kwa vikwazo dhidi ya watu wa Iran , kufanya mipango zaidi! Iran mazoezi : Massive maandalizi ilionyesha kwamba wote vikwazo ni ghali na wala kuwa na mchele , nyama, mkate na mafuta , meza Wairani ni ya chini ! Hii makali zaidi miaka ya nyuma Makarani , kubwa maneuverability : dunia Ashoura yako, kwa mtiririko huo. Kutoka Manhattan na New York : Champs Elysées Paris: China na Russia : mahali pengine , kwa kupata vyakula vyote Iran kiapo : Shia dunia. Wakristo, Waislamu, Mashia Buddhist na Wayahudi Masunni na tena: meza alikuwa mgeni wa Imam Hussain AS. Ni rasmi: Imamu Hussein alitufundisha . Yule mke wake alikuwa mfalme wa Iran, na utu wa watu wote bila kuishi : wao ni kuwakaribisha na hata maskini juu ya meza, ameketi kula chakula , na baada yake kwa Vyama wataalikwa . Iran utamaduni wa ukarimu, kama Nabii Ibrahimu , ambaye kurithi. Bila shaka, manabii wote wa Mungu , walikuwa wakarimu na wakati wowote chakula Motoni, majirani wote kuita juu: kuja na kula . Vasvla chumba kimoja na hawakuwa tu kama kula na daima juu ya meza yako , wageni walioalikwa Inavyoonekana ni mmoja wa manabii wa Mungu , chakula, harufu ya chakula njaa kusikia , na Mungu anasema: . Napenda chakula ilikuwa Mnhm ! Na Mungu alimwita Mtume na kazi . Tangu wakati huo, nabii wa Mungu kwa kila mlo, na sauti kubwa yote , alialikwa na chama. Kwa Mungu: Yeye usahau kupita. Hii multiplayer meza ilikua tu kati ya Wairani leo meza: mamia ya mamilioni imekuwa. Udhuru wowote kula kwamba : Hata Ramadhan wageni waalikwa ! Au ubora : ubora wa chakula, haijalishi . Mtume akasema: Nipeni sikukuu hata mbegu mitende ni . Sababu ya meza, ni unifying : upendo : Sana kwa kila mmoja Hazrat Ali mwenyewe , kula mkate wa shayiri , lakini mshahara kwa kazi yao , kama walivyofanya wana wake hadi katika hoteli kubwa ya mji, kwa wote. chakula chao. Tayari katika hoteli: Imamu Reza katika Mashhad , daima wageni: chakula moto : bure mapenzi. Hija katika miji mikubwa kama vile Karbala na Najaf , ni. Iraq baada ya Saddam Hussein aitwaye Baraka au baraka , huru na votive vyakula, hasa katika Muharram ni Vsfr . Kama siyo, nini kikundi au shirika ? Milioni 7 mahujaji hawakuweza Imamu Hussein , malisho ya kila siku? Mahujjaji wote wanaokuja kwa miguu, tumeona kwamba hatua, mkate na tarehe : chakula cha kutosha, ni iliyotolewa. Labda Imamu Hussein AS formula tata: au kuletwa : foleni na foleni au hata usafiri! Ambaye anajua kitu , anajua ! Lakini wake mashabiki wote , ina shirika halisi. Hivyo kwamba hakuna mtu aliye na njaa au: wala kukaa na njaa au kukosa makazi. Nguvu muhimu ya uchumi , ni sawa. Sasa Marekani na Ulaya , kuwaadhibu Iran ! Wao ni wapole ! Mdogo tu na wakurugenzi, hasara yao. Ndio kwamba ni kuipotosha shingo na vikwazo ni kusoma hasira! Kufikiri: Vikwazo haki! Pia kuna ... Wao tu kufikiri : mabadiliko : dola wenyewe! Vinginevyo watu: Vikwazo hawajui : Mimi si kuona ! Maisha yao wenyewe. Je, serikali ya Marekani na Ulaya, Binadamu sijui! Vikwazo , ambayo inaweza jambo! Sababu wanajua kwamba , wao wenyewe na si mkate : pz · nyasi kushangaza! Ni mifuko tupu : Nani haelewi sababu moja ya Imam Hussain AS , huwezi hata muda wa kula ngano Ray. .


تاریخ : یکشنبه 92/8/26 | 8:21 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

پایگاه اطلاع رسانی اینترنتی ماهین نیوز دارای مجوزشماره 92/ 26230از وزارت فرهنگ وارشاد اسلامی به زبان : فارسی انگلیسی عربی  صاحب امتیاز ومدیرمسئول سیداحمدحسینی

WWW.mahininews.com   sahmahini@yahoo.com  mahinvare@gmail.com 
صندوق پستی 14395/865  تلفن آگهی ها:33166179  تلفکس 88306729  همراه   09190883546
پیامک30001260000029
مدیر اجرایی : علی باقری بروج مسئول حراست:کاظم خداوردی 
سر دبیر : سمیه بی کس دبیرورزشی سیدمحمودامامیان عکاس  تقی محمدی
نمایندگی شرق استان تهران     فاطمه حقوردیان نمایندگی غرب تهران: عفار عفاری درو


تاریخ : یکشنبه 92/8/26 | 6:49 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

خیلی ها می گویند: موسیقی ایرانی سوزناک، غم انگیز و حزن آور است! اما دلیل آن را نمی دانند. برخی ها نیز فقط به: موزیک شاد می اندیشند و: از غم گریزان، حتی یکی از: فعالان خارجی گفته : سینمای ایران یا می خندد، یا می گرید! اینکه زندگی دو: رو بیشتر ندارد و: غم و شادی در کنار هم هستند، امری بدیهی است. زیرا در نبودن غم، شادی معنی نمی دهد. و برعکس آن هم صادق است. زیرا یکنواختی برای همه: ملال آور است. فرض کنید همه کارمند باشند، یا همه کارگر باشند و: کسی بیکار نباشد، آن وقت کسی که کار می کند، نمی تواند پز بدهد که: شاغل است! چون همه شاغل هستند! و شاغل بودن ارزشی محسوب نمی شود. مانند هوا که در همه جا هست. ولی کسی آن را حس نمی کند. فقط وقتی ارزش: هوا معلوم میشود که: دچار بی هوایی شوند. خدا هم چون، همه جا هست، هیچ کس قدر او را نمی داند! و چون خالق است، کسی به فکر او نیست! برای همین هم، خدا انسان را آفرید تا: کمی متفاوت باشد! بار امانت الهی، همین متفاوت بودن اوست! فرق امام حسین ع با: دیگران از همین جا است: که امام حسین ع خدا را، برای نفس خودش، نمی خواست بلکه خدا را: برای خدایی اش می خواست. پس نفس خود را، قربانی خدا کرد تا: به خدا بگوید درست است که: همه جا هستی و: جایی نیست که تو نباشی تا: ما احتیاج به تورا درک کنیم، ولی همین که همه جاهستی، من، تورا درک می کنم. اکنون از همین جا، میتوان به وجود غم، در انسان پی برد . بسیاری از غم ها، زائیده نبودن یا نداشتن است. یعنی چون ما ثروتمند نیستیم، پس خوشحال نیستیم، یا اینکه چون نمی توانیم: زوج دلخواه خود را بدست آوریم، غم می خوریم. غصه ما از برای: مقام و شهرت و: همه موارد بشری، غم دنیایی است. اما یک غم هست که: از جنس دنیا نیست! مولانا می گوید: بشنو از نی، چون حکایت می کند!از جدایی ها، شکایت می کند. یعنی اولین نت موسیقی، در ساده ترین وسیله موزیکی که: نواخته می شود، غصه و غم ، ناله و شکوه از جدایی است. البته ادامه میدهد: چون نی را، از نیستان بریده اند، از نوای آن، مرد و زن نالیده اند. واین اشاره به: عالم ذر است. در آن عالم که: همه حاضر بودند و: محضر خدا را درک کردند و: خدا با آن ها صحبت کرد و: از آن ها تعهد گرفت. چه دنیای زیبایی بود! که از دست داده ایم. موسیقی غم، ما را به آن جا می برد. موسیقی محرم هم، می گوید چرا ما، از حسین جدا شدیم؟ و چرا گذاشتیم که: او از ما جدا شود؟ ما لایق وصل هستیم، نه جدایی . منطقا همه جدایی ها، به وصل قبلی برمی گردد. بنابر این ما وصل به خدا بودیم. وصل به امام حسین ع بودیم. ولی حالا نیستیم و: این غم را چه کنیم؟حتی آن هایی که: شادی می کنند، از شدت اندوه است که: شادی می کنند! موزیک پاپ نمونه، یک موزیک شاد است! اما واقعیت این است: این موزیک شدت استیصال ، اندوه و غم بشر است که: به قول ریاضی دانان، از ضرب دو منفی، یک مثبت بوجود می آید! و به قول شاعر: خنده ی تلخ من از: گریه غم انگیز تر است.کارم از گریه گذشته، به ان میخندم! موسیقی پاپ هم، موسیقی برده های سیاهپوست بود که: از شدت بیگاری و خستگی، آن را می سرودند . تمام موسیقی های شاد و غم انگیز، از ایران و از اهالی فارس، بیرون رفته. زیرا فارس ها، تنها گروهی بودند که: بهشت را بیاد داشتند و: آن را پاس میداشتند و: همیشه خدا پرست بودند. فرش ایرانی نمونه: هنر متعالی است که: همه جا انسان را، بیاد بهشت می اندازد. زیر پای ما، سبزه و گل است و: در و دیوار ما پر از: بلبل و سنبل .و موزیک ایرانی هم، از همان روزگاران: هبوط به زمین، آغاز می شود. همانطور که فرش ایرانی . حتی اعراب، موسیقی نمی دانستند تا: اینکه تعدادی از ایرانیان، برای تعمیر خانه خدا، به مکه رفتند! این بنا یان، برای رفع خستگی و سختی کار، هم آواز می شدند و: سروده هایی می خواندند. اعراب تصور کردند: این هم جزء عبادت است! وآن را دزدیدند و: بنام خودشان ثبت کردند. همانطور که اسب ایرانی را! که حضرت ابراهیم: برای پسرش از ایران آورده بود، تکثیر کردند و: بنام اسب عربی ثبت کردند..امام صادق می فرماید: نوروز، روز آفرینش زمین است و: فارس ها آن را پاس داشتند و: اعراب آن را ضایع کردند..

Music grief and joy

Some say music pathetic, sad and pathetic it is! But because: it does not know. Some also just: cheerful music and think: sad kid, even one of the foreign activists said Iranian or laughs or cries! The double life: no more Goals: happiness and sadness together, they are granted. It’s not sad, it does not mean happiness. And the reverse is also true. For uniformity for all: is boring. Suppose that all employees or all workers and someone is unemployed, then the one who works, could not give a kitchen that is working! They are all working! Value is not being employed. As the air is everywhere. But someone does not feel like it. Only: when the air is clear that they have no air. Like God, is everywhere, no one even knows his! And the Creator, Who is she? So God created man: to be a little different! Once trust God, this is different! Imam Hussein AS differs with others here is that Imam Hussein AS God, for his own soul, but God would not give: For God wanted her. After his self - sacrifice to God : God says is true : You are everywhere and the place is not up to you, we need you to understand, but that’s why you are here , I think you understand . Now, from here, we are sad, the man realized. Many sorrows, whether or not it is being born. That is because we are not rich, so we"re happy, or that they cannot: get your favorite pair, sorrow eats. We grieve for the position and reputation of all human cases, it is a sad world. But there is a sadness that cannot be made ??out of the world! Rumi says: Hear No, the story makes the separation, complains. The first note of music, the easiest means of music that is played, sorrow and grief of separation is whine and complain. It continues like straw, than not have been cut, the sound of it, men and women have trimoxazole . This refers to: a particle of the universe. In a world where all were present: the presence of God and understand God spoke to them: it was committed. What a beautiful world! That we have lost. Sad music, it takes us. The music insider says, because we were separated from Hussein? And why did that separated him from us? We are now capable of , or separation. Logically:, all segregation, the returns to the previous connection. We were so connected to God. We were attached to Imam Hussein AS. But now we are and this sorrow what do we do? Even those who are happy, the intensity of grief that they are happy! Of pop music, a song is happy! But the fact is: The music of desperation, sadness and grief is a human that’s mathematicians, multiplying two negative, one positive comes! And to quote the poet: a bitter laugh, I cry more tragic. Cry from my past that laughs! Pop music, the music of African slaves was that the intensity of labor and fatigue, allowing it to be. All the happy: and sad music, the people of Iran and the Gulf, exhaled. The Persians, who were the only group that had come in Paradise and it would pass and always had a deist. Carpet Sample sublime art is that all people, would come in heaven. Under our feet:, grass and flowers, and in our walls full of nightingales and lavender. Iranian music of the time: down to earth, begins. As:carpet. Even the Arabs, not knowing the music: the number of Iranians, to repair the house of God, went to Mecca! It Ian, for refreshment and hard work, they were singing: poems to read. Arab thought: This component is worship! It robbed and: signed their name. As Iranian horse! The Prophet Abraham: for the son she had brought from Iran, were reproduced: Arabic Horse recorded. Namely Imam Sadiq says: New Year’s Day is a creation of the earth: it passes the Persians were: Arabs have lost it.

الحزن والفرح والموسیقى

البعض یقول موسیقى مثیرة للشفقة والحزن و مثیر للشفقة هو! ولکن لأنه لا یعرف . وقال طفل حزین ، حتى واحد من الناشطین الخارجیة الإیرانی أو یضحک أو یبکی : بعض فقط أیضا : الموسیقى البهجة والتفکیر ! حیاة مزدوجة : لا أکثر الهدف : السعادة و الحزن معا ، ویتم منحها . انها لیست حزینة ، وهذا لا یعنی السعادة. والعکس صحیح أیضا. من اجل توحید للجمیع: هی مملة . افترض أن جمیع العاملین ، أو کل عامل وشخص عاطل عن العمل ، ثم واحد الذی یعمل ، لا یمکن أن تعطی المطبخ الذی یعمل ! انهم جمیعا یعملون ! لا یتم توظیف قیمة . کما الهواء فی کل مکان . ولکن هناک من لا أشعر بأن ذلک. فقط عندما یکون الهواء هو واضح أنه لیس لدیهم الهواء. مثل الله ، هو فی کل مکان ، لا أحد یعرف حتى له! والخالق ، من هی؟ فخلق الله الإنسان : أن تکون مختلفة قلیلا ! مرة واحدة الثقة بالله ، وهذا یختلف ! الإمام الحسین یختلف AS مع الآخرین هنا هو أن الإمام الحسین AS الله ، ل روحه الخاصة، ولکن الله لن یتخلى : أراد الله لها ل . بعد أن التضحیة بالنفس إلى الله : یقول الله تعالى صحیحا: أنت فی کل مکان و مکان لا تصل لکم، ونحن بحاجة لکم ل نفهم، ولکن هذا هو السبب فی أنک هنا ، وأعتقد أنک تفهم . الآن ، من هنا ، نشعر بالحزن ، أدرک الرجل . العدید من أحزان ، أم لا یولد له. هذا هو لأننا لسنا أغنیاء ، لذلک نحن سعداء ، أو أنهم لا یستطیعون : الحصول على زوج و المفضلة لدیک ، والحزن یأکل . نحن نحزن لموقف وسمعة کل الحالات البشریة ، بل هو عالم حزین . ولکن هناک الحزن التی لا یمکن أن تکون مصنوعة من العالم! جلال الدین الرومی یقول: لا أسمع ، قصة یجعل الانفصال، یشکو . المذکرة الأولى من الموسیقى ، وأسهل وسیلة من الموسیقى التی لعبت ، والحزن والأسى من الانفصال هو الأنین والشکوى . أنها لا تزال مثل القش ، من لا قطعت ، والصوت منه ، والرجال والنساء لدیهم تؤدی الجرعات . وهذا یشیر إلى: جسیم فی الکون. فی عالم حیث کل حاضرین : وجود الله و الله فهم کلمهم : ارتکابه. یا له من عالم جمیل ! أننا فقدنا . موسیقى حزینة ، فإنه یأخذ لنا . ویقول المصدر المطلع الموسیقى ، لأننا کنا منفصلین عن حسین ؟ و ماذا الذی کان یفصل بینه وبین لنا ؟ نحن الآن قادرة على ، أو الانفصال . منطقیا ، کل فصل ، یعود إلى اتصال سابق . کنا متصلة بذلک إلى الله . کنا تعلق على الإمام الحسین AS . ولکن الآن نحن و هذا الحزن ماذا نفعل ؟ حتى أولئک الذین هم سعداء ، لشدة الحزن الذی کانوا سعداء ! من موسیقى البوب ??، أغنیة سعیدة! ولکن الحقیقة هی : الموسیقى من الیأس والحزن و الحزن هو الإنسان وهذا هو الریاضیات، و ضرب اثنین من السلبیة ، واحد یأتی إیجابیة! و على حد تعبیر الشاعر: الضحک المر ، وأنا أبکی أکثر مأساویة صرخة من وجهة نظری الماضی ، أن تضحک . ! موسیقى البوب ??، کانت الموسیقى من العبید الأفارقة أن کثافة العمل و التعب ، مما یسمح لها أن تکون. جمیع الموسیقى سعیدة وحزینة ، وشعب إیران والخلیج ، الزفیر . الفرس ، الذین کانوا المجموعة الوحیدة التی جاءت فی الجنة، و أنها سوف تمر ، وکان دائما الربوبی . السجاد عینة الفن الراقی هو أن جمیع الناس ، سیأتی فی السماء . تحت أقدامنا ، والعشب والزهور ، و الجدران لدینا کامل من العنادل والخزامى الموسیقى الإیرانیة فی ذلک الوقت : النزول الى الارض ، ویبدأ . کما السجاد. ذهب عدد من الإیرانیین ، ل ترمیم بیت الله ، إلى مکة المکرمة : حتى العرب ، لا یعرفون الموسیقى! فإنه إیان ، للانتعاش والعمل الشاق، کانوا یغنون : قصائد للقراءة. الفکر العربی : هذا المکون هو العبادة ! فقد سلب و : وقعت باسمهم. کما الحصان الإیرانی ! النبی إبراهیم : لإبن کانت قد جلبت من إیران ، استنسخت : سجلت خیول العربیة .. وهما الإمام الصادق یقول: یوم رأس السنة الجدیدة هو خلق الأرض : أنه یمر کانت الفرس : لقد فقدت العرب ذلک.

Müzik keder ve sevinç

Baz?lar? bir müzik , ac?kl? üzücü ve ac?kl? ki ! Ama bilmiyor çünkü . Baz?lar? da sadece : ne?eli müzik ve dü?ünüyorum : hatta üzgün çocuk ,yabanc? aktivistler bir ?ran ya da gülüyor ya da a?l?yor dedi ! Çifte hayat : hiçbir golü : mutluluk ve birlikte üzüntü , ald?klar? . Bu üzücü de?il, mutluluk anlam?na gelmez . Ve tersi de geçerlidir . Herkes için e?itli?i için : s?k?c?. Tüm çal??anlar , ya da tüm i?çi ve birisi i?siz , daha sonra uygun olan? , çal??an bir mutfak veremiyordum oldu?unu varsayal?m ! Hepsi çal???yoruz ! De?er istihdam varl?k de?ildir . Hava her yerde oldu?u gibi . Ama birisi gibi hissetmez . Hava hiçbir hava var oldu?u aç?kt?r sadece . Tanr? gibi , her yerde , hiç kimse bile bilir ! Ve Yarat?c? , kim de?il mi? Biraz farkl? olmak : Tanr? insan? yaratt? ! Güven Tanr? sonra , bu farkl? ! Tanr? ona istedi?i için : ?mam Hüseyin AS ?mam kendi ruhu için Allah AS Hussain , ama Tanr? vermek olmaz burada ba?kalar?yla farkl?d?r. Tanr?"ya özveri sonra : Allah do?ru söyledi : Sen her yerde ve yer size kalm?? de?il , size anlamak gerekir , ancak burada bu yüzden , seni anl?yorum . ?imdi , buradan , biz üzgün , adam fark etti. Birçok ac?lar?n? , bu do?uyor olup olmad???n? . Biz zengin de?ildir çünkü , bu yüzden mutluyuz , ya da yapamam : favori çifti olsun , üzüntü yemek . Hepimiz insan vakalar?n?nkonumu ve itibar için üzülmek , bu üzücü bir dünya. Ama dünya d???nda yap?lamaz bir üzüntü var! Rumi der ki: Hay?r dinlemek, hikaye ,ayr?l?k yapar yak?n?yor. Müzik ilk not , oynan?r müzik en kolay arac? , ayr?l?k üzüntü ve keder whine ve ?ikayet oldu?unu. Bu kesilmi? zaman, onun sesi , kad?n ve erkek trimoxazole var , saman gibi devam ediyor . Evrenin bir parçac?k : Bu ??ifade eder . Bir dünyada tüm mevcut nerede :Tanr?"n?n varl??? ve Tanr? anlamak onlara ?unlar? söyledi: , i?lendi?i . Ne güzel dünya ! Biz kaybettik . Hüzünlü müzik , bizi al?r . Biz Hüseyin ayr?ld? çünkü müzik içeriden diyor ? Ve neden bizden onu ayr? m?? ?imdi yetene?ine sahip , ya da ay?rma . Mant?ksal olarak, tüm ayr?mc?l?k , önceki ba?lant?s?na döner . Biz Allah"a ba?l? idi . Biz AS ?mam Hüseyin ba?lanm??t?r. Ama ?imdi ve bu üzüntü biz ne yapaca??z? Hatta onlar mutlu mutlu olanlar , keder yo?unlu?unu ! Pop müzik , bir ?ark? mutlu ! Ama gerçektir : çaresizlik , üzüntü ve kedermüzik iki negatif , bir pozitif gelir çarparak , matematikçiler olan bir insan ! Ve ?air al?nt? : ac? bir kahkaha , ben daha trajik a?lamaya benim geçmi? , bu gülmek gelen Cry . ! Pop müzik , Afrikal? kölelerinmüzik olmas? için izin , emek ve yorgunluk bu yo?unlu?u oldu . Tüm mutlu ve hüzünlü müzik , ?ran ve Körfez halk? , üfledi. Paradise gelmi?ti ve geçecekti ve her zaman bir deist olan tek grupPersler , . Hal? Örnek yüce sanat tüm insanlar , cennette gelmek oldu?unu ifade etti . Ayaklar?m?z , çim ve çiçek alt?nda , ve duvarlarda bülbüller ve lavanta dolu zaman ?ran müzik : . Yere basan , ba?lar . Hal? gibi . Müzik bilmeden bile Araplar , : ?ranl?lar say?s? , Allah"?n evi onarmak için , Mekke"ye gitti ! Bu Ian , ferahl?k ve s?k? çal??ma için , onlar ?ark? söylüyorlard? : ?iir okumak . Arap dü?ündüm : Bu ??bile?en ibadet oldu?unu ! Bu soydular ve : kendi ad?n? imzalad?. ?ran at? olarak ! ?brahim Peygamber : o ?ran"dan getirdi?i o?lu için , yeniden üretildi : Arapça At kaydedildi .. yani ?mam Sad?k diyor ki: Y?lba?? toprak bir olu?turulmas?d?r : Araplar kaybettik : bu Persler vard? geçer .

Muziki huzuni na furaha

Baadhi wanasema muziki pathetic, kusikitisha na ni pathetic ! Lakini kwa sababu : haina kujua. Baadhi pia tu : kwa moyo mkunjufu muziki na kufikiri: kusikitisha mtoto, hata mmoja wa wanaharakati wa kigeni alisema Iran au atacheka au kilio ! Maisha mara mbili: hakuna Malengo zaidi : furaha na huzuni pamoja, wao ni nafasi . Siyo kusikitisha, haina maana furaha. Na nyuma pia ni kweli. Kwa mshikamano kwa ajili ya wote : ni boring. Tuseme kwamba wafanyakazi wote au wafanyakazi wote na mtu ni ajira, basi mmoja ambaye anafanya kazi , hakuweza kutoa jikoni kwamba ni kazi! Wao wote ni kufanya kazi ! Thamani si kuajiriwa . Kama hewa ni kila mahali. Lakini mtu hana kujisikia kama ni . Tu: wakati hewa ni wazi kuwa hawana hewa. Kama Mungu, ni kila mahali , hakuna mtu hata anajua wake! Na Muumba, Ni nani huyu ? Mungu akaumba mtu : kuwa tofauti kidogo ! Mara baada ya kumwamini Mungu , hii ni tofauti! Imamu Hussein AS hutofautiana na wengine hapa ni kwamba Imamu Hussein AS Mungu, kwa ajili ya nafsi yake mwenyewe, bali Mungu asingetoa : Kwa Mungu alitaka yake. Baada yake binafsi - dhabihu kwa Mungu : Mungu anasema ni kweli : Wewe ni kila mahali na mahali ni si juu yako , tunahitaji wewe kuelewa, lakini kwamba ni kwa nini wewe ni hapa , nadhani wewe kuelewa. Sasa, kutoka hapa , sisi ni ya kusikitisha , mtu barabara. Wengi huzuni , kama au ni kuzaliwa. Hayo ni kwa sababu sisi si tajiri, hivyo sisi ni furaha , au kwamba wao hawawezi: kupata jozi your favorite, huzuni anakula. Sisi usihuzunike kwa ajili ya msimamo na sifa ya kesi zote za binadamu , ni dunia ya kusikitisha. Lakini kuna huzuni ambayo haiwezi kufanywa nje ya ulimwengu! Rumi anasema: Sikieni Hapana, hadithi hufanya kujitenga, analalamika. Kumbuka kwanza ya muziki, njia rahisi ya muziki ambayo ni kucheza, huzuni na majonzi ya kujitenga ni Whine na kulalamika. Itaendelea kama majani, kuliko si zimepunguzwa , sauti yake, wanaume na wanawake wana trimoxazole . Hii ina maana ya : chembe ya ulimwengu. Katika dunia ambapo wote walikuwa sasa: mbele ya Mungu na kuelewa Mungu alizungumza nao : alipolitenda. Nini dunia nzuri! Kwamba tumepoteza . Muziki kusikitisha , inachukua yetu. Go ya muziki anasema , kwa sababu sisi walikuwa kutengwa na Hussein ? Na kwa nini kwamba kutengwa kwake kutoka kwetu? Sisi sasa ni uwezo wa , au kujitenga. Kimantiki : , kila ubaguzi , anarudi na uhusiano uliopita. Sisi walikuwa hivyo kushikamana na Mungu. Sisi walikuwa masharti ya Imamu Hussein AS. Lakini sasa sisi ni na huzuni hii tunafanya nini ? Hata wale ambao ni furaha, ukubwa wa huzuni kwamba wao ni furaha! Ya muziki wa pop , wimbo ni furaha! Lakini ukweli ni : muziki wa huzuni kukata tamaa , na huzuni ni binadamu kwamba wanahisabati , kuzidisha mbili hasi, mmoja anakuja chanya! Na kunukuu mshairi : kicheko cha uchungu , nalia zaidi ya kutisha. Kilio kutoka kwa nyuma yangu kwamba anacheka ! Muziki wa pop , muziki wa watumwa ya Afrika ni kwamba ukubwa wa kazi na uchovu , kuruhusu ni kuwa. Wote na furaha : muziki na kusikitisha , watu wa Iran na Ghuba, zitolewe. Waajemi, ambao walikuwa kundi tu kwamba alikuwa amekuja peponi na itakuwa kupita na daima alikuwa Deist . Carpet Mfano sanaa tukufu ni kwamba watu wote, atakuja mbinguni. Chini ya miguu yetu : , majani na maua, na katika kuta yetu kamili ya nightingales na mvinyo. Iran muziki ya muda: chini duniani, huanza. Kama: carpet. Hata Waarabu , bila kujua muziki : idadi ya Wairani, ili kuitengeneza nyumba ya Mungu, alikwenda Makkah ! Ni Ian, kwa kiburudisho na kazi ngumu , walikuwa wakiimba : mashairi ya kusoma. Kiarabu walidhani : Hii ni sehemu ya ibada! Ni kuiba na : saini jina lao. Kama farasi Iran ! Nabii Ibrahimu : kwa ajili ya mwana yeye alikuwa kuletwa kutoka Iran, walikuwa tena : Horse Kiarabu kumbukumbu. Yaani Imamu Sadiq anasema: Siku ya Mwaka Mpya ni uumbaji wa nchi : hupita Waajemi walikuwa: Waarabu wamepoteza yake.


تاریخ : شنبه 92/8/25 | 9:28 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

یا امام حسین ع،  تو ؟هم؟

 از تهران تا مهران رفتیم اما،پشت دروازه  مهران ماندیم و: به زیارت نرسیدیم!

لزوم صدور ویزای: یک روزه کربلا، برای ایام خاص!

زیارت کم هزینه  امام حسین ع، شبهای جمعه.

شبهای جمعه فاطمه س، آید کنار علقمه، گوید حسین من چه شد؟ نور دو عین من چه شد؟

زیارت حرم امام حسین ع،  در هرشب جمعه، تاکید بسیار شده است و: ایرانیان می توانند: خودشان را به در وازه شهر مهران، برسانند و با ویزای یک روزه، شب جمعه را در:حرم امام حسین ع باشند و: صبح جمعه هم، به زیارت علی ع بروند و: از راه  نجف برگردند! فاصله  مهران تا: کربلا 300کیلومتر است. و فاصله نجف تا مهران، 240!کیلومتر. و با یک: یا حسین، کار ها درست می شود: ومیتوان این: مستحب موکد، را انجام داد! البته وظیفه طرف عراقی، این است که پول کمتر از چهل یورو، برای  ویزای یک روزه  بگیرد و: طرف ایرانی هیچ نگیرد! گرچه الان شوق:  زیارت امام حسین ع، به دیدگاه سازمان حج وزیارت ایران،از در آمد چاه نفت هم بالاتر است. چون ما شنیدیم: کاخ نشینان سازمان حج و زیارت، این نقشه را برای کوخ نشینان کشیده اند تا: از زوار امام حسین ع، گنج ناتمامی برای خود دست و پا کنند و: خزانه هایشان را از: دلار و یورو،ریال و دینار پر کنند. در حالیکه وظیفه دولت، تسهیل در امور: شرعی و قانونی است نه، جلوگیری از آن. همه میدانند که مردم ایران، به امام حسین ع علاقه دارند. و حاضرند به خاطر ایشان، هزینه کنند.حالا در دیگ باز است، ولی حیا ی گربه کجا رفته؟ بنده، یک مدتی فکر می کردم: این تقصیر امام حسین است! که زوار خود را از میان: پولداران بر می گزیند! هر کسی  برای یکبار: زیارت ایشان باید: حداقل یک میلیون تومان، هزینه کند. و به همین خاطر، می خواستم بنویسم : امام حسین ع، تو،هم؟ تو هم با: اغنیا هستی؟ و فقرا سهمی در زیارت تو ندارند؟ کسی که یک میلیون ندارد: پول پیش اجاره خانه بدهد، یا پسرش را داماد کند،  و یا حتی قوت لایموت ندارد، آیا دل هم ندارد؟ آیا نباید برای یک بار هم شده بیاید زیارت؟  بعد فکر کردم نه، امام حسین درست است که: پولدار بود و: به هرکسی که فقیر بود، کیسه طلا می داد. ولی دل رئوف آن حضرت، از فقرا راضی بود و: نمی خواست آنان محروم باشند. پس حتما عراقی ها مقصرند؟ آن ها چند سال با: ایرانی ها جنگیدند تا: عشق امام حسین را، در دل ما خاموش کنند. حتی ما را مجوس خطاب کردند و:حرم امام حسین را تخریب نمودند.  بعد دیدم نه! اینها هم آدم های بدی نیستند. درست است که: صدام میخواست سردار قادسیه جدید باشد! و نام خودش را: صدمه زننده بسیار! بر امام حسین گذاشته بود. ولی حالا فرق می کند، مردم عراق، در اولین اربعین بعد از صدام، نشان دادند که: چقدر به امام حسین علاقمند ند!بعد گفتم شاید: کار آمریکایی ها باشد که:  در عراق اعمال نفوذ می کنند تا: ایرانی ها به زیارت نروند. ولی دیدم دیگر، آمریکایی آنجا نیست. همه رفتند حتی: جرثومه های کثیف آن ها، منافقین هم، شبانه فرار کردند و: پادگان اشرف را تخلیه نمودند. پس کی هست کار شکنی می کند؟ دیدم این شیعه های :وهابی منش سازمان حج هستند! آن ها که به هربهانه، سفرشان به عربستان است. و در سر سفره: شراب و زن آل سعود، حاضر می شوند و: دستان او را می بوسند! باید هم در مقابل: زیارت امام حسین،  مقاومت کنند. گرچه اینها دستشان نمی رسد: مثل ارباب شان، جشن شیعه کشی راه بیاندازند! یا به اسم سهمیه بندی، مانع مکه رفتن شوند. ولی همین قدر هم که از: دست شان برمی آید، باید جلوی زوار را بگیرند! اگر شده با :ترساندن آن ها از تروریست ها! یا تحقیر آن ها  که: چرا پول توجیب: عراقی ها می ریزید!

 

O: Imam Hussein AS, you? so?

 

 But we went from Tehran to Mehran, Mehran stayed behind and shot: did not come to visit!

 

Visa requirement: a day in Karbala, for special occasions !

 

Ziyarat of Imam Hussein AS at low cost , nights Friday.

 

Friday nights Fatima Zahra, ALqhmeh comes along, says Hussein was I ? I was a two- time light?

 

Pilgrimage to the Shrine of Imam Hussein AS on Friday night , much emphasis has been : can Iranians : In their own words Mehran town , and get a visa for a day , a Friday night at the shrine of Imam Hussein AS and : Friday morning , go to the shrine of Hazrat Ali AS : Najaf way back ! Distance to M: Karbala, 300 km. And so Mehran distance of Najaf, 240! Kilo meters. And with either Hussein is working properly: And can this: Lending driving, it did ! The task of the Iraqi side , this is less money than forty euros for a day pass and can be : Iranian side does not have any ! Although, now enthusiastically: shrine of Imam Hussein AS , the pilgrimage to view Visits Iran"s oil income is higher . Because we heard : Torres House Hajj and Pilgrimage Organization , have drawn up the plans for the slum dwellers of Imam Hussein pilgrims , treasures for their imperfections and their limbs : their coffers : the dollar and the euro , Rails and Dinar full said. While the government"s job to facilitate matters: legal and legitimate, not prevent it. Everybody knows that the people of Iran, Imam Hussein AS are interested . Prepared for them, they cost . Now the pot is opened, the cat , but where is the shame ? I am a long time I thought: this is the fault of Imam Hussein ! Among the pilgrims themselves : rich picks ! Everyone once : he must visit at least a million dollars , would cost . And that was why I wanted to write : Imam Hussain AS , you, too ? With you : Are you rich ? And contribute to the poor pilgrims are you? Anyone who has a million: money advance rent, give, or his son "s son , or even aliment does not have the heart ? Do not have time to come for a visit ? Then I thought no, Imam Hussein’s true that the rich and to anyone who was poor, the bag of gold . But his compassionate heart, and was pleased with the poor : they would not be denied . The Iraqis certainly are guilty ? The number of years with the Iranians fought to love Imam Hussein, in our hearts take off. They even told us Magus: Imam Hussein shrine was destroyed. Then I did not! They are not bad people. It is true that Saddam Hussein is seeking a new chief Qadisiya ! And his damage is nasty! Imam Husain was laid . But now it is different, the people of Iraq , Saddam Hussein after the first Arbaeen , which showed how much they are willing to Imam Hussein ! Later said perhaps it is the Americans who are lobbying to Iraq: do not visit Iran . But others saw the Americans are there. All went even: Gemma messy , they are also hypocrites , and fled by night : Camp Ashraf residents were evacuated . After a long break to work? I saw the Shiites: Wahhabi creed of Hajj ! They have every excuse, traveling to Saudi Arabia. In the table : Saud wine and women , and are present : kiss her hand ! Should the opposite: Imam Hussein shrine, to resist. Although they did not reach their hands: Like the master Shan Shi celebrations start drawing ! Or the name of the quota, they stop to Mecca. But this much time of their hands comes back to the front of the Pilgrims! If you are with the terrorists scare them! Or despise them: Why Pocket money: Iraqis pour!

 

أو الإمام الحسین AS، لک؟ معا؟

 

 ولکن ذهبنا من طهران الى مهران ، بقی مهران وراء و النار: لم یأت لزیارة!

 

شرط الحصول على تأشیرة : یوم واحد فی کربلاء ، للمناسبات الخاصة !

 

زیارات الإمام الحسین AS بتکلفة منخفضة ، لیالی الجمعة .

 

یوم الجمعة لیال فاطمة الزهراء ، یأتی جنبا إلى جنب العاقمه ، یقول حسین کان أنا ؟ کنت ضوء اثنین من مرة ؟

 

الحج إلى ضریح الإمام الحسین AS لیلة الجمعة ، کان الکثیر من الترکیز : یمکن أن الإیرانیین : فی کلماتهم الخاصة بلدة مهران ، و الحصول على تأشیرة دخول لیوم واحد ، لیلة الجمعة فی ضریح الإمام الحسین و AS : صباح یوم الجمعة ، انتقل إلى ضریح حضرة علی AS : النجف فی طریق العودة ! المسافة إلى M: کربلاء ، 300 کم . وهکذا مهران مسافة النجف ، 240 ! کیلومترا. و تعمل إما مع حسین بشکل صحیح: ویمکن هذا: القیادة الإقراض ، فعلت ! مهمة الجانب العراقی ، وهذا هو المال أقل من أربعین یورو ل یمر یوم و یمکن أن یکون : الجانب الإیرانی لیس لدیها أی ! وعلى الرغم من الآن بحماس : ضریح الإمام الحسین AS ، نظرا الحج الایرانیة و منظمة الحج والعمرة ، وکان النفط أیضا أعلى . لأننا سمعنا : توریس البیت الحج و منظمة الحج والعمرة ، وقد وضعت الخطط ل سکان الأحیاء الفقیرة من الإمام الحسین الحجاج ، کنوز لل عیوب و أطرافهم : خزائنها : الدولار والیورو ، القضبان والدینار الکامل قال . بینما وظیفة الحکومة ل تسهیل الأمور : القانونیة و المشروعة ، ولیس منعها . یعلم الجمیع أن شعب إیران ، الإمام الحسین مهتما AS . أعد لهم ، أنها تکلف . الآن فتح وعاء ، والقط ، ولکن أین هو عار ؟ أنا وقتا طویلا فکرت: هذا هو خطأ من الإمام الحسین ! بین الحجاج أنفسهم : یختار الغنیة! الجمیع مرة واحدة : انه یجب أن زیارة ما لا یقل عن ملیون دولار ، سیکلف . وهذا هو السبب أردت أن أکتب : الإمام الحسین AS، أنت أیضا؟ معک : هل أنت غنی ؟ والمساهمة فی الحجاج الفقراء أنت؟ أی شخص لدیه ملیون : المال الإیجار مقدما ، وإعطاء ، أو ابن ابنه ، أو حتى غذاء لا لدیک قلب ؟ لم یکن لدیک الوقت ل تأتی ل زیارة ؟ ثم فکرت لا، الإمام الحسین صحیح أن الأغنیاء و لمن کان فقیرا ، وکیس من الذهب . ولکن له قلبا حنونا ، و کان من دواعی سرور مع الفقراء : لن محرومات منها. العراقیین هم بالتأکید مذنب ؟ عدد السنوات مع الایرانیین حاربوا أن نحب الإمام الحسین ، فی قلوبنا الاقلاع. حتى قالوا لنا الدجال : تم تدمیر ضریح الامام الحسین . ثم لم أکن! فهی لیست الناس سیئة . صحیح أن صدام حسین تسعى للحصول على رئیس القادسیة الجدید! و الضرر له هو مقرف! وضعت الإمام الحسین . ولکن الآن الأمر مختلف ، شعب العراق ، صدام حسین بعد الاربعین الاولى، والتی أظهرت مدى هم على استعداد للإمام الحسین فی وقت لاحق وقال ربما ان الامریکیین الذین یضغطون على العراق : ! لا زیارة إیران . ولکن البعض الآخر رأى الامریکیین هناک . کل شیء سار حتى : جیما فوضوی ، بل هی أیضا المنافقین ، وهرب لیلا : تم إجلاء سکان مخیم أشرف . بعد فترة انقطاع طویلة للعمل؟ رأیت الشیعة : الوهابیة من الحج ! لدیهم کل العذر ، والسفر إلى المملکة العربیة السعودیة . فی الجدول: سعود النبیذ والنساء ، و موجودة: تقبیل یدها ! ینبغی على العکس: ضریح الامام الحسین على المقاومة. على الرغم من أنها لم تصل أیدیهم : مثل الاحتفالات شی شان سید بدء الرسم! أو اسم من الحصة ، فإنها تتوقف إلى مکة المکرمة . ولکن هذا الکثیر من الوقت من أیدیهم یعود إلى الجزء الأمامی من الحجاج ! إذا کنت مع تخویف الإرهابیین لهم! أو یحتقر لهم : لماذا مصروف الجیب : صب العراقیین !

 

 

 

Ya da ?mam Hüseyin E?er , AS ? Birlikte ?

 

 Ama Tahran"dan Mehran gitti , Mehran geride kald? ve vurdu : ziyarete gelmedi !

 

Vize ?art? : Kerbela bir gün , özel günler için !

 

Dü?ük maliyetli , gece Cuma AS ?mam Hüseyin"in Ziyarat .

 

Cuma geceleri Fatima Zahra , Lqmh birlikte geliyor , Hüseyin ben oldu?unu söylüyor ? Ben iki kez ???k oldu ?

 

Cuma gecesi AS ?mam Hüseyin"in tap?nak hac , çok önem olmu?tur : ?ranl?lar olabilir : kendi sözleriyle Mehran ?ehirde , ve AS ?mam Hüseyin"in türbe bir gün için bir vize , bir Cuma gecesi almak ve : Cuma sabah? , AS Hz Ali"nin türbe gidin : Necef ?ekilde geri ! Kerbela , 300 km : M mesafe. Ve böylece Necef Mehran mesafe , 240 ! Kilometre . Ve Hüseyin de düzgün çal???yor ile : Ve bu olabilir : Kredi sürü? , yapt?m ! Irak taraf?n?n görevi , bu bir gün pass için k?rk Euro"dan az para ve olabilir : ?ran taraf?nda herhangi bir yok! ?imdi heyecanla , her ne kadar : ?mam Hüseyin"in türbe , AS ?ran"?n Hac ve Hac Organizasyon aç?s?ndan ,ya?? da yüksektir . Duydu?umuz Çünkü : kendi kasas?na : Torres Ev Hac ve Hac Organizasyonu , ?mam Hüseyin hac?lar , onlar?n kusurlar? ve bacaklarda için hazinelerigecekondu sakinleri için planlar? çizilmi? dolar ve tam euro , Raylar ve Dinar dedi . Hükümetin i?i konularda kolayla?t?rmak için ise : yasal ve me?ru , bunu önlemek de?il . Herkes ?ran halk? , ?mam Hüseyin AS ilgili oldu?unu bilir . Onlar için haz?rlanm?? , onlar ?imdi pot ,kedi aç?l?r . Maliyet , ama neredeay?p ? Ben dü?ündüm uzun zamanlar: Bu ?mam Hüseyin"in hatam ! Zengin al?r :hac?lar kendi aralar?nda Herkes bir kez : o , en az bir milyon dolar ziyaret gerekir mal olacak. ?mam Hüseyin E?er , AS , çok : Ben yazmak istedim yüzden bu? Seninle : Zengin misin ? Ve senkötü hac? katk?da ? Bir milyon olan herkes : para pe?in kira , vermek , ya da o?lunun o?lu , hatta besin kalp yok mu? Bir ziyaret için gelmek için zaman yok mu? Sonra dü?ündüm , hay?r ?mam Hüseyin en zengin do?ru ve kötü kimse , alt?nçanta için . Ama ?efkatli kalp , ve yoksul memnun oldu : çünkü onlar inkar edilemez olacakt?r. Irakl?lar kesinlikle suçlu ? ?ranl?lar ile y?l say?s? kalbimizde ç?karmak içinde , ?mam Hüseyin a?k için mücadele etti. Onlar da bize Büyücü söyledi : ?mam Hüseyin türbe y?k?ld? . Sonra de?il mi ! Onlar kötü insanlar de?ildir . Bu Saddam Hüseyin , yeni bir ba? Qadisiya ar?yor do?rudur ! Ve onun zarar pis ! ?mam Hüseyin at?lm??t?r . ! Ama ?imdi onlar ?mam Hüseyin"e Daha sonra Irak"a lobi olan Amerikal?lar belki de söyledi isteyen ne kadar gösterdi ilk Arbaeen , sonra , Irak , Saddam Hüseyin halk?na farkl?d?r : ?ran ziyaret yok . Ama di?erleriAmerikal?lar vard?r gördüm . Gemma da??n?k , onlar da ikiyüzlüler , ve gece kaçt? : Tüm bile gitti Camp E?ref sakinleri tahliye edildi . Çal??mak için uzun bir aradan sonra ? Hac Vahabi inanç : Ben ?iiler gördüm ! Onlar Suudi Arabistan"a seyahat , her bahane var . Tabloda : Saud ?arap ve kad?n ve mevcut : elini öpmek ! Tam tersi olmal? : ?mam Hüseyin türbe , kar?? . Ra?men ellerini ula?mad? : ana Shan Shi kutlamalar çizmeye ba?lamak gibi! Ya da kota ad?n? , onlar Mekke"ye durdurun. Ama ellerinin bu kadar zaman Hac?lar ön geri geliyor! Sizinle ise teröristler onlar? korkutmak ! Ya da hor : Neden Cep harçl??? : Irakl?lar dökmek !

O: Imamu Hussein AS , wewe? hivyo?

 
Lakini sisi akaenda kutoka Tehran kwa Mehran , Mehran walikaa nyuma na risasi : hakuja kutembelea!

Visa matakwa: siku katika Karbala, kwa ajili ya hafla maalum!

Ziyarat ya Imamu Hussein AS kwa gharama nafuu , usiku Ijumaa.

Ijumaa usiku Fatima Zahra , ALqhmeh huja pamoja , anasema Hussein alikuwa mimi? Nilikuwa mwanga mbili wakati ?

Hija ya Parokia ya Imamu Hussein AS juu ya Ijumaa usiku, mkazo sana imekuwa: unaweza Wairani : Katika maneno yao wenyewe Mehran mji, na kupata viza kwa siku, usiku wa Ijumaa katika kaburi ya Imam Hussein AS na : Ijumaa asubuhi , kwenda kwa kaburi la Hazrat Ali AS: Najaf njia ya nyuma ! Umbali wa M: Karbala, km 300. Na hivyo Mehran umbali wa Najaf , 240 ! Kilo mita . Na na ama Hussein ni kazi vizuri : Na anaweza hii: kuwakopesha kuendesha gari, ilivyokuwa ! Kazi ya upande wa Iraq , hii ni fedha kidogo kuliko euro arobaini kwa ajili ya kupita siku na inaweza kuwa : upande wa Iran haina yoyote ! Pamoja na kwamba, sasa kwa shauku : kaburi ya Imam Hussein AS, Hija kuangalia Ziara mafuta ya Iran ya mapato ni kubwa. Kwa sababu tumesikia : Torres House Hajj na Hija Shirika, iliyoandaliwa na mipango kwa ajili ya wakazi wa makazi duni ya Imamu Hussein mahujaji, hazina kwa ajili ya kasoro yao na miguu na mikono yao: hazina zao: dola na euro , reli na Dinar kamili alisema. Wakati kazi ya serikali kuwezesha mambo: kisheria na halali, si kuzuia. Kila mtu anajua kwamba watu wa Iran, Imamu Hussein AS ni nia. Tayari kwa ajili yao , wao gharama. Sasa sufuria ni kufunguliwa , paka , lakini ambapo ni aibu? Mimi ni muda mrefu Nilidhani: hii ni kosa la Imamu Hussein ! Miongoni mwa mahujaji wenyewe: tajiri tar ! Kila mtu mara moja : ni lazima kutembelea uchache dola milioni, ingekuwa gharama . Na hiyo ndiyo sababu nilitaka kuandika: Imam Hussain AS, wewe pia ? Na wewe: Je, wewe ni tajiri? Na kuchangia mahujaji maskini ni wewe? Mtu yeyote ambaye ana milioni : fedha mapema kodi ya nyumba, kutoa, au mwana wa mwanawe , au hata aliment hana moyo? Hawana muda wa kuja kwa ajili ya ziara ? Kisha mimi mawazo hakuna, Imamu Hussein kweli kwamba matajiri na kwa mtu yeyote ambaye alikuwa maskini , mfuko wa dhahabu. Lakini moyo wake huruma, na alifurahishwa na maskini wangeweza kuwa kukataliwa. Wairaki hakika ni hatia? Idadi ya miaka na Wairani wakapigana kumpenda Imamu Hussein, katika mioyo yetu kuchukua mbali. Wao hata alituambia Magus : Imamu Hussein kaburi mara kuharibiwa . Basi mimi si ! Wao si mbaya watu . Ni kweli kwamba Saddam Hussein ni kutafuta mkuu mpya Qadisiya ! Na uharibifu wake ni nasty! Husein Imamu alipolazwa. Lakini sasa ni tofauti, watu wa Iraq , Saddam Hussein baada ya Arbaeen ya kwanza , ambayo ilionyesha kiasi gani wako tayari Imamu Hussein ! Baadaye alisema labda ni Wamarekani ambao ni ushawishi kwa Iraq : wala kutembelea Iran. Lakini wengine waliona Wamarekani ni huko. Wote wakaenda hata: Gemma messy , wao pia ni wanafiki, na wakakimbia usiku : Camp wakazi Ashraf waliokolewa. Baada ya mapumziko ya muda mrefu ya kufanya kazi ? Nikaona Mashia : Mwahhabi itikadi ya Hajj ! Wana kila udhuru, kusafiri na Saudi Arabia. Katika meza: Saud mvinyo na wanawake, na ni sasa: kubusu mkono wake! Lazima kinyume: Imamu Hussein kaburi, kupinga. Ingawa hakuwa na kufikia mikono yao : Kama bwana Shan Shi maadhimisho ya kuanza kuchora ! Au jina la viti maalum, wao kuacha Makkah. Lakini wakati huu kiasi ya mikono yao inakuja nyuma mbele ya Mahujaji ! Kama wewe ni pamoja na kuwafukuza magaidi ! Au kumdharau yao : Kwa nini mfukoni fedha: Wairaki kumwaga !


تاریخ : شنبه 92/8/25 | 7:22 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

چه کسی: کافه را بهم ریخت؟

یک کوتوله صهیونیست، بازی بزرگان را، به هم زد!

نادان یابو  لبخند ها را دزدید.

سال ها و ماه ها است که: لبخند ها دزدیده شدند! همه در ترس به سر می برند و: از کشته شدن یا، ترور و شکنجه حرف می زنند. ولی دو سه روزی بود که: لبخند ها  به لب ها آمده بود و میرفت که ترس برای همیشه نابود شود. حتی عمو جان کری عبوس! هم می خندید. وزیر امور خارجه کشورمان، که اصلا نمی ترسید، همیشه به لب لبخند داشت!  حتی کاترین اشتون،از خوشحالی،  در پوست خود نمی گنجید! ولی حیف و صد:حیف که دولت مستعجل بود! و بیش از سه روز طول نکشید که: دزد لبخند ها در پس نقاب، حاضر شد و لبخند ها را دزدید! وزیران امور خارجه 5+1 و یا: به قول کارترین 3+3 مدتی از: کابوس نجات پیدا کرده بودند و: آرامش به مذاکرات باز گشته بود. رئیس جمهور کشورمان هم، گفته بود ما مذاکره را ادامه میدهیم تا: بدگمانی ها برطرف شود. حتی رهبر عزیزمان، فرموده بود از: تیم مذاکره کننده حمایت کنید . خبر بسیار مسرت بخش بود و: قرار بود که موافقتامه ای هم امضا شود . بقدری این توافق، شیرین بود که: وزرای امور خارجه آمریکا ، روسیه و چین، سفرهای خود را ناتمام گذاشته، راهی ژنو شدند. اما بچه ها!!! چشمتان روز بد نبیند! ناگهان تلفن وزیر امور خارجه فرانسه، زنگ خورد و یک نفر تروریست، به او گفت: زن و بچه ات را گروگان گرفتیم! میروی در جلسه و: بازی را به هم میزنی! والا هرچه دیدی، از چشم خودت دیدی ! او هم داخل جلسه شد و: کافه را به هم ریخت! و گفت: نخود، نخود! هرکی رود خانه خود! یالله پاشید بروید جلسه تعطیل! بروید چند روز دیگر بیایید.عمو جان کری که: به هیکل گنده خودش می نازید، پرسید یعنی چه ؟ ما تازه داریم دوست می شویم! روباه گفت: آقای گرگ گفته: میایم میخورم تان! زود بروید بیرون! و گم و گور شوید. و خودتان را به: جای امن برسانید! همه لبخند ها در دهان ها ازبین رفت! و بدون اینکه چیزی بگویند، بیرون رفتند و: سوار هواپیما شدند! حالا نتیجه می گیریم: کسی که بازی را به هم زد، همان نادان یابو،کوتوله صهیونیست بود که: میخواست ثابت کند: هنوز رئیس است! پس بچه ها مواظب باشید! و بدانید اگر به حرف: روباه نادان باشد، هیچکس نباید لبخند بزند و: همه باید مطیع او باشند! حالا انتخاب با شما است: آیا دوست دارید در: دنیای شادی و لبخند، با ایرانی ها و درکنارهم، دوستانه زندگی کنید؟ یا به حرف زور، گوش بدهید و: همیشه غمگین و: ترسو باشید؟

 

Thieves smile!

 

Whose Café broke up?

 

A dwarf, a Zionist, a great game to put together!

 

Netanyahu smiles stole.

 

Years and months is that they were stolen smile! All are living in fear of: death or assassination and torture talk. But that was two or three days: the smile came to her lips, and was afraid to ever be destroyed. Even Uncle John Kerry stern! Laughed: together. Iranian Foreign Minister, who never feared, always had a smile to the lips! Even Catherine Ashton, the joy, the skin did not fit! But what a pity: pity that the government would soon pass! It did not take more than three days: the thief in mask of a smile, and smile as we stole! Ministers of Foreign Affairs or the 5 +1: Catherine’s 3 +3 while the nightmare had survived: the return of peace negotiations. The Iranian president said, we continue to negotiate: suspicion is removed. Even our beloved leader, had said the negotiating team to support. The news was overwhelming and was supposed to have signed the agreement. So the compromise was sweet that the foreign ministers of America, Russia and China, their journeys left unfinished, was a Geneva. But the kids! Eye sees a bad day! Phone Suddenly the French Foreign Minister, rings and a terrorist, he said, took hostages, and your kids! The sessions run: Hitting the game! Otherwise, the view, the view with your own eyes! He came into the meeting and Café shattered! And said, peas, chickpeas! Everyone goes home! Closed session to go broke! Let"s go a few more days. Uncle John Kerry, who showed he to ask what body, is fat? We’re just like us! Fox said Mr. Wolf said: I come to eat you! Go out soon! And: missing login. And yourself: get a safe place! All smiles at the mouth and go away! And without saying anything, went out: Plane ride was! Now we can conclude: Who would play together, as Netanyahu, the Zionist dwarf that prove he still is the boss! So guys beware! And you know what: Fox is stupid, no one smile and all must be obedient to him! Now the choice is yours: do you like in the world of joy and laughter, with the Iranians and together, friendly live? Or forced to talk, listen, and always sad: Be fearful?

 

اللصوص تبتسم!

 

من الذی حطم مقهى یصل؟

 

A قزم ، وهو صهیونی ، لعبة کبیرة لوضع معا !

 

سرق نتنیاهو یبتسم .

 

السنوات والأشهر هو أنها سرقت ابتسامة ! جمیع الذین یعیشون فی خوف من : الموت أو الاغتیال و التعذیب نقاش . لکن ذلک کان اثنین أو ثلاثة أیام : جاء ابتسامة على شفتیها ، وکانت تخشى أن یتم تدمیرها من أی وقت مضى . حتى العم جون کیری ستیرن ! ضحکنا معا . وزیر الخارجیة الإیرانی ، الذی یخشى أبدا ، وکان دائما ابتسامة على الشفاه ! حتى کاثرین أشتون ، والفرح ، فإن الجلد لا یصلح ! ولکن ما یؤسف له : المؤسف أن الحکومة سوف یمر قریبا! إلا أنها لم تستغرق أکثر من ثلاثة أیام : اللص فی قناع الابتسامة ، و الابتسامة ونحن سرق ! وزراء الخارجیة أو 5 +1: 3 +3 کاترینا بینما الکابوس قد نجا : عودة مفاوضات السلام . وقال الرئیس الایرانی ، ونحن نواصل التفاوض : تتم إزالة الشک. حتى قائدنا المحبوب ، قال الوفد المفاوض لدعم . کان الخبر الساحقة و کان من المفترض أن وقعت على اتفاق . لذلک کان الحل الوسط الحلو أن وزراء خارجیة أمریکا وروسیا و الصین ، غادر رحلاتهم التی لم تکتمل ، وکان جنیف . لکن الأطفال ! ترى العین یوما سیئا ! الهاتف فجأة وزیر الخارجیة الفرنسی ، وخواتم وإرهابی ، وقال: استغرق الرهائن ، وأطفالک ! تشغیل جلسات : ضرب اللعبة! خلاف ذلک ، وجهة نظر ، وجهة نظر بأم عینیک ! وقال انه جاء إلى الاجتماع و حطم مقهى ! و قال والبازلاء و الحمص ! الجمیع یذهب المنزل! أغلقتالدورة للذهاب کسر! دعونا نذهب لبضعة أیام أخرى . العم جون کیری ، الذی أظهر نفسه أن نسأل ما هی الدهون فی الجسم ؟ نحن مثلنا تماما ! وقال فوکس قال السید وولف : لقد جئت لتناول الطعام لک! الخروج قریبا! و مفقود تسجیل الدخول. ونفسک : الحصول على مکان آمن! جمیع یبتسم فی الفم و تذهب بعیدا! و دون أن یقول أی شیء ، خرج : کان رکوب الطائرة! ونحن الآن نستطیع أن نستنتج : أن الذین یلعبون معا، کما نتنیاهو ، القزم الصهیونی أن یثبت أنه لا یزال هو رئیسه ! حتى الرجال حذار! وأنت تعرف ما : هو ثعلب غبی ، لا ابتسامة کل واحد یجب أن یکون مطیعا له! الآن والخیار لک : هل تحب فی عالم من الفرح والضحک ، مع الإیرانیین و معا ، ودیة لایف؟ أو أجبر على التحدث ، والاستماع ، و دائما حزین: کن خوفا ؟

 

H?rs?zlar gülümseme !

 

Kim Café da??ld? var ?

 

Bir cüce , bir Siyonist , bir araya getirmek için harika bir oyun !

 

Netanyahu gülümsüyor çald? .

 

Y?l ve ay onlar gülümseme çal?nd? ??olmas?d?r ! Ölüm veya suikast ve i?kence mesaj: Tüm korkusu ya??yoruz . Ama bu iki ya da üç gün oldu :gülümseme dudaklar?n? geldi ve hiç yok edilmesi korktum . Hatta Amca John Kerry k?ç ! Birlikte güldü. Korkulan asla ?ran D??i?leri Bakan? , her zamandudaklar?na bir gülümseme vard? ! Hatta Catherine Ashton ,sevinç , cilt uymayan ! Ama ne yaz?k : Hükümet k?sa bir süre geçerdi yaz?k ! Biz çald? gibi bir gülümseme maskeli h?rs?z , ve gülümseme : Bu ??üç günden fazla sürmedi ! D??i?leri Bakanlar? ya da 5 +1 : Kateryna en 3 +3kabus kurtulan ise : bar?? görü?melerinin dönü? . ?ran Cumhurba?kan? , müzakere devam , dedi : ?üphe kald?r?l?r . Hatta sevgili lideri ,müzakere heyetinin destek söylemi?ti. Haber ezici ve anla?ma imzalad? gerekiyordu . Yani uzla?ma Amerika, Rusya ve Çin d??i?leri bakanlar? , kendi yolculuklar yar?m b?rakt??? tatl? oldu , bir Cenevre oldu . Ama çocuklar ! Göz kötü bir gün görür ! Telefon Aniden Fransa D??i?leri Bakan? , yüzük ve bir terörist , dedi , rehin ald? ve çocuklar ! Oturumlar? çal??t?r?n: oyun vurmak ! Aksi takdirde , görünüm , kendi gözlerinizle görünümü ! O toplant?ya geldi ve Café paramparça ! Ve bezelye , nohut , dedi ! Herkes eve gider ! Yallh k?rd? gitmek için oturumu kapal? ! En bir kaç gün daha gidelim . Kendisine sormak gösterdi Amca John Kerry , vücut ya? nedir? Biz sadece bize gibisin ! Seni yemek geliyor : Fox Say?n Kurt dedi ! Yak?nda git ! Ve giri? kay?p . Ve kendinizi : güvenli bir yerde olsun! Tüm a?z?nda gülümsüyor ve go away ! Ve hiçbir ?ey söylemeden , d??ar? ç?kt? : Uçak yolculu?u ! ?imdi sonucuna varabiliriz : kim Netanyahu , hâlâ patron oldu?unu kan?tlamak Siyonist cüce olarak , birlikte oynayacakt? ! Böylece çocuklar dikkat! Ve biliyor musun : Fox aptalca , bir gülümseme ve tüm ona itaat olmal?d?r hay?r! ?imdi seçim sizin : canl? dostu birlikte ?ranl?lar ve , ile , ne?e ve kahkaha dünyas?nda seviyorsunuz? Korku olun : Ya da , konu?mak dinlemek , ve her zaman üzgün zorunda ?

 

Nani Café kuvunja up

?

Kibeti, Kizayuni, mchezo kubwa kuweka pamoja !

Tabasamu wajinga aliiba workhorse .

Miaka na miezi ni kwamba wao ziliibwa tabasamu! Wote wanaishi katika hofu ya: kifo au kuuliwa na majadiliano mateso. Lakini hiyo ilikuwa siku mbili au tatu : tabasamu alikuja midomo yake , na alikuwa na hofu ya milele kuharibiwa. Hata mjomba John Kerry wakali ! Alicheka pamoja. Waziri wa Nje wa Iran , ambaye kamwe waliogopa, daima alikuwa na tabasamu kwa midomo ! Hata Catherine Ashton , furaha, ngozi hakuwa fit ! Lakini nini huruma: Inasikitisha kwamba serikali ilikuwa Mstjl ! Haikuchukua zaidi ya siku tatu : mwizi katika mask ya tabasamu , na tabasamu kama sisi kuiba ! Mawaziri wa Mambo ya Nje au 5 1 : Kateryna ya 3 3 wakati ndoto alikuwa alinusurika : kurudi kwa mazungumzo ya amani. Rais wa Iran alisema , tunaendelea kujadili : tuhuma ni kuondolewa. Hata kiongozi wetu mpendwa, alisema timu za mazungumzo kwa msaada. Habari ilikuwa kubwa sana na ilitakiwa saini makubaliano. Hivyo maelewano ilikuwa tamu kwamba mawaziri wa nje wa Marekani, Russia na China, safari zao kushoto unfinished , alikuwa Geneva. Lakini watoto! Jicho anaona siku mbaya! Ghafla simu Kifaransa Waziri, pete na kigaidi , alisema, alichukua mateka , na watoto wako! Vikao kukimbia : Kupiga mchezo! Vinginevyo, maoni, maoni kwa macho yako mwenyewe! Yohane akaenda katika mkutano na Café shattered ! Akasema, mbaazi, chickpeas ! Kila mtu huenda nyumbani! Yallh kufungwa kikao kwenda kuvunja ! Hebu kwenda chache zaidi siku mjomba John Kerry . Kwamba yeye ni shabiki mkubwa Nazyd aliuliza , nini? Tuko tu kama sisi ! Fox alisema Mheshimiwa Wolf alisema: Mimi kuja kula wewe! Kwenda nje hivi karibuni! Na kukosa kuingia. Na mwenyewe: kupata mahali salama ! Kila smiles katika kinywa na kwenda mbali! Na bila ya kusema lolote, akatoka : Ndege ya safari ilikuwa! Sasa tunaweza kuhitimisha : Mtu mbio katika mchezo, workhorse wajinga, Wazayuni ingekuwa kibete kwamba kuthibitisha yeye bado ni bosi! Hivyo guys tahadhari! Na unajua nini : Fox ni wajinga , hakuna mtu tabasamu na yote lazima kuwa mtiifu kwake! Sasa uchaguzi ni wenu : Unapenda katika dunia ya furaha na kicheko, na Wairani na kwa pamoja , ya kirafiki ya kuishi ? Au kulazimishwa kuzungumza, kusikiliza , na daima kusikitisha : Kuwa waoga?


تاریخ : دوشنبه 92/8/20 | 6:42 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر

60میلیون علوی در ترکیه بدون جسینیه

حکومت لائیک، هنوز از دنیا، انتقام می گیرد!

سال ها حکومت آنان، با شعار دروغین :آزادی مذهب در: غرب و شرق، چه فاجعه آمیز بود. میلیون ها مسجد و: مراکز دینی تخریب شدند. میلیاردها آدم، از دم تیغ گذرانده شدند! سیبری شوری، از تبعیدی ها پر از جسد شد. و آمریکا و آلاسکا، بر روی دریای خون سرخپوستها، و اروپا در: اقیانوس اعضای بدن: قطعه قطعه شده : سیاهپوستان و مسلمانان، ساخته شد. وقتی سلطه غالب، لائیک و بی دینی شد، دین داران هم، به هم رحم نکردند! در ترکیه 60میلیون علوی، حتی یک حسینیه یا: زیارتگاه ندارند. در میانمار، مسلمان ها کشته یا تبعید می شوند. در پاکستان ، عربستان و افغانستان، شیعیان کشته و خانه هایشان، آتش زده می شود. در سوریه ، عراق و اردن، تجاوز به زنان شیعه، یک واجب شرعی شمرده میشود!و این همه، هدیه تمدن غرب است به: دنیای ما. کشتار وسیع مسلمان، نه در قبایل عقب افتاده که: در دل  اروپا و: در آغاز قرن بیست ویکم، در بوسنی و هرزه گوین، انجام می شود! آن هایی که در: آلبانی و دیگر کشورهای اروپای شرقی، به پای تمدن کمونیستی،قربانی شدند، هیچکس بر آن ها گریه نکرد! مساجد و کلیساهایی که: به طویله تبدیل شدند، هیچکس را آزار نداد. و 14 میلیون ایرانی که :به دست انگلیس ها، در بین جنگ اول ودوم، قتل عام شدند در: هیچ روزنامه ای نوشته نشد! اما اگر، گربه ای یا سگی، پایش می شکست! او را به بیمارستان می بردند و: تیمارش می کردند! در عملیات شرم آور تمدن غرب، همین بس که: بیش از هفتاد میلیون نفر، قربانی تکنولوژی های پیشرفته از: بمب اتم گرفته تا بمب ناپالم، موشک و خمپاره ،تانک وتوپ شدند. تا قدرت علمی بشر به اثبات برسد! و برآن شادی کنند . در فلسطین اشغالی، میلیون آدم نسل کشی شدند تا: مزه پیروزی بر دهان: صهیونیست ها شیرین شود. هم اکنون: در ابتدای دهه دوم قرن بیست و یکم و: در های هوی حقوق بشر، میلیون ها فلسطینی: بدون خانه و کاشانه هستند. و آنها یعنی متمدن های غربی ، برای خوک وسگ هایشان، شنل می دوزند و غذای: کمپوست شده تهیه می کنند. آن ها حتی به: مردم خود رحم نمی کنند! 45 میلیون آمریکایی، با کوپن غذا زندگی می کنند! در حالیکه پرورشگاه های: سگ و خوک، با افتخار تمام! بالاترین کیفیت را در: خوراک خود دارند. در اروپا، مردم زباله دانی ها را می گردند تا: غذایی پیداکنند و: پیدا نمی کنند! ولی خود مسئولین در: کاخ ها نشسته اند و: مانند اجداد شان،  به مردم می گویند: اگر نان نیست، بروند شیرینی ناپلئونی بخورند! پزشکان بدون مرز آن ها، برای تفریح، به جا های دور افتاده میروند و: برای مردمی که: دچار سوء هاضمه شده اند، داروهای گران قیمت، تجویز می کنند!تا آن بدبخت ها بدانند که: این ها چه قدر خوشبخت هستند و:در چه نازو نعمتی بزرگ شده اند! که سفر به قاره افریقا یا آسیا،هم برایشان دلار آفرین وهم  برایشان تفریح است.

 60 million Alevi in Turkey , No : Husseinie !

Secular government, yet the world are revenge!

Years of their rule, the false slogan: Freedom of religion: West and East, it was disastrous. Millions mosque: religious centers were destroyed. Billions of people, the tail blades were gone! Siberian salt from deportees were full of corpses. America and Alaska, on the Sea of ??Indian blood, and Europe in the ocean body: chopped: Blacks and Muslims were made. When most dominant, secular and religious, religion financiers together, no mercy! 60 million Alevi in Turkey, or even a religious site: Shrine whatsoever. In Myanmar, Muslims are being killed or exiled. Pakistan, Afghanistan, Saudi Arabia, Shiites were killed and their homes are burned. In Syria, Iraq, Jordan, Shi rape, is considered a religious duty, and all this is to the West gift: our world. Mass killings of Muslims, not in the backward tribes in the heart of Europe and in the twenty-first century, Bosnia and Herzegovina, done! Those in Albania and other countries in Eastern Europe, communist civilization feet, were killed, one of them did not cry! Mosques and churches that were converted to the barn, no one was hurt. And 14 million of that: the British, the first and second wars, were massacred in a newspaper does not write anything! But if a cat or dog, legs broke! He was taken to hospital and treatment has been! Operations in the West embarrassing , so much that more than seventy million people , the victims of the advanced technology of atomic bombs to napalm , rockets and mortars , tanks and artillery were . Human science has proven the power! And: those who rejoice. In occupied Palestine, millions of people were genocide: taste victory Mouth: Zionism is sweet. Now at the beginning of the second decade of the twenty-first century: heavy on the human rights of millions of Palestinian homes are without. And the civilized West, the Pig of their dog , sew gear and food : prepared to compost . Even those people who do not own womb! 45 million Americans are living with food stamps! While the orphanage dogs and pigs, proudly! The highest: quality in their food. In Europe, people come to the dustbin: Food and lecturers: do not! But officials in the House and sit like their ancestors, the people say: if it’s not bread, pastry Napoleonic go eat! Doctors without Borders them, for fun, go to a remote place for people who are suffering from indigestion, expensive drugs, are prescribed! So sorry to know that these are and how fortunate: What are in great gift! Travel to Africa or Asia, the dollars they bring them both fun.

60 ملیون العلویین فی ترکیا ، رقم: الحسینیه  !

حکومة علمانیة ، ولکن العالم هو الانتقام!

سنوات من حکمهم ، الشعار الکاذب : حریة الدین : الغرب والشرق ، وکان کارثیة. تم تدمیر المراکز الدینیة : الملایین المسجد. الملیارات من الناس ، کانت قد اختفت ریش الذیل ! کان الملح السیبیری من المرحلین کاملة من الجثث . وأدلى السود والمسلمین : أمریکا وألاسکا ، على بحر من الدماء الهندیة ، و أوروبا فی الجسم المحیط : المفروم. عندما مسیطرة ، العلمانیة والدینیة ، والممولین الدین معا ، لا رحمة ! 60 ملیون العلویین فی ترکیا ، أو حتى موقع دینی : ضریح على الإطلاق . فی میانمار ، المسلمین یقتلون أو فی المنفى . قتل باکستان ، أفغانستان ، المملکة العربیة السعودیة ، الشیعة و تحرق منازلهم . فی سوریا ، العراق ، الأردن ، شی الاغتصاب ، یعتبر واجبا دینیا ، وهذا کله هو الهدیة الغربیة: عالمنا . القتل الجماعی لل مسلمین ، ولیس فی القبائل المتخلفة فی قلب أوروبا وفی القرن الحادی والعشرین ، والبوسنة و الهرسک ، وفعلت ! تلک الموجودة فی ألبانیا وغیرها من البلدان فی أوروبا الشرقیة، و قدم الحضارة الشیوعیة ، وقتل ، واحد منهم لم أبکی ! المساجد والکنائس التی تم تحویلها إلى الحظیرة ، لم یصب أحد بأذى . و 14 ملیون من ذلک : ذبح البریطانیین ، والحروب الأولى والثانیة ، فی صحیفة لا یکتب أی شیء! ولکن إذا کان القط أو الکلب ، وکسر الساقین ! واقتید إلى المستشفى و العلاج قد تم! العملیات فی إحراج الغرب ، لدرجة أن أکثر من سبعین ملیون نسمة ، وکانت الصواریخ وقذائف الهاون والدبابات والمدفعیة الضحایا من التکنولوجیا المتقدمة من القنابل الذریة إلى النابالم . وقد أثبت العلم الإنسان فی السلطة! و الفرحین . فی فلسطین المحتلة ، کان الملایین من الناس الإبادة الجماعیة : طعم الفم النصر: الصهیونیة هی حلوة . الآن فی بدایة العقد الثانی من القرن الحادی والعشرین: ثقیلا على حقوق الإنسان الملایین من المنازل الفلسطینیة هی دون . والغرب المتحضر ، والخنزیر من کلبهم ، وخیاطة والعتاد والمواد الغذائیة: على استعداد ل السماد. حتى هؤلاء الناس الذین لا رحم بک! 45 ملیون أمیرکی مصابون طوابع الغذاء ! فی حین أن الکلاب والخنازیر دار الأیتام ، بفخر ! أعلى مستوى من الجودة فی طعامهم . فی أوروبا ، الناس یأتون إلى مزبلة: الغذاء والمحاضرین : لا! لکن مسؤولین فی البیت والجلوس مثل أسلافهم ، و الناس یقولون : إذا لم یکن الخبز ، المعجنات نابلیون یذهب أکل! أطباء بلا حدود لهم ، من أجل المتعة ، انتقل إلى مکان بعید عن الناس الذین یعانون من عسر الهضم، و توصف العقاقیر باهظة الثمن ، ! لذا آسف أن تعرف أن هذه هی وکیف حظا : ما هی نازو هدیة عظیمة ! السفر إلى أفریقیا أو آسیا، و الدولارات التی تجلب لهم على حد سواء متعة .

60 milyon Türkiye"de Alevi , No husseinia !

Laik devlet , henüz dünya intikam !

Kendi kural y?l , yanl?? slogan? : Din özgürlü?ü : Bat? ve Do?u , bu felaket oldu. Cami Milyonlarca : dini merkezlerinden y?k?ld? . Milyarlarca insan , kuyruk kanatlar? gitmi?ti ! S?n?rd??? Sibirya tuz cesetlerle doluydu . Amerika ve Hint kanSea Alaska , ve okyanus vücutta Avrupa: do?ranm?? : Siyahlar ve Müslümanlar yap?lm??t?r . Ne zaman birlikte en , bask?n laik ve dini , din finansörler , merhamet ! Hatta 60 milyon Türkiye"de Alevi , ya da dini bir site: olursa olsun Tap?nak . Myanmar , Müslüman öldürüldü ya da sürgün edilmektedir . Pakistan, Afganistan , Suudi Arabistan , ?ii öldürüldü ve evlerini yak?l?r. Suriye, Irak , Ürdün , Shi tecavüz , dini bir görev olarak kabul edilir ve buBat? hediye için : dünyam?z? . Müslümanlar?n toplu katliamlar , Avrupa"n?n kalbinde ve yirmi birinci yüzy?lda geri kabileleri , Bosna -Hersek , bitmi? de?il ! Arnavutluk ve Do?u Avrupa"daki di?er ülkelerde , komünist uygarl???n ayak olanlar , öldürüldü , bunlardan biri a?lamad?m ! Camiler ve ah?r dönü?türülmü?tür kiliseler, hiç kimse zarar oldu . Ve bu 14 milyon :?ngiliz , birinci ve ikinci sava?lar , bir gazetede katledildi ?ey yazmaz ! Ama bir kedi veya köpek varsa , bacaklar k?rd? ! Hastaneye ve tedaviye al?nd? ??olmu?tur ! Bat? utanç verici operasyonlar , çok fazla yetmi? milyon ki?i , atom bombas?ileri teknoloji kurbanlar? napalm için , roket ve havan , tank ve topçu oldu?unu . ?nsan bilim güç kan?tlam??t?r ! Ve kim sevinirler . I?gal alt?ndaki Filistin"de , milyonlarca insan?n soyk?r?m vard? : tat zafer A??z : Siyonizm tatl?. ?imdi yirmi birinci yüzy?l?n ikinci on y?l?n ba??nda : Filistinlilerin evlerini milyonlarca insan haklar? a??r olmadan . Ve uygar Bat? , onlar?n köpekDomuz , di?li ve g?da dikmek : kompost haz?r . Kendi rahim olmayan bile bu insanlar ! 45 milyon Amerikal? g?da pullar? ile ya??yoruz! Ise yetimhane köpek ve domuz , gururla ! Kendi g?da en yüksek kalitede . G?da ve ö?retim üyeleri : Avrupa"da , insanlar çöp gelmek yok ! Ama House ve atalar?n?n gibi oturup yetkilileri ,insanlar?n söyledikleri : ekmek de?ilse , pasta Napolyon yemek gitmek ! S?n?r Bunlar olmadan Doktorlar , e?lence için , haz?ms?zl?k muzdarip insanlar için uzak bir yere gitmek , pahal? ilaçlar , bu oldu?unu bilmek çok üzgünüm ! Reçete ve ne kadar ?ansl? olan : Nazo büyük bir hediye nedir ! Afrika ya da Asya , onlar? e?lenceli hem getirmekdolara seyahat

 

Serikali ya kidunia , lakini ulimwengu ni kisas

!

Miaka ya utawala wao, kauli mbiu ya uongo: Uhuru wa dini : Magharibi na Mashariki , ilikuwa ni janga. Mamilioni msikiti : vituo vya kidini zikaharibiwa. Mabilioni ya watu , vile mkia walikuwa wamekwenda ! Kuvuka chumvi kutoka wahamiaji walikuwa kamili ya maiti. Amerika na Alaska, kwenye Bahari ya Hindi damu , na Ulaya katika mwili bahari: kung"olewa: weusi na Waislamu yalifanywa. Wakati wengi kubwa, kidunia na wa kidini , dini wafadhili pamoja, hakuna huruma ! Milioni 60 Alevi katika Uturuki, au hata tovuti ya kidini: Shrine wowote. Katika Myanmar , Waislamu wanauawa au uhamishoni . Mashia Pakistan, Afghanistan , Saudi Arabia, waliuawa na nyumba zao ni kuchomwa moto . Katika Syria, Iraq , Jordan, ubakaji Shi , ni kuchukuliwa wajibu wa kidini, na yote hii ni zawadi ya Magharibi: dunia yetu. Misa mauaji ya Waislamu, si katika makabila nyuma katika moyo wa Ulaya na katika karne ya ishirini , Bosnia na Herzegovina, kosa! Wale walio katika Albania na nchi nyingine katika Ulaya ya Mashariki, kikomunisti ustaarabu miguu , waliuawa, mmoja wao hawakuwa kilio! Misikiti na makanisa kwamba walikuwa waongofu na ghalani , hakuna mtu aliyejeruhiwa . Na milioni 14 ya kwamba: Uingereza , vita ya kwanza na ya pili, waliuawa katika gazeti haina kuandika kitu chochote! Lakini kama paka au mbwa , miguu kuvunja ! Alipelekwa hospitali: wao Tymarsh ! Shughuli katika aibu ya Magharibi, kiasi kwamba zaidi ya sabini ya watu milioni , waathirika wa teknolojia ya juu ya mabomu ya atomiki kwa napalm , makombora na vinu, mizinga walikuwa Vtvp . Sayansi binadamu umeonyesha nguvu! Na wenye kufurahi . Katika Palestina ulichukua, mamilioni ya watu walikuwa mauaji ya kimbari : ladha ushindi Mouth : Uzayuni ni tamu. Sasa katika mwanzo wa mwongo wa pili ya karne ya ishirini : nzito juu ya haki za binadamu ya mamilioni ya nyumba Wapalestina ni bila. Na Magharibi kistaarabu, nguruwe wa mbwa wao , kushona gear na chakula: kujiandaa mbolea. Hata wale watu ambao si tumboni mwenyewe! Milioni 45 Wamarekani wanaishi na misaada ya chakula ! Wakati mbwa watoto yatima na nguruwe , kujigamba ! Bora zaidi katika chakula chao. Katika Ulaya, watu kuja dustbin : Chakula na wahadhiri : hawana! Lakini maafisa katika Nyumba na kukaa Kama mababu zao, watu wanasema: kama si mkate , keki Napoleon kwenda kula chakula ! Madaktari Wasiokuwa na Mipaka yao, kwa ajili ya kujifurahisha , kwenda mahali kijijini kwa ajili ya watu ambao ni mateso kutoka indigestion, dawa ghali , ni maagizo Hivyo duni kujua kwamba jinsi bahati hizi ni! : Je, ni Nazo zawadi kubwa ! Kusafiri kwenda Afrika au Asia , dola wao kuwaleta wote furaha.


تاریخ : یکشنبه 92/8/19 | 7:31 عصر | ماهین نیوز : ماهین نیوز | نظر
اخبار قدیمی‌تر >>